T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
59087240
ÜYTE Eğitim Standartları Hk.
ACELE GÜNLÜ
İlgi:01.04.2014 tarih ve 23851 sayılı yazımız.
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.03.2014 tarih ve 5369.1 sayılı
yazısına istinaden, Bakanlığımızca hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”nin
04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Bakanlığımız
mevzuatı kapsamında devam eden ÜYTE Yöntemleri ile ilgili eğitimlerin sertifikalarının tescil
edilebilmesi için eğitim programının teorik ve pratik ders saatleri ile eğitim konularının yeniden
gözden geçirilerek mezkur yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden konu ile
ilgili düzenlemeler tamamlanıncaya kadar eğitim başvurusunun kabul edilmeyeceği tüm ÜYTE Eğitim
Merkezlerine ilgi yazımızla gönderilmişti.
Söz konusu Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b)
bendi gereğince kurulan “Klinik (IVF) ve Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Eğitimi Sertifikalı
Eğitim Bilim Komisyonu” marifetiyle yürütülen çalışmalar tamamlanarak “Üremeye Yardımcı Tedavi
(ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” ile “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE)
Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı ve
Standardı belirlendiği yazımız ekinde gönderilen
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 18.11.2015 tarih ve 2135 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
Buna göre; halen ÜYTE Eğitim Merkezi olarak hizmetine devam eden ÜYTE Merkezlerinin
(müstakil merkezler hariç) ÜYTE Uygulamaları ile ilgili sertifikalı eğitim verebilmek üzere yürürlüğe
giren ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı ile ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları
Sertifikalı Eğitim Programı standartlarına uygun olarak yeniden “Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi”
almaları,
Standardın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde, bugüne kadar ÜYTE ile ilgili
alınmış ve tescili yapılmadan teslim edilmiş olan sertifikaların tescil edilebilmesi için, sertifika aslı,
kimlik fotokopisi ve Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin
önlü arkalı nüshası) eklenmiş dilekçe ile birlikte, Bakanlığımıza posta yoluyla gönderilmesi,
Bakanlığımıza ÜYTE eğitimi almak üzere başvuranlardan, standart çalışmaları nedeniyle talepleri
değerlendirmeye alınamayan kişilerden başvurusunu geri çekmek isteyenler ve iletişim/kurum/kuruluş
değişikliği yapmış olanlar; başvuru belgelerini standartta yer alan belgeler çerçevesinde yeniden
Mehmet Akif Ersoy Mah.Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi Tel:(0312) 592 45 38 Faks: (0312) 592 45 42
Elektronik Ağ: [email protected]
.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 49613f25-23cf-4e7e-bc9f-07c3249defef kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
düzenleyerek en geç 25 Aralık 2015 tarihine kadar göndermeleri durumunda, ilk başvuru yaptıkları
tarih dikkate alınmak suretiyle yerleştirmeleri yapılacak olup, başvuru belgelerinde eksiklik
bulunmayıp standartlara uygun göndermiş olanlar ve başvurduğu tarih itibariyle
iletişim/kurum/kuruluş bilgilerinde değişiklik olmayanlar ise; taleplerini geri çekmediklerine dair
yeniden değerlendirilmesi için sadece dilekçe (kamu kurum/kuruluşunda çalışanlar kurumları yoluyla)
göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi, konunun Bakanlığımız yazısı doğrultusunda yapılması ve Ekte yer alan
standartların uhdenizde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda,
Gereğini arz/rica ederim.
Dr.Mehmet Fikret SERİN
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı
EKİ: 2 Adet Yazı
1Adet Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
1 Adet Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klik Uygulamaları Standardı
1 Adet Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Standardı
DAĞITIM
Bilgi
Gereği
-Şube Müdürlüklerine
-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
-İlçe Sağlık Müdürlüklerine
-Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna
-Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
-Ankara İli 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
-Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
-Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
-Ankara İli Üniversite Hastanelerine
-Ankara İli Askeri Hastanelerine
-Özel ÜYTE ve ÜYTEEM Merkezlerine
-Özel Diyaliz Merkezlerine
Mehmet Akif Ersoy Mah.Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi Tel:(0312) 592 45 38 Faks: (0312) 592 45 42
Elektronik Ağ: [email protected]
.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 49613f25-23cf-4e7e-bc9f-07c3249defef kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Ek Dosya