T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:18529130-230.02/E.85891
:Mesleki Yeterlilik Eğitimleri hk.
Geçici/Süreli düzenleme
22/12/2015
BAKANLIK MAKAMINA
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında
Bakanlığımızca yetkilendirilen Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri ve Mesleki Yeterlilik
Eğitimleri konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,
ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun
gerçekleşmesini teminen 20.11.2015 tarih ve 18529130-230.02/E.77296 sayılı Bakanlık Makam
oluru ile yürürlüğe konulan düzenlemelere ek olarak aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre, 31.12.2016' ya kadar;
1. Bakanlığımızca yetkilendirilen Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerine eğitim faaliyetinde
bulundukları adreste ve/veya taşınsalar dahi başka bir adreste sınıf kapasite artışına izin
verilmemesi,
2. Eğitim kurumunun yetki belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda, söz
konusu eğitim kurumunun sahiplerine veya ortaklarına aynı veya farklı bir unvanla, faaliyette
bulunduğu ilde veya başka bir ilde Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri açmalarına izin
verilmemesi,
3. Yetki Belgesi iptal edilen bir eğitim merkezinin bulunduğu adreste başka bir gerçek veya
tüzel kişi adına bile olsa Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi düzenlenmemesi,
4. ODY-ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Eğitimi düzenleyecek olan bir eğitim kurumunun,
faaliyette bulunduğu il dışında, sadece bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne bağlı
illerden de kursiyer kaydı yapabilmesi,
5. Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimi almak isteyen kursiyerler Bakanlığımızca ilan edilen sınav
tarihleri arasında SRC-5 türü mesleki yeterlilik eğitimi hariç olmak üzere, SRC1, SRC2,
SRC3, SRC4, ODY1, ODY2, ODY3, ODY4, ÜDY1, ÜDY2, ÜDY3 ve ÜDY4 mesleki
yeterlilik eğitimlerinden sadece birine katılmasına izin verilmesi, bu olur tarihinden önce
alınmış olan mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama sertifikalarının ise geçerli sayılması,
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ve
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
1/2
Bilgi için:Cengiz ŞAHİN
Memur
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:18529130-230.02/E.85891
:Mesleki Yeterlilik Eğitimleri hk.
Geçici/Süreli düzenleme
22/12/2015
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 48 inci maddesi
çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun
görülmesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.
Ahmet GÜNER
Genel Müdür Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Dr. Mustafa KAYA
Genel Müdür V.
OLUR
22/12/2015
Talat AYDIN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
22.12.2015 Memur
: Cengiz ŞAHİN
22.12.2015 Şube Müdürü
: Serpil ATİLA
22.12.2015 Daire Başkanı V. : Mustafa Celal TÜMER
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
2/2
Bilgi için:Cengiz ŞAHİN
Memur
Download

mesleki yeterlilik eğitim kurumlarının dikkatine