SİRKÜLER
2015/49
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 25.12.2015
Konusu
: 2016 Yılında Uygulanacak Olan İstisna Tutarları ve Gayrimenkul
Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı Belirlendi
Mevzuat
: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Yasal Dayanak
: 25.12.2015 Tarih ve 29573 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de
Yayımlanan 290 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2016 Yılında Uygulanacak Olan İstisna Tutarları İle Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında
Beyanname Verme Sınırı Belirlendi
25.12.2015 Tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 290 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak istisna tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna
göre;

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 3.800
TL’si vergiden istisnadır.

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı
2016 yılı için 13,70 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile günlük 13,70 TL’yi aşan kısım
ile hizmet erbabına nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak
vergilendirilir.

Sakatlık indirimi tutarları 2016 yılında 1. derece sakatlar için 900 TL, 2. derece sakatlar için
460 TL, 3. derece sakatlar için 210 TL olarak belirlenmiştir.

2016 yılında elde edilecek olan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24.000 TL olarak tespit
edilmiştir.

2016 yılında değer artış kazançlarına uygulanan istisna tutarı 11.000 TL olarak tespit
edilmiştir.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]

Basit usule tabi olmanın özel şartları 01.01.2016’dan itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Buna göre, yıllık alım tutarı 88.000 TL, yıllık satış tutarı 126.000 TL, gayri safi iş hasılatı 42.000
TL, yıllık alış tutarı ile iş hasılatı toplamı 88.000 TL olarak belirlenmiştir.

Basit usule tabi olmanın genel şartları İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal
kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı 2016 yılı için büyükşehir
belediye sınırları içinde 6,300 TL. diğer yerlerde 4.200 TL olarak belirlenmiştir

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin
Beyanname Verme Sınırı 2016 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit
edilmiştir.
Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit
edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile
Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2015 yılı için 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2016 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2015 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen
hadleri aşmaması gerekmektedir.
Emtianın Cinsi
Değerli Kağıt
Şeker – Çay
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto vb.
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto–
Sigara–Tütün
Akaryakıt ( LPG hariç )
Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Yıllık Alım
Yıllık Satış Ölçüsü
Ölçüsü (TL)
(TL)
137.000
158.000
110.000
137.000
Büyükşehir Belediye Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım
Yıllık Satış Ölçüsü
Ölçüsü (TL)
(TL)
179.000
200.000
126.000
168.000
110.000
137.000
126.000
168.000
110.000
137.000
126.000
168.000
158.000
168.000
200.000
230.000
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından
yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen,
belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin
uygulamanın 31/12/2016 tarihine kadar devam edecektir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

2016 Yılında Uygulanacak Olan İstisna Tutarları ve Gayrimenkul