DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
22 Aralık 2015
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2015/91
KONU
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama
Tarihlerinin Ertelenmesi ve Kademeli Geçişini Öngören Tebliğ Taslağı.
Gelir İdaresi Başkanlığınca, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan firmaların
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin
ertelenmesi ve kademeli geçişini öngören Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Bilindiği üzere, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı
ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt
pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici
cihazlar da bu kapsama girmektedir.
Taslak Tebliğ ile yapılması öngörülen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan
mükelleflerden,

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan
mükelleflerden,

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş
bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;
2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

1 milyon TL’yi aşanlar için, 1/4/2016 tarihinden,

1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olanlar için, 1/7/2016 tarihinden,

500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 1/10/2016 tarihinden,

150 Bin TL’den az olanlar için, 1/1/2017 tarihinden
2015Y/90
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.
Diğer taraftan, nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında
Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme
Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma
mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok
sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre
olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu
cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun
şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş
hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler,
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve f ilyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutu lamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın.