T.C.
AFYONKARAHISAR VALiLiGi
it ruiui Efiitim Miidtirlii[ii
x.* i{
Alrrl***lr*i'r
I1,,\*
22.12.2015
Sayr : 97 1 6797 01235 I 13182079
Konu: Yabancr Oprencilerin
Okullara Kavrtlarr.
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
(il9e Mil li E[irim Mridiirlii!i.i)
oKUL VTUOUnIUGUNe
ilgi :a) MEB.Tem,E!t.Cn.Md,niin 23,09.2014 tarihli ve 20l4l2l sayfi Genelgesi.
b)MEB.Tem,Egt.Cn,Md.ni.in 16.12.2015 tarihli ve 102302281235112984177 sayrlr
yazrlarr.
[ilkenrizdc bulurnan yabancr cigrencilerin okullara kayrtlan ile ilgili; IEigleri Bakanlrgr
C69 idaresi Cenel MUdLirlU[ti ile Niilus ve Vatandaglrk Ipleri Cenel Miidtirltiiiintin ofiak
qalrgmasr sonucu, yabancr tanrtma belgesi 98 ile baglayan ogrencilerin numaralarr, Coq
Genel
internet
sayfasrndan veya
Miidiirli.igiini.in
idaresi
http://www.goc.gov.trlgecicikoruma/PageslYabanciKimlikSorgulama.aspx ba[lantrlt internet
adresinden 99 ile baglayan gegici koruma yabancr kimlik numarasr ile degiqtirilebilmekte
oldugLr belirtilerek bakanlrgrmrzrn okul kayrtlarr ile ilgili agrklamalan ekte gonderilmigtir.
Bilgilerinizi vc bakanlr[rmrzrn agrklamalarr dogrultusunda iglem yaprlmasrnr arzederim,
Metin YAI-ClN
Valia,
Il Milti E[itim Mi]drirU
EKI : Ilgi (b) yazr
DACITIM
:
7 llge Kaymakamlr[rna
-Mrk, Resrnil 6zel Ana Okulu, ilkokul,Ortaokul,
iUClCl ve Lise MUdUrliiklerine
-|
-Bilgi lqlem
ve Tek.Hiz,
(Web sayafasrnda yayrmlanmak {.izere)
t MitI egitim Mudurlu[ti/AFyoN KAIIA tl isA t{
L.lektronik Ai: hnp:/iafl'on,meb.gor tr'
e-posta: ternelcgitirn()J ri rncb gor,tri
liLr
Adr Soradr
:$iikrii i\\'DO(iAN $el
Iel: (0 272) 2117601 176
Faks: (0 2'72)2l'3'7605
orakgLivcnltele'ktrotrrkttnzatlcrmzalirrnrltrr http://cvraksorgumebgovtradrcsinden5lad-0e15-3578-8240-a6fDkoduilcLclrrcdilcbrlrr
T.C.
nnilli n Giriu nnrnNltGt
Temel E[itim Genel
Miidtirliilii
Sayr : 1023022812351 12984177
Konu: Yabancr Ogrencilerin
16.12.20t5
Okullara Kayrtlan
VAt-lL lClNIl
(ll Milli L:girim Mtidtirlrlfti)
ilgi: Temel Egitim Cenel Mildiirlti[iinin23109l20l4 tarihli ve 2014121 sayfi Genelgesi
Ulkemizde bulunan ve yabancr tanrtma belgesindeki numarasr 98 ile baglayan yabancr
ofrencilere yiinelik egitim ogretim hizmetleri. ilgi Cenelge ht]kiimleri kapsamrnda kurulan
Yabancr Ogrenciler tlilgi i$le tirn Sisterni (YOBiS) i.izerinden takip editme ktedir.
lgiglcri []akarrlrgr (i(ig ldaresi Cenel MUdUrlUgi.i ile NUfus ve Vatandaglrk lpleri Cenel
MridrirltiIUnLin orlak qalrgmasr sonucu, yabancr tanrtma belgesi 98 ile baglayan dIrencilerin
numaralan,
Ccjq Idaresi Cenel MUdiirliigUn0n internet
sayf'asrndan
veya
http://www.goc.gov.trlgecicikorumalPageslYabanciKimlikSorgulama.aspx baglantrlr internet
adresinden 99 ile baglayan geqici korumayabancr kimlik numarasr ile degiqtirilebilrnektedir.
Bu kapsamda;
l-Yabarrcrlar kinrlik nLnr{"lrasr sistcmden deIigtirilerek 99 ile ba;layan numarasr olan
0grcrrc i lcri n c-okul sistcnr i nc krrl dcdi lmesi.
2- c-Okul sistcminc ka1'dcdilen ogrencilerin, YOBiS iizerindeki kayrtlannrn ilerley,en
gUnlerde agrlacak olan aktit'-pasif butonundan mijkerrer kayrt olmamasr agrsrndan pasil'
konuma getirilmesi,
3-2015-2016 e[itim ogretim yrlrndan once yaprlan istigarelerden hareketle. ozellikle
okul oncesi ve ilkokul birinci srnrfa kaydedilecek dgrencilerin okullarrn flziki kapasitesi
dAhilinde BakanlrIrrnrza baglr resmi okullara yonlendirilmesi hususlarrnda gere[ini rica
cdcrim.
Yusuf BUYTJK
Bakan
a.
Miistegar Yardrmcrsr
DAGITIM:
Ccrefii:
Bilgi:
B Planr
Cog ldaresi Cenel MUdUrlU[ii
Bilgi iqlem Dairesi Bagkanlrgr
Ortadfretim Genel M tidiirl iigr)
Mesleki ve Teknik Elitim Genel Miidtirliipti
Din Ogretimi Cenel MUdi.lrlUIU
Atilt(irk tslr', 066.18 Krzrlar'ANKAI{A
[:lcktronik Ap: rrrrv nreb gov tr
e-posta: suleynranu I kufil)meb.gov tr
Buevrakguvenfielektronikimzailermzalanmrptrr
Aynntrlr bilgi iqin: Siile.t'man tiLKL,
Tel: (0 3 l2) 4l:i 15 89
Firks:(0 :i l2) XXX XX XX
http://cvraksorgumcbgor!radrcsrndcnel06-6a50-3f42-9def-ed3ckoclLr ilctc).rtedrlchrlrr
Download

sayfasrndan veya