T.C
ASKALBKAYMAKAMLIGI
IleeMilliEgitimMtidtirl融gti
sayl:82499420.22−480位414
狛閻糊5
Konu:Aelk6gretimOrtaokulu
………….MUDURLUGUNE
粒E ̄−−一一一 一 一
Aek6gretimOrtaokulunakayltyaPtmakisteyen撮okulmezunuOkmunuz垣聖堂
一班imletAhmDerSOnelle血eduyuruyap血akllOcak2016−66$ubat2016tarir高話
arasmdakayltyaPtlrllmaslyeterlisaylbulunmasldunmundaAek6gretimOrtaokuluslnaⅥ
ileemizde yapllacaktlr.Konuik Hg批gerekn hasaasiyetin g6sterilmesi ve herhangi bir
akslkllgamahalverilmemesihususunda:
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
mAGH甘HM上
ilk/OrtaokulLiseveKurumM鯖d融痛klerine
21.12.2015V.H.K.i M.DELiB
YenIMahlsI8mbLIICOd YeniHuktImCIBI調聞
KaI,Tei O4421038IO44241;1096
Fox O4424151269
〇・匹的鮎kaie23④mcbBoVtr
Ayで面iilbilgi MusaDELd3ASIvHKI
躍躍‖遜澱
Download

Açıköğretim Ortaokulu - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü