T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
KARAR SAYISI
:16/ 12 / 2015
:740
:14: 00
:
TOPLANTIYA KATILANLAR
1-Prof. Dr. Hüseyin GÜL
2-Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAKAR
3- Yrd. Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
4- Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfi ANTALYALI
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR
1- Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL (izinli)
5- Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ
Karar 01: Gündem okundu kabul edildi.
Karar 02: Tez Konusunun Belirlenmesi
Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin
tez konusu belirlemesi ile ilgili formları görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesi
gereğince, aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin tez konusu Anabilim Dalı
Başkanlıklarından geldiği şekliyle kabulüne;
Öğrenci No:
1430206130
Adı Soyadı:
Süleyman KURNAZ
Anabilim Dalı:
Felsefe ve Din Bilimleri (Y.L.)
1430206002
Şuaıyıp ALICI
Felsefe ve Din Bilimleri (Y.L.)
1330208540
Gökçe Okşan ERİŞ
İslam Tarihi ve Sanatları (Y.L.)
1430202122
Meryem USTA
İktisat (Y.L.)
1430201103
Aysun YÜCEL
İşletme (Y.L.)
1430201050
Merve HAMDEMİR
İşletme (Y.L.)
123020232557 Murat ŞAHİN
Sağlık Yönetimi (YL)
1430220029
Uluslararası İlişkiler (YL)
Hasan Fatih SEVAL
Karar 03: Tez Başlığı/Konusu Değişikliği
Enstitümüz doktora programında kayıtlı aşağıda ismi yazılı öğrencinin tez
başlığı/konusu değişikliği ile ilgili formu görüşüldü.
Enstitümüz yüksek lisans ve doktora Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
gereğince, aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin yeni tez konularının Anabilim Dalı
Başkanlıklarından geldiği şekliyle kabulüne;
Öğrenci no
Adı Soyadı
A.B.D
Eski Tez Konusu
Yeni Tez Konusu
134020156
1
Yekta HALICI
İşletme
Doktora
Üniversitelerde
Farklılık
Yönetiminin İş
Tatmini ve
Örgütsel
Performans
Üzerindeki
Etkisi:Yapay Sinir
Ağlarıyla
İncelenmesi
Kariyer Değerleri,
Meslek Tipleri,
Burçlar ve Kişilik
Özelliklerinin Kariyer
Tatminine Olan
Etkilerinin
İncelenmesi
124020250
1
Samet GÜRSOY
İktisat
Yabancı Sermaye
Hareketliliğinin
Ekonomik
Büyümeye
Etkileri: Kırılgan
Beşli Ülkeleri
Örneği
Pay Piyasaları
Arasında Getiri ve
Volatilite Yayılımı,
Gelişmiş Ülkeler ve
Gelişmekte Olan
Ülkeler Arasında Bir
Uygulama
Doktora
Karar 04/a: Murat BAŞ’ın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201642 numaralı Murat
BAŞ’ın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının
yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 31/12/2015 tarihinde saat 10:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Yrd. Doç. Dr. Sonay Zeki AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ
Yedek Üyeler
SDÜ – Eğirdir Turizm ve Otelcilik
SDÜ – İİBF – İşletme
MAKÜ – Zeliha Tolunay U. İ. Y. O.
Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ
Karar 04/a-1: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
MAKÜ – Zeliha Tolunay U. İ. Y. O.
SDÜ – İİBF – Sağlık Yönetimi
Dr.
Ferhat
BİTLİSLİ’nin
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201642 numaralı Murat
BAŞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 31 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin 31 Aralık 2015 tarihinde Burdur’ dan 1 (bir)
gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/a-2: Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201642 numaralı Murat
BAŞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 31 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ’ın 31 Aralık 2015 tarihinde Burdur’ dan 1 (bir) gün
yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/b: Mehmet AYTEKİN’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201224 numaralı Mehmet
AYTEKİN’in
tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 05/01/2016 tarihinde saat 11:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Doç. Dr. Hüsrev EROĞLU
Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Doç. Dr. Murat KAYALAR
SDÜ – İİBF-Sağlık Yönetimi
SDÜ – İİBF – İşletme
Dumlupınar Üniversitesi – İİBF – İktisat
SDÜ – İİBF-Sağlık Yönetimi
Katip Çelebi Üniversitesi – İİBF – Yönetim
Ve Organizasyon
Karar
04/b-1:
Doç.
Görevlendirilmesi
Dr.
Fatih
ÇELEBİOĞLU’nun
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201224 numaralı Mehmet
AYTEKİN’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU’nun
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 05 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi İktisadi
Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU’nun 05 Ocak
2016
tarihinde
Kütahya’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/b-2: Doç. Dr. Murat KAYALAR ‘ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330201224 numaralı Mehmet
AYTEKİN’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Murat KAYALAR ‘ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 05 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Katip Çelebi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat KAYALAR ‘ın 0405 Ocak 2016 tarihinde İzmir’ den 2 (iki) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/c: Murat ŞAHİN’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130202519 numaralı Murat
ŞAHİN’in tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının
yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 25/12/2015 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI
Prof Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER
Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AKTAŞ
Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK
SDÜ – İİBF– İktisat
SDÜ – İİBF – İktisat
MAKÜ – İİBF– İktisat
Alanya Alaadin Keykubat Üniv. İşletme Fak.
SDÜ – İİBF – İktisat
Karar 04/c-1: Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130202519 numaralı Murat
ŞAHİN’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER’in
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 25 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER’in 25
Aralık 2015
tarihinde
Burdur’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/c-2: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Ali
Rıza
AKTAŞ’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130202519 numaralı Murat
ŞAHİN’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AKTAŞ’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 25 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Alanya Alaadin Keykubat
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza
AKTAŞ’ın 25 Aralık 2015 tarihinde Antalya’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/d: Emre KÖKSAL’ın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130207520
numaralı Emre KÖKSAL’ın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim
Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 08/01/2016 tarihinde saat 14:30’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
Prof Dr. Galip TÜRCAN
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Yedek Üyeler
Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ
SDÜ – İlahiyat Fak.- Temel İslam Bilimleri
SDÜ – İlahiyat Fak.- Temel İslam Bilimleri
Necmettin Erbakan Üniv.İlahiyat Fak.
SDÜ – İlahiyat Fak.- Temel İslam Bilimleri
Necmettin Erbakan Üniv.İlahiyat Fak.
Karar
04/d-1:
Görevlendirilmesi
Prof.
Dr.
Süleyman
TOPRAK’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130207520
numaralı Emre KÖKSAL’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Prof. Dr.
Süleyman TOPRAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 08 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman TOPRAK’ın 08 Ocak 2016
tarihinde Konya’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/d-2: Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130207520
numaralı Emre KÖKSAL’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Lütfi
CENGİZ’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 08 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in 08 Ocak 2016
tarihinde Konya’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/e: Hakan ACAR’ın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
1130225501 numaralı Hakan ACAR’ın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile
Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 30/12/2015 tarihinde saat 10:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. Kenan ÖREN
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Doç. Dr. Kürşad ÖZDAŞLI
Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN
SDÜ – İİBF- ÇEKO
SDÜ – İİBF- ÇEKO
MAKÜ – İİBF - İşletme
SDÜ – İİBF-İktisat
MAKÜ – İİBF – İşletme
Karar 04/e-1:Doç. Dr. Kürşad ÖZDAŞLI’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
1130225501 numaralı Hakan ACAR’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç.
Dr. Kürşad ÖZDAŞLI’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 30 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşad ÖZDAŞLI’nın 30
Aralık 2015
tarihinde
Burdur’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/e-2:Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
1130225501 numaralı Hakan ACAR’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd.
Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 30 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN’in 30
Aralık 2015
tarihinde
Burdur’ dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/f: Süleyman TÜLÜCEOĞLU’nun Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230203526 numaralı
Süleyman TÜLÜCEOĞLU’nun tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim
Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 05/01/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Doç. Dr. Yakup ALTAN
Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ AVŞAR
Prof. Dr. M.Akif ÇUKURÇAYIR
Yedek Üyeler
Yrd.Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
Selçuk Üniv.İİBF- Kamu Yönetimi
Pamukkale Üniv.– İİBF- Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Hamza Bahadır ESER
Karar
04/f-1:Prof.
Görevlendirilmesi
Dr.
M.
Akif
ÇUKURÇAYIR’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230203526 numaralı
Süleyman TÜLÜCEOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. M.
Akif ÇUKURÇAYIR’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 05 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Selçuk Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR’ın 05 Ocak
2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/f-2:Yrd. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE’nin Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230203526 numaralı
Süleyman TÜLÜCEOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE’nin yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 05 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar SAVAŞ
YAVUZÇEHRE’nin 05 Ocak 2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/g: Mustafa Yücel ÖLMEZ’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030203059 numaralı
Mustafa Yücel ÖLMEZ’in tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 07/01/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Doç. Dr. Mehmet AKTEL
Prof. Dr. Murat OKÇU
Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI
Yedek Üyeler
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
MAKÜ-İİBF-İşletme
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR
Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ AVŞAR
Pamukkale Üniv.– İİBF- Kamu Yönetimi
SDÜ – İİBF- Kamu Yönetimi
Karar 04/g-1: Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030203059 numaralı
Mustafa Yücel ÖLMEZ’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Kürşat
ÖZDAŞLI’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 07 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI’nın 07
Ocak 2016
tarihinde
Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/g-2: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR’ün Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030203059 numaralı
Mustafa Yücel ÖLMEZ’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Hüseyin
ÖZGÜR’ün yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 07 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Pamukkale Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR’ün 07 Ocak
2016 tarihinde Denizli’den 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/h: Ayşe DEDE’nin Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330206149
numaralı Ayşe DEDE’nin tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 11/01/2016 tarihinde saat 15:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Yrd. Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK
Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Yasemin APALI
Prof. Dr. Ramazan UÇAR
SDÜ – İF- Felsefe Ve Din Bil.
SDÜ – İF- Felsefe Ve Din Bil
Akdeniz Üniv.- İF- Felsefe Ve Din Bil.
Ardahan Üniv.– İF- Felsefe Ve Din Bil.
SDÜ – İF- Felsefe Ve Din Bil.
Karar 04/h-1: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Ali
ALBAYRAK’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330206149
numaralı Ayşe DEDE’nin tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ali
ALBAYRAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 11 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali ALBAYRAK’ın 11 Ocak 2016 tarihinde
Antalya ‘dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/h-2: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Yasemin
APALI
‘nın
Yolluklu-Yevmiyeli
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330206149
numaralı Ayşe DEDE’nin tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Yasemin APALI ‘nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 11 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Ardahan Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin APALI ‘nın 10-11-12 Ocak 2016
tarihinde Ardahan ‘dan 3 (üç) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/ı: Numan TEKELİOĞLU’nun Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330237501 numaralı
Numan TEKELİOĞLU’nun tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim
Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 18/01/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU
Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZGÜL
Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOST
Yrd. Doç. Dr. Selin SERT
SDÜ – Hukuk Fak.- Özel Hukuk
SDÜ – Hukuk Fak.- Özel Hukuk
Pamukkale Üniv.- İİBF- Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi.
SDÜ – Hukuk Fak.- Özel Hukuk
Akdeniz Üniv. Hukuk Fak.- Özel Hukuk
Karar 04/ı-1: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZGÜL’ün Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1350237501 numaralı Numan
TEKELİOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Emin ÖZGÜL’ün yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 18 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZGÜL’ün 18 Ocak 2016
tarihinde Denizli ‘den 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/ı-2: Yrd. Doç. Dr. Selin SERT’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1350237501 numaralı Numan
TEKELİOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Selin SERT’in
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 18 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selin SERT’in 18 Ocak 2016 tarihinde
Antalya ‘dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 04/i: İsmail Feyyaz VANLIOĞLU’nun Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230207562
numaralı İsmail Feyyaz VANLIOĞLU’nun tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması
ile Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 31/12/2015 tarihinde saat 09:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Yrd. Doç. Dr. Ali BULUT
Doç. Dr. Veli ATMACA
Yedek Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Celalettin DİVLEKCİ
SDÜ – İF.- Temel İslam Bilimleri
SDÜ – İF.- Temel İslam Bilimleri
MAKÜ-İF.-Temel İslam Bilimleri
Akdeniz Üniv. – İF.-Temel İslam Bilimleri
SDÜ – İF.- Temel İslam Bilimleri
Karar 04/i-1: Doç. Dr. Veli ATMACA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230207562
numaralı İsmail Feyyaz VANLIOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Doç.
Dr. Veli ATMACA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 31 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli ATMACA’nın 31 Aralık 2015
tarihinde Burdur ‘dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 04/i-2: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Mehmet
DİLEK
‘in
Yolluklu-Yevmiyeli
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230207562
numaralı İsmail Feyyaz VANLIOĞLU’nun tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd.
Doç. Dr. Mehmet DİLEK’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 31 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK’in 31 Aralık 2015 tarihinde
Antalya ‘dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/a: Yusuf GÖR’ün Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün
Doktora Tez Savunması Jüri Önerisi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 08/12/2015
tarih ve 654 sayılı yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39.maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 07/01/2016 tarihinde saat 11.00 ’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ
Prof. Dr. Durmuş ACAR
Prof. Dr. Hayrettin USUL
Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK
Doç. Dr. Serkan TERZİ
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Osman BAYRİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv.İİBF–İşletme
MAKÜ-İİBF-İşletme
İzmir Katip Çelebi Üniv.- İİBF-İşletme
SDÜ – İİBF – İşletme
Çankırı Karatekin Üniv. – İİBF - İşletme
SDÜ – İİBF - İşletme
Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ
MAKÜ – Zeliha Tolunay Yüksek Okulu
Karar 05/a-1: Prof. Dr. İsmail BEKÇİ’nin Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün tez
savunma jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. İsmail BEKÇİ’nin yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail
BEKÇİ’nin 06-07/01/2016 tarihinde Nevşehir’den 2 (iki) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/a-2: Prof. Dr. Durmuş ACAR’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün tez
savunma jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Durmuş ACAR’ın yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş ACAR’ın
07/01/2016 tarihinde
Burdur’dan
1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/a-3: Prof. Dr. Hayrettin USUL’un Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün tez
savunma jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Hayrettin USUL’un yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin USUL’un 0607/01/2016 tarihinde
İzmir’den
2 (iki) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/a-4: Doç. Dr. Serkan TERZİ’nin Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün tez
savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Serkan TERZİ’nin yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Çankırı Karatekin Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan TERZİ’nin 0607/01/2016 tarihinde
Çankırı’dan
2 (iki) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/a-5: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Ferhat
BİTLİSLİ’nin
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1240201021 numaralı Yusuf GÖR’ün tez
savunma jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin yollukluyevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına yedek jüri üyesi olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Zeliha Tolunay Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ’nin
07/01/2016 tarihinde
Burdur’dan
1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/b: Orhan ER’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201557 numaralı Orhan ER’in
Doktora Tez Savunması Jüri Önerisi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 13/12/2015
tarih ve 660 sayılı yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39.maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 04/01/2016 tarihinde saat 11.00 ’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Seher DERYA KULA
Doç. Dr. Ömer Faruk ÜNAL
Doç. Dr. Murat KAYALAR
Yedek Üyeler
Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU
Doç. Dr. Belma KEKLİK
SDÜ – İİBF – Sağlık Yönetimi
SDÜ – Mühendislik Fak. – Endüstri Müh.
SDÜ – İİBF - İşletme
Bartın Üniv. – İİBF – Yönetim Bilişim Sis.
İzmir Katip Çelebi Üniv. – İİBF - İşletme
Dumlupınar Üniv. – İİBF - İktisat
SDÜ – İİBF – Sağlık Yönetimi
Karar 05/b-1: Doç. Dr. Ömer Faruk ÜNAL’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201557 numaralı Orhan ER’in tez
savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Ömer Faruk ÜNAL’ın yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 04.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Bartın Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk ÜNAL’ın 03-0405/01/2016 tarihinde
Bartın’dan 3 (üç) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 05/b-2: Doç. Dr. Murat KAYALAR’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201557 numaralı Orhan ER’in tez
savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Murat KAYALAR’ın yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 04.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat KAYALAR’ın 0304/01/2016 tarihinde
İzmir’den 2 (iki) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar
05/b-3:
Doç.
Görevlendirilmesi
Dr.
Fatih
ÇELEBİOĞLU’nun
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201557 numaralı Orhan ER’in tez
savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU’nun yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince, 04.01.2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasına asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU’nun
04/01/2016 tarihinde
Kütahya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 06/a: Ömer Ferda AKYOL’un Doktora yeterlilik sınavı
İşletme Anabilim dalı doktora öğrencisi 1240201532 numaralı Ömer Ferda
AKYOL’un doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10/12/2015
tarih ve 653 sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 09/12/2015 tarihinde saat 14.00’de yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/b: Turgay OYMAN’ın Doktora yeterlilik sınavı
İşletme Anabilim dalı doktora öğrencisi 1340201552 numaralı Turgay
OYMAN’ın doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10/12/2015
tarih ve 651 sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 10/12/2015 tarihinde saat 11.00’de yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/c: Ali TOKER’in Doktora yeterlilik sınavı
İşletme Anabilim dalı doktora öğrencisi 1440201061 numaralı Ali TOKER’in
doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10/12/2015 tarih ve 652
sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 10/12/2015 tarihinde saat 13.00’de yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/d: Ahmet GÜNAY’ın Doktora yeterlilik sınavı
İşletme Anabilim dalı doktora öğrencisi 1440201066 numaralı Ahmet GÜNAY’ın
doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03/12/2015 tarih ve 639
sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 30/11/2015 tarihinde saat 14.00’de yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/e: Nuray DURHAN ADANIR’ın Doktora yeterlilik sınavı
İktisat Anabilim dalı doktora öğrencisi 1440202502 numaralı Nuray DURHAN
ADANIR’ın doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14/12/2015
tarih ve 203 sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 11/12/2015 tarihinde saat 09.00’da yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/f: Okan LEBLEBİCİER’in Doktora yeterlilik sınavı
Kamu Yönetimi Anabilim dalı doktora öğrencisi 1340203008 numaralı Okan
LEBLEBİCİER’in doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
14/12/2015 tarih ve 164 sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 11/12/2015 tarihinde saat 14.00’de yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 06/g: Atila GÖKDEMİR’in Doktora yeterlilik sınavı
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalı doktora öğrencisi 1440208001 numaralı
Atila GÖKDEMİR’in doktora yeterlilik sınavı ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
15/12/2015 tarih ve 134 sayılı yazısı ve ekleri incelendi
Adı geçen öğrencinin 14/12/2015 tarihinde saat 10.00’da yapılan doktora
yeterlilik sınavı 1’den BAŞARILI olduğu yeterlilik sınav tutanağından anlaşılmış olup,
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince 20152016 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrencinin tez konusunu belirleyerek tez
önerisini savunmasının uygunluğuna;
Karar 07: Doktora Yeterlik Sınavından İkinci Kez Başarısız Olan Hüseyin
YAYLA’nın Durumu
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın Hüseyin YAYLA’nın Doktora
Yeterlik Sınavı ve sözlü sınav tutanağı ile ilgili 14.12.2015 tarih ve 194 sayılı yazısı ile
ekleri görüşüldü.
Öğreniminin 5. döneminde doktora yeterlik sınavından II. kez başarısız olduğu
anlaşılan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hüseyin YAYLA’nın
kayıt yenilemesi durumunda, 6111 sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna
eklenmiş olan geçici 58. Maddesinin 44 ve 46.maddeleri çerçevesinde geçerli mali
hükümlerin uygulanmasına;
Karar 08/a: Mehmet Sait USLUSOY’un Tez İzleme Komitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440207019 numaralı
Mehmet Sait USLUSOY’un Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
14/12/2015 tarih ve 330/197 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Menderes COŞKUN
SDÜ – Fen Edebiyat Fak. – Türk Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Selami TURAN
SDÜ – Fen Edebiyat Fak. – Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Kadir ALPER
SDÜ – Eğitim Fak. – Türkçe Eğitimi
Karar 08/b: Merve Nur MERT ŞENCAN’ın Tez İzleme Komitesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440201064 numaralı Merve Nur
MERT ŞENCAN’ın
Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
02/12/2015 tarih ve 302.14/637 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
SDÜ – İİBF – İşletme
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
SDÜ – İİBF – Sağlık Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
SDÜ – İletişim Fak. – Halkla İlişkiler
Karar 08/c: İbrahim GUNDAK’ın Tez İzleme Komitesi
İşletme
Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440201509 numaralı İbrahim
GUNDAK’ın Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02/12/2015 tarih
ve 302.14/636 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Seher Derya KULA
SDÜ – İİBF – İşletme
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
SDÜ – İİBF – İşletme
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇETİN
Akdeniz Ünv. – İİBF – Ekonometri
Karar 08/d: Tuğçe AKYOL’un Tez İzleme Komitesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440224003 numaralı
Tuğçe AKYOL’un
Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
15/12/2015 tarih ve 302.14.01/171 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Philip
Anthony GLOVER
George SDÜ – Fen Edebiyat Fak. – Batı Dilleri ve
Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Şule OKUROĞLU
SDÜ – Fen Edebiyat Fak. – İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Doç. Dr. Binnur GENÇ İLTER
Akdeniz Ünv. Eğitim Fakültesi – Yabancı Diller
Eğitimi
Karar 08/e: Süleyman DİKMEN’in Tez İzleme Komitesi
Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440214002 numaralı Süleyman
DİKMEN’in Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarih
ve 302.14.03/121 sayılı yazısı incelendi.
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Tez İzleme
Komitesinin aşağıdaki gibi oluşturulmasının uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
SDÜ – İİBF- Maliye
Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN
SDÜ – İİBF- Maliye
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
Afyon Kocatepe Üniv.- İİBF- Maliye
Doç. Dr. Harun CANSIZ
Afyon Kocatepe Üniv.- İİBF- Maliye
Doç. Dr. Tekin AKDEMİR
Yıldırım Beyazıt Üniv.- İİBF- Maliye
Karar 09: Adem YENİDOĞAN’ın in Tez İzleme Komitesi Değişikliği
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 0940207039 numaralı
Adem YENİDOĞAN’ın Tez izleme Komitesi Değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının 15/12/2015 tarih ve 302.14.05/339 tarihli yazısı incelendi.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 0940207039 numaralı
Adem YENİDOĞAN’ın Tez İzleme Komitesinde yapılan değişiklik aşağıda şekliyle
kabulüne;
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Adnan KOŞUM
SDÜ – İF.- Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Talip TÜRCAN
SDÜ – İF.- Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Haluk SONGUR
SDÜ- Hukuk Fak.-Kamu Hukuku
Karar 10: Danışman Değişikliği
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, aşağıda
adları yazılı öğrencilerin karşısında belirtilen Öğretim Üyelerinin yeni Danışmanları
olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna;
Öğrenci No
Adı Soyadı
1250230117
İbrahim GÜRMAN
1230204115
1230206151
Dudu
Duygu
GÜNDÜZ
Ersin EREN
0830209366
Cemil DUYAN
Anabilim
Dalı/Prog.
İşletme
Yön.
Uzaktan Eğitim
Tezsiz – Y.L.
Tarih – Y.L.
Eski Danışmanı
Felsefe ve Din
Bilimleri – Y.L.
Sosyoloji – Y.L.
Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Doç. Dr. Ecir
KÜÇÜKSİLLE
Yeni Danışmanı
Uğur
Yrd. Doç. Dr. Nevriye
ALTINTUĞ
Yrd. Doç. Dr. Murat KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Murat
KEÇE
Doç. Dr. İlhan TOPUZ
Prof. Dr. Hüseyin BAL
Prof.
Dr.
KOLUKIRIK
Suat
Karar 11: Tete Jean Phillippe GUNN’un Tez Önerisi Savunması
Tarih
Anabilim Dalı 1340204004 numaralı doktora öğrencisi
Phillippe GUNN’un Doktora tez önerisi savunma tutanağı görüşüldü.
Tete Jean
Tarih
Anabilim Dalı 1340204004 numaralı doktora öğrencisi Tete Jean
Phillippe GUNN’un 14/12/2015 tarihinde “Togo’da Milli Kimlik, Ulus ve Devletin
İnşası” başlıklı tez önerisinde savunduğu tez konusunun Enstitümüz Lisansüstü Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi gereğince uygunluğuna;
Karar 12/a: Azime ARISOY’un Tez İzleme Komitesi Toplantısı
Çalışma Ekonomisi Ve Endüsti İlişkileri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16/12/2015
tarih ve 200 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Çalışma Ekonomisi Ve Endüsti İlişkileri Anabilim Dalı 1440225001 numaralı
doktora öğrencisi Azime ARISOY’un 2015-2016 Eğitim Öğretim güz yarıyılı TemmuzAralık dönemi Tez İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38.maddesi gereğince başarılı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 12/b: Ali KAVAKLI’nın Tez İzleme Komitesi Toplantısı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15/12/2015 tarih ve 300/199
sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1340205505 numaralı doktora öğrencisi Ali
KAVAKLI’nın 2015-2016 Eğitim Öğretim güz yarıyılı Temmuz-Aralık dönemi Tez
İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
38.maddesi gereğince başarılı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 12/c: Deniz MADEN’in Tez İzleme Komitesi Toplantısı
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarih ve 300/147 sayılı yazısı ve
ekleri incelendi.
Tarih Anabilim Dalı 1140204001 numaralı doktora öğrencisi Deniz MADEN’in
2015-2016 Eğitim Öğretim güz yarıyılı Temmuz-Aralık dönemi Tez İzleme Komitesi 1’i
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.maddesi gereğince
başarılı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 12/d: Mehmet Erkan OKYAY’ın Tez İzleme Komitesi Toplantısı
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14/12/2015 tarih ve 300/149 sayılı yazısı ve
ekleri incelendi.
Tarih Anabilim Dalı 1040204023 numaralı doktora öğrencisi Mehmet Erkan
OKYAY’ın 2015-2016 Eğitim Öğretim güz yarıyılı Temmuz-Aralık dönemi Tez İzleme
Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.maddesi
gereğince başarılı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 12/e: Vasfı ARSLAN’ın Tez İzleme Komitesi Toplantısı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11/12/2015 tarih ve 335
sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 1340207014 numaralı doktora öğrencisi
Vasfı ARSLAN’ın 2015-2016 Eğitim Öğretim güz yarıyılı Temmuz-Aralık dönemi Tez
İzleme Komitesi 1’i Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
38.maddesi gereğince başarılı olarak kabul edilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/a:Doç. Dr. Binnur İLTER’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Enstitümüz Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1440224003 numaralı
doktora programı öğrencisi Tuğçe AKYOL’un 29/12/2015 tarihinde yapılacak olan Tez
Önerisi toplantısına katılacak Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Binnur İLTER’in 29/12/2015 günü Antalya’ dan 1 (bir) gün süreli yollukluyevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/b: Prof. Dr. Mustafa ARSLAN’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1340225008 numaralı doktora
programı öğrencisi Nezih TATLICAN’ın 23/12/2015 tarihinde yapılacak olan Tez
İzleme Komitesi toplantısına katılacak Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ARSLAN’ın 23/12/2015 günü Denizli’ den 1 (bir)
gün süreli yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/c: Prof.
Görevlendirilmesi
Dr.
Zekeriya
KARADAVUT’un
Yolluklu-Yevmiyeli
Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1240205008 numaralı doktora
programı öğrencisi Talha TUNÇ’un 25/12/2015 tarihinde yapılacak olan Tez İzleme
Komitesi toplantısına katılacak Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT’un 25/12/2015 günü Antalya’dan 1 (bir) gün
süreli yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/d: Prof. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU’nun Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Enstitümüz Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 1140206009 numaralı
doktora programı öğrencisi Yunus Emre AKBAY’ın 25/12/2015 tarihinde yapılacak olan
Tez İzleme Komitesi toplantısına katılacak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU’nun 24-25-26/12/2015 günü
İstanbul’dan 3 (üç) gün süreli yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/e: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Enstitümüz Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1340224506 numaralı
doktora programı öğrencisi Thamer Yousıf ALLAWI’nın 22/12/2015 tarihinde yapılacak
olan Tez İzleme Komitesi toplantısına katılacak Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA’nın 22-23/12/2015 günü
Ankara’dan 2 (iki) gün süreli yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/f: Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK’ün Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Enstitümüz Maliye Anabilim Dalı 1140214001 numaralı doktora programı
öğrencisi Elif ALTUN’un 28/12/2015 tarihinde yapılacak olan Tez İzleme Komitesi
toplantısına katılacak Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK’ün 28/12/2015 günü Antalya’dan 1 (bir) gün
süreli yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 13/g: Prof. Dr. Adem KORKMAZ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 1240225001
numaralı doktora programı öğrencisi Hasan GÜNER’in 25/12/2015 tarihinde yapılacak
olan Tez İzleme Komitesi toplantısına katılacak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KORKMAZ’ın
25/12/2015
günü
Burdur’dan 1 (bir)
gün süreli yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 14/a: Berker ŞAHİN’in Askerlik Sevk Tehir İptali
İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Berker ŞAHİN’in Askerlik
Sevk Tehir İptali dilekçesi incelendi.
Enstitümüz İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi 1350240533
numaralı Berker ŞAHİN’in askerlik nedeniyle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz
yarıyılından itibaren Sevk Tehir İptalinin uygunluğuna;
Karar 14/b: Rıza AYAZGÜN’ün Askerlik Sevk Tehir İptali
İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Rıza AYAZGÜN’ün Askerlik Sevk
Tehir İptali dilekçesi incelendi.
İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 1430202578 numaralı Rıza
AYAZGÜN’ün askerlik nedeniyle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren Sevk Tehir İptalinin uygunluğuna;
Karar 14/c: Orhan ATALAY’ın Askerlik Sevk Tehir İptali
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Orhan ATALAY’ın Askerlik Sevk
Tehir İptali dilekçesi incelendi.
Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 1130214503 numaralı Orhan
ATALAY’ın askerlik nedeniyle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren
Sevk Tehir İptalinin uygunluğuna;
Karar 15: Kayıt Silme
Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili
maddesi gereğince
16/12/2015 tarihi itibari ile kaydının silinmesine;
Öğrenci No:
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Kayıt Silme Nedeni
1430206070
Faden TOPUZ
Felsefe ve Din Bilimleri – Y.L.
Kendi İsteği
1430202552
Mesut ŞENSOY
İktisat – Y.L.
Kendi İsteği
1550230209
1450242009
Ömer ÇELİK
Recep BÜKRÜBAŞ
İşletme Yön. Uzaktan Tezsiz -Y.L
İktisat Uzaktan Tezsiz – Y.L.
Kendi İsteği
Kendi İsteği
Karar 16/a: Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU’nun Ders Telafisi
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ali
DULUPÇU’nun 16 Aralık 2015 tarihleri arasında görevli olması nedeniyle aşağıda
belirtilen dersleri karşılarındaki tarihte telafi etmesinin uygunluğuna ;
Dersin adı
İleri Makro Ekonomik Analize Giriş
İleri Makro Ekonomik Analize Giriş
İleri Makro Ekonomik Analize Giriş
AB’de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
Ders Tarihi
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
Ders Telafi Tarihi
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
AB’de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
AB’de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
Karar 16/b: Yrd. Doç. Dr. İsmail EREN’in Ders Telafisi
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail
EREN’in 18 Aralık 2015 tarihleri arasında görevli olması nedeniyle aşağıda belirtilen
dersleri karşılarındaki tarihte telafi etmesinin uygunluğuna ;
Dersin adı
Uzmanlık Alan Dersi (4 saat)
Danışmanlık (5 Öğrenci)
Ders Tarihi
18/12/2015
18/12/2015
Ders Telafi Tarihi
24/12/2015
24/12/2015
Karar 16/c: Doç. Dr. Ahmet Hüsrev EROĞLU’nun Ders Telafisi
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hüsrev
EROĞLU’nun 03 Aralık 2015 tarihleri arasında görevli olması nedeniyle aşağıda
belirtilen dersleri karşılarındaki tarihte telafi etmesinin uygunluğuna ;
Dersin adı
Danışmanlık (7 Öğrenci)
Ders Tarihi
03/12/2015
Ders Telafi Tarihi
04/12/2015
Karar 16/d: Doç. Dr. Ömer TURUNÇ’un Ders Telafisi
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer
TURUNÇ’un 14 Aralık 2015 tarihleri arasında görevli olması nedeniyle aşağıda
belirtilen dersleri karşılarındaki tarihte telafi etmesinin uygunluğuna ;
Dersin adı
Ders Tarihi
İnsan Kaynakları ve End. İlişkileri (Uzaktan 14/12/2015
Eğitim)
Ders Telafi Tarihi
16/12/2015
Karar 17: Kayıt Dondurma Talebi
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42. maddesi
gereğince 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında aşağıda ismi belirtilen
öğrencinin karşısındaki süre kadar kaydının dondurulmasının uygunluğuna;
Öğrenci
Numarası
1130214503
Adı- Soyadı
Orhan
ALATAY
Anabilim
Dalı
Maliye – YL
Dondurma Süresi
Nedeni
1Dönem
(BAHAR)
Askerlik
Karar 18/a: Halil İbrahim AKKUŞ’un Anket Çalışması
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26/11/2015 tarih ve 217
sayılı yazısı incelendi.
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 1340206006 numaralı doktora öğrencisi
Halil İbrahim AKKUŞ’un doktora tezi için belirlemiş olduğu “Türk Toplumunun
Dindarlık Algısı (Batı Akdeniz Örneği)” adlı tezinin Antalya, Isparta ve Burdur İli ve İlçe
merkezleri ile bağlı belde ve köylerden seçilen örneklem üzerine anket çalışmaları için,
gerekli izinlerin alınmasının uygunluğuna;
Karar 18/b: Yasemin TARCAN’ın Anket Çalışması
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın15/12/2015 tarih ve 239
sayılı yazısı incelendi.
Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 1340206015 numaralı doktora öğrencisi
Yasemin TARCAN’ın doktora tezi için belirlemiş olduğu “Türkiye’de Din Görevlilerinin
Kadın Algısı: (Batı Akdeniz Örneği)” adlı tezinin Antalya, Isparta ve Burdur İl
merkezlerinde, din görevlileri arasında anket çalışmaları için, gerekli izinlerin
alınmasının uygunluğuna;
Karar 19: Feride Duygu SAMAV CANTÜRK’ün BAP Projesi Kapsamında YollukluYevmiyeli Görevlendirilmesi
Sosyoloji Anabilim Dalı 1240209505 no’ lu doktora öğrencisi Feride Duygu
SAMAV CANTÜRK’ün BAP tarafından desteklenen 4471-D1-15 no’ lu Doktora Tez
Projesi kapsamında Van’da engellilik üzerine çalışan yerel yönetim yetkilileri ve
STK’larla görüşmeler yapmak üzere 2-4 Ocak2016 tarihleri arasında 3 (üç) gün, 08-12
Ocak 2016 tarihleri arasında 5 (beş) gün, 15-19 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 (beş)
gün, 22-26 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 (beş) gün, 29-31 Ocak 2016 tarihleri arasında
3 (üç) gün olmak üzere toplam 21 (yirmi bir) gün giderleri projeden karşılanmak üzere
yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 20: Yabancı Uyruklu Öğrenci Khatera Mohammad SALEH’in Hakkında
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında kayıtlı Khatera Mohammad
SALEH’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi sebebiyle, öğrencilik statüsünün
Türk öğrenci statüsüne geçirilmesine ilişkin Anabilim Dalının 11/12/2015 tarih ve 337
sayılı yazısı incelendi.
Khatera Mohammad SALEH’in kaydı Yabancı Uyruklu
öğrenci olarak
yapıldığından Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğinin
6. Maddesinde belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuran
adayların başvurularını değerlendirme ve programa kabul edilme esasları
çerçevesinde mülakat kriterlerini sağlamadığından dolayı öğrencilik statüsünün
değiştirilmesinin uygun olmadığına;
Karar 21: ÖYP Kapsamında Atanan Öğrencilere Kaynak Aktarımı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında atanmış ve Enstitümüz
lisansüstü programında öğrenim gören aşağıda isimi belirtilen Araştırma Görevlisinin
yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna;
1- İbrahim AKÇA/İslam Tarihi ve Sanatları –Doktora
Karar 22: Akademik Personelin Görev Sürelerinin Uzatılması
Aşağıda adı-soyadı yazılı Enstitümüz Araştırma Görevlilerinin, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim
Kanununun 35.ve 50/d maddeleri gereğince görev sürelerinin bitiş tarihinden itibaren bir (1) yıl
uzatılarak yeniden atanmalarının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına teklifte bulunulmasına;
Sicil No:
Adı ve Soyadı
05693
06137
06448
06461
Hande UZUNOĞLU
Handan BERKÖZ
Derya YÖRÜK
Muhammet Eşref AYTAÇ
Göreve Başlama
Tarihi
18.01.2013
21.01.2014
05.01.2015
22.01.2015
Görev Süresinin
Bitiş Tarihi
18.01.2016
21.01.2016
05.01.2016
22.01.2016
Süre Uzatımı
1(BİR) YIL
1(BİR) YIL
1(BİR) YIL
1(BİR) YIL
Karar 23/a: Serdar YETİŞEN’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Serdar YETİŞEN’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.12.2015 tarih ve 187 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU’nun
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle İktisat Anabilim Dalı’ndan “İstatistiki Bölge
Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının
Karşılaştırılması:Panel Veri Analizi” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23/b: Melek TEKİN’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Melek TEKİN’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.12.2015 tarih ve 635 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Seher DERYA KULA’nın
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan “İnsan Kaynakları
Seçimini Etkileyen Faktörler;Isparta Örneği” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23/c: Mustafa DİLSİZ’in Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi
Mustafa DİLSİZ’in tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.11.2015 tarih
ve 318 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Hasan SOYUPEK’in
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
“İbn-i Hişam’ın “Şerh-u Şuzuri-z-Zeheb”” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23/d: Mevlüt TOSUN’un Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Mevlüt
TOSUN’un tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.11.2015 tarih ve 320
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA’nın
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’ndan
“Ahmed Hamdi Akseki’nin Günümüz İslam Düşüncesindeki Yeri” tezi ile 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23 / e: Ercan KÜÇÜKEŞMEN’in Mezuniyeti hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ercan KÜÇÜKEŞMEN’in
tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08/10/2015 tarih ve 546 sayılı
yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI’nın
danışmanlığında tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38.
Maddesi uyarınca
16.12.2015 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan “Kamu
Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Kurumsal Bağlılığa Etkisi” tezi ile 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine ve yeni
tez başlığının “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi:Kamu Çalışanların
Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
“DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23 / f: Ercüment DOĞRU’nun Mezuniyeti hk.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ercüment DOĞRU’nun tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06/11/2015 tarih ve 596 sayılı yazısı
ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. İsmail BEKÇİ’nin
danışmanlığında tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
38. Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle İşletme Anabilim Dalı’ndan “Petrol
Fiyatlarının Petrol İthal Eden ve Cari Açık Sorunu Olan Gelişen Ekonomilerin
Sermaye Piyasalarına Etkisi” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
“DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine ve yeni tez başlığının “Petrol Fiyatları ile Hisse
Senedi Piyasaları Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi:Gelişen Ülkeler
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
“DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23 / g: Önder ÇAKIRTAŞ’ın Mezuniyeti hk.
Enstitümüz Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi Önder
ÇAKIRTAŞ’ın tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04/12/2015 tarih ve
165 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Doç. Dr. Ömer ŞEKERCİ’nin
danışmanlığında tamamlanıp, doktora tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
“Evolution in Politics:Bernard Shaw and Orhan Asena (Contrastive Study)” tezi ile
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “DOKTORA” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23/h: Reşit Akay YANLIÇ’ın Mezuniyeti Hk.
Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Reşit
Akay YANLIÇ’ın tez savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.12.2015 tarih
ve 188 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK’in
Danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından , Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26.
Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan
“Aşık Şahsenem Bacı” tezi ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “YÜKSEK
LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 23 / ı: Büşra ÖZEN’in Mezuniyeti hk.
Enstitümüz Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Büşra ÖZEN’in tez
savunma sınavı ile Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03/12/2015 tarih ve 210 sayılı yazısı
ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin tezi, danışmanı Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL’ün
danışmanlığında tamamlanıp, yüksek lisans tez savunma tutanağında başarılı olduğu
anlaşıldığından, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
26. Maddesi uyarınca 16.12.2015 itibariyle Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan “Türkiye’de
Kadın Cinayetleri ve Kadın Örgütlerinin Mücadeleleri” tezi ile 2015-2016 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine ve yeni tez
başlığının “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun
Yeri:Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Şefkat-Der Örneği ” başlıklı tezi ile 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine;
Karar 24: Süleyman Kağan GÜRBÜZ’ün Tez Savunma Sınavı Tarihinin Ertelenmesi
Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlığının 16/12/2015 tarih ve 35 sayılı yazısı
incelendi.
Ekonometri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230227513 numaralı
Süleyman Kağan GÜRBÜZ’ün 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da yapılacak
olan Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına tez savunma jüri üyesinin mazereti nedeniyle
23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 10:00 da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
Asil Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Harun SULAK
Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYHAN
Yedek Üyeler
Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL
Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK
Karar 24/a: Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
SDÜ – İİBF - Ekonometri
SDÜ – İİBF - İşletme
Pamukkale Üniv. – İİBF – İşletme
SDÜ – İİBF - Ekonometri
SDÜ – İİBF - İşletme
Dr.
Mustafa
BAYHAN’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
Ekonometri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230227513 numaralı
Süleyman Kağan GÜRBÜZ’ün tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Mustafa BAYHAN’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereğince, 23 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan tez
savunmasında asil jüri üyesi olarak katılmak üzere Pamukkale Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYHAN’ın 23
Aralık 2016 tarihinde Denizli ‘den 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 25: Saad Muneer Ahmed AHMED’in Türkçe Dil Belgesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığının 10/12/2015 tarih ve 192
sayılı yazısı incelendi.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1330205573
numaralı Saad Muneer Ahmed AHMED’in 27.08.2014 tarihinde Enstitümüze kayıt
yaptırmış ve Enstitümüz Lisansüstü başvuru koşullarında B1 belge istenmesi sebebiyle
talebinizin uygun olmadığına;
Karar 26: Araştırma Görevlisi Ahmet ANDAÇ’ın Görev Süresi Uzatılması Değişikliği
Enstitümüzün 18.11.2015 tarih ve 736/14 sayılı yönetim kurulu kararıyla görev
süresi 1 yıl için uzatılma teklifi yapılan ve 02.12.2015 tarihli ve 738/15 nolu yönetim
kurulu kararımızla kişi hakkında yürütülen bir soruşturma sebebiyle görev süresi
uzatılma işlemi iptal edilen Ahmet ANDAÇ’ın görev süresinin 06.12.2015 tarihinden
itibaren 6 ay süreyle uzatılmasının uygunluğuna ve Rektörlük makamına arzına;
Oybirliği ile karar verildi.
(İMZA)
Prof. Dr. Hüseyin GÜL
Enstitü Müdürü
(İMZA)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAKAR
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ
ÜYE
(İMZA)
Yrd. Doç. Dr. Ömer L.
ANTALYALI
ÜYE
(İMZA) )(izinli)
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL
ÜYE
(İMZA)
Emine DİKMEN
Enstitü Sekreteri
Raportör
Download

Enstitümüzün 740. toplantısında alınan kararı