T.C. MU~ VALiLiGi it Milli Egitim MudUrlugu SaYl : 63326527-480.02-E.13231716
Konu : Oestekleme ve Yeti~tirme Kursu
Bilgilendirme T oplantlsl
23.12.2015
........................ KAYMAKAMLIGINA
ih;e Milli Egitim MUdurlugu
..................... OKULU MUOURLUGUNE 2015-2016 Ogretim Y lh II. Ve III. Oonem Oestekleme ve Yeti~tirme Kurslan ile ilgiJi
24/12/2015 tarihinde ilimiz merkez Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi konferans salonunda
yapllacak toplantlya ili~kin alman valilik onayt ekte g6nderilmi~tir. Destekleme ve Yeti~tirme
Kurslarl ile ilgili yapllacak olan toplantlya katIhmm saglanmasl hususunda;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali R.
Milli Egitim Muduru
EKLER:
Valilik onaYl (l-sayfa)
DAGITIM:
ilyl~ Kaymakamhklarma
Merkez Ortaokul ve Lise MudtirlUklerine
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr, http://evraksorgu,rneb,gov,tr adresindenc09a-ab51-3afl-82b 1-4bd9 kodu He teyit edilebilir.
T.C. MU$ vALiLiGi it Mill! Egitim Mlidlirlligli SaYl :63326527-20-E.13176431
Konu : Destekleme ve Yeti~tirme Kursu
Bilgilendirme Toplantlsl
22/12/2015
V ALiLiK MAKAMINA
Bakanhglmlz Olyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mlidlirlliglinlin,
2015-2016 Ogretim YIlt II. ve III. Donem Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan e-Klavuzu
mlidlirlliglimlize ait http://mus.meb.gov.tr/adresinde yaYlmlanml~tlr. Ekli ktlavuzun
i1~elerimizde ve merkez okullanmlzda, klavuzda belirtilen kurs takvimine gore i~ ve
i~lemlerin zamamnda yapdmasl ve aksakhklara meydan verilmemesi i~in ;iIyelerden DYK '
dan sorumlu ~ube mlidlirleri He merkeze bagh ortaokul ve lise mlidlirlerinin katIllml ile
24/12/2015 tarihinde toplantl yapllmasl planlanmaktadlr.
2015-2016 Ogretim Ylh II. Ve III. Donem Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan
kapsammda, kurslarm yapllacagl merkeze bagh okul mlidlirleri He U~e Milli Egitim
Mlidlirlliklerinde Destekleme ve Yeti~tirme Kurslarmdan sorumlu $ube MUdi.iri.in katlhml ile
MiIli Egitim $ube MlidlirU Nurettin OZDA$'m ba~kanhgmda, ilimiz merkez Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinde 24112/2015 tarihinde saat 10:30 toplantmm dlizenlenmesi;
toplanttya kattlacak okul mlidlirlerinin 24112/2015 tarihinde gorevli izinli sayllmalan, il~e
Milli Egitim MlidUrlliklerinden toplantIya kattlan
ilye Milli egitim MUdUr $ube MUdlirUnUn yolluk ve yevmiyesinin mali yIlm harcama
kaleminden odenmesi mUdUrlUgUmUzce uygun gorUlmektedir.
Makamlanmzca da uygun gorUlmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim MlidUrU
OLUR
22/1212015
Zeliha UYAN Vali a. Vali Yardlmclsl Bu evrak gilvenli elektronik imza ite imzalanml~t1r, nttp:llevraksorgu,meb,gov,tr adresindencc33-7f1 b-3a9d-936e-9b 17 kodu He teyit edilebilir,
Download

Duyuru İçin Tıklayınız