.,
il
II
II
"il
II
T.e.
II
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
. Muste§arhk
II
'I
IiI,
a
'I
II
\1,1
Ii
II
'$.aYI : 56822750-740':E.13266152
II
KomI: EUROPASS CV
23. 2.2015
i1
il
\;
DAGITIM YERLERiNE
\1
.1
II
..
"
Genel MUdUrlUklerimizin ve U1Ilge Milli Egitim MUdUrlUklerimizi
k~tIhml He
Ulusal ve uluslararasl kurulu~larm egitim faaliyetlerinde ~t
yprUtUlebilrnesi, edinilen bilgi,. tecrUbe ve dokUrnanlarm okul ve ogr enlerimizle
p~yla~tlabilrnesi ve egitim sisternimiz hakkmda her flrsatta tamtlm yapIlabil esini terninen
q~gttlm'da. belirtilen birirnler He it ve ilge Milli Egitirn MUdUrlUkI~personeline
EPROPASS CVleri hazlrlatllrnasl ihtiyaci duyulrnu~tur. EUROPASS hakkmd detayhbilgi
i9!ln:
http://rnetek.rneb.gov.tr/dosyalar/egitim/europass.pdf
I'
......
.
'.
........
.
:1
UIUslararasl
egitim
faaliyetlerinin
(toplantI,
sernin~r, konferans, 9ah~ta vb) 9ah~ma
\'
.
.
dili Ingilizce.olup, Ingilizce ..TUrkge tercUme hizrneti saglanrnarnaktadlr. AB ornisyonu da
16 Yllmda yenileyecegi Egitim..Ogretirn 2020 <;ah~rna Gruplannda gor v alabilecek
p~rsonelih 9ah~rnalan ve sorumluhlklan yerine getirecek dUzeyde yabanCI diI bilgisi sahibi
asml istemi~tir.. Aym husus Erasmus+ kapsammda Bakanhglrnlzca yUrU "len tematik
olIn
!
9a:!I~malar i9in de gegerlidir. BJ11 gergevede; https://europass.cedefop.europa.euieditors/tt/cv/compose
adresind n - -,
_
- "
MiUi
- Jngilizcedil
bilgisine
haizpersonelinizin
.\
.
"
. (Egitim Uzrnam, Milli Egitirn
Egitim Uzman Yardlmclsl, Ogretmen) Ingilizce EUROPASS CV formatl
fo~pgrafll ozge9rni~lerini hazularnalan (dB belgeleri taranarak eklenecek),
.. i~gilizce dil bilgisine haiz ancak belgeleyecek smava ginnemi~ olanlann da . ine ingilizce
oz~e9mi~lerini hazlrlamalan ve enklsa sUrede smava girerek beIgelerini almala ] ve bilahere
iletme!eri,
.. i~ki1izce diline y~terj dUzeyde haiz olrnayan personelin ise (Egitirn Uzmanl, illi Egitim
fonnatml
U~fnanI, Milli Egitim Uzman Yardlmclsl,Ogretmen) TUrkge EUROPASS
ku(lanarak fotografll ozge9mi~lerini hazlrlamalarl ve 30 Arahk 2015 ta hine kadar.
[email protected] adresine gondenneIeri hususlannda geregini rica ederim.
\1
' .
2q
.
~
.
Ii
Do~.
li
i!,l
ii
~!
i\l
Dr. Mustafa Hilmi (::OL
Bakana.
Miiste§ar Yardimcisl :
OGLU
.
.. Mesleki ve Teknik Egitim Gene! MUqUrlUgU
- O~a Ogretim Genel MUdUr}Ugu
.. H,yatboyu Ogrenme Genel MUdlirlUgu.
- S~atejj Geli~tinne Ba~kanhgl
.. R~hberlik veDenetirn Ba~kanhgl
.. in~aat ve Emlak Ba~kanhgl
iI
•
.. Bi~gi I~lem Dairesi Ba~kanhgl
- it &Lilli Egitim Mu.dUrlUkleri
II
Adre~:
Elek&onik Ag:
e-posta:
. Aynntill bilgi i9in:
Tel:
Fales: .
:1
H
Bu evraki!govenli elektronik imza ile imzalanml~tlLhttp://evtak~orgu.meb.gov.tr adresinden4~58-759b..3d9f..b986-1ge9 o(iuile teyit edilebilir.
1\
.
Download

europass cv