T.e.
MUS VALiLiGi iJ Milli Egitim MUdUrlOgU SaYI :73383103·100·E.13232582
Konu : Toplantl
23. 2.2015
....................... KA YMAKAMLIGINA
( il~e Milli Egitim MUdUrlUgU)
.......................... MODORLOGUNE Din Ogretimi Genel MUdOrlUgUnUn Yazdan dogrultusunda,
Okullartmlzda gorev yapan Din KUltilrU ve Ahlak Bilgisi,Arap~a ve M
ogretmenlerinin katlltml ile Mu~ Ogretmenevi ve ASO MUdUrli.igU Konferans
Arahk Cuma gUnU saat 09:00 ile 16:00 arasl Seminer dUzenlenmesi ile ilgili
ekte gonderilmi~tir. Seminere katllacak ogretmenlerin gorevli-izinli sayllmalan
izdeki TUm
slek Dersleri
Salonunda 25
Valilik OnaYI
Bilgi ve geregini rica ederim.
Cevdet
RSLAN V Ii a. Milli Eg' im MUdUrU EKi: Valilik OnaYl DAGlTIM: i I~e Kaymakamhklan TUm Oku\ MlidUrllikleri Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr htlpJ!evraksorgu.meb go> tr adresmdenefd8-6f98-3ab6-89cc-8 ffkodu lie teylt edlleblllr
Download

MUS VALiLiGi iJ Milli Egitim MUdUrlOgU SaYI :73383103·100·E