SASKİ KURULUŞ, GÖREV VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
1/21 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ KURULUŞ, GÖREV VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I KURULUŞ Madde 1 ­ Samsun Büyükşehir Belediye’sinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu idare Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca SASKİ olarak anılır. İdarenin işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay denetimine tabidir. İdare personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Madde 2 ­ Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin işleri ,Genel Kurul ,Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü tarafından yürütülür. Bu yönetmeliğin 2. bölümünde "Teşkilat" kısmında gösterilen dairelerin, başkan ve diğer görevlileri, dairelerine verilen hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde yapmak ve yürütmekle yükümlüdürler. İşlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar. GENEL KURUL Madde 3 ­ Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. GENEL KURUL' UN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI Madde 4 ­ Genel Kurul 2560/3309/3305 sayılı kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu kanunda (2560 ve 3009 S.K) düzenlenmemiş hususlarda l580 ve 3030 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir. GENEL KURULUN GÖREVLERİ Madde 5 ­ Genel Kurulun görevleri: a) b) c) d) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarının ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karar bağlamak, g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
2/21 h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL’dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, i) Dava değeri 100.000.­TL’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karar bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. YÖNETİM KURULU Madde 6 ­Yönetim Kurulu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığında SASKİ Genel Müdürü, hizmette en eski olan Genel Müdür Yardımcısı ve üç kurul üyesinden oluşur. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde Genel Müdür Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Madde 7 ­ SASKİ Genel Müdürü ile üç yönetim kurulu üyesi Samsun Büyükşehir Belediye başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Terfileri ve değiştirilmeleri aynı yöntemle yapılır. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi, 3 yıl süre ile atanırlar, süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Madde 8 ­ SASKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin SASKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte ve işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına ilişkin yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ Madde 9­Yönetim Kurulunun Görevleri: a) Kuruluş amacına uygun olarak SASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tesbit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek. b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurul'a sunmak. c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak. d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak. e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek. f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak. g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak. h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak. i) On yıldan az süreli veya yıllık 10.000.000­TL.'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya yararlanma sözleşmeleri için Genel Müdür'e izin vermek. j) Dava değeri 100.000­TL nin altında olan davaların uzlaşarak ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
3/21 k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak. l) Hizmetlerin ekonomik ve verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve makamlara iletmek. m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşavirinin, Daire Başkanlarının, İdare Tabiplerin, Müdürlerin, Teknik Elemanların, Avukatların ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak. n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’na öneride bulunmak. o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. Madde 10­ Yönetim Kurulu’nun çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu’nun sekreterya görevi Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü’nce yürütülür. Madde 11­ Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesini denetlemekle yetkilidir. DENETÇİLER Madde 12 ­ SASKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinden yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler SASKİ’nin çalışmalarına ilişkin olarak tesbit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’na sunulur. Ayrıca Genel Kurul’un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu’nun 1 yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçiler bu yetkilerini kullanırken idarenin iş ve işlemlerine müdahale edemez ve işlerin yürütülmesine karışamazlar. Denetçilerin büro işleri ve bununla ilgili ihtiyaçları Genel Müdürlükçe sağlanır. Denetçiler görevlerini birlikte yaparlar. Ancak, birinin izinli olması veya geçerli bir özürü olması durumunda görev tek denetçi tarafından yürütülür. Denetçiler SASKİ personeli olmadığından kendilerine tespit olunan ücret dışında herhangi bir ödemede bulunulamaz. GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ Madde 13 ­ Genel Müdürün Görevleri: a) SASKİ’nin bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak. b) İdare ve yargı organlarında 3. kişilere karşı SASKİ’yi temsil etmek.
4/21 c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, 5 yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak. d) Bütçe iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak. e) Kuruluş yasasının 23’ncü maddesi ve Yönetmeliğe uygun olarak, su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak, f) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki sınırları içinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kurulu’na sunmak, g) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, h) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, i) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi durumlarda Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ Madde 14­ Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az l0 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmalıdır. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendilerine vereceği işleri yerine getirmek suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludurlar. Bu yetki ve görevlerin Genel Müdür Yardımcılarına yazılı olarak bildirilmesi ve idareye duyurulması şarttır. Bu yetki ve görevler Genel Müdür tarafından her zaman değiştirilebilir. BÖLÜM II TEŞKİLAT Madde 15­ Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1. Hukuk Müşavirliği, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Proje Yönetim Birimi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Birimi, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Tesisler Dairesi Başkanlığı ve bunlara bağlı alt birimlerinden oluşur. İÇ DENETİM BİRİMİ Madde 16­ İç Denetim Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bu amaçla incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, b) Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, harcamaların amaç ve politikalara stratejik planlara, performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve
5/21 c) d) e) f) g) h) i) j) değerlendirmek mali yönetim kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve önerilerde bulunmak, Nesnel risk analizlerine dayanarak yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. Üretilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ile zamanında elde edilebilirliğini denetlemek, Denetim sırasında suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri Üst Yöneticiye sunmak, İç Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak İdare bünyesinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. İdarenin iç kontrol sisteminin, risk yönetimi sisteminin, kurumsal yönetişim ve iletişim sistemlerinin, iç mevzuatının, hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyetleri ile bunların izlenmesi faaliyetleri kapsamında denetim ve güvence hizmetleri sunmak, Danışmanlık görevi kapsamında; Sayıştay inceleme ve denetimlerine cevap mahiyetinde İdare birimleri tarafından hazırlanan Kurum cevapları ile (adli soruşturmaya ve yargılamaya konu olan hususlar hariç;) vesayet denetim kurumları tarafından İdarede yapılan inceleme ve denetimler kapsamında İdare birimleri tarafından hazırlanan cevapların hazırlanmasına yönelik İdarenin ilgili makam ve birimleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde Üst Yönetici adına kurumsal cevapların hazırlanması iş ve işlemlerinin koordinesini sağlamak. İlgili birim kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile ilgili Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirmek ile yükümlüdür. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Madde 17 – Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığını yönetmek, çalışmasını düzenlemek ve denetlemek, b) Başkanlığın yıllık çalışma programını düzenleyerek tasdikini temin, müfettişlerin kişisel ve gizli sicillerini düzenlemek, c) Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak ve yaptırmak, müfettişlerce yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işlemeleri yapmak, d) Teftiş inceleme ve soruşturma raporlarını esas ve usul bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işlemleri yapmak, e) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gereken titizliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar başkalarına bilgi sızmamasına çalışmak, f) 1609 sayılı yasa kapsamına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile Genel Müdürlükçe acele kaydı ile havale edilen evrakı süratle sonuçlandırmak. g) Müfettişlerce hazırlanacak raporların düzenleme ve yazılışlarına, gerçekleri yansıtıp yansıtmadıklarına, raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat etmek, h) SASKİ Genel Müdürlüğünün Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Kararlar doğrultusunda çalışmalarını teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve bu çalışmaları bir rapora bağlayarak Genel Müdürlüğe sunmak.
6/21 i) Genel Müdürün havale ettiği her türlü soruşturma, inceleme ve araştırma gerektiren iş ve işlemleri, süratle sonuçlandırarak tutulan raporları Genel Müdürlüğe sunmak. j) Teftiş ve soruşturma işleri ile bunlardan alınan sonuçları ve alınması gerekli önlemleri her yıl Genel Müdürlüğe bildirmek, k) Teftiş Kurulu Başkanlığındaki işlerin düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, işlerin normal süreler içerisinde sonuçlandırılması hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir. l) Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. m) SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile ilgili Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirmek ile yükümlüdür, n) Teftiş Kurulunun çalışma esasları birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Madde 18­ 1. Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Genel Müdürlük tarafından verilecek konular hakkında görüş bildirmek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin, idare vekili olarak adli, idari ve mali yargı organları nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak. c) İş, SGK, Sendikalar Kanunu ve diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların yargı yoluyla çözümlemek, iş uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek. d) Yapılacak sözleşmeleri ilgili birimlerle birlikte inceleyip, düzenlemek gerekli durumlarda şartname tasarılarını incelemek, I. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara katılmak. e) Teftiş ve soruşturmaya konu olmuş, olaylar için müşavirliğe iletilen raporlar hakkında gerekli yasal yollara başvurup kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle işbirliği yapmak. f) I. Hukuk Müşavirliği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. g) SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile ilgili Genel Müdürlüğü yazılı olarak bilgilendirmek ile yükümlüdür, h) Genel Müdürlüğe gelen her türlü yasal tebligatı almak ve gereğini yapmak. i) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Bu görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla sorumludur. j) Bu birimin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde 19 ­ Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
7/21 a) İdareye resmi internet sitesi ve diğer iletişim unsurları vasıtasıyla gelen abone şikâyetlerini almak, gelen ihbar ve şikâyetlere dair ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak ihbar, talep ve şikâyet konularını en kısa sürede cevaplandırmak ve ilgilisini bilgilendirmek, b) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri karşılamak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen İdaremiz ile ilgili cevaplandırılması talep edilen hususları cevaplandırmak, c) Abonelerin talep ve şikâyetlerini araştırmak amacıyla anket yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını ve alınması gereken tedbirlere yönelik önerileri Genel Müdürlük Makamına raporlamak, d) İlçe Şube Müdürlükleri tarafından sunulan su, atıksu ve abone hizmetlerinde hizmet kalite ve standartlarının ve abone memnuniyetinin yükselmesinin uygulama birliğinin, koordinasyonun sağlanması için araştırma yapmak ve ilgili birimler ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek ve uygulama sonuçlarını takip etmek ve Genel Müdürlük Makamına raporlamak, e) İlgili şube müdürlüğü birimi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. f) Müdürlüğün çalışmaları Genel Müdürlükçe hazırlanan bir Yönerge ile belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanmaya konur. PROJ E YÖNETİM BİRİMİ Madde 20 – Proje Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Uluslararası kredilerin temini, b) Temin edilen bu kredilerin kullanımı sürecinde gereken raporlama ve takip işlemlerini yapılması, c) Kredi geri ödenebilirlikleri ile ilgili bütün birimler ile iletişim sağlanması, d) Kredi kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi, e) İlgili birim ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Bu görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla sorumludur. g) Bu birimin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. STRATEJ İ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 21 – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Mali faaliyetleri planlamak, idarenin işletme ve yatırım faaliyetlerini karşılamak amacıyla işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek. b) Harcamaların bütçe ve hükümlerine uygun olarak yapılmasını izlemek ve temin etmek, bölümler arası gerekli aktarmaları bütçe kararnamesi doğrultusunda hazırlamak, c) Abonelerin su bedelleri ve diğer borçlarının tahakkuklarını zamanında tahsil etmek. d) Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.
8/21 e) Günlük tahsil, ödeme ve mahsup işlemlerini izlemek, ilgili defter ve kayıtlarını düzenlemek suretiyle idarenin taşınır, taşınmaz mallarını gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak, f) Aylık geçici mizanlar, sene sonu kesin mizan, bilanço, kar­zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve programını hazırlamak, g) Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle ortaklaşa hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, ilan ile ilgili işleri yapmak, h) İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi gereken prim vb. yasal kesintileri zamanında ödemek, idare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait yangın, hasar vb. sigorta işlerini izlemek, i) İdarenin sabit kıymet ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak, çalışanlara giyecek yardımı işlerini yürütmek. j) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlandırma çalışmalarını yürütmek. k) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek. l) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. m) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. n) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. o) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. Çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 22 – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan sistemdeki bilgisayarları sürekli çalışır durumda tutmak, bilgi alış­verişini sağlamak ve depolamak, programlar üretmek ve geliştirmek amacıyla gerekli işleri organize etmek, b) İdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak, kurulmuş sistemlerinin işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak, c) Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak, d) Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla işleri yaptırmak ve bunların kontrolünü yapmak, e) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü malzeme,araç,gereç ve personel ihtiyaçlarını tespit ederek temini için gerekli olan ihaleleri gerçekleştirmek. f) Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yardımcı olmak ve bu işlemlerin teknik altyapısını oluşturmak, g) Bilgi İşlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi İşlem Merkezinin korunmasını temin etmek, Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluşlar arasındaki veri akışını sağlamak Genel Müdürlük bünyesinde kullanılacak tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik şartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlamak ve mevcut tüm makine ve cihazların kayıt ve takibi yapmak,
9/21 h) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli kurslara katılımlarını sağlamak, i) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. j) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. k) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. l) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. m) Daire birimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirleyen bir yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 23 – İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemleri yürütmek. b) Teşkilat Şemasını hazırlamak ve değişiklikleri takip etmek, SASKİ’nin insan kaynakları politikasının belirlenmesinde gerekli çalışmaları yaparak, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca atamalarının yapılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak. c) Personel özlük dosyalarını düzenlemek ve korumak, sözleşmeli personelin sözleşmelerini hazırlamak personelin kişisel performans ölçümü değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek, çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak. d) İstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, e) Memur ve işçilere ait kadrolarla ilgili işlemleri yapmak, yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak, f) Disiplin işlerinin organizesini sağlamak g) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, h) Personel hareketlerini takip etmek ve gerekli teklifleri hazırlamak yıllık izinlerin planlamasını koordine etmek, i) Toplu iş sözleşmesini uygulamak ve iş uyuşmazlıklarının giderilmesini sağlamak, j) Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliği etmek, k) Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlere işbirliği yaparak tespit etmek, programlamak, katılmalara sertifika verilen eğitim ve geliştirme programlarını düzenlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, l) Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, motivasyon araçları geliştirmek ve uygulamasını sağlamak,
10/21 m) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. n) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. o) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. p) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. q) Dairenin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 24­ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ Genel Müdürlüğünün lojman, yemek, giyim, temizlik, güvenlik, servis hizmetleri işlerini ve diğer sosyal hizmetleri yapmak. b) İdareye ait olan tesis, işletme, bina, ambar ve barajlarda bulunan işletme binalarını sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini alma çalışmalarında ilgili birimlerle işbirliği yapmak, c) SASKİ Genel Müdürlüğüne gelen ve giden evrak, yazışma ve kararların kayıt, havale ve takibini yapmak, d) SASKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili temsil, karşılama, tören vb. gibi hizmetleri yürütmek, e) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. f) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. g) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. h) Dairenin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. SAĞLIK BİRİMİ Madde 25­ Sağlık Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İşyerlerinin sağlık işlemlerini yürütmek, bu konuyla ilgili kanun, yönetmelik, kararname ve kararlar çerçevesinde görev yapmak, b) İdarenin merkez ve diğer işyerlerini sağlığa uygunluk bakımından kontrol etmek, bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. c) Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli önlemleri almak, kullanılan ilaç ve her türlü sağlık malzeme savurganlığını önlemek, gerekli tıbbi araç ve gereçleri temin etmek, gereğinde sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.
11/21 d) İşçilerin yıllık muayenelerini yerinde ve eksiksiz olarak yapmak, kanun ve ilgili mevzuattan doğan görevleri yerine getirmek için yeteri kadar sağlık personelini çalıştırmakla yetkili ve sorumludur. e) Sağlık Birimi tüm alt birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. f) Sağlık Birimi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. g) Sağlık Biriminin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bir yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 26 – Su Arıtma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ’nin hizmet alanı içindeki su kaynaklarında ihtiyaç duyulacak yeni arıtma tesislerinin plan, proje ve yapım çalışmalarını yürütmek. b) Mevcut merkez içme suyu arıtma tesislerini işletmek, bakım ve gerekli onarımlarını yapmak, ilçelerde yer alan içmesuyu arıtma tesislerinin büyük onarımlarını yapmak. c) Su arıtımı için gerekli olan kimyasal maddeleri su teminini aksatmayacak şekilde belli bir program dâhilinde temin etmek, d) Su kaynaklarının ve şebekeye verilen suyun sürekli olarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak periyodik izlenmesini sağlamak. e) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. f) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. g) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. h) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. i) Dairenin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 27­ İçmesuyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ faaliyet alanı içerisindeki yerleşimlerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının tamamının kesintisiz olarak yer altı ve yer üstü kaynaklarından; temiz, standartlara uygun, içilebilir nitelikte, minimum kayıp­kaçak oranı ve düşük işletme maliyeti ile temin edilmesi ve kaliteli hizmetin vatandaşlara olabildiğince ucuza sunularak, vatandaş memnuniyetinin sağlanması için, gerekli olan içme suyu temini için gerekli baraj, gölet, su alma yapısı, sondaj kuyusu, su deposu, terfi istasyonu, isale, terfi ve şebeke hatları ve bunlarla ilgili Scada, Dezenfektasyon gibi her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devir almak, bakım ve onarımlarını yapmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak iyileştirmek ve işletmek. b) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, arıtma tesisi, terfi merkezleri,depolar,isale, terfi, iletim ve şebeke hatları ile,
12/21 c) d) e) f) g) h) i) j) idari bina, atölye ve boru imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin gidişatını kontrol etmek. Samsun’un geleceğe yönelik içme suyu sorununun çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını mevcut su durumu konusunda ihtiyaçları “Mevcut İçme Suyu Projeleri” kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek. İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen iletim hatları, şebeke ana ve tali hatları, arıtma tesisleri, gömme, depo, pompa istasyonları, atölye, vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve gerekiyorsa değiştirip onaylamak, Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hak ediş raporlarını düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Arıtma tesisinde arıtılan suyun depolara ve şebekeye tevzi işlerini, şebekede oluşabilecek su kaçaklarını saptayarak önlemeye çalışmak. Depolardaki çalışma saatlerini düzenlemek. Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak.Yeni yapılan şebekenin, şebeke planlarına işlenmesini sağlamak. İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. Daire birimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirleyen bir yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 28­ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ hizmet alanı içerisinde çevre kirlenmesini önlemeye yönelik kanalizasyon şebekesi, toplayıcı hatları, ana kolektör, terfi istasyonları, idari bina, atölye ve boru imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, işlerin gidişatını kontrol etmek. b) Samsun’un geleceğe yönelik kanalizasyon ve yağmur suyu sorununun çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iş programlarını kanalizasyon ve yağmur suyu konusunda ihtiyaçları “mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu” proje kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek. c) İvedi olarak yapılması gerekli, mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen kolektör, şebeke ana ve tali boruları, pompa istasyonları, atölye vb. tesislere ait her türlü inşaat ve
13/21 d) e) f) g) h) i) j) tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu işlerden ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve gerekiyorsa değiştirip onaylamak. Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan işlerin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak amacıyla keşifleri ve buna bağlı sözleşme şartname gibi ihale işlemlerini hazırlamak ve ihale edilen işlerin başından sonuna kadar kontrol etmek. İlgili hak ediş raporlarını düzenlemek ve işletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca SASKİ’nin hizmet alanı içerisinde mevcut olan ve yeni tesis edilen atık su ve yağmur suyu hatlarının ve buna bağlı parsel bacası, muayene bacası, ızgara baca, tahliye baca, terfi merkezlerinin bakımı ve işletmesi, çıkacak arızaların giderilmesini sağlamak. Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan tesislerin, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların küçük ölçekli bakımı ve temizliği gibi işleri yürütmek. İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. Daire birimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirleyen yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 29­ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve merkezde yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek. b) İdarenin görev alanında merkezi atıksu arıtma tesislerinin ve deniz deşarj hatlarının işletilmesini, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bu maksatla ileriye yönelik orta ve uzun vadeli programlar hazırlamak, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi işlemlerini yapmak, c) İlçelerdeki mevcut atıksu arıtma tesislerinin büyük bakım ve onarım çalışmalarını yapmak. d) SASKİ laboratuarları vasıtasıyla tesislerin atıksu karekterizasyonunun tespit edilmesini, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını, gerektiğinde kanalizasyon sistemlerine ait verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve projelendirilmesini sağlamak, e) Atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin kontrol edilmesi ve ilgili birimlerle koordineli olarak arıtma tesislerini geliştirici çalışmaların planlanması ve uygulamaya konulmasını sağlamak, f) Tesislerin projelendirilme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, işletmeye ait görüş ve tavsiyelerin ilgili dairelere intikal ettirilmesi, plan ve programların gerektiğinde revize edilmesi ve hayata geçirilmesi için işbirliği yapılmasını sağlamak, g) Arıtma tesislerinden kaynaklanan çamurun çevresel şartlara uygun bertarafının sağlamak için gerekli tedbirleri almak
14/21 h) Çevre denetim Birimi bünyesinde çevre izinleri ve ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek. i) Tesislerin verimli çalışması için gerekli kaynak ve teknik şartların analizinin yapılmasını, bu hususlarda rapor hazırlanmasını ve alınacak kararların uygulamaya konulmasını sağlamak j) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. k) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. l) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. m) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. n) Daire birimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirleyen yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 30­ İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçelerde SASKİ temsilcilikleri olarak çalışmak, su, atıksu ve abonelik hizmetleri ile ilgili her türlü çalışmayı yürütmek, b) İlçelerde bulunan mevcut içmesuyu ve atıksu arıtma tesis ve şebekelerini işletmek, küçük bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirmek, c) Abone işleri daire başkanlığının oluşturmuş olduğu standartlara uygun yeni abone kaydı, abone devir, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, d) İdari su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, e) Kurulu tesisler ile şebekelerin bakımı ve meydana gelen arızaların onarımını yapmak, f) Yapılan hizmetler ile ilgili raporlamalar yapmak. g) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. h) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. i) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. j) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. k) Daire birimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirleyen yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 31 – Elektrik Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
15/21 a) İdareye gerekli her türlü makine ve malzemenin yurt içi ve yurt dışından satın alınması, satılması, usulüne uygun stok eksilmesi ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, idarenin araç ve makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, işletilmesi ve her türlü teknolojiden yararlanarak araştırmalar yapılması, atölyelerin yönetilmesi gerekiyorsa yeni atölyeler açılması. b) İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapılması. c) Yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik yönerge ve karar hükümlerine göre iç ve dış satın alma işlerini yürütmek, malzemelerin usulüne uygun stok edilme, bakımını ve saklanmasını sağlamak. d) İdare için gerekli makine, donatım ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerini yürütür. e) Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, muayene ve teslim alma kurallarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak, f) Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanım ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve genişletme işlemlerini yapmak, g) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. h) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. i) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. j) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. k) Dairenin çalışma esaslarını içeren yönerge, Genel Müdürlükçe hazırlanacak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. LABARATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde 32­ Laboratuarlar Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İçmesuyu Arıtma Tesisi Dairesi Başkanlığı ve Atıksu Arıtma Tesisi Dairesi Başkanlığınca işletilen içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin laboratuarlarının işletilmesini ve yönetimini sağlamak, b) Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik malzeme, ekip, ekipman, teçhizat ve kaynağın temin, tedarik ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, c) İlgili şube müdürlüğü tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. d) İlgili şube müdürlüğü kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. e) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. f) Şube Müdürlüğünün çalışma esaslarını içeren yönerge, Genel Müdürlükçe hazırlanacak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
16/21 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Madde 33­ Sivil Savunma Uzmanlığı görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, b) Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliğiyle ilgili alınacak önlemleri önermek ve yaptırılmasını izlemek. c) Sivil Savunmaya ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak, milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin düzenlenmesi ve zamanında yürütülmesini koordine etmek. d) Sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma önlemlerini almak üzere Genel Müdürlüğe öneri getirmek, alınan önlemleri kontrol etmek, Doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren önlemleri almak ve plan hazırlamak görevlerini yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak. e) Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur. f) Sivil savunma uzmanlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. g) Uzmanlığın çalışma şekli ve sorumluluklarını içeren bir yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanan yönerge ile Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 34­ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkuk çıkartılmasını sağlamak, b) Abonelik işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak, yeni abone kaydı, abone devir, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, c) İdari su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, d) İtirazları yapılan faturaların düzeltme işlemlerini sağlamak, e) Depozito (Güvence) bedellerinin ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmesi için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, abonelere ait istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanları hazırlamak, f) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak, g) Abonelerin kullanmış olduğu tarafımızdan mühür altına alınan su sayaçlarının daima çalışır durumda bulunmasını temin etmek için arızalı su sayaçlarını yeni (0) m³ endeksli sayaçlarla değiştirmek, h) Anormal çalıştıkları gerekçesi ile Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunan abonelerimizin su sayaçlarının kontrolünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü elemanları nezaretinde sayacın teknik muayenelerini yaptırmak, abone şikayet konusunda haklı ise fazla tahakkukun hesaplanarak geri iadesini sağlamak, i) İdaremizin bilgisi dışında abone olmaksızın su kullanan veya abone olmasına rağmen herhangi bir nedenle İdare tarafından kapatılmış olan suyu kullanan, aboneliği ve sayacı olduğu halde sayaçtan önce tesisat çekmek sureti ile veya yöntemi ne olursa
17/21 olsun sayacı işletmeyecek şekilde illegal su tüketen abonelerin takibi ve bunlarla ilgili her türlü işlemin yapılmasını sağlamak. j) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. k) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. l) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. m) Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. n) Çalışma esaslarını içeren bir yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanmaya konulur. PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 35­ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ'nin hizmet alanı içerisinde su ihtiyacının karşılanması ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanlara ait ilgili dairesi ile koordine ederek yıllık ve beş yıllık planları düzenlemek, yatırımlarını takip etmek. b) Genel Müdürlük birimleri tarafından proje ve inşaat işlerine ayrılmış ödeneğin harcamalarının takip ve kontrol edilmesini sağlamak. c) Mevcut su, kanalizasyon ve yağmursuyu yapılarını yeni hazırlanan projeler ile ilişkilendirmek, öncelik sıralarını tespit etmek, bütün kamu kuruluşları ile yatırımların takibi konusunda koordinasyonu sağlamak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından istenen yatırım projelerinin takip raporlarını ve gerektiğinde projelerle ilgili bilgileri hazırlamak. d) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayacak bilgileri takip etmek. e) Valilik, TÜİK ve diğer kamu kuruluşlarına SASKİ ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak ve bunlarla ilgili sunumları hazırlamak. f) Dış finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DTP) ve Uluslararası Finansman Kuruluşları ile temas kurmak, sağlanan finansmanların kullanımını takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak, talimatları göndermek ve kredi kullanımı için gereken onayların alınmasını sağlamak. g) Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak. h) Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesini yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak veya hazırlatmak. i) SASKİ’nin faaliyetleri ve harcamaları konusunda istatistiksel bilgi derlenmesini, değerlendirilmesini ve arşivlemek, raporlamak ve kullanıma sunulmasını sağlamak,
18/21 j) Kuruma ait arıtma tesisi, pompa istasyonu, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak araştırmaları yaparak veya yaptırarak problemleri ve çözümlerini rapor halinde Genel Müdürlüğe sunmak. Yeni teknolojileri takip etmek, uygulanması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak. k) Birimler tarafından hazırlanan tüm yönerge ve yönetmelikleri kendi bünyesinde toplamak. l) Genel Müdürlüğün teknik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapılması ve bu eğitimlerin alınması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması ve eğitici eleman desteğinde bulunulması, m) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. n) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. o) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. p) Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığına ait bütçe oluşturmak. q) Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 36­ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak, ilgili İdare birimleri tarafından kamulaştırılması istenen yerlerin kamulaştırma planlarını yapmak veya yaptırmak, yatırım planlarına göre hazırlanan kamulaştırma işlemlerini bir program dâhilinde yürütmek. b) Kamulaştırma tesis hak ve imtiyazlarıyla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. c) İmar Kanunu gereğince İdare taşınmazlarında 3 üncü şahıslar lehine geçit hakkı talep edilmesi halinde, istenen geçit hakkının kadastrodan mutabakatlı alan hesabını yapmak. d) İdare taşınmazlarının aleyhine verilmesi gereken irtifak hakkı için teklif hazırlamak, karardan sonra tapu tescilini sağlamak. e) İdare taşınmaz malları üzerindeki işgalleri tespit etmek, işgallerin kaldırılması için idari yollara başvurmak veya yasal yollara başvurulmasını sağlamak, ecr­i misil tahakkuk ettirmek ve tahsilini sağlamak, f) İdarenin ihtiyaç fazlası taşınmazlarının satışı için gerekli hazırlıkları yaparak, satım hazırlık dosyasını ilgili Daire Başkanlığına intikal ettirmek. g) İdare ihtiyacı için kiralanması kararlaştırılan işyerlerinin kiralanmasını ve kiraların zamanında ödenmesini temin etmek. h) Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazların İdaremize gelir getirmek gayesiyle, kamu menfaati vasfını kaybetmemesi şartıyla özel ve tüzel kişilere kiraya verilmesi hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak. i) Kiraya verilen taşınmazların kira tahakkuklarını yapmak, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya feshi için gerekli işlemleri yapmak, j) İdare adına kayıtlı taşınmazların hukuki, teknik ve hâlihazır durumlarını tespit etmek.
19/21 k) İmar planlarına verilecek SASKİ görüşüne esas olmak üzere ilgili birime havza konumunu bildirmek, l) İdareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı planlanan tesisler için arazi etütleri yapmak, diğer daireler tarafından yapılmış harita ile ilgili her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol etmek ve bu konularda bütün dairelerle koordinasyonu sağlamak, m) İdarenin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını yapmak, yaptırmak, işletmek ve geliştirmek. n) SASKİ’ye ait olan mevcut taşınmazları yönetmek. Taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa, tahsis kiralama, geçici işgal irtifa hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap–işlet devret veya yap–işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; bu taşınmazlarla ilgili süresiz olarak değiştirme, satın alma, önalım kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yürütmek. o) Tasarruf hakları SASKİ’ye geçen taşınmazların devir­teslim işlemlerini yapmak. p) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. q) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. r) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. s) Daire Başkanlığı bir Daire Başkanı ve yeteri kadar Şube Müdürlüğünden oluşur. t) Dairenin çalışma esaslarını içeren yönerge Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Madde 37­ Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) SASKİ'nin hizmet alanı içerisindeki her türlü bina ve tesisin yapımı, bakımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak. b) Hizmet alanı içinde kalan binaların ağaçlandırılma, peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, ağaçlandırma, peyzaj, altyapı ve üstyapı üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek. c) İlgili Daire Başkanlığı tüm birimlerinde yapılan iş, işletme ve işlemlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü yapılanmayı ve gerekli her türlü tedbirleri almak, aldırmak ve bu işlerin fiilen yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. d) İlgili Daire başkanlığı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek, izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür. e) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur. f) Tesisler Daire Başkanlığına ait bütçe oluşturmak. g) Tesisler Dairesi Başkanlığının çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
20/21 BÖLÜM III DİĞER HÜKÜMLER SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE OLUŞACAK DEĞİŞİKLER Madde 38­ SASKİ Genel Müdürlüğünün idari yapısında ihtiyaç duyulacak değişikler yönetim kurulunun onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca kuruluşun bir veya bir kaç hizmet birimini kapsayan yönetmelik çıkarılabilir. SON HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK Madde 39­ Bu yönetmelik Genel Kurulun onayından ve yayımından sonra yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 40­ Bu yönetim hükümlerini SASKİ Genel Müdürü yürütür.
21/21 
Download

SASKİ KURULUŞ, GÖREV VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ