T.C.
KOZAN KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019
STRATEJİK PLANI
Kozan-2015
1
MİLLİ EĞİTİM'İN GAYESİ YALNIZ HÜKÜMETE MEMUR YETİŞTİRMEK DEĞİL,
DAHA ÇOK MEMLEKETE AHLÂKLI, KARAKTERLİ, CUMHURİYETÇİ, İNKILAPÇI,
OLUMLU, ATILGAN, BAŞLADIĞI İŞLERİ BAŞARABİLECEK KABİLİYETTE,
DÜRÜST, DÜŞÜNCELİ, İRADELİ, HAYATTA RASTLAYACAĞI ENGELLERİ
AŞMAYA KUDRETLİ, KARAKTER SAHİBİ GENÇ YETİŞTİRMEKTİR. BUNUN İÇİN
DE ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE SİSTEMLERİ ONA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.
Kaynak Göstermek Zorunludur: http://www.yenimakale.com/ataturkun-egitim-ileilgili-sozleri.html#ixzz3m47vr94I
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın...
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY
3
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve
şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha
vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve
hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve
bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal
ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
4
SUNUŞ
Eğitim geleceğin inşasıdır. Bu inşaatın temeli plandır. Stratejik planlama 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği kurumumuzca yapılacaktır.
Stratejik planlamanın başarıya ulaşabilmesi için, planın uygulanabilir ve gerçeği yansıtması
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bu planın
Kozan’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasının dilerim.
Avni ORAL
Kozan Kaymakamı
5
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bünyesinde bulunan bütün okul/kurum çalışmalarının
belirli bir düzen içerisinde yürütülebilmesi ve bu çalışmaların belirlenen sürede sonuçlandırılabilmesi
amacıyla, kurumumuzca görevlendirilen ‘Stratejik Planlama Ekibi’ tarafından bu plan hazırlanmıştır.
Bu faaliyetler çerçevesinde hazırlanan “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015 - 2019
Stratejik Planında, sunulan durum analiziyle misyon, vizyon ve belirlenen ilkeler, Eğitim Öğretim
Destek Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri, tahmini kaynak, maliyet ve bütçe değerleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Hazırlanan bu planın başta kurumumuz olmak üzere tüm Kozan’ımıza hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
Faruk SÖNMEZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
6
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ......................................................................................................................................... 5
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU ........................................................................................... 6
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................. 7
TABLO DİZİNİ ............................................................................................................................... 8
ŞEKİL DİZİNİ.................................................................................................................................. 9
KISALTMALAR .............................................................................................................................10
TANIMLAR ..................................................................................................................................11
GİRİŞ ...........................................................................................................................................13
BÖLÜM-I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ................................................................................14
BÖLÜM –II: DURUM ANALİZİ .......................................................................................................20
A.TARİHSEL GELİŞİM ....................................................................................................................21
B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ........................................................................24
C. FAALİYET ALANLARI ve SUNULAN HİZMETLER...........................................................................29
D. PAYDAŞ ANALİZİ......................................................................................................................38
E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZİ ......................................................................................................43
F. SORUN VE GELİŞİM ALANLARI ..................................................................................................72
G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ ......................................................................................................76
BÖLÜM-III: GELECEĞE YÖNELİM ...................................................................................................78
A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ....................................................................................78
B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU .............................................................................................80
C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER .................................................................................83
BÖLÜM-IV: MALİYETLENDİRME.................................................................................................. 108
BÖLÜM-V: İZLEME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 111
A. KOZAN İLÇE MEM 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ ..................................... 112
B. KOZAN İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ ............ 113
7
TABLO DİZİNİ
Tablo-1. İlçe MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ..................................................................... 16
Tablo-2. İlçe MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu ............................................................................16
Tablo-3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler Tablosu.........................................................................25
Tablo-4. Paydaş Belirleme ve Önceliklendirme Tablosu ..................................................................29
Tablo-5. Paydaş Görüşme Planlaması Tablosu ................................................................................30
Tablo-6. Paydaş-Ürün Matrisi........................................................................................................31
Tablo-7. Öğretmen Dışı Diğer Personel Sayısı ve İhtiyaç Durumu .....................................................34
Tablo-8. Öğretmen Sayısı ve Görevlendirildikleri Kurum Türü .........................................................34
Tablo-9. Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Donatım Malzemesi Durumu .......................................35
Tablo-10. Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Durumu ..................................................35
Tablo-11. Stratejik Plan Genel Tablosu ..........................................................................................63
8
ŞEKİL DİZİNİ
Şekil-1. Stratejik Planlama İş Akışı ......................................................................................................... 17
Şekil-2. Stratejik Plan Temel Yapısı ........................................................................................................ 18
Şekil-3. Stratejik Plan Oluşum Şeması ................................................................................................... 19
Şekil-4. Paydaş Analizi İş Akışı................................................................................................................ 38
Şekil-5. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması ......................................................... 44
Şekil-6. Temel Değerler, İlkeler Şeması ................................................................................................. 79
Şekil-7. Temalar ve Alt Başlıkları............................................................................................................ 82
Şekil-8. İzleme ve Değerlendirme Şeması ........................................................................................... 116
9
KISALTMALAR
ADABİS
Adana İl MEM Bilişim Sistemleri
BİETB
Bilgi İşlem Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Bölümü
BT
Bilgi ve Teknoloji
DynEd
Dynamic Education (Dinamik Eğitim) / Yabancı Dil programı
DÖB
Din Öğretimi Hizmetleri Bölümü
DYS
Doküman Yönetim Sistemi
EBA
Eğitim Bilişim Ağı
FATİH
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
GZFT
Güçlü yönler-Zayıf yönler-Fırsatlar-Tehditler
GSYH
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
HBÖB
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi
İDB
İzleme Değerlendirme Birimi
MEB
Millî Eğitim Bakanlığı
MEM
Millî Eğitim Müdürlüğü
MMBB
Maarif Müfettişleri Başkanlığı Bölümü
MTE
Mesleki ve Teknik Eğitim
MTEB
Mesleki Teknik Eğitim Hizmetleri Bölümü
OB
Ortaöğretim Hizmetleri Bölümü
ÖERHB
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü
ÖÖKB
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Bölümü
PEST
Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik
PEST-E
Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik-Ekolojik
RAM
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
SGBÖL
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü
SPK Ekibi
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
STK
Sivil Toplum Kuruluşu
TEB
Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
TGB
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu
VHKİ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10
TANIMLAR
Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü
içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye
götüren eğitimi ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve
hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha
üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen
göstergedir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri
eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya
işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.
Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme
Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde
ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Öğretmenlik genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine
getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip
olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla
hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi
olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde
edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması
sürecidir.
Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarını kapsar.
Özel politika gerektiren gruplar: Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük
çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.
Üstün yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik
alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.
Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve
düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin
bütününü ifade eder.
11
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar
arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile
ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik
öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.
12
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığımız ve
Müdürlüğümüz, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
ekinde yer alan kamu idarelerinde stratejik planlamaya geçiş takvimine göre ilk stratejik planını 20102014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır.
Başta Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı olmak üzere üst politika belgeleri ve
yasal düzenlemeler çerçevesinde iç ve dış paydaşların katkısıyla Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının;
BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama süreci içerisinde izlenen
model, yasal çerçeve, hazırlık süreci, eğitim dönemi, planın hazırlanma aşamaları ve gerçekleştirilen
faaliyetler ile ilgili bilgiler özetlenmiş biçimde verilmektedir.
İKİNCİ BÖLÜMÜNDE, Durum Analizi başlığı altında Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün
tarihi gelişimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin analizi,
paydaş analizi, kurum içi analiz ve kurum dışı analiz özetlenmiş biçimde yer almaktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE, Geleceğe Yönelim başlığı altında misyon, vizyon, temel
değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ile tedbirler
yer almaktadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE, Maliyetlendirme başlığı altında stratejik planının Mali
Kaynak Tabloları ve bu kaynakların stratejik hedef ve stratejik amaçlara göre dağılımını
öngören çizelgeler yer almaktadır.
BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE, İzleme ve değerlendirme başlığı altında stratejik planda yer alan
hedeflerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yaklaşım ifade edilmektedir.
13
I. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
14
A. KOZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Stratejik planlamayı kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 5018
Sayılı Kanun 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş, 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış
ve 01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 9. Maddesi, stratejik planların
tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu maddede “Kamu idareleri;
kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu
idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiş takvim ile zorunlu kılınmıştır. MEB 16.09.2013
tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır.
1)
21.01.2015 tarih ve 602.04/705927 Sayılı Kaymakamlık Oluru ile Stratejik Planlama ve Üst
Kurul Oluşturulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan, MEB 2015-2019
Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı genelge ve ekinde yer alan hazırlık programı doğrultusunda
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planı için hazırlık
çalışmaları, İlçe Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibinin (SPKE) görevlendirildiği, 21.01.2015 tarih ve
602.04/705927 Sayılı Kaymakamlık Oluru ile başlatılmıştır. Çalışmalar 2013/26 Sayılı genelge ve
ekinde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda sürdürülmüştür.
2)
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı Okul/Kurumlarda
Stratejik Plan ve Kurulları Oluşturularak Eğitim İhtiyacı Karşılanmıştır.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu koordinasyonunda ilçe ve
okul/kurumlarda Stratejik Plan Ekipleri ve Stratejik Planlama Üst Kurulları oluşturulmuştur. Bu
kurulların eğitimi, İlimiz ARGE görevlileri tarafından 20-23.05.2014 tarihleri arasında, çeşitli atölye
çalışmalarını da içeren mahalli hizmet içi eğitim semineri ile sağlanmıştır.
15
Okul kurumların Stratejik Planlama ekiplerine 10-11.02.2015 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi toplantı salonunda bilgilendirme ve danışmanlık toplantısı yapılmıştır.
Tablo-1. İlçe MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
S.N.
1
NNo
2
3
4
5
6
7
8
Adı-Soyadı
Şahin BOZKURT
Muhammet YILDIRIM
Volkan GÖÇER
Sinan KARDAŞ
Coşkun ASLAN
Aytaç ÇAMUR
Hüseyin DAĞ
Mehmet ASLAN
Görevi/Unvanı
Şube Müdürü
Okul Müdürü
Müd. Yard.
Öğretmen
Müd. Yard.
Müd. Yard.
Şef
Ar-Ge Görevlisi
Açıklama
Stratejik Planlama Komisyon Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden
bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama
Üst Kurulu” kurulmuştur.
Tablo-2. İlçe MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu
S. No Adı Soyadı
Ünvanı
Görevi
1
Faruk SÖNMEZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Başkan
2
Şahin BOZKURT
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Başkanı Üye
3
Gazi KELEŞ
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Üye
4
Fehmi HAYTAOĞLU
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Üye
3) Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık sürecinde, Katılımcılığın
sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verilmiştir.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin
memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları,
işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların
büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Stratejik planlama
çalışmalarında, iç paydaş anketi çalışmasına, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan 45
personel katılmıştır. Dış paydaşlarımızla anket yöntemi yerine yüz yüze görüşme (mülakat)
yöntemi tercih edilmiştir.
4) “Kozan İlçe MEM Stratejik Plan Üst Kurulu”, hazırlık çalışmalarının belli aşamalarında
yapılan sunumlarla bilgilendirilmiş ve görüş ve önerileri çalışmalara yansıtılmıştır.
İlk üst kurul toplantısı, 22 Ocak 2015 tarihinde Kozan Kaymakamlığı toplantı Salonunda
gerçekleştirilmiştir. İkinci toplanı ise 29 Ocak 2015 Kozan Kaymakamlığı toplantı Salonunda
gerçekleştirilmiştir. Üst Kurul toplantılarında Stratejik Planlama ekibinin yapmış olduğu çalışmalar
değerlendirilmiştir. O aşamaya kadar yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra
sonraki aşamaların planlanmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
16
Şekil-1. Stratejik Planlama İş Akışı
Kurulan Ekip ve Üst Kurulun Bilgilerinin ve
çalışma planının Başkanlığa Bildirilmesi
Ekip ve Kurul üyelerinin stratejik planlama
konusunda hizmetiçi eğitimden geçirilmesi
Durum analizi
Geleceğe yönelim
İlçe MEM, Okul ve Kurumlara Stratejik planlama
sürecinde Danışmanlık ve Rehberlik yapılması
17
B. STRATEJİK PLAN MODELİ
Müdürlüğümüz Stratejik Planın hazırlanmasında, tüm paydaşların görüş ve önerileri ile eğitim
önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayabilecek bir model benimsenmiştir.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında Bakanlığımız
stratejik planı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir.
Şekil-2. Stratejik Plan Temel Yapısı
Hazırlık Programının Oluşturulması
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları
Stratejik Planlama İş Takvimi
Durum Analizi
Tarihi Gelişim
Mevzuat Analizi
Faaliyet Alanları
ile Sunulan
Hizmetler
Paydaş
Analizi
Kurum İçi ve Kurum Dışı
Analiz
 PEST Analizi
 GZFT Analizi
 Üst Politika Belgeleri Analizi
Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi
Vizyonun Belirlenmesi
Misyonun Belirlenmesi
Temel Değerlerin Belirlenmesi
Temaların Belirlenmesi
Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
Stratejilerin Belirlenmesi
Nihai Stratejik Plan
Performans Programı
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler
İzleme ve Değerlendirme
Faaliyet Raporu
18
Şekil-3. Stratejik Plan Oluşum Şeması
SP
Koordinasyon
Ekibi
Çalışmaları
Üst Politika
Belgeleri
Kozan İlçe
MEM Üst
Kurul
Önerileri
Kozan İlçe
MEM
2015-2019
Stratejik Planı
19
Okul/Kurum
Stratejik
Planları
Adana İl MEM
Durum Analizi
Raporu
II. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
20
DURUM ANALİZİ
“Neredeyiz?” sorusunun cevabına ulaşacak şekilde, geniş katılımlı ve etkin eğitim
faaliyetleriyle Durum Analizi çalışmaları yapılmıştır. GZFT, Hizmet/Faaliyet Alanları ile Ürün ve
Hizmetler, Mevzuat Analizi çalışmaları yapılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün mevcut durumu
her düzeyden paydaşın katkılarının alındığı katılımcı yöntemlerle tespit edilmiştir. Özellikle GZFT
analizi çalışmalarında kurum içi katılımı üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube
Müdürleri, bölüm şef ve memurlarına ayrı ayrı çalışmalar yapılmıştır. GZFT çalışmalarına, ayrı ayrı
olmak üzere farklı okul türlerinde görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin de katılımı
sağlanmıştır. Müdürlüğümüzün mevcut durumunu, her düzeyden iç paydaşın görüşü alınmak
suretiyle net olarak ortaya koyan GZFT analizi çalışmalarında güçlü-zayıf yönler ile fırsatlar-tehditler
belirlenmiş, katılımcılar tarafından atölye çalışmasıyla önem sırasına göre sıralanmış ve SPKE
tarafından analiz edilmiştir. Durum Analizi çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Kozan İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda yer almaktadır.
21
A. TARİHSEL GELİŞİM
Kozan ismi, 1700-1865 yılları arasında bu bölgede hüküm süren Kozanoğulları Beyliği’nden
gelmektedir. İlçenin bilinen en eski ismi Sis’tir.Hamam Köyü’ yakınlarında bulunan Tılan Höyük’ten
çıkan bulgulara göre bölgenin tarihi MÖ. 2000 Yıllarına uzanmaktadır. Bölge M.Ö.XV. Hitit
Federasyonundan Asurlularının hakimiyeti altında bulunuyordu. Kozan Kalesinin de bir Asur eseri
olduğu tarihi birkaç kitabeden anlaşılmaktadır. M.Ö. VI. Y.Y. da Medlerin ve Perslerin M.Ö. 333 yılında
Büyük İskender’in eline geçmiş, onun ölümünden sonra da Selefkusların eline geçmiş, bu Hanedan ile
Mısır Batlamyos Hanedanı arasında büyük mücadelelere sahne olmuştur. M.Ö. 66 - 64 yıllarında
Pompe tarafından Roma İmparatorluğuna ilhak edildikten sonra M.S. 395 tarihinden sonra da yöre
Bizans İmparatorluğunun eline geçmiştir. Çukurova Bölgesi ve dolayısıyla Kozan yöresine ilk İslami
akınların VII. Asrın ilk yarılarında başladığı, asıl fetih hareketinin de Emeviler döneminde gerçekleştiği
görülmüştür. Bölge X.asrında Rumların, XI.asrında Selçukluların hakimiyetine girmiş daha sonra Bizans
İmparatorluğuyla Kilikya Ermeni Prensi arasında nüfuz mücadelesine sahne olmuştur. Miladi 1200
yılında Kilikya Prensi II. Leon tarafından yaptırılan büyük Katedral ile kent Krallığın Tarsus’dan sonra
önemli ruhani bir merkez olmuştur. Yöremiz,1375 tarihinden itibaren Mısır Memluklularına ve
bunlara bağlı Türkmenlerin Yüreğir koluna mensup Ramazan oğullarının eline geçmiştir.1375
tarihinden 1517 tarihine kadar bölge Memlukluların hakimiyetinde kalmıştır. Memluklu hâkimiyetine
Yavuz Sultan Selim, 1515 yılında Çaldıran Savaşı dönüşü barış yoluyla Osmanlı topraklarına katmıştır.
Yöre 1610 yılında yapılan bir düzenlemeyle Kıbrıs Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. Sonraki yıllarda
yapılan düzenlemeyle Halep Eyaleti içerisinde Adana Vilayeti’ne bağlı bir sancak merkezi olarak
yönetilmiştir.Bölgemiz 1700-1865 yılları arasında Kozanoğulları Derebeyliği’nin hakimiyetine girmiştir.
Ünlü Devlet adamı ve hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında kurulan Fırka-ı İslahiye (Reform
Ordusu) yönetimi sayesinde bölge yeniden devlet denetimine girmiştir. Yapılan düzenleme ile yöreye
Kozan ismi verilmiştir.Osmanlı döneminde Müslüman Türklerle Ermeniler yörede bir arada iyi ilişkiler
içinde yaşamlarını sürdürürken I. Dünya savaşından sonra Kozan ve yöresi 7 Mart 1919 Fransızlar
tarafından işgal edilmiştir.Fransız işgali ile birlikte bu güçler tarafından Ermeniler silahlandırılarak
şiddet hareketlerine girmişler ve önemli ölçülerde Müslüman kanı dökülmüştür. Binbaşı Kozanoğlu
Doğan Bey ve Yüzbaşı Osman Tufan Bey idaresinde teşkilatlanan Kuvva-ı Milliye güçleri tarafından 2
Haziran 1920 tarihinde Fransız işgalinden kurtarılmıştır.1865–1923 yılları arasında Mutasarrıflık yani
Vilayet olan Kozan, Cumhuriyet döneminde de Vilayet olma özelliğini devam ettirmiştir.Ancak 1926
yılında yapılan bir düzenleme ile Vilayetliği lağvedilerek Adana İli’ne bağlı bir İlçe haline getirilmiştir.
23 Nisan 1920 Yılında açılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kozan beş milletvekili ile temsil
edilmiştir .Bu milletvekillerinden birisi de Mareşal Fevzi Çakmaktı.Bu tarihi dönemlerden günümüze
kadar gelen tarihi eserler ise, Kozan Kalesi, Anavarza Kalesi, Karasis Kalesi ile Memluklar döneminde
22
( 1448 ) inşa edilen Hoşkadem Camii, Kozan Kilgen çayı üzerinde yer alan 9 kemerli tarihi köprü ile
önemli ölçüde tahribat gören Ermeni Manastırı kalıntıları mevcuttur.
Adana çevresinde 1880’li yıllarda Kozan merkezinde 1 Rüşdiye Mektebi bulunmaktaydı.
Adana ve çevresinde yabancı okullar da vardır. Bu okulların başını Tarsus Amerikan Koleji
çekmektedir. Bu kolej, 1888 senesinde Tarsus’ta Saint Paul Koleji adıyla açılmıştır. 1880’li yıllarda
Haçin (Saimbeyli) Kız Koleji açılmıştır. 1881 yılında Adana’da (Tepebağ) Amerikan Koleji açılmıştır. Bu
dönemden itibaren Kozan eğitiminde modernleşme çalışmaları başlamıştır. Cumhuriyet ile birlikte
Türkiye’nin eğitim politikası değişmelere uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Millî Eğitim
Bakanı Adana’dan İsmail Sefa ÖZLER olmuştur. Bu görevini 7 Mart 1924 tarihine kadar yapmıştır.
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması ile Adana'daki eğitim kurumları da yeniden
organize edilmiştir.
Müdürlüğümüz, ilk olarak İlköğretim Müdürlüğü olarak ilkokullara hizmet vermek amacıyla
kurulmuştur. 1985 yılından itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçedeki tüm eğitim
kurumlarına hitap eden, hizmet veren ve denetleyen bir kurum haline gelmiştir.
1988 yılına kadar ilçemiz Gazi İlköğretim Okulunda hizmet veren kurumumuz, yeni hükümet
binasının yapılmasıyla Hükümet Konağı zemin katında tahsis edilen bölümlerde hizmetine devam
etmektedir.
1993-1994 yılında Çukurova Üniversitesine bağlı olarak Kozan Meslek Yüksekokulu eğitim ve
öğretimine başlamıştır. Geçici olarak yüksekokula tahsis edilen binada eğitim-öğretimine devam
etmiş, 2000-2001 eğitim öğretim döneminde, toplam 7300 m2 kapalı alana sahip olan kendi binasına
taşınmıştır. Yüksekokula ait olan bu binada eğitim öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için
her türlü olanak sağlanmıştır. Bugün ana binasında eğitimini sürdüren yüksekokulda, Büro Yönetimi
ve Sekreterlik, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Mahalli İdareler, Muhasebe, Tohumculuk,
Bahçe Tarımı, Bankacılık ve Mobilya ve Dekorasyon olmak üzere sekiz programda iki yıllık önlisans
eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda Kozanda 2012 yılında Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak
Kozan İşletme Fakültesi kurulmuştur. Kredi ve Yurtları Kurumuna ait 250 kişilik erkek, 250 kişilik kız
öğrenci yurdu inşaatı devam etmekte olup 2015-2016 Eğitim Dönemine yetiştirilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca ilçemizde özel kız ve erkek öğrenci yurtları ve pansiyonları da bulunmaktadır.
İlçemizde 1918 öğrenci okul öncesi eğitim kurumlarında, 9372 öğrenci ilkokullarda, 8793 öğrenci
ortaokullarda, 3793 öğrenci Anadolu liselerinde, 2723 öğrenci Teknik liselerde öğrenim görmektedir.
23
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlere ve sunduğu hizmetlere dayanak teşkil
eden Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler ve Bakanlar Kurulu Kararları Ocak 2014 itibariyle,
tüm bölümlerin katılımıyla yapılan analizle belirlenmiştir. Özellikle 652 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl
ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği göz önüne alınarak tespit edilen Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi aşağıda listelenen başlıklar altında ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Yasal
Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi ile ilgili ayrıntılı açıklama Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Durum
Analizi Raporu’nda bulunmaktadır.
Eğitim öğretim hizmetlerinde eğitimi geliştirmeye yönelik görevler ortak görevler
Eğitim öğretim hizmetlerinde eğitim kurumlarına yönelik görevler
Eğitim öğretim hizmetlerinde öğrencilere yönelik görevler
Eğitim öğretim hizmetlerinde izleme ve değerlendirmeye yönelik görevler
Temel eğitim hizmetlerine yönelik görevler
Ortaöğretim hizmetlerine yönelik görevler
Mesleki ve teknik eğitim hizmetlerine yönelik görevler
Din öğretimi hizmetlerine yönelik görevler
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine yönelik görevler
Hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik görevler
Özel öğretim kurumları hizmetlerine yönelik görevler
Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetlerine yönelik görevler
Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine yönelik görevler
Yükseköğretim ve yurt dışı eğitime yönelik görevler
Strateji geliştirme hizmetlerine yönelik görevler
İnsan kaynakları yönetimi hizmetlerine yönelik görevler
Destek hizmetlerine yönelik görevler
İnşaat ve emlak hizmetlerine yönelik görevler
Rehberlik ve denetim hizmetlerine yönelik görevler (Maarif Müfettişleri Başkanlığı)
Sivil savunma hizmetlerine yönelik görevler
Basın, bilgi edinme ve bilgilendirme hizmetlerine yönelik görevler (Özel Büro)
Hukuk hizmetlerine yönelik görevler
24
C. FAALİYET ALANLARI İLE PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLER
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinden elde edilen çıktılar göz önünde bulundurularak,
müdürlüğümüz faaliyet alanları analizi tamamlanmıştır. Analizin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, önce
iç yazışmalar yapılmış ardından da Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleriyle
birlikte tüm şubelerin yürütmekte oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlerin yasal dayanakları, Milli
Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile Standart Dosya Planı incelenerek
belirlenmiştir.
Tablo-3. Faaliyet Alanları, ve Sunulan Hizmetler Tablosu
FAALİYET ALANI
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ
ÜRÜN VE HİZMETLER
1.1
Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
1.2
Ölçme ve Değerlendirme
1.3
Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri
1.4
Kontenjanların Belirlenmesi
1.5
Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları
1.6
Ders Planları
1.7
Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları
1.8
Sınav Komisyonları/Sınavlar
1.9
Telafi Eğitimi
1.10
Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar
1.11
Okul Sağlığı Çalışmaları
1.12
Okuma Kültürü ve Kütüphane İşleri
1.13
Taşımalı Eğitim
1.14
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması
1.15
İkili Mesleki Eğitim Uygulaması
1.16
Mesleki Açık Öğretim İşlemleri
1.17
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
1.18
Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar
1.19
Yerel Yönetimlerdeki Eğitimle İlgili Kararlar
1.20
Nöbet Hizmetleri
1.21
Eğitimle İlgili Defter, Dosya, Çizelge ve Belgeler
1.22
Eğitim Öğretim İle İlgili Diğer İşler
25
FAALİYET ALANI
2. ÖĞRENCİ İŞLERİ
ÜRÜN VE HİZMETLER
2.1
Kayıt-Kabul
2.2
Nakil ve Geçişler
2.3
Denklik İşleri
2.4
Devam-Devamsızlık
2.5
Ödül ve Disiplin İşleri
2.6
Öğrenci Askerlik İşlemleri
2.7
Yabancı Uyruklu Öğrenciler (İlk ve Orta Öğretim)
2.8
Mezunların İzlenmesi
2.9
Yatılılık/Bursluluk İşlemleri
2.10 Okul ve İşletmelerde Meslekî Eğitim/Staj Çalışmaları
2.11 Öğrenci İşleriyle İlgili Diğer İşler
3. SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF
FAALİYETLER
3.1
Öğrenci Meclisleri
3.2
Müsamereler, Yarışmalar
3.3
Kardeş Okul Uygulamaları
3.4
Dost Aile Uygulamaları
3.5
Misafir Öğrenci Uygulamaları
3.6
Öğrenci/Çocuk Kulüpleri
3.7
Toplum Hizmeti Çalışmaları
3.8
Spor Faaliyetleri
3.9
İzcilik Faaliyetleri
3.10 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar)
3.11 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Diğer İşler
4. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
5. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İŞLERİ
4.1
Özel Okul İşleri
4.2
Özel Yaygın Eğitim Kurumları
4.3
Trafik Genel Eğitim Planı
4.4
Öğrenim Ücreti İşleri
4.5
Ücretsiz Öğrenci/Kursiyer İşleri
4.6
Özel Eğitimle İlgili Diğer İşler
5.1
Merkezi Sistem Sınavları
5.2
Sınav Evrakının Dağıtımı
5.3
Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme İşleri
5.4
Açık Öğretim Okulları
26
5.5
Eğitim Teknolojileriyle İlgili Diğer İşler
D. PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik
Planlarda
tanımlanan
paydaşların,
sürece
katılımının
sağlanması
planın
uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Paydaş yani ilgili taraflar bir kurumdan doğrudan veya dolaylı,
maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. Paydaş analizinde;
katılımcılığın sağlanabilmesi için kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate
alınarak stratejik planın sahiplenilmesi sağlanmıştır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin
memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları, yerel yönetim yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün stratejik
planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak Stratejik Planlama
Ekibi ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla
ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmiştir. Müdürlüğümüz paydaşları, iç paydaşlar, dış
paydaşlar ve yararlanıcı temelinde sınıflandırılmış, paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara
yönelik paydaş anketleri düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirilerek, yasaların ve maddi
imkanların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya dahil edilmiştir. Paydaş analizinde aşamalar,
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Şekil-4. Paydaş Analizi İş Akışı
Paydaş Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
•Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgisi olan; müdürlüğümüzden doğrudan veya dolaylı,
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya bizi etkileyen kurumlar, gruplar ve kişilerin
listesinin oluşturulması
Paydaşların Önceliklendirmesi
•Paydaşların kurum faaliyetlerini etkileme dereceleri ve müdürlüğümüzce taleplerine
verilen önem düzeyi göz önünde bulundurularak önceliklendirmenin yapılması ve etki
önem derecesinin belirlenmesi
Paydaşların Görüş ve Önerilerin Alınması
•Etki önem derecesi sonuçları ile görüşü alınacak hedef kitlenin büyüklüğü dikkate alınarak
görüş alma yönteminin belirlenmesi; çalışan, iç ve dış paydaş anketlerinin geliştirilmesi,
dağıtımı ve belirlenen zaman dilimi içerisinde toplanarak sonuçlarının istatistik analiz
programıyla analiz edilmesi
Paydaşların Değerlendirilmesi
•Paydaş görüşlerinin, diğer analizlere ( GZFT, PEST-E) yansıtılması
27
a) Paydaşların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun tespit
edilebilmesi için;
-
Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
-
Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?
-
Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?
-
Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler
kimlerdir?
Sorularına cevap aranmıştır.
Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirlemiş,
ayrıca bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt
gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı bir paydaş listesi oluşturmuştur.
Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş /dış paydaş/ yararlanıcı olarak
sınıflandırılması yapılmıştır.
b) Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaşların önceliklendirilmesinde, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun
faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik vereceğimiz paydaşlar
belirlenerek paydaş listesi belirlenmiştir. Önceliklendirmede, paydaşların kurumumuz faaliyet ve
hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü ile kurumumuzun paydaşın
beklenti
ve
taleplerinin
karşılanması
konusunda
verdiği
önceliğin
belirlenmesi
işlemi
gerçekleştirilmiştir. Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek
politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. Yukarıda anlatılan
çalışmalar aşağıda ilk beş paydaşın gösterildiği Paydaş Belirleme ve Önceliklendirme Tablosunda
gösterilmiştir.
28
Tablo-4. Paydaş Belirleme ve Önceliklendirme Tablosu
Paydaşın
Kurum
Faaliyetlerini
NEDEN PAYDAŞ
HİZMET ALAN
DIŞ PAYDAŞ
PAYDAŞLAR
İÇ PAYDAŞ
Etkileme
Derecesi
Paydaşın
Taleplerine
Verilen
Önem
"Tam 5" "Çok 4", "Orta
3", "Az 2", "Hiç 1"
1,2,3 İzle /
4,5
Bilgilendir
1,2,3 Gözet
/ 4,5
Birlikte
Çalış
İlçe Milli
1
Eğitim
BilgilendirX
Lider
5
5
Müdürü
Kaymakamlık
X
ulaşmada destek
için işbirliği
Bilgilendir5
5
Amaçlara
Adana
ulaşmada destek
İl Milli Eğitim
için işbirliği
Müdürü
Birlikte
Çalış
yapılacak kurum
3
Birlikte
Çalış
Amaçlara
2
SONUÇ
Bilgilendir4
5
Birlikte
Çalış
yapılacak kurum
İlçe Milli
Eğitim
4
Müdürlüğü
yöneticileri
BilgilendirX
Çalışanlar
5
5
Birlikte
Çalış
(Şube
Müdürleri)
İlçe Milli
Eğitim
5
Personeli (Şef,
BilgilendirX
Çalışanlar
Memur ve
4
4
Birlikte
Çalış
hizmetli)
29
c) Paydaşların Görüş ve Önerilerin Alınması:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iç ve dış paydaşları ile ürün ve hizmetlerinin yararlanıcıları
tespit edilerek önceliklendirilmiş ve paydaş görüşlerinin alınma yöntemi ve stratejik plana nasıl
yansıtılacağına ilişkin bir paydaş görüş alma planı oluşturulmuştur. Bu plana göre, iç paydaşlarla çeşitli
mülakat, ölçeklendirilmiş sorular, yüz yüze görüşme, paydaş görüş formları, toplantı, anket ve atölye
çalışmaları, ürün ve hizmetlerin yararlanıcısı olan dış paydaşlarla mülakat, ölçeklendirilmiş sorular,
yüz yüze görüşme ve anket yapılmıştır.
Stratejik Planlama ekibimiz iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl ve hangi yöntemle
alınması gerektiğine karar vermiş ve bu durum aşağıdaki tabloda örnek olarak ilk 5 paydaş için
sunulmuştur. Anket, bireysel görüşme ve toplantı paydaş görüşü alma yöntemleri olarak
uygulanmıştır. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaşla kimin, nasıl ve hangi sıklıkta
görüşüleceği belirlenmiştir. Hem iç, hem de dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya
çıkan durumlar; Kurumumuzun stratejik amaçları ile hedeflerinin belirlenmesi ve öncelikli stratejik
alanların tespitinde belirleyici unsur olmuştur.
Tablo-5. Paydaş Görüşme Planlaması Tablosu
Paydaş Adı
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
Etki-Önem
Paydaş Görüşü
Görüş Alacak Birim-
Görüş Alınma
Derecesi
Alma Yöntemi
Kişi
Süresi
Toplantı-
Stratejik Planlamadan
Bireysel
sorumlu Şube
Görüşme
Müdürü / SPK Ekibi
5 - 5
ToplantıKaymakamlık
5 - 5
Bireysel
Görüşme
Adana
İl Milli Eğitim Müdürü
Toplantı4 - 5
Görüşme
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
yöneticileri (Şube
5 - 5
İlçe M. E. Müdürü ve
İl M. E. Şube Müdürü
3 ay
3 ay
Bireysel
İlçe M.E.M Stratejik
Kılavuzdaki Takvim
Görüşme-Beyin
Planlama Ekibi
doğrultusunda
Anketler,
İlçe M.E.M Stratejik
İhtiyaç
Görüşme
Planlama Ekibi
Duyuldukça
Fırtınası
İlçe Milli Eğitim
ve hizmetli)
İl M. E. Şube Müdürü
Duyuldukça
Toplantı-
Müdürleri)
Personeli (Şef, Memur
Bireysel
İlçe M. E. Müdürü ve
İhtiyaç
4 - 4
30
*
İşletmeler
*
*
Meslek kuruluşları
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sürücü Adayları
Çalışanlar
*
*
*
*
*
*
*
Sağlık kuruluşları
Kursiyerler
*
*
*
Basın
Yemek
*
*
Servis
Üniversiteler
*
AB Projeleri
*
*
İş Alanı
*
*
Bilimsel araştırma alanı
*
Belgelendirme
Veliler
*
Burs- Yurt Hizmetleri
*
Kurslar
*
Mezunlar
Nitelikli insan
*
Paydaşlar
Sosyal, kültürel etkinlikler
Yaygın eğitim öğretim
Öğrenciler
Ürünler
Basın -Yayın
Akademik eğitim
Tablo-6. Paydaş-Ürün Matrisi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
d) Paydaşların Değerlendirilmesi:
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası
faaliyetlerin planlanmasını içeren stratejik planlama çalışmalarında, iç paydaşlarımızın “İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğünün” faaliyetlerini nasıl bulduklarına ilişkin görüşlerini içeren iç paydaş anketi
çalışmasına, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan 45 personel katılmıştır. Anket, hem kâğıt
üzerinde uygulandığı gibi, aynı zamanda yüz yüze mülakat şeklinde uygulanmıştır. Kozan İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü görev faaliyetlerini sürdürürken paylaşımda bulunduğu dış paydaşlarını
belirlemiştir. Bu paydaşlara uygun olarak hazırlanmış anketlerin nasıl yapılacağı önceden belirlenmiş,
12 dış paydaşın görüşleri alınmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü, Kozan Ticaret Odası, Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü, Kozan MYO, Kozan SYDV gibi dış paydaşlarla yapılan anket verileri, istatistik
programları yardımı ile analiz edilmiştir. İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın
Müdürlüğümüzü nasıl gördüğü ortaya konmuş, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde faydalı
olmuştur.
31
E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
a) Kurum İçi Analiz
Kurum içi analiz başlığı altında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilişkin aşağıda belirtilen hususlar
irdelenmiştir. Düzenlenen çalışmalardan elde edilen sonuçların Teşkilat Yapısı, İnsan Kaynakları,
Teknolojik Düzey, Mali Kaynaklar ve Kurum Kültürü konularını kapsayacak şekilde olması sağlanmıştır.
Bu sonuçlar Kurumun Güçlü Yönler ile Zayıf Yönlerin tespitine kaynaklık etmiştir.
Kurum İçi Analizde kullanılan istatistiki veriler;
Milli Eğitim Bakanlığı resmi istatistik
programına dayalı “Milli Eğitim İstatistikleri” yayınlarından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji
Geliştirme biriminden;
mali kaynaklara ilişkin veriler ise Bütçe Muhasebe Bürosundan temin
edilmiştir.
32
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Yapısı
Şekil-5 Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
İnsan Kaynakları
(Personel
Atama)
Destek
Hizmetleri
(Tahakkuk)
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Strateji
Geliştirme
İnşaat ve Emlak
Hayat Boyu
Öğrenme
Ölçme,
Değerlendirme
ve Sınav
Temel Eğitim
Ortaöğretim ,
Mesleki ve Din
Öğretimi
33
Özel Öğretim ve
Özel Eğitim
Kurumları
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Kozan İlçe müdürlüğümüz yönetim kadrosunda, 1 ilçe müdürü, 3 şube müdürü görev
yapmaktadır. İlçemiz emrinde 31.12.2014 tarihi itibariyle, müdürlüğümüz ve bağlı ilçe, okul/kurum
müdürlüklerinde eğitim öğretim sınıfı dışında görev yapan personel norm kadrosu 2.544, çalışan
personel sayısı 1.691 olup, ihtiyaç duyulan personel sayısı 853’tür. Müdürlüğümüz insan kaynakları ile
ilgili ayrıntılı bilgiler Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda bulunmaktadır.
Tablo-7. Öğretmen Dışı Diğer Personel Sayısı ve İhtiyaç Durumu
İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL SAYISI
2013
2014
Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı
--
91
Çalışan toplam personel sayısı
--
45
İhtiyaç duyulan personel sayısı
--
46
Tablo-8. Öğretmen Sayısı ve Görevlendirildikleri Kurum Türü
ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI
KURUM TÜRÜ
111
117
İlkokul
503
510
Ortaokul
494
558
555
617
Okul Öncesi Okulları
İlköğretim Okulları
Öğretmen Sayısı
2013
2014
Ortaöğretim Okulları
34
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynak Durumu
Müdürlüğümüzde, bilgi ve teknolojik kaynaklardan en verimli şekilde yararlanılmaktadır.
Çocuklarımıza ve gençlerimize, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda her bakımdan
nitelikli ve ileri bir eğitimin verilebilmesi için, okul/kurumlarımız, öğretim programlarını destekleyen
eğitim materyalleri, ders ve laboratuvar araç-gereçleri, en son teknolojilere sahip makine teçhizat ve
eğitim ekipmanları ile donatılmaktadır.
Tablo-9. Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Donatım Malzemesi Durumu
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA
2013
2014
DAĞITILAN DONATIM MALZEMELERİ
TOPLAM
Etkileşimli Tahta
455
1775
2230
Tablet Bilgisayar
17
-
2961
Doküman Kamera
17
-
17
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
17
162
179
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları
Eğitimin başlıca mali kaynaklarını; merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, eğitime katkı
payı gelirleri (bütçeleştirilen gelirler), kişi ve kuruluşlar olarak eğitime yapılan halk katkıları (bağışları)
ile okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır.
Tablo-10. Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Durumu
Birim Adı
Personel
Gideri
0,00
0,00
0,00
Sos. Güv.
Gideri
0,00
0,00
0,00
Mal-Hiz.
Gideri
0,00
0,00
0,00
Cari
Transferler
0,00
0,00
0,00
Destek Hizmetleri
İnşaat ve Emlak
Hukuk
İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü
Temel Eğitim
0,00
0,00
0,00
0,00
Genel Ortaöğretim
0,00
0,00
0,00
0,00
Öğretmen Yet. ve Gel.
0,00
0,00
0,00
0,00
Din Öğretimi
0,00
0,00
0,00
0,00
AB ve Dış İlişkiler
0,00
0,00
0,00
0,00
Özel öğretim Hizmetleri
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam
0,00
0,00
0,00
0,00
NOT: 2014 mali yılı Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri belgeleri esas alınmıştır.
35
Sermaye
Gideri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam
0,00
0,00
0,00
110.534.983,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürü
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar;
mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitimin
altyapısının oluşturulmasında geçmişten gelen bilgi ve deneyimler, yazılı belgeler, talimatlar,
genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde iç ve dış iletişimde resmi iletişim araç ve yöntemleri kullanılır.
Her türlü yazışma “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde yürütülmektedir. Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilçe genelinde hizmet veren bir
kurum olduğundan vatandaşların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının birçok talepleri ile karşı
karşıyadır. Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü taleplere cevap verirken, vatandaş ve hizmet odaklı
olarak çalışma anlayışını temel almıştır. Ayrıca, “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde gerçek ve tüzel
kişilerin taleplerine de cevap verilmektedir.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanlarındaki gelişmeler takip edilerek seminer,
sempozyum ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Kurumun ana faaliyetlerinde hizmet
üreten işgücü profilinin geliştirilebilmesi için eğitim ihtiyacı tespit edilmekte ve uygulanmaktadır.
Ayrıca verilen hizmet içi eğitimler ile aynı meslek grubundan personelin veya aynı işleri yapan
çalışanların arasında olumlu bağlar kurulması ve kurumsal aidiyetin gelişmesi sağlanmaktadır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, İlçe Millî Eğitim Müdürü
önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele
alınmıştır. Etkin bir kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde
yansıtılması ve bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması sağlanmıştır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde katılımcı yönetimi benimsemiştir. Katılımcı
yönetimle, kurumu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin değil; ayrıca personelin
katkısını da önemsemekte ve dikkate almaktadır. Katılımcı yönetimde belirlenmiş yöneticiler karar
almada ve onlar için cevap vermede hala en son sorumlu olan kişilerdir; ancak alınan kararlardan
etkilenecek personel üyelerin yönetimin karar alma sürecine aktif olarak gözlemlerini, analizlerini,
öneri ve tavsiyelerini sunmaları beklenir. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürüne ilişkin
ayrıntılı bilgi Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda bulunmaktadır.
36
İç Paydaş Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında iç
paydaşlara 20 sorudan oluşan İç Paydaş Anketi uygulanmıştır. Durum analizi çalışmaları kapsamında
uygulanan anket, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinden toplam 53 katılımcıya yazılı ve yüz yüze
olarak uygulanmıştır. Toplam 45 katılımcı kaydının bulunduğu ankette 2 adet kayıt, veri içermediği
için değerlendirmeye dâhil edilmemiş olup, 43 katılımcıya ait veri detaylı olarak analiz edilmiştir.
Analiz sonuçları ayrıntılı biçimde Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda yer
almaktadır.
Dış Paydaş Görüşmeleri/Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi
Yapılan kurum ziyaretlerinde kurumlarda çalışan dış paydaşlarımıza İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü SP ekibi tarafından geliştirilen anketler dağıtılarak dış paydaşlarımızın gözünde Kozan İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Durum analizi çıkartılmaya çalışmış; sorun alanları belirlenmeye
çalışılarak gelecekte paydaşlarımızın bizden beklentileri ve memnuniyetleri ölçülmeye çalışılmıştır.
Dağıtılan 22 anketin değerlendirme sonuçları Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi
Raporu’nda yer almaktadır.
b) Kurum Dışı Analiz
Üst Politika Belgeleri
Üst politika belgeleri yayımlandıkları andan itibaren tüm devlet teşkilatını ve özel sektör
kuruluşlarını yönlendirme gücüne sahip belgelerdir. Üst politika belgelerinin incelenmesi ve
kurumların faaliyet alanları ile ilgili bölümlerin özellikle göz önünde bulundurulması kurumların
strateji belirlemede daha başarılı olmasını sağlamamaktadır.
Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlıkları için aşağıda listesi verilen üst politika
belgeleri incelenmiştir ve analiz sonuçları ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi
Kitabında yer almaktadır.
Temel Üst Politika Belgesi
 MEB Mevzuatı
 MEB 2015-2019 Stratejik Planı
 Adana İl MEM 2015-2019 Stratejik Planı
Diğer Politika Belgeleri
 Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı
 Kozan Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı
 Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı
37
PEST Analizi
PEST Analizi, stratejik planlama yaparken içinde bulunulan çevresel faktörlerin irdelenerek bu
faktörlerin etkilerinin neler olduğunu ve olacağını görmekte kullanılan, çevrenin ne olduğunu ve
nereye gitmekte olduğunu gösteren bir analizdir. PEST Analizi geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi
açısından da oldukça önemlidir. Kurumun, çevresindeki ve hatta dünyadaki değişimi algılayarak bu
değişime daha kızlı ve esnek bir biçimde uyum göstermesini sağlar ve kurumun kontrolü dışında olan
faktörleri takip etmeyi kolaylaştırır.
Bazı stratejistler zaman içerisinde bu çevresel faktörlere hukuki (legal) çevreyi de ekleyerek
PESTLE veya PESTEL Analizini ve ardından da Etik (ethics) ve Demografik (demographic) faktörleri de
ekleyerek STEEPLED Analizini geliştirmişlerdir. Diğer yandan PEST Analizine Ekolojik (ecolojic)
faktörlerin eklenmesiyle oluşan PEST-E Analizi de son yıllarda sık kullanılmaktadır.
38
Politik Faktörlerin İncelenmesi
Kozan

Adana

İlçemiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin
sunumunda avantaj sağlayan büyükşehir
sunumunda büyük avantaj sağlayan
belediyesi kapsamındadır.
büyükşehir belediyesi kapsamındadır.


İlimiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin
Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve
Ulaşım ve lojistik açıdan yatırımcılara sağlamış
yabancı yatırımcılara sağlamış olduğu
olduğu kolaylıklar ve yeni kurulan Kozan
avantajlar sebebiyle ilimiz, son yıllarda
Organize Sanayi bölgesi sebebiyle, son yıllarda
yatırımların azalmasına rağmen sanayi
ilçemiz hızla gelişmektedir. Bu ekonomik
kenti olarak kabul görmektedir. Bu
potansiyele yön vermek ve Ar-Ge çalışmalarını
ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-
yapmak amacıyla İlçemizde Çukurova
Ge çalışmalarını yapmak amacıyla İlimizde
Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyetlerini
sürdürmektedir.


06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği
büyükşehir statüsünde olan İlçemizde ilçe özel
büyükşehir statüsünde olan İlçemizde il
idaresi kapatılmıştır. Bu Kanun ile tüzel
özel idaresi kapatılmıştır. Bu Kanun ile
kişilikleri kaldırılan ilçe özel idarelerinin her
tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin
türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve
her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak,
borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre
alacak ve borçları, komisyon kararıyla
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili
ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların
kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,
bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra
valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon
teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve
başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı
koordinasyon başkanlığına, büyükşehir
kuruluşuna veya ilçe belediyesine
belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe
devredilmiştir.
belediyesine devredilmiştir.


06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de
Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel
Toplumumuzda insan ilişkilerini artıran, milli
özellikleri koruyup yaşatan, toplumun
ve manevi değerlerimizi korumamıza yardımcı
düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi
olan, toplumun zihnen ve fikren gelişmesine
kalitenin yükselmesine katkıda bulunan
ve siyasi kalitenin artmasında katkıda bulunan
sivil toplum kuruluşları İlçemizde aktif rol
sivil toplum kuruluşları ilçemizde faal olarak
üstlenmektedir.
çalışmaktadır.
39
Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi
Kozan


Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze
Adana

Adana Milli Eğitim Müdürlüğümüze
bütçeden 2014 yılında eğitim harcamalarımız
bütçeden 2012 yılında eğitim harcamalarımız
için 110.534,983,47 TL pay aktarılmıştır.
için 87,282 milyon TL pay aktarılmıştır. Diğer
Diğer kamu kurumlarına da bakıldığında en
kamu kurumlarına da bakıldığında en büyük
büyük pay eğitime ayrılmaktadır, artan
pay eğitime ayrılmaktadır, artan öğrenci
öğrenci sayısı da göz önüne alınarak yıllar
sayısı da göz önüne alınarak yıllar bazında
bazında kümülatif artışta kaçınılmazdır.
kümülatif artışta kaçınılmazdır.
İlçemizde biri küçük diğeri organize sanayi

İlçemizde 2 sanayi bölgesi bulunmakta olup
olmak üzere 2 sanayi bölgesi bulunmaktadır.
227.080 kişiye istihdam sağlamakta-dır. 2013
Her geçen gün büyüyen Kozan organize
verileri göz önüne alındığında İlçemizde 1419
sanayi istihdam açısından büyük önem arz
firma bulunmaktadır. Firma sayılarının
etmektedir.
Türkiye genelin-deki oranı %2,26’dır.Sektör
bazında baktığımızda Tarım önde giderken

ikinci sırayı tekstil almaktadır.
Kozanda İşsizlik Eğitim faaliyetlerini olumsuz
etkilemektedir.

İşsizlik oranlarına bakıldığında adana %13,2
ile Türkiye genelinde 9. Sırada yer almaktadır
bu da Eğitim faaliyetlerini olumsuz
etkilemektedir.
40
Sosyokültürel Faktörlerin İncelenmesi
Kozan

Adana

Kozanın nüfusu TUİK 2013 verilerine göre
128.153’tür. Adana nüfusuna oranı
2.149.260’tır. Türkiye nüfusuna oranı
% 5,96’dır.
%2,80’dir.


Adana’nın nüfusu TÜİK 2013 verilerine göre
İlimiz nüfusunun % 50.62‘si “30” yaş altı; %
Kozan; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve
43.01’i “30-64”yaş arası ve % 6,37’si 65 ve
projelerin gerçekleştirildiği bir İlçedir. Sosyal
üzeri yaş grubundadır.

sorumluluk projeleri de üreten eğitim
Eskiden göç alan bir il olan Adana
kurumlarımız, özellikle dezavantajlı kesimlere
günümüzde göç veren bir il konumundadır.
yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedirler.
2013 yılında 50.598 net göç almış 62.933
net göç vermiştir. Net göç hızı %-5,7, nüfus

İlçemizde sosyal ve kültürel yaşam
artış hızı ise %1,105’dir. Nüfus artış hızının,
konusunda, Kozan Kaymakamlığı başta olmak
Türkiye ortalamasının altında olmasının
üzere, yerel yönetimlerin, ilçe
yanı sıra, eskiden alınan göçün etkisiyle;
müdürlüklerinin, dernek ve vakıfların üst
çarpık kentleşme, alt-yapı sorunları, asayiş
düzeyde katkı sundukları görülmektedir. Sivil
sorunları, çok kültürlü yapıdan kaynaklanan
toplum kuruluşlarının varlığı ve sayısı
sorunlar ve eğitim hizmetinin sunumunda
açısından Kozanda ciddi bir hareketlilikten söz
sorunlar yaşanmaktadır. İlçemizde geçmişte
edilebilir.
sanayi faaliyetleri yürüten köklü ailelerin
yatırımların başka şehirlere çekmesi

Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep
ekonomik gelişmişlik düzeyini olumsuz
dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama
etkilemektedir. Bu olumsuzluk sosyal
dönük güncellemesinin yapılması
gelişmişlik düzeyini de olumsuz
gerekmektedir.
etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve
dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal
yaşama katılımlarına yönelik çalışmaların
devam ettirilmesi gerekmektedir.
41
Teknolojik Faktörlerin İncelenmesi
Kozan

Fatih Projesi ile İlçemizdeki ortaöğretim
Adana

kurumları etkileşimli tahta, tablet bilgisayar
kurumları etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve
ve çok amaçlı yazıcı ile donatılmıştır.
çok amaçlı yazıcı ile donatılmıştır. Teknolojinin
Teknolojinin eğitimde kullanımını sağlamak
eğitimde kullanımını sağlamak amacıyla
amacıyla ortaöğretim öğrencilerine tablet
ortaöğretim öğrencilerine tablet dağıtımı
dağıtımı yapılmıştır.
yapılmıştır.


Fatih Projesi ile İlçemizdeki ortaöğretim
İlimizde bulunan büyük teknolojik ürün satımı
İlçemizde bulunan büyük teknolojik ürün
yapan mağazaların fazla olması teknolojik
satımı yapan mağazaların fazla olması
ürünlere ulaşımda kolaylık sağlamaktadır.
teknolojik ürünlere ulaşımda kolaylık

sağlamaktadır.
İlimiz 2013 yılında 51 patent başvurusuyla
Türkiye genelinde 14. Sırada yer almaktadır.
Bu alanda yapılan konferans ve seminerlerle
ilerleyen yıllarda sayısal artışla birlikte Türkiye
genelinde üst sıralara çıkış amaçlanmaktadır.
42
Ekolojik Faktörlerin İncelenmesi
Kozan


İlçemizde içme ve kullanma suyu

İlimizde içme ve kullanma suyu arıtımına büyük
önem verilmekte ve bu önem aynı oranda yatırıma
önem aynı oranda yatırıma
dönüşmektedir. Çatalan içme suyu projesi
dönüşmektedir. İlçemiz çevresinde
kapsamında içme suyu günlük maksimum 550.000
bulunan yaylalardan ilçe merkezimize
m3/gün kapasiteye göre tasarlanmıştır. Ülkede
tatlı su çeşmeleri aracılığı ile kaynak
arıtma bakımından ilk sıralarda yer almaktadır.
suyu da sağlanmaktadır.
Biyolojik arıtma yapılması ayırıcı olarak göze
Katı Atık Bertaraf Tesisi ile kentimizde
çarpmaktadır.

Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi,
verilebilecek zararı en aza indirme
kentimizde zararlı atıklar konusunda çevreye
bakımından önemli işler yapmaktadır.
verilebilecek zararı en aza indirme bakımından
İlçemizde bulunan bütün okul ve
önemli işler yapmaktadır. Bunun yanında geri
kurumlarda geri dönüşüm kutuları ile
dönüşüm konusunda da ileri teknoloji kullanarak
dönüştürülebilecek malzemeler
ekonomiye ve çevreye yarar sağlamaktadır.
toplanarak hem ekonomiye hem de


arıtımına büyük önem verilmekte ve bu
zararlı atıklar konusunda çevreye

Adana

Adana’da ekosistem içerisin-deki canlı çeşitliliğinin
çevreye yarar sağlanmaktadır.
tespiti, korunması ve çoğaltılması konusunda
Kozan’da ekosistem içerisindeki canlı
birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Yapılan
çeşitliliğinin tespiti, korunması ve
çalıştay ve projelerle il canlı çeşitliliği
çoğaltılması konusunda birçok faaliyet
gözlemlenmekte ve üretim çiftliklerin-den temin
gerçekleştirilmektedir ve keklik ve
edilen, geyik, keklik ve bıldırcın gibi hayvanlar
bıldırcın gibi hayvanlar da önceden
seçilmiş merkezler-de doğaya bırakılmaktadır.
belirlenmiş yerlerde doğaya
Ayrıca "Adana Biyolojik Çeşitlilik Müzesi" yapılması
bırakılmaktadır.
planlanmaktadır.
İlçemizde yenilenebilir enerji

İlçemizde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik
kaynaklarının kullanımına büyük önem
çalışmalar hız kazanmıştır. Rüzgâr ve güneş enerjisi
verilmektedir, neredeyse ilçemizde
ile enerji verimliliği alanında projeler
bulunan her evde güneş enerjisi vardır.
geliştirilmektedir.
İlçemizde güneş enerjisi ile elektrik
üretimi alanında projeler son
zamanlarda yaygınlaşmaktadır.
43
Dış Paydaş Analizi Tespitleri
Dış paydaşlarımızla yaptığımız yüz yüze (mülakat) görüşmelerinde ve uygulanan anketlerde;
aşağıda belirtilen sorularımıza paydaşlarımız aşağıdaki cevapları vermişlerdir.
“Sizce Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sunduğu/yaptığı en iyi hizmetler nelerdir?” sorusuna dış
paydaşlarımız;

Teknoloji kullanımı

Okul öncesi eğitime önem verilmesi.

Halk eğitim kursları ve Meslek edindirme kursları.

Törenlerde destekleme.
“Sizce Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gelecekte daha fazla önem vermesi gereken hizmetler
nelerdir” sorusuna dış paydaşlarımız;

Okullarda değerler eğitimine önem verilmeli.

Temel eğitim göstergelerinin ilçe çapında iyileştirilmesi.

Hayat boyu öğrenme anlayışının arttırılması.

Okul çevrelerinde yaşanan uyuşturucu tehlikesi ve önlemeye yönelik çalışmalar.

Sivil toplum örgütleri ile işbirliği.

Okuma yazma bilmeyen ve bilinmeyen oranlarının aşağı çekilmesi.

Teknik ve mesleki eğitim – istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi.

Eğitimin kalitesinin arttırılması için eğitim alanında çalışan insan kaynağının geliştirilmesi.

Okul öncesi eğitime yönelik derslik sayısının arttırılması.

Tüm okullar engellilere yönelik hale getirilmeli.

Meslek liselerindeki teknolojiler güncellenmeli.
“Sizce Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün avantajları nelerdir?” sorusuna dış paydaşlarımız;

Gençlik merkezi ve spor tesislerinin bulunması

Sivil toplum kuruluşlarının fazla olması ve işbirliği

Ticaret ve Sanayi odalarının varlığı.
“İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirmesi gereken yönler nelerdir?” sorusuna dış paydaşlarımız;

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle eksikliklerinin giderilmesi

Okuma yazma bilmeyen oranlarının aşağı çekilmesi.

Okul yerlerinin var olduğu sayısal haritalar hazırlanıp bu harita üzerinde okulla ilgili istatistiki
bilgilerin yer alması.

İstatiksel eksiklik.

Lisanslı sporcuların devamsızlık sorunları.

Ortak projelere gerekli önemin gösterilmemesi.
cevaplarını vermişlerdir.
44
GZFT Analizi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT Analizi, stratejik yönetim ruhuna uygun olarak
katılımcı yaklaşımla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm birimlerin görüş ve önerileri
alınmış; paydaş analizlerinden elde edilen verilerin de dâhil edilmesiyle oluşturulan analiz,
puanlanarak önceliklendirmeye tabi tutulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT analizi iç ve
dış paydaşlarının görüşleri, farklı tarihlerde yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katıldığı anket
ve yüz yüze görüşme yolu ile ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılmıştır.
Güçlü Yönler
•
İlçe MEM’in Hizmet içi Eğitimlerinin / seminerlerinin / kurslarının olması.
•
ADABİS ve Sınav Programının kullanılıyor olması.
•
İlçe MEM'in hizmet binasının konumu ve ulaşım kolaylığı.
•
Personelin güler yüzlü ve hoşgörülü olması.
•
Yapılan şikâyetler önemsenerek dikkate alınması.
•
Mali kaynakların verimli kullanılması.
•
Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi.
•
Toplumun her yaş grubuna hitap edebilmesi.
•
Eğitim kalitesini arttırıcı proje ve etkinliklerin sürekli yapılması.
•
Müdürlüğümüzde teknolojik altyapının yeterli olması.
•
Ar-Ge çalışmalarının bilinçli olarak yapılıyor olması.
•
İletişim sistemindeki yenilikler ve kitap dağıtımının yapılması.
•
Yeterli sayıda personel olması.
•
İnternet sitesinin sürekli güncellenmesi.
•
Düzenli aralıklarla çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılması.
•
Karar alma sürecinin hızlı olması.
•
Kurumda izleme ve değerlendirmenin güçlü olması.
•
Çalışanlar arasında arkadaşlık duyguları ve sosyal dayanışmanın üst düzeyde olması.
•
Kurumun araç ve bina envanterinin mevcut olması.
•
Kurum personelinin teknolojiye karşı olumlu tutumunun olması.
•
Proje çalışmalarının yapılması.
•
Bilgi işlem ve teknolojik altyapının güçlü olması.
•
Sosyal medya ile hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi.
•
Dönütlerin değerlendiriliyor olması.
•
Bütçe disiplini ve kaynakların etkin kullanılması.
•
Eğitim aşamalarında teknolojiden yararlanılması.
45
Zayıf Yönler
• Personel için bölümler arası rotasyonun olmaması.
• Mali kaynakların okullara adil biçimde dağıtılmaması.
• Her okulun kendine ait bütçesinin olmaması.
• Kurumumuzda kreşin bulunmaması.
• Personelin üretkenlik yönünün zayıf olması.
• İletişim eksikliğinin olması.
• Teknolojiyi kullanabilen personel sıkıntısının olması.
• Bürokrasinin ağır işlemesi.
• İzleme ve değerlendirme sisteminin objektif olmaması.
• Hizmet içi faaliyetlerinin verimsizliği.
• Mebbis ve E-okul da yüklü okul bilgilerinin yazışma ile tekrardan istenmesi.
• Teknolojik gelişmelerin öğretmenler arasında takip edilmemesi.
• Yetki kullanımında isteksiz davranılması.
• Yapılan projelerin somutlaştırılmaması.
• Yöneticilere verilen sorumluluklar oranında yetkilerin verilmemesi.
• Personelin düzenli olarak eğitim ve çeşitli kurslara tabi tutulmaması.
• Bazı görevlere tecrübesi olmayan kişilerin atanması.
• Personelin verimli şekilde kullanılamaması.
• Okullarda bulunan personel eksikliği zamanında giderilememesi.
• Tanıtımın ve bilgilendirmenin yetersiz olması.
• Kullanılan bilgisayarların eskiliği ve internet hattının yavaşlığı.
• Okullar hayat olsun çalışmalarının güvenlik ve temizlik anlamında yetersizliği.
• Çıraklık ve mesleki eğitime gerekli önemin verilmemesi.
• Kuruluş içerisinde çalışan kişiler arasında yeterli işbirliğinin olmaması.
• Personele kendini değerli hissettirecek etkinliklerin azlığı.
• Teknolojinin öğretmenler arasında yeterli kullanılmayışı.
• Kurumun santral hattının yetersiz olması.
• Kurum yöneticileri ve şefler arasındaki koordinasyonun yetersizliği.
• Çalışma ortamının odaların küçük ve yetersiz olması.
46
Fırsatlar
• Kültürel altyapısının zengin olması.
• İlçemizde MYO ve İşletme Fakültesinin olması.
• Yeni teknolojilerin ulaşılabilirliği.
• Eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin olması.
• Hayatın her alanında teknolojiye ulaşılabilmesi ve İnternet yoluyla bilgiye anında ulaşılması.
• Eğitimde KDV istisnai belgesi kullanılması.
• Sendikaların varlığı.
• İlçemizde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin üst düzeyde olması.
• İlçemizde spor kompleksinin olması.
• İlçemizin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının uygunluğu.
• Bitki örtüsü zenginliği.
• Çalışanların ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma potansiyelinin iyi olması.
• Müdürlüğümüze ulaşımın kolay olması.
• Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi desteğinin olması.
• Özel eğitim kurumlarının olması.
• İlçemizde organize sanayi bölgesinin bulunması.
• Birçok vakıf, dernek ve kuruluşun eğitime destek vermesi.
• Büyükşehir imkânlarının olması.
• Sosyal mekânların varlığı.
• Eğitici ve öğretici tiyatro oyunlarının sergilenmesi.
Tehditler
• Dış ve iç göçlerin olması.
• Geçim sıkıntısındaki ailelerin okul çağındaki çocuklarını çalıştırması.
• Kafe, internet kafe vb. yerlerin eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkilemesi.
• İşsizlik ve sosyal problemlerin olması.
• Kış aylarında ilçemizde hava kirliliğinin olması.
• Ailelerin ekonomik sıkıntıları ve çocuk işçilerin olması.
• İnternet ve sosyal medyanın kötü kullanılması ve zaman kaybına sebep olması.
• Velilerin öğrenci devamsızlığı konusundaki ilgisizlikleri.
• Bazı okulların dış kapı ve çevresinin güvenliğinin yetersiz olması.
• İnternetin ve teknolojinin zararlarından çocukların korunamaması.
• Okul çevresinde uyuşturucu madde satılması ve kullanılması.
• Parçalanmış aile sayısındaki artış sonucu bundan etkilenen öğrencilerin çokluğu.
• Öğrenci öğretmen okul personeli ve velilerin yeterli düzeyde kitap okumaması.
47
F. SORUN/GELİŞİM ALANLARI
Kurumumuzun durum analizi çalışmalarında tespit edilen sorun/gelişim alanları, planın Geleceğe
Bakış bölümünün oluşturulmasına kaynaklık etmektedir. Bu anlamda sorun/gelişim alanları, Durum
Analizi ve Geleceğe Bakış bölümleri arasında bir köprü konumundadır.
Sorun/Gelişim Alanları Listesi
Eğitim ve Öğretime Erişim Sorun/Gelişim Alanları

Okul öncesi eğitimde okullaşma

İlköğretimde devamsızlık

Ortaöğretimde okullaşma

Ortaöğretimde devamsızlık

Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler

Zorunlu eğitimden erken ayrılma

Taşımalı eğitim

Yurt ve pansiyonların doluluk oranları

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş

Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı

Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi

Özel öğretimin payı

Özel öğretim okullarının doluluk oranı

Hayat boyu öğrenmeye katılım

Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Eğitim ve Öğretimde Kalite Sorun/Gelişim Alanları

Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler

Okuma kültürü

Okul sağlığı ve hijyen

Zararlı alışkanlıklar

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler

Okul Yöneticilerinin derse girme, ders denetleme yetkisi

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları

Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi

Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi
48

Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı

Eğitsel değerlendirme ve tanılama

Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri

Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri

Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği

Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu

Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği

İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları

Çıraklık eğitimi alt yapısı

Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi

Akreditasyon

Yabancı dil yeterliliği

Uluslararası hareketlilik programlarına katılım
Kurumsal Kapasitede Sorun/Gelişim Alanları

Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili standartlar ve
bu konuda ilgili mevzuatın uygulanması

Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak
biçimde düzenlenmesi

Çalışanların ödüllendirilmesi

Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer esasları ile performansın dikkate alınması,
kariyer yönetimi

Hizmet içi eğitim kalitesi

Yabancı dil becerileri

Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği)

Okul pansiyonları

Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği

Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği

Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması

İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar

Birleştirilmiş sınıf uygulaması

Donatım eksiklerinin giderilmesi

Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu

Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında
özellikle ortaöğretim düzeyinde)
49

Dershanelerin özel okullara dönüşümü

Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması

Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi

İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama

Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları

Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu

Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumluluklarının artırılması

Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul-kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre doğrudan
okul-kurumlara gönderilmesi

Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı

Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi

Okul-Aile Birlikleri

İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması

Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi

Mevzuatın sık değişmesi

Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi

Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması

Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması

İlçe MEM iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması

Basın ve yayın faaliyetleri.

Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi

Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi

İstatistik ve bilgi temini

Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu

Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması

Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi

Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü

Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar

Siyasi ve sendikal yapının eğitime aşırı ve olumsuz müdahalesi

İş güvenliği ve sivil savunma

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

İş süreçlerinin çıkarılamaması

652 KHK ve alt düzenleyici işlemlerde yer alan görev tanımlarının açık ve net olarak yeniden
belirlenmesi

Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince verilememesi
50

Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi

Bürokrasinin azaltılması

İç Denetimin anlaşılırlık-farkındalık düzeyi

Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi

Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin kurulması
Geçmiş beş yıllık dönemde yer alan GZFT sonuçları ile şuandaki mevcut durum karşılaştırıldığında
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
İlçe Merkezinde okul bina sayıların artığı, performansa dayalı ölçme sisteminin yerleştiği,
kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanıldığı, hizmet içi eğitimlerin sayıların artığı, normal
eğitime geçen okul sayılarının artığı, personel ihtiyacının minimuma indiği, Öğretmen ve yöneticilerin
yapılan seminerlerle mesleki gelişimlerinin artırıldığı, OGYE’nin katılımcı anlayışını yerleştiği, Kültür
merkezinin faaliyete başladığı görülmüştür.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz; eğitim öğretim faaliyetlerinde, okullaşma oranlarında,
sosyal kültürel faaliyetlerde ve norm kadro doluluk oranı gibi alanlarda yapılan iyileştirmelerin sonucu
olarak,15 ilçe arasında ikinci sıraya yükseldiği görülmektedir.
51
G. KOZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama
1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama
1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım
1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama
1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
1.1.6. Özel öğretimin payı
2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri
2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi
2.1.5. Rehberlik
2.1.6. Ölçme ve Değerlendirme
2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler
2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle İşbirliği
2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması
2.2.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama
2.2.4. Mesleki Rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği
2.3.2. Uluslararası hareketlilik
52
3. KURUMSAL KAPASİTE
3.1. Beşeri Alt Yapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Eğitim tesisleri ve alt yapı
3.2.3. Donatım
3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.3.2. İzleme ve Değerlendirme
3.3.3. AB ye uyum ve uluslararasılaşma
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.4.1. Çoğulculuk
3.3.4.2. Katılımcılık
3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal İletişim
3.3.6. Bilgi Yönetimi
3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu
3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.3.6.3. Elektronik veri toplama ve analiz
3.3.6.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı
53
III. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
MİSYON
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaynaklarını etkin ve en verimli şekilde kullanarak yürürlükteki
yasa ve mevzuatlar doğrultusunda görev tanımı içerisine dahil olan eğitim ve öğretim hizmetlerinde,
hizmet alması gereken herkesi; eşit erişim hakkı tanıyarak milli ve manevi değerlere sahip çıkan,
yenilikçi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere duyarlı, üretken, sorumluluk sahibi bireyler olarak
yetiştirmek, mümkün olan en yüksek standartlarda, bilimsel temellere dayalı kaliteli hizmet
vermektir.
VİZYON
Yüksek standartlarda eğitim hizmetlerini zorunlu eğitim çağındaki her bireye fırsat ve imkân eşitliği
temelinde sunan kamu hizmet birimi olmak.
54
TEMEL DEĞERLER
Müdürlüğümüzün çalışma felsefesi ve bu çalışmalara temel teşkil eden ilke ve değerler aşağıda
gösterilmiştir.
Kozan İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü,
hizmet
sunumunda
Şekil-6. Temel Değerler, İlkeler Şeması
Süreçlere İlişkin Temel değerler
Performansa İlişkin Temel değerler
Kişilere İlişkin Temel değerler
55
STRATEJİK PLAN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Tablo-11. Stratejik Plan Genel Tablosu
Stratejik Amaç-1
Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları sağlamak
Stratejik Hedef-1.1
Plan döneminde İlçemizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda örgün
ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde katılımın ve tamamlama oranlarını
artırmak.
Stratejik Amaç-2
Kamu, özel sektör ve hayırseverlerin finansal gücünü eğitim yatırımlarına dönüştürerek, gerekli
eğitim ortamlarını planlamak; var olanların kapasitelerini ve niteliklerini artırmak.
Stratejik Hedef-2.1
Plan döneminde öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve bireylerin kendilerini sürekli
geliştirecekleri faaliyetlere katılım oranlarını artırmak.
Stratejik Hedef-2.2
Plan döneminde, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep
ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak.
Stratejik Hedef-2.3
Plan döneminde eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yüksek derecede dil becerisine
sahip bireyler yetiştirmek ve öğretmen/öğrencilerin uluslararası hareketlilik düzeyini
arttırmak.
Stratejik Amaç-3
Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek, erişilebilir ve
kaliteli eğitimin etkinlik ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluşturmak.
Stratejik Hedef-3.1
Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek olan işgücünü,
bilgiyi ve yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve
potansiyelini bu amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları
yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.
Stratejik Hedef-3.2
Plan döneminde İlçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri saptanarak bütçe
imkânları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın gereklerine uygun
biçimde donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını
56
oluşturmak.
Stratejik Hedef-3.3
AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin
azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir,
performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan
dönemi sonuna kadar oluşturmak ve sürdürmek. Plan dönemi boyunca yasal yükümlülükler
çerçevesinde bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmelere göre; e-devlet kapasitesini, ağ
ortamlarının etkinliğini artırmak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi ve
paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak.
57
TEMALAR
Şekil-7. Temalar ve Alt Başlıkları
Tema -1:
EĞİTİM VE ÖĞRETİME
ERİŞİMİN ARTIRILMASI
Tema-2:
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
KALİTENİN
ARTIRILMASI
Tema-3:
KURUMSAL
KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
•Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
•Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
•Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin
Geliştirilmesi
•Yabancı Dil ve Hareketlilik
•Beşeri Alt Yapı
•Fiziki ve Mali Alt Yapı
•Yönetim ve Organizasyon
58
TEMA-1: EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-1
Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim
almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları sağlamak
Stratejik Hedef-1.1
Plan döneminde İlçemizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve yaygın
eğitim ve öğretimin her kademesinde katılımın ve tamamlama oranlarını artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın
artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda 25 yaş
üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl iken bu grupta yer alan Türkiye’de bu
süre 7,6 yıldır. Türkiye, bu grupta yer alan ülkelere göre yaşam süresi beklentisi ve kişi başına milli
gelir açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim süresi açısından ortalamanın 1,5 yıl
gerisindedir. Ortalama eğitim süresi insan gelişme endeksi çok yüksek olan ülkelerde ortalama 11
yıldır. Bu rapora göre eğitimde eşitsizlik endeksi çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkelerde
ortalama %6,7 iken Türkiye’de bu oran %14,1’dir. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında
%1,8 den 2013 yılında %4’e yükselmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan
%10,5’lik oranın oldukça gerisindedir. Kozan İlçesinde ilkokul düzeyinde okullaşma oranı Türkiye
ortalamasının altında iken okulöncesi eğitim ve diğer kademelerde Türkiye ortalamasının üstünde
olduğu gözlenmektedir. Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu
öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve
engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, özel
öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir.
59
Performans Göstergeleri 1.1
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
Hedef
2013
2014
2019
6,3
7,4
9
%
%
92.87
91.23
%
%
92.36
90.36
%
%
86.95
86.86
%89,7
%88,3
%95
88,21
88,91
100
--
24,87
60
İlkokul
--
4,84
3
Ortaokul
--
11,75
8
33,12
31,04
30
--
38,45
30
13,98
12,64
8
Okulöncesi
--
--
17
İlkokul
--
--
5
Ortaokul
--
--
6
Ortaöğretim
--
--
20
6
8
10
61
68
87
PG
1.1.1
Ortalama Eğitim Süresi (Yıl)
İlkokul
PG
1.1.2
Net Okullaşma Oranı (%)
Ortaokul
Ortaöğretim
PG
1.1.3
PG
1.1.4
PG
1.1.5
PG
1.1.6
PG
1.1.7
PG
1.1.8
PG
1.1.9
PG
1.1.10
PG
1.1.11
Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)
%100
%100
%90
Temel eğitimden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden
birisine yerleşen öğrencilerin oranı (%)
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri
eğitime erişim oranı (%)
Örgün eğitimde 10
gün ve
üzeri
devamsız öğrenci oranı (%)
Ortaöğretim
Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı (%)
Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)
Özel öğretimin payı (toplam) (%)
Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama
oranı (%)
60
Stratejiler 1.1
Stratejiler
Sorumlu Birimler
Koordinatör
Birim
1
2
Okulöncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum
Temel Eğitim
modelleri çeşitlendirilecek ve okulöncesi eğitim imkânları
Destek Hizmetleri
kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde
Strateji Geliştirme
yaygınlaştırılacaktır.
Hizmetleri
Okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak
Temel Eğitim
çalışmalar yapılacaktır.
Destek Hizmetleri
Temel Eğitim
Temel Eğitim
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
3
Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik
Eğitim Öğretim Birimleri
çalışmalar yapılacaktır.
4
5
Din Öğretimi
Hizmetleri
Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol
Destek Hizmetleri
Destek
almasını sağlamak için bu alandaki iş birliği artırılacaktır.
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
Mülteci veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların
Eğitim Öğretim Birimleri
Hayat Boyu
da bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak ve
Öğrenme
bu alanda eğitime ilişkin yaşanan genel sıkıntıların
Hizmetleri
bertaraf edilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
6
Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri,
Özel Eğitim Ve Rehberlik
Özel Eğitim Ve
Anadolu liseler gibi okul türü seçimlerinde sonradan
Hizmetleri
Rehberlik
yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla veli ve
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir
Özel Eğitim Ve Rehberlik
Özel Eğitim Ve
tarama ve tanılama sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin
Hizmetleri
Rehberlik
tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan
amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmeleri
Hizmetleri
Kaynakları
sağlanacaktır.
Özel Eğitim Ve Rehberlik
Yönetimi
Hizmetleri
Hizmetleri
öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların
kapsamı artırılacaktır.
7
sağlayacak imkânlar geliştirilecektir.
8
9
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı Strateji Geliştirme
Strateji
ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için
Hizmetleri
Geliştirme
araştırmalar yapılacaktır.
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
61
1
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini
Strateji Geliştirme
Strateji
0
azaltmak amacıyla "Ortaöğretime Uyum Projesi"
Hizmetleri
Geliştirme
yaygınlaştırılacaktır.
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
1
Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve
Strateji Geliştirme
Strateji
1
devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci
Hizmetleri
Geliştirme
devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları
Eğitim Öğretim Birimleri
Hizmetleri
geliştirilecektir.
1
Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
2
topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları
Hizmetleri
Öğrenme
hakkında farkındalık oluşturulacaktır.
Hizmetleri
1
Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
3
kurslara erişim imkânları ile bu kurslara katılım oranları
Hizmetleri
Öğrenme
artırılacaktır.
Hizmetleri
1
İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
4
bireylerin istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör ve
Hizmetleri
Öğrenme
ilgili taraflarla iş birliği içerisinde ve hayat boyu eğitim
Mesleki Ve Teknik Eğitim
Hizmetleri
anlayışı çerçevesinde mesleki kursların çeşitliliği ve
Hizmetleri
katılımcı sayısı artırılacaktır.
1
Örgün öğretimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak
Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
5
zorunda kalmış bireylerin uzaktan ve yüz yüze eğitim
Hizmetleri
Öğrenme
imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamalarını sağlayacak
Hizmetleri
çalışmalar yapılacaktır.
1
Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere özel politika
Özel Eğitim Ve Rehberlik
Özel Eğitim Ve
6
gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimlerine
Hizmetleri
Rehberlik
yönelik proje ve protokoller artırılacaktır.
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Hizmetleri
Eğitim Öğretim Birimleri
62
TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-2
Kamu, özel sektör ve hayırseverlerin finansal gücünü eğitim yatırımlarına dönüştürerek, gerekli eğitim
ortamlarını planlamak; var olanların kapasitelerini ve niteliklerini artırmak.
Stratejik Hedef-2.1
Plan döneminde öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve bireylerin kendilerini sürekli
geliştirecekleri faaliyetlere katılım oranlarını artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Ülkemizde ve İlçemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere
yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim
ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.
Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin
potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini
desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve
öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Ülkeler kaliteli bir eğitim
öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim
sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu
amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme for International Student
Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies)gelmektedir.
PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde
artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır. PISA 2009 sonuçlarına
dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem
de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı sergilediğini ifade etmiştir
(World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel beceri düzeyi
olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar
yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma
becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA
2003’te okuma becerileri testinde öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran
PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, %38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den,
%42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri
beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci
63
oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 1,8’dir. OECD genelinde bu iki
seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür.
TIMSS 2011 araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki öğrencilerin matematik alanında
dördüncü sınıflarda %51’inin, sekizinci sınıflarda ise sadece %40’ının orta ve üst düzey yeterliliğe
sahip olduğu belirlenmiştir. Fen bilimleri alanında dördüncü sınıflarda en az orta düzeye erişmiş
öğrenci oranı %43, sekizinci sınıflarda ise %54’tür.
Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin büyük bir
kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir. YGS netleri incelendiğinde özellikle
matematik ve fen bilimleri alanında ülke net ortalamalarının Türkçe ve sosyal bilimler alanlarına göre
düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde
edinmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik
faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı
sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir.
Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem
bulunmamaktadır.
Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim
ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci
oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin
cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. Bu oranların artırılması yönünde çalışmalar
yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci oranı 0,003’tür. Bu oranın düşürülmesi önemlidir.
Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile
Bakanlığımız arasında Ağız ve Diş sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü, Okullarda Diyabet
Eğitim Programı İş Birliği Protokolü, Beslenme Dostu Okullar Projesi İş Birliği Protokolü, Okul Sağlığı
Hizmetleri İş Birliği protokolleri imzalanmıştır. Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı,
iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler.
Performans Göstergeleri 2.1
Performans Göstergesi
P.G. 2.1.1
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
---
---
80
6. Sınıf
---
---
80
7. Sınıf
---
---
80
Öğrencilerin yılsonu başarı puanı 5. Sınıf
ortalamaları
64
P.G. 2.1.2
alanlarında en az bir faaliyete
katılan öğrenci oranı (%)
9. Sınıf
69,81
67,54
75
10. Sınıf
69,57
74,01
80
11. Sınıf
71,27
73,75
80
12. Sınıf
85,56
84,82
85
2
4
100
Ortaokul
5
6
100
Ortaöğretim
23,71
26,95
100
4
5
20
Ortaokul
3
4
20
Ortaöğretim
14
13
15
5
10
15
22,21
20,20
17
Ortaöğretim
Takdir veya teşekkür belgesi alan İlköğretim
öğrenci oranı (%)
P.G. 2.1.7
80
Onur veya İftihar belgesi alan İlköğretim
öğrenci oranı (%)
P.G. 2.1.5
---
Öğrenci başına okunan kitap İlkokul
sayısı
P.G. 2.1.4
---
Bir eğitim ve öğretim yılında İlkokul
sanat, bilim, kültür ve spor
P.G. 2.1.3
8. Sınıf
Ortaöğretim
Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı
35
40
60
40
50
60
17
10
5
0,1
0,1
0,1
5,8
7,28
2
178
233
500
38
175
(%)
P.G. 2.1.8
Disiplin
cezası/yaptırım Ortaokul
uygulanan öğrenci oranı (%)
Ortaöğretim
P.G. 2.1.9
Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı
P.G. 2.1.10
Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahip okul 18
sayısı
65
Stratejiler 2.1
Stratejiler
Sorumlu Birimler
Koordinatör
Birim
1
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
değerlendirmeler dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini Hizmetleri
Öğrenme
gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını Eğitim Öğretim
Hizmetleri
artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla Birimleri
bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları da göz önüne alarak
örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları
yaygınlaştırılacaktır.
2
Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimleri başta olmak Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu
üzere bütün yaygın eğitim kurumlarında hayat boyu rehberlik Hizmetleri
Öğrenme
hizmeti alt yapısı oluşturulacaktır.
Hizmetleri
Eğitim Öğretim
Birimleri
3
Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere yönelik Özel Eğitim Ve
Özel Eğitim
danışmanlık hizmetleri yapılacaktır.
Ve Rehberlik
Rehberlik Hizmetleri
Hizmetleri
4
Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde Ortaöğretim
Özel Eğitim
diğer kurumların beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi Hizmetleri
Ve Rehberlik
amacıyla işbirliğine gidilecektir.
Hizmetleri
Mesleki Ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
Din Öğretimi
Hizmetleri
5
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve Özel Eğitim Ve
Özel Eğitim
tanılama hizmetleri öncelikli olmak üzere bütün süreçlerinin Rehberlik Hizmetleri
Ve Rehberlik
hizmet kalitesinin artırılacaktır.
Hizmetleri
Bilgi İşlem Ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
6
Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve Özel Eğitim Ve
Mesleki Ve
çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Rehberlik Hizmetleri
Teknik Eğitim
Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir.
Hizmetleri
Eğitim Öğretim
Birimleri
66
7
Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif Özel Eğitim Ve
Özel Eğitim
faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere Rehberlik Hizmetleri
Ve Rehberlik
katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip Strateji Geliştirme
Hizmetleri
edilebilmesine
imkân
sağlayacak
bir
izleme
sistemi Hizmetleri
geliştirilecektir. Bu sayede eğitim kurumlarındaki rehberlik Eğitim Öğretim
faaliyetlerinin daha etkin sunulması sağlanacaktır.
8
Öğrencilerin
olay
ve
değerlendirebilmelerini
oluşturma,
bilim
olguları
bilimsel
bakış
açısıyla Strateji Geliştirme
Strateji
sağlamak
amacıyla
bilim
sınıfları Hizmetleri
Geliştirme
fuarları
düzenleme
gerçekleştirilecektir.
9
Birimleri
gibi
faaliyetler Eğitim Öğretim
Hizmetleri
Birimleri
Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması Destek Hizmetleri
Destek
amacıyla yayınlar çıkarılacak, okullara gönderilen kitap sayısı Strateji Geliştirme
Hizmetleri
artırılacak, yayın arşivi elektronik ortama aktarılacak ve izleme Hizmetleri
çalışmaları yapılacaktır.
Eğitim Öğretim
Birimleri
1
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Bilgi İşlem Ve Eğitim
Bilgi İşlem Ve
0
(FATİH) Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri Teknolojileri
Eğitim
kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.
Hizmetleri - İnsan
Teknolojileri
Kaynakları Yönetimi
Hizmetleri
Hizmetleri Eğitim
Öğretim Birimleri
1
Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler Bilgi İşlem Ve Eğitim
Bilgi İşlem Ve
1
tarafından kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri Teknolojileri
Eğitim
gerçekleştirilecek ve EBA’nın etkin kullanımının sağlanması için Hizmetleri
Teknolojileri
öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecektir.
Hizmetleri
İnsan Kaynakları
Yönetimi Hizmetleri
Eğitim Öğretim
Birimleri
1
Merkezi sınav sonuçlarının ilçe ve okul düzeyinde analizleri Bilgi İşlem Ve Eğitim
Bilgi İşlem Ve
2
yapılacaktır.
Teknolojileri
Eğitim
Hizmetleri
Teknolojileri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
Hizmetleri
Eğitim Öğretim
67
Birimleri
1
Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve İnsan Kaynakları
İnsan
3
sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, Yönetimi Hizmetleri
Kaynakları
materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve verimli Eğitim Öğretim
Yönetimi
kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli Birimleri
Hizmetleri
periyotlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir.
1
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde etkin ve verimli Özel Eğitim Ve
Özel Eğitim
4
hizmet sunulması amacıyla izleme-değerlendirme çalışmaları Rehberlik Hizmetleri
Ve Rehberlik
yapılacaktır.
Hizmetleri
Maarif Müfettişleri
Başkanlığı
1
Özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretimler Türkiye Özel Öğretim
Özel Öğretim
5
Yeterlilikler Çerçevesindeki seviyelerde tanımlanan bilgi, beceri Kurumları Hizmetleri
Kurumları
ve yetkinliklere uygun yapılacak ve eğitim ve öğretim faaliyetleri Strateji Geliştirme
Hizmetleri
sonucunda düzenlenen belge ve sertifikalar için standartlar Hizmetleri
geliştirilecektir.
1
Trafik ve sürücü eğitimlerinde uluslararası standartlarda eğitimler Özel Öğretim
Özel Öğretim
6
yapılacaktır.
Kurumları Hizmetleri
Kurumları
Maarif Müfettişleri
Hizmetleri
Başkanlığı
68
Stratejik Hedef-2.2
Plan döneminde, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler
ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak
dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa
sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek
artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın,
yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum
sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme
felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir.
Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, çalışanlarının aldıkları eğitim
ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Belirlenmesi Raporunda yer Alan İşveren Memnuniyeti
Anketi sonucuna göre firmaların yaklaşık yarısı çıraklık eğitimi alanların (%46,9), meslek lisesi
mezunlarının (%57,2), MYO mezunlarının (%56,7) ve üniversite mezunlarının (%59,6) mesleki
becerilerinden memnun oldukları belirtilmiştir.
Staj uygulamalarından katılımcıların %58,2’si
memnun olduğunu söylerken, sanayi ve okul/üniversite işbirliğinin mevcut yapısından memnun
olanların oranı %46,2’dir. Alanında istihdam edilen MTE mezun oranı 2011 e-mezun raporuna göre
%58,41 'dir. Beceri eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilenlerin oranı ise %15,68'dir.
METEK 1 Projesi kapsamında kalite geliştirme stratejisi ve eylem planı, öz değerlendirme rehberi,
kalite yönetim standartları referans ve rehber kılavuzu hazırlanmıştır. Proje kapsamında 60 pilot
okulda (20 MYO, 40 MTE ortaöğretim okulu) öz değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce mesleki ve teknik eğitimin iş dünyası ile ilişkilerini
güçlendirmek adına 148 sosyal ortakla işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu protokollerden 75 tanesi
yürürlüktedir.
Sektörle iş birliğinde küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak, nitelikli insan gücü
yetiştirmek, toplumda mesleki ve teknik eğitimin farkındalığı oluşturarak daha fazla tercih edilmesini
sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren
sektör istişare toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılara sektörle ilgili kamu ve özel kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile alanla ilgili okul müdürleri katılmaktadır. 2013
yılından bugüne kadar geçen sürede Denizcilik, Havacılık, Turizm, Makine ve Elektrik-Elektronik
Sektörleri eğitim istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
69
Türkiye geneli 2013 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma kursları olmak
üzere 235.614 kurs açılmıştır. Bu faaliyetlerden 2.786.570’i kadın, 1.937.921’i erkek olmak üzere
toplam 4.724.491 kişi yararlanmıştır. Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği
beceriler ile uyumlu, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem
hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri 2.2.
Performans Göstergesi
Önceki Yıllar
2013
PG 2.2.1
Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki
80
2014
85
Hedef
2019
90
yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı
(%)
PG 2.2.2
Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent
0
0
1
407
440
750
veya faydalı model başvuru sayısı
PG 2.2.3
Sektörlerle iş birliği protokolleri kapsamında eğitim
alan birey sayısı
70
Stratejiler 2.2
Stratejiler
Sorumlu Birimler
Koordinatö
r Birim
1
2
Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuar
Mesleki Ve Teknik
Mesleki Ve
öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve işgücü
Eğitim Hizmetleri
Teknik
piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde
Hayat Boyu
Eğitim
rehberlik etmeleri sağlanacaktır.
Öğrenme Hizmetleri
Hizmetleri
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile KOBİ’ler ve
Mesleki Ve Teknik
Mesleki Ve
büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel Ar-Ge kapsamında
Eğitim Hizmetleri
Teknik
işbirliği yapılacaktır.
Hayat Boyu
Eğitim
Öğrenme Hizmetleri
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
3
Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve
Mesleki Ve Teknik
Mesleki Ve
yenileşme (inovasyon) kültürünün yerleşmesi için mevcut
Eğitim Hizmetleri
Teknik
süreçler değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.
İnsan Kaynakları
Eğitim
Yönetimi Hizmetleri
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri
4
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarından
Mesleki Ve Teknik
Mesleki Ve
gerekli şartları sağlayanların sınav ve belgelendirme
Eğitim Hizmetleri
Teknik
merkezi olarak akredite edilmesi için ilgili kurum ve
Strateji Geliştirme
Eğitim
kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeler
Hizmetleri
Hizmetleri
yapılacaktır.
Bilgi İşlem Ve Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
5
Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam
Hayat Boyu
Hayat Boyu
fırsatları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilen
Öğrenme Hizmetleri
Öğrenme
Hayat Boyu Öğrenme Portalına (http://www.hbo.gov.tr/)
Mesleki Ve Teknik
Hizmetleri
ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.
Eğitim Hizmetleri
71
Stratejik Hedef-2.3
Plan döneminde eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yüksek derecede dil becerisine sahip
bireyler yetiştirmek ve öğretmen/öğrencilerin uluslararası hareketlilik düzeyini arttırmak.
Hedefin Mevcut Durum Analizi
Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında
gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini
destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.
Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip
olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir
yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası
öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.
Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda
etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden
bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. Dyned sistemi ile
öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir.
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil öğretiminin 2.
sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun olarak
güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 6. sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. sınıflarda
4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat Arapça dersi verilmektedir. Ortaöğretimde
Anadolu Lisesi programı uygulayan okullarda 9. sınıfta haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 4
saat birinci yabancı dil dersi okutulmaktadır. Ayrıca bazı program türlerinde ikinci yabancı dil dersi de
zorunlu ders kapsamındadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki bazı alanlarda mesleki yabancı dil
dersi okutulmaktadır. Bu kapsamda dört meslek alanında (Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi,
Muhasebe ve Finansman ile Bilişim Teknolojileri) mesleki yabancı dil ders materyali hazırlanmıştır.
Önümüzdeki süreçte Bütün alanlarda mesleki yabancı dil dersinin yer alması planlanmaktadır.
OECD 2014 verilerine göre ülkemizde birinci yabancı dil ders saatinin oranı ilkokulda %5 iken,
OECD ortalaması
%4, ortaokulda Türkiye ve OECD ortalaması %10’dur. Merkezi sınavlar
incelendiğinde İngilizce dersinin net ortalaması8. Sınıfta uygulanan merkezi ortak sınavlarda 8,6,
Lisans yerleştirme sınavında 40 dır. Yabancı dil dersi yılsonu başarı puanları ortalaması ise sınıflar
bazında 35 dir. Hareketlilik programlarına katılan öğrenci-öğretmen sayısı 2-3, projeler 1 2011-2013
döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına mesleki ve teknik ortaöğretimden 8
öğrenci katılmıştır. Genel ortaöğretim, ilkokul ve ortaokuldan 3 öğrenci katılmıştır. En az bir yabancı
72
dili iyi derecede öğrenmiş birey. Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve
kültürüne katkı sağlamış birey.
Performans Göstergeleri 2.3
Performans Göstergesi
Önceki Yıllar
Hedef
2012 2013 2014 2019
PG
Lisans yerleştirme sınavında yabancı dil net ortalaması
2.3.1
-
PG
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
2.3.2
öğretmen sayısı
PG
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
2.3.3
öğrenci sayısı
PG
Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması
-
-
2.3.4
-
73
40
60
2
15
3
30
35
50
-
-
-
-
Stratejiler 2.3
Stratejiler
1
Eğitim kademelerine göre yabancı dil
yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi (TYÇ) doğrultusunda
güncellenecek, yeterlilik düzeylerinin
belirlenmesini sağlayacak ölçme
araçları geliştirilecek ve birey
yeterlilikleri tespit edilerek
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Birimler
Koordinatör Birim
ÖZEL EĞİTİM VE
REHBERLİK HİZMETLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZMETLERİ
BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ÖZEL EĞİTİM VE
REHBERLİK HİZMETLERİ
HİZMETLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM
BİRİMLERİ
2
3
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin,
ÖZEL EĞİTİM VE
teorik bilgilerini uygulamada kullanıp
REHBERLİK HİZMETLERİ
ÖZEL EĞİTİM VE
geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve
HAYAT BOYU ÖĞRENME
REHBERLİK HİZMETLERİ
ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
HİZMETLERİ
Mesleki eğitim öğrencileri,
öğretmenler, eğiticiler için hibe
imkânlarına ilişkin bilgilendirme
faaliyetleri yapılarak uluslararası
hareketliliğin artırılması için öğrenci ve
öğretmenlerin uluslararası program ve
STRATEJİ GELİŞTİRME
HİZMETLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
EĞİTİM ÖĞRETİM
HİZMETLERİ
BİRİMLERİ
projelere katılımları desteklenecektir.
74
TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç-3
Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek, erişilebilir ve
kaliteli eğitimin etkinlik ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluşturmak.
Stratejik Hedef-3.1
Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek olan işgücünü, bilgiyi ve
yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu
amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan
dönemi sonuna kadar oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve
nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu
bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
2014 yılı verilerine göre ilçemizde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1802, Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında 245 personel mevcuttur. 30.06.2014 tarihi itibarı ile Bakanlığımız merkez ve taşra
teşkilatında toplam 173 yönetici görev yapmaktadır
Bakanlık birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. Ancak buna dayalı olarak gerekli
düzenlemeler hayata geçirilememiştir. Bakanlık birimlerimiz iç yönergeler vasıtasıyla personelinin
görev dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz standartlar hayata geçirilememiştir.
2013 yılı içerisinde merkezi olarak gerçekleştirilen 290 eğitim faaliyetine 13.634 öğretmen, 1.356
Bakanlık personeli katılmış; üniversitelerden 160, kurum dışından 292 kişi görevlendirilmiştir.
Eğitimlerde merkez müdürü, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi olarak toplamda 1808 kişi görev
yapmıştır.
652 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza 400 milli eğitim uzman yardımcısı ve 50 milli eğitim uzmanı
kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kapsamda 2014 itibari ile 3 kez alım yapılmıştır. 2014 yılında; şube
müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavları, “Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı”
yapılmıştır. Bununla birlikte Bakanlığımızda bütünsel bir kariyer yönetim ve planlama sistemine henüz
geçilememiştir. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulaması hayata geçirilmiş fakat ilerleyen
zamanlarda bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim
Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına
yönetici olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi
uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması,
yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve
yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
75
Performans Göstergeleri 3.1
No
Gösterge
Önceki Yıllar
2012
1
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
18,06
2
Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı
2013
17,29
Hedef
2014
2019
16,62
14
%2,71
%1
%92
%99
(%)
3
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en
az C seviyesinde başarı gösteren personel oranı
(%)
4
Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi
5
Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına
oranı (%)
6
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen
sayısına oranı (%)
7
Norm kadro doluluk oranı
Stratejiler 3.1.
Stratejiler
Sorumlu Birimler
Koordinatör Birim
Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların
1
talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI
raporları ve birimlerce tespit edilen sorun
BÜROSU
BÜROSU
görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle
BÜROSU
BÜROSU
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI
BÜROSU
BÜROSU
alanları dikkate alınarak yapılacaktır.
Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim
2
işbirliği yapılacaktır.
Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim,
3 sahip olduğu geçerli sertifikalar ve yabancı dil
becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır.
4
Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe
STRATEJİ GELİŞTİRME
paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal ve
BÜROSU
STRATEJİ GELİŞTİRME
uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak
İNSAN KAYNAKLARI
BÜROSU
faaliyetler yapılacaktır.
BÜROSU
76
5
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve
DESTEK HİZMETLERİ
sekretarya gibi alanlardaki destek personeli
BÜROSU
DESTEK HİZMETLERİ
ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar
EĞİTİM ÖĞRETİM
BÜROSU
yapılacaktır.
BÜROSU
STRATEJİ GELİŞTİRME
İlçe MEM çalışanlarının motivasyon ve iş
6 doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
BÜROSU
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI
BÜROSU
BÜROSU
Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel
7 durumlarına uygun görevler verilmesi
sağlanacaktır.
77
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI
BÜROSU
BÜROSU
Stratejik Hedef-3.2.
Plan döneminde İlçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri saptanarak bütçe imkanları
doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış
eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Bakanlık merkez teşkilatı ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap
verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak
kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Müdürlüğümüz Kozan’da,1 binada hizmet vermektedir. 2013 itibari ile Müdürlüğümüze bağlı
135 okulda, toplamda 1095 adet derslik, 5 pansiyon, 9 spor salonu bulunmaktadır. Son 3 yılda
Bakanlığımız tarafından ilçemize295 derslik inşa edilmiştir. Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim
Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle il,
ilçe ve okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim
harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan
kaynakların iller, ilçeler ve okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik
yatırımlara dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır.
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla
kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Müdürlüğümüze ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli
kullanılması. Hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin
eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması.
Performans Göstergeleri 3.2.
N
o
Gösterge
Okulöncesi
1
Derslik Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
Hede
Önceki Yıllar
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
2
Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı
3
İkili eğitim Yapan Okul Oranı
78
f
2012
2013
2014
20,3
19,2
23,6
3
3
7
18,7
19,8
28,0
6
6
6
23,5
24,0
6
6
26,7
25,6
23,6
8
5
5
39.0
20,5
21
2019
20
20
22
22
10
4
8
4
Spor salonu olan okul oranı
-
-
%10
%20
5
Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı
-
-
%30
%45
%27
%45
Kütüphanesi olan okul oranı
6
7
8
9
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen
eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların oranı
Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya
kurum oranı
Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı
İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta kurulumu
tamamlanan okul oranı (%)
-
-
-
100
-
-
%10
%20
-
-
-
100
-
-
-
100
Stratejiler 3.2
Stratejiler
Sorumlu Birimler
Koordinatör Birim
bakım ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için
İNŞAAT-EMLAK
İNŞAAT-EMLAK
etkin bir bütçe dağıtım ve kontrol mekanizması
BÜROSU
BÜROSU
İlçemize bağlı okul ve kurumların onarım ve
1
oluşturulacaktır.
İlçemizdeki okul ve kurumlara ait projelerin
2
oluşturulmasında birimlerin ihtiyaç programları,
İNŞAAT-EMLAK
hijyen, enerji verimliliği, konfor şartları ile
BÜROSU
maddi ve doğal kaynakların tasarrufu gibi
EĞİTİM ÖĞRETİM
İNŞAAT-EMLAK
öncelikler dikkate alınacaktır. Mevcut ve yeni
BÜROSU
BÜROSU
açılacak okul ve pansiyonlarının eğitim
STRATEJİ GELİŞTİRME
ortamları bu öncelikler göz önüne alınarak iş
BÜROSU
güvenliği esasları çerçevesinde düzenlenecektir.
Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel
gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı
3
teşvik edecek şekilde düzenlenecek;
öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel
etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır.
4
İNŞAAT-EMLAK
BÜROSU
İNŞAAT-EMLAK
EĞİTİM ÖĞRETİM
BÜROSU
BÜROSU
Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime
İNŞAAT-EMLAK
ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun
BÜROSU
biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları
EĞİTİM ÖĞRETİM
79
İNŞAAT-EMLAK
BÜROSU
yaygınlaştırılacaktır.
BÜROSU
ÖZEL EĞİTİM VE
REHBERLİK BÜROSU
5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette
5
bulunan dershanelerin irtifak hakkı veya
DESTEK HİZMETLERİ
DESTEK HİZMETLERİ
kiralama yolu ile özel okula dönüştürülmesi
BÜROSU
BÜROSU
çalışmaları yürütülecektir.
6
7
Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama
DİN ÖĞRETİMİ
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar
HİZMETLERİ
yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar
DESTEK HİZMETLERİ
güvenlik, hijyen ve konfor şartları dikkate
EĞİTİM ÖĞRETİM
alınarak geliştirilecektir.
BÜROLARI
Okul ve kurumların kütüphane, konferans
STRATEJİ GELİŞTİRME
salonu, laboratuar, spor salonu ve bahçe gibi
VE
mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar
EĞİTİM ÖĞRETİM
tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır.
BÜROLARI
Okul ve kurumların ders ve laboratuar araç-
donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim
programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun
olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır.
Okul ve kurumlara tahsis edilen ödeneklerin
STRATEJİ
GELİŞTİRME
BÜROSU
VE
DESTEK HİZMETLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM
BÜROSU
BÜROSU
DESTEK HİZMETLERİ
etkin kullanılmasını sağlamak üzere tenkis
9
BÜROSU
DESTEK HİZMETLERİ
gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü
8
DİN ÖĞRETİMİ
miktarları izlenecek, tenkise sebep olan
sorunlar tespit edilerek sorunların çözümüne
yönelik adımlar atılacaktır.
VE
DESTEK HİZMETLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM
BÜROSU
BÜROSU
Denetlenen okul ve kurumların, bütçelerini
DESTEK HİZMETLERİ
yerinde-etkin-uygun kullanılıp kullanmadıkları
VE
1
incelenerek tespit edilen eksikliklerin (bilgi
EĞİTİM ÖĞRETİM
DESTEK HİZMETLERİ
0
eksikliği, usul yanlışlığı, hata, kasıt gibi)
BÜROSU
BÜROSU
giderilmesine yönelik gerekli önlemler
STRATEJİ GELİŞTİRME
alınacaktır.
BÜROSU
80
Eğitim ve öğretimin finansmanı için genel bütçe
1
1
dışındaki kaynakların artırılması ve
etkinleştirilmesi sağlanacak, ulusal ve
uluslararası alternatif finansman kaynaklarının
DESTEK HİZMETLERİ
DESTEK HİZMETLERİ
BÜROSU
BÜROSU
daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
İNŞAAT-EMLAK
1
2
HİZMETLERİ
Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile
güçlendirmesine yönelik çalışmalar hazırlanacak
programlar dâhilinde yürütülecektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM
İNŞAAT-EMLAK
BİRİMLERİ VE
BÜROSU
SİVİL SAVUNMA
BÜROLARI
Stratejik Hedef-3.3.
AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı,
kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim
sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak ve
sürdürmek.
Hedefin Mevcut Durumu
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel
yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim
Bakanlığının kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde
geliştirilmesi gerekmektedir.
652 sayılı KHK ile klasik teftiş anlayışından rehberlik ve denetim anlayışına geçilmiştir. 6528
sayılı Kanun ile il eğitim denetmenleri ve Bakanlık müfettişleri maarif müfettişi adı altında
toplanmıştır. Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili bilgi, süreç, veri ve istatistikleri bütünsel bir
anlayışla ele alan coğrafi bilgi sistemi ile bütünleşmiş bir yönetim bilgi sistemi kurulumu çalışmaları
tamamlanma aşamasına gelmiştir.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet standartları Bakanlığımız internet sayfasında
yayınlanmış ve vatandaşın görebileceği alanlara asılması sağlanmıştır.
Kurumsal ve bireysel rehberlik ve denetim sistemini, süreç ve sonuç odaklı bir hale getirmeye yönelik
“Çoklu Veri Kaynaklı Performans Yönetim Sistemi” oluşturulmuş ve pilot uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Rehberlik ve denetim süreç ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve
değerlendirilmesi için Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS) kapsamında “e- İnceleme ve
Soruşturma Modülü” uygulamaya konulmuş olup e-Rehberlik ve Denetim Sistemi Modülü ile ilgili
çalışmalar sürdürülmektedir.
81
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Avrupa Konseyi (Council of
Europe), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), İslâm İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası
kuruluşların eğitim öğretim faaliyetleri yakından takip edilmekte ve söz konusu kuruluşların eğitim
faaliyetlerine aktif katılım sağlanmaktadır.
UNESCO'nun görev alanına giren konularda UNESCO Merkez, bakanlıklar, ilgili resmi ya da
özel kurum ve kişilerin iş birliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, Bakanlığımız ve UNESCO
Türkiye Millî Komisyonu ortaklığında gerçekleştirilmektedir.
Eğitim öğretim sistemimizi dünya ile entegre etmek için uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar ve
projeler yürütülmektedir. Bunlara; Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması, Türkiye’de
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi, Raylı Sistemler İşletme Modüllerinin Revizyonu
ve ECVET Kredi Transfer Sistemine Uyarlanması, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitimin Güçlendirilmesi,
Demokratik Vatandaşlık ve Eğitimi, UNICEF ile ortaklaşa yürüttüğümüz Okul Öncesi Eğitimin
Kalitesinin Artırılması, TİKA ve Japan International Cooperation Agency (JİCA) iş birliğinde
yürüttüğümüz Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine
Yaygınlaştırılması Projeleri örnek olarak verilebilir.
Bakanlığımızın 103 ülke ile eğitim alanında çeşitli işbirliği anlaşmaları ve protokolleri
bulunmakta olup, 35 ülke ile müzakereler devam etmektedir. Uluslararası işbirliği kapsamında 1426,6
Milyon Dolar Bütçeli 18 adet proje tamamlanmıştır. Hâlihazırda AB Mali İşbirliği kapsamında 37,8
Milyon Avro Bütçeli 5 adet proje devam etmektedir ve programlama kapsamına alınmış 59,13 Milyon
Avro Bütçeli 6 adet proje ise plan aşamasındadır. IPA-II döneminde, TR-AB mali işbirliği finansman
öncelikleri sektörel stratejik yaklaşım ile ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımla hazırlanan Ülke Strateji
Belgesinin “Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Sektörüne 2014-2020 yılları arasında 180
Milyon Avro (her yıl için yaklaşık 30,7 Milyon Avro) bütçe ayrılması planlanmıştır.
Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurtdışında; Türkçenin uluslararası boyutta
yaygınlaştırılması ve yabancı üniversitelerin Türkoloji Kürsüleri ile yakın ilişkiler kurulmasını teminen
yurt dışında 43 ülkede; üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde veya yabancı dil bölümlerinde
Bakanlığımızca okutman görevlendirmesi yapılmaktadır. Hâlihazırda 28 farklı ülkede 57 okutmanımız
görev yapmakta olup 26 okutman görevlendirmesi için de iş ve işlemler devam etmektedir. 20142015 eğitim-öğretim yılında toplam yaklaşık 35 ülkede 82 okutmanın görevlendirilmiş olması
öngörülmektedir.
Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatında, 34 ülkede 31 eğitim müşavirliği ve 25 eğitim ataşeliği
olmak üzere toplam 56 temsilciğimiz; ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 21 ve lise düzeyinde
23 olmak üzere 60 okulumuz ve 5 Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi vasıtasıyla eğitim öğretim
hizmeti sunulmaktadır.
82
2006 yılında Bakanlığımız tarafından üniversitelerin öğretim elemanı ve diğer kamu
kurumlarının uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere, 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu
statüde "5 Yılda 5.000 Öğrencinin Yurt Dışına Gönderilmesi Projesi” uygulamaya konulmuştur. Bu
Proje kapsamında yurt dışına çıkış tarihi esas alınarak yıl bazında öğrenimine başlayan öğrenci sayısı;
2006 -2013 yılları arasında toplam 3.548 öğrenci yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere yurt
dışına gönderilmiştir.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Türkiye’de 3 Uluslararası Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde 73 ülkeden öğrenci öğrenim görmektedir.
Ülkemizde sürücülere verilen eğitim ile Avrupa Birliğine üye devletlerdeki sürücü eğitimi arasındaki
denkliğin sağlanması kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir.
Bakanlığımız mevzuat hazırlıkları aşamasında özel sektör ve özel öğretim kurum temsilcileri ile ilgili
STK'lardan görüş alınmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim
anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı
denetim” ilkeleriyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri 3.3
No
Gösterge
Önceki Yıllar
PG İlçe MEM bilgi edinme sistemlerinden yararlanıcıların
3.3.1 memnuniyet oranı (%)
(İnternet sayfaları, ADABİS modülleri ve ALO 147)
PG Okul ve kurumlardan rehberlik ve denetimi yapılanların
oranı (%)
3.3.2
PG
3.3.3
PG
3.3.4
PG
3.3.5
Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre birimlere yapılan
önerilerin uygulanma oranı (%)
İlçe MEM tarafından elektronik ortamda sunulan
hizmetlerin (ADABİS Modülü) sayısı
İlçe MEM elektronik ortamlarına ulaşan şikâyet sayısı
(Bilgi Edinme Kanunu, BİMER, Alo 147 vb)
83
Hedef
2012
2013
2014
%8
%9
%10
2019
%15
65
76
100
65
---
---
90
---
1094
4505
30
1094
---
---
0
---
Stratejiler 3.3
Stratejiler
1 Rehberlik ve denetim faaliyetleri, geliştirilecek sistem ile
Sorumlu
Koordinatör
Birimler
Birim
Strateji
Strateji
yapılacak izleme ve değerlendirme sonucunda risk tespit edilen
Geliştirme
Geliştirme
okul ve kurumlar önceliğinde yürütülecektir. Emsallerine göre
Hizmetleri
Hizmetleri
Strateji
Strateji
vatandaşlar kamu hizmet standartları hususunda
Geliştirme
Geliştirme
bilgilendirilecektir.
Hizmetleri
Hizmetleri
Din Öğretimi
Din Öğretimi
ilişkin tanıtıcı materyaller hazırlayıp dağıtılarak burs başvuru
Hizmetleri
Hizmetleri
sayıları artırılacak ve daha nitelikli adayların bu imkânlardan
Eğitim
faydalanması sağlanacaktır.
Öğretim
başarı gösteren okul ve kurumların ödüllendirilerek örnek
uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
2 İl MEM personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu
3 Burslar hakkında tanıtım toplantıları düzenlenecek, burslara
Birimleri
84
IV. BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
85
MALİYETLENDİRME
2015-2019 Stratejik Planı Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu
Tablo-18. Maliyet Tablosu
2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı
Amaç ve Hedefler
Maliyet (TL)
Oran (%)
Stratejik Hedef-1.1
150.000.000,00
0,24
Stratejik Amaç 1
26.000.000,00
Stratejik Hedef-2.1
125.000.000,00
0,19
Stratejik Hedef-2.2
15.000.000,00
0,02
Stratejik Hedef-2.3
35.000.000,00
0,05
Stratejik Amaç 2
175.000.000,00
Stratejik Hedef-3.1
75.000.000,00
0,11
Stratejik Hedef-3.2
125.000.000,00
0,19
Stratejik Hedef-3.3
105.000.000,00
0,16
Stratejik Amaç 3
305.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri
15.000.000,00
0,03
Toplam Plan Maliyeti
645.000.000,00
1,00
NOT: Toplam plan maliyeti, ödeneklerde yıllık % 8’lik artış olacağı varsayımı ile elde edilmiştir.
86
V. BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
87
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
A. KOZAN İLÇE MEM 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen stratejik yönetim
anlayışı kapsamında yürütülen stratejik planlama çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı
Genelgesi ile başlamış ve Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının kamuoyuna
açıklanmasıyla tamamlanmıştır.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 3 tema altında 12 stratejik
amaç ve 12 stratejik hedef yer almıştır.
Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli
planlama anlayışının Müdürlüğümüzde benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim
anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri,
stratejik planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer önemli
güçlük ise yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin
gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci plan hazırlık
döneminde, bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin farkındalık düzeyinin
yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı gözlemlenmiştir.
Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme durumu
değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür:
1. Zorunlu eğitimde okullaşma,
2. Hayat boyu öğrenmeye katılım,
3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler,
2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan
dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu
kapsamda gerekli hedef ve stratejiler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere
göstergeler oluşturulmuştur.
Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit
edilmiştir:
1. Okul öncesi eğitimde okullaşma
2. Eğitim ve öğretimde özel öğretimin payı
3. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları
4. Yabancı dil yeterliliği
5. Beşeri altyapı
6. İzleme ve değerlendirme
88
Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile
durum analizi sonuçlarından yola çıkılarak stratejiler geliştirilmiştir.
B. KOZAN İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak
üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim
Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının
tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 20152019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç
ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model’inin
çerçevesini;
i.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında
yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
ii.
Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
iii.
Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
iv.
Gerekli tedbirlerin alınması
süreçleri oluşturmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin
gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci
izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Bürosu tarafından göstergeler ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları
89
hakkında hazırlanan rapor Stratejik Planlama Üst Kuruluna sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki
yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Bürosu tarafından
göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir.
Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst
yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması
sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
Ayrıca,
Kurum/Okul
düzeyinde
stratejik
hedeflerin
gerçekleşme
yüzdesi
izleme-
değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli
olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İzleme Değerlendirme
Gerçekleştiril
İzleme Değerlendirme Dönemi
Zaman
Dönemi
me Zamanı
Süreç Açıklaması
Kapsamı
- Strateji Geliştirme Bürosu tarafından
büroların sorumlu oldukları
göstergeler ile ilgili gerçekleşme
Birinci
Her yılın
İzleme-Değerlendirme
Temmuz ayı
Dönemi
içerisinde
durumlarına ilişkin verilerin
toplanması ve konsolide edilmesi
Ocak-Temmuz
dönemi
- Göstergelerin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst
yöneticiye sunulması
- Strateji Geliştirme Bürosu tarafından
büroların sorumlu birimlerinden
İkinci
İzleyen yılın
İzleme-Değerlendirme
Şubat ayı
Dönemi
sonuna kadar
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili
yılsonu gerçekleşme durumlarına
ilişkin verilerin toplanması ve
konsolide edilmesi
90
Tüm yıl
Şekil-8. İzleme ve Değerlendirme Şeması
Göstergelere ilişkin
yılın ilk 6 aylık
dönemine ait
gerçekleşmelerin
tespiti
İlk 6 aylık
gerçekleşme
durumlarını içeren
raporun üst kurula
sunumu
Yıllık gerçekleşme
durumlarının, varsa
hedeften sapmaların
ve alınması gereken
değerlendirilmesi
İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü
2015-2019
Stratejik Planı
Yıllık gerçekleşme
durumlarını içeren
raporun kurula
sunumu ve kamuoyu
ile paylaşılması
İzleme ve
Değerlendirme
Modeli
Stratejik planda yer
alan göstergelere
ilişkin yıllık
gerçekleşmelerin
tespiti
91
Yıl sonu gösterge
gerçekleşmeleri için
gerekli tedbirlerin
alınması
92
Download

tc kozan kaymakamlığı ilçe milli eğitim müdürlüğü 2015