T.C.
KILISVAL主LIGI
工IMilliE軸imMud皿蒔ti
Sayl:20686433−774−B.13166322
22.12.2015
Konu:AdayPerR)manSDegerlendime
ISlemleriG血CellemeveBilgilendime
MUDURLUGUNE/BOLUMUNE
Ilgi:BakanllgImlZln21/12/2015tarihlie−POStalan
BakanllglmlZlnilgi e−POStalannda;ada)′PerfbmanslS VeiHemleriile gihilerin
yOnetmelik elkt埴lndan bu yana hizmetinize girdigi,fakat sistemde halen ge9en Seneden
notlarlgirilmeyen,uyanlarara吾mendanliman,miidurya damtife的atamaslyaPllmayan
adaylarlnOldug叫Sistemdeyapllanbueksikgir珂erAdaySayllanveDe菖erlendimeSai′llan
ekranlarlndan allnandetaylleXCelraporlarlndag6rtilmesineragmen bueksiklilder即日ma
kadar tamamlanamadlgl,adaylam eger perfbmanslarl Zamanlnda bitlrllemezse slnaV
islemlerideyapllamayacagl,budurumdaadaylarlnmagdurolacagl,buytizdenilleriniderini
daha dakolayla担makiein De菖erlendime Form Sayllar1−>Eksik De首erlendirme Listesi
(APDO4004)kodlu ekranlnaelldlgl,bu ekranlardan eksikdegerlendimesibulunanadaym
kimlik numaraslbulunarak daha sopra AnaEkran−>Aday Bilgileri(APDOlOO2)kodlu
ekrandanadaylndunmuincelenerek(Izinlerivarml,aSkeregitmiSmi,d6nemieinde2ayllk
StireyitamamlamlSml?)vey6netmeligeg6redegerlendimesiuygunadaylar daha6nceden
illerinhizmetinea911anAnaEkran−>DegerlendimeFomGiriS(APDOlOO7)ekranlndangiriS
yapllacagl,
0菖retmen Yeti;time Genel Mtidurl鴎tintin sorumlulugunda hazlrlanan daha
6nceden aellan buekra血ardanAnaEkran−>Degerlendime FomGiriS(APDOlOO7)kodlu
ekran sadeceil kullanlCllama aellacagl,eksik degerlendirmeler kurumlar tarafmdan
kesinliklegirilmeyecegi,eksikghiSlyaPllanfbmlarkurumlartara五ndanenklSaSureleinde
illere ula担rllaca菖1,Cksik bu fbrmlar en son25/12r2015 mesaisaati bitimine kadar
b誼rilece蔀,
Bunlara ek olarak sistemde mazereti olan fakat degerlendirmesi yapllamayan
adaylanmlZincelendigive90unun maZeretlerinlyarldakesip2ayllksureleridoldurdugu
g6r山diigu,亀katbunlarleerisinde degerlendimesieksikolanlarlnbulundugu,bu adayIarm
daeksikde菖erlendimelerinintamamlamaslgerektigi,90kaz sayldaolanve2ayllkstireyl
tamamlamayan
adaylar19m
ayn
bir
ekran
hazlrlandlgl
Ve
Ogretmen
Yeti如me
Genel
Mtldtirltl鄭ileg6r中華Idtildensonrabuekranlnhizmetinizeaellacagl,
Aday glriSleriileilgili diger bir hususunise yer degiSikligi yapllan adaylann
yeni yerinde g6ztikmedi菖i,bunun temel sebebi yer degiSikligi yaplldlktan soIlra
6gretmenlerinDegerlendiriciGiriS−>AdayGiriS(APDO2001)ekranmdanku望taramdan
glrlSyaPllamamasmdankaynakland畦1,yer de主部ikligiyapllan adaylambuglriSleriniilgili
AlやnarCadMEMBinaslkat:179100−KILIS
A)′nntlLIBilgl:A.BATrAL
(;(0348)8132828Dah撮117 7:(0348)8131264
kllismem@meb・gOV・trElektronikAg:h触〝Ldlis.meb.gov.tr
BueWkgdvenrielektronlkimzaikhzalanm*mh的:〟C、rTaksorgumebgovjradres諭dene61b一〇frejeO1−9f9d−6aOOkodu輝eyltedllcbilir.
霞国華㌻∴㌻雷’詞慕酵誓モ ノ  ̄t
ekrandan mudaka yapllmaslgerektigibelirtilmis olup,l$VeiSIemleriniIgIePOSta
dogrultusundave25′12/2015tarihinekadarzamanlndaノyapllmaslhususunda;
Bilgivegereginiricaederim・
AhmetBATTAL
Mtidtira.
SubeMtidtim
EK:1−BやOSta
DAGITIM
TumOkulveKurumlara
主nsanKaynaklar1−2
AkplnarCad・MEMBinaslkat・179100−KILIS
(:(0348)8132828D証1虹177:(0348)8131264
kiLismem@meb.govJrElektronlkAg:hup:栂宜S・meb・gOV・tr
AyrlntlllBllgl ABATTAL
Download

T.C. - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü