T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
22 Aralık 2015
SALI
Sayı : 29570
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 136. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/8309
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
L. ELVAN
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
S. SOYLU
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği BakanıV.
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
C. YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
F. IŞIK
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı V.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
M. ÜNAL
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
YÖNETMELİK
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin yapılacak denetimlerde sözleşmenin dayanağını
teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının, genel kurul organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili organın kararının tarih ve sayısı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Denetim sözleşmelerini ve denetim raporlarını imza tarihinden itibaren, diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili olarak Kurum tarafından istenecek bilgileri ise tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2014” ibaresi “31/12/2016” olarak ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “meslek mensubu olmaları” ibaresi “girdikleri sınavlar sonucunda meslek mensubu
olmaya hak kazanmaları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/12/2012
28509
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
21/10/2014
29152
2-
28/11/2014
29189
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
TEBLİĞLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PİYASA İŞLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre
faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası kurulması
hedefine ulaşmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesine
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ARGE: EPİAŞ’ın sorumlu olduğu piyasaların uluslararası kalite standartları düzeyine
ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için geliştirilen pilot uygulamalar dahil
yapılan giderleri,
b) Bedel ve komisyonlar: Piyasa işletim faaliyeti kapsamında tahsil edilecek bedel ve
komisyonları,
c) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
ç) Fırsat maliyeti oranı: Tarifesi düzenlemeye tabi şirketler için Kurul tarafından onaylanmış ve uygulaması devam eden en güncel reel getiri oranı ve güncel enflasyon oranı toplamından oluşan oranı,
d) Gelir farkı düzeltme bileşeni (GFDB): Bir tarife yılına ait piyasa işletim gelir tavanı
ile ilgili tarife yılında gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri
dikkate alınarak hesaplanan değeri,
e) İşletme gideri (İG): EPİAŞ’ın faaliyetini yürütebilmesi için gerekli harcamaların toplamını,
f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ğ) Piyasa işletim gelir tavanı (PİGT): EPİAŞ’ın bir tarife yılında toplayacağı gelirin sınırını,
h) Tarife teklifi: Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Kurul onayına sunulan,
PİGT’in karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntem
bildiriminden oluşan teklifi,
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
ı) Yatırılan sermaye: Tarife yapıldığı dönemdeki en güncel son çeyrek bilançosunda yer
alan özkaynaklar tutarını,
i) Yatırılan sermayenin fırsat maliyeti (YSFM): Yatırılan sermayeye fırsat maliyeti oranının uygulanması ile hesaplanan tutarı,
j) Yönetim Kurulu: EPİAŞ Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer kavramlar ilgili mevzuattaki
anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
EPİAŞ’ın Gelirleri
EPİAŞ’ın gelirleri
MADDE 5 – (1) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında sağladığı hizmetler neticesinde oluşan maliyetlerden hareketle hesaplanan PİGT’in piyasa işletim bedel ve komisyonları ile karşılanması esastır. PİGT aşağıdaki eşitliğe uygun olarak hesaplanır:
PİGTt = YSFMt + İGt + ARGEt + GFDBt-2
PİGTt
: t tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanını,
YSFMt
: Tarife hesaplamalarında dikkate alınan yatırılan sermayenin t tarife yılı için
hesaplanan fırsat maliyetini,
İGt
: t tarife dönemi için öngörülen işletme gideri tutarını,
ARGEt
: t tarife yılı için öngörülen ARGE harcamaları tutarını,
GFDBt-2 : (t-2) tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanı ile (t-2) tarife yılında
gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak hesaplanan değerini,
ifade eder.
(2) EPİAŞ, tek sunucu olarak sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu
geliri ve bu gelirin karşılanmasını sağlayacak bedel ve komisyon kalemlerine ilişkin tarife teklifini Yönetim Kurulu kararı ile oluşturur ve Kurul tarafından onaylanmak üzere Kuruma sunar.
Tarife teklifinde piyasa katılımcılarının ödemekle mükellef olduğu bedel ve komisyonların uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren usul ve esaslar da onaylanmak üzere Kuruma sunulur.
(3) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler dışında, faydalanılması zorunlu olmayan hizmetler ile ilgili bedel ve komisyonlar ise
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurumun bilgisine sunulur. EPİAŞ’ın bu kapsamdaki
gelirleri GFDB hesabında dikkate alınmaz. EPİAŞ tarafından, piyasa katılımcılarına piyasa işletimi dışında herhangi bir hizmetin satın alınması zorunluluğu getirilemez.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarife Teklifi
Tarife teklifinin hazırlanması ve sunulması
MADDE 6 – (1) Uygulanacak bedel ve komisyonlar ile bunların uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları kapsayan tarife teklifi takvim yılı esaslı olmak üzere asgari bir yıl için hazırlanır.
(2) Yönetim Kurulu tarafından Kurul onayına sunulan tarife teklifinde yer alan tüm giderlerin piyasa işletim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu olması esastır.
(3) Tarife teklifi, en geç uygulanacağı yıldan bir önceki yılın kasım ayının ilk gününe
kadar Kurul onayına sunulur. EPİAŞ tarafından tarife teklifinde sunulan bilgi ve belgelerin eksik
olması veya ek bilgi, belge ve çalışmaya ihtiyaç duyulması hâlinde, Kurum tarafından gerekli
bilgilendirme yapılarak eksikliklerin belirlenecek süre içerisinde giderilmesi istenir.
Tarife teklifinin değerlendirilmesi ve onaylanması
MADDE 7 – (1) Tarife teklifi içerisinde sunulan ve piyasa işletim faaliyetinin yürütülebilmesi için zorunlu harcamalar dikkate alınarak önerilen tarife teklifi Kurul tarafından değerlendirilir.
(2) İlgili teklif esas alınarak belirlenen gelir tavanı, Kurul onayı ile yürürlüğe girer.
(3) İlgili mevzuatta yer alan olağanüstü haller ve mücbir sebep halleri hariç olmak üzere,
onaylanan tarife teklifinde tarife dönemi içerisinde değişiklik yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 8 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa
İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa
İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
İlk tarife teklifinin sunulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EPİAŞ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç on gün içinde tarife teklifini Kurul onayına sunar. Söz konusu tarife teklifi, asgari olarak
içinde bulunulan yılın sonuna kadar kalan süre ile takip eden yılın tümü için geçerli olacak şekilde sunulur.
Kuruluş ve örgütlenme giderleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kuruluş ve örgütlenme giderlerinden 2015 yılında gider hesaplarına intikal ettirilenlerden zorunlu oldukları tespit edilenler, yapılacak ilk piyasa işletim
tarifesinde PİGT’e eklenir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI
HAKKINDA KANUN)’UN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA
2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında
Kanun)’un 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve
29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde
2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz)
oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para
cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ
UYARINCA 2016 YILINDA UYGULANACAK PARA
CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli
ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül
elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine
ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Diğer idari para cezaları
MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya aynı Kanunun 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
(2) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller
hariç olmak üzere bayiler için aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan idari para cezasının beşte biri uygulanır.
(3) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız
gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise 5015 sayılı Kanunun
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA
2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve
29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde
2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz)
oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para
cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ
UYARINCA 2016 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve
29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde
2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz)
oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine
ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
22 Aralık 2015
SALI
Sayı : 29570
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/385
Karar No : 2013/508
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 07/11/2013 tarihli ilamı ile 142/1.b.1
maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS cezası verildiği verilen cezanın tecil edildiği, sanık
hakkında Ġstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesinin 16/10/2014 tarih ve 2014/101 esas sayılı
yazıları ile sanık hakkında verilen erteli hapis cezasının aynen infazına dair ihbarda bulunulduğu
ve mahkememizden verilen 23/10/2014 tarihli ek karar ile erteli cezanın aynen infazına karar
verildiğine dair 23/10/2014 tarihli ek karar Omarı ve Larısa oğlu, 1978 doğumlu, Batum nüfusuna
kayıtlı PAATA CHIKHLADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
10505
—————

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/18
Karar No : 2015/288
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin
18/06/2015 tarih, 2015/18 Esas ve 2015/288 Karar sayılı ilamı ile sanık, Ahmad oğlu 1974
doğumlu OMAR DANIA hakkındaki kamu davasının üzerine atılı suç sabit olmadığından
CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE, suça konu kaçak ürünlerin 5607 sayılı yasanın
13 maddesinin yollamasıyla TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca Müsaderesine karar verilmiş olup,
sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle karar ve
katılan vekiline ait temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
sanığın yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü
başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine
aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem
ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup ilan olunur.
10506
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ICP-MS CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi
BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet Icp-Ms Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 07.01.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
11557/1-1
—— • ——
DĠZEL MOTORUN GENEL BAKIMI YAPTIRILACAKTIR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
ADANA
Ġhale Kayıt No
: 2015/175711
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 457 53 54 / 45311 95
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 3 Adet 24.000 lik Dizel Motorun genel bakımı
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına
14/01/2016 günü saat 10.00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11469/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale
açık ihale usulü ile aĢağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111
45500 Soma/MANĠSA
b) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - Ġhale Konusu Hizmetin a)
Ġhale Kayıt
Niteliği - Türü - Miktarı
No
Dosya No
2015/178918
2015-2461
Ġhale Tarih
ĠĢin
ve Saati
Süresi
Eynez Yer altı Kontrol ġube
Müdürlüğü’ne
bağlı
Stok
sahalarından 150.000 ton kömürün
1- Ġstasyon Vagon yükleme tesisine,
istasyon torbalama tesisine veya G
05.01.2016
14:00
150 gün
noktası stok alanına taĢınması ve
boĢaltılması iĢi.
b) Yapılacağı Yer
: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANĠSA.
c) ĠĢin Süresi
: Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.
d) Ġhale Usulü
: Açık ihale
3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer
: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/
MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/
MANĠSA, adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 100,00 TL karĢılığı aynı
adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
11511/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 82
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAK SAHASINDA KULLANILMAK ÜZERE PVC
MUFLU BORU TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE (KAPALI ZARF)
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/179000
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad.
Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286-4162001 Faks: 0 286-4163700
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
d) Ġnternet adresi
: www.cli.gov.tr.
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: ĠĢletme Müdürlüğümüz açık ocak sahasında kullanılmak
üzere PVC muflu boru temini iĢi.
b) Teslim yeri
: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
3 - Ġhalenin:
a) Ġhale Usulü
: Açık Ġhale
b) Yapılacağı yer
: ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati
: 07/01/2016 PerĢembe günü saat 15:00
d) Dosya no
: 108-KÇLĠ/20150793
4 - Ġhaleye ait dokümanlar;
Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve
"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 07/01/2016 PerĢembe günü saat 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar
idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili alarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
11554/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
FABRĠKA (MAKĠNE FABRĠKASI) MEYDAN HĠZMETLERĠ YÜKLEME, BOġALTMA,
ĠSTĠF VE TANZĠM HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/177012
ĠĢin Adı
: Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan
Hizmetleri
Yükleme, BoĢaltma, Ġstif Ve Tanzim ĠĢleri Hizmet
Alımı Yevmiye 6240 %20 Toleranslı
Ġhale Türü – Usulü
: Hizmet Alımı - Açık Ġhale Usulü
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MĠMARSĠNAN
BULVARI 27
MAHALLESĠ
TALĠP
KABAN
24159
b) Telefon ve faks numarası
: 4462239500 - 4462239167
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) Ġhale/Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : turkseker.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan
Hizmetleri
Yükleme, BoĢaltma, Ġstif ve Tanzim ĠĢleri Hizmet
Alımı ĠĢi Ġhalesi.
b) Yapılacağı Yer
: Erzincan ġeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme
Ambarı, Atölyeler ve Fabrika Sahasında
c) Süresi
: Ġmalat Süresince 24 KiĢi Ġle 210 Gün, Kampanya
Süresince 10 KiĢi Ġle 120 Gün
3 - Ġhalenin / Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: Erzincan ġeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme
b) Tarihi ve saati
: 07/01/2016 - 14:00
Ambarı, Atölyeler ve Fabrika Sahasında
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi.
4.1.a. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.b. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.a. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.b. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.4. Bu ġartname ekinde yer alan geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu
4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.8. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.8.a. Ġsteklinin son beĢ yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel sektörde
sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleĢtirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az
olmamak üzere, tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesinin ibrazı Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı Erzincan ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV
dahil) 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Ġstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
düzenlenecektir.
Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Bu ihalede benzer iĢ olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü hizmet alımı
iĢleri benzer iĢ sayılacaktır.
10 - Teklifler 07/01/2016 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız HaberleĢme
Servisine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
11 - Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık
yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.
12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
11581/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
ELEKTRONĠK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/177542
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 8 kalem elektronik (6 kalem elektronik kart, 1 kalem
micro computer unit, 1 kalem control circuit unit)
malzemeleri teknik Ģartnameler ve resimlerine göre satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 06/01/2016 - 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
06/01/2016 günü saat: 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11451/1-1
—————
SOĞUTMA RADYATÖRÜ (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/177548
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 1500 Adet Soğutma Radyatörü-Komple teknik Ģartname
ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 07/01/2016 - 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
07/01/2016 günü saat: 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11450/1-1
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
CAF VE SIEMENS YHT SETLERĠNDE BĠR YIL ĠÇERĠSĠNDE MEYDANA
GELEBĠLECEK KAPORTA HASARLARI ĠÇĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE
GÖRE TAMĠR BAKIM HĠZMETĠ ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2015/178151
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 1735 Fax: 0312 309 05 75
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: 1 adet HT80000 tipi SIEMENS tren seti ve 12 Adet
65000 tipi CAF tren setlerinde Bir Yıl Ġçerisinde Meydana Gelebilecek Kaporta Hasarları Ġçin
Teknik ġartnameye Göre Tamir Bakım Hizmeti alımı iĢi
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü
ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 13/01/2016 günü
saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi
Genel Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150 TL bedelle temin
edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
11502/1-1
—— • ——
ÇAY OCAĞI KĠRALAMA ĠġĠ YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızın çay ocakları (2 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya
verilecektir.
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin
edilebilir.
3 - Nihai teklifler en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimin’e kadar Fabrikamız
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
11553/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince
Profesör alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe
baĢvurmaları ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma
BaĢvuru ve Değerlendirme KoĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Ġstenen Belgeler:
Dilekçe, özgeçmiĢ ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Birimi
Eğitim Fakültesi
Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi (Ġlköğretim)
Unvanı
Profesör
Adet
1
Açıklama
11559/1-1
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
İçişleri Bakanlığından:
MAHALLĠ ĠDARELER STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ
GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU
ĠçiĢleri Bakanlığı merkez teĢkilatında Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfında boĢ bulunan 10
adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 24 - 25 ġubat 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılacak GiriĢ
(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.
BAġVURU ġARTLARI
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
Ģartları taĢımak,
2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiĢ olmak,
3 - GiriĢ (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını
doldurmamıĢ olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar),
4 - ÖSYM tarafından 05 - 06 Temmuz 2014 veya 04 - 05 Temmuz 2015 tarihlerinde
yapılan ―Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 45‖ puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS
puanı almıĢ olmak kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kiĢi içerisinde
bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriĢ sınavına alınır).
SINAV BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ
1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan ―2015-2016
yılı Mahalli Ġdareler Stajyer Kontrolörlüğü GiriĢ (Sözlü) sınavı ĠĢ Talep Formuna‖ 04-08 Ocak 2016
tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan baĢvuru linki aracılığıyla e-Devlet
Ģifresi ile eriĢip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.
2 - BaĢvurular e-Devlet Ģifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet Ģifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet Ģifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden,
Ģahsen baĢvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
edebilirler.
3 - Adayların baĢvurularını tamamlayabilmesi için ĠĢ Talep formunu doldurduktan sonra
―BaĢvuru Formunu Onayla‖ butonuna basmaları gerekmektedir. Bu iĢlemi gerçekleĢtirmeyen
adayların baĢvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
4 - Adaylar, ĠĢ Talep Formunu doldurup, ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini
gerçekleĢtirinceye kadar müracaat süresi içerisinde ĠĢ Talep Formu üzerinde değiĢiklik
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda baĢvurusunu sorunsuz bir Ģekilde tamamlayan adayların, ĠĢ
Talep Formunun çıktısını belirtilen baĢvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
5 - ―BaĢvuru Formunu Onayla‖ iĢlemini yapıp, ―Yazdır‖ butonunu kullanarak ĠĢ Talep
Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriĢ yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr
adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan ―Hatalı Kayıt Bildirim
Dilekçesi‖ ile Personel Genel Müdürlüğü ĠĢlemler ġube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312
425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriĢ yapabilmek
için, ĠĢ Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 08 Ocak 2016 tarihi saat 16:00’a
kadar talep edebilecektir.
6 - Ġlgili sınav bürosunca, hatalı giriĢ nedeniyle yeniden giriĢ yapmak isteyen adaylara
08 Ocak 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik baĢvuru formunda değiĢiklik yapabilme imkanı
verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona
erecektir.
7 - KPSSP45 baĢarı puan sıralamasına göre belirlenen GiriĢ (Sözlü) sınavına katılacak
adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
8 - KPSSP45 baĢarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme
sonuç listesine itirazlar 11-12 Ocak 2016 tarihlerinde (09:30 - 17:30) saatleri arasında ilgili Sınav
Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir.
12 Ocak 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen
itiraz dilekçeleri iĢleme alınmayacaktır.
9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak
bildirilecektir. Ġtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
10 - KPSSP45 baĢarı puan sıralamasına göre GiriĢ (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait
kesin sonuç listesi, 18 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
11 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek
diğer belgeler ile birlikte ĠĢ Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıĢtırılmıĢ olarak 01-05
ġubat 2016 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna
elden teslim edeceklerdir. Ġstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen
adaylar GiriĢ (Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
12 - Ġstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar GiriĢ (Sözlü) sınavına
çağrılacaktır. Bu adaylara, GiriĢ (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 09 ġubat 2016 tarihinden
itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca ĠĢ Talep
Formunda belirttikleri yazıĢma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir.
13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Mahalli Ġdareler Stajyer Kontrolörlüğü GiriĢ
(Sözlü) sınavını kazanmıĢ olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak,
ataması yapılmıĢ olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki ĠĢ Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI
GiriĢ sınavı; sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Kontrolörleri Yönetmeliği’nin
―Sınav Konuları‖ baĢlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel
olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti,
temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠTĠRAZ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar baĢarılı
sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiĢ olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların
sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan baĢlanarak giriĢ
sınavı kesin olmayan baĢarı listesi oluĢturulacaktır.
Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beĢ iĢ günü içinde hafta içi (09:30
17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun
belgelendirilmesi Ģartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme
sonucunda giriĢ sınavı kesinleĢmiĢ baĢarı listesi oluĢturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan
adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
Kesin olmayan ve kesinleĢmiĢ baĢarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli
resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur.
GĠRĠġ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
GiriĢ (Sözlü) sınavı sonucu; kesin baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak
suretiyle ilanda yer alan boĢ kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır.
Asil ve yedek listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan
edilerek duyurulur.
11556/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 90
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Maliye Bakanlığından:
MALĠYE UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
Maliye Bakanlığı merkez teĢkilatında yer alan BaĢkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil
Daire BaĢkanlıklarında çalıĢtırılmak üzere sınavla 25 Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Maliye Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavına 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015
tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve
KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almıĢ olan adaylar baĢvuruda
bulunabilecektir.
Adaylar baĢvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için
aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.
Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriĢ sınavının yazılı
bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek
adaylara iliĢkin liste, puanı en yüksek adaydan baĢlamak suretiyle düzenlenecektir.
Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır.
II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ:
a) GiriĢ sınavının yazılı bölümü 7/2/2016 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.
b) GiriĢ sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriĢ
yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve
Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce
ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriĢ belgesi
alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriĢ belgesi gönderilmeyecektir.
c) Yazılı sınavda baĢarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine iliĢkin yazı, sınav
tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda baĢarılı olanların listesi Maliye
Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.
III - SINAVA BAġVURU ġARTLARI:
GiriĢ sınavına katılmak isteyenlerde son baĢvuru tarihi (15/1/2016) itibarıyla aĢağıdaki
Ģartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’den, bu duyurunun ―I-SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER‖ bölümünde belirtilen
puan türlerine göre yeterli puanı almıĢ olmak,
ç) 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak
(1/1/1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak),
d) BaĢvuruyu süresi içerisinde yapmıĢ olmak.
Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuzbeĢ yaĢ Ģartı aranmayacaktır. Bu kapsamda baĢvuruda
bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, baĢvurularını elden veya posta
yoluyla yapacaklardır.
IV - SINAV BAġVURUSU:
a) BaĢvurular 04/1/2016 tarihinde baĢlayıp 15/1/2016 tarihinde saat 17.30'da sona
erecektir.
b) GiriĢ sınavına baĢvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel
Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Ancak, istenmesi halinde belirtilen internet sayfalarında yayımlanacak olan BaĢvuru Formu
doldurularak elden veya posta yoluyla da baĢvuru yapılabilir.
c) Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden elektronik baĢvuru
yapanların, BaĢvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde
belirtilen adrese veya sınav günü, sınav baĢlamadan önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri
zorunludur.
ç) Elden veya posta yoluyla baĢvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları BaĢvuru
Formunu baĢvuru süresi içerisinde, en geç 15/1/2016 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17.30),
bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel
Evrakına ulaĢtırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaĢmayan
baĢvurular iĢleme konulmayacaktır.
V - SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI:
GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada yapılacaktır. Yazılı sınavda baĢarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulünde tek
oturumda gerçekleĢtirilecektir.
Sınav konuları aĢağıdaki gibidir:
1) Yazılı sınav konuları;
a) Ġktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat,
2) Ġktisat politikası,
3) ĠĢletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat.
b) Maliye Grubu:
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (BaĢlangıç-kiĢiler hukuku-eĢya hukuku),
3) Ġdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
5) Ticaret hukuku (BaĢlangıç-ticari iĢletme-ticaret Ģirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe,
2) ġirketler muhasebesi.
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her
konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
2) Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
GiriĢ sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartıĢılmasına, değerlendirilmesine,
yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
VI - DEĞERLENDĠRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı baĢarmıĢ sayılmak için
her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiĢ puan olması
Ģarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Adaylar bu duyurunun, ―V-SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI‖ baĢlıklı
bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiĢ olması zorunludur.
GiriĢ sınavını baĢarmıĢ sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiĢ
puan alınması zorunludur. GiriĢ sınavında baĢarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
ortalaması baĢarı sırasını oluĢturur.
En yüksek puandan baĢlamak üzere baĢarı sırasına göre 25 aday asıl, en fazla 12 aday
yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve
giriĢ sınavına baĢvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak asıl veya yedek olarak
belirlenmeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez.
VII - YAZILI SINAV SORULARININ ĠLANI, YAZILI SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE YAZILI SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ:
a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)
internet adresinde Sınavı takip eden üç iĢ günü içinde ilan edilecektir.
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak Ģekilde yazılı
olarak itiraz edilebilir. Ġtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç
on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
c) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü
(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
ç) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye
Bakanlığında olacak Ģekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtiraz bu sürenin bitiminden itibaren,
sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII - GÖREV YERLERĠ:
GiriĢ sınavında baĢarılı olup, Maliye Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılan adayların
görev yapacağı birim (Maliye Bakanlığı merkez teĢkilatında yer alan BaĢkanlık, Genel Müdürlük
ve Müstakil Daire BaĢkanlıkları), mesleki temel eğitimin sonunda, hizmetin gereği ve birimlerin
talebi dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından belirlenecektir.
IX - DĠĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.
b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde
Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı
ilgiliye iade edilecektir.
c) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
d) 15/1/2016 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaĢmayan baĢvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluĢabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak, baĢvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
Ġlan olunur.
ĠletiĢim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri ġubesi 3. Kat Oda No: 308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel
: 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39
11471/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 94
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/6082 (Karar No.:8)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ERDEK ĠKMAL DESTEK
Adı
KOMUTANLIĞI
Adresi
Posta Kodu 10500
Ġl/Ġlçe
BALIKESĠR/ERDEK
Tel-Faks
E-Mail
266 835 10 70-266 845 58 78
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
Adı/Unvanı
Adresi
T.C. Kimlik No.
MASĠS GIDA TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. 1202.
SOKAK NO:128/102
KONAK/ĠZMĠR
-
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
GÜLHAN SÜĞÜT
IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ
KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR
48886593810
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
6130753081
-
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
-
Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay ( ) Yıl (1)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( ) d-Diğer Mevzuat
( ) Tüm Ġhalelerden
(X)
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/1/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/6082 (Karar No.:9)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ERDEK ĠKMAL DESTEK
Adı
KOMUTANLIĞI
Adresi
Posta Kodu 10500
Ġl/Ġlçe
BALIKESĠR/ERDEK
Tel-Faks
E-Mail
2668351070-2668455878
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
Adı/Unvanı
Adresi
T.C. Kimlik No.
MASĠS GIDA TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. 1202.
SOKAK NO:128/102
KONAK/ĠZMĠR
-
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
GÜLHAN SÜĞÜT
IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ
KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR
48886593810
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
6130753081
-
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
-
Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay ( ) Yıl (1)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( ) d-Diğer Mevzuat
( ) Tüm Ġhalelerden
(X)
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/2/1-1
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/45235
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
28'ĠNCĠ MEKANĠZE PĠYADE
Adı
(BARIġ GÜCÜ) TUGAY
Ġl/Ġlçe
ÇANKIRI/MERKEZ
KOMUTAN YARDIMCILIĞI
Adresi
Tel-Faks 376 2131047 - 376 2122921
Posta Kodu 18100
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
MASĠS GIDA TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT
Adı/Unvanı
GÜLHAN SÜĞÜT
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. 1202.
IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ
Adresi
SOKAK NO:128/102
KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR
KONAK/ĠZMĠR
T.C. Kimlik No.
48886593810
Vergi Kimlik/
6130753081
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/3/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/84393
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ANKARA TEDARĠK BÖLGE
Adı
BAġKANLIĞI
Adresi
ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK
Posta Kodu 06010
Ġl/Ġlçe
ANKARA/KEÇĠÖREN
Tel-Faks
E-Mail
0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
FULSE ĠNġAAT MAKĠNA
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HANDE OVALI
Adresi
ATMACA SOK. NU.:12/3
DIġKAPI/ANKARA
ATMACA SOK. NU.:12/3
DIġKAPI/ANKARA
-
25117991522
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
3880054800
ANKARA TĠCARET ODASI.
Ticaret/Esnaf Sicil No. 104236
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
(X)
Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Tüm Ġhalelerden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/4/1-1
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/41696
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ĠSTANBUL TEDARĠK BÖLGE
Adı
Ġl/Ġlçe
ĠSTANBUL/FATĠH
BAġKANLIĞI
HOCA PAġA MAHALLESĠ /
Adresi
DEMĠRKAPI GÜLHANE
Tel-Faks 212 514 00 10-212 514 00 20
PARKI YANI
Posta Kodu 34112
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
ĠFATEKS KONFEKSĠYON
Adı/Unvanı
SANAYĠ VE TĠCARET
ĠLHAN ÇETĠN
ANONĠM ġĠRKETĠ
DEREBOYU CAD. NO.:67
DEREBOYU CAD. NO.:67
Adresi
HALKALI/ĠSTANBUL
HALKALI/ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.
27511981284
Vergi Kimlik/
0900041991
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 370014
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/5/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/19207
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
ERZURUM TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI
LALAPAġA MAHALLESĠ
HASTANELER CADDESĠ
Posta Kodu 25100
Ġl/Ġlçe
ERZURUM/YAKUTĠYE
Tel-Faks
0 442 233 51 78-0 442 233 13 89
E-Mail
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
Adı/Unvanı
AHMET ATĠġ
ġÜKRÜPAġA MAH. ġIKKÖYÜ
Adresi
CAD. ERZURUM
T.C. Kimlik No.
18925942336
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
1020293691
ERZURUM ġOFÖRLER VE
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
OTOMOBĠLCĠLER ESNAF
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
25/39014
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/6/1-1
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/67129
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
1'ĠNCĠ ANA BAKIM
Adı
Ġl/Ġlçe
SAKARYA/ARĠFĠYE
MERKEZĠ KOMUTANLIĞI
Adresi
Tel-Faks
0 264 275 16 20-0 264 276 86 79
Posta
54580
E-Mail
Kodu
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
N.H.K. MOTORLU ARAÇLAR
TEKSTĠL ĠNġAAT GIDA ĠÇ VE
Adı/Unvanı
DIġ SANAYĠ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ESKĠġEHĠR YOLU ÜZERĠ
DÖRTYOL SANAYĠ SĠT.
Adresi
3'ÜNCÜ SOK. NO.:26-28
ARĠFĠYE/SAKARYA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
6270393697
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
149941
No.
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/7/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/4991
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
HAVA TEKNĠK OKULLAR
Adı
Ġl/Ġlçe
ĠZMĠR/GAZĠEMĠR
KOMUTANLIĞI
Adresi
Tel-Faks 232 251 16 00 – 232 251 35 89
Posta Kodu 35415
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
Ġ.C. GIDA OTOMOTĠV
ĠNġAAT ĠNġAAT
MALZEMELERĠ DAYANIKLI
Adı/Unvanı
MEHMET ÖZTÜRK
TÜKETĠM MALLARI YEDEK
PARÇA SANAYĠ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
677/19 SOK. Z-155 C3 BLOK
677/19 SOK. Z-155 C3 BLOK
Adresi
OTOKENT BUCA/ĠZMĠR
OTOKENT BUCA/ĠZMĠR
T.C. Kimlik No.
22160484872
Vergi Kimlik/
4690487246
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 131758
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/8/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 102
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/77175
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
1’ĠNCĠ ORDU KOMUTANLIĞI Ġl/Ġlçe
ĠSTANBUL/ÜSKÜDAR
Adresi
Posta Kodu 34600
216 556 80 00 - 216 310 79 29
-
Tel-Faks
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
KURUOĞLU TEKNĠK METAL
OTOMOTĠV NAKLĠYAT
Adı/Unvanı
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
NĠLÜFER KURU
ĠNÖNÜ CAD. KARTAL OTO
SANAYĠ SĠT. B-2 BLOK NO.:10
KARTAL/ĠSTANBUL
ĠNÖNÜ CAD. KARTAL OTO
SANAYĠ SĠT. B-2 BLOK NO.:10
KARTAL/ĠSTANBUL
-
13841825282
5980081945
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No. 22495-KADIKÖY
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
(X)
Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Tüm Ġhalelerden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/9/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/16819
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
6’NCI ANA BAKIM MERKEZĠ
Adı
Ġl/Ġlçe
KOMUTANLIĞI
Adresi
GÜMÜġ ÇEġME MAH. ESKĠ
KEPSUT CAD.:1/1
Tel-Faks
Posta Kodu 10100
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
ECĠN MÜġAVĠRLĠK
Adı/Unvanı
MÜHENDĠSLĠK VE DIġ
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERCĠYES ĠġYERLERĠ SĠTESĠ
Adresi
201. CAD. NO:54
MACUNKÖY/ANKARA
T.C. Kimlik No.
-
BALIKESĠR/BALIKESĠR
MERKEZ
266 239 50 00-266 249 70 88
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
DERYA ECĠN
ERCĠYES ĠġYERLERĠ SĠTESĠ
201. CAD. NO:54
MACUNKÖY/ANKARA
23153353342
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
3240019279
-
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
ANKARA TĠCARET ODASI
-
Ticaret/Esnaf Sicil No. 71906
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay ( ) Yıl (1)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( ) d-Diğer Mevzuat
( ) Tüm Ġhalelerden
(X)
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/10/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 104
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2014/144566
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
TOPÇU VE FÜZE OKULU
KOMUTANLIĞI
Ġl/Ġlçe
ANKARA/POLATLI
Adresi
ĠSTĠKLAL MAH. REFĠK
CESUR CAD. 1
Tel-Faks
312 623 44 30 - 312 622 31 48
E-Mail
-
Posta Kodu 06900
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
SHC ÇAMLICA GIDA ĠNġAAT
TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Adresi
3.CAD. 30.SOK. NO.:3 YAKACIK
YENĠMAHALLE/ANKARA
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
7690454495
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
ANKARA TĠCARET ODASI
-
Ticaret/Esnaf Sicil No.
230738
-
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/11/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/4384
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
TOPÇU VE FÜZE OKULU
Adı
KOMUTANLIĞI
Ġl/Ġlçe
ANKARA/POLATLI
Adresi
ĠSTĠKLAL MAH. REFĠK
CESUR CAD. 1
Tel-Faks
312 623 44 30 - 312 622 31 48
Posta
Kodu
06900
E-Mail
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze
KiĢi
SHC ÇAMLICA GIDA ĠNġAAT
Adı/Unvanı
TURĠZM SANAYĠ VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Adresi
T.C. Kimlik No.
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
3.CAD. 30.SOK. NO.:3 YAKACIK
YENĠMAHALLE/ANKARA
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
7690454495
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
ANKARA TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No. 230738
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
Ay ( ) Yıl (1)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( ) d-Diğer Mevzuat
( ) Tüm Ġhalelerden
(X)
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/12/1-1
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/77175
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
1’ĠNCĠ ORDU
Adı
Ġl/Ġlçe
ĠSTANBUL/ÜSKÜDAR
KOMUTANLIĞI
Adresi
Tel-Faks
216 556 80 00 - 216 310 79 29
Posta
34600
E-Mail
Kodu
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
ROTED TEDARĠK ÜRÜNLERĠ
Adı/Unvanı
VE PAZARLAMA ANONĠM
SUAT RÖE
ġĠRKETĠ
ÖRNEK MAH. ERCÜMENT
ÖRNEK MAH. ERCÜMENT
BATANAY CAD. ĠKON PLAZA BATANAY CAD. ĠKON PLAZA
Adresi
A3 BLOK KAT:36 D:202
A3 BLOK KAT:36 D:202
ATAġEHĠR/ĠSTANBUL
ATAġEHĠR/ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.
44242388410
Vergi Kimlik/
7350802922
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 928894
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/13/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
2015/39287
-
ANKARA TEDARĠK BÖLGE
BAġKANLIĞI
ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK
Posta Kodu 06010
Ġl/Ġlçe
ANKARA/KEÇĠÖREN
Tel-Faks
312 384 32 50-312 384 32 61
E-Mail
-
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
KiĢi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AYġE CAN
HALKAPINAR MAH. 1202/2
Adresi
SOK. NO.:31/101
YENĠġEHĠR/ĠZMĠR
T.C. Kimlik No.
16715379942
Vergi Kimlik/
1960101731
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
SELÇUK ESNAF VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANATKARLAR ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
35/417144
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/14/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/45482
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
28'ĠNCĠ MEKANĠZE PĠYADE
Adı
(BARIġ GÜCÜ) TUGAY
Ġl/Ġlçe
ÇANKIRI/MERKEZ
KOMUTAN YARDIMCILIĞI
Adresi
Tel-Faks 376 213 10 47 - 376 212 29 21
Posta Kodu 18100
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
MASĠS GIDA TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT
Adı/Unvanı
GÜLHAN SÜĞÜT
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. 1202.
IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ
Adresi
SOKAK NO:128/102
KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR
KONAK/ĠZMĠR
T.C. Kimlik No.
48886593810
Vergi Kimlik/
6130753081
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/15/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/41218
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
ADANA TEDARĠK BÖLGE
Adı
Ġl/Ġlçe
ADANA /SEYHAN
BAġKANLIĞI
REġATBEY MAH. ORDU
Adresi
Tel-Faks
322 352 53 01-322 359 78 85
CAD.ADLĠYE ARKASI
Posta
01330
E-Mail
Kodu
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
Adı/Unvanı
HÜSEYĠN ġENGÜL
CAMĠĠKEBĠR MAH. BAHRĠYE
CAD. NO.:79 KASIMPAġA
BEYOĞLU/ĠSTANBUL
41974529494
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Ay (
Süresi
8060416222
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI
957187
)
Yıl
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden
(1)
(
(
(
(
)
)
)
)
a-4734
b-4735
( )
(X)
KĠK
KĠSK
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/16/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 110
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/8692
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
172’NCĠ ZIRHLI TUGAY
Adı
KOMUTAN YARDIMCILIĞI
Adresi
Posta Kodu 73200
Ġl/Ġlçe
ġIRNAK/CĠZRE
Tel-Faks
E-Mail
486 6171469 - 486 6169169
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi
DOĞA GROUP GIDA VE
PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT
Adı/Unvanı
NAKLĠYAT ĠÇ VE DIġ
TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
ġAH MAH. NUSAYBĠN CAD.
Adresi
NO.:114 CĠZRE/ġIRNAK
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
3020514333
CĠZRE TĠC. VE SAN. OD.
1257-CĠZRE
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
Tüm Ġhalelerden
( ) d-Diğer Mevzuat
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/17/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/11329
2. Yasaklama Kararı Veren
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
1'ĠNCĠ ANA BAKIM
Adı
Ġl/Ġlçe
SAKARYA/ARĠFĠYE
MERKEZĠ KOMUTANLIĞI
Adresi
Tel-Faks
264 2751620-264 2768679
Posta
54580
E-Mail
Kodu
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
Adı/Unvanı
Adresi
CABBAR CANDAġ TUTUCU
ĠVEDĠK ORG.SAN.BÖL. 28'ĠNCĠ
CAD. 1470 SOK. NO..81 ĠVEDĠK
YENĠMAHALLE/ANKARA
12418209210
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
8720042764
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
123069
No.
6.
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Yasaklama
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
Süresi
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/18/1-1
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Milli Savunma Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
2015/6035
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI
-
ANKARA TEDARĠK BÖLGE
Adı
BAġKANLIĞI
Adresi
ESKĠ GARAJ YANI-ETLĠK
Posta Kodu 06010
Ġl/Ġlçe
ANKARA/KEÇĠÖREN
Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KiĢi
MASĠS GIDA TARIM
HAYVANCILIK ĠNġAAT
Adı/Unvanı
GÜLHAN SÜĞÜT
SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YENĠġEHĠR MAH. 1202.
IRMAK MAH. 97 SK. NO:25 ĠÇ
Adresi
SOKAK NO:128/102
KAPI NO:3 GAZĠEMĠR/ĠZMĠR
KONAK/ĠZMĠR
T.C. Kimlik No.
48886593810
Vergi Kimlik/
6130753081
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ĠZMĠR TĠCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No. 163772
6. Yasaklama
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
Ay ( ) Yıl (1)
( )
(X)
Süresi
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
KĠSK
c-2886 DĠK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( ) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( ) Bakanlık Ġhalelerinden ( )
Kurum Ġhalelerinden
( ) Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11568/19/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49-436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Hamdullah KAPLAN
Hatuniye Mah. Yankı Sk. No: 8
Adresi
VAN
T.C. Kimlik No.
72796008492
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
--7. Yasaklamanın
Ay
(6)
Yıl
( )
a-4734
Dayanağı ve
KĠK
Kapsamı
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 114
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Alican AKTAġ
Adresi
MuĢ Belediye Otogarı No:65 MUġ
T.C. Kimlik No.
15908711934
Vergi Kimlik/
0390112253
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
MuĢ Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
003262
7. Yasaklamanın
Ay
(6)
Yıl
( )
a-4734
Dayanağı ve
KĠK
Kapsamı
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/2/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Kasım BELĠK
MuratpaĢa Mah. Hükümet Cad.
Adresi
No: 8/1 MUġ
T.C. Kimlik No.
24884415668
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
--7. Yasaklamanın
Ay
(6)
Yıl
( )
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/3/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 116
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Ferda GÜL BAĞRA
Dilan Mert Sürücü Kursu Dilan Mert
Adresi
ĠĢ Merkezi No: 10/A MUġ
T.C. Kimlik No.
51094786370
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
--(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/4/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49-436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Nedim BARĠK
Ġstasyon Cad. Atatürk Bulvarı
Adresi
Polisevi KarĢısı No: 45 MUġ
T.C. Kimlik No.
43072808440
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
--(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/5/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 118
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Hakkı ÇINAR
YeĢilyurt Mah. Ulus Cad. No: 16
Adresi
MUġ
T.C. Kimlik No.
37166001442
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
--(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/6/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Ferhat USLU
Adresi
Çöğürlü Köyü No: 124 A MUġ
T.C. Kimlik No.
52690487876
Vergi Kimlik/
---
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
---
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
--(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/7/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 120
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2886 Sayılı Kanun Kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
MuĢ Alparslan Üniversitesi Sağlık
Adı
Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı
Ġl/Ġlçe
MuĢ/Merkez
Adresi
Diyarbakır Yolu 7. Km.
Tel-Faks
436 249 49 49 - 436 249 4950
Posta Kodu
49250
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Akın USLU
Ay-Ka Kitap Kırtasiye Ġstasyon Cad.
Adresi
Merkez MUġ
T.C. Kimlik No.
52705487334
Vergi Kimlik/
8940047034
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
MuĢ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Ticaret/Esnaf Odası
Birliği
Ticaret/Esnaf Sicil No.
49/6071
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
c-2886 DĠK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11558/8/1-1
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11563/1-1
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
22 Aralık 2015 – Sayı : 29570
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
— Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Kamu Mali
Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi ile İlgili Hibe
Anlaşması
1
BAKANLAR KURULU KARARI
2015/8309 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar
15
YÖNETMELİK
— Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25
TEBLİĞLER
— Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
— 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’un 9 uncu
Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi
Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
— 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
26
29
30
31
32
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2015 Başvuru Numaralı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2091 Başvuru Numaralı
Kararı
33
67
İLÂN BÖLÜMÜ
79
a - Yargı İlânları
80
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
87
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
126
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)
50 Kr
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR