ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ
İSTİHDAM - SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
TEMEL POLİTİKA EKSENİ
TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu
toplantısına hazırlık teşkil etmesi, eylem planı güncel durum dokümanının hazırlanmasına katkı
sağlanması ve her bir tedbirden sorumlu kurumların 2015 yılının ikinci yarısında ilgili tedbir
kapsamında yaptığı çalışmaların paylaşılması, görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 9-13
Kasım 2015 tarihleri arasında Ek-1’de bir örneği sunulan oturumlar gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu oturumlarda her bir tedbirden sorumlu kurumların tedbir kapsamında yaptığı çalışmaları
değerlendirmiştir.
“1.1 Benzer nitelikteki sosyal yardım programları bir araya getirilerek gruplandırılacaktır.”
tedbiri ile ilgili olarak ASPB temsilcisi İlhan UĞUN, hukuki alt yapının olmadığı, çalışma
düzeyinde olduğu ve değişiklik olması halinde bilgi verileceğini ifade etmiştir. UĞUN ayrıca,
konuya ilişkin kanuni düzenleme yapılmasının kısa vadede planlanmadığını; ulusal yoksullukla
mücadele planı çalışmaları çerçevesinde sosyal yardım sisteminin bütüncül şekilde tasarlanması
ve hak-sorumlulukların belirlenmesine yönelik düzenlemeler ve mali projeksiyonların
hazırlanması çalışmalarının yapıldığını vurgulamıştır.
“1.2 Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi
Projesi” tamamlanıp, tüm sosyal yardım programlarında uygulanacaktır.” tedbiri ile ilgili olarak
UĞUN, projenin tamamlanma durumunda olduğunu ve vakıflara konuyla ilgili tablolar geldiği
belirtmiştir. ÇSGB Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref KAZANCI daha kapsayıcı açıklama
beklendiğini dile getirmiştir. UĞUN, Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi bünyesinde,
puanlama formülleri, Mütevelli Heyetlerine muhtaçlığın tespitinde yol gösterici nitelikte
sunulduğunu; Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi puanlama formüllerinin muhtaçlık
değerlendirmelerinin yanı sıra haneye ilişkin geçmişte yapılan yardımları, hanedeki kişilerin
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
merkezi veritabanı sorgularını, benzer puanlı hanelere verilen muhtaçlık kararlarının
dağılımlarını tek bir sistem üzerinden Mütevelli Heyetlerinin kullanımına sunduğunu belirtmiştir.
“2.1 Sosyal yardım sistemi yardımlardan yararlanan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile
geçinebilecekleri ve sosyal yardım almadan yaşayabilecekleri bir duruma gelmesini sağlayacak
şekilde yapılandırılacak, bu kişilerin meslek edinebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.” tedbiri
ile ilgili olarak İŞKUR temsilcisi Özkan BOLAT çalışmaların devam ettiğini, ASPB’nin Sosyal
Yardım-İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2015/3
sayılı Genelgesi ile ilgili sorunlar olduğunu dile getirmiştir.
İstihdamı Teşvik Yardımları ve Müeyyidesinin aşağıdaki şekilde uygulandığını belirtmiştir.

Kişinin iş görüşmesine gitmesi ve işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu,
fotoğraf vb. giderleri için bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40-TL ile 100-TL arası
yardım verilmesi,

Kişinin işe yerleşmesi durumunda, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, onaltı
yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının 1/3’ü kadar nakdi
yardım verilmesi,

Kişinin işine düzenli olarak devam etmesi durumunda kömür, eğitim ve gıda yardımı
yapılması için öncelikli değerlendirilmesi,

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımlarından mevcutta faydalanmakta olan kişilerin ya da bu
kişilerin hanesinde bulunan herhangi birisinin/birilerinin Sosyal Güvenlikli işe
yerleşmeleri durumunda, 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Şartlı Eğitim ve Sağlık
Yardımlarının sosyal güvenlikten dolayı kesilmemesi,
Müeyyide ise;

Hanede yaşamakta olan hedef kitleden bir kişinin, istihdama veya istihdam kazandırıcı
faaliyetlere haklı bir neden olmadan katılım sağlamaması durumunda, ilgili haneye
düzenli merkezi yardımlar dışında Mütevelli Heyetince herhangi bir nakdi yardım
yapılmaması şeklindedir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]

Fon Kurulu Kararı ve anılan Genelge ile İş ve Meslek Danışmanlarının görev alanına
giren işlemlerin SYD Vakfı personeli tarafından yapılmaması yönünde karar alınmıştır.
Eski modelde yıllık ortalama 20.000 kişi işe yerleştirilirken mevcut modelde bu sayı
1.000 kişiye düşmüştür. Mevcut modelden beklenen faydanın sağlanamaması ve
Vakıfların asli işi olmamasına rağmen ciddi bir iş yükü ortaya çıkarması nedeniyle
işbirliği modelinde değişiklik yapılması zarureti doğmuştur.
“2.2 Sosyal yardım ve hizmet alanında “Sosyal Destek Danışmanı” modeli çerçevesinde aile
odaklı bir sistem kurulacaktır.” tedbiri ile ilgili olarak ASPB temsilcisi tarafından herhangi bir
sorun olmadığı ifade edilmiştir.
“2.3 “Sosyal yardımlar hanede yer alan bireylerin nitelik ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak verilecektir.” tedbiri ile ilgili olarak söz alan UĞUN, formülden faydalanıldığını
açıklamıştır. UĞUN, ayrıca, yardım programlarında hane yaklaşımının yaygınlaştırıldığını,
puanlama formülleri ile hane bireylerinin özelliklerini dikkate alarak hane muhtaçlığını tespit
edildiğini, Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi bünyesinde, puanlama formülleri, Mütevelli
Heyetlerine muhtaçlığın tespitinde yol gösterici nitelikte sunulduğunu, Sosyal Yardım Karar
Destek Sistemi puanlama formüllerinin muhtaçlık değerlendirmelerinin yanı sıra haneye ilişkin
geçmişte yapılan yardımları, hanedeki kişilerin merkezi veritabanı sorgularını, benzer puanlı
hanelere verilen muhtaçlık kararlarının dağılımlarını tek bir sistem üzerinden Mütevelli
Heyetlerinin kullanımına sunulduğunu belirtmiştir.
“2.4 Mevcut durumda çalışabilir yoksul vatandaşlara verilen nakdi yardımlar işsizlik yardımı adı
altında ve çalışmayı teşvik edecek şekilde şartlı olarak verilecektir.” tedbiri ile ilgili olarak söz
alan UĞUN, teşvik-müeyyide uygulamasının devam ettiğini, son yayımlanan genelge ile
çalışmaların kaldırıldığını açıklamıştır. BOLAT ise, mutabakata varılmadığını, genelge
hazırlanırken kendilerine sorulmadığını belirtmiş, çalışmalarının devam ettiğini dile getirmiştir.
UĞUN, Fon Kurulu Kararı ve 2015/3 sayılı Genelge ile İş ve Meslek Danışmanlarının görev
alanına giren işlemlerin SYD Vakfı personeli tarafından yapılmaması yönünde karar alındığını;
eski modelde yıllık ortalama 20.000 kişi işe yerleştirilirken mevcut modelde bu sayı 1.000 kişiye
düştüğünü; mevcut modelden beklenen faydanın sağlanamaması ve Vakıfların asli işi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
olmamasına rağmen ciddi bir iş yükü ortaya çıkarması nedeniyle işbirliği modelinde değişiklik
yapılması zarureti doğduğunu; bununla birlikte istihdamı teşvik yardımları ve müeyyide
mekanizması uygulanmaya devam edildiğini belirtmiştir.
“2.5 Romanların yaşadıkları bölgelerde istihdama yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için
bir alt stratejik plan hazırlanacaktır.” eylemi ile ilgili olarak ASPB temsilcisi Arzu SARITAŞ
strateji hazırlandığını, ilgili kurumların görüşlerinin alındığını, Bakana sunulmak üzere hazır
beklediğini belirtmiştir. IPA Projesinin bu hafta tanıtımın yapılıp, çalışmalara başlanılacağını
sözlerine eklemiştir. Sorumlu kurum tarafından, son durumun e-posta ile tarafımıza bildirilmesi
beklenmektedir.
“3.1 İşsizlik sigortasının kapsamı, ödeme miktarı ve süresi ile hak kazanma koşulları, çalışmayı
teşvik edici şekilde iyileştirilecektir.”; “3.2İşsizlik ödeneğinin süresi, ulusal düzeydeki yıllık
işsizlik oranlarına duyarlı hale getirilecek şekilde yeniden belirlenecektir.”; “3.3.İşsizlik sigortası
hak kazanma koşulları ödeme miktarı ve süresi, uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle
karşı karşıya olan özel politika gerektiren gruplar dikkate alınarak belirlenecektir.” tedbirleri ile
ilgili olarak, İŞKUR temsilcisi Şaban KARAKUŞ, SGK verilerini aldıklarını, projeksiyon
yapabilir durumda olduklarını; hak kazanma koşullarında ne tür bir düzenleme yapılması
gerektiğinin siyasi irade tarafından belirlenmesi ile yasal düzenleme çalışmalarının başlatılabilir
durumda olduğunu belirtmiştir. TÜRK-İŞ temsilcisi Namık TAN, işsizlik sigortası yararlanma
koşulları, yararlanma süresi ile işsizlik sigortası ödeneğinin hesaplanmasında değişikliklere
gidilmesi gerektiğini ifade etmiş, çocuk sayısı gibi netleşmesi gereken hususlar olduğunu,
alternatifli SGK yayını bulunduğunu dile getirmiştir. TİSK temsilcisi Esra BELEN, tedbirlerin
daha net yazılması önerisinde bulunmuştur. Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Mihriban TAĞ,
konuyla ilgili tezleri bulunduğunu dile getirmiş ve yıllık işsizlik oranlarına göre olup olmadığını
sormuştur. KARAKUŞ, AB ve OECD ülkelerindeki ödenek miktarı ve sürelerine dikkat çekmiş
ve tedbirden, ülkedeki işsizlik oranının belirli bir oranın üzerine çıkması halinde işsizlik ödeneği
süresinde de belirli bir artış sağlanması yönünde bir düzenleme yapılması gerektiğinin
anlaşılmakta olduğunu ifade etmiştir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
“4.1 Kayıt dışılığın önemli bir parçasını oluşturan ve geniş kapsamlı istihdam yaratan küçük
işletmelerin kayıtlı sektöre geçişini özendirici program ve uygulamalar düzenlenecektir.” tedbiri
ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edilmiştir.
“4.2 Tarım gibi kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere tüm sektörlerde kayıt
dışı çalışan ve çalıştıranların sorunlarının ve çözüm önerilerinin temsilciler düzeyinde ele
alındığı ve ortak paydaların birlikte belirlendiği çalıştaylar gerçekleştirilerek kayıtlı istihdam
konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbiri ile ilgili olarak SGK temsilcisi M. Kerem
BOZKURT bilinçlendirme faaliyetlerinin devam ettiğini, 27 Ekim 2015 tarihinde yaptıkları
çalıştayın bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
“4.3 Sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.” tedbiri ile ilgili olarak 2014 yılında SGK Kayıtdışı İstihdam ile Mücadele
Dairesi ile birlikte bir broşür hazırlandığı, 500.000 adet basılarak hedef kitlesi çok yüksek olan
502 SYD Vakfı aracılığıyla sosyal yardım yararlanıcılarına ulaştırıldığı gönderilen e-posta ile
bildirilmiştir.
“5.1 Sosyal yardımlar kayıtlı çalışanları da içerecek şekilde daha kapsayıcı bir yaklaşımla ele
alınacak, tüm hanehalkı şartları gözetilerek, bireylerin yoksulluk riskini azaltacak şekilde nesnel
ölçütler çerçevesinde verilecektir.” tedbiri ile ilgili olarak 4.7.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanun
ile 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen hüküm çerçevesinde sosyal güvenceli kişilere
ve hanelerine yardım yapılabilmesinin sağlandığı, Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi
bünyesinde, puanlama formülleri, Mütevelli Heyetlerine muhtaçlığın tespitinde yol gösterici
nitelikte sunulduğu açıklanmıştır. Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi puanlama formüllerinin
muhtaçlık değerlendirmelerinin yanı sıra haneye ilişkin geçmişte yapılan yardımları, hanedeki
kişilerin merkezi veri tabanı sorgularını, benzer puanlı hanelere verilen muhtaçlık kararlarının
dağılımlarını tek bir sistem üzerinden Mütevelli Heyetlerinin kullanımına sunulduğu gönderilen
e-posta ile bildirilmiştir.
“6.1 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi bitirilecektir.” tedbiri ile ilgili olarak, söz
konusu Projenin 2015 Aralık döneminde tamamlanacak olup kesin kabul aşamasına gelindiği
ifade edilmiştir. Proje kapsamında, Kamu kurumları ile entegrasyon sağlanmış olup yerel
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
yönetimler ile veri paylaşımı hususunda pilot uygulama bilgi işlem altyapısının tamamlanmasına
müteakip başlatılacağı gönderilen e-posta ile bildirilmiştir.
“6.2. Sosyal yardım-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar
arasındaki
mevcut
protokoller
gözden
geçirilerek
ihtiyaca
göre
yeni
protokoller
düzenlenecektir.” eylemi ile ilgili olarak ASPB temsilcisi herhangi bir çalışma olmadığı,
istihdam ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan protokol dışında protokol
olmadığı, çalışmaların 2012 yılında yapılan protokol çerçevesinde sürdüğünü ifade etmiştir.
TOBB temsilcisi Zafer Özlem HATİPOĞLU tarafından protokolün sosyal yardım alan kişilerin
istihdama yönelmesiyle ilgili olup olmadığını sorusuna cevaben BOLAT, 2012 yılında
imzalanan eski protokolün mevcut çalışmaların yürütülmesi için yeterli olduğunu ve yeni
protokol düzenlenmesine gerek bulunmadığına dair görüş bildirmiştir. HATİPOĞLU, iş ve
meslek danışmanları aracılığı ile talebin mümkün olup olmadığını ve SGK ayağını sormuştur.
BOLAT, sosyal yardımların dikkate alındığını ve SGK’dan sorgulandığı yönünde cevap
vermiştir.
“7.1. Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının
toplantı gündemine alınması sağlanacaktır.” eylemi ile ilgili olarak KAZANCI, İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurullarının yılda kaç kez çocuk işçiliği gündemi ile toplandığı hakkında detaylı
bilgi talep etmiştir. BOLAT, toplantıların internet sitesinde yayımlandığını belirtmiştir. AB
Koordinasyon temsilcisi Ali Ercan SU, eylemin daha somut hale getirilmesini önermiştir.
Gündeme alınmasını yetersiz bulmakta, o illerde hangi çalışmaların yapıldığının görüşülmesi
gerektiğini ifade etmiştir. KAZANCI, sorumlu kuruluşunun eylemin güncellenmesi yönünde
öneri getirebileceğini ifade etmiştir. BOLAT, çocuk işçiliğinin kayıt dışı bir alan olduğunu ifade
ederek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları vasıtasıyla yapılıp yapılmayacağı konusunda
tereddütlerini ifade etmiştir. ÇSGB temsilcisi Lütfiye KARADUMAN, İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurullarının ildeki koordinasyonu sağlamak ve o ile özgü çözüm yöntemleri bulmak
olduğunu hatırlatmıştır. Sorumlu kurum tarafından Ayrı ve detaylı bilgi olarak gönderilmesi
beklenmektedir.
“7.2. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde farkındalık artırmaya yönelik
etkinlikler yapılacaktır.” eylemi gerçekleştirilmiştir. KARADUMAN, yapılan çalışmalar
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
hakkında bilgi vermiştir. Basılan afiş ve broşürlerin illerde dağıtıldığını, ajanslara yazılarak güne
ilişkin haber yapılmasının sağlandığını ifade etmiştir. Ayrıca, 2013-2014 yılları arasında
uygulanan çocuk işçiliği projesi hakkında açıklama yapmıştır. 5 pilot ilde izleme birimleri
oluşturulduğunu
belirtmiş,
yeni
proje
ile
12
ilde
izleme-koordinasyon
birimlerinin
oluşturulmasının planlandığını açıklamıştır.
“7.3. Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçeve Belgesi"
güncelleme çalışmaları başlatılacaktır.” eylemi ile ilgili olarak çalışmaların başlandığı, ilk
toplantının yapıldığı ifade edilmiştir. 2015 bitmeden taslağın hazırlanacağı belirtilmiş, 2016
yılının ilk çeyreğinde güncellenerek yayımlanacağı belirtilmiştir. TOBB adına söz alan
HATİPOĞLU, projeyle ilgili işverenle bağlantı kurulup kurulmayacağını sormuştur. KAZANCI,
işverenle irtibat kurulacağını ifade etmiştir. KARADUMAN, fındık projesinin işverenle
yürütüldüğünü, devamını yansıtacağını belirtmiştir.
“7.4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı (İKGSOP) ile AB
fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır.” eylemi ile ilgili olarak ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı temsilcisi Çağrı ERGANİ, insana yarışır iş başlığı altında çocuk
işçiliğine doğrudan kaynak ayrıldığı ve 2 büyük operasyonun bulunduğu ifade edilmiştir.
KAZANCI, bunların açıklamaya ilave edilmesini talep etmiştir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
EK-1: Toplantı Gündemi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ
TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI
Tarih: 09-13 Kasım 2015
Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü 9. Kat 1 Nolu Toplantı Salonu
Tarih
9 Kasım 2015 Pazartesi
10 Kasım 2015 –
Salı
Temel Politika Ekseni/Sektör
Saat
09:30 – 12:30
13:30 – 17:30
09:30 – 12:30
İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin
Sağlanması
İstihdam – Sosyal Koruma İlişkisinin
Güçlendirilmesi
Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının
Artırılması
13:30 – 16:30
Bilişim Sektörü
09:30 – 12:30
Eğitim – İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi
13:30 – 15:00
Finans Sektörü
15:00 – 17:00
İnşaat Sektörü
12 Kasım 2015 –
09:30 – 12:30
Sağlık Sektörü
Perşembe
13:30 – 16:30
Tarım Sektörü
13 Kasım 2015 –
09:30 – 12:30
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Cuma
13:30 – 16:30
Turizm Sektörü
11 Kasım 2015 –
Çarşamba
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.uis.gov.tr
[email protected]
Download

3.İDK Teknik Komite Toplantısı