Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
İşletme bölümünden mezun olduktan sonra neler yapabilirim?
İşletme Bölümünün amacı; öğrencimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bil
gi ve yetenekleri kazandırmaktır. Nitekim, her seviyedeki yönetici, araştırma, planlama, etkin karar alma, uygulam
a ve uygulama performansını değerlemekle görevlidir. İşletme Bölümü, yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yöne
tim becerilerini geliştirip bu temel görevdeki başarı birikimini arttırmayı hedeflemektir.
İşletme bölümü kariyer merkezinin amacı;
• Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştır
malar yapmak,
• Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; üniversite yaşamına ve üniversiteden çalışma yaşamına uyum
sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlı
ğı yoluyla yardımcı olmak,
• Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artır
malarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,
• Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırmak ve öğrencilerin bu kurumlarla bağlantılar kurmasını s
ağlamak,
• Öğrenci ve mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim ve istihdam edilebilme imkânlarını araş
tırmak,
• Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
• Koordinatörlük işbirliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
İŞLETME BÖLÜMÜ
Erzurum Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nün amacı, lisans düzeyinde, evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli öğr
etim programları düzenlemek, yürütmek ve bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmek
tir. Bu temel amaçlar doğrultusunda İşletme Bölümü'nde verilen öğretim programları; işletme ve çevresi ile ilgili kavr
amları anlamaya yönelik bir görüş geliştirmeye yöneliktir. İşletmeyle ilgili politikaları ve stratejileri planlama, uygulam
a ve değerlendirme için gerekli olan becerileri, profesyonel tutumu ve yetenek kazandırılmaya çalışılır. Bunun yanı sır
a günümüzün hızla değişen, önceden tahmin edilemeyen iş dünyası ile ilgili gerekli bilgiye sahip potansiyel yöneticil
eri eğitmeye ve aynı zamanda bu bilgiyi uygun bir temelde uygulayabilme becerisini geliştirmek amaçlanır.
Erzurum Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nün vizyonu, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğit
im verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen, uluslar
arası düzeyde saygın bir kuruluş olarak kamuoyunda ülkemizin en iyi İşletme Bölümlerinden biri olarak tanınmaktır.
İşletmecilik alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunan kadrolarla, teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen ve tekno
lojik gelişmeleri yakından izleyebilen girişimci yönetici kadroları yetiştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve ünive
rsitenin iş dünyasına açılan penceresi olmak ise bölümün temel misyonunu oluşturmaktadır.
İşletme Bölümü mezunlarının önünde iki temel seçenek vardır. Bunlardan birincisi kendi işini kurmak, ikincisi ise var
olan bir işletmede görev almaktır. Eğer kendi işinizi kurarsanız ve zaman içerisinde başarılı olursanız başka işletme m
ezunlarını kurduğunuz işletmenin gelişmesi ve başarılı bir noktaya gelmesi için işletmenizde çalıştırabilirsiniz. →→→
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Var olan bir işletmede çalışmak isteyen bir işletme mezunu farklı bölümlerde çalışabilir. Bunlar temelde üretim, pazar
lama ve satış ile finans ve muhasebe olarak üç başlık altında incelenebilir. İlgi alanlarınız ve işletmenin ihtiyaçlarına g
öre firmaların bahsedilen bölümlerinde uzman yardımcısı, şef gibi unvanlar ile başlayıp zaman içerisinde bilgi seviye
niz ve performansınıza göre müdür yardımcısı, müdür gibi unvanlara yükselebilirsiniz.
İşletme mezunları kamu sektöründe de çalışabilirler. Kamunun yönetiminde bulunan bankalar, eğitim kurumları, hast
aneler, hatta silahlı kuvvetlerde işletme mezunlarının çalışacağı alanlar vardır. Bununla birlikte1980’lerden itibaren de
vlet tarafından kurulan işletmelerin büyük oranda özel sektöre devredilmesi (özelleştirme) ile işletme mezunlarının es
kiye nazaran kamuda çalışma imkanları azalmış, özel sektörde çalışma alanları da büyük oranda artmıştır.
Dört yıllık lisans eğitimi sonunda işletmeci unvanını alan mezunlar, Türkiye'de özellikle de son yıllarda yaşanan finan
sal ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda giderek artan biçimde talep görmeye başlamışlardır. İşletme Bölümü mez
unları pek çok farklı alanda çalışabilirler. Mezunlarımız özel sektörde sanayi kuruluşları, muhasebe ve denetim şirketl
eri, bankalar, danışmanlık kuruluşları, sigorta şirketleri, turizm sektörü, perakende sektörü, dış ticaret, reklamcılık, paz
arlama ve satış gibi alanların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde uzman ve
yönetici pozisyonlarında çalışırlar.
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
ÇALIŞABİLECEĞİM SEKTÖRLER
Üretim/Endüstriyel Ürünler
Sermaye Piyasası Kurulu
Bakanlıklar
TÜİK
Merkez Bankası
Üniversiteler
BİST
Bankalar
Bilişim
Enerji
Finans-Ekonomi
Gıda
Hizmet
Holding/Şirketler Grubu
İlaç Sanayi
İnşaat
Madencilik-Metalurji
Mağazacılık
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Otomotiv
Perakende
Sağlık
Sigortacılık
Tekstil
Telekomünikasyon
Turizm
BDDK
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
ALABİLECEĞİM ÜNVANLAR
Kaymakam
Müfettiş
Akademisyen
Mali Müşavir
Analist
Bölge Müdürü
Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Denetçi
Danışman
Ekonomist
Finans Uzmanı
Finansal Analist
Genel Muhasebe Sorumlusu
İnsan Kaynakları Müdürü
İş Geliştirme Yöneticisi
Bankacı
Mali İşler Müdürü
Kurumsal İletişim Uzmanı
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Maliyet Uzmanı
Pazarlama Uzmanı
Portföy Yöneticisi
Proje Finansmanı Uzmanı
Satış ve Pazarlama Müdürü
Satış Uzmanı
Yatırım Uzmanı
Broker
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
İŞ ARAMA PORTALI VE FAYDALI LİNKLER
İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralaması:
http://www.iso.org.tr/projeler/arastirmalar/turkiyenin-500-buyuk-sanayi-kurulusu/
Linkedin:
www.linkedin.com
http://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/tum-sirketler.aspx
http://www.kariyermerkezi.erzurum.edu.tr/
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
DAHA FAZLASI İÇİN KARİYER GELİŞİM MERKEZİ WEB SİTESİ
Copyright © 2015 Erzurum Teknik Üniversitesi.Tüm hakları saklıdır.
Download

İşletme - Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama