IPA Kapsamında
STK’lara Sağlanan
Destekler
24 Aralık 2015
“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci”
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı
SAMSUN
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler
Merkezi düzeydeki Kamu
Kurum ve Kuruluşları
(Bakanlık, Müsteşarlık vb.)
Hibe Programı, AB uyum çalışmaları
çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu
kuruluşları tarafından geliştirilmiş
projelere yerel kuruluşların da katılmasını
sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje
uygulama yöntemidir.
Hibe Programları
Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel
Yönetimler, Odalar, İşletmeler,
Birlikler, Eğitim Kurumları vb.
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan
Destekler
Sivil
Toplum
Diyaloğu
İstihdam
Sürdürülebilir
Sosyal ve
Ekonomik
Kalkınma
Hayatboyu
Öğrenme
Hayat
Kalitesinin
Artırılması
Cinsiyet
Eşitliği
Girişimcilik
Kamu-STK
İşbirliği
Eğitim ve
Kültür
Çevrenin
Korunması
Temel Hak ve
Özgürlükler
Kültürel
Miras
Sosyal İçerme
Kapasite
Gelişimi
Mesleki
Gelişim
IPA Kapsamında 2020’ye kadar
STK’ların Faydalanabileceği Destekler
Katılım Öncesi
Yardım Aracı
2014-2020
Sivil Toplum
Desteği
190 Milyon Avro
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
435 Milyon Avro
Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir?
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF
ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
Yeni Dönemde Sivil Topluma
Destekler
2014-2020 IPA-II dönemi için
sivil toplum alt sektörüne
ayrılan kaynak: 190 milyon
Avro
Sivil Toplum
Diyaloğu
Sivil
Toplum
Destekleri
Politika
Sivil Toplum
Geliştirme
Diyaloğu
(Kamu STK
İşbirliği)
Yeni Dönemde Sivil Topluma
Destekler
İstihdam
Eğitim
Sosyal İçerme
Hayatboyu Öğrenme
2014-2020 IPA-II dönemi için
İstihdam, Eğitim ve Sosyal
Politikalar sektörüne ayrılan
kaynak: 435 milyon Avro
HİBE
PROGRAMLARINDA
BAŞVURU SÜRECİ
NASIL İŞLER?
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb.
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarının Duyurusu
Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
Başvurular Nereye Yapılır ?
Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(www.mfib.gov.tr)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(www.ikg.gov.tr)
I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri
1. Proje Ön Teklifi (4 Sayfa)
2. Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
3. Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı
I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin
Değerlendirilmesi
Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile
Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir.
İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme
Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı
Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA
Proje Ön
Tekliflerinin
sunulması
Teklif Çağrısının
yayınlanması
Proje Ön Tekliflerinin
değerlendirilmesi
II. AŞAMA
Seçilen Proje Ön Teklif
sahiplerinden tam
başvuru formu
paketinin talep
edilmesi
Seçilen başvuruların
sahiplerinin ve
ortaklarının uygunluk
kontrolü
Tam başvuru
formları
paketlerinin
sunulması
Tam başvuru
formları paketlerinin
değerlendirilmesi
Sözleşmelerin
imzalanması
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini
takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru
Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına
dair bir bildirim göndermektedir.
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri
daha sonra Tam Başvurularını teslim
etmeleri için davet edilmektedir.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve
Eklerinin Sunumu
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru
Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından
daha önce belirlenen son teslim tarihine
kadar talep edilen belgeleri teslim
etmekle yükümlüdür.
Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak
başarılı
bulunduğu
anlamına
gelmemektedir. Nihai değerlendirme
Tam
Başvuru
Formu
üzerinden
yapılmaktadır.
II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun
Değerlendirilmesi
1. İdari Kontrol
2. Teknik Değerlendirme
1. Mali ve Operasyonel Kapasite
2. Projenin İlgililiği
3. Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği
4. Projenin sürdürülebilirliği
5. Projenin bütçe ve maliyet etkinliği
Başvuru Süreci: Finansman Kararı
Sözleşme
Makamı
Hibe
Faydalanıcısı
Proje Uygulaması Başlar
Sözleşme Adedine Göre Performans
Sıralaması
Sıra
Kuruluş
Sözleşme Adedi
Hibe Tutarı€
1
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)
972
89.230.432,56
2
KOBİ
654
3
Belediye
416
47.767.998,55
116.381.240,83
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Oda
Üniversite-Yüksek Okul
Birlik
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Meslek Lisesi
İl Özel İdaresi
Kooperatif
Diğer
Çiftçi Grubu
İlköğretim Okulu
Sendika
Halk Eğitim Merkezi
390
191
135
114
101
83
75
69
65
61
51
39
42.997.086,84
28.849.321,35
20.635.325,98
23.897.300,15
15.138.045,45
20.631.699,46
6.273.152,93
8.013.533,25
5.311.118,70
5.282.422,64
7.147.642,24
5.105.828,02
2002-2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE
UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI
Samsun
2002-2015 dönemi içerisinde
72 hibe programı ile 3630
projeye yaklaşık 462 Milyon
Avro destek sağlanmıştır.
2002-2015 dönemi içerisinde
Samsun’da 18 hibe programı ile
138 projeye yaklaşık 15,8 Milyon
Avro destek sağlanmıştır.
Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
İŞKUR
Sivil toplum kuruluşları,
sanayi ve ticaret odaları,
esnaf ve sanatkârlar
odaları, meslek örgütleri,
üniversiteler, kamu
kurumlarına bağlı olmayan
araştırma enstitüleri…
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2010-2011 dönemi içerisinde uygulanmış 135 projeye yaklaşık 20,5 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Samsun İl Özel İdaresi
Ekolojik Oyuncak
Projenin hedefleri:
 Samsun’da 17-30 yaş arasındaki 30 kadına ekolojik oyuncak
üretimi konusunda eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerine
katkı sağlanması.
Bazı faaliyetler:
 Kadınların mesleki niteliklerini geliştirecek 560 saat eğitim verildi.
 Samsun’da yoksul bölgelerde bulunan 5 anaokulundaki oyun
odalarına eğitimler sırasında üretilen ekolojik oyuncaklar
yerleştirildi.
 Üretilen oyuncakların bilgileri bir katalogda toplandı. 2000 adet
katalog basına, oyuncak sektöründeki firmalara, anaokullarına ve
kreşlere gönderildi.
 Samsun’da oyuncak satışı yapan bir firma özellikle ekolojik
oyuncaklar ile ilgili bir stant oluşturdu.
Hibe Tutarı: 220 Bin Avro
Proje Ortakları: Samsun Sanayici
ve İşadamları Derneği (SAMSİAD)
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Milli Eğitim Bakanlığı
STK’Lar,
üniversiteler, meslek yüksek
okulları ve kamu eğitim
öğretim kurumları, temel
eğitim ve ortaöğretim
kurumları ve mesleki ve
teknik eğitim okulları
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 31 projeye yaklaşık 2,6 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi
(ÜNİ-GEP)
Projenin hedefi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Hitit
Üniversitesi’nde (HÜ) öğrencilerinden oluşan toplam 150
öğrenciye, demokrasi ve insan hakları konularında e-eğitim
vererek, her iki üniversitede farkındalık yaratmak; işbirliği ile
diyalogu artırmak hedeflenmektedir.
Bazı Faaliyetler:
 “Üniversitelerde Demokrasi ve İnsan Haklarıyla İlgili
Olanaklar, Fırsatlar ve Sorunlar” adlı panel düzenlenmesi
Proje Ortağı: Çorum Hitit
Üniversitesi
Hibe Tutarı: 83 Bin Avro
Proje Süresi: 12 Ay
 "Demokrasi Şenliği” Düzenlenmesi
 Demokrasi ve insan hakları
gerçekleştirilmesi
 ÜNİGEP web sayfasının hazırlanması
konusunda e-eğitimler
Genç İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
İŞKUR
Sivil Toplum Kuruluşları,
sanayi ve/veya ticaret
odaları, esnaf ve
sanatkâr odaları, meslek
örgütleri, OSB’ler, KOBİ
temsilci kuruluşları vb.
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2010-2012 dönemi içerisinde uygulanmış 124 projeye yaklaşık 24,3 Milyon Avro destek
sağlanmıştır.
Genç İstihdamının Desteklenmesi
Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Gençlerin Eğitimi ve İstihdam
Edilebilirliğinin Sağlanması Projesi
Projenin hedefi: Samsun, Erzurum ve Kayseri’de yaşayan
gençlere mimarlık, inşaat/yalıtım, tesisat/ısıtma-soğutma
ve elektrik alanlarında eğitim verilmesi.
Bazı Faaliyetler:
 156 gence enerji verimliliği alanında teorik ve
uygulamalı eğitimler verildi.
 Erzurum, Kayseri ve Samsun’da yaşayan halka enerji
verimliliği
ve
binalarda
yalıtım
konusunda
bilgilendirilme çalışmaları yapıldı.
Proje Ortakları: Atakum Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi, Kazım
Karabekir Teknik ve Endüstri Meslek
 Eğitimleri başarıyla tamamlayan 152 genç sertifika
Lisesi, Mimar, Sinan Teknik ve Endüstri
almaya hak kazandı.
Meslek Lisesi
 36 genç istihdama katıldı.
Hibe Tutarı: 198 Bin Avro
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma
Oranının Artırılması Projesi
Sözleşme Makamı
Programın
Hedef Kitlesi
Milli Eğitim Bakanlığı
üniversiteler, üniversitelerin
meslek yüksek okulları, sürekli
eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim
bölge okulları, halk
eğitim/öğretim merkezleri, ilk ve
ortaöğretim okulları, mesleki
liseler ve teknik okullar vb. yerel
yönetimler, dernek, vakıf…
Başvuru Süreci
Projeler
Uygulama Süreci
2010-2013 dönemi içerisinde uygulanan program kapsamında 89 projeye
yaklaşık 11,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır.
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma
Oranının Artırılması Projesi
Proje Sahibi Kuruluş: Gülören Osman Yeniay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
Bilinçli Nesiller için Kızlar Okula
Projenin hedefi: Çarşamba ilçesinde bulunan 6 köyün başta kız
çocuklarının
ortaöğretime
devam
etme
oranlarının
yükseltilmesinin sağlanması
Bazı Faaliyetler:
 Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim ve seminer
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 Bir internet sitesi ve öğrenci başarısını takip eden bir veri
tabanı oluşturuldu.
Hibe Tutarı: 118 Bin Avro
Proje ortakları: Türk Üniversiteli  1 eğitim sınıfı yeniden düzenlendi.
 Gülören YİBO 8. sınıf öğrencileri içinden seçilen öğrencilere SBS
Kadınlar Derneği Samsun
desteği verildi.
Şubesi, Çarşamba Fen Lisesi
YAKIN DÖNEMDE
DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE
PROGRAMLARI
Hibe Programı
İlgili Kurum
Hibe
Programı
Bütçesi
Çalışma Hayatında Sosyal
Diyaloğun Geliştirilmesi
Hibe Programı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
1.000.000€
İklim Değişikliği Hibe
Programı
Şehir Eşleştirme Hibe
Programı
Ağlar/Platformlar Hibe
Programı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Jean Monnet
Burs Programı
Ortalama Bütçe
20
20.000-100.000€
15-20
20-30
10.000-50.000€
İle
50.000-200.000€
1.750.000€
30 - 40
40.000 - 60.000€
2.600.000€
20
50.000-130.000€
2.500.000€
5-12
-
-
Çevre ve Şehircilik
3.000.000€
Bakanlığı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Yerel STK’lar Hibe Programı
Tahmini
Proje
Sayısı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
200.000-500.000€
-
ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK
HİBE PROGRAMLARI
Hibe Programı
İlgili Kurum
Hibe
Programı
Bütçesi
Sivil Toplum Diyaloğu V
Hibe Programı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
6.000.000€
30
100.000-200.000€
Sivil Toplum Destek Programı
Avrupa Birliği
Bakanlığı
3.000.000€
15-20
50.000-150.000€
TOBB
2.500.000€
10-15 200.000 - 250.000€
AB-Türkiye İş Dünyası
Diyaloğu (ETCF III)
Hibe Programı
Tahmini
Proje
Sayısı
Ortalama Bütçe
Genç istihdamının Desteklenmesi, Kadın İstihdamı Desteklenmesi, Hayatboyu
Öğrenmenin Desteklenmesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonun
Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki
dönemde de devam etmesi beklenmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza
göz atmayı unutmayınız.
Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının
eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.
İlginize teşekkür
ederiz.
Download

Hibe Programı - Avrupa Birliği Bakanlığı