İHALE İLANI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2016 YILI YÜKLEME
BOŞALTMA VE AÇIK YIĞIN İŞLERİ İÇİN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR
Şubemiz ve bağlı Ajans Amirlikleri ile tesisli ekipler (mevcut ve ileride bağlanacak ekipler dahil)
ve bundan sonra alınacak yahut bu işyerine gelecek veya buradan başka işyerlerine yollanacak hububat,
bakliyat, un, çeltik, pirinç ve benzeri ürünler ile her türlü eşya ve malzemenin taşıt araçlarına yükletilmesi
boşaltılması iş yeri içinde taşınması aktarılması, istif edilmesi ve benzeri hizmetlerle bunların gereği ve
tamamlayıcısı niteliğindeki çuvallama, çuval ağızlarını dikme, dökme, tartma vs. gibi ve açığa alınacak
hububatın ve bakliyatın ofisçe tespit edilecek esaslara göre polietilen, muşamba, saman, toprak ile
örtülmesi işlerinin 01.01.2016 - 31.12.2016 yılı kampanya dönemi için bir yıl süre ile; müteahhit eliyle
yaptırılmasını teminen TMO ihale yönetmeliğinin 22/2 maddesi gereğince “ AÇIK EKSİLTME”
yöntemi ile 23.12.2015 tarih Çarşamba günü ihaleye çıkılacak olup, ihaleye katılımcı olmaması ve
İstekli çıkmaması halinde 28.12.2015 tarih Pazartesi günü aynı saatlerde 2.kez ihale edilecektir.
Eksiltme, açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Bu eksiltme sonucunda üzerine geçici ihale yapılacak
istekli ile ihalenin kesinleşmesi halinde akdedilecek yükleme ve boşaltma sözleşmesine ait tasarı
“ Yükleme- boşaltma Sözleşme Tasarısı” adı ile bu şartnameye eklenmiş olup, sözleşme gereğince
yaptırılacak işlere ilişkin şartlar Sözleşme Tasarısında yer almış bulunmaktadır. Bu şartname hükümleri ile
eki sözleşme tasarısı hükümleri birbirini tamamlayan bir bütün teşkil ederler.
İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları
gerekir:
a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C.Kimlik numarası bulunacaktır.
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
2- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
5) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
6) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
7) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde
kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge;
sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
8) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,
ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
g) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili
tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:36338409-211-E.339535 ve Barkod Num.:1901636 bilgileriyle erişebilirsiniz.
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (--2011-2012-2013-20142015) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 100.000 TL. tutarında işe ilişkin belge veya
belgeler toplamının tamamı minimum 100.000-TL iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar
tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak,
işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görüldü” şerhi düşülerek, belgenin aslı İhaleden
sonra istekliye iade edilebilir.
İstekli bu hizmetin ifasında çalıştıracağı işçi ve diğer personelin kimlik ve adres bilgileri ile
Sigorta giriş belgelerini yapılacak işe göre verilmesi gereken eğitime ilişkin belgeleri ve sağlık belgelerini
Ofis tarafından işçi talep edildiğinde yazılı olarak Ofise vermek zorundadır. İstekli değişebilecek personeli
ayrıca yazılı olarak bildirmekle mükellef olup, ancak bu değişikliğin Ofisçe kabul edilmesi esastır.
Gerçek veya tüzel, birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek
dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları, pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul
edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz. Üzerine ihale yapılan gerçek
veya tüzel kişinin, üçüncü kişilerle olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini
askıya alan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan.
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan TMO’ya, yaptığı işler sırasında iş veya meslek
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Ofis tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş
olan.
h) Bu şartname ile Ofis tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen.
i) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j)Bu şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
Bu durumlarının tespit edilmesi halinde ihale dışı bırakılır. (Geçici Teminat iade edilir)
İhaleye Katılamayacak olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt istekli olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir
şekilde ihaleye katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
idarelerce ve mahkeme kararlarıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Ofisin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) Ofisin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve
onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:36338409-211-E.339535 ve Barkod Num.:1901636 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bu işe ait şartname tasarısı (KDV dahil) 50 –TL karşılığında Şubemiz Ticaret Servisimizden temin
edilebilir.
Geçici Teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; ihale katılım belgeleri ile
birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur nakit olarak yatırılacak ise (aşağıdaki banka hesap no
larına) banka hesabına yatırılarak ( hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir. Dekontu ihale katılım
belgeleri ile birlikte zarfın içinde ihaleyi yapan işyerine sunulacaktır.
Geçici teminat olarak sunulan Banka Teminat mektuplarında süre belirtilmelidir Bu surenin ihale
tarihimden itibaren en az 30 gün olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminatta işyeri adı ve
ihale konusu yazılacaktır.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
Geçici ihale onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan
ötürü zarar ziyan ve kardan mahrumiyet gibi herhangi bir ad altında Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.
İhaleye girecek istekliler mutlaka Şartname ve sözleşme tasarısı alacaklar ve her sayfasını
imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgeler ile birlikte komisyona vereceklerdir. Yukarıda yazılı belgeleri
eksik olanlar ihaleye alınmazlar.
İHALE EDİLECEK İŞYERİ
ADI İHALE TARİH/SAAT
GEÇİCİ TEMİNAT
I.Grup=Edirne- Havsa- Uzunköprü
23.12.2015 Çarşamba Saat 14.00’da
15.000-TL
II.Grup= Keşan-İpsala-Gelibolu
23.12.2015 Çarşamba Saat 15.00’da
15.000-TL
BANKA HESAP NUMARALARI
T.C ZİRAAT BANKASI – Edirne Selimiye Şubesi
HESAP NUMARASI
TR60 0001 0024 7137 7119 0665 12
NOT; İHALEYE İŞTİRAK EDECEK KATILIMCILAR HAZIRLADIKLARI EVRAKLARDAN 1 ASIL
VE 1 FOTOKOPİ OLARAK TESLİM EDECEKLERDİR.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:36338409-211-E.339535 ve Barkod Num.:1901636 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni