ĠHALE ĠLANI
T.M.O. ADANA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ĠġYERLERĠNĠN 2016 YILI YÜKLEMEBOġALTMA ĠġLERĠ HĠZMET ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR.
1-)AĢağıda adları yazılı iĢyerlerimizde ( mevcut ve ileride bağlanacak ekipler dahil) mevcut,
bundan sonra alınacak yahut bu iĢyerine gelecek veya buradan baĢka yerlere yollanacak hububat,
bakliyat, un, çeltik, pirinç, haĢhaĢ kapsülü, haĢhaĢ tohumu, rafine fındık yağı, tapyoka, sorgum,
kanola, küspe, yağlı tohumlar ve TMO’nun iĢtigal alanına giren ürünler ile bunların benzeri
maddelerle her türlü eĢya ve malzemenin taĢıt araçlarına yükletilmesi, taĢıt araçlarından
boĢaltılması, iĢyeri içinde taĢınması, aktarılması, sergilenmesi, istif edilmesi ve benzeri hizmetlerle
bunların gereği ve tamamlayıcısı niteliğindeki, çuvallama, çuval ağızlarını dikme, dökme, tartma
vesaire gibi ve açığa alınacak hububatın ve bakliyatın Ofisçe tespit edilecek esaslara göre polietilen,
muĢamba, saman, toprak ile örtülmesi iĢlerini kapsamakta olup, 2016 yılı için AÇIK EKSĠLTME
yöntemiyle iĢyeri bazında ihale edilecektir. Yapılacak hizmete iliĢkin bilgiler Yükleme-BoĢaltma
Ģartnamesi ve eki sözleĢme tasarısında ayrı ayrı gösterilmiĢtir.
2-)Ġhaleler T.M.O. Adana ġube Müdürlüğü hizmet binasında (Adres:Ceyhan Yolu Üzeri Polis
Okulu KarĢısı Yüreğir-ADANA Tel:(0322) 346 05 55 – Faks:(0322) 346 05 99 ) 24-25 Aralık
2015 tarihinde aĢağıda belirtilen saatlerde gerçekleĢtirilecektir. TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22.2
maddesi gereğince çıkılacak olan ihaleye istekli çıkmaması halinde 28-29 Aralık 2015 tarihinde
aynı saatlerde 2. Kez tekrarlanacaktır. Ġstekliler ihale dokümanlarını yukardaki adresten temin
edebilirler.
3-)Ġhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları
gerekir:
a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri
bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde
kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge;
sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge; sözleĢme imzalanmadan
önce verilecektir.)
g) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya ve ihale ile
ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin
noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:28260238-211-E.337791 ve Barkod Num.:1896506 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak,
iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine “aslı idarece görülmüĢtür” Ģerhi düĢülerek, belgenin aslı
Ġhaleden sonra istekliye iade edilebilir.
j) Kamu veya Özel Kurum/KuruluĢlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2011-2012-2013-20142015) ihale konusu (yükleme-boĢaltma) iĢe iliĢkin minimum 100.000 TL tutarında (iĢe iliĢkin belge
veya belgeler toplamının tamamı minimum 100.000 TL) iĢ deneyimini gösterir belge (Özel
Kurum/KuruluĢlar tarafından düzenlenecek iĢ deneyim belgesi yeminli mali müĢavir tarafından
onaylanmıĢ olacaktır).
4-) Ġhaleye katılamayacak olanlar Ģartnamenin onuncu maddesinde belirtilmektedir.
5-)Ġhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleĢme
imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleĢmenin imzalanmasını müteakip,
diğerlerinki ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.
6-)Ġhalelere, firma temsilcilerinden sadece 1 (bir kiĢi alınacak, aynı firmadan birden fazla kiĢi
kesinlikle alınmayacaktır.
Geçici teminat mektubu nakit olarak yatırılacak ise, iĢyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi
ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) dekont, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan
iĢyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle iĢyeri veznesine yatırılmayacaktır.
Teminat mektupları Ģartnamede belirtildiği Ģekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.
Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat mektubu verilecektir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakta serbesttir.
ĠHALE PROGRAMI
Ġhalesi yapılacak
ĠĢyeri Adı
Adana ġube ile ġube Merkezine bağlı
olarak açılan ve açılacak iĢyerleri
Ceyhan Ajans Amirlikleri ile bağlı
olarak açılan ve açılacak iĢyerleri
Doğankent ve Yenice Ajans
Amirlikleri ile bağlı olarak açılan ve
açılacak iĢyerleri
Kozan Ajans Amirlikleri ile bağlı
olarak açılan ve açılacak iĢyerleri
Osmaniye ve Mustafabeyli Ajans
Amirlikleri ile bağlı olarak açılan ve
açılacak iĢyerleri
Ġhale Tarih ve saati
Geçici Teminat Tutarı
24.12.2015 / 10.00
10,000.-TL
24.12.2015 / 13.30
11,000.-TL
25.12.2015 / 10.00
11,000.-TL
25.12.2015 / 13.30
13,000.-TL
25.12.2015 / 15.30
5.000.-TL
NOT : ġartname bedeli her iĢyeri ayrı ayrı 50-TL.dir. (KDV. Dahil)
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
ADANA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Geçici Teminatın Yatırılabileceği Banka IBAN Noları
T.C Ziraat Bankası (Merkez ġube)…………………. TR54 0001 0000
1337 7119 06 6330
2/2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:28260238-211-E.337791 ve Barkod Num.:1896506 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

İlan Metni