.$<$'°9ñ=
.
TEL: 467 70 57
0,33 %
BIST100
74.292
-0,09 %
DOLAR
2,9210
0,24 %
EURO
3,1950
0,21 %
ALTIN
100,90
-0,66 %
PETROL
37,51
-0,63 %
BONO
11,01
7¾UNòġȇHEDáOó%DVóQLġ6HQGLNDVó*HQHO%DġNDQȇó
6DYDġ1LJDUYH*HQHO.RRUGLQDW¸U)DWLK$\GHPLU
SOSYAL
MEDYA'DA
6216°=
facebook.com/sonsozgazete
twitter.com/sonsozgazete
+sonsozgazetesi06
Gazetec, Dplomat lşks
Çalıştığım son gazeteden ayrıldıktan
sonra Sonsöz’de yazmaya başlayana
kadar kendimi bu meslekten soyutladım.
Yaklaşık 30 yıllık bir yorgunluk da vardı üstümde. Sağ olsun gazeteciliğine saygı duyduğum büyüğüm Orhan Uğuroğlu’nun teklifi üzerine tekrar yazılı basına
tekrar döndüm.
Gazetecler tutuksuz yargılanmalı
Sonsöz Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Abdi
Pehlivan’ı ziyaret
eden Genel Başkan
Savaş Nigar ve
Genel Koordinatör
Fatih Aydemir Türk
Basının içinde
bulunduğu sorunları
ele aldılar.
S.2
SONSÖZ
S.7
TANDOĞAN UYSAL İSVEÇ PENCERESİ
Yavuz Sultan Selm
ve kalpler kazanmak
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahları arasında siyasi dehası ve acımasızlığı
ile ün kazanmıştır. Onun 8 yıl gibi çok kısa
süren padişahlık döneminde halk arasında en büyük bed-dua (karabata): “Allah
seni Yavuz Selim’e vezir yapsın” idi.
S.12
YILMAZ KURT TARİHİN İÇİNDEN
Sonsöz Sizin
HAVA DURUMU
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiye’ nin
tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini
savunan günlük siyasi gazetedir.
25 ARALIK 2015 CUMA
GÜNDÜZ
1 c
Ő
www.sonsoz.com.trͻ&7zd/͗Ϯϱ<ƌ͘
ANKARA
GECE
-2 c
Ő
*òĠ(/(5'(1.$‰$.*(‰(1%ò5$5$&$$<6215$*(‰òĠò‰ò1723/8˜'(0(*˜1'(5ò/'ò
ÇİFTE KAVRULMUŞ
*PUNYH7LFDUHW%DNDQÔ%OHQW7IHQNFLNDUWDLGDWODUÔYHGRV\DPDVUDIÔKXVXVXQGDWNHWLFLOHULUDKDWODWDFDN\HQL
ELUG]HQOHPHLoLQ2FDND\ÔQGD
%''.YH7%%LOHJ|UùHFHNOHULQLV|\OHGL
S.3
&(=$žFUHWLOLUD
RODQELUJLġHGHQND©DN
JH©HUVHQL]YHHQ\DNóQ
JLġHGHQ©óNDUVDQó]GDKL
HQX]DN©óNóġ¾FUHWL
\DQLOLUD¸GHUVLQL]
&(=$%LULQFLFH]D\ó
DOGóQó]DPDELWPHGLEX
OLUDFH]DELUGHLOH
©DUSóOó\RU
˜UQHáLQ&H]D7/
[&H]D.DW OLUD
ELUJH©LġHWDKDNNXNHGHQ
WRSODPFH]DROX\RU
ORHAN UĞUROĞLU İLE SÖZ HAKKI
Okul ve hastane
önüne kassler
S.2
Mll Güreşç
ölümsüzleşt
Şehdn cenaze namazını
mam olan kardeş kıldırdı
ø,51$.
WDJQ|QFH3..
OÔWHU|ULVWOHUOHJLUGLöLoDWÔùPDGD\DUDODQDQYH|QFHNLJQWHGDYLJ|UGö*$7$
GDùHKLWGùHQ\DùÔQGDNL
-DQGDUPD$VWVXED\6ÔGGÔN8OXRFDNPHPOHNHWL6LYDV
ÔQ.R\XOKLVDU÷OS.2
oHVL
QGHJ|]\DùODUÔDUDVÔQGDWRSUDöDYHULOGL
Takı tasarımına
erkek lgs
Yerel 16
.DUWDLGDWODUó
Ocak’ta
J¸U¾ġ¾OHFHN
Rekor ceza
Yerel 16
%$ø%$.$1$KPHW'DYXWRöOX+'3(ù*HQHO%DùNDQÔ
6HODKDWWLQ'HPLUWDù
ÔQ0RVNRYD]L\DUHWLQLHOHùWLUHUHN7%00
\HVLRODQ+'3HùEDùNDQÔQÔQ
5XV\D
GD
7UNL\H
QLQ5XVXoDöÔQÔGùUPHVL\DQOÔùWÔ
GHPHVLWDPELUUH]DOHWYHWDPELULKDQHWWLUGHGL
S.3
Yerel 14
òKDQHW
Yerel 14
DAVUTOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A
AĞIR SÖZLER
Ağlatan
vefa
İsral’le el sıkışmak
doğru br karardır!
Mavi Marmara gemisine saldırı yüzünden ilişkilerin
kopma noktasına geldiği İsrail’le aramızın düzelmeye başlaması son zamanlarda yaptığımız belki de en
doğru dış politika hamlesidir.
NURİ KAYIŞ KARGA BANA DEDİ Kİ
Kılıçdaroğlu'ndan
Noel mesajı
ĠXEDWD\óQGD
ELQ¸áUHWPHQ
DWDPDVó\DSóODFDN
&+3*HQHO%DùNDQÔ.HPDO.ÔOÔoGDURöOX1RHO0HVDMÔ
\D\ÔQODGÔ.ÔOÔoGDURöOX7DULK
ER\XQFDELUoRNIDUNOÔLQDQoYH
GLQHHYVDKLSOLöL\DSDQ$QDGROXKRùJ|UEDUÔùYHNDUGHùOLöLQVHPEROGU
S.2
0DOL\H%DNDQÔ1DFL$öEDO
ùXEDWD\ÔQGDELQ|öUHWPHQ
DWDPDVÔ\DSÔODFDöÔQÔ|QP]GHNLG|QHPGHGHLODYH|öUHWPHQ
LKWL\DFÔQÔQNDUùÔODQPD\DGHYDP
HGLOHFHöLQLV|\OHGL
S.3
Cizre ve
Silopi'de
PKK'ya karşı
operasyonlar
S.2
sürüyor
S.3
Dündar ve Gül
çn, ‘Aldırma
Gönül’ ded
(GLS$NED\UDP
WXWXNOXJD]HWHFLOHU
&DQ'QGDUYH(UGHP*OLoLQFH]DHYL|QQGH´$OGÔUPD*|QOµùDUNÔVÔQÔ
V|\OHGL
S.3
Sur' daki PKK'lı
teröristlerden yolcu
uçağına taciz ateşi
TSK: Cizre ve
Sur’da 13 terörist
etkisiz hale getirildi Milletvekillerimizin, diş
'÷<$5%$.,5VHIHULQL\DSDQ\ROFXXoDöÔQD3..
OÔWHU|ULVWOHUWDUDIÔQGDQDWHùDoÔOGÔ.XOHWDUDIÔQGDQDWHù
DoÔOGÔöÔQÔQSLORWODUDLOHWLOPHVL]HULQH
\ROFXXoDöÔURWDVÔQGDNLIDUNOÔE|OJHOHULNXOODQDUDN'L\DUEDNÔU+DYDOLPDQÔ
QDLQLùLJHUoHNOHùWLUGL
S.2
&L]UHYH6XUµGD|QFHNLJQ\DSÔODQRSHUDV\RQODUGDWRSODP
E|OFWHU|ULVWLQHWNLVL]KDOHJHWLULOGLöLELOGLULOGL÷NLLOoHGHNLRSHUDV\RQODUGDWRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU|ULVWVD\ÔVÔQÔQµ\H
XODùWÔöÔEHOLUWLOGL
S.2
Gelde şaşma
implant hakları 6 dan 8 e
çıkarıldı..
Memura, İşçiye ve Bağkurlu” ya implant hakkı
YOK..
Ahmet Saruhan
2
SONSÖZ
Güncel
25 ARALIK 2015 CUMA
7¾UNòġȇHEDáOó%DVóQLġ6HQGLNDVó*HQHO%DġNDQȇó
6DYDġ1LJDUYH*HQHO.RRUGLQDW¸U)DWLK$\GHPLU
Gazetecler tutuksuz yargılanmalı
Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan’ı ziyaret eden Genel Başkan Savaş Nigar ve
Genel Koordinatör Fatih Aydemir Türk Basının içinde bulunduğu sorunları ele aldılar.
%DVóQòODQ.XUXPX*HQHO.XUXO
¾\HVLGHRODQ3HKOLYDQ1LJDUYH$\GHPLU*D]HWHFLOHULQ\D]GóNODUóKDEHUOHUGHQGROD\óWXWXNODQDUDNGHáLO
WXWXNVX]\DUJóODQPDODUóNRQXVXQGD
J¸U¾ġELUOLáLQHYDUGóODU
1LJDU7¾UNL\HȇGHVHQGLNDODġPDQóQ¸QHPLQHGHáLQHUHN7¾UNL\HȇQLQ
HQ©RN¾\H\HVDKLSROPDQóQ%DVóQòġȇHDáóUVRUXPOXOXN\¾NOHGLáLQLEHOLUWHUHNȋ<HQL'DYXWRáOXK¾N¾PHWLQGHQ%DġEDNDQȇGDQLVWHáLPL]
6HQGLNDODUóQ¸Q¾QGHNLVRUXQODUóQ
NDOGóUóOPDVóGóUȋGHGL
)DWLK$\GHPLUȊ6RQV¸]*D]HWHVLNXUXOXġXQGDQEX\DQDVD\JóQOóáóQóV¾UG¾UHQ7¾UN%DVóQóQHQ¸QHPOL
NXUXPODUóQGDQELULVLGLU<DUóPDVóUOóNNXUXOXġODUóQ\D\óQKD\DWODUóQóGHYDPHWWLUPHOHULYHLVWLKGDP\DUDWPDODUóWHġYLNHGLOPHOLGLUȋGHGL
*D]HWHPL]LPWL\D]VDKLEL$EGL
3HKOLYDQ]L\DUHWWHQGX\GXáXPHPQXQL\HWLGLOHJHWLUHUHN\óOODUGóUPHG-
\DVHNW¸U¾LOHL©L©H©DOóġDQ%DVóQòġ
6HQGLNDVóQóQJHUHNLġKD\DWóJHUHNVH
GHPHG\DD©óVóQGDQ¸QHPOLJ¸UHYOHU
¾VWOHQGLáLQLYXUJXODGó
7¾UNL\HȇGHVL\DVLSDUWLOHULQPHG\DNXUXOXġODUóQó\DQGDġ\DGD\DQOó
RODUDNJ¸UPHOHULQLQ\DQOóġOóáóQóYXUJXOD\DQ3HKOLYDQȊ0HG\DVL\DVLSDUWLOHUHHġLWPHVDIHGHROXUVDKDEHUYH
\RUXPODUóPHVOHNHWLáL©HU©HYHVLQGH
\D\óQODUVDKDONóQKDEHUDOPDKDNNóQDVD\JóOóGDYUDQóUVDKHPLNWLGDU
KHPPXKDOHIHWPHPQXQNDOóU9DWDQGDġWDWDUDIVó]KDEHUOHUHNDYXġXUȋGHGL
3HKOLYDQ*D]HWHFLOHULQWXWXNOX
\DUJóODQPDODUóQóQKDEHUYHILNLUPDVXQL\HWLQHJ¸OJHG¾ġ¾UG¾á¾Q¾YXUJXOD\DUDNȊX]XQWXWXNOXOXNELU
QHYLLQID]GóU*D]HWHFLILNLULġ©LVLGLU
+DEHUPHG\DQóQROPD]VDROPD]óGóU
*D]HWHFLOHU\RUXPODUóYHKDEHUOHUL
VX©XQVXUXWDġó\RUVDWXWXNVX]\DUJóODQPDOóGóUȋGL\HNRQXġWX
Şeht Astsubay Uluocak gözyaşları le uğurlandı
%¾OHQW7$7
/,*¸NKDQ&(</$1
.2<8/+ò6$56LYDV'+$
Ġ,51$.
WDJ¾Q¸QFH
3..
OóWHU¸ULVWOHUOHJLUGL
áL©DWóġPDGD\DUDODQDQYH
¸QFHNLJ¾QWHGDYLJ¸UG¾
á¾*$7$
GDġHKLWG¾ġHQ
\DġóQGDNL-DQGDUPD$VWVX
ED\6óGGóN8OXRFDNPHP
OHNHWL6LYDV
óQ.R\XOKLVDU
òO©HVL
QGHJ¸]\DġODUóDUD
VóQGDWRSUDáDYHULOGL0LO
OL6DYXQPD%DNDQóòVPHW
<óOPD]
óQGDNDWóOGóáóFHQD
]HQDPD]óQóġHKLGLQLPDP
NDUGHġL6DGóN8OXRFDNNóO
GóUGóĠóUQDN
WD‰DNóUV¸á¾W
.RPDQGR7XJD\ó
QGDJ¸
UHY\DSDQ-DQGDUPD$VWVX
ED\6óGGóN8OXRFDNJH©HQ
$UDOóN
WD3..
OóWHU¸ULVW
OHULQVDOGóUóVóQGD\DUDODQ
Gó$QNDUD
\DVHYNHGLOHUHN
*$7$
GDWHGDYL\HDOóQDQ
$VWVXED\8OXRFDN\DSóODQ
P¾GDKDOHOHUHUDáPHQNXU
WDUóODPDGó
(YOLYH©RFXNEDEDVóġH
KLGLQFHQD]HVL¸QFHNLJHFH
NDUD\ROXLOHPHPOHNHWL6L
YDV
óQ.R\XOKLVDUòO©HVL
QH
JHWLULOGLĠHKLGLQFHQD]H
VLG¾QVDEDKLO©HKDVWDQHVL
PRUJXQGDQDOóQDUDNW¸UHQ
L©LQFHQD]HDUDFó\ODND\PD
NDPOóNELQDVó¸Q¾Q¾JHWL
ULOGL7¸UHQHġHKLGLQDLOHVL
YH\DNóQODUóLOHELUOLNWH0LO
OL6DYXQPD%DNDQóòVPHW
<óOPD]6LYDV9DOLVL$OLP
%DUXW
LQFL3L\DGH(áLWLP
7XJD\ó.RPXWDQó7XáJHQH
UDO)DWLK&HODOHGGLQ6DáóU
YHED]óLOSURWRNRO¾\HOH
ULNDWóOGóĠHKLGLQ\DġóQ
GDNLDQQHVL+HVQD8OXRFDN
EXUDGD<DYUXP\DYUXP
GL\HUHNIHU\DWHWWL
ŞEHİDİN NAMAZINI
KARDEŞİ KILDIRDI
ĠHKLGLQ¸áOHQDPD]óQ
GDQVRQUDNóOóQDQFHQD]H
QDPD]óQó6LYDV
óQ=DUDLO
©HVLQGHLPDPRODUDNJ¸UHY
\DSDQNDUGHġL6DGóN8OX
RFDNNóOGóUGó1DPD]GDQ
VRQUDġHKLGLQ\DġóQGDNL
HġL(OLIYH©RFXNODUó\D
ġóQGDNL2]DQ\DġóQGDNL
%HW¾OLOH\DġóQGDNL%H\
]XQXU8OXRFDN7¾UNED\UD
áóQDVDUóOóWDEXWDVDUóODUDN
J¸]\DġóG¸NW¾ĠHKLGLQDLOH
VLQLDVNHULSHUVRQHOVDNLQ
OHġWLUGL<DNODġóNELQNL
ġLQLQNDWóOGóáóW¸UHQGHELU
JUXSYDWDQGDġ
ĠHKLWOHU¸O
PH]YDWDQE¸O¾QPH]
VOR
JDQODUóDWóOGóĠHKLGLQFH
QD]HVLNóOóQDQQDPD]óQ
DUGóQGDQ+DFóLO\DVN¸\¾Q
GHJ¸]\DġODUóDUDVóQGDWRS
UDáDYHULOGL
Cizre ve Silopi'de PKK'ya
karşı operasyonlar sürüyor
Kılıçdaroğlu'ndan
Noel mesajı
$1.$5$'+$&+3*HQHO%DġNDQó.HPDO
.óOó©GDURáOX1RHO0HVDMó\D\óQODGó.óOó©GDURáOX
1RHOPHVDMóQGDġXLIDGHOHULNXOODQGó7DULKER\XQFDELU©RNIDUNOóLQDQ©YHGLQHHYVDKLSOLáL\DSDQ$QDGROXKRġJ¸U¾EDUóġYHNDUGHġOLáLQVHPERO¾G¾U&XPKXUL\HWLQNXUXOXġXQGDQLWLEDUHQGHEX
VHPERODQOD\óġGHYDPHWPLġD\UóPFóOóN¸WHNLOHġWLUPHóUN©óOóNYHQHIUHWV¸\OHPL¾ONHPL]GHDVOD]HPLQEXODPDPóġELUELULQGHQIDUNOóGLQOHUHLQDQ©ODUDVDKLSYDWDQGDġODUóPó]ED\UDPODUóQóKHS
ELUOLNWHNXWODPóġGRVWOXNNDUGHġOLNVHYJLYHELUOLNKLVVLHWUDIóQGDND\QDġPóġWóU7DULKLQHQJ¾©G¸QHPOHULQGHGDKLNDUġóOóNOóVD\JóYHVHYJLOHULQL\¾FHOWHQKDONóPó]J¾Q¾P¾]GHGHEXKLVOHULFDQOóELU
ġHNLOGH\DġDPDNWDGóU
Cizre ve Sur’da 13
PKK'lı öldürüldü
$1.$5$$1.$Ȃ&L]UHYH6XUȇGDG¾Q\DSóODQ
RSHUDV\RQODUGDWRSODPE¸O¾F¾WHU¸ULVWLQHWNLVL]
KDOHJHWLULOGLáLELOGLULOGLòNLLO©HGHNLRSHUDV\RQODUGDWRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVWVD\óVóQóQ
ȇ\HXODġWóáóEHOLUWLOGL
76.G¾Q\DSóODQWHU¸UOHP¾FDGHOHIDDOL\HWOHULQHLOLġNLQD©óNODPD\DSWó%XQDJ¸UHG¾QĠóUQDNȇóQ
&L]UHLO©HVLQGHGHYDPHGHQRSHUDV\RQGDG¾QDOWó
%¸O¾F¾7HU¸U˜UJ¾W¾PHQVXEXWHU¸ULVWHWNLVL]KDOH
JHWLULOGL%XE¸OJHGHNLRSHUDV\RQGDWRSODPHWNLVL]KDOHJHWLULOHQWHU¸ULVWVD\óVóQóQȇ\HXODġWóáó
EHOLUWLOGL
Ġ,51$.'+$Ġ,51$.
óQ
&L]UHYH6LORSLLO©HOHULQGH$UDOóN
WDLODQHGLOHQVRNDáD©óNPD\DVDáóQGDQVRQUDND]óODQKHQGHNOHULQNDSDWóOPDVóEDULNDWODUóQ
NDOGóUóOPDVóYHLNLLO©HGHNL3..
Oó
WHU¸ULHVWOHULQHWNLVL]KDOHJHWLULOPHVLL©LQEDġODWóODQRSHUDV\RQODUV¾U¾\RU&L]UH
GHDVNHUYHSROLVLQRUWDNRSHUDV\RQXGHYDPHGHUNHQ
LO©HQLQKDNLPWHSHOHULQGHNRQXġODQDQWDQNODUGDQ3..
OóWHU¸ULVWOHULQNXUGXáXEDULNDWODUDWRSDWóġODUó
V¾U¾\RU*HFHGHGHYDPHGHQRSHUDV\RQODUQHGHQL\OH¸]HOOLNOH©DWóġPDODUóQ\RáXQODġWóáó&XGL1XUYH
<DVHIPDKDOOHOHULQGH©RNVD\óGDHY
Lġ\HULYHDUDFóQKDVDUJ¸UG¾á¾EHOLUWLOGL<DVHIPDKDOOHVLQGHED]óDLOHOHULQLVH©DWóġPDODUQHGHQL\OHFDPLOHUHVóáóQGóNODUó¸áUHQLOGL<DVHI
PDKDOOHVLQGHED]óDLOHOHULQLVH©DWóġPDODUQHGHQL\OHFDPLOHUHVóáóQGóNODUó¸áUHQLOGL
BEYAZ BAYRAKLARLA CUDİ
MAHALLESİ'NDEN AYRILDILAR
'¾QVDEDKVDDWOHULQGH\RáXQ
©DWóġPDODUóQROGXáX&XGL0DKDOOHVLQGHED]óYDWDQGDġODUóQHOOHULQGH
EH\D]ED\UDNODUODPDKDOOHGHQD\UóOóS©HYUH\ROXQDGRáUXJLWWLNOHUL
J¸U¾OG¾òO©HGHDVNHULKDUHNHWOLOLN
V¾UHUNHQEDULNDWYHKHQGHNOHULQ
EXOXQPDGóáó'DáNDSó0DKDOOHVLQGH
VRNDáD©óNóS.óUPó]ó0HGUHVH\DNóQóQGDNLSDUNWDRWXUDQYDWDQGDġODUDVRNDáD©óNPD\DVDáóQóKDWóUODWDUDNHYOHULQHJLUPHOHULQLLVWHGL
6XU
GDNL3..
OóWHU¸ULVWOHUGHQ
\ROFXX©DáóQDWDFL]DWHġL
$1.$5$'+$'ò<$5
%$.,5VHIHULQL\DSDQ\ROFX
X©DáóQD3..
OóWHU¸ULVWOHUWD
UDIóQGDQDWHġD©óOGó.XOHWD
UDIóQGDQDWHġD©óOGóáóQóQSL
ORWODUDLOHWLOPHVL¾]HULQH
\ROFXX©DáóURWDVóQGDNLIDUN
OóE¸OJHOHULNXOODQDUDN'L
\DUEDNóU+DYDOLPDQó
QDLQLġL
JHU©HNOHġWLUGL
$UDOóNWDULKLQGH'L\DUED
NóUVHIHULQL\DSDQELU\ROFX
X©DáóQD'L\DUEDNóU+DYDOL
PDQó
QDLQLġLVóUDVóQGDWHU¸
ULVWOHUWDUDIóQGDQ¸QFHOD]HU
WXWXOGXVRQUDL]OLPHUPLOH
ULQNXOODQóOGóáóX]XQQDPOX
OXVLODKODUODWDFL]DWHġLD©óO
Gó%¸OJHGHJ¸UHY\DSDQSROLV
HNLSOHULWDFL]DWHġLQLIDUN
HWWL%XQXQ¾]HULQHKHPHQ
'L\DUEDNóU+DYDOLPDQóNX
OHVL\OHWHPDVDJH©HQHPQL
\HWJ¾©OHUL
8©DáDOD]HUWX
WXOX\RUYHL]OLPHUPLOHULQ
NXOODQóOGóáóX]XQQDPOXOXVL
ODKODUODX©DáDWDFL]DWHġD©ó
Oó\RUGL\HUHNX\DUóGDEX
OXQGX%XQXQ¾]HULQHKDYD
WUDILNNRQWURO¸UOHULRVóUD
GD6XUòO©HVL¾]HULQGH
PHWUH\¾NVHNOLNWHNLEHNOHPH
QRNWDVóQGDNLX©DáóQSLORWOD
UóQóX\DUGó
Söz Hakkı
?bXQ^E
EB?
<E
[email protected]
Çifte kavrulmuş
Rekor ceza
GİŞELERDEN KAÇAK GEÇEN BİR
ARACA 18 AY SONRA 254 GEÇİŞ İÇİN
TOPLU ÖDEME GÖNDERİLDİ
1. CEZA: Ücreti 1,5 lira olan bir gişeden kaçak geçerseniz ve en yakın gişeden çıkarsanız dahi, en uzak çıkış
ücreti yani 15 lira ödersiniz.
2. CEZA: Birinci cezayı aldınız ama
bitmedi bu 15 lira ceza birde 10 ile
çarpılıyor.
3. Örneğin: 1.Ceza 15 TL x 2.Ceza
10 Kat = 150 lira bir geçişe tahakkuk
eden toplam ceza oluyor.
4. Eeee bu tatlı para bütçesi açık
veren Devlet Baba’nın da çok hoşuna gidiyor.
5. 15 ay bekliyor ve 254 geçiş için
katlamalı cezalar uygulanıyor ve rakam 25 milyon liraya ulaşıyor. “Ödeme emri” toplu halde gönderiliyor.
Devlet bütçesi açık veriyor olabilir,
paraya çok ihtiyacı olabilir, Suriyelilerin bakımı bütçe açığını arttırmış olabilir özetle her şey olabilir ama bu böyle
de ceza olmaz ki.
Vatandaş bize ceza tebligatını mail
olarak gönderdi. Mart 2014’de HGS
kartında limit bitmiş ve ilk kaçak geçiş
uygulanmış.
İstanbul-Ankara Otoyolunda Çamlıca HGS den girmiş, en yakın gişeden
çıkmış. Ama bu çıkışın rakamı değil.
Çünkü yasa gereği Çamlıca’dan
en uzak mesafe olan Ankara’dan çıkmış sayılıyor ve kaçak geçiş ücreti cezası olarak 15 lira tahakkuk ettiriliyor.
Elde var 1. Ceza
Yasa diyor ki, “ olmaz, yetmez az
gelir bu 10 kat ceza.”
Bunu da 10 ile çarp, yani 10 katını öde bakalım diyor ve kaça geçişe
cezanın cezasını uyguluyor.
Hesap şöyle oluyor:
1.Ceza 15 TL x 2.Ceza 10 Kat = 150
lira
“Sen kaçak geçtin kardeşim daha
bu da bir şey değil” diyor Devlet
Baba.
Ama baba filan demenize gerek
yok, çünkü bu birinci ihlalden haberiniz yok. Siz başlıyorsunuz geçiş ücreti
olan 10-20 lira yeter diye yatırmaya.
Ama yetmiyor ki, başlıyor her geçişiniz “kaçak işlemi” olarak işlemeye.
1 – 3 – 10 – 50 – 150 – 250 geçiş siz
para yatırdıkça sanmayın ki anapara alınıyor.
Hep katlamalı cezanın cezası alınıyor.
Ve bir gün evinize, işyerinize ödeme emri geliyor.
Sıkı durun 2 yılda yaklaşık 250 ihlal
var ve anapara yaklaşık bin 700 lira
olmasına rağmen toplum ödemeniz
gereken rakam karşınıza çıkıyor:
25 bin lira – 25.000.-TL
Devlet vatandaşına tuzak kurar
mı?
Kurarmış demek ki.
2 yıl vatandaşa ne bir SMS, ne bir
mektup, ne bir uyarı, ne bir ödeme
emri gönderme ve ikinci yılın sonunda
araba parası kadar bir parayı cezanın
cezası olarak gönder.
İnanılır gibi değil ama gerçek ve
sadece bir vatandaşın şikayeti bu.
Bunu Jet Fadıl yapsa, “ vay dolandırıcı vay” diyebilirsiniz, ama Devlet
Baba yaparsa;
Ben ne diyeceğimi bilemedim, belki siz bilirsiniz…
SONSÖZ
Karga bana dedi
di ki
DAVUTOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A AĞIR SÖZLER
Tam br rezalet ve hanet
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Moskova ziyaretini
eleştirerek "TBMM üyesi olan HDP eş başkanının Rusya'da 'Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi
yanlıştı' demesi tam bir rezalet ve tam bir ihanettir" dedi.
%DKDU'(0ò5(/$1.$5$
'+$$72&RQJUHVLXP
GDJHU©HNOHġWLULOHQ.26*(%
¾QF¾.2%ò
YH*LULġLPFLOLN˜G¾OOHUL7¸UHQL
QGH
NRQXġDQ'DYXWRáOX6DOóJ¾Q¾JHU©HNOHġWLULOHQ$.3DUWLJUXSWRSODQWóVóQGDWHU¸URSHUDV\RQODUóQGDQ]DUDU
J¸UHQ.2%ò
OHUYHHVQDIL©LQDWóODFDN
DGóPODUóD©óNODGóáóQóKDWóUODWWó%DġEDNDQ'DYXWRáOX7HU¸U¸UJ¾W¾¾ONHPL]LQ©HYUHVLQGH\DġDQDQROD\ODUDP¾GDKLOROPDVóQóHQJHOOHPHN
LVWH\HQRGDNODUóQPDġDOóáóQó¾VWOHQHUHN\HQLGHQWHU¸UROD\ODUóQóEDġODWWó
7¾UNL\H
\LWHU¸UOHPHġJXOHGHUHN2UWDGRáX
GDGDKDUDKDWDWNRġWXUPDN
LVWH\HQ©HYUHOHU7¾UNL\H
\HNDUġó
RODQKHURGDáóQWDġHURQOXáXQDG¾QGHQUD]óRODQWHU¸U¸UJ¾W¾Q¾VDKD\D
V¾UG¾OHU+DQJL¾ONHOHUOHQHW¾UKHVDSODUóL©LQGHROGXNODUóQó\DNóQGDQ
WDNLSHGL\RUX]GL\HNRQXġWX
"ELİ KANLI ÇETELER
VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT
ALANLARINI TALAN EDİYOR"
7HU¸U¸UJ¾W¾Q¾Q'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROX
GDE¸OJHKDONóQóQ\DġDPóQó]RUODġWóUGóáóQóGLOHJHWLUHQ
'DYXWRáOX%XHOLNDQOó©HWHOHUE¸OJHKDONóQóQV¸]GHKDNNóQóKXNXNXQX
NRUXGXáXQXLGGLDHGL\RU2\VDYDWDQGDġODUóPó]óQKHPKX]XUXQXKHP
PDOóQóP¾ON¾Q¾KHPKD\DWDODQODUóQóWDODQHGL\RUODU2NXOODUóQóDWHġH
YHUL\RUODU2NXODJLGHPH\HQJHQ©OHULNHQGLOHULQHNDWDELOHFHNOHULSRWDQVL\HO©HWHHOHPDQóJLELJ¸U¾SJHOHFHNOHULQLNDUDUWó\RUODU&DPLOHULYH
RUWDNWDULKPLUDVóPó]óWHġNLOHGHQ
ELU©RN\DSó\óWDKULSHGLSRUWDGDQ
NDOGóUPD\D©DOóġó\RUODU%¸OJHGHNL
YDWDQGDġODUóPó]óQG¾NNDQODUóQó\DNó\RUODU\óNó\RUODU%L]\HQLLġ\HUL
D©óOVóQGDKD©RNYDWDQGDġóPó]DLġ
LPNDQóVDáODQVóQGL\HXáUDġóUNHQRQODU\DSóODQODUó\HUOHELUHWPH©DEDVó
L©LQHJLUL\RULIDGHOHULQLNXOODQGó
"HENDEKLERİ AÇANLAR VE
SAVUNANLAR KAZDIKLARI
HENDEKLERİN İÇİNE KENDİLERİ
DÜŞECEK"
+HQGHNOHULD©DQODUóQYHVDYXQDQODUóQND]GóNODUóKHQGHNOHULQL©LQHNHQGLOHULQLQG¾ġHFHáLQLEHOLUWHQ
'DYXWRáOX%XQODUóQKHSVLQDILOH©DEDODU.DUGHġOLáLPL]LQ¸Q¾QHEDULNDW
NXUXSKHQGHNOHUD©PD\D©DOóġDQODU
KL©ELU]DPDQPXYDIIDNRODPD\DFDNODU%XKHQGHNOHULD©DQODUYHVDYXQDQODUELOVLQOHUNLND]GóNODUóKHQ-
GHNOHULQL©LQHNHQGLOHULG¾ġHFHNOHU
%L]VDáODPN¸NOHUHVDKLSELUPLOOHWL]
%LUOLNYHNDUGHġOLáLPL]LER]DFDNJLULġLPOHUHDVODYHDVODL]LQYHUPHGLN
L]LQYHUPH\HFHáL]7HU¸U¾QYDWDQGDġODUóPó]óPDáGXUHWPHPHVLL©LQ
JHUHNOLW¾P¸QOHPOHULDOó\RUX]DOPD\DGDGHYDPHGHFHáL]GHGL
"TERÖRDEN ETKİLENEN ESNAFIMIZ
İÇİN EK ADIMLAR ATACAĞIZ"
'RáXYH*¾QH\GRáX$QDGROXE¸OJHOHULQGHWHU¸UGHQHWNLOHQHQE¸OJH
KDONóYHHVQDIóQPDáGXUL\HWOHULQLQ
JLGHULOPHVLL©LQHNDGóPODUDWóODFDáóQóV¸\OH\HQ'DYXWRáOX%LU\DQGDQ
YDWDQGDġODUóPó]óKX]XUYHHPQL\HWH
NDYXġWXUPDNL©LQ\RáXQġHNLOGHWHU¸UOHP¾FDGHOHHGHUNHQGLáHU\DQGDQGDWHU¸UGHQHWNLOHQHQYDWDQGDġODUóPó]óQ\DQóQGDROPD\D\DUDODUóQó
VDUPD\DGHYDPHGHFHáL]7HU¸UGHQ
YHEXEDVNóODUGDQGRáUXGDQHWNLOHQHQHVQDIóPó]D.2%ò
OHULPL]H¸]HOOLNOHYHUJLYHSULPOHULQLQ¸GHPHOHUL\OHLOJLOLHUWHOHPHOHU\DSWóNDPD
D\Qó]DPDQGDFLGGLELUGHVWHNGH
RUDGDHNRQRPLNKD\DWóQFDQODQPDVóL©LQGHHNDGóPODUDWDFDáó]0LOOHWLPL]L¾ONHPL]LEXWHU¸UEHODVóQGDQ
NXUWDUDFDNHQNóVD]DPDQGDKX]XU
YHJ¾YHQHNDYXġWXUDFDáó]D©óNODPDVóQGDEXOXQGX
Kart adatları Ocak
ayında görüşülecek
Şubat ayında
30 bin öğretmen
ataması yapılacak
$1.$5$$1.$0DOL\H%DNDQó1DFL$áEDOġXEDWD\óQGDELQ¸áUHWPHQDWDPDVó\DSóODFDáóQó¸Q¾P¾]GHNLG¸QHPGHGHLODYH¸áUHWPHQ
LKWL\DFóQóQNDUġóODQPD\DGHYDPHGLOHFHáLQLV¸\OHGL
0DOL\H%DNDQó1DFL$áEDO*HQHO
.XUXOȇGDG¾Q*HOLU9HUJLVL.DQXQX
LOH%D]ó.DQXQODUGD'HáLġLNOLN<DSóOPDVóQD'DLU.DQXQ7DVDUóVó¾]HULQGHPLOOHWYHNLOOHULQLQVRUXODUóQó\DQóWODGó
-VERGİ HARCAMALARI RAPORU
YAYINLANACAK0DOL\H%DNDQó¸Q¾P¾]GHNLG¸QHPGH¸]HORODUDNKHU\óO\D\óQODQPDN¾]HUHYHUJLKDUFDPDODUóUDSRUX
\D\óQODPD\DEDġOD\DFDNODUóQóEHOLUWHUHNȊ+HUELUYHUJLG¾]HQOHPHVLQH
LOLġNLQNDSVDPOóDQDOL]OHUEXUDGDNL
\DSóODQGHáHUOHQGLUPHOHU©HU©HYHVLQGHYD]JH©LOHQELUYHUJLYDUVDRYHEXQXQVRV\DOYHHNRQRPLNPDOL\HWLQLGH
EXUDSRUODUGDLQġDOODKGHáHUOHQGLUHFHáL]ȋGHGL
- YEM VE GÜBREDE YÜZDE 18
VE 8 OLAN VERGİ ORANLARINI
3
Güncel
25 ARALIK 2015 CUMA
SIFIRA İNDİRECEK DÜZENLEME
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS’E
GELECEK(QVRQVH©LPEH\DQQDPHVLQGH
YH+¾N¾PHWSURJUDPóQGDGD\HPYH
J¾EUHGH¸]HOOLNOH©LIW©LOHULQNXOODQGóáóWHPHOJLUGLOHURODQ\HPYHJ¾EUHGH\¾]GHYHRODQYHUJLRUDQODUóQóVóIóUDLQGLUHFHáLQLNDOGóUDFDáóQóGD
LIDGHHWWLNOHULQLND\GHGHQ0DOL\H%DNDQóȊ˜Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGHGHEX
G¾]HQOHPH\LLQġDOODK0HFOLVȇHJHWLUHFHáL]ȋD©óNODPDVóQó\DSWó
- “VERGİSİNİ DÜZENLİ OLARAK
ÖDEYEN MÜKELLEFLERİMİZE
DÖNÜK DE ÇALIŞMALARIMIZ VAR”9HUJLVLQLG¾]HQOL¸GH\HQP¾NHOOHIOHUH\¸QHOLNELU©DOóġPDROXSROPDGóáóQDLOLġNLQVRUX\DGD0DOL\H%DNDQóȊ%L]GHKDNLNDWHQEXQX
¸QHPVL\RUX]%LUWDUDIWDQYHUJLVLQL¸GHPHNWHQLPWLQDHGHQYH\DEX
DOóġNDQOóáóROPD\DQP¾NHOOHIOHUHG¸Q¾NFD\GóUóFóWHGELUOHULDOóUNHQGLáHU
WDUDIWDQGDYHUJLVLQLG¾]HQOLRODUDN
¸GH\HQP¾NHOOHIOHULPL]HG¸Q¾NGH
©DOóġPDODUóPó]YDU
%$1.$&,/$59()ø1$16&,/$5
'(51(öø
1'(1'8<858
'HUQH÷LPL]LQ2OD÷DQVW*HQHO.XUXO7RSODQWÕVÕDúD÷ÕGDNLJQGHPPDGGHOHULQLJ|UúPHN]HUH'(51(.PHUNH]LPL]RODQ0DOWHSH0DKùHKLW'DQÕú7XQDOÕJLO6RNDN1R
GH&XPDUWHVLJQ6DDW
GD\DSÕODFDNWÕU
7RSODQWÕGD\HWHUOLoR÷XQOXNVD÷ODQPDGÕ÷ÕWDNGLUGHELUKDIWDVRQUD
&XPDUWHVLJQ6DDW
GDD\QÕ\HUGH\DSÕODFDNWÕU
h\HOHULPL]HLODQHQGX\XUXOXU
GÜNDEM
$oÕOÕúYH\RNODPD
'LYDQKH\HWLWHúNLOL
6D\JÕGXUXúXYHøVWLNODO0DUúÕ
QÕQRNXQPDVÕ
<|QHWLP.XUXOXUDSRUXQXQRNXQPDVÕP]DNHUHVLYHLEUDVÕ
'HQHWOHPH.XUXOXQXQUDSRUXQXQRNXQPDVÕP]DNHUHVLYHNDEXO
'HUQH÷LQIHVKHGLOPHVLQLQJ|UúOPHVLJHQHONXUXOFDNDUDUD
ED÷ODQPDVÕ
7DVIL\HNXUXOXQXQROXúWXUXOPDVՁo\H
'LOHNWHPHQQLOHU
.DSDQÕú
$1.$5$$1.$*¾PU¾NYH7LFDUHW%DNDQó%¾OHQW7¾IHQNFLNDUW
DLGDWODUóYHGRV\DPDVUDIóKXVXVXQGDW¾NHWLFLOHULUDKDWODWDFDN\HQLELU
G¾]HQOHPHL©LQ2FDND\óQGD%''.
YH7%%LOHJ¸U¾ġHFHNOHULQLV¸\OHGL
7¾NHWLFL+DNHP+H\HWOHULQLQLġ\¾N¾
\¾]¾QGHQ©DOóġDPD]GXUXPDJHOGLáLQLQDOWóQó©L]HQ7¾IHQNFLȊ7¾NHWLFL+DNHP+H\HWOHULQLQ¾]HULQGHNL\¾N¾DOPDQóQELU\ROXGDEXNDUW
DLGDWODUóQóQELUNXUDODEDáODQPDVóȋGHGL
*¾PU¾NYH7LFDUHW%DNDQó%¾OHQW7¾IHQNFL(NRQRPL0XKDELUOHUL
'HUQHáLȇQGHNLVRKEHWWRSODQWóVóQGD
JD]HWHFLOHULQJ¾QGHPHLOLġNLQVRUXODUóQó\DQóWODGó*¾PU¾N%DNDQOóáó
RODUDNW¾PJ¾PU¾NLġOHULQLQHOHNWURQLNRUWDPDWDġóQPDVóQRNWDVóQGDWDOLPDWODUYHUGLNOHULQLEHOLUWHQ%DNDQ
7¾IHQNFLȊ$UWóNLQVDQODUóPó]óQWHN
ELUP¾UDFDDWODW¾PLġOHPOHULQLHOHNWURQLNRUWDPGD\DSDUDNVRQODQGóUPDVóQóLVWHGLN%L]%DNDQOóNWDNLPDNDPGDRWXUGXáXPX]GD+DEXUȇGDQ
.DSóNXOHȇGHQ\DGD*¾UEXODNȇWDQJLUHQELUWóUóQKDQJLLġOHPOHUHWDELWXWXOGXáXQXġXDQGDQHUHGHROGXáXQX
YHEXLġOHPV¾UHOHULQLEHOOLVWDQGDUWODUDWDġóPDNJLELELUKHGHINR\GXN
òQġDOODKEXQXVHQHL©HULVLQGHJHU©HNOHġWLUHFHáL]VHQHL©HULVLQGHGH
LKUDFDW©óPó]GDLWKDODW©óPó]GDLWKDO
HWWLáL¾U¾Q¾QKDQJLJ¾PU¾NWHQHUHGHQHLġOHP\DSóOGóáóQóRWXUPXġROGXáXRILVWHQL]OH\HELOHFHNNRQXPD
JHOHFHN%XQGDNLKHGHILPL]ġX%L]
7¾UNL\HȇQLQLKUDFDWóQóDUWóUPDNLVWL\RUVDNEL]7¾UNL\HȇGH¾UHWLOHQPDOODUóQN¾UHVHOSL\DVDODUGDUHNDEHW
HGLOHELOLUNRQXPDJHOPHVLQLLVWL\RUVDNKHPJ¾PU¾NOHPHLġOHPOHULQGHNLPDOL\HWLD]DOWDFDáó]KHPGHKó]ó
DUWóUDFDáó]‰¾QN¾DUWóNXOXVODUDUDVó
SL\DVDODUGDPDOL\HWNDGDUWHVOLPV¾UHOHULGH©RN¸QHPDU]HGL\RU
Dündar ve Gül çn,
‘Aldırma Gönül’ ded
˜]NDQ$56/$1<DġDU.$‰
0$=ò67$1%8/'+$7878./8
JD]HWHFLOHU&DQ'¾QGDUYH(UGHP
*¾O
HGHVWHNL©LQEDġODWóODQ
8PXW
1¸EHWLQLEXJ¾Q¸áOHGHQVRQUDGHYUDODQVDQDW©ó(GLS$NED\UDPFH]DHYL¸Q¾QGHWXWXNOXJD]HWHFLOHUL©LQ
Ȇ$OGóUPD*¸Q¾OȇġDUNóVóQóV¸\OHGL
7XWXNOXJD]HWHFLOHULQ¸]J¾UO¾NOHULQHNDYXġPDVóL©LQ6LOLYUL&H]DHYL¸Q¾QGHWXWXODQ
8PXW1¸EHWL
QL
EXJ¾Q\D]DUVHQGLNDFó<DġDU6H\PDQLOHòVWDQEXO7HNHO*D]HWH%D\LOHUL2GDVó%DġNDQó)HULKDQ.DUDVX
GHYUDOGó1¸EHWLQ¸áOHQGHQVRQUDNL
E¸O¾P¾Q¾LVH¾QO¾VDQDW©ó(GLS$NED\UDPHġL$\WHQ$NED\UDPLOHELUOLNWHWXWWX
7¾UNL\HȇGHEDVóQ¸]J¾UO¾á¾QH©RN
\RáXQEDVNóROGXáXQXEHOLUWHQ(GLS
$NED\UDPȊ%XQXQHQVRPXW¸UQHáL&DQ'¾QGDUYH(UGHP*¾O%XQODUóQGóġóQGDFH]DHYOHULQGHWXWXODQ
ELUV¾U¾EDVóQHPHN©LVLDUNDGDġóPó]YDU%X¾ONHQLQVDQDW©óVóRODUDN
EXQODUóQELUDQ¸QFHVRQEXOPDVóQó
>ebY;1I9
[email protected]
İsrail’le el sıkışmak
doğru bir karardır!
Mavi Marmara gemisine saldırı yüzünden ilişkilerin kopma noktasına geldiği İsrail’le aramızın düzelmeye başlaması son zamanlarda
yaptığımız belki de en doğru dış
politika hamlesidir.
Bu hamleyi “tutarsızlık” olarak
niteleyen muhalefetin yaklaşımını kabul etmek mümkün değildir.
Şunu unutmamak gerekir ki; ülkelerin dostları yoktur, çıkarları vardır. Şu
andaki çıkarlarımız İsrail’le oturup
barış çubuğu tüttürmemizi zorunlu
kılmaktadır.
++
Tam bir ateş çemberi içinde yaşıyoruz. Ruslar, Türkiye’nin bombalanmasından bahsediyor, PKK’ya
göz kırpıyor. İran’ın Ortadoğu’da
kendisine en büyük rakip olarak Türkiye’yi gördüğü de bir gerçek. Irak
merkezi yönetimiyle aramızın iyi olduğu da söylenemez. Daha birkaç
gün önce dünyaya bizi işgalci diye
şikayet ettiler. Suriye’deki Esat rejiminin bize karşı beslediği duygular
da malum.
Böyle bir ortamda aramızın bozuk olduğu ülkelerle ilişkileri yumuşatmak en doğru, en sağlıklı davranıştır.
++
İsrail’in, dünyada, elindeki toprağın ve nüfus büyüklüğünün çok
üstünde bir etki gücüne sahip olduğu gerçeğinden hareketle bu
ülkeyle diyalog yollarının açık tutulması, ekonomiden savunmaya her
alanda işbirliği yapılması eleştirilmek bir yana alkışlanmalıdır.
Kaldı ki İsrail’in Mavi Marmara
baskını nedeniyle Türkiye’den özür
dilemesi ve baskında yaşamını kaybeden kişilerin ailelerine tazminat
ödemeyi kabul etmesi de dostluk
adına son derece olumlu adımlardır.
++
“İsrail’le yeniden dost olmak Filistinli kardeşlerimizi satmaktır” eleştirileri de havada kalmaya mahkumdur.
Barış içinde olduğumuz bir İsrail’le oturup Filistin sorununu ele almak, onlarla kanlı bıçaklı olduğumuz zamanlardan herhalde daha
kolaydır.
++
Türkiye, İsrail’le başlattığı barış
görüşmelerini olumlu biçimde sonuçlandırmalı, çevremizde bize diş
bileyen ülkelerle de anlaşmanın,
dost olmanın bir yolunu mutlaka
bulmalıdır.
Yıl: 40
Sayı: 14539
25 ARALIK 2015
CUMA
6216˜=*D]HWHFLOLN0DWEDDFóOóN5HNODPFóOóNòQġ6DQ
YH7LF/WGĠWL$GóQDòPWL\D]6DKLEL
$EGL3(+/ò9$1
*HQHO<D\óQ.RRUGLQDW¸U¾2UKDQ8à852à/8
6RUXPOX<D]óòġOHUL0¾G¾U¾&DIHU.ž/$+/,2à/8
<D]óòġOHUL0¾G¾U¾$OL7(3(
òVWLKEDUDWĠHIL$KPHW$\GóQ.˜.6$/
6SRU6RUXPOXVX$OL<DO©óQ(5&$1
*¸UVHO<¸QHWPHQ1LOD\*$=(/2à/8
+XNXN0¾ġDYLUL$Y0HKPHW1HFDWL<¾]HU
7(06ò/&ò/ò./(5
LVWL\RUXP‰¾QN¾EX7¾UNL\HȇQLQELU
D\óEóGóUEHQFH%¾W¾QG¾Q\D\DUH]LO
ROGXN<DUJóQóQEDġóQGDEXOXQDQODUóQELUDQ¸QFH7¾UNL\HȇQLQEXD\óEóQó
NDOGóUPDODUóJHUHNLUGL\HEXȆ8PXW
1¸EHWLȇQGHEXJ¾QEXUDGD\óPȋGHGL
Ȋ%DġóPó]óKL©ELU]DPDQ¸QHHáPHGLN
YHKL©ELU]DPDQGDHáPH\HFHáL]ȋGL\HQ$NED\UDPȊ%HQEXUDGDQWXWXNOXEXOXQDQ&DQ'¾QGDU(UGHP*¾O
YHW¾PWXWXNOXJD]HWHFLDUNDGDġODUóPó]DPRUDOL©LQELUG¸UWO¾NDUPDáDQ
HWPHNLVWHULPȋGL\HUHNȆ$GóUPD*¸Q¾OȇġDUNóVóQóV¸\OHGL
òVWDQEXO7HPVLOFLVL
òEUDKLP'(0ò5&ò
ò]PLU7HPVLOFLVL
$WDPDQ6$5,*('ò.
.DUDGHQL]7HPVLOFLVL
.HPDOHWWLQ7$1*$/
6LYDV.R\XOKLVDU7HPVLOFLVL
0HKPHW$OL'¾QGDU
0(5.(=
5¾]JDUOó$JDKHIHQGL6RNDN
1R8OXV$1.$5$
7HO
)DNV
ȏ
+$%(50(5.(=ò
òYHGLN26%0DWEDDFóODU6LWHVL
&DGGH(VNL&DG1R
<HQLPDKDOOH$1.$5$
7HO
)D[
ȏ
%$6.,$'5(6ò
òYHGLN26%&DGGH(VNL&DG
6RNDN1R<HQLPDKDOOH$1.$5$
'DáóWóP781$/,0('<$/7'Ġ7ò
<D\óQ7¾U¾<HUHO6¾UHOL
6¸]OHġPH'óġó<D]óODUDžFUHW˜GHQPH]
*D]HWH%DVóP7DULKL$UDOóN3HUġHPEH
ò/$19(5(./$07$5ò)(6ò
ȏ5HQNOLE¾W¾QVD\IDODUGDVWFP7/.'9
ȏ6L\DK%H\D]VD\IDODUGDSD]DUOóáDWDELLGLU
ȏ%LODQ©R*HQHO.XUXO7¾]¾N6LJRUWD
$FHQWHOLN)HVLKQDPHYELODQODUóQVWFP7/.'9
4
SONSÖZ
İlan
25 ARALIK 2015 CUMA
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
7HU¸U¸UJ¾W¾3..PHQVXSODUóLOH
JLULOHQ©DWóġPDGD\DUDODQDQĠóUQDN
WD
‰DNóUV¸á¾W.RPDQGR7XJD\ó
QGDJ¸UHY
\DSDQ\DġóQGDNL-DQGDUPD$VWVXED\
Sıddık Uluocak'ın
7HGDYLJ¸UG¾á¾$QNDUD
*$7$
GDġHKLWROGXáXQX
¾]¾QW¾LOH¸áUHQGLN
ĠHKLGLPL]LQFHQD]HVLG¾Q6LYDV
.R\XOKLVDU+DFóLO\DV.¸\¾
QGH
WRSUDáDYHULOGL
ĠHKLGLPL]H$OODK
WDQUDKPHWDLOHVLQH
\DNóQODUóQD.R\XOKLVDUKDONóQDYHW¾P
PLOOHWLPL]HEDġVDáOóáóGLOHUL]
0HNDQó&HQQHWROVXQ
Abd Pehlvan-Nermn Pehlvan
Mücaht Pehlvan-Bahar Pehlvan
SONSÖZ
Yaşam
25 ARALIK 2015 CUMA
5
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
7HU¸U¸UJ¾W¾3..PHQVXSODUó
LOHJLULOHQ©DWóġPDGD\DUDODQDQ
KHPġHKULPL]-DQGDUPD$VWVXED\
7HU¸U¸UJ¾W¾3..PHQVXSODUó
LOHJLULOHQ©DWóġPDGD\DUDODQDQ
KHPġHKULP-DQGDUPD$VWVXED\
Sıddık Uluocak'ın Sıddık Uluocak'ın
7HGDYLJ¸UG¾á¾$QNDUD
*$7$
GDġHKLWROGXáXQX
¾]¾QW¾LOH¸áUHQGLN
ĠHKLGLPL]LQFHQD]HVLG¾Q
6LYDV.R\XOKLVDU+DFóLO\DV
.¸\¾
QGHG¾]HQOHQHQ
W¸UHQOHWRSUDáDYHULOGL
ĠHKLGLPL]H$OODK
WDQUDKPHWDLOHVLQH
\DNóQODUóQD.R\XOKLVDUKDONóQDYH
W¾PPLOOHWLPL]HEDġVDáOóáóGLOHUL]
0HNDQó&HQQHW5XKXġDGROVXQ
7HGDYLJ¸UG¾á¾
$QNDUD*$7$
GD
ġHKLWROGXáXQX
¾]¾QW¾LOH¸áUHQGLP
ĠHKLGLPL]H$OODK
WDQUDKPHWDLOHVLQH
\DNóQODUóQD.R\XOKLVDUKDONóQDYH
W¾PPLOOHWLPL]HEDġVDáOóáóGLOHULP
0HNDQó&HQQHW5XKXġDGROVXQ
ANKODER
Ankara Koyuluhsar Sosyal Yardımlaşma,
Dayanışma Derneğ Yönetm Kurulu
7$5ò+
7(
BUGÜN
+D]óUOD\DQ.HPDO$&$5
5RGRV2VPDQOóHJHPHQOLáLQHJLUGL
7¾UNL\H
QLQLNLQFL&XPKXUEDġNDQóòVPHWòQ¸Q¾$QNDUD
GD\DġóQGDYHIDWHWWL
+DF
GDQG¸QHUNHQJHPLOHULQLQEDWPDVóVRQXFXNLġL¸OG¾
7XQFHOL&XPKXUL\HW6DYFóVó0XVWDID
*¾O¸OG¾U¾OG¾
$QNDUD6óNó\¸QHWLP0DKNHPHVL7¾P
˜áUHWPHQOHU%LUOHġPHYH'D\DQóġPD'HUQHáL
7˜%'(5
LNDSDWWó6DYFóOóN7˜%'(5
LQ0DUNVLVW/HQLQLVWELUG¾]HQLDPD©ODGóáóQóLGGLDHWWL
7¾UNL\H
QLQLONKD\DO°LKUDFDWGDYDVó
VRQX©ODQGó<DK\D'HPLUHO\óOD\KDSLVFH]DVóQD©DUSWóUóOGó
5RPDQ\D'HYOHW%DġNDQó1LFRODH&HDXġHVFXYHHġL(OHQD&HDXġHVFXLGDPHGLOGL&HDXġHVFX©LIWLRODáDQ¾VW¾ELUPDKNHPHGH\DUJóODQPóġODUGó
7LP%HUQHUV/HH+70/YH:RUOG
:LGH:HE
LQWHPHOOHULQLDWWóòONGHIDLNLELOJLVD\DUDUDVóQGDK\SHUWH[WWHNQRORMLVLNXOODQóODUDNVXQXFXEDáODQWóVóJHU©HNOHġWLULOGL
0LKDLO*RUED©RY6RY\HW6RV\DOLVW
&XPKXUL\HWOHU%LUOLáLEDġNDQOóáóJ¸UHYLQGHQLVWLIDHWWLžONHHUWHVLJ¾QUHVPHQGDáóOGó
3..PLOLWDQODUóòVWDQEXO%DNóUN¸\
GH
‰HWLQND\DPDáD]DODUóQDPRORWRINRNWH\OLDWWó
‰óNDQ\DQJóQGDNLġL¸OG¾
5XV\D%DġNDQó9ODGLPLU3XWLQ6RY\HWOHU%LUOLáL0DUġó
QóQ¾]HULQH$OHNVDQGHU9DVLO\HYL©$OHNVDQGURYWDUDIóQGDQ\HQL\D]óODQV¸]OHUOHKD]óUODQDQ\HQL5XV\D8OXVDO0DUġó
QóQ
NDEXO¾¾]HULQH\DVD\óLP]DODGó
Al TEPE
Sonsöz Gazetes
5RGRV2VPDQOóHJHPHQOLáLQHJLUGL
GD%L]DQV©DáóDGDQóQ+RVSLWDOLHUĠ¸YDO\HOHUL\óOóQGD.XG¾V
GHNXUXODQYH6DLQW-RKQ
NXG¾V5RGRVYH0DOWDWDULNDWó0DOWD
ġ¸YDO\HOHUL5RGRV
ġ¸YDO\HOHULYH0DOWD
VLODKġ¸UOHULQLL©HUHQ
ELURUJDQL]DV\RQ
WDUDIóQGDQ]DSW
HGLOPHVL\OHVRQEXOGX<HQLLVPL\OH5RGRVĠ¸YDO\HOHUL\¸QHWLPLDOWóQGDġHKLU
RUWD©Dá$YUXSDLGHDO
PRGHOLQHJ¸UH\HQLGHQLQġDHGLOGL
ĠHKULQPHġKXUDQóWODUóQóQ©RáXQX3DODFHRIWKH*UDQG0DVWHU%¾\¾NžVWDWODUóQ6DUD\óL©HULU%XG¸-
QHPGH\DSóOPóġWóUĠ¸YDO\HOHULQLQġD
HWWLáLEXNXYYHWOLGXYDUODUGHNL
0óVóU6XOWDQóDWDNODUóQDYH0HKPHG,,QLQGHNLDWDNODUóQDNDUġóNR\XSD\DNWDNDOGóODU6RQRODUDN5RGRV
.DQXQL6XOWDQ6¾OH\PDQ
óQ$UDOóN
GHNLJHQLġRUGXVXQD
NDUġó\HQLNG¾ġW¾.DODQELUND©ġ¸YDO\H\H
6LFLO\D.UDOOóáó
QGDLVWLUDKDWHWPHOHULQHL]LQ
YHULOGLĠ¸YDO\HOHUGDKD
VRQUDRQODUóQRSHUDV\RQPHUNH]L
0DOWD
\DKDUHNHWHGHFHNOHUGL$GD
\DNODġóN\óO2VPDQOóòPSDUDWRUOXáXP¾ONL\HWLQGHNDOPóġWóU
7¾UNL\H
QLQLNLQFL&XPKXUEDġNDQóòVPHW
òQ¸Q¾$QNDUD
GD\DġóQGDYHIDWHWWL
0XVWDIDòVPHWòQ¸Q¾2VPDQOóG¸QHPLQGHDOED\7¾UNL\HG¸QHPLQGH
RUJHQHUDOYHHVNL*HQHONXUPD\%DġNDQóRODQFXPKXUL\HWLQLODQóQGDQ
VRQUDNL7¾UNL\H
QLQLONEDġEDNDQó
LNLQFLFXPKXUEDġNDQóRODQòVWLNODO0DGDO\DVóVDKLELDVNHUYHVL\DVHW©LGLU$WDW¾UN
¾Q
YHIDWóQGDQVRQUD*HQHO%DġNDQóROXQFD
&+3.XUXOWD\óWDUDIóQGDQNHQGLVLQH0LOOL
ĠHIXQYDQóYHULOPLġWLU0HYKLEH+DQóP
óQ
HġL˜PHUòQ¸Q¾(UGDO
òQ¸Q¾YH˜]GHQ7RNHU
LQEDEDVóGóU
òQ¸Q¾.XUWXOXġ6DYDġó
QDNDWóOPóġYH/R]DQ$QWODġPDVó
QóLP]DODPóġELU©RNGHIDEDġEDNDQOóNJ¸UHYLQL¾VWOHQPLġWLU\óOODUó
DUDVóQGD\óOOóNNHVLQWLVL]EDġEDNDQOóNV¾UHVLROPDNODELUOLNWHWRSODP\óOD\LOH7¾UNL\H
GHFXPKXUL\HWWDULKLQLQHQX]XQV¾UHOL
EDġEDNDQOóN\DSPóġNLġLVLGLU$UDOóN6DOóJ¾Q¾3HPEH.¸ġN
WHVDDW
WH
YHIDWHWWL$UDOóN
WDULKLQGHGHYOHWW¸UHQLLOH$QóWNDELU
GHWRSUDáDYHULOGL$QóODUóQóQ
ELUE¸O¾P¾Q¾+DWóUDODUóP*HQ©6XED\OóN<óOODUóDGó
DOWóQGDWRSODPóġD\UóFD
©HġLWOLWDULKOHUGHNLV¸\OHY
YHGHPH©OHULQLL©HUHQòVPHW3DġD
QóQ6L\DVLYHò©WLPDL1XWXNODUóòQ¸Q¾'L\RUNL
òQ¸Q¾
Q¾Q6¸\OHYYH'HPH©OHUL,JLELNLWDSODUó
\D\óPODQPóġWóU
5RPDQ\D'HYOHW%DġNDQó1LFRODH&HDXġHVFXYH
HġL(OHQD&HDXġHVFXLGDPHGLOGL
5RPDQ\D'HYULPL
\OH\¸QHWLPGHQLQGLULOHQ1LFRODH&HDXġHVFX
QXQ
HġLGLU$VóODGó(OHQD3HWUHVFX
GXU
GD,OIRY
GDELUN¸\GHELUVDEDQFóOóN\DSDQELUDLOHQLQNó]óRODUDN
GRáGX1LFRODH&HDXġHVFXLOH5RPDQ\D.RP¾QLVW3DUWLVLL©HULVLQGHELUDUD\DJHOGL'DKDVRQUD
GDRQXQOD
HYOHQGL\óOóQGD%DNDQODU.XUXOX
QQGD%DġEDNDQ<DUGóPFóVóRODUDN
J¸UHYDOGó\óOóQGDNDQOó5RPDQ\D'HYULPL
QLQKHPHQDUGóQGDQ\DSóODQDVNHULPDKNHPHWDUDIóQGDQ¸O¾PH
PDKN½PHGLOPLġYHHġL\OHELUOLNWH
$UDOóN\óOóQGDNXUġXQDGL]LOHUHN
LGDPHGLOPLġWLU
0LKDLO*RUED©RY6RY\HW6RV\DOLVW
&XPKXUL\HWOHU%LUOLáLEDġNDQOóáóJ¸UHYLQGHQ
LVWLIDHWWLžONHHUWHVLJ¾QUHVPHQGDáóOGó
$áXVWRVWDULKLQGH*RUED©RYGHYOHWEDġNDQOóáóQóWHNUDUHOLQHJH©LUGL'DKD¸QFH
NHQGLVLQHNDUġóHQE¾\¾NUDNLSRODUDNELOLQHQ
5XV\D)HGHUDV\RQXQD
VH©LOHQ<HOWVLQLVHGDUEHGH*RUED©RY
XHQ©RN
GHVWHNOH\HQOHUGHQRODUDNGDUEHQLQNóVDV¾UHGHEDVWóUóOPDVóQD\DUGóPFóROGX$QFDNEX
GXUXP<HOWVLQ
LQJ¾©OHQPHVLQH*RUED©RY
XQJ¾F¾Q¾ND\EHWPHVLQH\RO
D©Wó%XGXUXP\óOó
VRQXQDGRáUXKó]ND]DQGó6RY\HWOHUGHQD\UóODQ
GHYOHW$UDOóNWDELUDUD\DJHOHUHN%DáóPVó]'HYOHWOHU7RSOXOXáXQX
%'7ROXġWXUGX%XGXUXP*RUED-
©RY
XWDPDPHQ\HWNLVL]EóUDNWó%XQXQ¾]HULQH$UDOóN
GHWHOHYL]\RQD©óNDUDN
*¸UHYLPLND\Jó
L©LQGHDPDXPXWODEóUDNó\RUXP
+HUNHVHL\LġDQVODUGLOL\RUXPGL\HUHNJ¸UHYLQGHQ
LVWLIDHWWL%XQGDQVRQUDHPHNOL\HD\UóODUDN©HġLWOLEDVóQ\D\óQ
RUJDQODUóQGD\RUXPFXOXNODPHġJXOROGX
6RV\DO'HPRNUDW3DUWL
\LNXUDUDNELUND©NH]SDUODPHQWRVH©LPOHUL
LOHGHYOHWEDġNDQOóáóVH©LPOHULQHNDWóOGó\VDGDEDġDUóOóRODPDGó
6
SONSÖZ
Yaşam - Çevre
25 ARALIK 2015 CUMA
"Sadaka taşı" geleneğ
Kırıkkale'de sürdürülüyor
O
VPDQOó
N¾OW¾U¾QGHNL
VDGDNDWDġó
JHOHQHáL%HġLU$WDOD\
$QDGROXòPDP+DWLS
/LVHVL¸áUHQFLOHUL
WDUDIóQGDQ
\DġDWóOPD\D©DOóġó\RU
.,5,..$/($$2VPDQOóN¾OW¾U¾QGHNLVDGDNDWDġóJHOHQHáL.óUóNNDOH
GH¸áUHQFLOHUWDUDIóQGDQ\DġDWóOó\RU
.óUóNNDOH%HġLU$WDOD\$QDGROXòPDP+DWLS/LVHVLòQVDQL'HáHUOHUL<¾FHOWPH.XO¾E¾¸áUHQFLOHULQLQEDġODWWóáóHWNLQOLNNDSVDPóQGD
RNXONRULGRUXQD\HUOHġWLULOHQ¾]HULQGHVDGDNDWDġó\D]óOóNDVDGDLKWL\D©VDKLSOHULL©LQ\DUGóPWRSODQPD\DEDġODQGó
2NXO0¾G¾U¾òGULV$NJ¾O$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD¸áUHQFLOHULQJ¸Q¾OO¾O¾NHVDVó\ODKDU©OóNODUóQGDQIHGDNDUOóNWDEXOXQDUDN
LKWL\D©VDKLSOHULL©LQ\DUGóPGDEX-
OXQGXNODUóQóV¸\OHGL
3URMHQLQNXPEDUDġHNOLQGHNLVDGDNDNXWXVX\ODEDġODGóáóQóGLOHJHWLUHQ$NJ¾Oġ¸\OHNRQXġWX
òQVDQL'HáHUOHUL<¾FHOWPH.XO¾E¾
QGHJ¸UHYOL¸áUHWPHQYH¸áUHQFLOHULQKD]óUODPóġROGXáX\DUGóP
SURMHVLQLRNXOP¾G¾UO¾á¾RODUDNJHOLġWLUHUHNGDKDNDSVDPOóROPDVóD©óVóQGDQJHQHOOHġWLUGLNYH6DGDND7Dġó
3URMHVLKDOLQHG¸Q¾ġW¾UG¾N3URMH\HGHVWHNYHUHUHN©HOLNNDVD\óVDGDNDWDġóKDOLQHJHWLULSRNXOJLULġLQGH
W¾P¸áUHWPHQYH¸áUHQFLOHULPL]LQ
KDWWD]L\DUHW©LOHULPL]LQJ¸UHELOHFHáL
ELU\HUH\HUOHġWLUGLN$PDFóPó]¸áUHQFLOHULPL]HVDGDNDYHUPH\LL\LOLN\DSPD\óJ¾]HOGDYUDQóġODUGD
EXOXQPD\óJ¾]HOKDVOHWOHUL\DUGóPODġPDYHGD\DQóġPD\óND]DQGóUPDN
YHNDYUDWPDNWóU8\JXODPDVD\HVLQGH¸áUHQFLOHUDUDVóQGDVDGDNDYHUPH
DOóġNDQOóáóGDJHOLġPLġROGXYHPHPQXQL\HWOHNDUġóODQGó˜áUHQFLOHULPL]
NHQGLKDU©OóNODUóQóDLOHYH\DNóQODUóQóQYHUGLNOHULVDGDNDODUóJHOLSRNXO-
GDNLVDGDNDWDġóQDEóUDNó\RUODU
- "TOPLANAN YARDIMLAR İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK"
$NJ¾ONXO¾SJ¸UHYOLOHULQLQVDGDNDWDġóDUDFóOóáó\ODWRSODQDQ\DUGóPODUóQND\óWODUóQóWXWWXáXQXYH
WRSODQDQ\DUGóPODUóQVDGHFH7¾UNL\H
GHGHáLOG¾Q\DQóQG¸UWELU\DQóQGDNLLKWL\D©VDKLSOHULQHGHXODġWóUóODFDáóQóYXUJXODGó6DGDNDODUGDQ
%DġEDNDQOóNDUDFóOóáó\OD%D\óUEXFDN
7¾UNPHQOHULQHGH\DUGóP\DSPD\ó
G¾ġ¾QG¾NOHULQLDNWDUDQ$NJ¾OġXQODUóND\GHWWL(FGDGóPó]WDUDIóQGDQ
6HO©XNOXODUYH2VPDQOóODUG¸QHPLQGHYHJHQHOOLNOHFDPL¸QOHULQGH\DSóOPóġVDGDNDWDġODUóYDUGóò©LERġRODQ
VDGDNDWDġODUóQD]HQJLQRODQODULKWL\D©VDKLSOHULL©LQVDGDNDEóUDNóUIDNLUYHLKWL\D©VDKLELRODQODUGDEXUDGDQNHQGLVLQH\HWHFHNPLNWDUGDDOóU
NDODQVDGDND\óELUEDġNDLKWL\D©VDKLELQLQDOPDVóL©LQEóUDNóUGó%XDOóġNDQOóáóQWRSOXPVDO\¸QGHQKHSLPL]H
©RNIDUNOóELUPHVDMóYDU6DGDNDWDġó
JHOHQHáLQLJ¾Q¾P¾]GHGH\DġDWDUDN
QHVLOGHQQHVLOHDNWDUóOPDVóL©LQ©DED
J¸VWHUL\RUX]%XQHGHQOHRNXOGDNL
VDGDNDWDġóX\JXODPDPó]V¾UHNOLRODUDNGHYDPHGHFHNWLU
Alevi Bektaşilerden Hacı
Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret
1(9Ġ(+ò5$$
7¾UNPHQ$OHYL%HNWDġL9DNIóWDUDIóQGDQ$QNDUD
GDG¾]HQOHQHFHN
+RFD$KPHW<HVHYL
GHQ
*¾Q¾P¾]H*¸Q¾O(UHQOHULDGOóHWNLQOLáHNDWóOPDN¾]HUHIDUNOó¾ONHOHUGHQ7¾UNL\H
\HJHOHQ
KH\HW1HYġHKLUȇLQ+DFóEHNWDġLO©HVLQGHNL+DFó
%HNWDġó9HOL7¾UEHVL
QL
]L\DUHWHWWL
$UDODUóQGD,UDN3DUODPHQWRVX%DġNDQ<DUGóPFóVó6DGóN/DEEDQ
,UDN7¾UNPHQ&HSKHVL%DġNDQ<DUGóPFóVó1L-
\D]L0RKDPPDG0DKGL0LPDURáOXYH,UDNĠLL
9DNIó%DġNDQ<DUGóPFóVó$OL$EGXOODK0XWKDWKDE$ONKDWHHELOH0DNHGRQ\D%XOJDULVWDQ
<XQDQLVWDQ,UDNYH.RVRYD
GDQNDWóOóPFóODUóQ
EXOXQGXáXNLġLOLNKH\HWWHDNDGHPLV\HQOHU
YHVLYLOWRSOXPNXUXOXġX
WHPVLOFLOHULGH\HUDOGó
+DFó%HNWDġó
9HOL.¾OOL\HVL]L\DUHWLQHDVODQOó©HġPHGHQ
EDġOD\DQKH\HWWHEXOXQDQ,UDN7¾UNPHQ&HSKHVL%DġNDQ<DUGóPFóVó0LPDURáOX©HġPHGHQ
VXL©PHNLVWHGLáLVóUDGDEX]ODQPDQHGHQL\OH
G¾ġPHWHKOLNHVLJH©LUGL
+DFó%HNWDġó9HOL
7¾UEHVL
QL]L\DUHWHGHUHNGXDHGHQKH\HWHP¾]HP¾G¾U¾$\ġH
$NDQWDUDIóQGDQN¾OOL\HQLQWDULKLYH¸QHPL
KDNNóQGDELOJLYHULOGL
0XáOD
GD7DġOóFD
QóQ
VXVRUXQXQD©DUH
DUDQó\RU
'RáXġ(VDW%(50(
0$50$5ò60XáOD
'+$08à/$9DOLVL$PLU‰L©HN0DUPDULV
LQ7DġOóFD0DKDOOHVL
QGHX]XQ\óOODUGóU
\DġDQDQVXVX]OXNVRUXQX\ODLOJLOLRODUDN
\HQLVRQGDM©DOóġPDODUó\DSóOGóáóQóEHOLUWHUHN6RQGDMGDROPD]VD
0DUPDULV%DUDMó
QGDQ
VXJHWLULUL]GHGL
0DUPDULVLO©HPHUNH]LQHNLORPHWUH
PHVDIHGHRODQ7DġOóFD0DKDOOHVL
QLQVXVRUXQXQD\DSóODQJ¸OHWHUDáPHQ©¸]¾PEXOXQDPDGó\óOóQGD\DSóODQJ¸OHWLPDODWKDWDVóQGDQ
GROD\óVXWXWPD\óQFDN¸\O¾OHUKD\YDQODUODWDġóGóNODUóVX\XNXOODQPD\DGHYDPHWWL<DSóODQJ¸OHWWHLQFHOHPHOHUGHEXOXQDQ0XáOD9DOLVL$PLU‰L©HN
7DġOóFD
GD\óOODUóQGD\DSóODQELUVDUQó©ODVX
LKWL\DFóQóQJLGHULOPH\H©DOóġóOGóáóQóKDWóUODWDUDN
DUWDQQ¾IXVDEDáOóRODUDNEX\ROXQ\HWHUVL]KDOH
JHOGLáLQLYXUJXODGó‰L©HN'DKDVRQUDODUóEXJ¸OHW\DáPXUVXODUóQóWRSOD\óSNXOODQPDNL©LQG¾ġ¾Q¾OP¾ġDQFDN¸QFHVXWXWPDPóġġLPGLLVH\HWHUOLVXELULNPHPLġ%L]086.òLOHJ¸U¾ġPHOHULPL]H
GHYDPHGL\RUX]%XE¸OJHGHGDKD¸QFHGHVRQGDM
©DOóġPDODUó\DSóOGóDQFDNYHULPDOóQDPDGóĠLPGL
\HQLVRQGDM©DOóġPDODUóLOHVXDUó\RUX](áHUEXGD
ROPD]VD0DUPDULV%DUDMó
QGDQEXPDKDOOHPL]HVX
JHWLUPHNL©LQJHUHNOL©DOóġPDODUó\DSDFDáó]GHGL
YENİ BARAJ PLANLAMASI BAŞLADI
0XáOD6XYH.DQDOL]DV\RQòGDUHVL086.ò\HWNLOLOHULELULQFLDġDPDVRQGDM©DOóġPDODUóQóQEDġODGóáóQóDQFDNE¸OJHQLQFRáUDI\DVóQHGHQL\OHVRQGDMóQ©RNX]XQV¾UHOLELU©¸]¾PROPD\DFDáóQó
EHOLUWHUHN'6òLOHJ¸U¾ġPHOHULQV¾UG¾á¾Q¾'DW©D%R]EXUXQ\DUóPDGDVóQDVXVDáOD\DFDN\HQL
ELUEDUDMóQ\DSóOPDVóL©LQSODQODPD\DEDġODQGóáóQóV¸\OHGL
İNANÇ TURİZMİNE KAMERİYE DESTEĞİ
+LVDU¸Q¾N¸UIH]LQGHEXOXQDQ.DPHUL\H$GDVó
QGDNL2UWDGRNV.LOLVHVL
QGHGHLQFHOHPHOHUGHEXOXQDQ9DOL‰L©HNDGDYHNLOLVHKDNNóQGDELOJLDOGó$GDQóQ0DUPDULV7LFDUHW2GDVóWDUDIóQGDQ
WXUL]PHND]DQGóUPDNDPDFó\ODELUSURMHGDKLOLQGHUHVWRUHHGLOPHNLVWHQGLáLQLV¸\OH\HQ9DOL‰L©HN
7LFDUHW2GDVóEXUD\óWXUL]PHND]DQGóUPDNLVWHGLáLQLEHOLUWWL
$VóOVó]LKEDUODU
\LEóNWóUGó
&DYLW$.*ž108à/$'+$08à/$
GD\DQJóQGRáDODIHWND]DJLELKD\DW
L©LQVDQL\HOHULQ¸QHPOLROGXáXROD\ODUD
\HWLġPH\H©DOóġDQ$FLO6HUYLVHNLSOHULQLQHQE¾\¾NGHUGLDVóOVó]LKEDUODU%X\óOóQD\óQGD\¾]GH
LDVóOVó]©óNDQ©DáUóODUDUDVóQGD
&DUHWWD&DUHWWDODU
GHQL]H
JLUHPL\RUO¾WIHQ\DUGóPHGLQ
<RONHQDUóQGD\DWDQLQHáL©HNLQ
GL\HQOHULQELOHROPDVóJ¸UHYOLOHULLV\DQHWWLUGL
0XáODòO6DáOóN0¾G¾U¾'U&LKDQ7HNLQLOJHQHOLQGHPRWRUL]HDPEXODQV
$79DFLOVDáOóNDUDFóYHELUERWGDGD-
KLODUD©ODDFLOVDáOóNKL]PHWLYHUGLNOHULQLEHOLUWHUHN\óOóQGDELQ
DPEXODQVJ¸UHYOHQGLUPHVL\DSóOPóġNHQ
.RPXWD0HUNH]L
QHJHOHQ©DáUóVD\óVóPLO\RQELQ$UDPDODUóQVDGHFH
\¾]GH
LJHU©HN%X\óOVRQXQDNDGDUUDNDPODUGDGHáLġLNOLOLNRODFDáóQóG¾ġ¾QP¾\RUXP+DWWóPó]óDUD\DQODUóQL©LQGH
<RO
NHQDUóQGD\DWDQLQHáL©HNLQ
.HGLPUDKDWVó]ODQGóVL]VDGHFHLQVDQODUDPóEDNó\RUVXQX]"
‰RFXáXPDV¾WPDPDEH]JHWLULQ
&DUHWWDFDUHWWDODUGHQL]HJLUHPL\RU
O¾WIHQ\DUGóPHGLQ
GL\HQOHUELOHYDUGHGL
T.C. ANKARA%h<h.ù(+ø5%(/('ø<(%$ù.$1/,ö,1'$17$ù,10$=0$/6$7,ùø+$/(ø/$1,
Mülkiyeti Belediyemize aitDúD÷ÕGDLOoHVLPDKDOOHVLDGDSDUVHOQXPDUDVÕPXKDPPHQEHGHOLJHoLFLWHPLQDWÕ
\D]ÕOÕWDúÕQPD]ODUÕQVD\ÕOÕNDQXQXQPDGGHVLJHUH÷LQFH07.01.2016WDULKLQGHNDSDOÕ]DUIXVXOYHVDWÕúEHGHOLLKDOHNDUDUSXOXLODQJLGHUOHULV|]OHúPHNDUDUSXOXYHGL÷HUJLGHUOHULSHúLQ|GHQPHNúDUWÕ\OD mülkiyet
VDWÕúÕ\DSÕOPDVÕLoLQLODQHGLOPLúIDNDWDúD÷ÕGDNLOLVWHGHD\UÕD\UÕPXKDPPHQEHGHOOHULEHOLUWLOHQPONL\HWL%HOHGL\HPL]HDLWWRSODPDGHWWDúÕQPD]ÕQLGDUHPL]HDWIHGLOHPH\HFHNELUKDWDGDQGROD\ÕWDULKLQGH\DSÕODFDNRODQLKDOHVL07.01.2016WDULKLQGHD\QÕúDUWODUODJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
5HVPLJD]HWHGH$NúDPJD]HWHVLQGHYH6RQV|]JD]HWHVLQGHWDULKOHULQGH\D\ÕQODQDQWDúÕQPD]PDOVDWÕúLKDOHLODQÕQGDNLLKDOHWDULKLGÕúÕQGDNLWPúDUWODUJHoHUOLROXSVDGHFHLKDOH
WDULKLQGHJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
øKDOH 07.01.2016 tarihinde +LSRGURP&DGGHVL1R¶GHNL%HOHGL\H+L]PHWELQDVÕQÕQNDWÕQGDEXOXQDQ(1&h0(1VDORQXQGDWRSODQDFDN%HOHGL\H(1&h0(1ø¶QFH\DSÕODFDNWÕU
øKDOHVXUHWL\OHVDWÕúÕ\DSÕODFDNWDúÕQPD]ÕQVDWÕúúDUWQDPHVLKHUJQoDOÕúPDVDDWOHULLoHULVLQGH+LSRGURP
Caddesi No: %HOHGL\HPL]KL]PHWELQDVÕNDWÕQGDEXOXQDQ(0/$.YHø67ø0/$.'$ø5(6ø%$ù.$1/,ö,7DúÕQPD]ODUùXEH0GUO÷QGHJ|UOHELOLU
øVWHNOLOHUùDUWQDPHQLQ0DGGHVLQGH\D]ÕOÕµµøKDOH\HJLUHELOPHNLoLQLVWHNOLOHUGHDUDQDQúDUWODUÕ¶¶ VD÷ODPDN]RUXQGDGÕUùDUWQDPH\HX\JXQROPD\DQYH\DLoLQGHúDUWQDPHKNPOHULGÕúÕQGDúDUWODULKWLYDHGHQWHNOLIOHUJHoHUVL]VD\ÕODFDNWÕU%XQDJ|UHLVWHNOLOHUGHDUDQDFDNELOJLYHEHOJHOHU
.LPOLNYH<HWNL%HOJHOHUL
<HU*|UPH%HOJHVL
- øNDPHWJDK%HOJHVL
7HNOLI0HNWXEX
61R
2
6
8
øOoHVL
0DKDOOHVL
$GD3DUVHO
$ODQÕP
%HOHGL\HKLVVHVL
+0D[
$OWÕQGD÷
$OWÕQGD÷
$OWÕQGD÷
Çankaya
Çankaya
Çankaya
.HoL|UHQ
<HQLPDKDOOH
'R÷DQWHSH
'R÷DQWHSH
'R÷DQWHSH
'LNPHQ
'LNPHQ
'LNPHQ
8\DQÕú
Pamuklar
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
7DP
2 kat
2 kat
.DW
NDW
6HUEHVW
6HUEHVW
.DW
+PD[
ùDUWQDPH$OÕQGÕ0DNEX]X7DúÕQPD]0DO6DWÕúùDUWQDPHVL
- 7HPLQDW$OÕQGÕ0DNEX]XYH\DVD\ÕOÕ.DQXQDX\JXQ%DQND7HPLQDW0HNWXEX
øKDOH\HLúWLUDNHGHFHNRODQODU7/NDUúÕOÕ÷ÕQGDúDUWQDPHDOPDN]RUXQGDGÕUODU
øKDOHLoLQYHULOHQWHNOLIPHNWXSODUÕYHULOGLNWHQVRQUDJHULDOÕQDPD]
øKDOHLoLQYHULOHFHNWHNOLIPHNWXEXQGDEHOLUWLOHFHNPHEOD÷UDNDPYH\D]ÕLOHRNXQDNOÕELUúHNLOGH6LOLQWLND]ÕQWÕROPD\DFDN\D]ÕODFDNWÕU
7HNOLIPHNWXSODUÕQÕQHQJHoLKDOHJQVDDWRR¶\HNDGDULKDOHQLQ\DSÕODFD÷ÕDGUHVWHEXOXQDQ(1&h0(1
%DúNDQOÕ÷ÕQDNDWWDEXOXQDQ<D]ÕLúOHULYH.DUDUODU'DLUHVL%DúNDQOÕ÷ÕQDYHULOPHVLúDUWWÕU%XVDDWWHQVRQUD
YHULOHFHNWHNOLIPHNWXSODUÕYH\DKHUKDQJLELUQHGHQOHROXúDFDNJHFLNPHOHUGLNNDWHDOÕQPD]
6DWÕúúDUWQDPHVLQGHEHOLUWLOHQKXVXVODUODWDúÕQPD]DDLWGRV\DVÕQGDNLELOJLOHULYHWDSXGDNLWDN\LGDWODUÕDOÕFÕD\QHQNDEXOHWPLúVD\ÕOÕUøKDOHQLQNHVLQOHúPHVLQGHQVRQUDLKDOHXKGHVLQGHNDODQODUVDWÕúúDUWQDPHVLQHD\NÕUÕELU
WDOHSWHEXOXQDPD]ODU
6DWÕúWDQPWHYHOOLWEWQYHUJLUHVPLKDUoLODQJLGHUOHULWDSXKDUoODUÕSURMHRUWDNOÕNJLGHUOHULDOÕPVDWÕPJLGHUOHULJLEL|GHQPHVLJHUHNHQKHUWUOJLGHUOHUDOÕFÕ\DDLWROXSDOÕFÕWDUDIÕQGDQNDQXQLVUHVLQGH|GHQHFHNWLU
øKDOH.RPLV\RQX(1&h0(1JHUHNoHVLQLNDUDULoHUL÷LQGHEHOLUWPHNNRúXOXLOHLKDOH\L\DSÕS\DSPDPDNWD
VHUEHVWWLU(1&h0(1¶FHX\JXQJ|UOHUHNNDUDUDED÷ODQDQLKDOHNDUDUÕLVHøWD$PLUL¶QLQ21$<¶ÕQÕWDNLEHQJHoHUOLOLNND]DQDFD÷ÕJLELøWD$PLUL¶QLQLKDOH\LRQD\ODPDPDVÕKDOLQGHLúWLUDNoLLGDUH\HNDUúÕKHUKDQJLELUKDNLGGLDVÕQGDEXOXQDPD]
øúEXLKDOHLODQÕJHQHOELOJLPDKL\HWLQGHROXSVDWÕúWDLKDOHúDUWQDPHVLKNPOHULX\JXODQDFDNWÕU
(PVDO
7RSøQú
7RSøQú
(
3ODQ$PDFÕ
.RQXW
.RQXW
.RQXW
.RQXW
.RQXW
%|OJHVHO
.RQXW
(÷LWLP$QDRNXOX.UHú
0XKDPPHQ%HGHO7/
*HoLFL7HPLQDW7/
øKDOH6DDWL
$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLòQWHUQHW$GUHVLZZZDQNDUDEHOWU
5HVPLøODQODUZZZLODQJRYWU
GH%$6,1ZZZELNJRYWU
SONSÖZ
Ekonomi
25 ARALIK 2015 CUMA
7
İsveç Penceresi
Gazeteci, Diplomat ilişkisi
Çalıştığım son gazeteden ayrıldıktan sonra Sonsöz’de yazmaya başlayana kadar kendimi bu
meslekten soyutladım.
Yaklaşık 30 yıllık bir yorgunluk
da vardı üstümde.
Sağ olsun gazeteciliğine saygı
duyduğum büyüğüm Orhan Uğuroğlu’nun teklifi üzerine tekrar yazılı basına tekrar döndüm.
Bu süreçte teknolojinin sağladığı imkanlar ile gerek Facebook gerekse Twitter hesabımı takip
edenler ’’Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır’’ tekerle-
mesi ile kutladılar.
Yazılı medyaya dönmemi
Stockholm Büyükelçiliği Basın Müşavirliğine de sözlü olarak bildirdim. Bu süreç içerisin Stockholm
Büyükelçimiz Kaya Türkmen ile görüşmek için randevu talebim oldu.
Araya Nobel ödülleri girince de yoğun program nedeniyle
randevum Nobel sonrasına kaldı.
Şansızlık bu değil mi, Nobel gururumuz Aziz Sancar için Stockholm Büyükelçiliği onuruna bir resepsiyon verdi.
Ben de Büyükelçilik sekreterini
arayarak, bu resepsiyonu haber
yapmak için izlemek istediğimi
ilettim. Gelen yanıtta çok az sayıda seçilmiş insanlar için bu davettin yapıldığını ve kontenjanın
da dolduğu yönündeydi.
Bu yanıt uzun yıllar Stockholm’de gazetecilik yapmış bir insan olarak açıkçası beni yıktı.
KAPI DA KARŞILAMASI
BÜYÜK BİR İNCELİKTİ
Ben de Sonsöz’deki köşemde
’’Ben seçkin olamadım, varsın onlar olsunlar’’diye yazdım. Ertelenmiş randevum, bu elektriklenme
ışığı altında yapıldı.
Büyükelçi Kaya Türkmen, devlet adamlığını göstererek, büyük
bir içtenlikle beni kapıda karşıladı.
Yaklaşık 1 saat baş başa sohbet
ettik. Olayın nasıl gerçekleştiği, ihmaller, ben de benim açımdan
bakıldığında duygu ve düşüncelerimi anlattım. Çok samimi ve içtenlikle geçen görüşmemizde bazen böyle kazaların olabileceğini
30 yıllık Gazetecilik tecrübemde
yaşadığımı ve bazılarını da örnekler vererek anlattım.
FARKLI KULVAR DA KOŞUYORUZ
Bu konuda ortak dostumuz
olan yıllar önce hakkımda “Gazeteci-Diplomat” ilişkisini köşesinde
kaleme alan Hürriyet Gazetesi’nin
Brüksel Temsilcisi Zeynel Lüle’nin
yazısından da alıntılar yaptım.
Zeynel Lüle, Stockholm eski Bü-
DQ^T_Q^EIC1<
[email protected]
yükelçisi Selim Kuneralp ile yine
haber konusunda ters düştüğümüz konuyu kaleme almış ve Gazeteci Diplomat ilişkisinde, bazı
üzen olayların olabileceğini vurgulamıştı.
Gazeteci ve diplomatın çoğu
zaman aynı koridorda ama ’’farklı kulvarda’’ koşan iki ayrı meslek
konumunda olduğunu ancak sonuçta medeni anlayışla sorunların üzerinde gelinmesini ve Selim
Kuneralp ile yaşanan sıkıntının da
böyle aşıldığını vurgulamıştı.
Büyükelçimiz Kaya Türkmen de
bu medeni anlayışla beni karşıladı
ve çok güzel bir atmosferde bu sıkıntıyı aştık. Bu küçük olay bile büyütülmeden, samimi ve karşılıklı
anlayış çerçevesinde çözülmeyecek sorunun olmadığını gösterdi.
Sayın Kaya Türkmen’e bu anlayışı ve geliştirdiği yapıcı diyalog
için teşekkür ederim.
CQRQ^STQ^2Q\[UcYbU
! ]Y\i_^T_\Qb\[iQdb]
%R\QHUWRQJL\VL\LLKWL\D©
VDKLSOHULQHXODġWóUGó
GDEXDOóġYHULġPHUNH]LQH\DWóUóP\DSPD\DEHN
OL\RUX]<HUHOHVQDIDUDáPHQGHáLOELUOLNWH\D
SDFDáó]0DUWQLVDQD\ODUóL©HULVLQGHND]PD\ó
YXUDFDáó]$UVDGDKLOPLO\RQGRODUELU\DWó
UóP\DSDFDáó]$90PDQWóáó\ODGHáLOD©óNDODQ
GDDOóġYHULġFDGGHVLIRUPDWóQGDRODFDNPHUNH]L
PL]
6DEDQFóSURMHQLQKD\DWDJH©PHVL\OH%DOóNH
VLU
GH\HQLELUPHUNH]LQROXġDFDáóQóGLOHJHWLUH
UHN$Oóġ9HULġ&DGGHVL\DSDFDáóQó]\HUELQ
\DWDNOóGHYOHWKDVWDQHVLQLQ\DQóEDġóQGD2UD
GDELQNLġL©DOóġDFDN*HOHQJLGHQKDVWDODU
ODELUOLNWHJ¾QGHELQNLġLOLNWUDILNRODFDN
$Oóġ9HULġ&DGGHVL
QLQROPDVó\ODEXE¸OJHFD]L
EHPHUNH]LKDOLQHJHOHFHNGHáHUOHQGLUPHVLQGH
EXOXQGX$Oóġ9HULġ&DGGHVLQGH
\H\DNóQLġ
\HULQLQEXOXQDFDáóYH\DNODġóNELQNLġL\HLVWLK
GDPVDáODQDFDáó¸áUHQLOGL
ò67$1%8/$$%R\QHU
LQò\LOLáH'¸Q¾ġ
W¾USURMHVLNDSVDPóQGDWRSODQDQWRQJL\
VLLKWL\D©VDKLSOHULQHXODġWóUóOGó
3URMHD\UóFD‰HYUH.RUXPDYH$PEDODM
$WóNODUó'HáHUOHQGLUPH9DNIó
QóQ‰(9.2<H
ġLO1RNWD6DQD\L˜G¾OOHUL
QGH%¾\¾NòġOHWPHND
WHJRULVLQGH¸G¾OHOD\óNJ¸U¾OG¾%R\QHUGDKD
¸QFHGH7¾UNL\HòġYHUHQ6HQGLNDODUó.RQIHGH
UDV\RQX
QXQ7ò6..XUXPVDO6RV\DO6RUXPOX
OXN˜G¾OOHUL
QGH(WNLOLOLN˜G¾O¾LOH¸G¾OOHQGLUGL
áLò\LOLáH'¸Q¾ġW¾USURMHVLQLGHYDPHWWLUHFHN
$©óNODPDGDJ¸U¾ġOHULQH\HUYHULOHQ%R\QHU
3D]DUODPDGDQ6RUXPOX*HQHO0¾G¾U<DUGóP
FóVó0HKWDS$OSSURMHQLQ\óOOóNVRQX©ODUóQ
GDQPHPQXQROGXNODUóQóGLOHJHWLUGL$OSġXQ
ODUóND\GHWWL
*LGLOHFHNGDKD©RN\ROXPX]ROGXáXQXQIDU
NóQGD\ó]7¾PP¾ġWHULOHULPL]LNXOODQóOPD\DQ
JL\VLOHULQL%R\QHUYH<.0PDáD]DODUóQDJHWLU
PH\H©DáóUó\RUX]2ILVOHULPL]GHYH©DOóġPDHNR
VLVWHPLPL]GHGHSURMHQLQ\D\JóQODġWóUóOPDVóL©LQ
©DOóġPDODUóPó]GHYDPHGL\RU
(VDV+ROGLQJ<¸QHWLP.XUXOXž\HVLYH3HJDVXV+DYD<ROODUó<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó
6DEDQFó<HUHOHVQDIDUDáPHQGHáLOELUOLNWH\DSDFDáó]0DUW1LVDQD\ODUóL©HULVLQGH
ND]PD\óYXUDFDáó]$UVDGDKLOPLO\RQGRODUELU\DWóUóP\DSDFDáó]
%$/,.(6ò5$$(VDV+ROGLQJ<¸QHWLP.XUX
OXž\HVLYH3HJDVXV+DYD<ROODUó<¸QHWLP.XUXOX
%DġNDQó$OLòVPDLO6DEDQFó(VDV+ROGLQJRODUDN
ND]DQGóNODUóLKDOHNDSVDPóQGD%DOóNHVLU
H\DSD
FDNODUó$Oóġ9HULġ&DGGHVLQLQPLO\RQGRODU
OóNELU\DWóUóPRODFDáóQóELOGLUGL
6DEDQFó%DOóNHVLU%¾\¾NġHKLU%HOHGL\H%Dġ
NDQó$KPHW(GLS8áXU
X]L\DUHWLQGH\DSWóáóNR
QXġPDGD(VDV+ROGLQJRODUDN%DOóNHVLU
H$Oóġ
9HULġ&DGGHVL\DSDFDNODUóQóV¸\OHGL
0DUW
GDLQġDDWóEDġOD\DFDNSURMHQLQ%D
OóNHVLU
HELU©RNNRQXGDNDWNóVDáOD\DFDáóQóYXU
JXOD\DQ6DEDQFóġXQODUóND\GHWWL
%DOóNHVLUEL]H©RNKH\HFDQYHUL\RU*D\UL
PHQNXOVWUDWHMLPL]HWDPRWXUX\RU%LUDOóġYH
ULġPHUNH]LġHKULQVRV\DOKD\DWóQD©RNġH\NDWó
\RU%L]LP\DSWóáóPó]SODQODPDGD\¾]GH
RUDQóQGD\HUHOOLN¸QSODQGD<HUHO\DWóUóPFóODUó
5LR2OLPSL\DWODUÔ
QÔQIRUPDODUÔ(OPDOÔ
GDQ
7ROJD<,/',5,0$17$/<$'+$
$17$/<$
QóQ(OPDOó%HOHGL\HVLWDUDIóQ
GDQG¾]HQOHQHQNXUVDNDWóODUDNWHNVWLO
VHNW¸U¾QGH©DOóġPD\DEDġOD\DQNDGóQODU
5LR2OLPSL\DW2\XQODUó
QGDNRġDFDNVSRU
FXODUóQIRUPDODUóQó¾UHWL\RU
1 MİLYON FORMA (OPDOó%HOHGL\H%DġNDQó$N3DUWL
OLžPLW˜]WHNLQNóVDV¾UH¸QFHIDUHOHULQ
JH]GLáLHVNLJ¾EUHGHSRVXQXG¾]HQOH\H
UHNWHNVWLODW¸O\HVLQHG¸Q¾ġW¾UG¾NOHULQL
DQODWWó7DUODGD©DOóġDQG¾]HQOLJHOLULRO
PD\DQHYKDQóPóYHJHQ©OHUHNXUVODUGD
GLNLġRYHUORN¾W¾JLELWHNVWLOLġ©LOLáLHáL
WLPLYHULOGLáLQLGLOHJHWLUHQ˜]WHNLQġ¸\
OHGHGL
$PDFóPó]NDGóQODUóQPHVOHNVDKL
ELROPDVóYHHYDLOH©RFXNODUóQDHNRQR
PLNNDWNóVDáODPDVóĠXDQGDFLYDUóQ
GDNDGóQóPó]YDVóIOóHOHPDQKDOLQHJHOGL
$W¸O\HGHPLO\RQXQ¾]HULQGHPDO]HPH
VLSDULġLLOH%UH]LO\D
GD\DSóODFDN5LR
2OLPSL\DW2\XQODUó
QGDDWOHWL]PVSRUFX
ODUóQóQYHKDONNRġXVXQDNDWóODFDNODUóQ
JL\HFHáLIRUPDODU¾UHWLOL\RUĠXDQGD
PLO\RQIRUPD\ó\HWLġWLUPH©DEDVóYDU
TARIM İŞÇİSİ KADINLAR TEKSTİL
ÇALIŞANI OLDU $W¸O\HGHNXUVJ¸U¾S©DOóġDQNDGóQVD
\óVóQóELUND©D\L©HUVLQGH
D©óNDUD
FDNODUóQóYHNLġLOLNLVWLKGDPDODQó
ROXġWXUPD\óKHGHIOHGLNOHULQLND\GHGHQ
˜]WHNLQNDGóQODUóQNXUVVRQXQGDKHP
PHVOHNVDKLELRODFDáóQóKHPGHOLUD
ND]DQDFDáóQóV¸\OHGL$W¸O\HGHNLNDGóQ
ODUóQ©RáXQXQHYKDQóPóLġVL]ED]ó]D
PDQODUWDUóPLġ©LVLRODUDN©DOóġWóáóYH
JHQ©OHUGHQROXġWXáXQXYXUJXOD\DQ˜]
WHNLQ$UWóNKHSVLVLJRUWDOóPDDġOóG¾
]HQOLELULġHVDKLSKHSVLKD\DWDGDLUJH
OHFHNWHQXPXWOXEHNOHQWLOHULYDUGL\H
NRQXġWX
ESKİDEN FARELERİN GEZDİĞİ DEPODA
2 MİLYON LİRA GELİR
$W¸O\HGH\óOóVRQXQDNDGDU¾UHWL
OHFHN¾U¾QOHULQVLSDULġLQLDOGóNODUóQóEH
OLUWHQ˜]WHNLQJHOHFHN\óOVRQXQDNDGDU
¾ONHHNRQRPLVLQHPLO\RQOLUDNDWNó
VDáOD\DFDNODUóQDGLNNDWL©HNWL5LR2OLP
SL\DW2\XQODUó
QGDNLVSRUFXODUóQJL\H
FHáLIRUPDODUóQ\DQóVóUDJHOHFHN\óO
IDUNOóEUDQġWD©RNVD\óGDVSRUFXQXQJL
\HFHáLIRUPDODUóQGD¾UHWLPLQL\DSPD\D
EDġOD\DFDNODUóQóDQODWDQ˜]WHNLQġ¸\OH
NRQXġWX6DGHFHROLPSL\DWWDNLVSRUFXOD
UDGHáLOG¾Q\DPDUNDOó¾UHWLPOHULJHU
©HNOHġWLUHFHáL])DUNOóVSRUEUDQġóQGDNL
VSRUFXODUDGD\óOVRQXQDNDGDUPDUNDOó
¾U¾Q¾UHWHFHáL]ĠXDQGDPLO\RQOLUD
¾ONHHNRQRPLVLQHND]DQ©VDáODGóN
D\¸QFHWHUNHGLOPLġL©LQGHIDUH
OHULQJH]GLáLJ¾EUHGHSRVXQXEX\óO
PLO\RQOLUDND]DQDQELUDW¸O\H\HG¸Q¾ġ
W¾UG¾N
"ÇOCUKLARIMA EKMEK
GETİRİYORUM"
$W¸O\HGH©DOóġDQ$\VXQ'¸QPH]
©RFXNDQQHVLROGXáXQXYHNXUVDNDWóO
PDGDQ¸QFHHYGHHOLġL\DSDUDNYDNLW
JH©LUGLáLQLDQODWWó'DKD¸QFHEDK©H
GHHOPDWRSODPD\DJLGHUHNND]DQGó
áó\HYPL\H\OHDLOHVLQHNDWNóVDáODGóáó
QóDNWDUDQ'¸QPH]7HNVWLODW¸O\HVLQH
NDWóOGóP(YLPHHNPHNJ¸W¾UHELOL\R
UXP+HPPHVOHáLPYDUKHP©RFXNODUó
PDHNPHNJ¸W¾U¾\RUXPGL\HNRQXġWX
'XUVDGH*¸NPHQLVH¾QLYHUVLWHHáLWL
PLQLWDPDPODGóáóQóVHUDFóOóNE¸O¾P¾\
OHLOJLOLVHNW¸UGHJ¸UHYHEDġOD\DPDGóáó
L©LQWHNVWLODW¸O\HVLQGH©DOóġWóáóQóV¸\
OHGL*¸NPHQIDUNOóELUPHVOHNHGLQH
UHNND]DQGóáóSDUD\ODHYOLOLNL©LQ©H\L]
KD]óUODGóáóQóDLOHVLQHHNRQRPLNGHVWHN
VDáODGóáóQóND\GHWWL
A
UóFóODU%LUOLáL%DġNDQó
&DKLWòOHUL7¾UNL\H
QLQ
\óOOóNELQWRQEDO
¾UHWLPL\OH‰LQ
GHQVRQUDG¾Q\D
LNLQFLVLROGXáXQXDQFDN7¾UNED
OóQDRODQJ¾YHQVL]OLNQHGHQL\OHLK
UDFDWWDD\QóEDġDUóQóQ\DNDODQD
PDGóáóQóV¸\OHGL
7¾UNL\H
GH\óOOóNELQWRQ
EDO¾UHWLPL\DSóOóUNHQ7¾UNEDOó
QóQLKUDFDWóNRQXVXQGDVóNóQWóODU
\DġDQó\RU%XVóNóQWóODUóQHQED
ġóQGDLVH7¾UNEDOóQDRODQJ¾YHQ
VL]OLNJHOL\RU‰DQDNNDOH$UóFóODU
%LUOLáL%DġNDQó&DKLWòOHUL$Y
UXSD%LUOLáLSURMHVLL©LQGHEXOXQ
GXNODUóQóYH$YUXSD¾ONHVLQL
JH]GLNOHULQLV¸\OHGL%LU©RN$YUX
SD¾ONHVLQGHNLEDOSDNHWOHPHWH
VLVOHULQLJH]PHIóUVDWODUóROGXáX
QXGLOHJHWLUHQòOHUL$YUXSD
GD
7¾UNEDOODUóQDEDNóġó¸áUHQPHIóU
VDWóPó]ROGX
7¾UNEDOóNXOODQó\RU
PXVXQX]
GL\HVRUGXáXPX]GD
¾ONHGHQEDODOGóNODUóQóDPDEXQ
ODUóQL©LQGH7¾UNEDOóEXOXQPDGó
áóQó¸áUHQGLN6HEHELQLVRUGXáX
PX]GDLVH
KLOHOLEDO
GHQLOGLáLQL
YHJ¾YHQVL]ELURUWDPóQROXġWXáX
QXIDUNHWWLN'DKD¸QFHGHQ\DSóO
%DOGD
ġDġóUWDQ
©HOLġNL
PóġROXPVX]LKUDFDWODUJHQHOOLNOH
EXJ¾Q¾GHHWNLOL\RU$VOóQGDG¾Q
GHQEXJ¾QH7¾UNL\HEDONRQXVXQ
GDL\LELUQRNWD\DJHOGL‰LQ
GHQ
VRQUDLNLQFLVóUDGD\ó]$PDLKUD
FDWNRQXVXQGD©RNL\LELUQRNWD
GDGHáLOL]7DELEXEXQGDQVRQUD
GDROPD\DFDNDQODPóQDJHOPL\RU
%LUOLNRODUDNEL]LOHUOH\HQJ¾QOHU
GH$YUXSD
\DGDWRSWDQEDOVDWóġó
QóJHU©HNOHġWLUHFHáL]GHGL
BALIN KALİTESİ KOKLAYARAK
ANLAŞILMAZ
$UóFóODU%LUOLáL
QLQNHQGL¾\HOH
ULQLNRQWUROHGHQYHEDOODUóQóQND
OLWHOLELUKDOHJHOPHVLQLVDáOD\DQ
¸QHPOLELUVLYLOWRSOXPNXUXOXġX
ROGXáXQDGLNNDW©HNHQ&DKLWòOH
ULELUOLNOHUNDQDOó\ODG¾Q\D\DD©ó
ODELOLQHFHáLQLGLOHJHWLUGL%LUOLN
DUDFóOóáó\ODSL\DVD\DYHULOHQEDO
ODUóQVóNóELUGHQHWLPGHQJH©WLáL
QLKDWóUODWDQ%DġNDQòOHUL3L\DVD
GDWDELNLROXPVX]EDOODUGDYDU
$PDELUOLNOHUNDQDOó\ODDOóPODU
DUWDUVDROXPVX]OXNODUóQGDSL\D
VDGDQNDONPDVóQóVDáODUó]%L]‰D
QDNNDOHRODUDN\óOOóNELQWRQ
EDO¾UHWL\RUX].HQGLWHVLVLPL]GH
NHQGLPDUNDPó]ODSDNHWOL\RUX]
8
SONSÖZ
Ekonomi
25 ARALIK 2015 CUMA
;TU]dQj]Y^Qd\QbQi\[
_\QbQ[TUf\UdU‰TU^]U\Y
SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu: Fabrika batınca çalışan, kıdem tazminatının
derdine düşüyor. Yıllarca mahkeme kapılarında kıdem tazminatını almanın mücadelesini veriyor
*$=ò$17(3$$6$1.2+ROGLQJ2QXUVDO
%DġNDQó$EGXONDGLU.RQXNRáOXNóGHPWD]PLQDW
ODUóQóQGDVLJRUWDSULPOHULJLELD\OóNRODUDNGHYOH
WH¸GHQPHVLGHYOHWLQGHLġ©L\H¸GHPHVLJHUHNWLáL
QLV¸\OHGL
.RQXNRáOX+DVDQ.DO\RQFXžQLYHUVLWHVL
+.ž.RQJUH0HUNH]L
QGHG¾]HQOHQHQ+.ž3DW
URQODUYH&(2
ODULOH%XOXġX\RUWHPDOóWRSODQWóGD
D]PHGHQPHUGLYHQOHULELUHUELUHU©óNDQODUóQED
ġDUóOóRODFDáóQDYXUJX\DSWó
<DUóPDVUóDġDQLġ\DġDPóQGD\HUV¾S¾UPHN
WHQJHQHOP¾G¾UO¾áHYH\¸QHWLPNXUXOXEDġNDQ
OóáóQDNDGDUKHUJ¸UHYHPHUGLYHQOHULWHNHUWHNHU
WóUPDQDUDNJHOGLáLQLEHOLUWHQ.RQXNRáOX%XJ¾Q
OHULQHKD\DOHGHELOLUGLPQHGHU¾\DPGDJ¸UVHP
LQDQóUGóPGHGL
%DġDUóQóQWHPHOLQGHPXWOXOXáXQPXWOXOXáXQ
WHPHOLQGHLVHEDġDUóQóQ\DWWóáóQDGLNNDWL©HNHQ
.RQXNRáOXġX¸QHULOHUGHEXOXQGX
+óUVóQó]DNOóQó]óQ¸Q¾QHJH©PHVLQĠ¾NUHW
PHVLQLELOLQ%DġDUóOóROPDNL©LQKóUVODQóQPXW
OXROPDNL©LQLVHVDKLSROGXNODUóQó]DEDNóQRQD
VDKLSRODPD\DQODUóG¾ġ¾QHUHNPXWOXROXQ%DġD
UóQó]óKD]PHGLQ%XQXQL©LQGHPHUGLYHQOHULEL
UHUELUHU©óNóQ‰óNWóáóQó]KHUPHUGLYHQGHVROXNOD
QóQ‰DOóġPDDUNDGDġODUóQó]DDVWODUóQó]DNó]VDQó]
GDGDUóOPD\óQNLQOHQPH\LQ0¾ġWHUL\HNó]PD\D
FDNVóQ7LFDUHW\DSó\RUVDQNó]PDGX\JXQDW¸US¾
YXUDFDNVóQ*¾F¾Q¾]RUDQóQGDKD\UóQó]óKDVHQD
WóQó]ó\DSDFDNVóQó]]HNDWóQó]óYHUHFHNVLQL]1DVóO
NLKDPXUXNDEDUWPDNL©LQXQDNDEDUWPDWR]XND
Wó\RUVDQó]PDOóQó]óNRUXPDNYHDUWóUPDNL©LQGH
KD\óULġOHUL\DSDFDNVóQó]YH]HNDWóQó]óYHUHFHNVL
QL]
- KIDEM TAZMİNATI
.DWóOóPFóODUóQVRUXODUóQóGD\DQóWOD\DQ.RQX
NRáOXNóGHPWD]PLQDWODUóQóQNRUXQPDVóL©LQVL
JRUWDSULPLJLELNóGHPSULPLQLQGHD\OóNRODUDN
GHYOHWH¸GHQPHVLYHNóGHPWD]PLQDWóQóQLġ©L\H
GHYOHW©H¸GHQPHVLQL¸QHUGL
)DEULNDODUóQLġOHWPHOHULQEDWPDVóKDOLQGHNó
GHPDODFDNODUóQóQGDEDWWóáóQóQDOWóQó©L]HQ.R
QXNRáOX)DEULNDEDWóQFD©DOóġDQNóGHPWD]
PLQDWóQóQGHUGLQHG¾ġ¾\RU<óOODUFDPDKNHPH
NDSóODUóQGDNóGHPWD]PLQDWóQóDOPDQóQP¾FDGH
OHVLQLYHUL\RULIDGHOHULQLNXOODQGó
*D]LDQWHSVDQD\LVLQLQHVQHN\DSóGDROGXáXQX
YHHNRQRPLGHNLROXPVX]OXNODUNDUġóVóQGD©RNKó]
OóGHáLġLPVDáODGóáóQóDQODWDQ.RQXNRáOXNRPġX
¾ONHOHUGHQND\QDNODQDQVRUXQNDUġóVóQGD
OL
\óOODUGDROGXáXJLELNóVDV¾UHGHWRSDUODQDFDNND
ELOL\HWWHROGXáXQXND\GHWWL
*D]LSDġD
GDJ¾QGHWRQVDODWDOóN©D\DG¸N¾OG¾
1XUġHQ6,1$9*$=ò3$Ġ$$QWDO\D'+$
$17$/<$*D]LSDġD=LUDDW2GDVó%DġNDQó<XVXI‰H
OLN5XV\DNUL]LQLQLONKDIWDVóQGDJ¾QGHWRQGL
NHQOLVDODWDOóáóQ+DFóPXVD‰D\ó
QDG¸N¾OG¾á¾Q¾
EHOLUWHUHNĠXDQGDIL\DWODU\¾NVHOGLDPDHOGHVD
ODWDOóNNDOPDGóGHGL
*D]LSDġD=LUDDW2GDVó%DġNDQó<XVXI‰HOLN
5XV\DLOH\DġDQDQX©DNNUL]LQGHQD\VRQUDGL
NHQOLVDODWDOóNIL\DWóQóQ7/
\H\¾NVHOGLáLQLV¸\OH
GL5XV\D
\DLKUD©HGLOHQGLNHQOLVDODWDOóNELUV¾UH
NDEXOHGLOPHGLáLL©LQ¾UHWLFLYHLKUDFDW©óQóQ]DUDU
J¸UG¾á¾Q¾YXUJXOD\DQ‰HOLNLO©HGH\DġDQDQND\
Eó©HġLWOLSODWIRUPODUGDGLOHJHWLUGLáLQLND\GHWWL
6DODWDOóNIL\DWóQóQQRUPDOHG¸QG¾á¾Q¾DQFDNġX
DQHOGHNDOPDGóáóQóDNWDUDQ‰HOLNNUL]LQLONKDI
WDVóQGDKHUJ¾QWRQVDODWDOóáóQ+DFóPXVD‰D
\ó
QDG¸N¾OG¾á¾QHGLNNDWL©HNWL
GÜNDE 10 TON SALATALIK
BİLE SATILMIYOR'
'LNHQOLVDODWDOóNNRQXVXQGD*D]LSDġD
QóQPDá
GXUROGXáXQDLġDUHWHGHQ‰HOLN*D]LSDġDPó]ND
GDUPDáGXUKL©ELULO©HPL]\RN(OPDOLUDGDQ
OLUDNXUXġDG¾ġW¾GRPDWHVOLUDNXUXġWDQ
OLUDNXUXġDG¾ġW¾GL\RUODU%L]
*D]LSDġDNHQ
GLKDOLQHELULKUDFDW©ó\HULEXOGX+DFóPXVD‰D\ó
GL\H2UD\DG¸N¾\RURUDGDQGDKL©SDUDDODPó\R
UX]
GL\HUHNKHU\HUGHGXUXPXGLOHJHWLUGLN)L\DW
G¾]HOGLOLUD\DNDGDU©óNWóDPDVDODWDOóNNDOPD
Gó*¾QO¾NWRQVDODWDOóN+DFóPXVD‰D\ó
QDG¸
N¾O¾UNHQġXDQGDWRQVDODWDOóNKDOGHQ©óNPó
\RU=DUDUóPó]E¾\¾NGL\HNRQXġWX
0HUNH]%DQNDVÔIDL]LDUWWÔUVDGDVDELW
WXWVDGDE\PH\HROXPVX]\DQVÔ\DFDN
0XVWDID(5&$10(56ò1
'+$1(:<RUNžQLYHUVLWHVL7¾U
NL\H$UDġWóUPDODUó(QVWLW¾V¾˜áUHWLP
ž\HVL'R©'UžPLW$N©D\0HUNH]
%DQNDVó
QóQIDL]OHULDUWWóUPDVóQóQGD
VDELWWXWPDVóQóQGDL©LQHNRQR
PLNE¾\¾PH\HROXPVX]\DQVó\DFD
áóQóV¸\OHGL0HUVLQ7LFDUHWYH6DQD\L
2GDVó
QXQNRQXáXRODUDNNHQWHJH
OHQ'R©'UžPLW$N©D\$%'0HUNH]
%DQNDVó)('
LQIDL]DUWóUóPNDUDUó
QóQSL\DVDODUDHWNLVLQLGHáHUOHQGLUGL
$N©D\G¾Q\DGD\DġDQDQHNRQRPLN
JHOLġPHOHUL¸]HWOH\LSDUGóQGDQ7¾U
NL\H
QLQDWWóáóDGóPODUKDNNóQGDELO
JLYHUGL
7¾PG¾Q\DGDNUL]LQ
GH
$%'
GHEDġODGóáóQóDUGóQGDQ$YUX
SDYHVRQUDVóQGDGDJHOLġPHNWHRODQ
¾ONHOHUHVó©UDGóáóQóKDWóUODWDQ'R©
'U$N©D\EXJ¾QJHOLQHQQRNWDGD
KDOHQ$YUXSD
GDNUL]LQV¾UG¾á¾Q¾
YXUJXODGó$YUXSD¾ONHOHULQLQKDOHQ
EDWPDPDP¾FDGHOHVLYHUGLáLQLEH
OLUWHQ'R©'U$N©D\*H©WLáLPL]
\óOGD$%'HNRQRPLVLQLQFDQODQGóUóO
PDVóDGóQDWRSODPGDSL\DVDODUD
WULO\RQGRODUSDUDV¾U¾OG¾$QFDN
$%'
GHIDL]OHULQVóIóUD\DNóQROPD
VóQHGHQL\OHSDUDRUDGDNDOPDGó'H
áHUOHQGLULOPHVLL©LQEL]LPJLEL¾O
NHOHUHJHOGLVRQUDVóEL]H
JHOHQSDUDODUODNUL]LQEL]HWHáHWJH©
WLáLQLV¸\OH\HELOGLN%DQNDNUHGLOH
ULQLQPLOOLJHOLUHRUDQó7¾UNL\H
GH
OHULQEDġóQGDROGXN©DG¾ġ¾N
NHQġXDQGDEHQ]HU¾ONHOHUDUDVóQGD
ROGXN©D\¾NVHN<¾]GH
OHUH\DN
ODġWó<RáXQELUNUHGLDUWóġóYDU˜]HO
OLNOH$%'
GHNLPLNWDUVDOJHQLġOHPH
SURJUDPODUóQóQX\JXODQGóáóG¸QHP
OHUGH\¾NVHOHQSL\DVDODUGD\XUWGó
ġóQGDQERU©ODQPDGDKDGDKó]ODQGó
\óOODUóDUDVóQGDNLERU©ODQ
PDDUWóġóQóQ¾ONHOHUDUDVóGDáóOóPó
QDEDNóOGóáóQGD7¾UNL\H
QLQ‰LQ
GHQ
VRQUDHQID]ODYHHQKó]OóERU©OD
QDQLNLQFL¾ONHROGXáXJ¸U¾O¾UGHGL
'R©'U$N©D\G¾Q\DHNRQRPLVLQ
GHNLVóNóQWóODUGHáHUOHQGLULOGLáLQGH
ELUGLáHU¸QHPOLULVNND\QDáóQóQGD
‰LQ
GHNLHNRQRPLN\DYDġODPDROGX
áXQXYXUJXODGó$%'
GHNUL]LQSDW
ODNYHUPHVLQHQHGHQRODQPHNDQL]
PDODUóQ\HULQGHGXUGXáXQDGHáLQHQ
'R©'U$N©D\EXQHGHQOHNUL]LQWHN
UDUODQPD\DFDáóQDGDLUELUNDQóWEX
OXQPDGóáóQóDQODWWó)('
LQ¸QOHP
RODUDNġLPGLGHQIDL]DUWóUGóáóQóYH
GDLVHDUWóġGDKD\DSDFDáóQó
LODQHWWLáLQHLġDUHWHGHQ'R©'U$N
©D\DQFDNEXQXJHU©HNOHġWLUPHVLQLQ
¸Q¾QGHELUWDNóPVRUXQODUEXOXQGX
áXQXND\GHWWL
7¾UNL\HHNRQRPLVLQLGHGHáHUOHQ
GLUHQ'R©'U$N©D\0HUNH]%DQND
Vó
QóQIDL]OHULGHáLġWLUPHPHNDUDUó
EXOXQGXáXQXV¸\OHGL0HUNH]%DQ
NDVó
QóQIDL]OHULDUWóUVDGDVDELWWXW
VDGDL©LQHNRQRPLNE¾\¾PH\H
ROXPVX]\DQVó\DFDáóQóQG¾ġ¾Q¾OHEL
OHFHáLQLEHOLUWHQ'R©'U$N©D\ġ¸\
OHNRQXġWX
)DL]DUWóġó\DSPDPD\óV¾UG¾
U¾UVHEXNH]NDUġóPó]DG¸YL]WDUD
IóQGDQELUEDVNó©óNDFDN'¸YL]IL\D
Wó7/NDUġóVóQGDDUWDFDNYHEXQXQ
EL]HLNL\DQVóPDVóRODFDN%LULHQIODV
\RQòWKDODWNDQDOó\ODHQIODV\RQDUW
PD\DGHYDPHGHFHN
QFLVL\XUWGó
ġóQGDQG¸YL]OHERU©ODQDQILUPDODUóQ
ERU©ODUóQó©HYLUPHGH\DġD\DELOHFH
áLVóNóQWóGóU+HULNLVH©HQHNGHJHOH
FHN\óOL©LQ©RNSDUODNGHáLO+¾N¾
PHWDVJDUL¾FUHWWHQ©HġLWOLNHVLPOHUH
NUHGLYHULOPHVLQHNDGDUHQD]óQ
GDQ
GDNLHNRQRPLNGDUDOPD
QóQ\DġDQPDPDVóL©LQWHGELUOHUDOGó
%XQXQ¸QHPOLGD\DQDáóYDUòONL
SHWUROIL\DWODUóEXġHNLOGHROGXáXV¾
UHFHEL]LPFDULD©óNGDHQIODV\RQGD
ROXPOXHWNLOHQHFHNòNLQFLVLGHE¾W
©H%¾W©HGHKDOHQNDPXKDUFDPDOD
UóQóDUWóUPDNL©LQPDQHYUDDODQóYDU
%XLNLNRQX\DGD\DQDUDNHNRQRPL
\¸QHWLPL¸Q¾P¾]GHNL\óOL©LQGXUX
PXNXUWDUPD\D©DOóġó\RU$PD\LQH
GHVóNóġóNELU\óORODFDN
(NRQRPLNDONÔQPDE\PHYHJHOLùPH\HRGDNODQPDOÔ\Ô]
<XVXI%$Ġ78à$'$1$'+$$'$1$7LFDUHW
2GDVó$72<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó$WLOD0HQHY
ġH\HQL\óODJLUHUNHQLNWLGDUóYHPXKDOHIHWL\OHKHS
ELUOLNWHHNRQRPL\HNDONóQPD\DE¾\¾PH\HYHJH
OLġPH\HRGDNODQóOPDVóQóLVWHGL.¾UHVHOUHNDEHW
WHGHQJHOHULQV¾UHNOLGHáLġWLáLQLDQODWDQ0HQHYġH
7¾UNL\H
QLQFLGGLELUNDONóQPDKDPOHVL\DSPD
VóJHUHNWLáLQLVDYXQGX*HULGHEóUDNPD\DKD]óUOD
QóODQ\óOóQDE¾\¾NXPXWODUODJLULOGLáLQLKD
WóUODWDQ$72%DġNDQó$WLOD0HQHYġH\óOL©LQGHNL
VH©LPXOXVDOYHXOXVODUDUDVóER\XWWDNLVRUXQODU
WHU¸UROD\ODUóYHVRQG¸QHPGH5XV\DLOH\DġDQDQ
NUL]QHGHQL\OHEHNOHQWLOHULQWDPRODUDNNDUġóOD
QDPDGóáóQóDQODWWó6RUXQODUQHGHQL\OHEHNOHQHQ
DWóOóPODUóQKD\DWDJH©LULOHPHGLáLQLELOGLUHQ0H
QHYġH0DDOHVHI\óOóEóUDNóQDWóOóPODUóVR
UXQODUóQ¾VW¾VWHELULNWLáLELU\óOROGXGHGL
REFORM VURGUSU
<DġDQDQJHOLġPHOHUHNDUġóQ
GDQGDKD
XPXWOXROGXNODUóQóDNWDUDQ0HQHYġHġXQODUó
ND\GHWWLĠLPGLW¾PJ¾F¾P¾]OHLNWLGDUó\ODPXKD
OHIHWL\OHVLYLOWRSOXPX\ODHNRQRPL\HNDONóQPD
\DE¾\¾PH\HJHOLġPH\HRGDNODQPDPó]JHUHN
WLUPHNWHGLU'HQJHOHULQV¾UHNOLGHáLġWLáLN¾UHVHO
UHNDEHWWHQND]DQ©VDáOD\DELOPHPL]L©LQFLGGLELU
NDONóQPDKDPOHVLQHJLULġPHPL]HO]HPGLU
$NEDQNE¾\¾PH
KLND\HVLQLQJ¾©O¾DNW¸U¾
ROPD\óV¾UG¾UHFHN
ò67$1%8/$$085$7%ò5ò1&ò$NEDQN
*HQHO0¾G¾U¾+DNDQ%LQEDġJLO*H©PLġWHRO
GXáXJLEL¸Q¾P¾]GHNLG¸QHPGHGH7¾UNL\H
QLQ
E¾\¾PHKLND\HVLQLQJ¾©O¾DNW¸UOHULQGHQELUWD
QHVLRODUDN©DOóġDFDáó]GHGL
$$PXKDELULQH\óOóJHU©HNOHġPHVLYH
\óOóQDLOLġNLQGHáHUOHQGLUPHOHUGHEXOXQDQ
%LQEDġJLO
LQEDQNDFóOóNVHNW¸U¾QGHNDU
OóOóNODUóQ¸QHPOL¸O©¾GHD]DOGóáóELU\óOROGXáX
QXEHOLUWWL
%LQEDġJLOEXQGDDUWDQIRQODPDPDOL\HWOHUL
QLQUHJ¾ODV\RQHWNLVLQLQYHóOóPOóVH\UHGHQE¾
\¾PHKó]óQóQHWNLVLQLQ\¾NVHNROGXáXQDLġD
UHWHGHUHNJHUHN\XUWGóġóJHUHN\XUWL©L
EHOLUVL]OLNOHULQGH\¾NVHNROGXáXELU\óOGó$N
EDQN
óQE¸\OHVLQH]RUELU\óOGDVHNW¸UHJ¸UHSHU
IRUPDQVóGDKDL\LJHU©HNOHġWLGL\HNRQXġWX
%LU\DQGDQDNWLINDOLWHVLQLYHVDáOóNOóND\QDN
\DSóVóQóNRUXPD\D©DOóġóUNHQELU\DQGDQGDV¾U
G¾U¾OHELOLUE¾\¾PHLPNDQODUóQóGHáHUOHQGLU
GLNOHULQLV¸\OH\HQ%LQEDġJLOEXQGDGDEDġDUóOó
ROGXNODUóQDGLNNDWL©HNWL
%LQEDġJLOE¾W©HOHULQGH\¾]GH
OLVHYL\HOHU
GHEHOLUOHGLNOHULNUHGLE¾\¾PHKHGHIOHULQH\D
NóQVHYL\HOHUGHVHQH\LNDSDWDFDNODUóQóEHOLUWWL
0HYGXDWE¾\¾PHVLQLQGHNUHGLE¾\¾PHVL
QLNDUġóOD\DFDNġHNLOGHJHU©HNOHġHFHáLQL¸QJ¸
UHQ%LQEDġJLOġ¸\OHGHYDPHWWL
D\Qó]DPDQGDWHNQRORMLYHGLMLWDOOHġ
PH\H¸QHPOL¸O©¾OHUGH\DWóUóP\DSWóáóPó]ELU
\óOROGX$NEDQNEXJ¾QGLMLWDOOHġPHGHXOXVOD
UDUDVó¸O©HNWH¸UQHNJ¸VWHULOHQELUNRQXPDJHO
GL%XEDġDUó\DSDUDOHORODUDNLQVDQND\QDN
ODUóPó]óGDGDKDNDWPDGHáHUOLLġOHUHND\DFDN
ġHNLOGH\¸QOHQGLUGLN¸QHPOLHáLWLP\DWóUóPOD
Uó\DSWóN6RQX©WD]RUNRġXOODUDUDáPHQL\L
ELUSHUIRUPDQVVHUJLOHGLáLPL]JHOHFHáHGHL\L
KD]óUODQGóáóPó]HSH\KDUHNHWOLELU\óOGó
/LVLQLD
GDDUGó©
\Dáó¾UHWLPL
0HVXW0$'$1%85'85'+$%85'85
GD
NL/LVLQLD'RáD3URMHDODQó©HYUHVLQGHNLDUGó©
DáD©ODUóQóQPH\YHOHULWRSODQDUDN\DáóYHVX\X
©óNDUóOó\RU%LU©RNUDKDWVó]OóáDL\LJHOGLáLELOL
QHQSDUI¾PHULYHWóSVHNW¸U¾QGHNXOODQóODQDU
Gó©\DáóYHVX\XQXQVDWóġóQGDQHOGHHGLOHQJHOL
ULQELUNóVPó\OD/LVLQLD<DEDQ+D\DWó.RUXPDYH
5HKDELOLWDV\RQ0HUNH]L
QLQLKWL\D©ODUóNDUġóOD
Qó\RU
'HALK BUNU HASTALIKLARINDA KULLANMIŞ'
/LVLQLD<DEDQ+D\DWó.RUXPDYH5HKDELOLWDV
\RQ0HUNH]LVRUXPOXVXYHWHULQHUKHNLP˜]W¾UN
6DUóFDDUGó©DáDFóQóQ7¾UNN¾OW¾U¾QGHX]XQ\D
ġDPóQVóUUóRODQNRUXQDQNXWVDOYH7¾UNN¾O
W¾U¾NDGDUHVNLROGXáXQXV¸\OHGL6DUóFD0H
]DUOóNODUGDWHNNHOHUGHDVóUOóNDUGó©DáD©ODUó
NRUXQXUGXUXPGD<óOODUFDNXUDNOóáDVXVX]OX
áDPH\GDQRNXPXġKHUġH\HGLUHQPLġELUDáD©
+DONEXQXKDVWDOóNODUóQGDNXOODQPóġ<óOODUGóU
V¾UHJHOHQELUJHOHQHN%XQX¸áUHQGLáLPL]GH
©RNġDġóUGóN(WUDIóPó]GD©RNID]ODDUGó©DáDFó
YDU*H©PLġN¾OW¾U¾P¾]¾EXJ¾QHWDġóPDN\HJD
QHJ¸UHYOHULPL]GHQELULGHGL
'İNSANLAR KÜLTÜRÜNÜ UNUTMUŞ DEĞİL'
2UPDQYH6XòġOHUL0¾G¾UO¾á¾LOH\DSWóNODUó
J¸U¾ġPHOHUGHYHMHWDV\RQXQXWDPDPODPóġDODQ
ODUGDNLDáD©ODUGDQDUGó©PH\YHVLQLWRSODPDL]QL
DOGóNODUóQóDNWDUDQ˜]W¾UN6DUóFD*¸Q¾OO¾OHUL
PL]OHDUGó©PH\YHVLQLWRSOD\óSND\QDWDUDN\D
áóQóYHVX\XQX©óNDUWWóN%XLġOHPHEDġODGóáóPó]
DQGDQLWLEDUHQ©HYUHN¸\OHUGHQ©RNID]ODWD
OHSROGXòQVDQODUN¾OW¾U¾Q¾XQXWPXġGHáLO$]
YH\D©RNNHQGLOHULND\QDWDUDNDUGó©VX\XQXW¾
NHWL\RU‰¾QN¾EXQXX]XQ\DġDPDQóQVóUUóROD
UDNJ¸U¾\RUODU
SONSÖZ
Ekonomi
25 ARALIK 2015 CUMA
9
5^UbZYŽbUdY]\UbYc^b\_\Q^85C\Ub
[cQfUeje^fQTUTU|UfbUiUUd[YUTUb
K
$5$'(1ò=%¸OJHVL
QLQFRáUDIL
GHNDUOóJ¸]¾NHQED]óSURMHOHUX]XQ
21'2.8=
NRQXPXLNOLPLGRáDO\D
YDGHGHE¾\¾N]DUDUYHEHGHOOHU
SóVóYHE¸OJHVHODYDQ
RUWD\DNR\DELOPHNWHGLU
0D\óVžQLYHUVLWHVL
WDMODUóQHGHQL\OHVRQ\óOODUGD
.DUDGHQL]%¸OJHVL
QGH
20ž=LUDDW)DN¾OWHVL
¾ONHQLQHQJ¸]GHE¸OJHOHUL
SODQODQDQYHNXUXODQ
7DUóPVDO<DSóODUYH6XODPD
QLQEDġóQGDJHOGLáLQLLIDGH
+(6
OHUHGH¸QFHOLN
HGHQ20ž=LUDDW)DN¾OWHVL
OHEXPDQWóN©HU©HYH
%¸O¾P¾%DġNDQó.DUDGHQL]
7DUóPVDO<DSóODUYH6XOD
VLQGHEDNPDNJHUHN
%¸OJHVL
QGH
LQ¾]HULQGH
PD%¸O¾P¾%DġNDQó3URI
WLáLQLLIDGHHGHQ3URI
SODQODQPóġ+(6ROGXáXQX
'U<XVXI'HPLUE¸OJHQLQ
'U<XVXI'HPLUġ¸\OH
DQODWóUNHQ.óVDYDGHGH
WXUL]PD©óVóQGDQFD]LEH
GHYDPHWWL
PHUNH]LKDOLQHJHOGLáLQL
8]XQYDGHGHKHP
NDUOóJ¸]¾NHQED]óSURMHOHU
EHOLUWHUHNġ¸\OHGHGL
HQHUML¾UHWLPLQHNDW
X]XQYDGHGHE¾\¾N]DUDU
˜]HOOLNOHN¾UHVHOLNOLP
Nó\DSDQKHPGHGRáDO
ve bedeller ortaya
GHáLġLPLYHEXQXQX]XQYD
YH©HYUHVHOND\QDNODUó
GHGH¾ONH\HHWNLOHULLQFHOHQGL
Pó]óQNRUXQPDVóYHJHOH
NR\DELOPHNWHGLU
áLQGH.DUDGHQL]E¸OJHVLQLQEXV¾
FHáHDNWDUóOPDVóNRQXVXQ
UH©WHQHQD]HWNLOHQHFHNE¸OJHOHULQ
GDID\GDVDáOD\DQ+(6
OHUWHġYLN
EDġóQGDJHOPHRODVóOóáóE¸OJHQLQ¸Q¾P¾]GH
HGLOPHOLYHNXUXOPDOóGóU$QFDNE¸OJH
NL\óOOóNSHUL\RWWDNXUDNOóNWDQHWNLOHQPHULV
GHNXUXODQ+(6
OHULQE¾\¾N©RáXQOXáXQXQHQHU
NLQLQG¾ġ¾NROPDVóYH\HġLONDODFDNQDGLUDODQ
ML¾UHWLPOHULROGXN©DVóQóUOóNóVDYHX]XQYDGH
ODUGDQELULROPDVóE¸OJH\LWXUL]PD©óVóQGDQGD
GH©HYUH\HROXPVX]HWNLOHULROGXN©DID]ODGóU%X
¸QHPOLKDOHJHWLUPHNWHGLU9DURODQVXND\QDNOD
¸]HOOLNOHULWDġó\DQ+(6
OHULVDYXQPDNYHNXUXOPD
UóQóYHE¸OJHWRSRáUDI\DVóQóQDYDQWDMODUóQNXOODQ
VóQDJ¸]\XPPDN\DQOóġYHEHGHOOHULJHOHFHNQHVLO
PDNLVWH\HQ\DWóUóPFóODUE¸OJHGH
LQ¾]HULQGH
OHULQ¸GH\HFHáLX\JXODPDODUGóU%¸OJHGHNXUXODQ
SODQODQPóġ+LGUR(OHNWULN6DQWUDOLQL+(6IDDOL
YHNXUXODFDN+(6
OHULQ¸QHPOLELUNóVPóQóQRUWD
\HWHJH©LUPH\HEDġODPóġEXV¾UHFLQD\QóWUHQGOH
YHX]XQYDGHGHE¸OJHQLQKHPWXUL]PLQHROXPVX]
GHYDPHWPHVLKDOLQGH¸Q¾P¾]GHNL\óOL©HULVLQ HWNLVLJ¸U¾OHELOLUKHPGHE¸OJHQLQLNOLPL¾]HULQH
GHEX+(6
OHULQVD\óVóQóQ
¾DġPDVóEHNOHQ
HWNLVLG¾ġ¾Q¾OPHNWHGLU%¸OJHGH+(6
OHULQE¾\¾N
PHNWHGLU
©RáXQOXáXUDNóPó\¾NVHNRODQQRNWDODUGDNXUXO
6RQ\óOODUGD\DġDQDQV¾UH©YHWHNQRORMLNJH
PDNWDGóUGDáODUóQDUDVóQGDNLYDGLOHUGHYH\¾N
OLġPHOHU¾ONHPL]LQHQHUMLLKWL\DFóQóKHUJH©HQ
VHN\HUOHUGHROXġWXUXODQ\DSD\J¸O\¾]H\OHULQ
J¾QDUWóUPDNWDGóU%XLKWL\DFóQNDUġóODQPDVóQ
GHQROXġDFDNEXKDUODġPDODUE¸OJHGHNLKLGURORMLN
GD¸QHPOLX\JXODPDODUGDQELULRODQ+(6
OHULQNX G¸QJ¾\¾HWNLOHPHVLYHEXQXQVRQXFXQGDE¸OJH
UXOPDVóQDGDELOLQ©VL]FHNDUġóROPDNP¾PN¾Q
QLQ\DáóġUHMLPLQGHFLGGLGHáLġLPOHULQROXġPD
GHáLOGLU$QFDNG¾Q\DQóQKHPHQW¾PJHOLġPLġ¾O
VóV¸]NRQXVXGXU<DáóġUHMLPLQGHNLEXGHáLġLPOHU
NHOHULQGHEXW¾U\DWóUóPODUGDWHPHOLONHV¾UG¾U¾
DQLVHOOHUNXUDNG¸QHPOHUYHDġóUó\DáóġOóSHUL\RW
OHELOLUGRáDOND\QDNNXOODQóPóYHGRáDYH©HYUH
ODUóQROXġPDVóQóWHWLNOH\HELOLUEXQXQVRQXFXQGD
NRUXQXPXSUHQVLELQHGD\DQPDNWDGóU.óVDYDGH
E¸OJHQLQKHPGRáDOGHQJHVLQLHWNLOHQHELOLUKHP
GHWXUL]PDOW\DSóVóYHWXULVWVLUN¾ODV\RQXQXHWNL
OHQHFHNWLU%¸OJH¾]HULQGHQSODQODPD\DSDQX\JX
OD\óFóODUóQ+(6SODQODPDODUóQóNóVDYDGHOLNDU]D
UDUKHVDEó¾]HULQGHQGHáLOX]XQYDGHOLROXPOXYH
ROXPVX]HWNLOHUL¾]HULQGHQ\DSPDODUóELU]RUXQ
OXOXNWXU=DUDUóQQHUHVLQGHQG¸Q¾O¾UVHNDUGóU
%XNRQXGDSURMH¾UHWHQSODQODPDFóODUóQYHND
UDUYHULFLOHULQNRQX\XEX©HU©HYHGHQHOHDOPDOD
Uó.DUDGHQL]E¸OJHVLQLQV¾UG¾U¾OHELOLUJHOHFHáLQH
NDWNó\DSDFDNYHJHOHFHNQHVLOOHUHGDKDJ¾]HOELU
FRáUDI\D\óWDġó\DELOHFHáL]DNVLWDNGLUGHROXġDFDN
ROXPVX]OXNODUóQYHEDOLQLKHSLPL]WDġó\DFDáó]YH
KHVDEóQóWDULKVRUJXOD\DFDNWóU
<$35$..2‰(56$0681'+$
0DQLVD
GDNÔUPÔ]ÔHWHùDSWHKGLGL
M
$1ò6$
GDE¾\¾NEDġKD\
YDQODUGDJ¸U¾OHQġDS
KDVWDOóáóQHGHQL\OHW¾P
KD\YDQSD]DUODUóNDSDWóOóUNHQLOJH
QHOLQGHKD\YDQJLULġ©óNóġODUóGDGXU
GXUXOGX0DQLVD(VQDIYH6DQDWNDU
ODU2GDVó<¸QHWLP.XUXOXž\HVLYH
.DVDSODU7HPVLOFLVL5óGYDQ.H©HFL
ġDSKDVWDOóáóQHGHQL\OHHWIL\DWDUWóġ
ODUóQóQRODFDáóQóV¸\OHGL
0DQLVDġDSKDVWDOóáóQDWHVOLP
ROGX
$V\D9LU¾V¾
YH\D
1HSDO
ĠDSó
RODUDNDGODQGóUóODQYLU¾VQHGH
QL\OH0DQLVD
GDNLW¾PKD\YDQSD]DU
ODUóNDSDWóOGóòOLQE¾\¾NE¸O¾P¾ND
UDQWLQD\DDOóQGóòOJHQHOLQGHKD\YDQ
JLULġYH©óNóġODUóGDWDPDPHQGXUGX
UXOGXòOJHQHOLQGHNLELQE¾
\¾NEDġKD\YDQGDQELQLDġóODQ
Gó.DODQGLáHUKDġYDQODUGDDġóODPD
SURJUDPóQDDOóQGó'XUXPE¸\OH\
NHQVHNW¸UWHPVLOFLOHULQLQ\DġDGóáó
EXROXPVX]OXNODUóQIL\DWODUD\DQVó
\DFDáóJ¾QGHPHJHOGL0DQLVD(VQDI
YH6DQDWNDUODU2GDVó<¸QHWLP.XUX
OXž\HVLYH.DVDSODU7HPVLOFLVL5óG
YDQ.H©HFL\DSWóáóD©óNODPDLOHġDS
YLU¾V¾VHEHELLOHE¾\¾NEDġKD\YDQ
ODUGDPH\GDQDJHOHELOHFHNNóWOóáóQ
¸Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGHIL\DWDUWóġóQD
QHGHQRODFDáóQóV¸\OHGL
KIRMIZI ETE ZAM KAPIDA
ĠDSKDVWDOóáóQóQJHQHORODUDN
JHEHKD\YDQODUGD\DYUXDWPD\D
¸]HOOLNOHJHQ©KD\YDQODUGDEX]Dáó
ODUGD\¾NVHNRUDQGD¸O¾POHUHQHGHQ
ROXUNHQV¾WYHHWYHULPLQGH\¾]GH
LOH\¾]GHDUDVóQGDND\ED\RO
D©WóáóQóEHOLUWHQ.H©HFL0DQLVD%¸O
JHVL
QGHRUWD\D©óNDQġDSKDVWDOó
áóJHQHODQODPGDNóUPó]óHWIL\DWóQó
ROXPVX]ġHNLOGHHWNLOH\HUHN¸Q¾
P¾]GHNLJ¾QOHUGHIL\DWDUWóġóQDQH
GHQRODFDNĠXDQ]DWHQNóUPó]óHWH
NDUġóDU]WDOHSPHVHOHVLGHYDPHGL
\RU
%XJ¾QġDSKDVWDOóáóQGDQGROD
\óKHUQHNDGDULQVDQODUGDNóUPó]ó
HWW¾NHWLPLD]DOVDGDJHQHODQODPGD
VXFXNYHSDVWóUPDġHNOLQGHUHVWR
UDQODUGDVDWóġODUóGHYDPHGL\RU%X
ġHNLOGHGDKLGHYDPHWPHVLKDOLQ
GHRUWD\D©óNDFDNRODQHWNóWOóáóGR
áDORODUDNIL\DWDUWóġóQDQHGHQROXU
GHGL
+DVWDOóNQHGHQL\OHKD\YDQKDUH
NHWOLOLáLQLQGXUPDVóQHGHQL\OHDáóU
HNRQRPLNND\óSODUóQPH\GDQDJH
OHELOHFHáLQLEHOLUWHQ.H©HFLĠXDQ
GDQDHWLQLQNLORVXQX\DáVó]OLUD
Nó\PDRODUDNWDOLUDGDQVDWó\RUX]
=DWHQ\óOODUGóULQVDQODUGDJH©LPVó
NóQWóVóVHEHEL\OHKHUJH©HQJ¾QNóU
Pó]óHWW¾NHWLPLD]DOPDNWDĠDSKDV
WDOóáóQHGHQL\OH]DPJHOLQFHLVWHU
LVWHPH]EXGDKDGDG¾ġHFHNWLUGL\H
NRQXġWX
(UVDQ(5'2à$10$1ò6$'+$
dDQNÔUÔ
GD.DVÔPD\ÔQGD
NRQXWVDWÔOGÔ
‰$1.,5,$$‰DQNóUó
GDNDVóP
D\óQGDNRQXWXQVDWóOGóáóELOGL
ULOGL
7¾UNL\HòVWDWLVWLN.XUXPX7žò.
.DVWDPRQX%¸OJH0¾G¾U¾6HYJL$O
WóQEDġ\DSWóáó\D]óOóD©óNODPDGDND
VóPD\óNRQXWVDWóġUDNDPODUóQóQ
D©óNODQGóáóQóND\GHWWL
.DVóPD\óQGDJH©HQ\óOóQD\Qó
D\óQDJ¸UHNRQXWVDWóġODUóQóQ\¾]GH
DUWWóáóQóELOGLUHQ$OWóQEDġ
NRQXWVDWóġó\DSóODQ‰DQNóUóLOL©H
ULVLQGHVóUDGD\HUDOGóòSRWHNOL
NRQXWVDWóġODUóELU¸QFHNL\óOóQD\Qó
D\óQDJ¸UH\¾]GHD]DODUDN
ROGX7RSODPNRQXWVDWóġODUóL©LQGH
LSRWHNOLVDWóġóQSD\ó\¾]GHLID
GHOHULQLNXOODQGó
$OWóQEDġLSRWHNOLVDWóġóQGóġóQGD
NRQXWVDWóġODUóQóQLVH\¾]GHDU
WDUDNROGXáXQXLNLQFLHONRQXW
VDWóġODUóQóQELU¸QFHNL\óOóQD\QóD\ó
QDJ¸UH\¾]HDUWóġJ¸VWHUHUHN
D©óNWóáóQóND\GHWWL
.OLNVDFRP6DNDU\D
QÔQ
HWLFDUHWKDULWDVÔQÔoÔNDUGÔ
ò67$1%8/$$6DEDQFó7RS
OXOXáX
QXQRQOLQHDOóġYHULġSODW
IRUPXNOLNVDFRP6DNDU\DOóODUóQ
RQOLQHDOóġYHULġKDULWDVóQóD©óNOD
Gó
.OLNVDFRPD©óNODPDVóQDJ¸UH
6DNDU\DOóW¾NHWLFLOHURQOLQHRUWDP
GDHQID]ODWHOHIRQDQQHEHEHN
R\XQFDNELOJLVD\DURWRDNVHVX
DUODUóYHEH\D]Hġ\DNDWHJRULOHUL
QHUDáEHWJ¸VWHUL\RUžU¾QED]óQ
GDDNóOOóWHOHIRQRWRODVWLáLEHEHN
EH]LWHOHYL]\RQYHSDUI¾PHQ©RN
WHUFLKHGLOHQ¾U¾QOHUDUDVóQGD\HU
DOó\RU
6DNDU\D
GDRQOLQHDOóġYHULġLQ
E¾\¾NE¸O¾P¾VóUDVó\OD$GDSD]D
Uó+HQGHN$N\D]ó.DUDVX3DPX
NRYD*H\YH6DSDQFDYH.D\QDUFD
LO©HOHULQGHJHU©HNOHġL\RU
6DNDU\DOóNDGóQODUHQ©RNDNóO
OóWHOHIRQEHEHNEH]LWHOHYL]\RQ
WDEOHWELOJLVD\DUYHSDUI¾PVDWóQ
DOóUNHQ\¾]GH
LDOóġYHULġLQLWHN
©HNLP\¾]GH
LGHWDNVLWOHQGL
UHUHN\DSó\RU(UNHNOHULVHVóUD
Vó\ODDNóOOóWHOHIRQRWRODVWLáLEH
EHNEH]LWHOHYL]\RQYH86%EHOOHN
WHUFLKHGL\RU6DNDU\DOóHUNHNOH
ULQ\¾]GH
XDOóġYHULġLQLWHN©H
NLP\¾]GH
LLVHWDNVLWOHQGLUH
UHNJHU©HNOHġWLUL\RU
dLIWoLOHUHWDUÔPPDNLQHOHULQL
JYHQOLNXOODQPDHöLWLPLYHULOGL
<2=*$7$$<R]JDW
óQ6DUóND\D
LO©HVLQGH*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN
òO0¾G¾UO¾á¾WDUDIóQGDQ©LIW©LOHUH
WUDNW¸UYHWDUóPPDNLQHOHULQLJ¾YHQ
OLNXOODQPDHáLWLPLYHULOGL6DUóND\D
˜áUHWPHQHYL/RNDOLQGHG¾]HQOHQHQ
HáLWLPGHNRQXġDQ6DUóND\DòO©H-DQ
GDUPD.RPXWDQOóáóWUDILNWLPLJ¸UHY
OLVL8]PDQ-DQGDUPD.óGHPOL‰DYXġ
<DNXS.óUWUDNW¸UOHULQYHWDUóPDUD©
ODUóQóQJ¾YHQOLNXOODQóPóNRQXVXQGD
NDWóOóPFóODUDELOJLOHUDNWDUGó
.óUWUDNW¸UYHWDUóPPDO]HPHOH
ULQLQJ¾YHQOLNXOODQóPóQóQPH\GDQD
JHOHELOHFHNND]DODUóQ¸Q¾QHJH©WLáLQL
EHOLUWHUHNJ¾YHQOLNXOODQóPóQWUDN
W¸UOHULQVHEHSROGXáXWUDILNND]DODUó
QóD]DOWWóáóQóLIDGHHWWL
6DUóND\D=LUDDW2GDVóJ¸UHYOLOH
ULQGHQ=LUDDW0¾KHQGLVL6RQHU$U
GX©GDWUDNW¸UOHUGHNDELQ\DGD
NRUX\XFXEXOXQGXUXOPDVóJHUHNOLOL
áLQLQDOWóQó©L]HUHNWUDNW¸UNXOODQóU
NHQHPQL\HWNHPHULQLQGHPXWODND
WDNóOPDVóJHUHNWLáLQLLIDGHHWWL
6LQ\DOL]DV\RQHNLSPDQODUóQóQ
WHSHODPEDVóDUNDD\GóQODWPDODUóQ
©DOóġPDVóJHUHNWLáLQLV¸\OH\HQ$U
GX©
5¸PRUNODUGD(UHIOHNW¸UOH
ULEXOXQPDOó5¸PRUNODUGD\ROFXWD
ġóQPDPDOóHáHUWDġóQPDVó]RUXQOX
LVHRWXUPDG¾]HQLQLQGHEXOXQPD
VóJHUHNL\RU7DUóPDUD©ODUóQóNDSD
VLWH¾VW¾NXOODQPDPDOó5¸PRUNEDá
ODQóUNHQEDáODQWóHOHPDQODUóNRQWURO
HGLOPHOL‰DOóġóUNHQVLJDUDL©LOPHPH
OLEROHOELVHOHUJL\LOPHOLGLUȋGHGL
òO©H*óGD7DUóPYH+D\YDQFóOóN
0¾G¾UO¾á¾QGHJ¸UHYOL]LUDDWP¾
KHQGLVL5ó]D&DQLVH
7DUóP$UD©OD
UóQóQ*¾YHQOL.XOODQóPó
NRQXOXVX
QXP\DSWó
+DYDOLPDQóUHKEHUL
7$9PRELOH\HQL
\¾]¾\OHKL]PHWHJLUGL
$1.$5$$1.$7$9+DYDOLPDQODUóȇQóQ
G¸UW¾ONHGHLġOHWWLáLKDYDOLPDQóQGDVXQX
ODQKL]PHWOHULQJHU©HN]DPDQOóRODUDN\ROFXOD
UDXODġPDVóQóVDáOD\DQ7$90RELOHX\JXODPDVó
\HQL\¾]¾YH\HQLLġOHYOHUOHNXOODQóPDVXQXOGX
7$90RELOHDUWóNWHUF¾PHGHVWHáLVXQX\RUWHU
PLQDOGHVL]LDUDGóáóQó]\HUH\¸QOHQGLUL\RULQ
GLULPOHUYHIóUVDWODUKDNNóQGDDQóQGDELOJLYHUL
\RU
7$9%LOLġLP+L]PHWOHULWDUDIóQGDQJHOLġWLULOHQ
7$90RELOHX\JXODPDVóVH\DKDWSODQODPDVóQó
NROD\ODġWóUóUNHQKDYDOLPDQóQGDNLKL]PHWOHUYH
VXQXODQIóUVDWODUóJHU©HN]DPDQOóRODUDN\ROFX
ODUDVXQX\RU8\JXODPD7$9+DYDOLPDQODUóȇQóQ
G¸UW¾ONHGHLġOHWWLáLKDYDOLPDQóQóNDSVó\RU
%XJ¾QHNDGDUELQGHQID]ODNH]LQGLULOHQ
7$90RELOH\HQLV¾U¾P¾\OHNXOODQóFóPHPQX
QL\HWLQLDUWóUDFDNIDUNOóLġOHYOHUL©HUL\RU8\JX
ODPDL26$QGURLGYH%ODFNEHUU\SODWIRUPXQGD
©DOóġó\RU
7$9%LOLġLP+L]PHWOHUL*HQHO0¾G¾U¾%LQ
QXU*¾OHU\¾]2QDUDQȊ6RQWHNQRORMLWUHQGOHUL
QLYHX\JXODPDODUóQó\ROFXODULOHEXOXġWXUPDN
EL]LPHQ¸QHPOLJ¸UHYLPL]+DYDFóOóNVHNW¸U¾Q
GHELOLġLPWHNQRORMLOHULDODQóQGDKL]PHWYHUHQ
ELUġLUNHWRODUDNJHOLġWLUGLáLPL]7$90RELOHX\
JXODPDPó]óQG¾Q\DQóQIDUNOó\HUOHULQGHNLIDUN
OóPLOOHWWHQ\ROFXODUWDUDIóQGDQNXOODQóOó\RURO
PDVóEL]L©RNJXUXUODQGóUó\RUòġLPL]LQHNDGDU
GRáUX\DSWóáóPó]óQNDQóWóRODUDNJ¸VWHUHFHáLPL]
7$90RELOHEXQGDQVRQUDGDW¾P\HQLOLNOHUL
\ROFXODUODEXOXġWXUPD\DGHYDPHGHFHNȋGHGL
7$90RELOHȇóQVXQGXáX\HQLOLNOHUOH\ROFXODU
]DPDQODUóQóGDKDYHULPOLNXOODQDELOL\RU8\JX
ODPDL©LQGHNLLġOHYOHUHDQDVD\ID\DHNOHQHQDUD
PDPRWRUXWDEDQóȊ6PDUW6HDUFKȋLOHNROD\FD
XODġPDNP¾PN¾Q6RQWHNQRORMLL%HDFRQ%/(
DOW\DSóVóQDGD\DQDQȊ6PDUW=RQHȋPRG¾O¾VD\H
VLQGH\ROFXODUWHUPLQDOGHJH]HUNHQGXW\IUHH
PDáD]DODUó\DGDUHVWRUDQODUGDVXQXODQIóUVDWOD
UóDNóOOóFLKD]ODUóQGDJHU©HN]DPDQOóRODUDNJ¸
UHELOL\RU%¸\OHFH¸]HOSURPRV\RQODUPHQ¾OHU
LQGLULPNXSRQODUóYH¸QHULOHUKDNNóQGDELOJLVD
KLELROX\RU
7(7$5*(3URMH
3D]DUóȇQDVRQ
EDġYXUXĠXEDWȇWD
$1.$5$$1.$7¾UNL\HJHQHOLQGH(OHN
WULN(OHNWURQLNYH%LOLġLPWHPDOó7(7$U*H
3URMH3D]DUóQDEDġYXUXODUGHYDPHGL\RU%X\óO
EHġLQFLVLG¾]HQOHQHFHNHWNLQOLáHVRQEDġYXUX
WDULKLĠXEDWRODFDN
7¾UNL\HȇQLQWHNQRORMLGHNLJ¾F¾Q¾WHPVLO
HGHQ7(7ȇLQJHOHQHNVHOKDOHJHWLUGLáLYH3URMH
%DKDUóRODUDNGDDQóODQHWNLQOLNWH%LOJLYHòOH
WLġLP7HNQRORMLVL8\JXODPDODUó‰HYUHYH(QHUML
9HULPOLOLáL8\JXODPDODUó(QHUMLžUHWLPòOHWLP
YH'DáóWóPóQD<¸QHOLN8\JXODPDODUYH'LáHU
(OHNWULN(OHNWURQLN8\JXODPDODUóROPDN¾]HUH
IDUNOóNDWHJRULGHSURMHOHU\DUóġDFDN
*H©WLáLPL]\óOSURMHEDġYXUXVXQXQDOóQ
Góáó3URMH%DKDUóȇQGDEXVHQH¸QHOHPHGHQJH
©HQSURMHOHU1LVDQWDULKLQGH+DUEL\H
$VNHUL0¾]HȇGHG¾]HQOHQHFHNHWNLQOLNWHVHU
JLOHQHFHN*¾QER\XV¾UHFHNSDQHOOHUHGHHY
VDKLSOLáL\DSDFDNHWNLQOLNER\XQFDSURMHVD
KLSOHUL\DWóUóPFóODULġDGDPODUóVDQD\LFLOHU
NXOX©NDPHUNH]OHULYHWHNQRNHQWOHULOHEXOXġ
PDLPN¤QóEXODFDN$\QóJ¾Q¾QDNġDPóJHU
©HNOHġHFHN¸G¾OW¸UHQLQGHLVHKHUNDWHJRUL
GHLON¾©HJLUHQSURMHOHUHWRSODPGDELQ7/
¸G¾OGDáóWóODFDN%XVHQHLONGHIDNXOX©NDPHU
NH]OHULGH3URMH%DKDUóQDGHVWHNYHUL\RU.X
OX©NDPHUNH]OHULNHQGLVH©WLNOHULSURMHOHUL
NXOX©NDSURJUDPODUóQDGRáUXGDQDODUDNSUR
MHOHULQWLFDULOHġPHVLQHNDWNóGDEXOXQDFDNODU
*H©WLáLPL]\óOODUGD3URMH%DKDUóȇQDNDWóODUDN
EDġDUóJ¸VWHUHQYHWLFDULOHġHQSURMHOHUGHHWNLQ
OLNJ¾Q¾VHUJLDODQóQGDROXġWXUXODQEDġDUóW¾
QHOLQGHVHUJLOHQHFHN
7(7$U*H3URMH3D]DUó<¾U¾WPH.XUXOX
%DġNDQó$WLOOD(UHQ3URMH%DKDUóȇQóQ\HQLYH
X\JXODQDELOLUILNULRODQJLULġLPFLOHUL©LQ¸QHP
OLELUIóUVDW\DUDWWóáóQDGLNNDW©HNHUHNġXQODUó
V¸\OHGL
Ȋ$U*Hȇ\HHQID]OD\DWóUóP\DSDQVHNW¸UOH
ULQEDġóQGDJHOL\RUX]7¾UNL\HȇGHEDġDUóOóJLUL
ġLP¸UQHNOHULQLQDUWDFDáóQDLQDQó\RUX]YHJHU
©HNOHġPHVLL©LQGH¾]HULPL]HG¾ġHQL\DSPD\D
©DOóġó\RUX]
10
SONSÖZ
Kültür - Sanat
=ŽjUfU‰bU^iUb\UbYWbY\UbY^U
jQ]]QdebYjY]SY\UbTU^dU`[Y
.RQXNĂDLU
?c]Q^tjdŽb[
GÜZ YALNIZLIĞI Bir güz yalnızlığı sardı
Yüreğimin arsız dağlarını derinden
Güz yalnızlığı dağ fırtınasından beter
arayıp sormasan da beni
uzaklardan bir tebessümün yeter.
Sesin çağlayan ırmağın nağmesi
Sisli gözlerin hayal denizi
Dilin bal damlatan karakovan peteği
Dudağıma bir damla bal akıtsan yeter.
Gönlüm sakinleşmiyor sen yokken
Deli bir rüzgâr sarıyor içimi
Dal dal yapraklarım kururken
Bir kibrit çaksan yanmama yeter.
Gönlüm yayla suları kadar duru ırmağında
Ne bir çöl susuzluğu çatlar dudaklarımda
Ne de bir gam sızlar suskun bağrımda
Bir seher vakti yayla çiçeği gibi açsan
Göğsümde yeter.
Gönlümden geçene yüreğim yetmez
Kördüğüm olur kurduğum saklı cümleler
İçimde donar senden kalan hasretler
İşte o an içli bir dokunuşun yeter.
)HUDK,Ġ,.'(1ò=/ò'+$'(1ò=/ò7XULVWLN
2WHOYHòġOHWPHFLOHU'HUQHáL'(17852'%DġND
Qó*D]L0XUDWĠHQ.¾OW¾UYH7XUL]P%DNDQOóáó
QD
EDáOóP¾]HYH¸UHQ\HUOHULQH2FDNWDULKLQGHQ
LWLEDUHQJLULġOHULQ]DPOóRODFDáóQóV¸\OH\HUHN3D
PXNNDOH˜UHQ\HUL
QHJLULġ¾FUHWL7/
GHQ
7/
\H©óNDUóOGó%X]DP'HQL]OLKDONóQó3DPXNND
OH
GHQGDKDGDX]DNODġWóUDFDNWóU]DPSDNHWWXUVD
WóġODUóQóGDROXPVX]HWNLOH\HFHNWLUGHGL<DSóODQ
G¾]HQOHPH\HJ¸UHJLULġ¾FUHWLHQID]OD2O\PSRV
YH6LGH˜UHQ\HUL
QGHDUWWóJLULġ¾FUHWL7/
GHQ
7/
\H©óNDUóOGó
.¾OW¾UYH7XUL]P%DNDQOóáó'¸QHU6HUPD\Hòġ
OHWPHVL0HUNH]0¾G¾UO¾á¾P¾]HYH¸UHQ\HUOH
ULQHJLULġOHUH]DP\DSWó<HQL]DPODU2FDN
WDQ
LWLEDUHQX\JXODQPD\DEDġODQDFDN=DPODU\¾]
GHLOH\¾]GHDUDVóQGDGHáLġL\RU3DPXNND
OH˜UHQ\HUL
QHJLULġIL\DWóGD7/
GHQ7/
\H
©óNDUóOGó<DSóODQ]DPODUDWHSNLJ¸VWHUHQ'(178
52'%DġNDQó*D]L0XUDWĠHQ7XUL]PVHNW¸U¾Q¾Q
ROXPVX]OXNODU\DġDGóáóELUG¸QHPGHEX]DPOD
UóDQODPDNP¾PN¾QGHáLO*LWWLN©HNDQND\EHGHQ
P¾]HYH¸UHQ\HUOHULQH]L\DUHWOHUGDKDGDD]D
ODFDNWóU7XUL]PFLOHURODUDN\DSóODQ]DPPóDQ
ODPDNWD]RUODQó\RUX]'HQL]OLKDONó3DPXNNDOH
Ȇ1DGLGH+D\DWȇ
ILOPLQLQ*D]LDQWHSȇWH
JDODVó\DSóOGó
ò=0ò5'+$ò=0ò5
GHNL<DġDUžQLYHU
VLWHVL0¾]LN%¸O¾P¾¸áUHQFLVL\DġóQGDNL
(]JL$ODġ/HWRQ\D
QóQ5LJDNHQWLQGH\DSóODQ
5LJD6\PSKRQ\<DUóġPDVó
QGD¾ONHGHQ
UDNLSOHULQLJHULGHEóUDNDUDN¾©¸G¾OND]DQ
PD\óEDġDUGó*HQ©VROLVWEX¸G¾OOHUOHELU
OLNWH
LXOXVODUDUDVóROPDN¾]HUH¸G¾
O¾Q¾ND]DQPóġROGX
<DġDUžQLYHUVLWHVL0¾]LN%¸O¾P¾&D]
'HSDUWPDQóFD]YRNDOGDOóQGDHáLWLPLQLV¾U
G¾UHQ(]JL$ODġVRQD\GDòWDO\D/LWYDQ
\D0DNHGRQ\D*¾UFLVWDQYH/HWRQ\D
GDND
WóOGóáóXOXVODUDUDVóP¾]LN\DUóġPDODUóQGD
DGHWD¸G¾OOHUHDPEDUJRNR\GX*H©HQKD
]LUDQD\óQGDòWDO\D
GDNL8OXVODUDUDVó$YUX
SD*HQ©<HWHQHNOHU0¾]LN)HVWLYDOL
QGHHQ
L\LġDUNóYHVROLVWNDWHJRULOHULQGHELULQFLOLN
DODQ(]JL$ODġLOHUOH\HQD\ODUGDDUGóDUGóQD
5RPDQ\D(XUR5LWP0¾]LN<DUóġPDVó
QGD
HQL\LVROLVWUDG\R¸]HO¸G¾O¾YH:DID¸G¾
0HWLQ)DUXN7$0(5*$=ò$17(3'+$
‰$à$1,UPDNȇóQ\¸QHWWLáLYHEDġURO¾Q¾'HPHW
$NEDáȇóQ\DSWóáó
1DGLGH+D\DW
ILOPLQLQ*D]L
DQWHSJDODVó\DSóOGó1DNóS$OL6LQHPDODUóȇQGD
G¾]HQOHQHQJDOD\D\¸QHWPHQ‰DáDQ,UPDN
R\XQFXODU'HPHW$NEDá,UPDN˜UQHNYH6HYLO
$NóLOHGDYHWOLOHUNDWóOGóD\UóVDORQGDJ¸VWHUL
PHJLUHQILOPLQ\¸QHWPHQL‰DáDQ,UPDNJ¸U
G¾NOHULLOJLGHQGX\GXNODUóPHPQXQL\HWLGLOH
JHWLUGL
*¾QO¾N%XOPDFD
7¾UN'LO.XUXPXWDUDIóQGDQKD]óUODQPóġWóU
KWWSWGNRUJWUEXOPDFD#WGNRUJWU
%DġNDOGóUó7óSNó©HNLP
'L\DUEDNóULOLQHEDáOóLO©HOHUGHQ
ELUL2áX]7¾UNOHULQLQ\LUPLG¸UW
¸UHQ\HULQHJLULġIL\DWóRODQ7/
\LELOH©RNJ¸U¾U
NHQġLPGL7/ROGX'HQL]OLKDONó3DPXNDOH
GHQ
GDKDGDX]DNODġDFDN6H\DKDWDFHQWDODUóQóQSDNHW
WXUODUóIL\DWODUóGDDUWDFDNWXUVDWóġODUóQóROXPVX]
HWNLOH\HFHN6HNW¸U¾P¾]¾QGHVWHáHLKWL\D©GX\GX
áXELUG¸QHPGH\DSóODQEX]DPODUJHULDOóQPDOó
GóUGHGL
ÖREN YERİ VE MÜZELERİN ZAMLI BİLETLERİ <DSóODQG¾]HQOHPH\HJ¸UHJLULġ¾FUHWLHQID]OD
2O\PSRVYH6LGH˜UHQ<HUL
QGHDUWWóJLULġ¾FUHWL
7/
GHQ7/
\H©óNDUóOGó7¾UNL\H
GHNLGLáHU¸UHQ
\HULJLULġ¾FUHWOHULGHġ¸\OHROGX
$QDGROX0HGHQL\HWOHUL0¾]HVLòVWDQEXO$U
NHRORML0¾]HVL0\UDYH1RHO%DED0¾]HVL0Xá
OD6HGLU$GDVóYH(IHV<DPD©HYOHUL7/
GHQ
7/
\H$VSHQGRV3HUJH7URLDYH'HULQNX\X<HUDO
WóĠHKUL7/
GHQ7/
\H%RGUXP6X$OWó0¾]HVL
7/
GHQ7/
\HòVWDQEXO$\DVRI\D0¾]HVL(IHV
YH7RSNDSó6DUD\ó0¾]HVL7/
GHQ7/
\H*¸
UHPHYH.D\PDNOó<HUDOWóĠHKUL7/
GHQ7/
\H
+DWD\YHòVWDQEXO0R]DLN0¾]HVL7/
GHQ
7/
\H,KODUD0DQDVWóU9DGLVLYH3KDVHOLV7/
GHQ
7/
\H.DUL\H0¾]HVL7/
GHQ7/
\H7RSND
Só+DUHP'DLUHVLLOH6¾PHOD0¾]HVL7/
GHQ
7/
\H©óNDUóOGó
÷]PLUOLJHQoVROLVW
LQFL|GOQDOGÔ
Bilmesin kimse yüreğimin sana
düşkünlüğünü
Sensiz kundakta yetim bir çocuğa
döndüğümü
Seninle ağlayıp seninle güldüğümü
Seni öylesine güçlü bir aşkla sevdiğimi
Sadece sen bil yeter.
62/'$16$à$
25 ARALIK 2015 CUMA
ER\XQGDQELUL.XUQD]FDYHKD
LQFHG¾]HQDQODPóQGD&HQJL]
R\XQX©RN]RUEDDQODPóQGD
NóUDQEDġNHVHQELUNLPVHELULQ
GHQDOGóáóQó¸WHNLQH¸WHNLQGHQDO
GóáóQóELUEDġNDVóQDYHUHUHNLġLQL
O¾Q¾0DNHGRQ\D
GD8OXVODUDUDVó7UDOD
OD0¾]LN)HVWLYDOL
QGH*¾UFLVWDQ
GDNL3HDUO
RI%DWXPL*UDQG3UL[
GHELULQFLOLN¸G¾OOHUL
QL/LWYDQ\D.DXQDV7DOOHQW)HVWLYDO¾©¾QF¾
O¾N¸G¾O¾Q¾VRQRODUDNGD¸QFHNLKDIWD/H
WRQ\D5LJD
GDM¾UL¸]HO¸G¾O¾Q¾HQL\LIRON
ġDUNóVóYHG¾Q\DKLWOHUL¾©¾QF¾O¾N¸G¾OOHUL
QLND]DQGó
SESİYLE BÜYÜLÜYOR
$ODġ¾QLYHUVLWHHáLWLPLQHEDġODPDGDQ
¸QFHGH*HQ©1RWD/LVHOHU$UDVó0¾]LN<D
UóġPDVó
QGDLNL\óO¾VW¾VWHHQL\LVROLVWYH
JHOHFHNYDGHGHQHQL\LVROLVW¸G¾OOHULLOH
1DUGLV*HQ©-D]]9RNDO\DUóġPDVóZRUNVKRS
YHM¾UL¸]HO¸G¾O¾ND]DQDUDN3RORQ\D
GD
NRQVHUYHUPHġDQVóQó\DNDODPóġWó
HAYALİ MÜZİK HAYATINI ABD'DE
SÜRDÜRMEK
0¾]LNKD\DWóQGD\DYDġYHHPLQDGóPODU
ODLOHUOHPHNLVWHGLáLQLLID
GHHGHQ(]JL$ODġ<DġDU
žQLYHUVLWHVL
QGHNLP¾
]LNHáLWLPLPLQDUGóQGDQ
$%'
GH\¾NVHNOLVDQVD
GHYDPHWPHNLVWL\RUXP
$%'
GHELUP¾]LN\DSóP
FóVóLOH©DOóġPD\DEDġOD
GóPYHP¾]LN\DġDPóPó
RUDGDV¾UG¾UPH\LKHGHI
OL\RUXP$PDFóPG¾Q\D
©DSóQGDL\LELUVROLVWRO
PDNGHGL
$ODġ
óQLQWHUQHWWHNL
P¾]LNYLGHRODUóGDELQ
OHUFHNLġLWDUDIóQGDQL]
OHQGL
\¾U¾WPHNDQODPóQGDN¾ODKóQó
9HOL
\H9HOL
QLQN¾ODKóQóJL\GLU
PHNGH\LPOHULQGHJH©HQELUV¸]
òQPHLġL\DSóOPDN%¾YH.D
GóQHVNL$áó]YHEXUXQERġOXáX
QXQDUNDE¸O¾P¾+LQWNDGóQOD
UóQD¸]J¾JL\VL%LUELULQLQD\Qó
RODQYH\DELUELULQH©RNEHQ]H\HQ
LNLġH\GHQKHUELULEHQ]HUL'¸
Q¾ġW¾U¾F¾<DNóġóNVó]YHVD\Jó
Vó]FDGDYUDQDQNLPVH*¾QH
ġLQEDWWóáó\¸QGHNL¾ONHOHUE¸OJHVL
*DUS7HOO¾UHOHPHQWLQLQVLPJH
VL*¸NJ¸N\¾]¾VHPDHVNL
$QVó]óQRUWD\D©óNDQ.RNDLQDOPD
DOóġNDQOóáóYHNRNDLQG¾ġN¾QO¾á¾
*LGLġ\¾U¾\¾ġLOHUOH\Lġ%LU
GHQVRQUDJHOHQVD\óQóQDG7¾UN
DOIDEHVLQLQRQEHġLQFLKDUILQLQ
DGóRNXQXġX$KġDSJHPLOHULQ
RPXUJDODUóQóQX]XQOXáXQFDYHLNL
\DQóQGDERUGDNDSODPDODUóQóQHQ
GDU\¾]¾Q¾\HUOHġWLUPHNL©LQD©ó
ODQNHVNLQVLYULN¸ġHOL\XYD%LUHO
LġLQLYH\DPHNDQLNELULġLJHU©HN
OHġWLUPHNL©LQ¸]HORODUDN\DSóOPóġ
QHVQH%LUDWDGDQJHOHQNLPVHOH
ULQWRSOXOXáXV¾ODOH$áó]PX
NR]DVóQGDJ¸U¾OHQXIDNNLUOLVDUó
OHNHOHU$QODPNDYUDPPHIKXP
HVNL*HQHOOLNOHRWHOLQDQDELQDVó
QóQGóġóQGDSODMYH\DKDYX]Nó\óVóQ
GDELURGD<HU\¾]¾Q¾QGHQL]
OH¸UW¾O¾ROPD\DQE¸O¾P¾WRSUDN
.DIDWDVóQóQJHQLġOLáLLOHX]XQOX
áXKHPHQKHPHQHġLWRODQNLPVH
NóVDNDIDOó6D\GDPWDEDND
*H©PLġWH\DġDQPóġ©HġLWOLROD\ODU
GDQEHOOHáLQVDNODGóáóKHUW¾UO¾L]
KDWóUD.¸SHNGLġOHULQGHQVRQUD
L©HUL\HGRáUXDOWYH¾VW©HQHQLQLNL
\DQóQGDEHġHUWDQHEXOXQDQYH\L
\HFHNOHUL¸á¾WPH\H\DUD\DQGLġOH
ULQRUWDNDGóD]óGLġL¸á¾W¾F¾GLġ
9÷.2LOHoRFXNODUJYHQGH
0DUYHOȇLQG¾Q\DFD¾QO¾
V¾SHUNDKUDPDQODUó$YHQ
JHUVHNLELQGH\HQLGHQELU
DUD\DJHOL\RUžVWHOLNEXNH]
WHOHYL]\RQHNUDQODUóQD\DGD
VLQHPDSHUGHVLQHGHáLOPL
QLNOHULQRGDODUóQDNRQXN
ROX\RU
.DSWDQ$PHULND7KRU
'HPLU$GDP+XONYH˜U¾P
FHN$GDP9ò.2ȇQXQOLVDQVOó
.DUUH.LGVVHULVLQGH©RFXN
ODUDDUNDGDġOóNHGL\RU˜]HO
NRUXPDNDSDNOó.DUUH.LGV
SUL]OHUOH$YHQJHUVHNLEL©R
FXNODUóNRUX\RU
$YHQJHUVHIVDQHVLNDOGó
áó\HUGHQGHYDPHGL\RU%¾
W¾QHNLSWRSODQGóYHPLQLN
OHUOHEXOXġPD\óEHNOL\RU
ĠLPGL.DSWDQ$PHULNDȇGDQ
ĠLPġHN7DQUóVó7KRUȇD'H
PLU$GDPȇGDQ<HġLO'HY
+XONȇDYH˜U¾PFHN$GDPȇD
NDGDU©RFXNODUóQKD\UDQRO
GXáXW¾PV¾SHUNDKUDPDQ
ODUHOHNWULNDQDKWDUYHSUL]
VHNW¸U¾Q¾QOLGHUNXUXOX
ġX9ò.2ȇQXQ\HQLOHQHQ.DU
UH.LGVVHULVLQGHȐ'¾Q\D\ó
N¸W¾O¾NOHUGHQNRUXPDNL©LQ
ELUDUD\DJHOHQV¾SHUNDKUD
PDQODU¸]HONRUXPDNDSDN
OóYH©RFXNNRUXPD¸]HOOLN
OL.DUUH.LGVSUL]PRGHOOHUL
LOHSUL]OHUGHQND\QDNODQDEL
OHFHNHOHNWULN©DUSPDODUóQD
NDUġóGDJ¾YHQOLNVDáOó\RU
.DUUH.LGVHOHNWULNDQDKWDU
ODUóLOHGHPLQLNOHULQRGDVó
EDPEDġNDELUDWPRVIHUHE¾
U¾Q¾\RU
V¸\OHPHNYH\D©DOPDNòUL\DUó
NLPVHKDONDá]ó<DSóODUGDNXO
ODQóODQD©óNUHQNOLGHOLNOLKDILILġ
OHQPHVLNROD\DWHġHGD\DQóNOóELU
W¾UWDġ.DVWDPRQXLOLQHEDáOóLO©H
OHUGHQELUL<D\ODDWóODQXFXQ
GDVLYULELUGHPLUEXOXQDQLQFHYH
NóVDWDKWD©XEXN1REHO\XPHOH
PHQWLQLQVLPJHVL$PHULNDQWR
KXPXQGDQ\XUGXPX]GD¾UHWLOHQ
ELUSDPXNW¾U¾'ROD\OóRODUDNDQ
ODWPD¾VW¾NDSDOóRODUDNEHOLUWPH
LġDUHWOHPHDQóġWóUPDLKVDV%D
áóPOóHVNL2OXPOXYH\DROXP
VX]RODUDN©HNLPOLGXUXPGD]DPDQ
NDYUDPóWDġó\DQYH\D]DPDQNDY
UDPóLOHELUOLNWHNLġLNDYUDPóYH
UHQNHOLPHH\OHP3DPXNWDQ\D
SóOPóġ¾]HULQHVDUóNVDUóODQHUNHN
EDġOóáó2QGDQGROD\ó%DġóQó
GLNWXWXSKHUNHVH\¾NVHNWHQEDNDQ
NLPVH.R\XQNH©LYH\DGHYH
*¸]GHQX]DNODġWóUPD\DUDN
SLVOLáLNóáóKDONDá]óò]PDULWED
QH\DSWóáóQóJ¸]HWOHPHN*¸VWH
OóáóL©LQNXOODQóODQROWD<HPHN
ULġ©DOóPFDND$WHġOLVLODKODU
(VQHPHNLġL%HULO\XPHOHPHQ
GDKHGHILQX]DNOóáóQDYHEXOXQGX
áX\HULQ\¾NVHNOLáLQHJ¸UHQDPOX\D WLQLQVLPJHVL2ODáDQGDQGDKDKD
FLPOLRODáDQóDġDQE¾\¾NO¾á¾RODQ
JHUHNHQ\¾NVHOLġD©óVóQóYHUHQVLOD
LQFHNDUġóWó$VNHUOHULQEHOOH
KóEXKHGHIHGRáUXOWPD\D\DUD\DQ
ULQHEDáODGóNODUóYH\DJ¸á¾VOHUL
DOHW%DNóUQLNHOYH©LQNRGDQROX
QH©DSUD]ODPDWDNWóNODUó¾]HULQ
ġDQJ¾P¾ġJ¸U¾Q¾P¾QGHELUDOD
GHILġHNNDVDWXUDYENR\PDNL©LQ
ġóP8PXWVX]OXNWDQGRáDQND
UDPVDUOóN¾]¾QW¾'UDPNRPHGL \HUOHULEXOXQDQJHQHOOLNOHN¸VHOH
GHQ\DSóOPóġND\óġ$IULND
QóQGR
YRGYLOYEHGHEL\DWW¾UOHULQLQR\
áXVXQGDWRSOXRODUDN\DSóODQYDKġL
QDQGóáó\HU5RG\XPHOHPHQWL
QLQVLPJHVL7UDMHGL%LUVRQX© KD\YDQDYó+HUKDQJLELUġH\H
HOGHHWPHNKHUKDQJLELUġH\RUWD\D J¸UHGDKD¸WHGHRODQ\HUJHULNDU
ġóWó1D]L]PL\HQLELUWDU]GDLIDGH
NR\PDNL©LQJ¾©KDUFD\DUDN\DSó
HWPHSROLWLNDVó.HQGLVLQGHQ
ODQHWNLQOLN©DOóġPD$UWPDNLġL
LNLDQODP©óNDUóODELOHQLNL]DQODP
<DUóHVNL$WRPQXPDUDVó
Oó%LUOHġLNROPD\DQYH\DSóPHNL
RODQr&
GHHUL\HQóVó\DGD\D
QóNOóKDYDGDRNVLWOHQPH\HQELUHOH DOPDPóġDG\DOóQLVLP
PHQWVLPJHVL&U1HYDUQHROX
\RU"%LUSDU©DQóQQRWDODUóQó
%8/0$&$1,1dg=h0h6$<)$'$
DUDYHUPHGHQELUELULQHEDáOD\DUDN
%LUVX©XELUNXVXUXYH\DELU
KDWD\óEDáóġODPD7HOGHQ\DSóODQ
©LYL2UJDQL]PDQóQKHUKDQJLELU
\HULQGHLOWLKDSODQPDVRQXQGD¸O
P¾ġK¾FUHDUWóNODUóQGDQYHER]XO
PXġDN\XYDUODUGDQROXġDQPLN
URSOXYH\DPLNURSVX]JHQHOOLNOH
VDUóPWóUDNUHQNWHNR\XFDVóYóFH
UDKDW)RUPDOGHKLWLQ
OóN
VXOX©¸]HOWLVL<D\D\UD©HVNL
5HVP°ELUJ¸UHYHDWDPDYH\DELU
¾VWDġDPDL©LQ\D]óODQ\D]óHVNL
%LUWDNóPJHWLUJ¸W¾ULġOHUL0HQGH
OHY\XPHOHPHQWLQLQVLPJHVL
<8.$5,'$1
$Ġ$à,<$
SONSÖZ
Sağlık - Eğitim
25 ARALIK 2015 CUMA
Uzamış nezle hal
snüzt habercs
olablr
11
žQLYHUVLWHOLOHUVL\DVHW
YHNDPX\¸QHWLPLQL
'HPLUHO0¾]HVL
QGH
¸áUHQHFHN
$OL‰(9ò.%$Ġ,63$57$'+$,63$57$6¾OH\PDQ'HPLUHOžQLYHUVLWHVL
QGH6'ž
VL\DVHW
ELOLPL
YH
NDPX\¸QHWLPL
DODQóQGD\¾NVHNOLVDQVYHGRNWRUDHáLWLPLDODQ¸áUHQFLOHU7¾UNL\H
QLQ\óOOóNVL\DVLJH©PLġLQHGDPJDVóQóYXUDQ
PHUKXP
XQFX&XPKXUEDġNDQó6¾OH\PDQ'HPLUHO
LQKD\DWóQóQDQODWóOGóáóNHQGLDGóQóWDġó\DQ
'HPRNUDVLYH.DONóQPD0¾]HVL
QGHGHUVLġOHPH\HEDġODGó
.
XODN%XUXQ%RáD]YH%Dġ
%R\XQ&HUUDKL8]PDQó
2S'U%DKDGóU%D\NDO
X]XQV¾UHQQH]OHQLQVLQ¾]LW
KDEHUFLVLRODELOHFHáLQL
V¸\OHGL
.XODN%XUXQ%RáD]YH%Dġ%R\XQ&HUUDKL8]8
PDQó2S'U%DKDGóU%D\NDOWRSOXPGDHQID]ODNDUġóODġóODQVDáOóNVRUXQODUóQGDQELULVLQLQVLQ¾]LWROGXáXQXEHOLUWHUHNVLQ¾]LWLOHLOJLOL¸QHPOL
ELOJLOHUYHUGL
6LQ¾VOHULQ\¾]YHNDIDNHPLNOHULQLQL©HULVLQH\HUOHġPLġL©LKDYDOóERġOXNODUROGXáXQXDQóPVDWDQ2S'U%DKDGóU%D\NDOžVW©HQHNHPLáLQGHNDUġóOóNOóLNLE¾\¾N\DQDNVLQ¾V¾DOóQNHPLáL
L©HULVLQGHELUE¾\¾NDOóQVLQ¾V¾J¸]OHULQDUDVóQD
\HUOHġPLġN¾©¾NRGDFóNODUGDQROXġDQHWPRLGVLQ¾VOHUYHNDIDWDEDQóQGD\HUOHġPLġELUGHGHULQ
ELUVLQ¾V¾P¾]EXOXQPDNWDGóU6LQ¾VOHULQD\Uó
D\Uó\DGDE¸OJHVHORODUDNVDGHFHELU\¾]\DUóVóQGD\DGDKHSELUOLNWHLOWDKDSODQPDKDOLQHVLQ¾]LW
GHQLOPHNWHGLUGHGL
%DġDáUóVóEXUXQDNóQWóVóYHDWHġJLELEHOLUWLOHULQ\HQLEDġODGóáóNOLQLNWDEORQXQDNXWVLQ¾-
]LWROGXáXQXLIDGHHGHQ2S'U%DKDGóU%D\NDO
L OG á
LI G G 2
‰RáX]DPDQIDUNóQGDROPD\ó]DPDJ¾QGHQEHULV¾UPHNWHRODQX]DPóġQH]OHKDOLDVOóQGDELUDNXWVLQ¾]LWWLU<óOODUFDWHNUDUOD\DQEHOLUWLOHUOHNDUġóODġó\RUVDNVLQ¾]LWLQNURQLNOHġPLġWLU
$NXWYHNURQLNVLQ¾]LWWHIDUNOóROPDNODELUOLNWH
JHQHORODUDNEXUXQWóNDQóNOóáóEXUXQYHJHQL]
DNóQWóVóEXUXQGDQNRQXġPDNRNXDOPDER]XNOXNODUóVóNVóNQH]OHJULSROPDYHEXQODUóQNROD\
NROD\JH©PH\LġL¸]HOOLNOH©RFXNODUGDGDKDID]ODROPDN¾]HUHLQDW©ó¸NV¾U¾NOHU=DPDQ]DPDQ
DWHġWHROXU˜]HOOLNOH\DQDNVLQ¾VOHULNRQXPODUó
QHGHQL\OH¾VW©HQHGLġOHULLOH\DNóQLOLġNLGHGLU%X
E¸OJHGHNLGLġOHUGHQED]óODUóQóQN¸NOHUL\DQDNVLQ¾V¾Q¾QL©LQHJLUPLġRODELOLU$VOóQGDEXGXUXP
KHUKDQJLELUVRUXQD\ROD©PD]DQFDNEXGLġOHULQ
LOWLKDSODQGóáóGXUXPODUGDYH\DGLġ©HNLPLVRQUDVóQGDVLQ¾]LWJHOLġHELOLU(áHUN¸N¾\DQDNVLQ¾-
V¾Q¾QL©LQGHRODQELUGLġ©HNLOLUVHVLQ¾VERġOXáX
LOHDáó]L©HULVLQGHNLNLUOLRUWDPDUDVóQGDEDáODQWóRODFDNWóU
2URDQWUDOILVW¾O
RODUDNDGODQGóUGóáóPó]EXGXUXPGDDáó]GDNLEDNWHULOHUVLQ¾VL©HULVLQHJLGHUOHUYHVLQ¾]LWH\ROD©DUODU%XD©óNOóN
IDUNHGLOGLáLDQGDNDSDWóOPDOóGóUDNVLKDOGHVóN
WHNUDUOD\DQVLQ¾]LWDWDNODUóROXULIDGHOHULQLND\GHWWL
‰RFXNODUóQGDKDVóNYLUDO¾VWVROXQXP\ROXHQIHNVL\RQODUóQD\DNDODQGóNODUóYHVLQ¾VOHULKHQ¾]
WDPRODUDNNHQGLOHULQLWHPL]OH\HPHGLNOHULL©LQ
GDKDNROD\VLQ¾]LWH\DNDODQDELOHFHáLQHGLNNDW
©HNHQ'U%DKDGóU%D\NDO$\UóFDKDONDUDVóQGD
JHQL]HWLGHQLOHQDGHQRLGYDUOóáóYHED]óDQDWRPLNNRġXOODUGDVLQ¾]LWROXġXPXQD]HPLQKD]óUOD\DELOLU$QFDN©RFXNVLQ¾]LWOHULQLWDQóNR\PDN
L]OHPHNYHWHGDYLHWPHND©óVóQGDQHULġNLQOHULQNLQGHQIDUNOóRODUDNHOHDOPDNJHUHNLUGHGL
Kışın artan beslenme isteği kilo aldırıyor
S
ò9$6
WDEHVOHQPHYHGL\HWHWLNX]PDQó6HPD$NND\D'HPLU
KDYDODUóQVRáXPDVóLOHY¾FXGXQ\DáGRNXPDVóQóNRUXPD\D
©DOóġPDVóVRQXFX\HPHLVWHáLQLQDUWWóáóQóEXGXUXPXQNLOR
VRUXQODUóQD\ROD©WóáóQóV¸\OHGL'HPLUNLORDOPDPDNL©LQPH\YH
VHE]HW¾NHWLPLQLQġDUWROGXáXQXGLOHJHWLUGL
6ò9$6'+$0HGLFDQD6LYDV
+DVWDQHVL%HVOHQPHYH'L\HWHWLN8]PDQó6HPD$NND\D'HPLUY¾FXGXQ
\DáGHQJHVLQLNRUXPDLVWHáL\OHELUOLNWHNóġóQLQVDQODUóQNDUERQKLGUDW
L©HUHQġHUEHWOLWDWOóġHNHUOL\L\HFHN
YHKDPXULġOHULQH\¸QHOLPOHULQLQ
DUWWóáóQóEXGXUXPXQNLORVRUXQXQD\ROD©WóáóQóLIDGHHWWL.óġVRáXNODUóNDSDOóRUWDPODUGDID]ODYDNLW
JH©LULOPHVLLOHELUOLNWHJULSVRáXN
DOJóQOóáóEURQġLWJLELSHN©RNHQIHNVL\RQKDVWDOóNODUóQóQJ¸U¾OG¾á¾QH
GLNNDW©HNHQ%HVOHQPHYH'L\HWHWLN
8]PDQó6HPD$NND\D'HPLUPHYVLPLQGHEROPH\YHYHVHE]HW¾NHWLOPHVLQL\HWHUOLPLNWDUGDPLQHUDOYH
'L\HW
H]L\HW
ROPDVóQ
'L\HWLV\HQ0XVWDID7LOHNOL\DġDPYHGL\HWNR©ODUóJLELNLġLOHULQ\D]GóNODUóGL\HWSURJUDPODUóQóQ
LQVDQVDáOóáóQóWHKOLNH\HDWDELOHFHáLQLGL\HWLV\HQOHULQKDULFLQGHNLPVH\HGL\HWSURJUDPODUóQóQ\D]óOPDPDVóJHUHNWLáLQLV¸\OHGL
.LORSUREOHPOHULYH\¾NVHNNLOR\DEDáOóKDVWDOóNODUóQDUWPDVó\ODELUOLNWHVDáOóND©óVóQGDQULVN
WDġó\DQIDUNOóGL\HWX\JXODPDODUóQóQGDDUWóġJ¸VWHUGLáLQLEHOLUWHQ˜]HO)%07óS0HUNH]L(VWHWLN
.OLQLáL'L\HWLV\HQL0XVWDID7LOHNOLȊ%XQXQHQE¾\¾NVHEHELLVHGL\HWLV\HQROPD\DQVSRUFXODU\DġDPNR©ODUóGL\HWNR©ODUJLELNLġLOHULQLQVDQODUD
UDKDWOóNODGL\HW\D]DELOPHOHULGLU'L\HWKD]óUODPDNVDGHFHNDORULKHVDEó\DSPDNGHáLOGLU'L\HW
X\XPXQGHQJHQLQSVLNRORMLQLQKD\DWVWDQGDUWODUóQóQYHVRV\RHNRQRPLNGXUXPXQJ¸]¸Q¾QGH
EXOXQGXUXOGXáXELUV¾UH©WLU*¾QO¾NKDIWDOóNYH
D\OóNKHGHIOHUROGXáXNDGDU\óOODUER\XQFDNDOóFó
ROPDVóGDKHGHIOHQLU%XEDNóPGDQNLġLQLQ¸QFHOLNOHNOLQLNEXOJXODUóPXWODNDLQFHOHQPHOLYHRQD
X\JXQSURJUDPODUKD]óUODQPDOóGóU6RQ]DPDQODUGD©RNNROD\ELUġHNLOGHD\OóNV¾UHVRQXQGDDOóQDQNR©OXNHáLWLPOHUL\OHGL\HW\D]PDNWDP
DQODPó\ODNLġLQLQVDáOóáóQóWHKOLNH\HDWPDNWóU%X
\¾]GHQKHUQH\DġWDROXUVDQó]YHKHUQHKDVWDOóáóQó]ROXUVDROVXQNLORDOPDNYH\DYHUPHNL©LQPXWODNDGL\HWLV\HQGHQ\DUGóPDOóQȋGHGL
VHE]HOHUJ¾QGHDGHW©LáIóQGóN\DGD©LáEDGHPFHYL]JLEL
EHVLQOHUW¾NHWLOPHVLQLWDYVL\HHWWL
$\UóFDNóġD\ODUóQGDJ¾QHġWHQID\GDODQPDRUDQóG¾ġW¾á¾L©LQ'YLWDPLQLWDNYL\HVLQLQ¸QHPOLROGXáXQD
EXVHEHSOHEDOóNW¾NHWLPLQLQ¸QHPOLROGXáXQDGLNNDW©HNWLòPNDQGDKLOLQGHKDIWDGDHQD]J¾QEDOóN
W¾NHWLOPHVLQLQGRáUXRODFDáóQóEHOLUWWL
.óġD\ODUóQGDPH\YHYHVHE]HW¾NHWLPLQLQ¸QHPLQLYXUJXOD\DQ'HPLUJ¾QO¾NSRUVL\RQW¾NHWLPLQLQX\JXQROGXáXQXP¾PN¾QVH
PH\YHOHULQSRVDVó\ODYHWD]HW¾NHWLOPHVLJHUHNWLáLQLEHOLUWWL6DODWDODUóQ\HPHNWHQKHPHQ¸QFHKDYLWDPLQDOóQPDVóQó$(YH&YLWDPL]óUODQPDVóQóWD]HVóNóOPóġPH\YH
QLD©óVóQGDQ]HQJLQEHVLQOHUOHEDáóVXODUóQóQGDEHNOHWLOPHGHQL©LOPHġóNOóNVLVWHPLQLQJ¾©OHQGLULOPHVLQL
VLQLQYLWDPLQND\EóROPDPDVóD©ó¸QHUGL%XYLWDPLQOHULL©HUHQNDEDN VóQGDQ¸QHPOLROGXáXQXV¸\OHGL3óODKDQDEURNROLSD]óKDYX©NDUQDUDVDNHUHYL]óVSDQDNJLELVHE]HOHUL
EDKDUPD\GDQR]SRUWDNDOPDQGDVRIUDODUGDQHNVLNHWPHPHNJHUHNWLáLQLD©óNODGó
OLQDHOPDJUH\IXUW\HġLO\DSUDNOó
ÖNEMLİ TELEFONLAR
SERVİS ADI
Yangın İhbar
Sıhhi İmdat
Alo Doktorum Yanımda
Zehir Danışma
Milletlerarası Kayıt
Bilinmeyen Numaralar Dial-Up Erişim
Bilinmeyen Numaralar Danışma
Posta Kodu Danışma
Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Teleks Arıza
Data Arıza
Kablo TV Arıza
Telekomünikasyon Kurumu Tüketici Şikayetleri
Sehirlerarası Kayıt
Çağrı
Yerinde Olmayan Abone
Uyandırma
Fono-Tel
146 Dial-Up Çevir Sesi
Internet Çevir Sesi
Alo Zabıta/Büyükşehir/ Belediye
Alo Trafik
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Alo Sahil Güvenlik
NO
110
112
113
114
115
117
118
119
121
122
123
124
126
130
131
133
134
135
141
146
146
153
154
155
156
158
SERVİS ADI
Alo Karayolları
Telekom Hizmet Danışma
Telekom Borç Sorma
Masal Müzik
Kodlu Arama
Alo Post
Alo Turizm Bilgi
Uyuşturucu Bilgi
Alo TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu)
Alo Izci Kan Bilgi Merk.
Alo Emniyet Danışma
Alo Tüketici
Alo Gürültü
Orman Yangını İhbar
Alo RTÜK
Alo Valilik
Iş ve Işçi Bulma
Çevre Bilgi
Ruhsal Bunalım Danışma
Kadın ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Danışma
Su Arıza
Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma
NO
159
161
163
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
ANKARA HASTANE TELEFONLARI
Başkent Üniversitesi Hastanesi
Fatih Ünv. Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi
TCDD Merkez Hastanesi
Belediye Hastanesi
Özel Yaşam Hastanesi
Etimesgut Devlet Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
SSK Meslek Has. Hastanesi
Özel Bayındır Ankara Hastanesi
Ankara Numune Hastanesi
SSK Ulus Hastanesi
Yüksek İhtisas Hastanesi
Dr.Zekai T.B Kadın Hastanesi
İbni Sina Hastanesi
Hacettepe Ü. Tıp Fak. Çocuk Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi
Belediye Zühreviye Hastanesi
Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi
SSK Ankara Çocuk Eğitim Has. Hastanesi
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Ankara Göz Has. Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Hastanesi
SSK Ank. Doğumevi ve Kadın H. Eğitim Hast.
212 04 34
212 62 62
212 65 65
212 66 66
231 71 40
231 87 88
244 49 60
272 61 31
278 08 30
287 90 00
309 34 16
310 30 00
310 30 80
310 31 00
310 33 33
310 35 45
310 35 45
311 66 94
316 46 55
317 05 05
317 05 05
317 05 05
319 15 81
319 21 60
322 01 80
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Demet Hastanesi
Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğ. Has. Cer.
Özel Keçiören Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi
Olgunlar Hastanesi
Özel Çankaya Hastanesi
Özel Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
Özel Çağ Hastanesi
T.C. Ziraat Bankası Hastanesi
Güven Hastanesi
Özel Alkan Hastanesi
Polatlı Devlet Hastanesi
Haymana Devlet Hastanesi
Ş. Koçhisar Devlet Hastanesi
Ayaş Devlet Hastanesi
Güdül Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Beypazarı Devlet Hastanesi
Nallıhan Devlet Hastanesi
H. Eriş Kazan Devlet Hastanesi
Çubuk Devlet Hastanesi
Kalecik Devlet Hastanesi
Elmadağ Devlet Hastanesi
322 99 99
332 43 47
336 09 09
355 45 59
382 11 11
419 44 44
425 79 10
426 14 50
428 08 08
430 08 08
466 61 30
468 72 20
495 40 40
623 44 40
658 12 22
687 17 54
712 24 72
728 02 37
736 10 08
763 11 41
785 10 41
814 15 02
837 16 50
857 15 19
863 10 41
6'ž/LGHUOLN$UDġWóUPDYH8\JXODPD0HUNH]LLOH'HPLUHO9DNIóDUDVóQGDLP]DODQDQSURWRNROJHUHáL6'žòNWLVDGLYHòGDUL%LOLPOHU)DN¾OWHVL
QGHòò%)
VL\DVHWELOLPL
YH
NDPX\¸QHWLPL
DODQóQGD\¾NVHNOLVDQVYHGRNWRUDHáLWLPLDODQ
¸áUHQFLOHUH\¸QHOLN,VSDUWD
QóQ$WDEH\òO©HVL
QH
EDáOóòVODPN¸\
GHNL6¾OH\PDQ'HPLUHO'HPRNUDVLYH.DONóQPD0¾]HVL
QGHGHUVYHULOPH\H
EDġODQGó*H©HQKDIWDNLLONGHUVLQDUGóQGDQKHU
KDIWDP¾]H\HJHWLULOHFHN¸áUHQFLOHUHEXUDGDNL
PDWHU\DOOHUGHQID\GDODQóODUDNGHUVDQODWóODFDN
0¾]HGHEXKDIWDNLGHUVL6'žòò%)¸áUHWLP¾\HOHUL<DUG'R©'U+LGD\HWžQO¾LOH<DUG'R©'U
+DNDQ0HKPHW.LULġYHUGL
(GHEL\DW¸áUHWPHQOHUL
GXYDUJD]HWHVL©óNDUGó
<2=*$7$$$NGDáPDGHQL1HQHQ+DWXQ
0HVOHNLYH7HNQLN$QDGROX/LVHVLHGHEL\DW¸áUHWPHQOHUL
%HQJ¾%LWLJ
DGOóD\OóNGXYDUJD]HWHVL©óNDUGó
(GHEL\DW˜áUHWPHQL)DWPDžQVDO$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD©óNDUGóNODUóGXYDUJD]HWHVLVD\HVLQGHKHUD\EHOLUOHGLNOHULNRQXODU¾]HULQH\D]óODUKD]óUOD\DUDN¸áUHQFLOHULQEHáHQLVLQH
VXQGXNODUóQóV¸\OHGL
*D]HWHGH¸áUHQFLOHULQLQNLWDSRNXPDDOóġNDQOóNODUóQóDUWWóUDELOPHVLL©LQKHUD\G¾]HQOLRODUDN\HQLELUNLWDSWDQóWóPó\DSWóNODUóQóEHOLUWHQ
žQVDOGXYDUJD]HWHVLQGH
2VPDQOó7¾UN©HVL˜áUHQL\RUXP
N¸ġHVLROXġWXUDUDN¸áUHQFLOHULQH
2VPDQOó7¾UN©HVLQLQDQODġóODELOLUELUGLOROGXáXQXJ¸VWHUGLNOHULQLDQODWWó
žQVDOġXQODUóND\GHWWL
%XN¸ġHPL]GH¸áUHQFLOHULPL]HEXGLOLQDVOóQGD7¾UN©HROGXáXQXYHEL]LPGLOLPL]ROGXáXQX
DQODWPDNLVWL\RUX]ĠLLUHPHUDNOó¸áUHQFLOHULPL]
L©LQLVHġLLUNXWXODUóROXġWXUGXN˜áUHQFLOHULPL]
EXNXWXODUóQ\DQóQGDQJHOLSJH©WLN©H\D]óODQġLLUOHULRNX\RUODU$\UóFD0HYODQD&HODOHGGLQL5XPLȇQLQYXVODWóQóQ\óOG¸Q¾P¾P¾QDVHEHWL\OH
RNXONRULGRUODUóQDVHPD]HQILJ¾UOHULROXġWXUGXN
ANKARA'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER
(&=$1($',
(&=$1($'5(6ø
7(/()21
781$+$1
1DVXK$NDU0DK=L\DEH\&DG6RN'RVWODU6LW1R&$%DOJDWdDQND-
'(95$1
.ÕUÕP&DG&DG/LSDULV6LW1R%(PHNdDQND\D$1.$5$
)ø5'(96
$NÕQ&DG1R$<HQLPDKDOOH$1.$5$
ø.ø'$ö
'HPHWHYOHU0DK9DWDQ&DG1R$'HPHWHYOHU<HQLPDKDOOH$1.$5$
%25$0
ùDKDS*UOHU0DK6RN1R0DPDN$1.$5$
g=(5
$NGHUH0DK6RN1R%$NGHUH0DPDN$1.$5$
6('ø5
<ÕOGÕ]0DK5DELQGUDQDWK7DJRUH&DG1R%dDQND\D$1.$5$
'h=*h1
<FHWHSH0DK&DG1R$$QÕWWHSHdDQND\D$1.$5$
0h+h5'$5
+DFÕ%D\UDP0K+NPHW&DGGHVL1R%8OXV$OWÕQGD÷$1.$5$
<(1ø(7/ø.
*HQHUDO'U7HYILN6D÷ODP&DG1R&$úD÷Õ(÷OHQFH.HoL|UHQ$1.$5$
781&$
%HúLNND\D0DK6RN1R$$OWÕQGD÷$1.$5$
$5,68
ùHKLW0XVWDID%Dú&DG1R%$\GÕQOÕNHYOHU$OWÕQGD÷$1.$5$
ù8/(
)DWLK&DG1R&.HoL|UHQ$1.$5$
$7$681
<HúLOWHSH0DK&DG1R$NWHSH.HoL|UHQ$1.$5$
&(</ø1
.HNOLN3ÕQDUÕ0DK'LNPHQ&DG1R$'LNPHQ$1.$5$
=(1&()ø/
8oDUOÕ6RN1R$<XNDUÕ$\UDQFÕ$1.$5$
+ø/$/
<ÕOGÕUÕP0DK'U1HVOLKDQg]HQOL&DG1$N\XUW$1.$5$
d$<<2/8.8=8&8
.RUX0DK$KPHW7DQHU.ÕúODOÕ&DG1RUWK6WDUøú0HUNH]L1RdDQND\D
,ù,/<(ùø0
.HQW.RRS0DK6RN%DUÕú6LQDQ6LWHVL%%ORN1R$%DWÕNHQW<HQL-
'2ö$1
0LOOL(JHPHQOLN&DG1R$%H\SD]DUÕ$1.$5$
$<'26
&XPKXUL\HW0DK%DúDN6RN1R$dXEXN$1.$5$
ø5(0ø1
øVWDV\RQ0DK6ÕQÕU6RN1R$(WLPHVJXW$QNDUD
%$ù.(17ùø)$
$WDNHQW0DK6RN1R$(OYDQNHQW(WLPHVJXW$1.$5$
*g.683$5.
*|NVX0K6HOoXNOXODU&DG(U\DPDQ.&*|NVX$90(U\DPDQ$1-
%$5,ù
.HPDO3DúD0DK6R÷XNSÕQDU6RN1R(OPDGD÷$1.$5$
%$<'$5
$QNDUD&DG1R%*|OEDúÕ$1.$5$
+$<$7
$QNDUD&DG1R$+D\PDQD$1.$5$
6(/0$
2YDFÕN0DK+UUL\HW&DGGHVL1R$0HUNH].,5,..$/(
8087
<HQLGR÷DQ0DK=DIHU&DG1R&0HUNH].,5,..$/(
<(1ø0(57
ùHQ\XUW0DKøVWDV\RQ&DG+VH\LQ6D÷ÕUND\D%XOY1R.DOHFLN$1.$5$
)$7ø+
$QNDUD&DG1R'.Õ]ÕOFDKDPDP$1.$5$
.$=$1død(.
$WDWUN0DK)DWLK&DG1R.D]DQ$1.$5$
&$1
<ÕO0DK+RúHEH&DG1R$1DOOÕKDQ$1.$5$
.$+5$0$1
=DIHU0DK0HQWHúH&DG1R$3RODWOÕ$1.$5$
(0ø5
)DWLK0DK<DYX]%XOYDUÕ1R%3XUVDNODU$1.$5$
0(59(
0DUHúDOdDNPDN0DK$WDWUN&DG1R'6LQFDQ$1.$5$
$.7h5.
$NúHPVHWWLQ0DK3RODWOÕ&DG1R6LQFDQ$1.$5$
%(<$==$0%$.
)DWLK0DK0HKPHW$NLI(UVR\&DG1R)DWLK6LQFDQ$1.$5$
+$/.
.DOH0DK+VH\LQ$QGDo6RN1R$ùHUHIOLNRoKLVDU$1.$5$
12
SONSÖZ
Dış Haber
25 ARALIK 2015 CUMA
Tarihin İçinden
Yavuz Sultan Selim ve Kalpleri Kazanmak
Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahları arasında siyasi dehası ve acımasızlığı ile ün kazanmıştır.
Onun 8 yıl gibi çok kısa süren padişahlık döneminde halk arasında en büyük bed-dua (karabata): “Allah seni Yavuz Selim’e vezir
yapsın” idi. Çünkü Yavuz’a vezir
olan bir kimsenin kellesinin ne zaman kesileceği hiç belli olmazdı.
Siyasi dehasına gelince daha
şehzadeliği günlerinden beri
İran’da ortaya çıkan tehlikenin
farkında idi. 1501 yılında kurulmuş olan Safevî devletinin sadece Doğu Anadolu için değil bütün
Anadolu için bir tehlike olduğunu çok iyi biliyordu. 1512 yılında
tahtı ele geçiren Yavuz, 1513 yılında kardeşleri Korkut ve Ahmed ile
kardeşlerinin çocuklarını “nizam-ı
devlet için” ortadan kaldırdı. Artık
esas hedefine dönebilirdi.
1514 yılında Çaldıran Ovası’nda Şah İsmail büyük bir yenilgiye uğratıldı. Tahtı ve haremi ganimetler arasındaydı1.
Yavuz Sultan Selim, Safevî tehdidini gündemden kaldırdıktan
sonra 1516 yılında tekrar sefere
çıktı. Memlük Sultanı’na sadakat
mektupları gönderiyor, “Sen bizim
babamızsın” diyor, ona teminat
veriyordu.
Şah İsmail, Çaldıran’dan sonra Memlük Sultanı Kansu Gavri’ye
yazdığı mektupta Osmanlı sultanına karşı işbirliği teklif ediyordu2.
Kansu Gavri de Haleb’e kadar
gelerek tedbirlerini almıştı. Yavuz,
Malatya’dan Antep doğru yöneldi. Mercidâbık Ovası’nda yapılan
savaşta tam bir zafer kazandı.
Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri’nin cesedini buldurarak Halep’te defin ettirdi. Ruhuna Kur’an
okuttu, fakirlere sadakalar dağıttı. Böylece halkın saygı gösterdiği
eski padişahlarına saygı göstererek halkın gönlünü almaya çalıştı. Cuma hutbesinde hatip “Hakimü’l-haremeyn” dediği zaman
bunu “Hâdimü’l-haremeyn” olarak düzeltti. Şu mesajı vermekteydi: “ben buraya Arabistan’a, Mekke ve Medine’ye hükmetmek için
gelmedim. Ben buraya bu iki kutsal şehre hizmet etmek için geldim”.
Siyaset dehası olan bu büyük
padişah bu topraklarda kaldığı sürede halkın saygı gösterdiği türbe-
leri ziyaret etti. İhtiyaçlarını sordu.
Tamire muhtaç olanları tamir ettirdi. Türbedarlarına ihsanlarda bulundu. Kısaca askeri açıdan feth
ettiği topraklarda, bu sefer de insanların kalplerini kazanmaya çalışıyordu.
Mısır’a kadar gitti. Ridaniye Savaşı’nda da kesin bir galibiyet kazanarak Kâhire’ye girdi. Günlerce sokak savaşlarında Osmanlı
ordusu pek çok şehir verdi. Buna
rağmen Mısır’dan dönerken Mısır komutanlarından Hayırbay’ı
Mısır valisi olarak bıraktı. Bu tayin bile O’nun ne kadar ileri görüşlü olduğunun göstergesidir. Yıllarca Mısır’a hakim olmuş Memluk
beylerinin tamamen devre dışı bırakılmasının halkta burukluk doğuracağını düşünmekteydi Bu yüzden Mısır Çerkeslerini yendikten
sonra bir Çerkes’i Mısır valisi yapmaktan çekinmedi. Hatta buna
itiraz eder şekilde konuşan Yunus
Paşa’nın başını hemen oracıkta
vurdurdu.
Sefer dönüşü Şam’a geldiğinde burada Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin mezarını buldurarak üzerine bir türbe ve yanına da bir cami
@b_V4bI\]Qj;EBD
[email protected]
yaptırdı.
Özetin özeti:
Osmanlı için “devlet” kavramı
kardeşten de, oğuldan da, mezhepten de önde gelen bir kavramdı. Devlet olmazsa millet de
olmaz, din de, mezhep de olmazdı. Safevîlerle Şii oldukları için;
Memlûklerle “Sünni” oldukları için
savaşmadılar. Devletin “âlî” menfaatleri savaşmayı gerektiriyordu,
onlar da savaştılar.
Yavuz Suriye’yi feth ettiği zaman askerî zafer ile yetinmedi.
Halkın kalbini kazanmak için de
çaba harcadı. Bunu da başarı ile
yaptı. 1516 yılında feth edilen bu
topraklar 1916 yılına kadar tam
400 yıl Osmanlı toprağı olarak bu
şekilde kaldı.
Kıssadan hisse: Son aylarda Diyarbakır ve Şırnak’taki PKK’nın
hendek teröründen kaçmak isteyen vatandaşlara askerimiz güvenlik önlemi almakta ve bunları
PKK kurşunlarından korumaktaydı. Objektiflere yansıyan bir olayda bir binbaşı 5-6 yaşındaki bir çocuğun soğuktan donmaya yüz
tutan ellerini nefesi ile ısıtmaya çalışıyordu. İşte olay budur. Tebrikler
Binbaşım. Tebrikler güvenlik güçlerimiz.
Askeri tedbirler alındıktan sonra masum halkın yaralarının sarılması ve bulaşıcı hastalıklardan korunması önem taşımaktadır. Bunu
başlatmak için askerî operasyonların bitmesini beklemek gerekmiyor. Operasyonlar ile eş zamanlı
olarak yapılmasında hiçbir sakınca olmasa gerek.
Kaynak: Yılmaz Kurt, (Muzaffer
Arıkan, Refet Yinanç, Mesut Elibüyük ile birlikte), “Yerleşme ve Nüfus Bölümü”, “Yer ve Kişi Adları Bölümü”, Diyarbekir Vilâyeti Mufassal
Tahrir Defteri (Amid Sancağı), C. I,
Defter No. 155, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Arşiv Belgeleri
Yayın No: 1, Ankara 1999.
˜QHPOLQRW6D\óQKRFDPó]óQG¾Q
\D\óQODGóáóPó]\D]óVóQGDNL(NU¤GNHOLPHVLQLHIU
DGRODUDNG¾]HOWPLġWLP
2\VDNL(NU¤GNHOLPHVLGRáUXLPLġ6D\óQ.XUWȊ(NU¤GNHOLPHVL$UDS©DGD
.¾UGOHUDQODPóQDJHOLU<DQLWHNQLNELU
PHVHOHȋ'L\HUHNQRWJ¸QGHULQFH¾]¾OG¾PYHGRáUXVXQXGD¸áUHQGLPȊ%LOPHPHND\óSGHáLO¸áUHQPHPHND\óSȋ
GL\HGHáHUOLKRFDPGDQYHRNXUODUóPó]GDQ¸]¾UGLOHULP2UKDQ8áXURáOX
.ÔUJÔ]LVWDQ7UNL\H6XROD\ÔLoLQ|]UGLOHPHOL
6L\DPHQG.$‰0$=026.29$'+$5XV
KDEHUDMDQVó5LD1RYRVWL
GH\HUDODQKDEHUHJ¸UH
.óUJó]LVWDQ&XPKXUEDġNDQó$OPD]EHN$WDPED\HY7¾UNL\H
QLQ5XV6XX©DáóQóYXUPDNDUDUóQóQKDWDROGXáXQX$QNDUD
QóQ¸]¾UGLOHPHVLJHUHNWLáLQLV¸\OHGL
$WDPED\HY\DSWóáóD©óNODPDODUGD7¾UNL\H
QLQ
EXW¾UUDGLNDO¸QOHPHJLWPHPHVLJHUHNWLáLQLHQ
+HP(VDGKHPGH
WHU|ULVWOHUOHJ|UùPHN
]RUXQGD\Ô]
(UVLQ$UVODQ6WRFNKROP'+$%LUOHġPLġ
0LOOHWOHU*HQHO6HNUHWHU<DUGóPFóVó-DQ(OLDVVRQ6XUL\H
GHEDUóġDXODġDELOPHNL©LQKHP(VDG
KHPGHWHU¸ULVWOHUOHJ¸U¾ġPHN]RUXQGDROGXNODUóQóV¸\OHGL
HEM ESAD HEM DE TERÖRİSTLERLE
GÖRÜŞMEK ZORUNDAYIZ
%0*HQHO6HNUHWHU<DUGóPFóVó(OLDVVRQEDUóġ
DQODġPDVóX\DUóQFD6XUL\HKDONóQóQD\L©LQGHVH©LPHJLWPHVLQGHQ¸QFH(VDG
óQJH©LġV¾UHFLQLQELUSDU©DVóROPDVóJHUHNWLáLQLEHOLUWHUHN
(VDG
óQEDġNDQOóáóQGDNLġXDQGDNLK¾N¾PHWOH
J¸U¾ġPHOHUGHEXOXQPDN]RUXQGD\ó]$\Qó]DPDQGDPDDOHVHIELU©RáXWHU¸ULVWRODQNXYYHWOL
ELUPXKDOHIHWOHGHJ¸U¾ġPHN]RUXQGD\ó]6RUXQ
EXJH©LġV¾UHFLQLQQHNDGDUV¾UHFHáLGLUGHGL
ANLAŞMAZLIKLARIN DİNİ BOYUTA
TAŞINMASI ENDİŞE VERİCİ
%LU©RNLQVDQóQ\óOóQGDG¾Q\DGDPH\GDQDJHOHQDQODġPD]OóNODUYH©DWóġPDODUQHGHQL\OH¾©¾QF¾G¾Q\DVDYDġó©óNPDHQGLġHVLWDġóGóáóNRQXVXQGDVRUXODQVRUX\X%0*HQHO
6HNUHWHU<DUGóPFóVó-DQ(OLDVVRQġXġHNLOGHFHYDSODGó(áHUELUHQGLġHV¸]NRQXVXLVHEXGLNNDWHDOóQPDOóGóU%HQLHQ©RNHQGLġHOHQGLUHQ
QRNWDDQODġPD]OóNODUóQQDVóOJLGHUHNGLQLYHHWQLNER\XWWDġóPD\DEDġODPóġROPDVóGóU%XNDUġóODġWóáóPó]\HQLELUROJX
EDġWDV¸\OHPLġWLN%XWUDMLNELUKDWD\GóEXKHP
7¾UNKHPGH5XVKDONóL©LQELUVRUXQGHGL
+DEHUHJ¸UH$WDPED\HYġXġHNLOGHGHYDPHWWL
%XNRQXKDNNóQGD9ODGLPLU3XWLQLOHJ¸U¾ġW¾N
5HFHS7D\\LS(UGRáDQLOHJ¸U¾ġPHPL]GHGHNHQGL
ILNULPLGLOHJHWLUGLP8©DáóYXUPDNDUDUóNHVLQOLNOH\DQOóġWó+DWWDX©DN7¾UNL\HKDYDVDKDVóQD
JLUPLġROVDELOHRQODUóQGHGLáLQJLELVDQL\HOLáL-
QHVDGHFHVDQL\HOLáLQH\óOGDQX]XQV¾UHGLU
NXUXODQNDUġóOóNOóLOLġNLOHULURNHWOHYXUPDNKDWD\Gó%L]LP¾ONHPL]LQVóQóUODUóQDNRPġX¾ONHOHULQ
X©DNODUóQóQJLUGLáL]DPDQODUGDROGX+HPGHVDQL\HOLáLQHGHáLOVDDWOHUFH$PDEL]RQODUóYXUPDGóN%L]LPL©LQEDUóġGDKD¸QHPOL7¾UNL\HYH
5XV\D
QóQEXGXUXPX©¸]PHNL©LQELOJHOLNOHULQLQ
\HWHFHáLQLXPX\RUXP
BeciQfU5b]U^YcdQ^DŽb[YiUiU[Qb
XQfQcQfe^]QcYcdU]\UbY^YRYb\UdYbTY
Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA, (DHA)-(VNL5XV\D.DUD.XYYHWOHUL.RPXWDQ<DUGóPFóVó$OHNVDQGU
/X]DQ5XV\DYH(UPHQLVWDQ
óQ.DINDV\D
GD7¾UNL\H
QLQ6XX©DáóQó
YXUPDVóQóQDUGóQGDQKDYDVóQóUODUóQóJ¾©OHQGLUPHVHEHEL\OHKDYDVD-
YXQPDVLVWHPOHULQLELUOHġWLUGLNOHULQL
D©óNODGó$UDOóN
WD5XV\D6DYXQPD
%DNDQó6HUJH\ĠR\JXYH(UPHQLVWDQ
6DYXQPD%DNDQó6H\UDQ2JDQ\DQ
.DINDV\DE¸OJHVLQGH2UWDN+DYD6DYXQPD6LVWHPLNXUPD\DLOLġNLQV¸]OHġPH\LLP]DODGó/X]DQ5XVKDEHU
DMDQVó5LD1RYRVWL
\H\DSWóáóD©óNODPDODUGD%DQDJ¸UHEXNDUDU7¾UNL\H
GH\DġDQDQROD\ODUODLOJLOL%XJ¾Q
KDYDFóOóNDVNHULDODQGDHQ¸QHPOL
URO¾R\QX\RU
7¾UNL\H1$72¾\HVLYH7¾UNL\H
WRSUDNODUóQGDVDGHFHNHQGLX©DNODUó
\HUDOPó\RUKDYD¾VOHULQL$%'+DYD
.XYYHWOHULGHNXOODQó\RU+DYDVóQóUóQóJ¾©OHQGLUHFHNGDKDFLGGLVLVWHP
JHUHNEXQXQL©LQGHJ¾©OHULELUOHġWLUPHNJHUHNL\RUGHGL5XV\D(UPHQLVWDQ2UWDN+DYD6DYXQPD6LVWHPL
QLQNXUXOPDVóQóQLNL¾ONHQLQ
FRáUDILNRQXPXVHEHEL\OH]RUODġWóáóQóEHOLUWHQ/X]DQòNL¾ONHQLQRUWDVóQGD*¾UFLVWDQ\HUDOó\RU
)DNDWKDYDVDYXQPDVLVWHPLQLQ
RUWDN\¸QHWLPLELOHELUEDġDUóGóU$\UóFD(UPHQLVWDQ
GDEL]LPDVNHUL¾VV¾P¾]EXOXQX\RU2QXGDGLáHU¾ONHOHULQX©DNODUóQGDQNRUXPDPó]
JHUHNGHGL/X]DQ0RVNRYDYH(ULYDQ
óQRUWDNKDYDVDYXQPDVLVWHPL
NXUPDVóQóQ%'7¾ONHOHULQLQRUWDN
KDYDVDYXQPDVLVWHPLQLNXUPDNL©LQ
ELUDGóPROGXáXQXEHOLUWWL5XV\DġX
DQGD.óUJó]LVWDQYH7DFLNLVWDQLOHRUWDNKDYDVDYXQPDVLVWHPLNXUPDNRQXVX¾]HULQGH©DOóġó\RU.D]DNLVWDQ
LOHKDYDVDYXQPDVLVWHPLNXUPD\D
LOLġNLQV¸]OHġPH\óOóQGDLP]DODQGó$\QóġHNLOGH5XV\DLOH%HODUXV
GDEXNRQXGDELUOHġWLáLQLD©óNODGó
$YUXSD)XWEROĠDPSL\RQDVó*¾]HOOLN
<DUóġPDVóL©LQEDġYXUXODUEDġODGó
$YUXSDONHVLHùFLQVHO
HYOLOLNOHUL\DVDOODùWÔUPÔùROGX
Ersin Arslan / Stockholm,
(DHA) +ROODQGDȇQóQ\óO¸QFH
$YUXSDȇGDLONRODUDNHġFLQVHOHYOLOLNOHUL\DVDORODUDNWDQóPDVóQóQ
DUGóQGDQEXJ¾QHNDGDUJH©HQ
V¾UHGHVRQRODUDN<XQDQLVWDQȇóQ
GDG¾QDNġDPSDUODPHQWRGDNDEXOHWWLáL\DVD\OD$YUXSD¾ONHVLHġFLQVHOHYOLOLNOHUL\DVDOODġWóUPóġROGX%X\óOGDKD¸QFHGH
*¾QH\.óEUóVYHòUODQGDHġFLQVHO
HYOLOLNOHUL\DVDOODġWóUPóġWó
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOȇGDD\UóPFóOóN¾]HULQH©DOóġPDODU\DSDQ0DUFR3HUROLQL6ORYDN\DȇGD
KDIWDVRQXQGD\DSóODQKDONR\ODPDVóQGDHġFLQVHOHYOLOLáLQNDEXO
HGLOPHPHVLQLHġFLQVHOHYOLOLNOHULQ$YUXSDȇGD\DVDOODġPDV¾UHFLQH©RPDNVRNXOPDVóRODUDN
GHáHUOHQGLULUNHQȆȆ$%¾\HVL¾ONHOHULQ©RáXQOXáXQXQHġFLQVHOHYOLOLNOHUL\DVDOODġWóUPDVóLOHUL\H
\¸QHOLNROXPOXELUDGóP*HOLġPHQLQRQ\óO¸QFHEX\¸QGHRODFDáóQóWDKPLQHWPHNRODVóGHáLOGLȇȇGHGL
$YUXSDȇGDHġFLQVHOHYOLOLNOHULQ\DVDOROGXáX¾ONHOHUġXQODU
%HO©LND'DQLPDUND)LQODQGL\D)UDQVDò]ODQGDòUODQGD/¾NVHPEXUJ+ROODQGD1RUYH©3RUWHNL]òVSDQ\DòVYH©òQJLOWHUH
*¾QH\.óEUóVYH<XQDQLVWDQ
Levent GÜNDÜZ/ALMANYA, (DHA)-$OPDQ\DȇGDȆ0LVV
*HUPDQ\&RUSRUDWLRQȇ0*&
WDUDIóQGDQG¾]HQOHQHQ$YUXSD)XWEROĠDPSL\RQDVó*¾]HOOLN<DUóġPDVó0LVV(0
ILQDOLL©LQDGD\ODUóQVH©LPLQH
EDġODQGó)UDQVDȇGDEDġOD\DFDNRODQ8()$$YUXSD)XWERO
ĠDPSL\RQDVó¸QFHVLWXUQXYD\DNDWóODFDNRODQ¾ONHQLQ
J¾]HOOHULȇQóQ+D]LUDQ
D\óQGDSRG\XPD©óNDFDN$YUXSDIXWEROXQXQJ¾]HOOLNNUDOL©HVL+D]LUDQ&XPDDNġDPó
$OPDQ\DȇQóQHQE¾\¾NHáOHQFHSDUNóRODQȆ$YUXSDSDUNóQGDȇG¾]HQOHQHQRUJDQL]DV\RQODWDFóQóJL\HFHN<DUóġPDQóQ
ELULQFLVLQHELQ(XURYH©HġLWOLKHGL\HOHUYHULOHFHN
BAŞVURULAR BAŞLADI
7XUQXYD\DNDWóOPDNLVWH\HQOHUZZZPLVVJHUPD\GH
YH\DHOHNWURQLNSRVWDDGUHVL
0LVV(0#PLVVJHUPDQ\GHDGUHVLQGHQ\DUóġPD\DEDġYXUDELOLU<DUóġPD\DNDWóOPDNL©LQ
DGD\ODUóQ\DġODUóQóQUHġLWROPDVóNHQGLVLQLQ\DGDDQQH
EDEDVóQóQWHPVLOHWWLáL¾ONH
YDWDQGDġóROPDVóġDUWóDUDQó-
\RU3RG\XPD©óNDFDNRODQ
J¾]HOOHUWHPVLOHWWLNOHUL¾ONHOHULQPLOOLIRUPDODUó\OD\DUóġDFDN-¾ULKH\HWLL©LQGHVSRU
YHPDJD]LQG¾Q\DVóQóQWDQóQPóġVLPDODUó\HUDOó\RU$GD\ODU\DUóġPDGDIXWEROWXUQXYDVóQGDROGXáXJLELKHUJUXSWD
¾ONHJ¾]HOL\OHJUXSWD\DUóġDFDN7¾UNJ¾]HOOHUGH7¾UNL\HȇQLQIXWEROWXUQXYDVóQGD
\HUDOGóáó'JUXEXQGD\DUóġDFDN
TÜRKİYE’Yİ İLK
KEZ FİLİZ HEİLMANN TEMSİL
ETMİŞTİ
òONGHID\óOóQGD\DSóODQ$YUXSD)XWEROJ¾]HOOLN\DUóġPDVóQGD7¾UNL\Hȇ\L*DODWDVDUD\ȇóQHVNLIXWEROFXVX6DYDġ
.R©ȇXQIXWEROFXNó]ó)LOL]+HLOPDQQWHPVLOHWPLġWL$OPDQ%XQGHVOLJDWDNóPó+DQQRYHUYH7¾UN0LOOLWDNóPó
ED\DQODUOLJLQGHR\QD\DQ)LOL]+HLOPDQQILQDOGHLNLQFLROPXġWXNUDOL©HVL‰HN
&XPKXUL\HWLQGHQ'RPHQLFD
+X]YDURYDROXUNHQ\DUóġPDQóQ¾©¾QF¾V¾LVH<XQDQLVWDQWHPVLOFLVL0DULROD6KDEDQDMVH©LOPLġWL
SONSÖZ
Güncel
25 ARALIK 2015 CUMA
13
DİPLOMASİ PENCERESİ
Karakutu’nun sırrı, Türkiye’nin haklılığı
Uluslararası havacılık kuralları, tüm sivil yolcu uçaklarında
Karakutuların bulunmasını emrederken, askeri uçaklarda bulundurulması ise o uçağın mensubu bulunduğu ülkenin kararına
kalmıştır.
Karakutuların renkleri esasen
siyah olmayıp, bulunmalarını kolaylaştırılmak amacıyla parlak turuncu renge boyanmaktadır.
Yolcu uçaklarında ise 2 adet
Karakutu vardır.
Birincisi üç saate kadar pilot
kabinindeki konuşmaları kaydeden ve üç saat sonra tekrar silinip
kayda geçen bir ‘Kokpit Ses Kaydedicisi’dir. (KSK).
İkincisi ise uçağın teknik özelliklerini, yükseklik, yön ve mevcut
meteorolojik dâhil 256 değişik verilerini 25 saate kadar kaydeden
‘Uçuş Veri Kaydedicisi’dir. (UVK)
Askeri uçaklarda ise eğer varsa genellikle ikinci tür Karakutu olmaktadır.
Her iki Karakutu'daki veriler,
içinde bulundukları kutunun içinde mevcut ‘Kazadan Etkilenmeyen Hafıza Yongaları’nda saklanır.
Ülkemiz hava sahasını ihlal
ederken düşürülen Rus SU-24 tipi
uçağın uçuş verilerini kaydeden
Karakutu'sunun Putin’e teslim
edildiğine dair canlı yayınlanan
görüntülerde, bu Karakutu'nun
çok fazla zedelenmemiş olduğu intibaına kapıldım. Zira kutu
tek parça halindeydi. Bunun da
ötesinde, bu Karakutuların çarpma, yanma, suya dayanıklılık gibi
açılardan hayli şiddetli testlerden
geçirildiğini de iyi biliyorum
Birkaç gün önce ise, Rus askeri
kaynaklarına atfen Rus basınında
yer alan haberlerde, anılan Karakutu’daki verilere ulaşılmasının
neredeyse imkânsız olduğu, zira
içindeki on altı hafıza yongasından on üçünün yandığı, geri kalan üçünün ise bozulduğu bilgisi
verilmiştir.
Anılan Karakutu’nun içindeki
hafıza yongalarıyla ilgili bu bilgilere erişmek mümkün olabilseydi
ve Rus uçağının vurulduğu anda
gerçekten ülkemiz hava sahası içinde bulunmadığı tespit olunsaydı, bunu Putin yönetimi ülke-
?c]Q^?<31I
[email protected]
miz aleyhinde çok iyi kullanırdı.
Ancak meselenin bir başka
boyutu da var!
Durum yukarıda anlatmaya
çalıştığım gibi olsaydı, ülkemiz
muhakkak anılan kutudan elde
edilen verilerin uluslararası bir
başka teknik kuruluşça incelenmesini talep edebilirdi. Öylesi bir
durumda, Rus tarafı, aksi verilerle
karşılaşılsa daha da güç durumda kalabilirdi.
Benzer şekilde, uçağın ülkemiz
hava sahası içinde düşürüldüğünün ortaya çıkması halinde yine
Rus yönetiminin bu kez kendi halkına yalan söylemiş olduğu ortaya çıkacaktı.
Konuya ilişkin daha önceki yazımda yapmış olduğum değer-
lendirmede, uçağın şu veya bu
nedenle düşürülmesi sonrasında
Rus tarafınca yaratılan fırtınanın
uzun bir süre sürdürülmesinde iki
ülkenin de menfaati bulunmadığını ifade etmiştim.
Belki de anılan Karakutu’daki
verilerin çıkarılması meselesinde
ısrarcı olmamak, Rus tarafının attığı ihtiyatlı bir adımı teşkil ediyor
olmasın?
Sonuç şudur: Rusya ve Suriye
uçağın radar izlerini açıklayamıyor, Karakutu nasılsa bozuk çıkıyor
ve Türkiye ile NATO’nun resmi radar kayıtlarını dikkate almıyor.
Türkiye’nin haklı olduğu yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf kadar net ortaya çıkıyor. “Özür dile
Putin” yayınımız da yerini buluyor.
0¾QHYYHU.DUDEXOXW
XQDLOHVLQLQDYXNDWó(S¸]GHPLU
3U]Y^Y^dYXQbUddYY^U
UY]RY\UY^Q^]i_b
ò=0ò5'+$ò=0ò5
GHNL*HGL]
žQLYHUVLWHVL
¾QF¾+XNXNWD.DUL\HU
*¾QOHUL
QGHNRQXġDQ&HP*DULSRáOX
WDUDIóQGDQ¸OG¾U¾OHQ0¾QHYYHU.D
UDEXOXW
XQDLOHVLQLQDYXNDWó5H]DQ
(S¸]GHPLU&HP*DULSRáOX
QXQLQ
WLKDUHWWLáLQHHPLQLP$QFDNHġLPL
ELOHLNQDHGHPL\RUXPLQVDQODUND©
WóáóQóG¾ġ¾Q¾\RUGHGL
*HGL]žQLYHUVLWHVL
¾QF¾+XNXN
WD.DUL\HU*¾QOHUL¾ONHQLQWDQóQPóġ
KXNXN©XODUóQóELUDUD\DJHWLUGL$©ó
OóġóQó+XNXN)DN¾OWHVL'HNDQó3URI
'U2áX]$WDOD\
óQ\DSWóáóHWNLQOLNWH
*DODWDVDUD\žQLYHUVLWHVL
QGHQ3URI
'U+DNDQ3HNFDQóWH]ò]PLU%DUR
VX%DġNDQó$YXNDW$\GóQ˜]FDQ+D
NLP0XUDW$\GóQ*HGL]žQLYHUVLWH
VL
QGHQ<UG'R©'U6RQHU+DP]D
‰HWLQLOHDYXNDWODU%DUóġ.DġNDYH5H
]DQ(S¸]GHPLUN¾UV¾\H©óNWó
òVWDQEXO
GD0DUWWDULKLQ
GH¸OG¾U¾O¾SFHVHGLSDU©DODQDQ0¾
QHYYHU.DUDEXOXW
XQYHĠXEDW
WDULKLQGH0HUVLQ
LQ7DUVXVLO©H
VLQGHFLQD\HWHNXUEDQJLGHQ˜]JH
FDQ$VODQ
óQDLOHOHULQLQDYXNDWó5H
]DQ(S¸]GHPLULOJLQ©D©óNODPDODUGD
EXOXQGX$YXNDW5H]DQ(S¸]GHPLU
0¾QHYYHU.DUDEXOXWFLQD\HWLQGHQ
dHYUHYHøHKLUFLOLNøÔUQDN÷O0GUOöDWHùHYHULOGL
6HNYDQ.ž'(1Ġ,51$.
'+$Ġ,51$.
WDNLPHUNH]'LF
OH0DKDOOHVL
QGHEXOXQDQ‰HYUHYH
ĠHKLUFLOLNòO0¾G¾UO¾á¾3..
QóQ
ġHKLU\DSóODQPDVó<XUWVHYHU'HY
ULPFL*HQ©OLN+DUHNHWL<'*+
¾\HOHULWDUDIóQGDQ¾©J¾QGH
QFLNH]DWHġHYHULOGL'¾QJHFH
DWHġHYHULOHQELQDNXOODQóODPD]
KDOHJHOGL
'LFOH0DKDOOHVL
QGHNL‰HYUH
YHĠHKLUFLOLNòO0¾G¾UO¾á¾ELQDVó
QDJHOHQ<'*+
OóODUELQDGDEXOX
QDQJ¾YHQOLNHOHPDQODUóQóGóġDUó
©óNDUGóNWDQVRQUDPRORWRIOXVDO
GóUóG¾]HQOHGL%LQDDWóODQPROR
WRINRNWH\OOHULLOHNóVDV¾UHGHDOHY
DOGó$OHYDODQELQDNXOODQóODPD]
KDOHJHOGL6DEDKVDDWOHULQGHLġ\H
ULQHJLGHQSHUVRQHOELQDQóQE¾
\¾NELUE¸O¾P¾Q¾Q\DQGóáóQóYH
NXOODQóODPD]KDOGHROGXáXQXJ¸U
G¾%LQDQóQLONNDWóQGDEXOXQDQ
RGDODUWDPDPHQ\DQDUNHQRGD
L©HULVLQGHVDQGDO\HOHULQGHPLULV
NHOHWLQGHQEDġNDELUġH\NDOPDGó
%8*h1.h%8/0$&$1,1dg=h0h
DOGóáóFH]DVóQó©HNHUNHQFH]DHYLQGH
LQWLKDUHGHQ&HP*DULSRáOXLOHLOJLOL
VRUX¾]HULQHġXQODUóV¸\OHGL
%HQ¸OG¾á¾QHLNQDROGXP7¾P
GHOLOOHULQWLKDUHWWLáLQLRUWD\DNR\X
\RU$QFDNHġLPLELOHLNQDHGHPH
GLP
˜OPHGLGHáLOPL"
GL\RUòQVDQ
ODUFH]DHYLQGHQND©WóáóQóKD\DWWD
ROGXáXQXG¾ġ¾Q¾\RU1H\D]óNNL
JHOGLáLPL]QRNWDEX%LUKXNXN©X
RODUDNEXGXUXPNDUġóVóQGD¾]¾O¾
\RUXP
CEZA İNDİRİMLERİNİ ELEŞTİRDİ
.DGóQFLQD\HWOHULQGHVRV\DOVR
UXPOXOXNNDSVDPóQGDPDáGXUDLOH
YHNLOOLáL\DSDQ$YXNDW5H]DQ(S¸]
GHPLUEXDFóROD\ODUóQ¸Q¾QHJH©L
OHPHPHVLQLQHQ¸QHPOLQHGHQOHULQ
GHQELULRODUDNVDQóNODUDX\JXODQDQ
FH]DLQGLULPOHULQLJ¸VWHUGLġXQOD
UóV¸\OHGL<¾U¾UO¾NWHNLPHY]XDWó
Pó]GDKL©ELUVóNóQWó\RN&DQDYDUFD
KXQKDUFDNDQJ¾WPHYH\DWDVDUOD
PDVXUHWLLOHFLQD\HWLQFH]DNDQX
QXPX]GDNLNDUġóOóáóDáóUODġWóUóOPóġ
P¾HEEHWJ¾QGHELU\DNóQODUóQOD
J¸U¾ġ¾\RUVXQJ¾QGHVDDWKDYDODQ
GóUPDERġOXáXQD©óNDELOL\RUVXQYH
WHNNLġLOLNK¾FUHGHNDOó\RUVXQ%XQ
GDQGDKDDáóUFH]D\RN6RUXQXPX]
LVHFH]DQóQELUH\VHOOHġWLULOHUHNX\JX
ODQPDVóQGD%XUDGDVDQFóOóKXVXV
YDU%LULQFLVLKDNVó]WDKULNLQGLULPL
GLáHULGHWDNGLULLQGLULP
ò]OHGLáLP
D©óNELUILOPGHHġLPHEHQ]HWWLP¸O
G¾UG¾P
GL\HQH
.óVNDQGóP
GL\HQH
(UNHNOLáLPHODIV¸\OHGL
GL\HQHWDK
ULNLQGLULPLX\JXODQó\RU+L©ELU\HU
GHE¸\OHELUġH\\RN)DLOLQJH©PLġL
VRV\DOLOLġNLOHUL\DUJóODPDVóUDVóQ
GDNLGDYUDQóġODUóGDWDNGLULLQGLULP
VHEHELRODELOL\RU$GDPPDKNHPH
\L\DQóOWPóġ\DODQV¸\OHPLġVRQFHO
VH\HJ¾]HOELUNó\DIHWOHJHOLSG¾áPH
LOLNOH\HUHN
3LġPDQóP
GL\RUFH]D
VóLQGLULOL\RU%LUFLQD\HWVDQóáóQóVóUI
VRQFHOVHGHNUDYDWWDNóSG¾áPHLOLN
OHGLGL\HDáóUODġWóUóOPóġP¾HEEHW\H
ULQH\óOFH]DHYLQGHWXWXSVDOóYH
ULUVHQL]NDPXYLFGDQóQóUDKDWVó]
HGHUVLQL]DGDOHWGHWHFHOOLHWPH]
3..
OÔODUHYWDUDGÔ|O\DUDOÔ
0$5'ò1'+$0$5'ò1
LQ'DUJH©LWòO©HVL
QGH$N
3DUWLòO©H%DġNDQó%HġLU.óOóQ©
óQDNUDEDVóQDDLWROGX
áXEHOLUWLOHQHYLQ3..
OóODUWDUDIóQGDQWDUDQPDVóVRQXFX
1HFLP.óOóQ©YHNó]ó6DEDKDW.óOóQ©KD\DWóQóND\EHGHU
NHQNLġLGH\DUDODQGó
'DUJH©LWòO©HVL
QHEDáOó6DUD\0DKDOOHVLȇQGHVDDW
VóUDODUóQGD\¾]¾PDVNHOL3..
OóODU$N3DUWL'DUJH©LWòO©H
%DġNDQó%HġLU.óOóQ©ȇóQDPFDVóQóQRáOX1HFLP.óOóQ©
óQ
HYLQLX]XQQDPOXOXVLODKODUODWDUDGó6LODKOóVDOGóUóVR
QXFX1HFLP.óOóQ©HġL)DWPDNó]ODUó6DEDKDWLOH
6HODPHWROPDN¾]HUHNLġL\DUDODQGó<DUDOóODU'DU
JH©LW'HYOHW+DVWDQHVLȇQGH\DSóODQLONP¾GDKDOHQLQDU
GóQGDQ0LG\DW'HYOHW+DVWDQHVLȇQHVHYNHGLOGL%XUD
GDVDáOóNGXUXPODUóDáóURODQ\DUDOóODUGDQEDED1HFLP
LOHNó]ó6DEDKDW.óOóQ©GRNWRUODUóQP¾GDKDOHVLQHUDá
PHQNXUWDUóODPDGó7HGDYL\HDOóQDQ)DWPDYH6HODPHW
.óOóQ©
óQLVHKD\DWLWHKOLNHOHULQLQGHYDPHWWLáL¸áUHQLO
GL2OD\ODLOJLOLVRUXġWXUPDEDġODWóOGó
'HQL]OLOLOHU
3DPXNNDOH
\H
¾FUHWVL]JLUVLQ
)HUDK,Ġ,.'(1ò=/ò'+$&+3'HQL]OL
0LOOHWYHNLOL0HOLNH%DVPDFó¸UHQ\HUOHULQHJLULġ
¾FUHWOHULQLQDUWWóUóOPDVóQDWHSNLJ¸VWHUHN'H
QL]OLOLOHU3DPXNNDOH
\H¾FUHWVL]JLUPHOLGLUGHGL
&+3'HQL]OL0LOOHWYHNLOL0HOLNH%DVPD
Fó\DSWóáó\D]óOóD©óNODPDGDL©LQP¾]HYH
¸UHQ\HUOHULJLULġ¾FUHWOHULQH\DSóODQ]DPRUDQ
ODUóQóHOHġWLUGL7¾UNWXUL]PLQLQ]RUJ¾QOHUJH
©LUGLáLQLVDYXQDQ%DVPDFó7XUL]PVHNW¸U¾L©LQ
WHġYLN©óNDUWóOPDVóJHUHNLUNHQJLULġ¾FUHWOHULQH
]DP\DSóOó\RU%XNDGDUWXWDUVó]ELUWXUL]PSR
OLWLNDVóROPD]7XUODUOD¾ONHPL]HJHOHQWXULVW
OHUEXW¾U\HUOHUHXFX]DJLULSJH]L\RUžONHYD
WDQGDġODUóPó]JH]HPL\RU<DSóODQ]DPODU7¾UN
LQVDQóQDRUDODUGDVL]LQQHLġLQL]YDUGH\LSN¾O
W¾UPLUDVóPó]óXQXWWXUPD\D©DOóġPDNGHáLOGH
QHGLUGHGL'¾Q\DVóPLUDVóYHGRáDKDULNDVó3D
PXNNDOH
\H'HQL]OLOLOHULQJLULġ¾FUHWOHULQLQ\¾N
VHNOLáLQHGHQL\OH\óOGóUJLGHPHGLáLQLLGGLD
HGHQ%DVPDFó3DPXNNDOH\óO¸QFH\XUWWDġ
ODUóPó]óQKDIWDVRQODUóQóSLNQLNYHKDYX]ODUD
JLUHUHNYDNLWJH©LUGLNOHULġHKLUGóġóQGDQJHOHQ
PLVDILUOHULQLJH]GLUHELOGLNOHUL©RNJ¾]HOELU\HU
GL+HUNHVKDIWDVRQXRUD\DNRġDU\RUJXQOXáX
QXDWDUGó*LULġOHU¾FUHWOL\DSóOGó'HQL]OLLQVDQó
DGHWDFH]DODQGóUóOGó%XGD\HWPHGLGDUJHOLUOL
\H
6HQJLWPHHYLQGHRWXU
GHUJLEL]DP\DSóOGó
.¾OW¾UYH7XUL]P%DNDQOóáóEXUD\óLġOHWHQNX
UXPODEDáODQWó\DJH©HUHN]DPNDUDUóQó\HQLGHQ
J¸]GHQJH©LUPHOLGLU<HUOL\HSDKDOó\DEDQFó\D
EHGDYDWXUL]PROPD]3DPXNNDOHEL]LPGLU'H
QL]OLKDONóQóQGóU'HQL]OL
GH\DġD\DQYDWDQGDġ
ODUóPó]%H\D]&HQQHW
H¾FUHWVL]JLUPHOLGLU*LULġ
¾FUHWLNDOGóUóOPDOóGóUGL\HNRQXġWX
%DUD]LOHULL©LQ
HNV¾UHWHNOLIL
$1.$5$$1.$&+3òVWDQEXO0LOOHWYHNL
OLYH7%00%DġNDQYHNLOL$NLI+DP]D©HEL%
DUD]LOHULQGHKDNVDKLELROGXáXKDOGHEDġYXUX
\DSPD\DQODUEDġYXUXS¸GHPH\DSPD\DQODUYH
WDNVLW¸GHPHOHULQLJHFLNWLUHQOHUHHNV¾UHWDQóQ
PDVóQDLOLġNLQNDQXQWHNOLILYHUGL
+DP]D©HEL2UPDQ.¸\O¾OHULQLQ.DONóQPD
ODUóQóQ'HVWHNOHQPHVLYH+D]LQH$GóQD2UPDQ
6óQóUODUó'óġóQD‰óNDUóODQ<HUOHULQ'HáHUOHQGL
ULOPHVLLOH+D]LQH\H$LW7DUóP$UD]LOHULQLQ6D
Wóġó+DNNóQGD.DQXQGD'HáLġLNOLN<DSóOPDVó
+DNNóQGD.DQXQ7HNOLILQL7%00%DġNDQOóáóQD
VXQGX
7HNOLILOH%DUD]LOHULQGHKDNVDKLELROGXáX
KDOGHV¾UHVLQGHEDġYXUX\DSPDPóġRODQODUDDOWó
D\OóNEDġYXUX\DSWóáóKDOGH¸GHPH\DSPDPóġ
RODQODULOHWDNVLWOHUL]DPDQóQGD¸GHPHPLġRODQ
ODUDLVHELU\óOOóNHNV¾UHYHULOL\RU
14
SONSÖZ
Yerel
25 ARALIK 2015 CUMA
Çankaya, görüntü ve ses krllğyle
mücadeley sürdürüyor
‰DQND\D%HOHGL\HVL‰HYUH.RUXPDYH.RQWURO0¾G¾UO¾á¾HNLSOHUL
VHEHSROGXáXVWUHVQHGHQL\OHLQVDQVDáOóáóQDIDUNHWWLUPHGHQ]DUDU
YHUHQJ¾U¾OW¾NLUOLOLáLQLHQDOWG¾]H\HLQGLUPHNL©LQ©DOóġó\RU
òO©HJHQHOLQGHGHQHWLP\DSDQ
HNLSOHU¸]HOOLNOHMHQHUDW¸UJLEL
©DOóġWóáóQGD\¾NVHNVHV¾UHWHQFLKD]ODUóQQHGHQROGXáXJ¾U¾OW¾
NLUOLOLáLQLHQJHOOHPHNL©LQWHGELUOHUDOó\RU
6DáOóNOóYHWHPL]ELU©HYUHQLQNHQWL\DġDQDELOLUNóODQ¸]HOOLNOHULQEDġóQGDJHOGLáLQLELOHQ
‰DQND\D%HOHGL\HVLLO©HVDNLQOHULQLV¾UHNOLJ¸]¸Q¾QGHRODQNLUOLOLNOHULQ\DQóVóUDVHEHSROGXáX
VWUHVOH\DġDPNDOLWHVLQLG¾ġ¾UHQ
J¾U¾OW¾NLUOLOLáLQHNDUġóGDNRUXPDNL©LQ¸QHPOL©DOóġPDODU\¾U¾W¾\RU
‰HYUH.RUXPDYH.RQWURO0¾G¾UO¾á¾HNLSOHULKHPYDWDQGDġODUGDQJHOHQġLND\HWOHU¾]HULQH
KHPGHUXWLQGHQHWLPOHUOHJ¾U¾OW¾NLUOLOLáLQLQ¸Q¾QHJH©PH\H©DOóġó\RU˜]HOOLNOHLġ\HUOHULYH
PHVNHQOHULQL©L©HJH©WLáLE¸OJHOHUGH\RáXQODġWóUóODQGHQHWLPOHUGHHOHNWULNNHVLQWLOHULQGHJ¾©
VDáODPDNL©LQNXOODQóODQYH©D-
OóġWóUóOGóáóQGD\¾NVHNVHV©óNDUDQ
MHQHUDW¸UJLELD\JóWODUóQQL]DPL
\HUOHġWLULOLS\HUOHġWLULOPHGLáLYH
VHV\DOóWóPóQóQ\DSóOóS\DSóOPDGóáóNRQWUROHGLOL\RU
6RQRODUDN‰DQND\DȇQóQIDUNOóE¸OJHOHULQGHLNLVLLġ\HULQHELUL
LVHVLWH\HDLW¾©D\UóFDMHQHUDW¸U¾QNDSDOóDODQDDOóQPDVóQóVDáOD\DQ‰DQND\D%HOHGL\HVLHVQDI
YHYDWDQGDġODLġELUOLáLL©LQGH\DSWóáóGHQHWLPYHG¾]HQOHPHIDDOL\HWOHULQHGHYDPHGL\RU
MOLOZLAR TEMİZLENİYOR,
İNŞAAT GÜVENLİĞİ ALINIYOR
‰HYUHNRUXPDHNLSOHULQLQGHQHWLPURWDODUóQGDGLNNDWHWWLáL
+DNòġ.óVD)LOP
<DUóġPDVó¸G¾OOHUL
VDKLSOHULQLEXOGX
ELUGLáHUQRNWDLVHPROR]YHKDIUL\DWDUWóNODUóQóQWHVSLWLLOHNDOGóUóOPDVóòQġDDWVRQUDVóQGD\D
GDWDGLODWDUWóáóRODUDNEóUDNóODQ
PROR]ODUóWHVSLWHGHQHNLSOHUYDWDQGDġODUODYHEHOHGL\HQLQLOJLOL
ELULPOHUL\OHWHPDVDJH©HUHNPROR]ODUóQNDOGóUóOPDVóQóVDáOó\RU
<ROYHNDOGóUóPDFHSKHVLEXOXQDQ\HQLLQġDDWDODQODUóQóQ
©HYUHVLQLQJ¾YHQOLND©óVóQGDQNDSDWóOPDVóL©LQGHP¾GDKDOHOHUGHEXOXQDQHNLSOHUEXW¾ULQġDDW
J¾YHQOLNGXYDUODUóQóQGDNHQWHVWHWLáL\OHX\XPOXEL©LPGHROPDVó
YHD\UóFDJ¸U¾QW¾NLUOLOLáL\DUDWPDPDVóL©LQP¾ONVDKLSOHUL\OHLġELUOLáLL©LQGH©DOóġDUDNEUDQGD©HNLOPHVLQLVDáOó\RU%¸\OHFHKHP
LQġDDWóQ\DQóQGDQJH©HQOHULQLQġDDWQHGHQL\OHROXġDQ©XNXUKHQGHNW¾PVHNJLELHQJHOOHUHWDNóOPDVóYH\DUDODQPDVóHQJHOOHQLS
J¾YHQOLELUPHVDIHGHQ\¾U¾PHOHULVDáODQó\RUKHPGHJ¸UVHONLUOLOLN¸QOHQPLġROX\RU
*HQ©OLN3DUNó.¾OW¾U0HUNH]LȇQGHJHU©HNOHġWLULOHQW¸UHQH.H©L¸UHQ%HOHGL\H%DġNDQó0XVWDID$N+DNòġ*HQHO%DġNDQó0DKPXW$UVODQ
YH0HPXU6HQ*HQHO%DġNDQó$OL<DO©óQGDNDWóOGó7¸UHQGHNRQXġDQ%DġNDQ0XVWDID$N
\óOGóUKDNYHHPHNL©LQP¾FDGHOHYHUHQ+DN
òġȇLVRV\DOVRUXPOXOXNDQOD\óġóJHUHáLE¸\OHJ¾]HOYHDQODPOóHWNLQOLNOHUHGHLP]DDWWóáóL©LQ
NXWOD\DUDNȊ%L]GH.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLRODUDN
VDQDW\ROX\ODLQVDQODUóQJHOLġLPLQHNDWNóVDáODPDNDGóQD\DSóODQW¾P©DOóġPDODUóGHVWHNOL\RUX]+DNòġEX\DUóġPD\ODVDQDWDYHVDQDW©ó\DGHáHUYHUGLáLQLJ¸VWHULUNHQD\Qó]DPDQGD
Lġ©LNDUGHġOHULPL]LGHVDQDWD\¸QOHQGLUL\RU<DUóġPD\DNDWóODQW¾PHPHN©LNDUGHġOHULPLGHUHFHDOVóQYH\DDOPDVóQFHVDUHWOHULQGHQ¸W¾U¾
WHEULNHGL\RUXP+HSVLQHEDġDUóODUGLOL\RUXPȋ
GHGL
2NXOYHKDVWDQH¸QOHULQH
Kó]NHVLFLNDVLVOHU
Milli Güreşçi Yenimahalle’de ölümsüzleşti
žONH\HHPHNYHUHQELUELULQGHQGHáHUOLLVLPOHULSDUN
N¾OW¾UPHUNH]LYH
VSRUNRPSOHNVOHULQGH¸O¾PV¾]OHġWLUHQ<HQLPDKDOOH%HOHGL\HVL'¾Q\D$YUXSDYH
2OLPSL\DWġDPSL\RQXHVNLJ¾UHġ©L$KPHW
$\óNȇóQDGóQóGD<HQLPDKDOOHȇGHELUSDUND
YHUGL
+DONDPDOROPXġ
ELU©RN\D]DUġDLU
VSRUFXYHġHKLWOHULPL]LQLVLPOHULQLLO©HVóQóUODUóL©LQGH\DġDWDQ
<HQLPDKDOOH%HOHGL\HVLVRQRODUDN<HQLPDKDOOHȇ\HE¾\¾NNDWNó
YHUHQGHáHUOLLġDGDPODUóQGDQ7¾UNL\H
QLQ
VHUEHVWVWLOGHHQEDġDUóOóJ¾UHġ©LOHULQGHQ
RODQ$KPHW$\óNȇó
0DUW0DKDOOHVLȇQGH
¸O¾PV¾]OHġWLUGL
HİZMETE VEFA
ÖRNEĞİ
*¸UHYHJHOGLáLJ¾QGHQEX\DQDEX¾ONH
L©LQ©LYL©DNDQKHUNHVHGHVWHNROGXNODUóQóKDWóUODWDQ<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó
)HWKL<DġDUȊ+HP¾ONHVLQHKHPGH<HQLPDKDOOHȇ\H\óOODUGóUKL]PHWHGHQ7¾UN
ED\UDáóQóG¾Q\DGD
GDOJDODQGóUDQ$\óNȇD
ELUYHIDERUFXPX]
YDUGóòO©HPL]GHDGóQóYHUGLáLPL]W¾PGHáHUOHULPL]JLEL$KPHW
$\óNDGóQóQGDJHOHFHN
NXġDNODUDDNWDUóOPDVóQGDQRQXUGX\X\RUXPȋGHGL
MEDYEDEV’İ
YENEN TÜRK
$\óN
GH6HUEHVW*¾UHġ0LOOL7DNóPó
QGD\HULQLDOGó
GH$GUL\DWLN.XSDVó
OLáL$NGHQL]%DONDQĠDPSL\RQXROGX
GHR
\óOODUóQHQPHġKXUJ¾UHġ©LVL5XV0HGYHG
L
\HQHUHN'¾Q\DĠDPSL\RQXROGX$YUXSD'¾Q\D
2OLPSL\DWR\XQODUóQGDNLORGDġDPSL\RQOXNODUND]DQGó
2WRULWHOHUFHG¾Q\DQóQ
HQL\LJ¾UHġ©LOHULQGHQ
$QNDUD%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVLKDVWDQHYHRNXO¸QOHULQH
DGHWKó]NHVLFLNDVLVPRQWDMóGDKD\DSDUNHQȊRNXOJH©LGLȋ
OHYKDODUóQóQWDNóOóROGXáX
GLUHáLIRVIRUOXPDO]HPH\OHJL\GLUGL
%DġNHQWȇWHGDKDUDKDWWUDILN
DNóġóQóQVDáODQPDVóJ¾YHQOLYH
NH\LIOLELUV¾U¾ġ\DġDQPDVóL©LQ
V¾UG¾UG¾á¾©DOóġPDODUóQDGHYDPHGHQ%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL\D\DJ¾YHQOLáLL©LQGHKHUW¾UO¾¸QOHPLDOó\RU
%XNDSVDPGD¸]HOOLNOHKDVWDQH¸QOHULQGHNL\ROODUGDKDVWDYHKDVWD\DNóQODUóRNXO¸QOHULQGHNL\ROODUGDGD¸áUHQFLOHULQ
J¾YHQOLáLL©LQKó]NHVLFLNDVLV
PRQWDMó\DSDQ%¾\¾NġHKLU%HOHGL\HVL(*2*HQHO0¾G¾UO¾á¾
8ODġóP'DLUHVL%DġNDQOóáóD\UóFDEXNRQXGDIDUNóQGDOóáóQDUWóUóOPDVóL©LQGH©DOóġPDODUóQDGHYDPHGL\RU
154 HIZ KESİCİ KASİS,
130 LEVHA
.DX©XNPDO]HPHGHQYHJHFH
J¸U¾ġ¾QHX\JXQUHIOHNW¸UEDQWODUóEXOXQDQKó]NHVLFLNDVLVOHUGHQEX\óO%DġNHQWȇWHNLLKWL\D©
GX\XODQE¸OJHOHUGHNL\ROODUD
DGHW\HUOHġWLULOGLáLQLND\GHGHQ8ODġóP'DLUHVL%DġNDQOóáó\HWNLOLOHULȊ%XNRQXGDNL©DOóġPDODUóPó]V¾U¾\RUòKWL\D©
GX\XODQ\HUOHULQWHVSLWLKDOLQGH\HQLKó]NHVLFLNDVLVPRQWDM
©DOóġPDODUóPó]GHYDPHGHFHNȋ
GL\HNRQXġWXODU
<HWNLOLOHUD\UóFDRNXOE¸OJHVLQH\DNODġDQV¾U¾F¾OHUGHIDUNóQGDOóNROXġWXUPDNL©LQȊ2NXO*H©LGL<DNODġóPȋYHȊ2NXO*H©LGLȋ
\D]óOóOHYKDODUGDQDGHGLQLQ
GLUHNOHULQHGDKDL\LDOJóODQDELOPHVLL©LQIRVIRUOXPDO]HPHOHUOHJL\GLUPH\DSóOGóáóQóYH
OHYKDGLUHáLQLQEXġHNLOGHJL\GLULOHFHáLQLND\GHGHUHNȊ6¾U¾F¾OHULPL]LQVDGHFHKDVWDQHYH
RNXO¸QOHULQGHGHáLOKHU]DPDQ
GLNNDWOLELUV¾U¾ġJHU©HNOHġWLUPHOHULQLLVWL\RUDVóOX\DUóYHVóQóUODPDQóQNLġLQLQNHQGLVLQGH
ROGXáXQXKDWóUODWó\RUX]ȋGHGLOHU
ELURODUDNNDEXOHGLOHQ$\óN
GH$YUXSDĠDPSL\RQXROGX
7RSODPġDPSL\RQOXáX7¾UNPLOOHWLQHKHGL\HHWWL
*¾UHġ)HGHUDV\RQX
%DġNDQOóáóGD\DSDQ
$KPHW$\óNKDOHQDWD
VSRUXPX]DKL]PHWHWPHNWHGLU0DUW0DKDOOHVLȇQGHELQPHWUHNDUHDODQ¾]HULQGH
PHWUHNRġX\ROX
PHWUHNDUH©RFXN
R\XQYHPHWUHNDUHILWQHVVDODQóLOH'HPHWHYOHUVDNLQOHULQLQXáUDNQRNWDVóRODQ
SDUN\HQLDGó\ODKL]PHWYHUPH\HGHYDP
HGHFHN
$OWóQGDáOóODU$O]KHLPHUȇóXQXWPDGó
'¾]HQOHGLáLVHPLQHUOHUOH$OWóQGDáOóODUóSHN©RNNRQXGDELOJLOHQGLUHQYHD\GóQODWDQ$OWóQGDá%HOHGL\HVLȊ$O]KHPLPHUȋóGDXQXWPDGó
$QNDUDžQLYHUVLWHVL.DGóQ3ODWIRUPXLġELUOLáL\OH$O]KHLPHU
ó8QXWPDNRQXOXELUVHPLQHUG¾]HQOHQGL$OWóQGDá%HOHGL\HVL<XQXV(PUH
.¾OW¾U0HUNH]LȇQGH'R©'U6HYJL
$UDVWDUDIóQGDQYHULOHQVHPLQHUH
$OWóQGDáOóODUE¾\¾NLOJLJ¸VWHUGL
<DNODġóNNLġLQLQNDWóOGóáóVHPLQHUGH©DáóPó]óQHQ\D\JóQKDVWDOóNODUóQGDQELULRODQ$O]KHLPHU
KDNNóQGD¸QHPOLELOJLOHUYHULOGL
8QXWNDQOóNEXQDPDYH$O]KHLPHU
6HPLQHUGHLONRODUDNȊXQXWNDQOóNȋGH\LQFHDNODJHOHQNDYUDPODUó
D©óNOD\DQ'R©'U6HYJL$UDVȊGHPDQVȋRODUDNELOLQHQEXQDPDQóQ
QHROGXáXQXDQODWWóYHGHPDQVLOH
XQXWNDQOóNDUDVóQGDNLIDUNó¸UQHN-
OHUOHD©óNODGó=LKQLHWNLOH\HQWóEELGXUXPODUóQYHGHSUHV\RQXQGD
XQXWNDQOóáD\ROD©DELOHFHáLQGHQ
EDKVHGHQ$UDVKHUEXQDPDQóQ$O]KHLPHUROPDGóáóQóQDOWóQó©L]GL
Ȋ˜UQHáLQDQQHQL]VDEDKNHN
\DSWóDPDVL]HLNUDPHWPH\LXQXWX\RURODELOLU$QFDNVDEDKDQQHQL]NHN\DSWó\VDYHNHN\DSWóáóQó
XQXWX\RUVDEXGHPDQVWóUȋGL\HQ
$UDVKDVWDOóáóQ\DUDWWóáóVRUXQODUGDQYH$O]KHLPHUKDVWDOóáóQóQDġDPDODUóQGDQGDEDKVHWWL
7¾PVRUXODUDFHYDSYHULOGL
$O]KHLPHUKDVWDOóáóQóQWDQóVóQóQQDVóONRQXOGXáX'HPDQVWD\DġDPNDOLWHVLQLQ¸QHPLYHEXQXQ
QDVóOVDáODQPDVóJHUHNWLáL$O]KHLPHUKDVWDOóáóQóQWHGDYLVLQLQROXS
ROPDGóáóJLELPHUDNHGLOHQW¾PVRUXODUDGDFHYDSYHUHQ$UDV$O]KHLPHUGDQQDVóONRUXQXODELOHFHáL
KDNNóQGD¸QHPOLLSX©ODUóGDYHUGL$O]KHLPHUKDVWDVóRODQELU\DNóQóQDEDNDQNLġLQLQ\DġDGóáóV¾UH©OHUGHQGHEDKVHGHQ$UDVEDNóP
¾VWOHQHQNLġL\HYHULOPHVLJHUHNHQ
GHVWHáLQ¸QHPLQHGHYXUJX\DSWó
0LOOLVSRUFXODU©RFXNODUL©LQVDKQHDODFDN
SPOR
25 ARALIK 2015 CUMA
‰RFXNODUóQHáLWLPYHVRV\DOKD\DWóQóQJHOLġLPLL©LQVDQDWYHVSRUG¾Q\DVóQóQ¾QO¾LVLPOHULJ¾©ELUOLáL\DSó\RU7¾UNL\H
QLQ\óOGó]ODUó©RFXNODUL©LQ
D\QóVDKQH\LSD\ODġDFDN72‰(9GDKD
ID]OD©RFXáDGHVWHNVDáOD\DELOPHNL©LQ
ELULONHGDKDLP]DDWó\RUĠXEDWWDUL-
Gençlerbrlğ,
Vural'a emanet
G
HQ©OHUELUOLáL
QGH
0HKPHW
˜]GLOHN
WHQERġDODQ
WHNQLNGLUHNW¸UO¾N
J¸UHYLQH<óOPD]9XUDO
JHWLULOGL
6
SRU7RWR6¾SHU/LJHNLSOHULQGHQ*HQ©OHUELUOLáLWHNQLNGLUHNW¸U<óOPD]9XUDOLOH
DQODġWó0HKPHW˜]GLOHNLOH\ROODUóQóQD\UóOPDVóQGDQVRQUDOLJLQKDIWDVóQGDNL)HQHUEDK©HPD©óQD0XVWDID.DSODQ\¸QHWLPLQGH©óNDQ
*HQ©OHUELUOLáL\HQLWHNQLNGLUHNW¸U¾Q¾EXOGX
.XO¾SWHQ\DSóODQD©óNODPDGD<óOPD]9XUDO
óQ
\¸QHWLFLOHUOHJ¸U¾ġHUHNDQODġPD\DYDUGóáóYH
J¾QL©LQGHV¸]OHġPHLP]DOD\DFDáóELOGLULOGL
7HNQLNGLUHNW¸UO¾NNDUL\HULQH\óOóQGD0DODW\DVSRU
GDEDġOD\DQ\DġóQGDNL9XUDO
VH]RQXQGD377/LJ
GHP¾FDGHOHHGHQELU
GLáHUEDġNHQWNXO¾E¾2VPDQOóVSRU
GDQVH]RQ
RUWDVóQGDD\UóOGó9XUDO
óQġXEDWD\óQGD©DOóġWóUPD\DEDġODGóáó.DUGHPLU.DUDE¾NVSRULVH
6¾SHU/LJ
LVóUDGDELWLUHUHNN¾PHG¾ġW¾
*HQ©OHUELUOLáLKDIWDVRQXQGDWRSODGóáó
SXDQOD6SRU7RWR6¾SHU/LJ
LQEDVDPDáóQGD\HUDOó\RU
Kazan ara sezonu lder
btrmek styor
/
LGHUOLáLGLUHNLOJLOHQGLUHQ]RUOXNDUġóODġPDGD
.D]DQ6SRUȇXQHQE¾\¾NNR]X
NHQGLVH\LUFLVLRODFDN.óUóNNDOH6SRUȇXDáóUOD\DFDNRODQ.D]DQ6SRULOHOLGHU<R]JDW6SRU
DUDVóQGDSXDQIDUNEXOXQX\RU.D]DQ%HOHGL\H6SRUȇXQELU
¾VW¾QGHȇLQFLVóUDGD\HUDODQ
.óUóNNDOH6SRULVHSXDQGD
3XDQGDLON\DUóQóQVRQPD©óQD©óNPD\DKD]óUODQDQ.D]DQ
%HOHGL\H6SRUIXWEROFXODUóNDU
VRáXNGHPHGHQDQWUHQPDQODUóQDDUDOóNVó]GHYDPHGL\RU
6H]RQEDġóQGDVSRURWRULWHOHUL
WDUDIóQGDQOLJGH©RNġDQVWDQóQPD\DQDQFDNEDġDUóOó©óNóġó\OD
VH]RQGDWHNPDáOXEL\HWLEXOXQDQ.D]DQ%HOHGL\H6SRUVSRU
RWRULWHOHULQLQWDKPLQOHULQLGH
ERġD©óNDUGó%DġNDQó/RNPDQ
(UW¾UNDQWUHQPDQGDRODQIXWEROFXODUDV¾USUL]\DSWóòON\DUóQóQVRQPD©óRODQ.óUóNNDOH
6SRUPD©ó¸QFHVL(UW¾UNIXWERO-
FXODUóQDQWUHQPDQóQDNDWóOGó
.D]DQ6SRUVH\LUFLVLQH©DáUóGDEXOXQDQ.D]DQ.D\PDNDPó0XUDW'XUXȊ6SRUEL]LP
L©LQ.D]DQL©LQ©RN¸QHPOL<óOGó]óSDUOD\DQLO©HPL]GHVSRUXQGD\¾NVHOPHVLJHOLġPHVLL©LQ
NDGHUPD©óRODUDNGHáHUOHQGLULOHQ.óUóNNDOHPD©óQDWDUDIWDUGHVWHáLLVWL\RUX]$OODKȇóQ
L]QL\OHRPD©WDRODFDáó]YH.D]DQOóODUóGDRPD©WDJ¸UPHN
LVWL\RUX]ȋGHGL
KLQGHJHU©HNOHġHFHNRODQ<óOGó]ODUóQ
ġDUNóODUó©RFXNODUóQ\DUóQODUóNRQVHULQGH7¾UNVSRUXQXQGHYLVLPOHULLOH
VDQDWG¾Q\DVóQóQJ¾©O¾VHVOHULXQXWXOPD]ġDUNóODUóVHVOHQGLUPHNL©LQġLPGLGHQ0HWLQ˜]¾ON¾VW¾G\RVXQGD©DOóġPD\DEDġODGó
6DKDYHVH\LUFL
DYDQWDMóQó
NXOODQDUDNSXDQOD
D\UóOPDNLVWL\RUX]
$17$/<$6325
XQVDKDVóQGDR\QD\DFDáó*D]LDQWHSVSRUPD©óQDKD]óUODQGóáóDQWUHQPDQGD
(WR
R
QXQWDNWLNOHUYHULSWDNóPDUNDGDġODUóQóVóN
VóNX\DUGóáóJ¸U¾OG¾$QWDO\DVSRU7HNQLN6RUXPOXVX0HKPHW8áXUOX6DKDYHVH\LUFLDYDQWDMóQó
NXOODQDUDNSXDQODD\UóOPDNLVWL\RUX]GHGL
6SRU7RWR6¾SHU/LJ
GHGHYUHQLQVRQKDIWDPD©óQGD$QWDO\DVSRULOH*D]LDQWHSVSRU\DUóQVDDW
GD$QWDO\D$UHQD
GDNDUġóODġDFDN$QWDO\DVSRU*D]LDQWHSVSRUPD©óKD]óUOóNODUóQD+DVDQ6XEDġó7HVLVOHUL
QGHJHU©HNOHġWLUGLáLDQWUHQPDQOD
EDġODGó7HNQLNVRUXPOX0HKPHW8áXUOXJ¸]HWLPLQGHJHU©HNOHġWLULOHQDQWUHQPDQGDWDNóPNDSWDQó6DPXHO(WR
R
QXQDáóUOóáóQóNR\GXáXWDNWLN
DQWUHQPDQ\DSóOGó$QWUHQPDQGD(WR
RDUNDGDġODUóQóVóNVóNX\DUGó$QWUHQPDQó%DġNDQ*¾OWHNLQ
*HQFHULOH$VEDġNDQ$OLòKVDQ6DYGDL]OHGL
$QWUHQPDQVRQXQGDJD]HWHFLOHULQVRUXODUóQó\DQóWOD\DQWHNQLNVRUXPOX0HKPHW8áXUOX*D]LDQWHSVSRULOHVRQGHUHFH¸QHPOLELUPD©R\QD\DFDNODUóQóV¸\OHGL5DNLELQ©RNL\LELUWDNóP
ROGXáXQXYHFLGGLELUġHNLOGHGHYDPPD©DKD]óUODQGóNODUóQóGLOHJHWLUHQ8áXUOX6DKDYHVH\LUFL
DYDQWDMóQóNXOODQDUDNPD©WDQSXDQODD\UóOPDN
LVWL\RUX]GHGL$QWDO\DVSRUWDUDIWDUóQóQVWDGóGROGXUPDVóQóWDOHSHGHQ8áXUOXVH\LUFLQLQGHVWHáL\OH*D]LDQWHSVSRUPD©óQGDQJDOLEL\HWOHD\UóOPDN
LVWHGLNOHULQLND\GHWWL
1HġHOLJH©HQDQWUHQPDQVRQUDVó0ELOODLOH&DQ
$UDWVDKDGDJ¾UHġWL7DNóPDUNDGDġODUó&DQ$UDW
ó
WXġHGHQ0ELOOD
\óWHEULNHWWL
%LODUGR)HGHUDV\RQX%DġNDQó(UVDQ(UFDQ
Hedefm blardoyu en popüler
10 spor arasına sokmak
6LYDVELOHNJ¾UHġLQGH
7¾UNL\HLNLQFLVLROGX
6
<
DNODġóNRODUDN\óO
0D\óV¸QFHJ¸UHYHJHOHQ%LODUGR)HGHUDV\RQX%DġNDQó(UVDQ(UFDQ
NóVDV¾UHGHKHPFDPLD\óELUOHġWLUGLKHPELODUGRVHYHUOHULQLOJLVLQL\HQLGHQEXVSRUD
WRSODGóKHPGH\DSWóáóLFUDDWODUYHSURMHOHUOHJ¾YHQLOHQVHYLOHQELU%DġNDQRODUDNQDPVDOGó(UVDQ(UFDQ
G¸QHPLQGH\óOOóNIHGHUDV\RQWDULKLQLQHQ\¾NVHNPDGDO\DVD\óVóQDXODġóOGó
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK
YAPILAN 4'ÜNCÜ
SPORUYUZ
ĠXDQGD7¾UNL\H
QLQHQ
©RN\DSóODQ
¾QF¾VSRUXRO-
LYDV*HQ©OLN6SRUYHò]FLOLN.XO¾E¾Q¾Q.XO¾SOHU$UDVó*HQ©(UNHNOHU%LOHN*¾UHġL7¾UNL\HĠDPSL\RQDVó
QGD7¾UNL\HLNLQFLVLROGXáXELOGLULOGL*HQ©OLN6SRUYHò]FLOLN.XO¾E¾
QGHQ\DSóODQ
\D]óOóD©óNODPD\DJ¸UH$QNDUD
GDG¾]HQOHQHQ.XO¾SOHU$UDVó*HQ©(UNHNOHU%LOHN*¾UHġL7¾UNL\HĠDPSL\RQDVó
QD6LYDV
WDQVSRUFXNDWóOGó
6LYDV*HQ©OLN6SRUYHò]FLOLN.XO¾E¾NDGHPH
DQWUHQ¸U¾0XVWDID$\GóQ7¾UNL\H
GHNXO¾SWHQ
VSRUFXQXQ\DUóġPDODUDNDWóOGóáóQóEHOLUWHUHN
\DġDOWó.XO¾SOHU$UDVó%LOHN*¾UHġL7¾UNL\H
ĠDPSL\RQDVóQGDNLORJUDPGD6DLG(UNDP%ó\óNRáOXVDáYHVRONROGD7¾UNL\HELULQFLVL7XUDQ9HUHS
LQGHDUWóNLORJUDPGDVRONROGD7¾UNL\H
ELULQFLVLVDáNROGD7¾UNL\HLNLQFLVLYH7DOKDĠHQHUL
LQVRONRO7¾UNL\H\HGLQFLVLROPDVó6LYDV*HQ©OLN
6SRUYHò]FLOLN.XO¾E¾
Q¾7¾UNL\HLNLQFLVL\DSPóġWóULIDGHVLQLNXOODQGó
)HQHUEDK©H0HGLFDQD6LYDVVSRUPD©óQóQKD]óUOóNODUóQDEDġODGó
)
HQHUEDK©H6SRU7RWR
6¾SHU/LJKDIWDVóQGDSD]DUWHVLJ¾Q¾HYLQGH
0HGLFDQD6LYDVVSRULOHR\QD\DFDáóPD©óQKD]óUOóNODUóQD
EXJ¾Q¸áOHVDDWOHULQGH\DSWóáóDQWUHQPDQODEDġODGó
&DQ%DUWX7HVLVOHUL
QGH
WHNQLNGLUHNW¸U9LWRU3HUHLUD\¸QHWLPLQGHNLDQWUHQPDQ
VDDW
GHEDġODGóYHVDDW
GDNLNDV¾UG¾'¾QDNġDPNL$QWDO\DVSRUPD©óQóQRQELULQGHEDġOD\DQR\XQFXODUUHMHQHUDV\RQ©DOóġPDODUó\OD
DQWUHQPDQóWDPDPODGó'LáHUR\XQFXODUóPó]LVHóVóQPD
YHNRRUGLQDV\RQ©DOóġPDODUó\ODEDġODGóNODUóDQWUHQPDQó
HWRSNDSPDYHSDV©DOóġPDODUó\ODV¾UG¾UG¾'DU
DODQGD\DSóODQSDVRUJDQL]DV\RQODUóQóQDUGóQGDQDQWUHQPDQ\LQHGDUDODQGD\DSóODQ
©LIWNDOHPD©ODQRNWDODQGó
ERTUĞRUL'DA GRADE 3
TESPİT EDİLDİ
.XO¾S'RNWRUX3URI'U
%XUDN.XQGXUDFóRáOXG¾Q
DNġDPNL$QWDO\DVSRUPD©óQóQGDNLNDVóQGDVDáDUND
¾VW¾DGDOHVLQGHDáUóKLVVHGHUHNR\XQXWHUNHGHQNDOHFL(UWXáUXO7DġNóUDQ
óQVDáOóN
GXUXPXKDNNóQGDġXD©óNODPD\ó\DSWó
(UWXáUXO
XQ0HGLFDO3DUN
*¸]WHSH+DVWDQHVL
QGHEXJ¾Q
\DSWóáóPó]WHWNLNOHULYH©HNLOHQ05
óQHWLFHVLQGHVDáDUND
¾VWDGDOHVLQGHJUDGHWHVSLW
HGLOGL
GXNODUóQóDPDEXRUDQGDSRS¾OHUROPDGóNODUóQóQDOWóQó©L]HQ(UVDQ(UFDQ'LáHU
EUDQġODUGDQ©RNIDUNOó\ó]
7¾UNL\H
GHPLO\RQODUFDLQVDQHQD]ELUNHUHHOLQHóVWDND\óDOóSELODUGRR\QDPóġWóU
%X©RáXVSRUGD\RNWXU%HONL
GHVSRUODUóQ\¾]GHVHNVHQLQGHGRNVDQóQDEXSRWDQVL\HOLEXODPD]VóQó]+HU\HUGH
GHEXODELOL\RUVXQX]7HOHYL]\RQGD©óNWóáóQGDPXWODNDVH\UHGL\RUVXQX]HNUDQD
©RN\DNóġDQELUVSRUWHPL]
ELUVSRU$QDOLWLNG¾ġ¾QFH\L
JHOLġWLUHQELUVSRU*HQ©OHULPL]LQERġYDNLWOHULQLGHáHUOHQGLUPHVLYHVRV\DOOHġPH-
OHULQGH©RNE¾\¾NDUWóGHáHU
WDġó\RU%¸\OHELUVSRUXQIHGHUDV\RQEDġNDQóROPDNWDQ
E¸\OHELUVSRUX\¸QHWPHNWH
YHVSRUFXVXROPDNWDQPXWOX\XP8PDUóPKHGHIOHULPL]HELUND©VHQHVRQUDGDKD
GD\DNODġóUó]$PDFóP7¾UNL\H
GHHQ©RNR\QDQDQ
¾Q¾
VSRUXDPDHQSRS¾OHU
VSRUDUDVóQDVRNPDNLVWL\RUXP%LODUGRGHQLOLQFHKHUNHVLQELOPHVLQLWDQóPDVóQó
YHR\QDPDVóQóVDáODPDNLVWL\RUXP'HGLáLPJLELHQE¾\¾NKHGHILPHQSRS¾OHU
VSRUDUDVóQDVRNPDN7¾UNL\H
GHGL\HNRQXġWX
6¾SHU/LJ
GHKDIWDQóQ
KDNHPOHULD©óNODQGó
6SRU7RWR6¾SHU/LJ+DVDQ'RáDQ6H]RQX
KDIWDPD©ODUóQó\¸QHWHFHNKDNHPOHUEHOOLROGX
)XWERO)HGHUDV\RQX
QGDQ\DSóODQD©óNODPD\D
J¸UHPD©ODUóQSURJUDPóYHKDNHPOHUġ¸\OH
$5$/,.&80$57(6ò
‰D\NXU5L]HVSRU0HGLSRO%DġDNġHKLU
$%'8/.$'ò5%ò7ò*(1
$QWDO\DVSRU*D]LDQWHSVSRU&ž1(<7
‰$.,5
.DVóPSDġD7UDE]RQVSRU˜=*ž5<$1.$<$
$5$/,.3$=$5
%XUVDVSRU0HUVLQòGPDQ\XUGX72/*$˜=.$/)$
.D\VHULVSRU*DODWDVDUD\%$5,ĠĠò0Ġ(.
$NKLVDU%HOHGL\HVSRU2VPDQOóVSRU+ž6(<ò1*˜‰(.
%HġLNWDġ7RUNX.RQ\DVSRU6(5.$1‰,1$5
$5$/,.3$=$57(6ò
(VNLġHKLUVSRU*HQ©OHUELUOLáL+$/ò6˜=.$+<$
)HQHUEDK©H0HGLFDQD6LYDVVSRU),5$7$<',186
0HYOLGNDQGLOLQGHVóáóQPDFóODUóXQXWPDGóODU
25 ARALIK 2015 CUMA
.H©L¸UHQ%HOHGL\HVLPHPOHNHWOHULQGHNLVDYDġQHGHQL\OH¾ONHOHULQGHQD\UóOPDN]RUXQGDNDODQYHVRáXNNóġ
D\ODUóQGD]RUOX\DġDPNRġXOODUó\ODP¾FDGHOHHGHQVóáóQPDFóODUóQ\DUGóPóQDNRġWX%LUOLNYHEHUDEHUOLáLQKDWóUODQPDVóQD\DUGóPODġPD\DYHVLOHRODQ0HYOLG.DQGLOLQGH.H©L¸UHQ
HEDáOó*¸Q¾OO¾$NDGHPLVLVDYDġQHGHQL\OH
7¾UNL\H
\HVóáóQPDN]RUXQGDNDODQJ¸©PHQPLVDILUOHULQLXQXWPDGó
Yaşar’dan görme
engelllere müzk odası
T
DPGRQDQóPOó
P¾]LN
RGDVóQóQD©óOóġóQó
%DġNDQ<DġDU
&XPKXUEDġNDQOóáó
6HQIRQL2UNHVWUDVó
VDQDW©óVó'LQ©HU
˜]HUYH2NXO
0¾G¾U¾+DVDQ$OWóQ
LOHELUOLNWH\DSWó
0DPDNȇWDQ
%D\óU%XFDN
7¾UNPHQOHULQH
\DUGóPHOL
<
HQLPDKDOOH%HOHGL\HVL'LQ©HU
˜]HULOHȇXQFX8OXVODUDUDVó9XUPDOó‰DOJóODU)HVWLYDOLNDSVDPóQGDȇLQFLP¾]LNVóQóIóQó0LWKDW
(Q©*¸UPH(QJHOOLOHU2NXOXȇQDND]DQGóUGó*¸UPHHQJHOOL¸áUHQFLOHU
\HQLVóQóIODUóQGDLONGHUVOHULQL<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó)HWKL<DġDUȇóQNDWóOóPó\OD\DSWó
*¸UPHHQJHOOL¸áUHQFLOHUP¾]LN¸áUHWPHQOHULHġOLáLQGH\HQLVóQóIODUóQGDNRQXNODUDPLQLELUNRQVHUYHUGL0LQLNRQVHULQDUGóQGDQ
'LQ©HU˜]HUġHIOLáLQGH%DġNDQ<DġDUYHSURWRNRO¾\HOHULGHDPDW¸U
ELUP¾]LN]L\DIHWLVXQGX
0
<HQLPDKDOOHȇGHKHGHILPW¾P
\XUWWDġODUL©LQHġLWOLN
$©óOóġNXUGHOHVLQLNHVHQ%DġNDQ
<DġDUKHUELUH\LQSRWDQVL\HOHQJHOOLDGD\óROGXáXQXDOWóQó©L]HUHNȊ%L]OHUGHELUND]DVRQXFXDQLGHQHQJHOOL
RODELOLUL](QJHOOLROPDNELUHNVLNOLNGHáLOGLUòQVDQODUDUDVóQGDHQJHOOL\DGDGHáLOGL\HELUD\UóP\DSDPD\ó](QJHOOLYDWDQGDġODUóPó]D\¸QHOLN
SODQODPDODU©DáGDġWRSOXPXQELU
JHUHáLGLUVRV\DOGHYOHWLQJ¸UHYLGLU+HGHILP<HQLPDKDOOHȇ\LHQJHOOL
\XUWWDġODUóPó]DJ¸UH\HQLGHQG¾]HQOHPHNYHLO©HGHNLE¾W¾QHQJHOOHULRUWDGDQNDOGóUPDNWóUȋGHGL
&XPKXUEDġNDQOóáó6HQIRQL2UNHVWUDVóVDQDW©óVó'LQ©HU˜]HULVHȊ%L]H
GHVWHNOHULQLKL©ELU]DPDQHVLUJHPH\HQEL]KHU]DPDQEDEDOóNDELOLN
¸QGHUOLN\DSDQ\RODOPDPó]DHQE¾\¾NNDWNó\óVDáOD\DQ<HQLPDKDOOH%HOHGL\H%DġNDQó)HWKL<DġDUȇDVRQVX]
WHġHNN¾UOHULPLVXQX\RUXPȋGHGL
9XUPDOó‰DOJóODU)HVWLYDOLQLQȇXQFXVXQD1LVDQGD%DN¾ȇGH
VWDUWYHUHFHNOHULQLP¾MGHOH\HQ'LQ©HU<DġDUȇó%DN¾ȇ\HGDYHWHWWL
3URJUDPóQDUGóQGDQRNXO0¾G¾U¾+DVDQ$OWóQ%DġNDQ<DġDUȇDGHVWHNOHULQGHQGROD\ó©L©HNYHSODNHW
YHUGL
Altındağ’da ağlatan vefa
S
RV\DOVRUXPOXOXNSURMHOHULQHYHUGLNOHULGHVWHNYHJ¸VWHUGLNOHULNDWóOóPODKHU]DPDQ
ELUDGóP¸QGHRODQ$OWóQGDáOóODU
6DUóNDPóġĠHKLWOHUL
QLGHXQXWPDGó$UDOóN2FDN
WDULKOHULDUDVóQGD6DUóNDPóġȇWDNL
$OODKXHNEHU'DáODUóȇQGD.DUV
ó
5XVODUGDQJHULDOPDNL©LQKDUHNDWDNDWóODQYH5XVNXYYHWOHULQLS¾VN¾UWPHNLVWHUNHQDáóUNóġ
NRġXOODUóLOHNDUġóODġDUDNGRQDUDN¸OHQELQ7¾UNDVNHULQL
XQXWPD\DQ$OWóQGDáOóNDGóQODU
YHJHQ©OHUKD]óUODGóNODUóDQPD
SURJUDPó\ODW¾PNDWóOóPFóODUóDáODWWóELQDVNHULPL]LQȇLQFL
OHU.DGóQ(áLWLPYH.¾OW¾U0HUNH]L¾\HOHULQGHQROXġDQNRUR
V¸\OHGLNOHULW¾UN¾OHUOHNXODNODUóQSDVóQóVLOGL.RURġHILòONLP
(\O¾OòONLOHELUOLNWHV¸\OHGLNOHUL
Ȋ<HPHQ7¾UN¾V¾(OHGLPHOHGLP
$VNHU<ROX%HNOHULPȋJLELK¾]¾QO¾W¾UN¾OHUOHKHUNHVLQGX\JXODUóQDWHUF¾PDQRODQNRURGLQOH\HQOHULQE¾\¾NEHáHQLVLQLWRSODGó
.DUDS¾U©HN0DKDOOHVL6H]DL.DUDNR©*HQ©OLN0HUNH]L¾\HVL1HVOLKDQ%D\DPOóȇQóQRNXGXáXġHKLW
DQQHVLQLQRáOXQD\D]óáóPHNWXS
GDVDORQGDQE¾\¾NDONóġDOGó
¸O¾P\óOG¸Q¾P¾QGHGX\JXGROX
ELUDQPDSURJUDPóQDLP]DDWDQ
.DGóQ(áLWLPYH.¾OW¾U0HUNH]L
LOH*HQ©OLN0HUNH]L¾\HOHULVDORQXGROGXUDQKHUNHVHGX\JXOXDQODU\DġDWWó
GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLENDİ
$OWóQGDáOóNDGóQODUYHJHQ©-
OHUWDUDIóQGDQRUWDNODġDKD]óUODQDQSURJUDP6DUóNDPóġȇWDġHKLW
RODQDVNHUOHULPL]LQD]L]KDWóUDVó
L©LQVD\JóGXUXġXYHòVWLNODO0DUġó
LOHEDġODGó$UGóQGDQȊ6DUóNDPóġȋ
NRQXOXELUEHOJHVHOL]OHQGL
˜UQHN6DNDU\D‰DPOóN$OHPGDá6H\IL'HPLUVR\YH*¾QHġHY-
DPDN%HOHGL\HVL6XUL\H
GH]RUGXUXPGDEXOXQDQ%D\óU%XFDN7¾UNPHQOHULȇQH\DUGóPHOLQLX]DWó\RU7¾UN.ó]óOD\ȇóLOHLġELUOLáL\DSDQEHOHGL\H¸]HOOLNOH
]RUOXNóġġDUWODUóQóQNHQGLQLL\LGHQL\L\HKLVVHWWLUGLáLEXJ¾QOHUGH\RáXQ©DWóġPDODUóQ\DġDQGóáó%D\óU%XFDN7¾UNPHQOHULQHNXUXJóGDGDQJL\HFHáHELU©RN\DUGóPWRSOD\DFDN
0DPDN%HOHGL\H0HFOLVLȇQGHQR\ELUOLáL\OHDOGóNODUóNDUDUOD7¾UNPHQOHULQ\DQóQGDROGXNODUóQóND\GHGHQ0DPDN%HOHGL\H%DġNDQó
0HVXW$NJ¾OȊžONHRODUDNPLO\RQODUFDPD]OXPDNXFDND©WóNĠLPGL6XUL\HȇGH%D\óU%XFDN7¾UNPHQOHULVRQGHUHFH]RUELUGXUXPGDYHEL]OHUGHQ\DUGóPEHNOL\RU%L]OHUNHQGL
VR\GDġODUóPó]óQ\DQóQGD\ó]0DPDNOóYDWDQGDġODUóPó]óQHVQDIóPó]óQNDUóQFDNDUDUóQFD
EX\DUGóPNDPSDQ\DVóQDNDWóOóPODUóQóEHNOL\RUX]%D\óU%XFDN7¾UNPHQOHULVDKLSVL]GHáLOȋGHGL
YARDIMLAR HAYATİ ÖNEME SAHİP
‰RFXNEH]LNXUXJóGDEDWWDQL\HHOHNWULNOLVREDERWNDEDQJLELPDO]HPHOHUWRSODQDUDNLKWL\D©VDKLEL%D\óU%XFDN7¾UNPHQOHULQH
XODġWóUóODFDN.DPSDQ\D\DNDWóOPDNLVWH\HQYDWDQGDġODUQXPDUDOó$OR0DPDNȇWDQYHYHQXPDUDOóWHOHIRQODUGDQELOJLDODELOLU<DUGóP\DSPDN
LVWH\HQYHXODġóPLPNDQóRODQYDWDQGDġODU
\DUGóPODUóQó0DPDN%HOHGL\HVLȇQHYH=DEóWD
0¾G¾UO¾á¾ȇQHWHVOLPHGHELOL\RUDQFDNXODġóP
VóNóQWóVó©HNHQYDWDQGDġODUóQ\DUGóPODUóLVH
J¸QGHULOHFHNHNLSOHUOHHYOHULQGHQDOóQDFDN
7DNóWDVDUóPóQDHUNHNLOJLVL
H
0DPDN
WDNRQWH\QHUOHU
\HUDOWóQDLQGL
0
DPDN%HOHGL\H%DġNDQó0HVXW$NJ¾O
‰¸SOHULQGDáóOPDVóYHNDUóġWóUóOPDVóQDHQJHOROPDVóL©LQWDVDUODQDQ\HUDOWó
NRQWH\QHUOHULHVWHWLNRODUDNGDLO©H\H\HQLELU
J¸U¾Q¾PNDWDUNHQ\D\DDUD©WUDILáLQGHGHUDKDWODPDVDáODQDFDN
GHGL
$NJ¾O$$PXKDELULQH\DSWóáóD©óNODPDGD
EHOHGL\HQLQWHPL]OLNDODQóQGDJHOLġWLUGLáLSURMHOHUKDNNóQGDELOJLYHUGL0DPDN%HOHGL\HVL
QLQ©HYUHQLQNRUXQPDVóQDYHUGLáL¸QHPH
YXUJX\DSDQ$NJ¾O\HUDOWóNRQWH\QHUOHULVD\HVLQGHDWóNODUóQDUWóNKHUJ¾QGHáLOLNLJ¾QGHELU
WRSODQDFDáóQóLIDGHHWWL
.RQWH\QHUOHULQEHOHGL\HHNRQRPLVLQHNDWNó
VDáODGóáóQóGDV¸\OH\HQ$NJ¾O
1RUPDOELU©¸S
NRQWH\QHULHQID]ODOLWUH©¸SDOó\RU<HUDOWó
©¸SNRQWH\QHUOHULLVHELQOLWUH©¸SDOó\RU0DPDNȇWDDUWóNWHPL]OLNKL]PHWOHULGDKDPRGHUQ
ELUġHNLOGH\DSóODFDN
GL\HNRQXġWX
RELGHUVOHULQLQ\DQóVóUDPHVOHNHGLQGLUPHNXUVODUó\ODGDKL]PHWYHUHQ&HEHFL‰DQND\D
(YLGHUVOLNOHULQGHDOóġóOPóġóQGóġóQGDNXUVL\HUOHUGHHáLWLPDOó\RU7DNó
WDVDUóPóGHUVLDODQ$GQDQ7HOOLRáOXGDEXNXUVL\HUOHUGHQELUL7HOOLRáOXȊ6óQóIWDNLWHNHUNHNROPDNODLOJLOL
KL©ELUVRUXQXP\RN7DNó\DSPDNLVWL\RUNHQNDKYHGHRNH\PLR\QDVD\GóP"ȋGL\RU
‰DQND\D%HOHGL\HVL&HEHFL‰DQ-
ND\D(YL\HQLD©óOPóġROPDVóQDNDUġóQGROXGROXVóQóIODUODGLNLġWHQ
\DEDQFóGLOGHUVOHULQHUHVLPGHQ
RNXPD\D]PDNXUVODUóQDNDGDUJHQLġELU\HOSD]HGHKL]PHWYHUL\RU
<DġOóODUóQȊ%DKDU(YLȋQGHVRV\DOOHġHELOGLáL©RFXNODUóQȊ2\XQ
(YLȋQGHHáLWPHQOHUHġOLáLQGH]DPDQ
JH©LUHELOGLáL‰DQND\D(YLȇQGH
GHUVOLNEXOXQX\RU0DN\DMWHNQLNOH-
ULZHEWDVDUóPóELOJLVD\DUOóPXKDVHEHJLELPHVOHNHGLQGLUPHHáLWLPOHULQLQ\DQóVóUDPHIUXġDWNXUGHOH
QDNóġóJLELGHUVOHUGHYHULOHQHáLWLPOHUDUDVóQGD\HUDOó\RU
“TAKI YAPMAK İSTİYORUM”
˜]HOOLNOHNDGóQODUóQLOJLOLJ¸VWHUGLáLHáLWLPOHUDUDVóQGD\HUDODQWDNó
WDVDUóPóGHUVLQGHELUGHHUNHN¸áUHQFL\HUDOó\RU(PHNOLVóQóI¸áUHW-
PHQL$GQDQ7HOOLRáOXELU\DQGDQ
ERQFXNLġOHUNHQELU\DQGDQGDQHGHQEXNXUVDJHOGLáLQLġ¸\OHDQODWó\RU
Ȋ(ġLP©DOóġó\RUEHQLVHHPHNOLROGXP'DKD¸QFHUHVLPGHUVOHULDOPóġWóPġLPGLOHUGHLVHWDNó\DSPDN
ERQFXNODUóQVLKLUOLG¾Q\DVóQGDYDNLWJH©LUPHNLVWL\RUGXP6HPWLPL]GH
‰DQND\D(YLD©óOóQFDGHUVOHUHNDWóOPDNLVWHGLP7DNó\DSPD\ó¸áUHQPHNLVWL\RUNHQNDKYHGHRNH\R\QD\DUDNPóYDNLWJH©LUVH\GLP"ȋ
6óQóIWDNLWHNHUNHN¸áUHQFLROPDNODLOJLOLGHELUVóNóQWó\DġDPDGóáóQóEHOLUWHQ7HOOLRáOXDUNDGDġODUóQóQ
GD¸áUHWPHQOHULQLQGHNHQGLVLQLKHPHQL©OHULQHDOGóNODUóQóLIDGHHGL\RU
7HOOLRáOXNó]óYHHġLL©LQ\DSPD\D
EDġODGóáóWDNóODUóQ\óOVRQXQGDVHUJLOHQHFHNROPDVóQóQKH\HFDQóQóGD
ġLPGLGHQ\Dġó\RU
'HUVLQHáLWPHQL<HġLP'XUPXġ
GD¸áUHQFLVLQLQWDNó\DSóPóQó©RN
VHYGLáLQLEHOLUWHUHNHOLQLQERQFXN
LġOHPH\HGLáHUNXUVL\HUOHUNDGDU\DWNóQROGXáXQX]DPDQODGDKDGDJHOLġHFHáLQLEHOLUWL\RU
Download

2 - Sonsöz Gazetesi