EMÝN URGUN’UN BAKIRÇAY DÝYARINDA
ZEYTÝN AÐACININ HÝKAYESÝ S.2’DE
YENÝ YAZI
DÝZÝSÝ
BERGAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIÞI
[email protected]
www.habergama.org
Karadenizliler Derneði ve Bakýrçay Ayyýldýz Gazetesi
ortaklýðý ile Bergama Ziraat Odasý Meclis salonunda
gerçekleþen Bergama için El Ele toplantýsýna
EYÜP
Bergama Kayamakamý Osman Nuri Canatan,
ERÝÞ’ÝN
Bergama Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
S.6’da
Fikret Ürper, Bergama Belediye Baþkan Yardýmcýsý
SÖZLÜ KENT
Ali Kahyaoðlu, Bergama Ýlçe Emniyet Müdürü Ayhun
TARÝHÝ ÝLE
ÝLGÝLÝ YAZI DÝZÝSÝYumrukkaya, siyasi parti baþkanlarý, kurum kuruluþ
temsilcileri ve halk katýlým gösterdi. S.4’te
25 Kuruþ
YIL:14 SAYI :3477
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
29.12.2015 Salý
TARÝHE SAYGI'DA BERGAMA'YA ÖDÜL YAÐDI
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kültürel
mekansal mirasa hak ettiði saygýnýn
gösterilmesi ve tarihi yapýlarýn
korunmasýný teþvik amacýyla bu yýl
13'üncüsünü düzenlediði
"Tarihe Saygý Yerel
Koruma Ödülleri" törenle
sahiplerini buldu. Ödül
töreninde UNESCO
Dünya Mirasý Bergama
toplamda 5 kategoride
ödüle layýk görülerek en
çok ödül alan ilçe oldu.
Alýnan ödüllere
iliþkin gurur duyduðunu
belirten Bergama
Belediye Baþkaný
Mehmet Gönenç;
"Harcanan emekler
ödüllerle
taçlanýy
or. Bu þekilde
anýlmak
ödüllendirilmek
Bergama'ya çok
yakýþýyor.
Bergamalýlar adýna
onur duydum" dedi.
OKUNTU
HÝÇ BEY
herkes bir þey demiþti
o bir þey dememiþti
(onu alkýþladýlar)
herkes bir þey yemiþti
o bir þey yememiþti
(onu aðýrladýlar)
Figen Varlýk Evi (Bergama),
Özgün Ýþlevin Korunduðu Esaslý
Onarým Ödülü: Mehmet Hamdi
Uzer Binasý (Bergama) Mimari
Müellif: L.Bülent Þahin
Uygulama: Mehmet Hamdi
Uzer'e verildi. Seçici Kurul
ayrýca 'Yaþayan Ýnsan Hazinesi'
olarak deðerlendirdiði
Anadolu'nun son karatabaðý olan
Bergamalý Ýsmail Araç'a Jüri
Özel Ödülü verdi.
Yarýþmaya katýlýmýn 21'i
merkezden, 14'ü ise Menemen,
Foça, Aliaða, Dikili, Kýnýk ve
Bergama'dan gerçekleþti. Yýldýz
Teknik Üniversitesi Mimarlýk
Kilisesi'nde gerçekleþen ödül törenine
Fakültesi
Mimarlýk Bölümü Restorasyon
Kocaoðlu baþta olmak üzere CHP Ýzmir
Anabilim
Dalý
Baþkaný Prof. Dr. Can
Milletvekili Özcan Purçu, Murat Bakan,
Binan baþkanlýðýnda toplanan Seçici
Bergama Belediye Baþkaný Mehmet
Kurul, 5 günlük deðerlendirme ve
Gönenç, Konak Belediye Baþkaný
Sema Pekdaþ, siyasi parti temsilcileri, inceleme gezilerinin ardýndan ödül
almaya hak kazanan projeler belirlendi.
tarihçiler ve vatandaþlar katýldý.
Tarihe Saygý Yerel Koruma Ödülleri,
5 kategoride 35 baþvurunun
Tarihi Yapýda Yaþam, Esaslý Onarým,
yapýldýðý yarýþmada Tarihi Yapýda
EN ÇOK ÖDÜL
Emek, Tarihi Çevre ve Kültür
Yaþam Ödülü kategorisinde Makbule
BERGAMA'YA
Varlýklarýný
Koruma Dalýnda Katký,
Çelen Evi (Bergama), Nurdagül
Basmane'de
Tarihi
ve
Kültürel
Miras Konulu Okul
Büyükarhan Evi (Bergama), Güray ve
bulunan Aziz Vukolos
Projeleri Teþvik kategorilerinden oluþtu.
BÜYÜKÞEHÝRDEN YEREL KALKINMA - HAYATI YAKALA
herkes bir þey duymuþtu
o bir þey duymamýþtý
(onu aydýnlattýlar)
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Ýzmir
Kalkýnma Ajansý'nýn desteði ve
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile
Ege ve Dokuz Eylül
üniversitelerinin iþbirliðinde,
"varlýk odaklý yerel kalkýnma"
fikriyle hazýrlanan ve yerli halk,
ilçe belediyeleri ile sivil
toplum kuruluþlarýnýn
katkýlarýyla þekillendirdiði
"Yarýmada Sürdürülebilir
Kalkýnma Stratejisi"
projesi kapsamýnda yer
alan Efes-Mimas Yolu
Kültür Rotasý"ný
kamuoyuna tanýttý.
Rehberi; topraðý
ve insanýyla sonsuz bir
hayat kaynaðý olan
Yarýmada için oluþturulan
Kalkýnma Stratejisi'nin bir ayaðý
olan Yarýmada Gezi Rotalarý, 5
bölümden oluþuyor: Yürüyüþ,
Bisiklet, Zeytin ve Bað Yolu ile
Mavi Rota..
herkes bir þey görmüþtü
o bir þey görmemiþti
(onu uyandýrdýlar)
herkes bir þey olmuþtu
o bir þey olmamýþtý
(onu baþkan seçtiler)
KIYAK
al sana yeþil bir ayna vereyim
sabah akþam gece gündüz bakadur
bu ayna bildiðin aynalardan deðil
geçmiþi ve geleceði gösterir
bir dileðin varsa hiç çekinmeden
fýsýlda hemen yerine gelsin
sen ki hiç emek vermeden
her þey olsun bitsin istersin
bu yeþil sihirli aynacýk iþte
tam senin kafana göre
bu kýyaðýmý da sakýn ama sakýn
ihanet günlerinde unutma
Yaþar Miraç
belirlendi:
Hafta sonu turizmi, Gastronomi
turizmi, Tarih turizmi, Bisikletli
turizm, Kýrsal turizm, Yerel
ekonomik istihdam, Tarým
makineleri ortak hizmet alaný,
Ekolojik köy ve yerleþimler,
Hangi ürünlerini öne çýkarmamýz,
hangi körelen mesleklerini gün
ýþýðýna çýkarmamýz lazým, bu
konularý araþtýrdýk. Þimdi sýrada
Küçük Menderes ve Tahtalý
Havzasý'nda. Onlarýn da stratejik
planýný çýkarýp yolumuza devam
edeceðiz" þeklinde
konuþtu.
Yürüyüþ, bisiklet, tarih,
bað, zeytin ve deniz
olmak üzere 6 rotada
oluþturulan kültür yolu;
bisiklet rotasý ile
Eurovelo Avrupa
Bisikletli Turizm aðýna,
bað rotasý ile Wine
Cities aðýna, zeytin
rotasý ile Gurme Þehirler
Tematik park/kamp alanlarý,
aðý Delice ve Slow Food'a dahil
Sanat ve tasarým.
olmasý öngörülüyor. Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi,
Yarýmda çalýþmalarý sürürken
düzenlenecek ultra maratonlar,
Gediz ve Bakýrçay havzalarýnýn
macera, orientiring, bisiklet, su
stratejik planlarýný da bitirdiklerini sporlarý yarýþlarý ve bölgeye özgü
açýklayan Baþkan Aziz Kocaoðlu, tematik þenlik/festivallerle 700
"Yarýmada'da hayatý yakala!"
"Biz Kemalpaþa, Foça, Menemen kilometrelik rotaya ulusal ve
þeklinde sloganlaþtýrýlan projeyle Bergama, Dikili ve Kýnýk nasýl
uluslararasý nitelik kazandýrmayý
öncelikli olarak 10 hedef
kalkýnýr? Ne yapmamýz lazým?
hedefliyor.
29.12.2015
BAKIRÇAY DÝYARINDA ZEYTÝN'ÝN HÝKAYESÝ
O yýldýr, bu yýldýr
“zeytin aðacý” Akdeniz,
Ege insanýnýn günlük
yaþamýnýn bir
parçasýdýr. Yeþil, alaca,
siyah tanesi ekmeðine
katýktýr! Suyu, yani
yaðý yeryüzünün en
saðlýklý, doyurucu
besinlerinden biridir!
Odunu kýþýn ocaklarda
insaný üþütmez! Ýstenirse
yaðý kandilde çevreyi
aydýnlatýr! Dallarý,
yapraklarý kýzgýn yaz
güneþine gölgedir!
Bu kadim aðaç giderek
Akdeniz-Ege kültürünü
belirleyen temel
öðelerden bir haline gelir.
Sevinçte, acýda, türküde,
þiirde “o” vardýr!
Zeytin aðacý ve çevresi
insaný insan yapan
“sevgi”nin mekaný,
birbirine kavuþamayan
sevenlerin çektikleri
acýnýn tanýðýdýr!
Anadolu insanýnýn
motiflerini tuvaline, halkýn
deyiþlerini þiirlerine
yansýtan, “Karadut'um,
çatal karam'ýn þairi”
Bedri Rahmi Eyüpoðlu
yüreðindeki sevda
yangýnýný “Sitem” adlý
þiirinde zeytin
aðaçlarýyla paylaþýr:
“Önde zeytin aðaçlarý
arkasýnda yar
Sene 1946
Mevsim sonbahar
Önde zeytin aðaçlarý
neyleyim neyleyim
Yar yar..
Seni kara saplý bir
býçak gibi sineme
sapladýlar….”
Sonra gür soluklu Ruhi
Su alýr sazý eline! “Sol”
dünya görüþü nedeniyle
yýllarca hapis yatan,
Türk halk müziðini sazýyla
evrensel boyutlarda
yorumlayan 1940'larýn
Opera sanatçýsý,
“basbariton” Ruhi Su, o
görkemli sesiyle Anadolu
insanýna olan sevdasýný
bir Ege türküsünde bir
garip zeytin aðacýna
anlatýr:
“Evlerinin önü zeytin
aðacý
Dökülmüþ yapraðý kalmýþ
siyeci
Eðer gönlün bende yok
ise
Sen bana kardaþ de
caným ben sana bacý”.
Zeytin aðacý Anadolu'nun
aynasýdýr!
Baktýðýnýzda yurdunuzu
göreceksiniz!
(TKGMA, no. 152, Karesi
Mufassal, s.267)
Ýkame-i bazar der iskele-i
Makaron tabi-i kaza-i
Ayazmend beher hafta
yevm-i Cuma
Karesi sancaðý dahilinde
kain Ayazmend
kazasýnda vaki Makaron
iskelesinde cuma
günlerinde bazar küþad
olunmasý hususu da
mazbata ve þukka inha
olunmuþ olmakdan naþý
kuyud-ý lazýmeye
müracaat olundukta
iskele-i mezkure havass-ý
hümayun dahilinde
olduðu cihetle bazar-ý
mezkurun yevm-i
mezkurda ikame
olunmasý hususuna
müsaade-i aliyye erzan
kýlýndýðý halde
Defterhane-i Amire'de
olan kaydý mahalli ba
hatt-ý tevkii tashih
olunmak üzere baþka ve
mahalline ifade-i hali
mutazammýn baþka iki
kýta emr-i þerif ýsdanyla
Varidat Muhasebesine ilm
ü haberi verilmek üzere
tesviyesi Maliye Nezaret-i
Celilesi ve Defter
Emanet-i Behiyyesi
tarafýndan arz ve ilam
olunmuþ ve ol veçhile
icrasý hususuna irade-i
aliyye müteallik olarak
mucibince ifade-i
mutazammýn diðer emr-i
þerif tasdir kýlýnmýþ
olmaðýn mucibince iskelei mezkurda beher hafta
Cuma günleri
müceddeden bazar ikame
ve küþad olunmak üzere
bu hakire hitaben sadýr
olan ferman-ý ali
mucebince tashih
olundu fi 15 Zilkade
sene 1282
El-Fakir El-Hacc
Mehmed Raif Et-tevkiî
Osmanlý
Ýmparatorluðu'nda
üretilen sabun türlerinin
sadece birkaçýydý.
Sabunun tarihi üzerinde
çalýþmýþ tek araþtýrmacý
El-Fakir El-Hacc Mehmed olan Dr. Gülden
Sarýyýldýz, temizlik
Raif Et-Tevkiî
maddelerinin baþýnda
gelen sabunun
bilinmeyen geçmiþini
Osmanlý'da Sanayi yazýyor.
Sabunla Baþladý
(Devamý var)
Trablus sabunu, Çiçek
sabunu, Misk sabunu,
Hünkari sabun, beyaz
ve siyah Paþa sabunu,
alaca sabun, kara
sabun, kokulu sabun,
Kandiye sabunu, Girit
sabunu, Arap sabunu,
leke sabunu ve fes
sabunu... Bunlar
Vassalede tafsilen
þerh olunduðu üzere
Makaron iskelesinde
beher hafta cuma
günlerinde
müceddeden bazar
BERGAMA UÇAK BÝLETÝ SATIÞ OFÝSÝ
BERGAMA KOZAK TURÝZM
Adres : Belediye Karþýsý Kozak Turizm yaný Telefon : 0 232 632 45 55
Fax: (232) 632 45 55
Sait TEZ
631 27 04 Hükümet Konaðý Arkasý Bergama
631 27 04 Hükümet Konaðý Arkasý Bergama
ÜRÜNLERÝMÝZ
• Kozak Çam Fýstýðý • Çam Fýstýk Krokan
• Çam Fýstýk Ezmesi • Çam Fýstýk Helvasý
çikolatalý fýstýk draje
Ve
-28-
ikame ve küþad olunmak
üzere bu hakire hitaben
þeref sudur buyurulan
ferman-ý ali mucebince
kaydý tashih olundu fi 15
Zilkade sene 1282
îkame-i bazar der
iskele-i Makaron tabi-i
kaza-i Ayazmend
beher hafta yevm-i
Cuma
e-posta: [email protected]
EMÝN
URGUN
33 3
29.12.2015
DÝKÝLÝ BELEDÝYESÝ YEÞÝL ALANLARI GELECEK SEZONA HAZIRLIYOR
Dikili Belediyesi ekipleri, kentin dört
bir yanýnda "Yemyeþil Dikili"
hedefine ulaþmak için
gerçekleþtirdikleri hummalý
çalýþmalarýna ara vermeden devam
ediyor.
Kýþ aylarýyla birlikte aðaçlarýn uyku
dönemine geçmesiyle faaliyetlerine
hýz veren Dikili Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüðü'ne baðlý ekipler,
kent genelinde bulunan yeþil
alanlarda gerçekleþtirdiði revizyon
programý kapsamýnda aðaç ve bitki
gruplarýnýn ömrünü uzatmak, daha
güzel görünüm kazandýrmak
amacýyla çalýþma baþlattý.
Çalýþmalar Titizlikle Yürütülüyor
iþlemini titizlikle gerçekleþtirdiklerini
memnuniyeti dile getirdiler.
ifade ettiler. Bakýma alýnan, budama
iþlemi gerçekleþtirilen aðaçlarýn, kýþ
mevsiminin ardýndan gelen ilkbahar
Kent genelindeki yeþil alanlara
aylarýnda çok daha güzel bir görünüm
yönelik gerçekleþtirdikleri koruma ve ve canlýlýk kazanacaðýný da ifade eden
bakým hizmetlerinde çok büyük bir
yetkililer, “yemyeþil bir Dikili yaratma”
aþama kaydettiklerini ifade eden Park hedefiyle kent genelinde sürdükleri
ve Bahçeler Müdürlüðü yetkilileri,
çalýþmalara ara vermeden devam
hazýrladýklarý çalýþma programý
edeceklerine vurgu yaptýlar.
doðrultusunda ilçedeki yeþil dokuya
pozitif katký kazandýrdýklarý gibi,
Balýkçý Barýnaðý Parký Yenileniyor
mevcut aðaçlarýn kurumuþ, kýrýlmýþ ve
hastalýklý dallarýna bakým ve budanma Öte yandan kent genelinde hummalý bir
þekilde gerçekleþtirilen çalýþma
programý kapsamýnda bakýma alýnan
Balýkçý Barýnaðý Parký'nda da komple
yenileme iþlemi gerçekleþtirildi. Park ve
Bahçeler Müdürlüðü ekiplerince
yürütülen çalýþmalar kapsamýnda,
Balýkçý Barýnaðý Parký'nýn çevresindeki
demir korkuluklar kaldýrýlarak, yerine
dekoratif beton saksýlarla birlikte, özel
hazýrlanmýþ yeþil panel çitler
yerleþtirilecek. Kamelyalarýn ve
aydýnlatma sistemlerinin modernize
edilmesiyle devam edilecek
çalýþmalarýn tamamlanmasýyla,
Dikilililer denize sýfýr, yenilenmiþ, ferah
bir sosyal yaþam alanýna daha
kavuþacak.
Sahil bandýnda yapýlan aðaç bakým ve
budama iþleminden memnun
olduklarýný belirten bölge esnafý ve
vatandaþlar, yetkililere teþekkür
ederek, çalýþmalardan duyduklarý
EMEKLÝ MATEMATÝK ÖÐRETMENÝ DOÐAN ULAÞ’TAN YENÝ BÝR ÇALIÞMA
Bergama Lisesi emekli
öðretmenlerinden Doðan Ulaþ,
“Matematik-Nostalji” baþlýklý yeni bir
kitapçýk yayýnladý.
Deneyimli ve birikimli Matematik
Öðretmeni Doðan Ulaþ’ýn bu
çalýþmasýný Çaðdaþ Matbaasý bastý.
24 sayfadan oluþan kitapçýkta çarpým
iþlemleri, pratik yöntemler, saðlama
önerileri yer alýyor ve pratik bakýþ
açýlarý getiriyor.
Ulaþ ayrýca kitapçýðýn sonuna doðduðu
Ovacýk Köyü hakýnda bilgi veriyor ve
ilkokul hayatý ile ilgili anekdotlar
aktarýyor.
Kitapçýðýn son bölümünde ise Aritmetik
nedir diye açýklamalar getiren
araþtýrmacý eðitimci Doðan Ulaþ,
yaþamýn ne denli matematikle iç içe
olduðunu ilginç örneklerle önümüze
seriyor.
Kitapçýktan edinmek isteyenler 5 TL
karþýlýðýnda Habergama Gazetesini
arayabilirler.
Dersane Ýþletmeciliði
ve ardýndan Aliaða
Petkim tesislerinde
hesap uzmanlýðý yaptý.
Son olarak çalýþtýðý
Bergama Lisesi'nde
idarecilik ve
Matematik
Öðretmenliði
görevlerinden sonra
2000 yýlýnda müdür
vekili iken emekli oldu.
Doðan ULAÞ, 1976-78
yýllarý arasý ise Milli
Egitim Bakanlýðý ve
TUBÝTAK tarafindan
DOÐAN ULAÞ KÝMDÝR
düzenlenen hizmetiçi
Bergama Lisesi Emekli Matematikeðitim çerçevesinde
Astronomi Öðretmeni Dogan Ulaþ,
açýlan kurslarda
1946 Ovacýk Köyü doðumlu. Ýlkokulu
matematik
da doðduðu köyde okudu. Daha sonra öðretmenlerine
Bergama Ortaokulunu ve 1964 yýlýnda öðretim görevlisi
da Ýzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten
olarak modern
sonra özel yaprak-tütün iþletmesinde
matematik dersleri
kantar görevlisi olarak sigortalý
verdi.
çalýþtý.1969 yýlýnda Ege Üniversitesi
ULAÞ'ýn "Paradokslar
Fen Fakültesi Matematik-Astronomi
ve Zeka Jimnastiði (
bölümünden mezun olan Doðan Ulaþ, baþlýklý 1992 yýlýnda
Matematik Öðretmeni olarak Ýzmir'de basýlmýþ 56 sayfalýk
Kolejde, Bergama Lisesi, Patnos
bir kitabý da bulunuyor.
Lisesi, Sarýgol Lisesi'nde çalýþtý.
1979-1983 yýllarý arasýnda Özel
(Haber: Eyüp Eriþ)
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
5
4
29.12.2015
ÝZMÝRLÝ ÇÝFTÇÝLERE 148 MÝLYON DESTEK
Programý (KKYDP) kapsamýnda en
fazla hibe desteklemesi alan illerin
baþýnda Ýzmir’in yer aldýðýný açýkladý.
Kýsa adý IPARD olan Avrupa Birliði
Katýlým Öncesi Yardým Aracý Kýrsal
Kalkýnma Programý çerçevesinde
gerçekleþtirilen hibe
desteklemelerinin 42 ilde
uygulandýðýný hatýrlatan Kaya, söz
konusu 42 ilin dýþýnda kalan 39 ilde
ise Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý tarafýndan KKYDP
programý çerçevesinde yüzde 50’ye
varan oranlarýnda hibe desteklemeleri
gerçekleþtirildiðinin bilgisini verdi.
Adalet ve Kalkýnma Partisi IPARD programýnda yer alan illerin,
Ýzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 2000 yýlý TÜÝK verileri kullanýlarak;
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Gayrisafi Yurtiçi Hâsýla’dan (GSYÝH)
tarafýndan yürütülen Kýrsal Kalkýnma ilin aldýðý pay, dýþarýya göç verip
Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi
vermediði, kýrsal alanlarýn ve tarým
sektörünün ildeki potansiyelleri olmak
üzere üç kritere bakýlarak belirlendiðini
açýklayan Kaya, 2014 yýlýndan itibaren
IPARD ile örtüþen desteklemelerin
IPARD uygulanan 42 ilde sadece
IPARD programýndan, IPARD olmayan
39 ilde ise KKYDP programýndan
yapýldýðýný ifade etti. Kaya, Avrupa
Komisyonu tarafýndan kabul edilen ve
onaylanan IPARD programýna kriterler
nedeniyle dâhil olamayan Ýzmir’in,
KKYDP programýyla desteklenen iller
kapsamýnda olduðunu hatýrlattý.
Destekler artarak devam edecek
Ýzmir’de KKYDP programý kapsamda
bugüne kadar 185 projenin
tamamlandýðýný söyleyen Kaya, programýn
hem 9. ve 10. etaplarýnda baþvuru
sayýsýnda, hem de desteklenen proje
sayýsý ve hibe desteði miktarýnda Ýzmir’in
Türkiye birincisi olduðunu da sözlerine
ekledi. 9. ve 10. etap projelerinin 2016 yýlý
Mayýs ve Haziran aylarýnda sýrasýyla
tamamlanmasý ile birlikte, Ýzmir’deki 314
Milyon TL’lik yatýrýma 148 Milyon TL hibe
desteðinin saðlanmýþ olacaðýný açýklayan
Kaya, “Ýzmir’in tarýmsal sanayisine,
üreticimize, çiftçimize bugüne kadar
verdiðimiz hibe ve destekler bundan sonra
da artarak devam edecek. 2016-2020
yýllarý arasýný kapsayan, Kýrsal Kalkýnma
Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý
üçüncü dönemini içeren yeni bir program
da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanmaktadýr.” dedi.
BERGAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIÞI
Bergama sorunlarý çözüme kavuþuyor
Karadenizliler Derneði ve Bakýrçay
Ayyýldýz Gazetesi ortaklýðý ile Bergama
Ziraat Odasý Meclis salonunda
gerçekleþen Bergama için El Ele
toplantýsýna Bergama Kayamakamý
Osman Nuri Canatan, Bergama Ticaret
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Fikret
Ürper, Bergama Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ali Kahyaoðlu, Bergama
Ýlçe Emniyet Müdürü Ayhun
Yumrukkaya, Bergama Ak Parti Ýlçe
Baþkaný Mustafa Durmaz, Bergama
CHP Ýlçe Baþkaný Ayþe Þimþek
Demirci, Bergama MHP Ýlçe Baþkaný
Serdar Akman, kurum kuruluþ
temsilcileri ve halk katýlým gösterdi.
Bergama sorunlarý ve çözümü için
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi
vermek üzere ilk sözü alan Bergama
Kaymakamý Osman Nuri Canatan, bir
bölgenin kalkýnmasý için sorunlarý
siyasi düþünceler bir kenara býrakarak
tüm kurumlarýn birleþmesi gerektiðine
deðindi. Selinos Deresinin ýslah
çalýþmalarýna bir an önce baþlanmasý
gerektiðine dikkat çeken Canatan
sözlerine þöyle devam etti:" Bu
sorunun çözülmesi için öncelikle
Bergama Belediyesi ve ÝZSU'nun
birlikte çalýþmasý gerekiyor. Turizm
belirtmek istiyorum.
Turizm konusuna gelince
Bergama'da kültür turizmi
olduðu için bir deniz
turizmi kadar olamayýz.
Ancak bunun içinde
yaptýðýmýz çalýþmalar var.
Bunlardan biri de
'Bergama Seni
Çaðýrýyordu.' Bu projeyle
birlikte Bergama'ya
yaklaþýk 4 bin kiþi geldi ve
biz Bergama'yý bu kiþilere tanýtmýþ
olduk. Buna ek olarak Kuzey Ege
ilçelerinin yer aldýðý bir proje üzerinde
çalýþmalara devam ediyoruz 'Kuzey
Ege'nin Ýncileri' adý altýnda. Doðu
Karadeniz, GAP gibi bir þekli burada
kuzey ege havzasýnda
gerçekleþtirmeyi temenni ediyoruz.
Bergama olarak Kuzey Ege ilçeleri
içinde en düþük yatak kapasitesine
kenti Bergama'ya yakýþmayan bir
sahibiz. Ancak ben yatak kapasitemizin
görüntüye sebep oluyor" dedi. Huzur
hýzla yükseleceðine inanýyorum.
evi, TOKÝ, turist ve esnaf iliþkisine de Sanayiye gelince bu alanda zayýf bir
deðinen Canatan, bu konularýn
ilçeyiz. Çevre illerde devlet teþviklerinin
çözümü için kurumlar ile ve bu toplantý daha yüksek olmasý nedeniyle bizim
sonucunda çýkan görüþler ile
sanayimiz geliþemedi. Yaptýðýmýz
çalýþmalar baþlatýlacaðýný belirtti.
çalýþmalar sonucunda Bergama
Toplantýda söz alan Bergama Belediye OSB'nin altyapý çalýþmalarý
Baþkan Yardýmcýsý Ali Kahyaoðlu:
tamamlanmýþ EPDK'dan ise elektrik
"Bergama'nýn tarým ve turizm konularý lisansý alýnmýþtýr. Bir yýl önce bir
vazgeçilmez konular. Bu alanlarda
heyetle Ankara'ya gittiðimizde Enerji
þuanda yaptýðýmýz iki çalýþma var.
Bakaný ile yapýlan görüþme sonucunda
Bunlardan biri zeytin ve süt üzerine
Bergama OSB'ye5 megawatt'lýk bir
kooperatiflerin kurulmasý. Akhisar
bizim zeytinimizi alarak dünyaya
pazarlýyor ve katma deðeri onlara
kalýyor. Bu kooperatifler ile bunun
önüne geçmeyi planlýyoruz" dedi.
Ýþsizliðin bölgemizin, ilimizin ve
ülkemizin sorunu diyen Bergama
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Fikret Ürper konuþmasýna
þöyle devam etti: "Bölgemizde
yaptýðým gözlemlerde iþsizlik
sorununu farklý olarak ele almak
gerekiyor. Bizde kalifiye eleman
eksiði var. Bölgemizin iþsizlik
sorununu çözmek için vasýfsýz olan
kesimi kalifiyeye çevirmek
gerekiyor. Bu konu için de TOBB'da
çalýþmalarýn davam ettiðini
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
enerji temini gerçekleþti. Bergama
OSB'de bir yenilenebilir enerji sektörü
kümelenmesi oluþturmak istiyoruz.
Bunun için de devlet teþviki alabilmek
için sürekli olarak kurumlar ile birlikte
bu isteðimizi dile getirdik ve sonunda
bu desteði aldýk. Bundan sonraki adým
bölgemize bu sektörü çekmek. Liman
konusu ise tüm konulardan daha
önemli yani olmazsa olmazýmýz.
Sorunlarda vurgulayacaðýmýz ana
madde liman olmalý limanýn ihalesine
çýkýlmalý ve tamamlanmalý. Limanýn
tamamlanmasýyla organize sanayi
bölgesinin de dolacaðýna ve
ekonominin canlanacaðýna inanýyorum.
Çamfýstýðý üretiminde en yüksek oran
Kozakta olmakla birlikte ayný zamanda
granit sektörü de bu bölgede olup
yaklaþýk iki bin kiþi istihdam etmektedir.
Bunun için bu önemli bölgemizde
oluþan sorunlarýn çözümü için de
birlikte çalýþmalýyýz" dedi.
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
29.12.2015
ÝNDÝRÝMLÝ HEDÝYELÝKLERE KOÞUYORLAR
Yeni yýlýn yaklaþmasýyla birlikte
ailesine, arkadaþlarýna ve sevgilisine
“Hediye almanýn tam zamaný”
diyenler Ýzmir Kültürpark Fuar
Alaný’nda 26. kez kapýlarýný açan
SOUVENIR 2015 Hediyelik Eþya
Günleri’ni ziyaret ediyor. Birbirinden
özel birbirinden kaliteli hediyelikleri
indirimli þok fiyatlara bulan binlerce
Ýzmirli alýþveriþ yapmaya doymuyor.
Açýldýðýndan bu yana yaklaþýk 70 bin
kiþinin hediyelik almak için
SOUVENIR’ý tercih ettiðini
vurgulayan Gençiz Fuarcýlýk Genel
Müdürü Osman Gençer, hediyelikte
fýrsat günlerinin 30 Aralýk’a kadar
süreceðini söyledi.
organizasyonda adeta yok yok.
Hediyelik eþyalar, Anadolu el
sanatlarý, Antika ve sanat ürünleri,
Yöresel ve doðal ürünler, El yapýmý
ürünler, Promosyon ürünleri, Bakýr,
Seramik, Çini, Kilim, Ýpek ürünler,
Doðal taþ ve Gümüþ takýlar, Çanta,
ayakkabý, Gömlek, Kravat, Kemer,
Cüzdan, Dekoratif ürünler ile kiþiye
özel hazýrlanan hediyelikler
ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Ýzmir’in olmazsa olmaz vazgeçilmez
organizasyonlarýndan biri olan
SOUVENIR Hediyelik Eþya Günleri
katýlýmcý ve ziyaretçilerinin sýk sýk
memnuniyetlerini dile getirdiklerini
vurgulayan Gençiz Fuarcýlýk Genel
Günleri ziyaretçilerine eðlenceli bir
alýþveriþ fýrsatý sunuyor. Robot Þovlar,
Balon Gösterileri, Animasyonlar,
Stendaplar ve yarýþmalar ziyaretçilere
neþeli saatler yaþatýyor. Yöresel
Ürünler özel bölümü Türkiye’nin dört bir
Geçtiðimiz Perþembe günü Ýzmir
Kültürpark Fuar Alaný’nda açýlan
SOUVENIR 2015 Hediyelik Eþya
Günleri’ni bu güne kadar yaklaþýk 70
bin kiþi ziyaret etti. 30 Aralýk 2015
günü akþam saatlerinde
tamamlanacak organizasyonu 200
bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Çalýþanlarýna ve çalýþtýklarý
kurumlara hediye alacak firmalar
SOUVENIR’ý hafta içi günlerde
ziyaret ediyor. Çalýþan kesim
özellikle akþam saatleri ve hafta
sonu günlerde Hediyelik Eþya
Günleri’ni ziyaret ediyor. Hediyelik
Eþya sektörünün önde gelen 200
aþkýn firmanýn stant açtýðý
yanýndan lezzetlerle vatandaþlarý bir araya
getiriyor. Her gün 11.00-22.00 saatleri
arasýnda Ýzmir Kültürpark Fuar Alaný’nda
ziyaret edilebilecek organizasyon 30 Aralýk
2015 akþamý tamamlanacak.
Müdürü Osman Gençer,
katýlýmcýlarýnýn indirimli þok fiyatlý
satýþlarýnýn ilgiyi arttýrdýðýný ifade etti.
Gençer, “Ziyaretçilerimizin sevdiklerini
bir hediye ile gülümsetebilmeleri için
katýlýmcýlarýmýzýn önemli indirimler
yapmasýný istemiþtik. Kalite ve
indirimin tek çatý altýnda buluþtuðu
Hediyelik Eþya Günleri yoðun ilgi
görmeye devam ediyor. Hediye
verirken duyduklarý zevki hediye
ararken de yaþamak isteyenler fuar
alanýna koþmaya devam edecek. 30
Aralýk’a kadar ziyaretçi sayýmýz
katlanacak”dedi. Yediden yetmiþ
yediye her yaþ ve her bütçeye hitap
eden SOUVENIR Hediyelik Eþya
FÝNAL ÖÐRENCÝ
YURDU
FATÝH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:151
ÝZMÝR YOLU BERGAMA GÝRÝÞÝ
KURUM MÜDÜRÜ FETHÝYE ÇALIÞ
MERKEZÝ ISITMA-24 SAAT SICAK SU
- RAHAT EV ORTAMI
VELÝ BÝLGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ-24 SAAT GÜVENLÝK
OKULLARA YAKIN GÜZERGAHTA-ÇAMAÞIR
MAKÝNASI VE ÜTÜ KULLANMA
TEL: 0232 631 3630 CEP: 0533 966 6938
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir
ÝL-YAP Sosyal Hizmetler Ulaþ.Oto.Mak.Ýnþ.Tur. Eðit.
Yay..San. ve Tic Ltd. Þti. Adýna Ýmtiyaz Sahibi
Yakup DURALÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi: Ýlhan BIÇAKÇIOÐLU
Yazý Ýþleri Müdürü: Ayla TÜRKERÝ
Sayfa Editörü ve Ýnternet Editörü: Eyüp ERÝÞ
Muhabir : Hülya BÖRCEK Ýlk Yayýn Tarihi:02.11.2002
29.12.2015 Salý Sayý: 3477
Pazar günleri hariç günlük yerel gazete
YÖNETÝM ADRESÝ
Gazipaþa Mah. Cumhuriyet Meydaný Özinan
Ýþhaný, Kat:1, Daire 4 BERGAMA
Telefon:(0 232) 631 63 17 Faks: (0 232) 631 6317
BASIM YERÝ : Çaðdaþ Matbaasý, Fevzipaþa Mh.
Gaziosmanpaþa Cd. No:79 BERGAMA Tel: 0232
6331515
GÜREL Daðýtým: Ertuðrul Mah. Belediye Cd.No:2
BERGAMA Tel: 0232 6324191
[email protected]
ABONE
TARÝFESÝ
3 Aylýk 15 TL.
6 Aylýk 30 TL.
Yýllýk 60 TL.
REKLAM TARÝFESÝ
Tam Sayfa : 800 TL.
Yarým Sayfa : 400 TL.
Çeyrek Sayfa: 200 TL.
Kongre Ýlaný : 80 TL.
Tüzük Ýlaný : 250 TL.
Yitik Ýlaný
: 15 TL.
Gazetemiz “Evrensel Basýn Ýlkelerine” uymayý amaç edinmiþtir”
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
29.12.2015
BERGAMA
B
E
L
G
E
S
E
L
[email protected]
SÖZLÜ KENT TARÝHÝ
Üst kata ya
avludan, ya da
doðrudan
doðruya evin
altýndan bir
merdivenle
çýkýlýr. Bu
[email protected] merdiven avluya
bakan önü açýk
Türk evleri genellikle bir sofaya çýkar.
tek katlýdýr. Alt katlarý Bu sofaya " sergah,
olmasýna raðmen esas hanay, çardak, yazlýk,
kat tektir. Bu kat
hayat ve divanhane "
mutlaka en üsttedir. Bu gibi çeþitli isimler
kat fazla ýþýk, hava,
verilir. Odalar bu
güneþ vermek
isteði ile mümkün
olduðu kadar
zeminden yüksek
tutulmuþtur. Zemin
kat depo samanlýk
ve ahýr olarak
kullanýlýr. Evlerin
sokak cephesinde
bu katýn
pencereleri yoktur. Üst sofanýn etrafýndadýr.
Sofalar civar evlerden
katta da az pencere
bulunur. Bu da
görünmeyecek þekilde
Türklerin evlerin dýþarý yapýlýr. Sofanýn açýk
bakýþlarý nedeniyledir. tarafýna konan
kafeslerin dýþarýya
Çoðu evlerde zemin
kat ile esas kat
taþkýn kýsýmlarýna köþk
denir.
arasýnda asma kat
Türk evlerinde odalar
vardýr. Anadolu
evlerinin çoðunda bu kullanýmlarýna göre
kat kýþlýk katýdýr.
yemek odasý, oturma
EYÜP
ERÝÞ -49-
Dönme Dolaplardýr.
Bir Bergama evinin
önünde durup dýþ
cephesini
inceledikten sonra
kapý dikkatimizi
çeker.(bir evin ilk
dikkat çeken yeri
kapýsýdýr.) Kapý
genellikle
odasý, yatak odasý,
ahþaptýr.(Hacý Mustafa
misafir odasý gibi
Aða Konaðýnda olduðu
kýsýmlara ayrýlmýþtýr.
gibi)
Bu kapýlar bazen
Her oda hem oturma,
de
demirdir
( Ertuðrul
hem yemek, hem de
Mah.Eski
Belediye
yatak odasý olarak
Cad. No:7-9 da olduðu
kullanýlabilecek
gibi.) Kapýlar genellikle
þekilde
çift kanatlýdýr. Bu
düzenlenmiþtir.
kanatlardan
yalnýzca
Anadolu evlerinde
biri
her
zaman
sokak kapýlan
çoðunlukla geniþ ve kullanýlýr, diðeri
gerektiði zaman açýlýr.
iki katlý olup,
Kapýdan
sonra taþlýk
anahtarlýk demirden
adý
verilen
giriþ mekaný
oymalýdýr. Üzerine
dikkatimizi
çeker.
kapýyý çekmek için
demir halkalar bulunur. Burasý diðer kata çýkan
merdiven, mutfak,
Kapýlar genellikle
genellikle arkada olan
avluya açýlýr.
bahçeye
geçiþ ve
PLAN ELEMANLARI
bodruma
giriþ,ayrýca
AÇISINDAN EVLER.
mutfaða
yakýn
Plan tipleri açýsýndan
korunaklý bir kýþ
Bergama evlerini ele
odasýnýn
çevrelediði bir
aldýðýmýzda bunlar:
sofadýr.
Odalar, Sofalar,
(Devamý var)
Mutfak, Merdiven, ve
Sokaklarýn Dili
Türk Saðlýk Sen Ýzmir 1 Nolu Þube Baþkaný
Ahmet Doðruyol, Saðlýk Bakanlýðý bünyesindeki
üniversite ve devlet hastanelerinin kan alma
yetkisinin kaldýrýlmasýnýn sýkýntýlara neden olduðunu
belirterek, uygulamanýn düzeltilmesini istedi.
Ahmet Doðruyol, þöyle devam etti: “Eðitim
araþtýrma hastaneleri baþta olmak üzere uygun
olan devlet hastanelerinde de kan alýnabilmeli.
Hatta bir ilin coðrafi yapýsý ve nüfus yoðunluðuna
göre bazý ilçe hastanelerinde de kan transfüzyon
mekezi kurulabilmedir. Örneðin Ýzmir'de Tire ve
Bergama devlet hastaneleri gibi. Konunun
hassasiyetini bu açýklama ile Saðlýk Bakanýmýz
Mehmet Müezzinoðlu ve Kýzýlay yetkililerimize
iletiyoruz."
Türkiye'de 2014 yýlýnda elektrik üretiminin
yüzde 80'inin termik santrallerde üretildiðine dikkat
çeken Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi
Baþkaný Mahir Ulutaþ, 'Ülkemiz açýsýndan, yüksek
potansiyelimizin olduðu baþta güneþ ve rüzgâr
olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarýna dönüþ
yapýlmasý hayati önemdedir. Bilgi yoðun, yüksek
katma deðerli, çevre dostu, yerli üretim
teknolojilerine dönük bir Ar-Ge ve sanayileþme
politikasý, elektrik üretimi alanýndaki sürdürülemez
gidiþi geri çevirebilecek en önemli etkendir' dedi.
17 Nisan 2015 tarihinde Karayollarý Trafik
Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýldý. Deðiþiklik,
mevcut sürücü belgelerinin 01 Ocak 2016 ile 31
Aralýk 2020 tarihleri arasýnda yeni tip belgelerle
deðiþtirilmesini ön görüyor. Belirlenen süre
içerisinde deðiþtirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz
sayýlacak.
Ekonomide 2016 yýlý beklentilerini anlatan
Kalkýnma Bakaný Yýlmaz’dan esnafa müjde geldi.
Türkiye’nin artýk faiz sarmalýndan kurtulduðunu
belirten Yýlmaz, “Esnafa Halk Bankasý aracýlýðýyla
30 bin lira faizsiz kredi uygulamasý baþlýyor” dedi.
Giriþimci gençlerimize KOSGEB kanalýyla 50 bin
liraya kadar hibe destek programý da yaþama
geçiyor.
Download

SON SAYI - Habergama, Kuzey Ege`nin Sesi, Güncel, Politika, Yerel