Kiþi baþýna günlük atýk miktarý 1,21 kilo
Kýbrýs gazisi Ayhan Kuyumcu, topraða verildi
 Zonguldak'taki 25 belediyenin sýnýrlarý içinde yaþayan
421 bin 370 kiþiden yýllýk 183 bin 989 ton atýk toplanýyor.
Belediye sýnýrlarý içinde toplanan kiþi baþý atýk miktarý ise,
günlük 1,21 kilo olarak açýklandý. Günlük toplanan atýk
miktarý Karabük'te 1,15 kilo, Bartýn'da ise 1,30 kilo oldu. 8’de
Bakanlarýn
programý
bugün netleþiyor
 Bir ay önce geçirdiði kalp krizinin ardýndan Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýnan
Kýbrýs Gazisi 61 yaþýndaki Ayhan Kuyumcu, önceki akþam
hayatýný kaybetti. Kýbrýs Gazisi Ayhan Kuyumcu'nun
Çakýr: 'Kabasakal Deresi ýslah edilecek' 6’da
cenazesi, dün askeri törenle topraða verildi.
DemirPark olarak hizmete giren, ancak Sabancý Ailesi'ne ait Esas Holding tarafýndan satýn
alýndýktan sonra adý "Esas 67 Burda" olarak deðiþtirilen Zonguldak'ýn tek AVM'sinde inþaat var.
AVM içindeki yenileme çalýþmalarý sürerken, dýþýnda da hummalý bir çalýþma baþladý. AVM önüne
yeni yeme-içme mekanlarýnýn açýlacaðý, bu nedenle çalýþmanýn baþlatýldýðý öðrenildi. AVM'deki
bu deðiþikliklerle ilgili imar tadilatlarýnýn yapýlýp-yapýlmadýðý merak edilirken, Zonguldak
Belediyesi'ne ait sulama aracýnýn da AVM önündeki yeþil alanda sulama çalýþmasý yaptýðý görüldü.
Adalet ve Kalkýnma Partisi
(AK Parti) Zonguldak Ýl Baþkaný
Zeki Tosun, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakaný Berat
Albayrak ile Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Süleyman
Soylu'nun gelmeyeceði yönündeki
iddialara yanýt verdi. Baþkan
Tosun, Enerji Bakaný Berat
Albayrak'ýn yurt dýþýna çýktýðýný
belirterek, "Bakanlarýmýzýn
gelip-gelmeyeceði yarýn (bugün)
net olarak belli olacak. Enerji
Bakanlýðý, bizden bazý bilgiler
istedi, gönderdik. Gelirse, ocaða
mutlaka inilecek. Parti programý
da hazýrlýyoruz" dedi.
AVM'de
inþaat
var!
Kaldýrým iþgaline ve
seyyar satýcýlara son!
 Zonguldak Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü, cadde ve tretuvarlarýn
iþgalinin sonlandýrýlmasý için esnaf ve
seyyar satýcýlara tebligat gönderdi. 5’te
PUSULA
www.pusulagazetesi.com.tr
Parti içerisindeki küskünlüklere dikkat
çeken CHP Ýl Baþkaný Ahmet Altun:
R
9
7
7
1
3
0
8
6
0
9
0 0
4
3’te
29 Aralýk 2015 Salý
Fiyatý: 25 Kr.
'Kýrgýnlýklarý ve küskünlükleri
düzeltmeye çalýþacaðým'
Günlük Siyasi Gazete
CHP Ýl Kongresi'nin hedef ismi Harun Akýn, Koltuk ile yaþadýðý yol ayrýlýðý ve tartýþmalarý deðerlendirdi:
'Düþen paçama yapýþýyor'
 22'nci Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Harun Akýn,
kongreler süreci de dahil sürekli hedef gösterilmesinden
artýk çok sýkýldýðýný belirterek, "Bunlar siyaset yapmýyor,
bunlarýn sayýsý 5'i, 10'u geçmez, çünkü geçemiyorlar.
Çoðalamýyorlar, üreyemiyorlar da. Bir mikrop bile ürüyor,
bunlar mikrop bile deðil. Üzülüyoruz, kongremizin tadýný
kaçýrýyorlar, partimizin huzurunu bozuyorlar" diye konuþtu.
 Gazeteci Mustafa Özdemir ile kongrede yaþadýðý
tartýþmayý deðerlendiren Akýn, "Basýna saygým var,
bu gazeteci arkadaþlarýmýn köþelerinde eleþtirildiðim
çok olmuþtur, ödüllendirildiðim de çok olmuþtur. Ama
bunlarýn hepsinin bana katký vermesi lazým. Bir aydýr
manþetlerdeyiz. Sokaktan ipsiz-sapsýz adamlarý
toplayýp bir fotoðraf, bir Harun Akýn'la ilgili açýklama…
Buna normal sinir sistemi dayanmaz" dedi.
 Ertuðrul Koltuk'u kongre öncesinde uyardýðýný ve "Önlemini
al" dediðini belirten 22'nci Dönem CHP Zonguldak Milletvekili
Harun Akýn, "Düþen paçama yapýþýyor, sýkýldým. Býraksýnlar
beni, yapsýnlar siyasetlerini, partinin tabaný burada. Benden
ayrýlan, mahallesinde delege olamýyor, bu kadar basit.
Benim yanýmda olan il baþkaný oluyor, ilçe baþkaný oluyor.
Baðýrýyorlar, çaðýrýyorlar, gidiyorlar mahallelerinde delege
olamýyorlar" ifadelerini kullandý.
Haber: Öznur Güneþ / 7’de
Ali Þeker
Yapý Malz. Ýnþ. Mak. Ltd. Þti.
Yeni yýlýnýzý
en içten dileklerimizle kutlarýz.
Erdal ÞEKER - Hakan YILMAZ
Selçuk ÞEKER - Ali Erman ÞEKER
Deðerli Zonguldak halkýnýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dilerim.
Serdar AYDAN
Kongreye geldi,
hastanelik oldu!
 CHP Ereðli eski Ýlçe Baþkaný Yaþar
Balcý, önceki gün Zonguldak Ýl
Baþkanlýðý'nýn 35'inci Olaðan Genel
Kurulu'na katýlmak için geldiði GMÝS binasý
önünde CHP'li Ahmet Kurubacak ve oðlu
Oytun Kurubacak'ýn saldýrýsýna uðradý.
Balcý, yaþadýðý olayýn detaylarýný, tedavi
gördüðü Zonguldak Atatürk Devlet
Hastanesi'nde Pusula’ya anlattý.
7’de
Ertuðrul
Koltuk
Deðerli halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten duygularýmýzla kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dileriz.
Harun
Akýn
Deðerli halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten duygularýmýzla kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dileriz.
ÇAYCUMA SÜT
ÜRÜNLERÝ
Yeni yýlýnýzý
en içten duygularýmýzla kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dileriz.
Hikmet - Ali Osman
ODABAÞ
 CHP Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Ahmet
Altun, yol haritasýný belirlemek için Ýlçe
Baþkanlarý ile görüþeceðini söyledi.
Partisindeki kýrgýnlýk ve küskünlüklerin
hoþgörü eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade
eden Altun, "CHP'nin en büyük problemi
kýrgýnlýklardan oluþuyor. Parti içerisinde
yaþanan kýrgýnlýklarý ve küskünlükleri
düzeltmeye çalýþacaðým" dedi.
7’de
Deðerli Zonguldak
halkýnýn yeni yýlýný
en içten dileklerimizle
kutlar; daha nice
yýllara saðlýk ve
mutluluk içinde
ulaþmalarýný temenni
ederiz.
SELEN SU
PUSULA TV'DE BUGÜN
10:00
12:00
12:15
13:00
14:00
14:15
15:00
15:15
16:00
16:15
17:00
17:15
18:00
18:15
19:00
20:00
22:00
22:45
00:00
00:50
-
Günün Gazete Manþetleri
Saat Baþý Haberler
Gündem Özel
Haber 13
Saat Baþý Haberler
Gün Ortasý
Saat Baþý Haberler
Gün Ortasý (Devam)
Saat Baþý Haberler
Spor Kritik (Tekrar)
Saat Baþý Haberler
Spor Kritik (Devam)
Saat Baþý Haberler
Spor Kritik (Devam)
Ana Haber
Artý-Eksi
Haber
Günün Gazete Manþetleri
Gece Haberleri
Artý-Eksi (Tekrar)
Pusula TV, Teledünya 131'inci Kanal'dan
yayýn yapýyor. Ýnternetten izlemek için:
www.pusula67.com.tr
29 Aralýk 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Ne olmuþ?
Ne olmuþ?
O, onu ziyaret etmiþ…
O da, onu ziyaret etmiþ…
O da, ondan sonra onlarý ziyaret
etmiþ…
Onun ziyaret ettiðini görünce, diðerleri geri
kalýr mý?
Onlar da toplanýp hep birlikte ziyaret
etmiþler.
Onlarýn, onu ziyaret ettiði gören onlar da,
onlarý ziyaret etmiþ…
* * *
Ben bu Zonguldaklýlarýn ziyaret yarýþýna
bayýlýyorum.
Ýçinde her þey var.
Aþk…
Yalan…
Entrika.
Yalamalýk…
Ýþ takipçiliði…
Ýhanet…
Kavga…
Vizyon telaþý…
Medya meraký…
Üzerine 16 bölümlük dizi film veya 3 sinema
filmi çekilir.
* * *
Milletvekillerimiz 7 Haziran'da seçilmiþti.
Yetmedi.
1 Kasým'da bir daha seçildiler.
Seçildiklerini tasdiklemek için.
"Dikiþ saðlam olsun" diye…
Çift dikiþ gittiler Ankara'ya...
Ýlk seçimin ardýndan baþlamýþtý, bu ziyaret
iþleri…
Sonra "koalisyon tartýþmalarý, yeni seçim
tartýþmalarý" derken, sekteye vurdu.
Gidemediler Ankaralara…
Doyamadýlar!
* * *
Ýzliyoruz.
Görüyoruz.
Hasta Hizmetleri ve Saðlýk Otelciliði Yýlsonu Deðerlendirme Toplantýsý yapýldý
Kamu Hastaneleri Birliði Zonguldak Genel
Sekreteri Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün
baþkanlýðýnda, Uzman Hasret Birinci'nin sunumuyla
tüm saðlýk tesisleri hasta hizmetleri ve saðlýk otelciliði
alanýnda deðerlendirildi. Yýlsonu deðerlendirme
toplantýsýna; Hizmet Baþkanlarý, Hastane Yöneticileri,
Baþhekimler, Baþhekim Yardýmcýlarý, Ýdari ve Mali
Ýþler Müdürleri, Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdürleri
ve Müdür Yardýmcýlarý katýldý. Hasta Hizmetleri ve
Saðlýk Otelciliði Uzmaný Hasret Birinci, sunumunda
saðlýk tesislerindeki iyi uygulama örnekleri, sorunlar
çözüm önerileri ve yapýlmasý gereken projeler
hakkýnda bilgilendirme yaptý. (Haber Merkezi)
Milletvekillerini ziyaret eden edene…
Yahu nedir bu ziyaret çýlgýnlýðý?
"Görmemiþin milletvekili olmuþ" misali
neden koparýyorsunuz adamlarýn oralarýný,
buralarýný?
Yahu, üç gün önce ziyaret ettiðin adamý üç
gün sonra bir daha niye ziyaret edersin?
Bilmem ne derneði olarak, bilmem ne
platformu olarak ziyaret ettiðin milletvekilini,
üç gün sonra bir daha bireysel olarak niye
ziyaret edersin?
Üç gün önce Zonguldak'ta gördüðün,
konuþtuðun, dertleþtiðin milletvekilini, bir daha
ziyaret etmek için niye Ankaralara gidersiniz?
Bir daha neden tebrik etmek istersiniz ki?
Zonguldak'ta dosya verdiðin milletvekiline, bir
dosya da Ankara'da vermek ne demek?
Ne oluyor bu dosyalar?
Sahi, iþe yarýyor mu?
Zonguldak'ta verince baþka, Ankara'da
verince baþka mý oluyor?
* * *
Allah aþkýna, nedir bu ziyaret çýlgýnlýðý?
Nedir bu ziyaretçi çýlgýnlýðý?
"Þunu, bunu, onu ziyaret ettik" diyerek,
gazetelere fotoðraf servis etme telaþý nedir?
Siz kimsiniz aðabey?
Bu kente ne katkýnýz oldu da ziyaretleriniz bu
kadar çok önemli?
Ýçi boþ ziyaretlerin neresi haber deðeri
taþýyor?
"Ziyaret etti…"
Eee, gerisi!
Zonguldak'ta fotoðraf çektirip Facebook'a
atýnca olmuyor da, Ankara'da çekip atýnca mý
havasý oluyor?
Bu mu yani olay?
Açýk konuþun…
Açýk söyleyin…
Bu mu?
* * *
Milletvekilleri kuzu!
Gelen 15 defa ziyaret ediyor, gelmeyen 5!
BAÞYAZI
Atilla
ÖKSÜZ
[email protected]
Lüzumsuz ziyaretler!
Bir de kentten haberi olmayanlarýn kent
adýna dosya sunma iþleri falan da baþladý.
Þimdilerde moda…
Milletvekilleri de kýrmamak, gönül almak için
ses çýkaramýyorlar.
Zonguldak'ýn çok önemli iþleri varken,
birilerinin ziyaret tekelinden çýkýp asýl iþlere
zaman ayýramýyorlar.
Çünkü seçimde öyle sözler verdiler.
Danýþmanlar da zayýf tabii.
Adam illaki iþini milletvekiliyle çözecek.
Ýlla onu görecek.
Danýþmanlarýn yetersizliðinden midir?
Bizimkilerin bilmem ne merakýndan mýdýr,
bilemiyoruz.
Ama bu ziyaret çýlgýnlýðý yeterince sulandý.
Milletin ziyaret etme, özçekim yapma
merakýndan, Zonguldak'ýn; günleri, haftalarý,
yýllarý çalýnýyor.
* * *
Milletvekilleri ayda bir gün mü yapacaklar,
haftada bir gün mü yapacaklar, bir günlerini
Zonguldak'a gelerek halka ayýrsýnlar ve bu
iþkence de bitsin!
O gün, halk günü yapsýnlar.
Reklam yapma, rol kapma adýna zamanýmýzý
çalanlar yerinde otursun.
Herkes iþini yapsýn.
Disiplin Kurulu…
CHP Zonguldak Milletvekili Þerafettin
Turpcu, kongre salonunda sorularýmýzý
yanýtlarken, disiplin suçlarýna iþaret etti.
Partinin Disiplin Kurulu'nun aktif hale
geleceðini ve partiyi ayaða düþüren söylem
ve eylemde bulunanlarýn disipline sevk
edileceðini söyledi.
Özellikle son dönem yaþananlarýn devam
etmesi durumunda partinin daha fazla zarar
göreceðini ifade etti.
Önümüzdeki günlerden nelerin olacaðýný
gözleyeceðiz.
Ama Disiplin Kurulu'nda kimler var, bir de ona
bakalým:
Þeref Aydýnlý, Yavuz Boz, Ýsmet Çebi, Murat
Gürdal, Selahattin Günaydýn, Cemil Usluer, Zeki
Salvador, Mehmet Yaramýþ, Ercan Yüksel…
Kural, kuraldýr.
O kurallar, hissiyatla ve keyfi
uygulanmadýðýnda pek sorun olmaz.
O kurallar, herkese eþit, adil ve
zamanýnda uygulandýðýnda da fazla bir sorun
olmaz.
Eskiden Disiplin Kurulu üyesi olmanýn hatýrý
sayýlýr bir yeri vardý.
Yeniden o itibar saðlanabilir mi, onu da
zaman gösterecek.
Elbette Cumhuriyet Halk Partisi’nin en fazla
ihtiyacý olan þey...
Disiplin deðil, empati!
FS ALTAYLAR MÝMARLIK MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TEKSTÝL
ORMAN ÜRÜNLERÝ NAKLÝYAT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Kongrenin ardýndan…
CHP'nin Pazar günü yapýlan il
kongresinde olup bitenleri birebir
yaþadýk.
Saat 11.30'dan gece 22.00'ye kadar
canlý yayýnda tüm detaylarýyla aktarmaya
çalýþtýk.
35'inci Olaðan Genel Kurul'da Ahmet
Altun, Tarýk Coþkun ve Nuredtin Yolcu'nun
listeleri yarýþtý.
610 delegeden kongreye katýlan 509
delege oy kullandý.
Oylama sonucunda 340 oy alan Ahmet
Altun'un listesi seçimi kazandý. Nuredtin
Yolcu 125 oy, Tarýk Coþkun 38 oy alýrken,
6 oy da geçersiz sayýldý. Kongrede, sert
tartýþmalar ve arbedeler yaþandý.
Þimdi kongre üzerine yorum
bekleyenler var.
Çünkü herkes zaten bir þey diyor.
Ne denilebilir ki?
Yorumlanacak bir tarafý yok esasýnda.
Görüntüleri izlerseniz, her þey çok açýk
ve net…
Ahmet Altun ve yeni yönetimini tebrik
ediyoruz.
Tüm tartýþmalara, eleþtirilere, kavgalara,
arbedelere, seviyesizliðe raðmen umarýz
yapacaklarý ile kent siyasetine, siyasetmedya iliþkilerine ve hizmete önemli katkýlarý
olur.
Yoksa bir sonraki kongrede ayný þeyleri
konuþan, ayný temennileri dile getiren,
ama ayný itiþ-kakýþtan kurtulamamýþ bir
CHP izleyeceðiz.
Kurultay delegeleri…
Ahmet Altun'un Ýl Baþkaný seçildiði
kongrenin kurultay delegeliklerine bakalým.
Muharrem Akdemir, Harun Akýn, Ahmet
Altun, Þengül Burgucu, Ýsmail Ýnam, Þ.
Sertan Ocakcý, Halil Posbýyýk, B. Ceyda
Sönmez, Nuri Tekin, Ebru Uzun…
Her seçimde aldatýlan, kandýrýlan Halil
Posbýyýk, iþ kurultay delegeliðine geldiðinde
10 isimden biri…
"CHP'den koptu- kopacak" denilen
Posbýyýk, özür kokan bu durumdan sonra
yeniden CHP'den aday olur.
O günlere daha çok var.
Bu liste salonda okunduðunda biri (!)
dedi ki:
"Bülent Kantarcý neden yok?"
Onu da sanýrým en iyi Kantarcý ile Turpcu
biliyordur.
ISSN 1308-609X
PUSULA
Günlük Siyasi Gazete
29 Aralýk 2015
Salý
Yýl: 10 Sayý: 2954
Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006
A.R.T. Ajans Basýn Yayýn
Ýletiþim Adýna Sahibi
Ali Rýza TIÐ
Genel Yayýn Yönetmeni
Atilla Öksüz
Yayýn Koordinatörü
Aydýn Arslanyýlmaz
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Sayfa Editörü
Muhabirler
: Ender Yüksel
: Emre Acar
: Osman Sav
Suat Özger
Öznur Güneþ
Yeliz Alagöz Ateþ
Cüneyt Özfidan
: Elvin Kaya Çöl
: Av. Aykut Boran
Düzeltmen
Hukuk Danýþmaný
SAÐLAM VE ESTETÝK YAPILAR
YAÞAMAKTAN GURUR
R EV
DUYACAÐINIZ BÝR
ÇÝZGÝ ÖTESÝ GÜZELLÝK
Adres : Çay Mahallesi Esengin Caddesi
Alpaylar Ýþhaný Kat: 2 No: 203
Çaycuma/Zonguldak
GSM : (0-532) 779 95 67
TEL : (0-372) 615 65 67
Çaycuma Temsilciliði:
Çay Mah. Yakýcý Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 10
Tel: 615 80 49
Gazetemiz, “Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi”ne uyar.
Yönetim Merkezi:
Gazipaþa Cad.
Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5
No: 8 ZONGULDAK
Tel : 0372 252 43 14
Faks : 0372 251 13 99
Basým Yeri:
A.R.T. Ajans
Basýn Yayýn Ýletiþim
Ontemmuz Mah.
Alparslan Sk. Acýlýk Cd.
No: 72 ZONGULDAK
http://www.pusulagazetesi.com.tr
email: [email protected]
Yýllýk Yayýnlý Abone: 3.000 TL+KDV
Günlük Yerel Süreli Yayýn
Hastaneden 'dren' ile çýkýp
29 Aralýk 2015 Salý
hemþire ve doktoru þikayet etti
 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatý olan Haþim Korkmaz, boþandýðý eþinin
ziyareti sýrasýnda hemþire ve doktor ile tartýþtý. Korkmaz, boynunda takýlý "dren" ile hastaneden
adliyeye giderek, hemþire ve doktor hakkýnda "hakaret" ve "tehdit" suçlamasýyla þikayetçi oldu.
Haþim
Korkmaz
Zonguldak Atatürk Devlet
Hastanesi'nde guatr ameliyatý olan
45 yaþýndaki Haþim Korkmaz, boþandýðý
eþinin ziyareti sýrasýnda hemþire ve
doktor ile tartýþtý. Korkmaz, boynunda
takýlý "dren (ameliyat alanýnda oluþan
sýzmalarýn vakumla dýþarýya çýkmasýný
saðlayan plastik boru)" ile hastaneden
adliyeye giderek, hemþire ve doktor
hakkýnda "hakaret" ve "tehdit"
suçlamasýyla þikayette bulundu.
Emekli TIR þoförü Haþim Korkmaz,
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
Genel Cerrahi Servisi'nde guatr
ameliyatý oldu. Korkmaz, ameliyatýn
ardýndan kendisini ziyarete gelen
boþandýðý eþiyle hastanede tartýþtý.
Korkmaz, iddiaya göre, odada baþka bir
hastayla ilgilenen hemþirenin sessiz
olmasýný istemesi üzerine sinirlendi.
Hemþire ve daha sonra odaya gelen Dr.
Gökhan Yýlmaz ile tartýþan Haþim
Korkmaz, boynunda takýlý olan "dren"
ile hastaneden çýktý. Haþim Korkmaz,
adliyeye gidip hemþire ve doktor
hakkýnda, "hakaret" ve "tehdit"
suçlamasýyla suç duyurusunda bulundu.
Adliye çýkýþýnda gazetecilere
açýklama yapan Haþim Korkmaz,
"Boþandýðým eþim geldi yanýma. Onunla
konuþurken, sinirlendim ve küfür ettim.
Hemþire, 'Bana mý ediyorsun?' dedi.
Ben, 'Seninle iþim yok. Burada bir bayan
var. Onunla konuþuyorum, ama yine de
özür dilerim sizden' dedim. 10 dakika
sonra odaya gelerek, 'Seni hastaneden
attýrýrým' diye tehditler savurmaya
baþladý. O öyle deyince, ben baþladým
baðýrmaya çaðýrmaya... 2 saat sonra
doktor geldi. 'Ben Ardahanlýyým, seni
burada yatýrtmam. Adam gibi yatýyorsan
yat, yoksa çýk git' gibi þeyler söyledi.
Ben de geldim savcýlýða þikayette
bulundum" dedi.
Haþim Korkmaz, þikayetinin ardýndan
yeniden ayný hastaneye dönerek
tedavisini sürdürdü. Dr. Gökhan Yýlmaz
ise, hastanýn hemþireyle tartýþmasýndan
sonra odaya gittiðini ve hastayý
sakinleþtirmeye çalýþtýðýný belirterek,
þöyle konuþtu: "Bana da küfür etmeye
baþladý. 'Ben gideceðim' dedi. Tedavisini
bitirip göndereceðimi söyledim.
Ýðnelerini yaptýrmadý, kanýný aldýrmadý.
Ben de tedavisini yaptýrmadýðýna iliþkin
tutanak tuttum. Sonra tekrar geri geldi.
Hastayý, hastanemizin ek binasýndaki
baþka bir doktora sevkini yaptýk.
Psikolojik rahatsýz olduðunu öðrendik.
Hemþire ve bir saðlýk memuru
kendisinden þikayetçi oldu. Ben þikayetçi
olmadým. Ýddia ettiði gibi kendisine
hakaretlerde bulunmadým." (DHA)
Kýbrýs gazisi Ayhan Kuyumcu, askeri törenle topraða verildi
Zonguldak'ta, geçirdiði kalp krizinin ardýndan
tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitiren Kýbrýs
Gazisi 61 yaþýndaki Ayhan Kuyumcu'nun cenazesi,
askeri törenle topraða verildi. Bir ay önce kalp krizi
geçirmesinden sonra Zonguldak Atatürk Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýnan Ayhan
Kuyumcu, önceki akþam hayatýný kaybetti. Türkiye
Taþkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi'nden
emekli Ayhan Kuyumcu'nun Türk bayraðýna sarýlý
cenazesi Acýlýk Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Cenazeye;
Kuyumcu'nun yakýnlarýnýn yaný sýra Zonguldak
Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Þenol Þanal, Ýl Jandarma
Alay Komutaný Kýdemli Albay Haluk Selvi, Türkiye
Muharip Gaziler Derneði Zonguldak Þube Baþkaný
Ramazan Çakal, gaziler, askeri erkan, ve vatandaþlar
katýldý. 2 çocuk babasý Kuyumcu'nun cenazesi, ikindi
vakti kýlýnan cenaze namazý sonrasý Asri Mezarlýðý'nda
gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. (DHA)
Ayhan
Kuyumcu
Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 2 yaralý
Ali
Dikmen
Hiç geçmediði köprüden
'kaçak geçiþ' cezasý yedi!
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde inþaatta çalýþan
bir kiþi, otomobili ile hiç geçmediði Ýstanbul
Boðaz Köprüsü'nden kaçak geçiþ cezasý yedi.
Ýlçeye baðlý Kavaklýk Mahallesi'nde yaþayan ve
geçimini inþaatlarda demir ustasý olarak çalýþýp
saðlayan 41 yaþýndaki Ali Dikmen, 2014 yýlýnda
Ýstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak
geçiþ yaptýðý gerekçesi ile ceza yedi.
Yaklaþýk üç gün önce ceza makbuzu eline
geçtiðinde þaþkýna dönen inþaat ustasý Dikmen,
Ýstanbul Boðaz Köprüsü'nden otomobili hiç
geçmediðini söyledi.
67 LF 360 plakalý hususi otomobili ile Alaplý
ilçesinden öteye hiç geçmediðini dile getiren
Dikmen, buna raðmen 2014 yýlýnda Ýstanbul
Boðaz Köprüsü'nden "kaçak geçiþ" yaptýðý iddiasý
ile ceza yediðini söyledi.
Kendisine kesilen cezaya itiraz edeceðini
belirten Dikmen "14 Nisan 2014 tarihinde bana
bu ceza yazýlmýþ. Yalnýz ben Ýstanbul'a gitmedim.
Aracýn plakasý bana ait. 286 lira ceza gelmiþ.
Herhangi bir yere baþvurmadým. Emniyet
Müdürlüðü'ne sordum. Emniyetten bana suç
duyurusunda bulunmamý söylediler. Neyin ne
olduðu konusunda hiç bir bilgimiz yok. Daha
önce de emniyete 150-200 kiþi gitmiþ ayný
durumdan. Þu anda yapacaðýmýz þey itirazda
bulunacaðýz" dedi.
Ali Dikmen, yetkililerden yediði haksýz
cezanýn iptal edilmesini ve maðduriyetinin
giderilmesini istedi. (ÝHA)
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde
otomobil sürücüsünün gizli
buzlanma nedeniyle direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi
sonucu meydana gelen kazada,
2 kiþi yaralandý.
Kaza, önceki akþam saat 23.30
sýralarýna Zonguldak-Ýstanbul
karayolunun 35'inci kilometresinde
meydana geldi. Ereðli'ye giden
Hasan Ertaþ yönetimindeki
67 TU 853 plakalý otomobil,
Ören Köyü mevkiinde gizli
buzlanma nedeniyle kontrolden
çýktý. Takla atan otomobilde
bulunan sürücü Hasan Ertaþ ile
yanýnda bulunan eþi Sabire Ertaþ
yaralandý. Kaza yerine gelen saðlýk
ekipleri Hasan Ertaþ ve eþi Sabire
Ertaþ'ý otomobilden çýkartarak
ambulansla Ereðli Devlet
Hastanesi'ne kaldýrdý. Tedavi altýna
alýnan yaralýlarýn saðlýk
durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.
Kaza yerinde inceleme yapan polis,
yoldan geçen araç sürücülerini
durdurarak gizli buzlanma
nedeniyle yavaþ gitmeleri
konusunda uyardý. (DHA)
Minik öðrenciler, jandarmayla tanýþtý
Zonguldak Ýl Jandarma
Komutanlýðý "Güvenli Okul
Güvenli Eðitim" kapsamýndaki
faaliyetlerine çeþitli etkinliklerle
devam devam ediyor. Çaycuma
Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý
asayiþ ve trafik ekipleri tarafýndan
Çaycuma Hayriye-Hayrullah Saki
Anaokulu öðrencileriyle keyifli bir
ortamda bilgilendirme ve tanýtým
çalýþmasý yapýldý. Ziyaret süresince
çocuklar hem askerleri, hem de
ekip arabalarýný yakýndan tanýma
ve görme imkaný bulurken, kadýn
ve erkek personelden oluþan
misafirlerinden trafik kurallarýný da
öðrenme þansýna sahip oldular.
Minikler ekip araçlarýna binip
incelediler. Etkinlik oldukça ilgi
www.pusulagazetesi.com.tr
Çuvaldýz
Ali Rýza
TIÐ
[email protected]
'Sýcak' iliþki 'yangýn' çýkardý…
CHP'nin 27 Aralýk 2015 Pazar günü Genel
Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Þemsi
Denizer Salonu'nda yaptýðý 35'inci Olaðan
Genel Kurulu'nda inanýlmaz olaylar oldu.
Aslýnda "Perþembe"nin geliþi
"Çarþamba"dan belliydi.
Ve sonunda kongre "Çarþamba Çanaðý"na
döndü.
22'nci Dönem CHP Zonguldak Milletvekili
Harun Akýn ile Halkýn Sesi Gazetesi'nin
ortaðý Mustafa Özdemir arasýndaki tartýþma,
güne damgasýný vurdu.
Mustafa Özdemir, uzun süredir Harun
Akýn'ý eleþtiriyordu.
Harun Akýn, kürsüye çýktý ve Mustafa
Özdemir'in iddialarýný yalanladý.
Bunu hazmedemeyen Mustafa Özdemir
kürsüye yürüdü.
Zor tuttular. Býraksalar, Harun Akýn'ý
kürsüden savurup atacaktý.
Olay bununla da bitmedi. Mustafa
Özdemir, salon dýþýna çýkýp Harun Akýn'ý
bekledi.
Koridora çýkan Harun Akýn, Mustafa
Özdemir'le karþýlaþtý.
"Olur böyle þeyler" diyerek tansiyonu
düþürmek istedi.
Ama nerede? Mustafa tansiyonu biraz
daha yükseltti.
Yaptýðý baþtan sona yanlýþ…
Sen gazetende yazýyorsan, siyasetçi de
çýkar kürsüde kendini savunur, seni eleþtirir.
Dinlersin. Beðenmediðin yerlerini yine
gidip gazetende, köþende eleþtirirsin.
O ne demek kürsüye yürümek?
Tehditler savurmak?
Salonu harmanlamak?
Parmak sallamak?
Gazeteciler, iþlerinin dýþýna çýkýnca böyle
oluyor. Sinirleri bozuluyor.
Bir yandan Cumhuriyetçi Gelecek
Hareketi'ni yönet…
Öbür yandan CHP'yi dizayn et…
Diðer yandan kebapçýda servis çek…
Boþ zamanlarýnda gazetede manþet çak...
Bu tempo yorar, yýpratýr adamý...
Harun Akýn'a da yazýk…
Geçmiþte verdiði paraya mý yansýn?
Mustafa'nýn ettiði tehditlere mi?
"Paranla rezil olmak" deyimi galiba böylesi
durumlar için kullanýlýyor.
Pazar günü kongre salonunda yaþanan bu
manzara, biz gazeteciler ve siyasetçilere
ders olmalýdýr.
Siyasetçi gazeteciyle, gazeteci siyasetçiyle
böyle "sýcak" iliþkiye girerse, "yangýn" çýkýyor.
Felaket oluyor.
Bundan hem siyaset kurumu, hem de
basýn kurumu ciddi biçimde zarar görüyor.
Herkes, her þeyi biliyor.
Hale'p ordaysa, arþýn burada…
Kazansak da, kaybetsek de…
çekerken, ekip içinde yer alan bir
kadýn astsubay, özellikle kýz
çocuklarýnýn ilgi odaðý oldu.
(Haber: Yeliz Alagöz Ateþ)
Yorucu bir yýlý geride býrakýyoruz.
Hafta sonu çok hareketliydi. Ama benim
için haftanýn en güzel olayý, Beþiktaþ'ýn
Torku Konyaspor'u 4-0 yenerek, ilk yarýyý
41 puan ve 41 golle lider bitirmesiydi.
Elbette daha bu ligin ikinci yarýsý var.
Neler olacak, hep birlikte göreceðiz.
Beþiktaþ bu yýl güzel futbol oynuyor.
"Keþke" diyorum, þu Quaresma'yý
almasaydýk.
Takýmýn huzurunu bozmasaydýk.
O zaman da oðlum kýzýyor.
Yönetim, ikinci yarýya kaleci ve stoper
takviyesi yaparsa, Veli ve Tolgay'ýn da
dönüþüyle Beþiktaþ daha diri, daha üretken
bir takým olur.
Kazanýr, kaybeder…
Önemli olan renktir…
Önemli olan aþktýr…
Önemli olan duruþtur…
Biz ailece siyah-beyaz renklerin aþýðýyýz.
Kazansak da, kaybetsek de Beþiktaþlýyýz.
29 Aralýk 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Deðerli okurlarým, eðer yaþýnýz elliyi
geçmiþse, mutlaka kolayca ulaþabileceðiniz bir
doktorunuzun olmasý; eðer az-çok ekonomik ve
sosyal faaliyetlerin içinde iseniz, ayrýca da yine
kolayca ulaþabileceðiniz bir hukukçunuzun ve
bir de maliyecinizin olmasýnda yarar var.
Þüphesiz, doktorunuzun ve maliyecinizin iyi
olmasý yeterli olabilse de, hukukçunuzun iyi
olmasý tek baþýna yeterli olamayacaktýr.
Hukukçunuzun iyi olmasý yanýnda, hukuk
sisteminizin ve "Yüce Türk Milleti Adýna" diyerek
kararlar verenlerin de iyi olmasý lazým. Bunlar
da iyi olmaz ise, sizi bir kumpasa düþürerek,
birkaç yalancý þahit dinleterek; hakkýnýzý,
haklýlýðýnýzý bir iþe yaratmayabilirler.
* * *
Deðerli okurlarým, yazýmýn bundan önce
yayýnlanan ilk bölümündeki ve yukarýdaki
girizgahta geçen "iyi olmayan"lardan sonra,
insanlarýn, her þeyin iyisine, en çok ihtiyacýnýn
olduðu bir ortamda, yakýn çevrede karþýlaþtýðým
birkaç iyiyi sizlerle paylaþmak istiyorum.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama
ve Araþtýrma Hastanesi'nde, bir süre önce,
çalýþanlarýn durakta bekleyen otobüslere
koþtuðu, bir bölümünün de kendi vasýtalarýna
gittiði bir sýrada, bir gözü geniþçe bantlanmýþ,
elinde bastonu, baþýnda köþeli kasketi ile
epeyce yaþlý olduðu anlaþýlan bir þahýs da,
duraða doðru yürüyordu.
Bu kiþinin, akþam vakti, bu halde, yalnýz
nereye, nasýl gideceðini aklýmdan geçirirken,
ihtiyar kiþinin arkasýndan yaklaþan; kendi
vasýtalarýna gittikleri ve konuþmalarýndan doktor
olduklarý anlaþýlan iki kiþiden bayan olaný ona
dönerek, "Amca, bu halde yalnýz nereye
gidiyorsun? Gel seni gideceðin yere götürelim"
dedi. Benim de çaktýrmadan takip ettiðim ihtiyar
hastanýn, "Zonguldak'a gidiyorum, oðlum orada
beni bekliyor, sað ol kýzým" demesi üzerine, ona
duraða kadar eþlik ettiler, biletini de alýp sýradaki
otobüse binmesini ve oturmasýný saðladýlar.
Görmeye alýþkýn olmadýðýmýz böyle bir
manzaradan etkilenmemek mümkün deðildi.
* * *
Paylaþacaðým diðer bir "iyi" de, yine ayný
mekanda gördüðüm bir diðer insanlýk ve tevazu
örneði ile ilgilidir.
Epeyce uzun bir zaman önceydi. Hastanenin
poliklinik koridorlarýnýn henüz kalabalýklaþmadýðý
bir vakitte, bir poliklinik kapýsýnýn önünde, (iki
Þehir Edebiyat Dergisi'nin 89'uncu sayýsý çýktý
Zonguldak'ýn kültür ve edebiyat dergisi
olan Þehir, 89'uncu sayýsýna ulaþtý. Devrek
ilçesinde 12 yýldýr yayýnlanan Þehir
Edebiyat Dergisi'nin yeni sayýsý çýktý.
Ocak-Þubat 2016 tarihli dergi 89'uncu
sayýsýyla okurlarýný selamlýyor.
Derginin, Sahipliðini ve Genel Yayýn
Yönetmenliðini Ýbrahim Týð, Sorumlu Yazý
Ýþleri Müdürlüðünü de Celal Þ. Telci yapýyor.
89'uncu sayýnýn içinde yer alanlar þöyle:
Ýbrahim Týð: Sür Ulan, Çocuklarýný
Düþünen Komünist Olmazdý, Asým Öztürk:
Erken Baþlayan Bir Gün, Hýdýr Iþýk: Hangi
Taþýn Çaðýydý Nefreti Kutsal Kýlan, Mevlüt
Kaplan: Ozan Sabahattin Ali, Ýdris Selici:
Uçurum Bakýyoruz Düzlüklere, Tahsin
Þimþek: Gel Ýstersen Þiir, Ýbrahim Oluklu:
Dizimdeki Sýzýya Diyorum Ki…, Engin
Hamamcý: Sözcükleri Ýncitmeyen Þair:
Gülten Akýn, Taner Cindoruk: Uyandým,
Nalan Çelik: Beni Sevmeyin Ne Olur, Ýdris
Sezgin: Kalp Katillerine Ruhla Selam Et,
A. Þebnem Birkan: Aþk Engelli, Fahrettin
Koyuncu: Zamanýn Eleðinden, Ali Rýza
Kars: Külleniyor Bulutlarým, Aslýhan
Tüylüoðlu: Mart Düþünceleri, Döndü
dönem Rektörlük de yapmýþ olan) bir
doktorumuzun, elinde çantasý ile beklediðini
görmüþtüm.
Kendilerine, "Sayýn Hocam, günaydýn. Bu
saatte, burada kimi bekliyorsunuz?" diye
sormuþ, "Bir hastamla buluþma sözü vermiþtim.
Onu bekliyorum" diye yanýt almýþtým. Ben de
kendilerine, "Hep hastalar doktorunu bekler. Siz
ise hastanýzý bekliyorsunuz, bu bir haberdir. Ben
gidip basýndan birisine haber vereyim!" diyerek
yanýndan ayrýlmýþtým.
Ne diyelim, bir doktorda, bilgi ve becerinin
yanýnda, bir de tevazunun olmasý bir baþka
oluyor.
* * *
Gelelim, ayný mekandaki bir diðer "iyi"ye…
Birkaç ay önce, bir yakýným, BEÜ Uygulama
ve Araþtýrma Hastanesi Hariciye Servisi'nde
konulan teþhis ile doktor olan oðlumun
Mersin'deki hastanesinde ciddi bir ameliyat
geçirmiþti. Ameliyat sonrasýnda, yine
Mersin'deki bir hastanenin onkoloji servisindeki,
oðlumuzun arkadaþý olan bir onkoloji
uzmanýnýn, ameliyat öncesi ve sonrasý yapýlan
tüm tetkikleri ve operasyon sonuçlarýný
görmesini saðlamýþtýk.
Doktorumuz, sonuçlarýn çok iyi olduðunu;
bundan sonra üç ayda bir kontrollerin olmasý
gerektiðini söyledikten sonra, "Ancak ileride
durumun tekrarlanmamasý için, önlem amaçlý,
kemoterapi tedavisini de öneririm" demiþti.
"Ameliyat olalý bir ayý geçmiþ. Arzu
ederseniz, bu tedaviye hemen baþlayabiliriz"
demesi üzerine, kendilerine, Mersin'de
oðlumuzun yanýnda misafir olduðumuzu ve
Zonguldak'ta ikamet ettiðimizi ifade etmemiz
üzerine de, "Ya öyle mi, Zonguldak'taki
üniversite hastanesinde çok deðerli öðretim
üyesi, konunun uzmaný bir arkadaþýmýz var. O
orada ne gerekiyorsa yapar" dedi ve kendilerine
hitaben yazdýðý kýsa bir notla bizi ona
yönlendirmiþti.
Biz de Zonguldak'a döndük ve yönlendirdiði
doktorumuzla görüþüp yazdýðý notu ve
dosyamýzý kendisine verdik. Kendileri de
hastamýzýn dosyasýný inceleyip bizi de
dinledikten sonra, "Evet, meslektaþýmýzýn size
önerdiði önlem tedavisi doðrudur. Ýsterseniz
hemen baþlayalým" dedi ve baþlatýldý. Halen,
14 gün ara ile her defasýnda 2-3 gün serviste
yatarak devam ediyor. Bu arada, ben de, her
Açýkgöz: Ölüler Adýna Günlük, Recai Atalay:
Sennur Sezer'in Anýsýna, Gökhan Gölcük:
Ölüm Sesi/Bisküvi, Nuray Salman: Achim
Wagner: Türk Þiiri Özel Bir Þiir, Sýtký
Salih Gör: Eylül Mü Dengemizi Süsleyen
Yeldenizi, Fazilet Ünsal Eliaçýk: Sýralý
Ölüm, Pýnar Vardar: Kestane Çiçeðim, Turan
Alptekin: Bir Roman-Bir Çeviri, Hakký
Avan: Lale Günleri, Seval Arslan: Tören ve
Töre, Ýbrahim Topaz: Irak, Akýn Yanardað:
Adýn, Rasim Demirtaþ: Uzaklara Gitmeli,
M. Güner Demiray: Emek, Altay Taþkýn:
Sürgünüm, Atilla Er: Ekip. (Haber Merkezi)
KONUK YAZAR
Prof.
Dr.
Þenol
KUÞCU
[email protected]
Bin Ýyi + Bir Kötü = 0 (2)
(Ýnsaný mutlu eden birkaç "iyi" örnekler)
defasýnda, refakatçi olarak yanýnda kalýyorum.
Bu sayede de hastanenin tamamýný olmasa
da, Onkoloji Servisi'ni yakýndan tanýma imkaným
oldu ve oluyor. Baþta servisin deðerli doktorlarý
olmak üzere, (çok azý hariç) tüm servis
çalýþanlarý tebrik ve teþekkürü hak ediyor. Bu
kanaatimin isabeti ve bu servisin burada
oluþturulmasýnýn, bölgemiz için ne kadar deðerli
bir hizmet olduðu; daha önce Ankara, Ýstanbul
gibi yerlerdeki hastanelere giden hastalarýn ve
refakatçilerin anlattýklarýndan, daha iyi
anlaþýlýyor. Bu önemli hizmet ünitesinin
bölgemizde gerçekleþtirilmesinde ve hizmetin
sürdürülmesinde emeði ve katkýsý olanlara
takdir ve teþekkür borçluyuz. Eðer hastanenin
diðer servisleri de Onkoloji Servisi gibi ise,
"onlar da takdir ve teþekkürü hak ediyorlar"
denmektir. Burada da, "ýrmaðý geçmiþ, derede
boðuluyor" ya da "fincaný yapmýþ kulpunu
yapmamýþ" örneði, (baþta doktor eksikliðinden
kaynaklanan sorunlar olmak üzere, kendilerinin
de farkýnda olduðu bazý küçük boyutlu iyi
olmayanlar da iyi hale dönüþtürülürse), dere de
geçilmiþ, fincanýn kulpu da takýlmýþ olacaktýr.
* * *
Üniversite Hastanemiz ile ilgili bir-iki anýmý
da (Bilmeyenlere, geçmiþi unutanlara hatýrlatma
amacýyla), burada sizlerle paylaþmak istiyorum.
2000'li yýllarýn baþýnda Üniversite
Hastanesinin açýlmasý sýrasýnda Hastane
Döner Sermaye Ýþletmesi'nin kurulabilmesi için
belirli bir baþlangýç sermayesine ihtiyaç vardý.
Yeni kurulan Üniversitemizde, temininde
sýkýntýsý yaþanan bu kaynaðýn önemli bir
bölümünün, Üniversite adýna tarafýmýzdan
yürütülmekte olan, Mühendislik Fakültesi
Bursa Müþavirlik Hizmetleri Döner Sermaye
Projesi gelirlerinden karþýlanmýþtý. Bu durumu,
o yýllarda Genel Sekreter ve Döner
Sermaye Müdürü, (þimdilerde emekli) olan
Sayýn Engin Marangoz ve diðer ilgililer de
hatýrlayacaklardýr.
Hastaneye en ufak katkýlarý olanlarýn adlarý
bir yerlere yazýlýrken, kuruluþunda bu önemli
katkýyý saðlayan Mühendislik Fakültesi'nin ya da
bölümünün adýnýn da bir yerlere yazýlmasý
teklifimiz, maalesef gerçekleþmemiþti.
* * *
Deðerli okurlar, Üniversitemiz Saðlýk
Kampüsü ile ilgili bir baþka güzelliði de yine
sizlerle paylaþmak istiyorum.
BEÜ Saðlýk Kampüsü'ne, (diðer yapýlar gibi,
yeri ve çevresi pek uygun olmasa da) biblo
gibi güzel bir mabedin yapýldýðýný görüyoruz.
Her gün 10 bin dolayýnda insan trafiðinin
olduðu bir yerde, önemli bir ihtiyacý karþýlayan
bu hizmeti gerçekleþtirenlerden ve katký
verenlerden Allah razý olsun.
Bu satýrlarýn yazarý da, emekliliði öncesinde,
þimdiki Sayýn Rektöre, "Kendisine ait doðru
dürüst bir binasý olmayan, baþkaný olduðu
bölüme, Merkez Kampüsün uygun bir yerinde,
ayrý bir bölüm binasýnýn yapýlmasý durumunda,
yürütmekte olduðu döner sermaye projelerinden
gelen ve gelecek olan 1-2 milyon TL
civarýndaki gelirin yasal kesintiler dýþýnda kalan
bölümünün, bölüm binasý için kullanýlmasý; bu
miktar yetmez ise, yetmeyeni de saðlamaya
hazýrým" teklifinde bulunmuþtu.
Sayýn Rektör, teklifi önce memnuniyetle
karþýlamýþ ise de, daha sonra ayrý bir bölüm
binasý yapmanýn mümkün olamayacaðýný ifade
etmiþ ve kaynaðýn harcanabileceði baþka
önerilerde bulunmuþtu. Önerdiklerinden
birisi de, bu kaynaðýn Saðlýk Kampüsü'nde
yapýlmasý planlanan cami inþaatý için
kullanýlmasý önerisiydi.
Hem tarafýmdan, hem de Bölümümüzce
memnuniyetle karþýlanan bu hayýrlý önerinin
gerçekleþtirilmesi de kýsmet olmamýþ;
hizmetin yapýlmasý izni, camiinin giriþinde adý
yazýlý olan Yusuf Günay adlý hayýrsever bir
iþadamý hemþehrimize kýsmet olmuþtu. Allah
hayrýný kabul etsin.
Her iþte iyilerin çok, iyi olmayanlarýn hiç
olmamasý dileklerimle…
Baþkan Güneþ, Bartýn'da ziyaretlerde bulundu
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine baðlý
Saltukova beldesinin Belediye Baþkaný Zerrin
Güneþ, Bartýn'da bir takým ziyaretlerde
bulundu. Baþkan Güneþ, Bartýn Belediye
Baþkaný Cemal Akýn ile Bartýn Ýl Emniyet
Müdürü Ýsa Aydoðdu'yu ayrý ayrý
makamlarýnda ziyaret etti. Her iki yöneticiye
çalýþmalarýnda baþarýlar dileyen Baþkan
Güneþ, "Bartýn Belediye Baþkaný ve Bartýn
Ýl Emniyet Müdürümü nezaketen ziyaret ettim.
Kendileri, bölgemizde ilk ve tek kadýn
Belediye Baþkaný olarak seçilmemden ötürü
bana teþekkürlerini sundular. Bizleri çok sýcak
ve candan karþýladýklarý için hem Belediye
Baþkanýmýza, hem de Ýl Emniyet Müdürümüze
çok teþekkür ederim. Bundan sonraki
çalýþmalarýnda kendilerine baþarýlar dilerim"
diyerek sözlerini tamamladý. (ÝHA)
Duvara parmaklarýyla hayat verecek
Dünyanýn ilk su altý kadýn ressam
Figen Ramazanoðullarý, Çaycuma
Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde restore
edilen lokalde soyut duvar resmi için
kollarý sývadý. Lokalin bir duvarýný dev bir
tuval olarak kullanan Ressam
Ramazanoðullarý, parmaklarýyla ortaya
güzel bir resim çýkarmayý hedefliyor.
Ýlk kez soyut bir resim çalýþmasý
yaptýðýný ifade eden Ramazanoðullarý,
"Atýl olan binada bir süredir Çaycuma
Belediyesi tarafýndan restorasyon
çalýþmalarý yapýlýyordu. Belediye
Baþkanýmýz, yeniliklere açýk biri olduðu
için, benden böyle bir çalýþmaya yapmamý
istedi. Benim tarzým dýþýnda olan soyut bir
çalýþma olacak. Benim için de büyük bir
deneyim olacak. Kendimi aþmamý
saðlayacak. Yýllar önce Kayseri'de küçük
küçük panolar þeklinde buna benzer bir
çalýþmam olmuþtu. Ýlk defa bu kadar
büyük boyutta bir eserim olacak. Ýki
haftadýr gece-gündüz çalýþma yapýyorum.
Önümüzdeki haftalarda lokalin açýlýþý
gerçekleþtirilecek. Benim içim çok güzel
bir duygu, eðitim alsam bu kadar tecrübe
katmazdý. Soyut resim zor bir resim
tekniði deðilmiþ" diye konuþtu.
Bu çalýþma için herhangi bir ücret
almayacaðýný belirten Ramazanoðullarý,
gelecek olan tekliflere açýk olduðunu
söyledi. Ramazanoðullarý, "Resim
yaparken çok mutlu oluyorum. Beni en
çok mutlu eden ise, soyut resimlere
verdiðim dokudur. Ýþimi severek
yapýyorum, çalýþmada sadece
parmaklarýmý kullanýyorum" dedi.
Eski deðerlere sahip çýkýlmasý
gerektiðini ifade eden Çaycuma Belediye
Baþkaný Bülent Kantarcý ise, "Eskiden
SEKA'ya ait olan bu tesislerden elimizde
sadece bu bina kaldý. Burayý aslýna uygun
restore ediyoruz. Geçmiþte alan yapýnýn
hafýzalarda kalmasý için elimizden geleni
yapýyoruz. Önce lokali yeniledik, daha
sonra restoran ve oteli hizmete açacaðýz"
diye konuþtu. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ)
Baþkan Güneþ, Bartýn Belediye Baþkaný Akýn ile Bartýn
Ýl Emniyet Müdürü Aydoðdu'yu makamlarýnda ziyaret etti.
Baþkan Güneþ, 'Yýlýn Yerel Yöneticisi Ödülü'nü aldý
Zonguldak'ýn Çaycuma ilçesine baðlý Saltukova
beldesinin Belediye Baþkaný Zerrin Güneþ'e "Yýlýn Yerel
Yöneticisi Ödülü" verildi. Anadolu Yerel Yöneticiler Dergisi
tarafýndan her yýl düzenlenen "Yýlýn Yerel Yöneticisi Ödülü",
bu yýl Saltukova Belediye Baþkaný Zerrin Güneþ'e verildi.
Baþkan Güneþ, ödülünü almak üzere Kayseri'ye gitti. Ödül
töreninde konuþan Baþkan Güneþ, "Her yýl düzenlenen
Yýlýn Yerel Yöneticisi Ödülü'nün bu yýl tarafýma layýk
görülmesi beni son derece mutlu etmiþtir. Bu ödüle layýk
olmam sadece benim baþarým deðildir. Belde halkýmýzýn,
Belediye Meclis üyelerimizin ve belediye personelimizin
bu baþarýda çok büyük bir rolü vardýr. Þahsýmda bu ödülü
belde halkým adýna alýyorum. Onlar arkamýzda olduðu
sürece bu baþarýlarýmýz inþallah devam edecektir. Bu ödülü
bu yýl bana layýk gören Anadolu Yerel Yöneticiler Dergisi
yöneticilerine çok teþekkür ederim" dedi. (ÝHA)
Kaldýrým iþgaline ve seyyar satýcýlara son!
29 Aralýk 2015 Salý
 Zonguldak Belediyesi Zabýta Müdürlüðü, cadde ve tretuvarlarýn iþgalinin sonlandýrýlmasý için esnaf ve seyyar
satýcýlara tebligat gönderdi. Tebligatta, "Halkýmýzýn cadde ve tretuvarlarda dolaþýrken, esnaf ve seyyar satýcýlarýn aþýrý
iþgalleri gündeme gelmiþtir. Talimatlara uymayan esnaf ve seyyar satýcýlara belirtilen kanunun ilgili maddesi gereði
cezai iþlem uygulanacaktýr. Tekrarý ve zabýta ekiplerine mukavemet halinde yargý yoluna baþvurulacaktýr" denildi.
Haber: Cüneyt Özfidan
Zonguldak Belediyesi, kaldýrým iþgali
yapan esnaflar ile seyyar satýcýlara son
vermek için düðmeye bastý. Seyyar
satýcýlara ve cadde kenarlarýnda dükkaný
olan esnafa çekilen tebligat ile artýk
dükkan sahipleri kaldýrýmlarý iþgal
edemeyecek, seyyar satýcýlar da
kendilerine gösterilen yerlerin dýþýnda
satýþ yapamayacak.
Zonguldak Belediyesi Zabýta
Müdürlüðü ekipleri, trafik polisi gibi,
kaldýrým iþgalinde veya seyyar
satýcýlarýn kendilerine ayrýlan yerin
dýþýnda satýþ yapmasý halinde
fotoðraflayarak, cezai iþlem
uygulayacak. Ayný suçlarýn tekrarýnda
veya zabýta ekiplerine sözlü veya
fiili mukavemet gösterenler için ise,
yargýya baþvurulacak. Tebligat, esnaf
ve seyyar satýcýlara gönderildi.
ESNAF VE SEYYAR SATICILARA
TEBLÝGAT GÖNDERÝLDÝ
Zonguldak Belediyesi Nikah
Salonu'nda, Emniyet Müdürlüðü
görevlileri, muhtarlar ve halkýn
katýlýmýyla 16 Aralýk 2015 tarihinde
yapýlan "Emniyet ve Güvenlik
Tedbirleri Toplantýsý"nda alýnan kararlar
doðrultusunda görüþ birliðine varýldýðý
açýklandý. Zabýta Müdürlüðü'nce
yapýlan açýklama þöyle: "16 Aralýk 2015
tarihinde 'Emniyet ve Güvenlik
Tedbirleri' baþlýðý adý altýnda, halka
açýk Emniyet görevlileri, muhtarlar ve
halkýmýzýn katýlýmýyla Belediyemiz
Nikah Salonu'nda yapýlan toplantýda
þehrimizin yapýsý deðerlendirilmiþ ve
bu kapsamda, halkýmýzýn cadde ve
tretuvarlarda dolaþýrken, esnaf ve
seyyar satýcýlarýn aþýrý iþgalleri
gündeme gelmiþ olup, bu konudaki
emir ve yasaklarýn belediyemizin
tasarrufunda olduðu ve bu
aksaklýklarýn giderilmesi konusunda
görüþ birliðine varýlmýþtýr."
www.pusulagazetesi.com.tr
Sözün Özü
Osman
SAV
[email protected]
Biri izah etsin!
Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, geçtiðimiz
yaz aylarýnda esnaflarý ziyaret ederek, iþyerlerinin dýþýna mal
konulmamasý için uyarýlarda bulunmuþtu.
"MUKAVEMET GÖSTERENLER
ÝÇÝN YARGIYA BAÞVURULACAK"
Maddeler halinde talimatlarýn yer
aldýðý tebligatta, "Kabahatler Kanunu ve
Belediye Zabýta Talimatnamesi'nde yer
alan talimatlara uymayan esnaf ve seyyar
satýcýlara belirtilen kanunun ilgili
maddesi gereði, tebligat tarihinden
itibaren cezai iþlem uygulanacaktýr. Bu
uygulama esnasýnda görevli memurlara
sözlü ve fiziki mukavemet gösterenler
için yargý yoluna baþvurulacaktýr. Ayný
suçlarýn tekrarýnda, Belediyemiz
Encümeni'nce belirlenecek gün sayýsý
kadar kapatma cezasý uygulanacak, buna
raðmen ayný suçlarýn devamý konusunda
ýsrar eden þahýslara cumhuriyet
mahkemelerinde hukuki süreç
baþlatýlarak ticaretten men edilecektir.
Seyyar olarak satýþ yapan þahýslarýn da
satýþa sunduðu mallar ve el arabalarý
ekiplerimiz tarafýndan müsadere
edilerek, belediyemiz depolarýna
kaldýrýlacak, motorlu araçlarý ise
Emniyet Müdürlüðü ve Belediye
Baþkanlýðýmýz tasarrufunda
baðlanacaktýr" ifadeleri yer aldý.
ÝÞTE O MADDELER…
"Madde-1: Cadde ve tretuvar üzerine,
satýþa sunduðunuz mallarýnýzýn kesinlikle
konulmamasý,
Madde-2: Çay ocaklarý, lokanta ve
benzeri iþletmelerinin tabure, sehpa,
masa ve sandalyelerinin tretuvar üzerine
kesinlikle konulmamasý,
Madde-3: Seyyar satýcýlarýn þehir
merkezinde ana cadde ve ara sokaklarda
satýþ yapmamalarý,
Madde-4: Seyyar balýk satýþý yapan
þahýslarýn kendilerine tahsis edilen yere
geçerek, kesinlikle ana cadde ve
sokaklarda satýþ yapmamalarý,
Madde-5: Ýþyerlerinde denetim ve
kontrollerde uygulanacak yasal iþlem
sýrasýnda mutlaka iþyeri açma ve çalýþma
ruhsatlarým ibraz etmeleri, bu ruhsatlarýn
belediyemiz görevlilerinin ve vatandaþýn
görebileceði þekilde asýlmasý,
Madde-6: Ruhsatý olduðu halde
bilerek ve isteyerek ruhsatým ibraz
etmeyenlere ruhsatsýzlýktan iþlem
yapýlacaðý ve var olan ruhsatýnda
iptal edileceði ve cezai iþlem
uygulanacaðýnýn bilinmesi,
Madde-7: Ýþletmenizde kullandýðýnýz
terazi ve kantarlarýnýzýn ayar ve
kontrollerini zamanýnda yaptýrmanýz
gerekmektedir. Aksi hallerde cezai iþlem
uygulanacaðýnýn bilinmesi,
Madde-8: Yukarýda belirtilen
hususlara uyulmadýðý takdirde suç
unsuru fotoðraflanarak þahýslara ve
iþletmenize, TC Kimlik numaranýza veya
araç plakalarýna cezai iþlem
uygulanacaðý ve bu cezanýn posta veya
muhtarlýk aracýlýðý ile teblið edilecektir."
Üniversite öðrencilerden, Kargalar Ortaokulu öðrencilerine anlamlý proje
'Okusun ve araþtýrsýn' diye kütüphane kurdular
Bülent Ecevit üniversitesi (BEÜ)
Zonguldak Toplum Gönüllüleri Kulübü
üyeleri, Zonguldak'ýn Kozlu ilçesinde
eðitim-öðretim veren Kargalar
Ortaokulu'nda kütüphane kurdu.
Kargalar Ortaokulu öðrencilerinin kitaba
ihtiyacýný duyan Zonguldak Toplum
Gönüllüleri Kulübü üyeleri, okula
kütüphane yaptý. Proje kapsamýnda
hayýrsever vatandaþlardan ve esnaftan
destek aldýklarýný ve öðrencilerin kitap,
kýrtasiye ve kitaplýk gibi ihtiyaçlarýný
karþýladýklarýný ifade eden Zonguldak
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Koordinatörü Merve Düdek, "Bülent
Ecevit Üniversitesi öðrencilerinden
oluþan Zonguldak Toplum Gönüllüleri
Kulübü üyeleri olarak, 'Geleceði
Aydýnlatak' projesi kapsamýnda Kargalar
Ortaokulu'nda bir kütüphane oluþturduk.
Öðrencilerimizin ihtiyacý olan kitap,
kýrtasiye ve kitaplýk gibi birçok ihtiyacýný
hayýrsever vatandaþlarýmýzýn
yardýmlarýyla karþýladýk. Böyle anlamlý
bir projeyi hayata geçirdiðimiz için,
öðrencileri mutlu ettiðimiz için çok
mutluyuz. Her þey onlar okusun ve
araþtýrsýn diye" ifadelerini kullandý.
"OKUMAK ÝSTEYEN
ÖÐRENCÝLERÝMÝZ BÝR
KÜTÜPHANEYE KAVUÞTU"
Kargalar Ortaokulu'na yaptýklarý
kütüphane ile öðrencilerin bir araþtýrma
ve okuma kaynaðýna kavuþtuðunu
belirten Koordinatör Merve Düdek,
"Kulüp üyeleri olarak da okula bir
kütüphane oluþturduk. Çok güzel bir
çalýþma yaptýðýmýzý düþünüyorum.
Öðrencilerin mutlu olmasý bizi daha da
mutlu etti. Bu projeyi tabi biz sadece
kendi imkanlarýmýzla yapmadýk. Baþta
Kozlu Belediyesi olmak üzere birçok
gönüllü vatandaþýmýza ve hayýrsever
esnafýmýza teþekkür ediyorum.
Kütüphanemizde yer alan kaynaklarý
hayýrsever vatandaþlarýmýzdan ve
esnafýmýzdan aldýk. Onlar da öðrencilere
yardýmcý olmak istediler. Hem
vatandaþlarýmýzýn böyle bir anlamlý
projede katkýsý oldu, hem okumak
isteyen öðrencilerimiz güzel bir
kütüphaneye kavuþtu. Bizler de bu
projenin hayata geçmesine katkýda
bulunduk ve bundan dolayý da çok
mutluyuz" açýklamasýnda bulundu.
(Haber: Cüneyt Özfidan)
Lavuar alaný yýllardýr boþ…
Zonguldak'ta araç park sýkýntýsý
yaþanýyor…
Zonguldak Kömürspor da maddi sýkýntý
yaþýyor…
Emniyet Müdürlüðü talep etti…
TTK Genel Müdürü olur verdi…
Vali Ali Kaban olur verdi…
Anýtlar Kurulu izin verdi…
Bütün bunlar olurken, biz lavuar alanýna,
lavuar alaný bize bakýp duruyor!
Sebep; dilekçe yazýlacak…
Dilekçe beðenilecek…
Bu nasýl bir þehir?..
Bu nasýl bir anlayýþ?..
Bu nasýl bir bürokrasi?..
Biri izah edebilir mi lütfen?
Zonguldak'a CHP lazým!
Zonguldak'ýn güçlü iktidar milletvekilleri
kadar, güçlü muhalefete de ihtiyacý olduðu
aþikar…
7 Haziran ve 1 Kasým genel seçimleri
derken, kongre sürecine de giren
CHP'den beklediðimiz, istediðimiz
muhalefet gelmedi.
Bölge sorunlarýný önde tutan, yapýcý ve
iktidar partisi milletvekillerini, il-ilçe
baþkanlarýný hareketlendirecek siyaset
yapýlamadý.
Bunun deðiþik gerekçeleri vardý.
Bir gerekçe de kongreydi.
Nihayetinde o da geçti.
Þimdi çalýþmak, Zonguldak sorunlarýný
gündeme getirmek ve gerekirse iktidar
partisi milletvekilleriyle kol kola girip
mücadele etme zamaný.
Ýç hesaplar, menfi hesaplar kongreyle
görüldü.
Þimdi Zonguldak için hesaplaþma
zamaný.
Hadi artýk, Zonguldak için üretelim, kentin
geleceði için mücadele edelim.
Sözün Özü;
Zonguldak'a; güçlü, akýllý, yapýcý
muhalefet eden CHP lazým…
Bunun için de mazeret kalmadý.
Doðan Gönüllü ve bizim meslek…
BEÜ Zonguldak Toplum Gönüllüleri Kulübü üyeleri,
Kozlu Kargalar Ortaokulu'nda kütüphane kurdu.
Dr. Sönmez ve Dr. Mustafaoðlu, kalp krizine karþý bilgilendirdi
Zonguldak Özel Level Hastanesi
Baþhekimi Dr. Ekrem Sönmez ile
Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Faik
Mustafaoðlu, Çaycuma ilçesine baðlý
Dereli Köyü'ndeki vatandaþlarý kalp
krizine karþý bilgilendirdi. Yeþiltepe
Mahallesi Muhtarý Ender Çelik'in
davetlisi olarak Dereli Köyü'ne gelen
Baþhekim Dr. Ekrem Sönmez ve
Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Faik
Mustafaoðlu, köyde düzenlenen saðlýk
taramasýna katýlarak, vatandaþlara
uyarýcý bilgiler verdi. Köy halkýna
saðlýklý yaþam anlamýnda da
tavsiyelerde bulunan Kardiyoloji
Uzmaný Doç. Dr. Faik Mustafaoðlu,
"Bölgemizde kalp hastalýklarý ciddi artýþ
gösteriyor. Hayvansal yaðlardan
kaçýnýn, kýrmýzý et tüketimine dikkat
edin, spor yapmaya ve düzenli
beslenmeye özen gösterin" dedi.
Özel Level Hastanesi Baþhekimi Dr.
Ekrem Sönmez de, hastalarýn ayaðýna
doktor götürüp saðlýk taramasý
yaptýklarýný ifade ederek, hastaneleri
hakkýnda bilgiler verdi. Dr. Sönmez,
"Bu çerçevede bir kaç köyde daha
saðlýk taramasý yapmak istiyoruz.
Amacýmýz, hem hastanemizi tanýtmak,
hem de köylerimizde hangi branþ
ihtiyacý var, bunlarý tespit etmek" diye
konuþtu. (Haber: Yeliz Alagöz Ateþ)
Geçtiðimiz Cumartesi günü Ereðlili
gazeteci arkadaþýmýz Doðan Gönüllü'nün
beyin kanamasýyla sarsýldýk.
Ofiste çalýþýrken beyin kanamasý
geçiren Doðan Gönüllü, önce Ereðli'deki
hastaneye oradan, da BEÜ Uygulama ve
Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Anjiyoda beyindeki baloncuðun tespit
edilmesiyle hemen ameliyata alýndý.
Çok þükür, durumu iyi…
Yoðun bakým önünde beklerken
dertleþtiðimiz gazeteci Eyüp Bektaþ'ýn
söylediði, "Bu meslek, yapýlacak meslek
deðil. Eleþtirirken bile dostunu
kaybediyorsun. Strese girip saðlýðýndan
oluyorsun. Maddi sýkýntý bir taraftan,
meslek aþký bir taraftan" sözleri,
mesleðimizi de, Doðan Gönüllü'nün
durumunu da özetler gibiydi.
Yapýcý eleþtiriye bile hakaretle karþýlýk
verilen Zonguldak'ta en zor ve en yapýlmaz
mesleðin içindeyiz.
Allahü Teala, Doðan Gönüllü
arkadaþýmýza saðlýk, bizlere de sabýr
versin…
- Günün Sözü "Yazýklar olsun, bu mu senin arkadaþlýðýn?"
- Ayþem Akýn (Ertuðrul Koltuk'a hitaben) -
- Sözün Özü "Ya susmak, ya da suskunluktan daha kýymetli bir
söz söylemek gerekir…"
- Pisagor -
29 Aralýk 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Gökçebey Belediye Baþkaný
Öztürk, GMÝS'te
Gökçebey Belediye Baþkaný Vedat Öztürk, Genel
Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Baþkaný
Ahmet Demirci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkaný
Demirci'yi makamýnda ziyaret eden Belediye
Baþkaný Öztürk, Türkiye Taþkömürü Kurumu'na
(TTK) iþçi alýmý konusundaki son geliþmeler
hakkýnda bilgi alarak, iþçi alýmý konusunda her türlü
desteði vereceklerini söyledi. (Haber Merkezi)
Erzincanlýlar, görev
daðýlýmýný yaptý
Geçtiðimiz hafta
olaðan genel kurulunu
gerçekleþtiren Zonguldak
Erzincan Ýli Kültür ve
Yardýmlaþma Derneði'nin
yeni yönetimi, görev
bölümünü yaptý.
Görev bölümü
sonucunda Yönetim
Kurulu Baþkanlýðýna
Turan Mercan, Baþkan
Yardýmcýlýðýna Veysel
Turan
Yalçýn, Sekreterliðe Ýlker
Mercan
Güneþ, Saymanlýða
Mustafa Ertek getirilirken, üyeler ise Ali Bayýr,
Olcay Can ve Ýsmail Kal oldu. (Haber Merkezi)
Sarýoðlu, TOKÝ
için Ankara'da
Toplu Konut Ýdaresi
(TOKÝ) Emekli Projesi ile
ilgili gelen eleþtirilere
yanýt veren Tüm Ýþçi
Emeklileri Dul ve
Yetimleri Derneði
Zonguldak Þube Baþkaný
Mustafa Sarýoðlu, bugün
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde (TBMM)
Zonguldak Milletvekilleri
ile görüþecek. TOKÝ'nin
Mustafa
bütün Türkiye'de
Sarýoðlu
yapýlýrken, Zonguldak'ýn
gözden çýkartýlamayacaðýný ifade eden ve Vali Ali
Kaban'ýn bu konuyla yakýndan ilgilendiðinin altýný
çizen Baþkan Sarýoðlu, "3 aydýr emekli
arkadaþlarýmýzýn TOKÝ ile ilgili yapmýþ olduklarý
talepleri alýyoruz. Bildiðiniz gibi Sayýn Baþbakanýmýz
1 Kasým genel seçimleri öncesinde emeklileri 250 lira
taksitle konut sahibi yapacaklarýný açýkladý. Bütün
emekliler bu haber üzerine sevindi ve biz de dernek
olarak talepleri almaya baþlamýþtýk. 30 Aralýk
tarihinden sonra biz bu talepleri sonlandýrýyoruz.
Biz gerek milletvekillerimizle görüþerek, gerek
yetkili mercilerle görüþerek üyelerimizin ve emekli
kardeþlerimizin sorunlarýný dile getirmeye çalýþýyoruz.
Diðer sivil toplum kuruluþlarý da kendi yetki
çerçeveleri içinde çalýþmalarýna devam ediyorlar.
Yarýn (bugün) TBMM'ye gideceðiz, Milletvekilimiz
Özcan Ulupýnar ile telefonla görüþtük. Emekli
arkadaþlarýmýzýn sorunlarýný Ankara'da
milletvekillerimizle görüþeceðiz. TOKÝ konusunda
görüþmelerimiz olacak. Þu ana kadar TOKÝ ile ilgili
bize ulaþan bütün talepleri aldýk ve Sayýn Valimiz Ali
Kaban'a teslim ettik. Valimiz bu konuda ciddi bir
þekilde çalýþma yapýyor. Milletvekillerimiz de konu ile
ilgili çalýþma içerisindeler. Vatandaþlarýmýzýn
kimsenin sözlerine kulak asmamasýný istiyoruz.
Türkiye'nin bütün vilayetlerinde olurken Zonguldak
gözden çýkartýlamaz" dedi. (Haber: Cüneyt Özfidan)
Kastamonu'da ziyaretlerde bulunan AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Çakýr, müjdeyi verdi
'Kabasakal Deresi ýslah edilecek'
 AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný M. Fatih Çakýr, Kastamonu'da bulunan bazý Bölge Müdürlüklerinde önemli
görüþmeler gerçekleþtirdi. Görüþmelerin verimli geçtiðini belirten Baþkan Çakýr, "Yaptýðýmýz görüþmeler
çerçevesinde gerek Karayollarý, gerekse DSÝ ile ilgili beklentileri dosyalar halinde sunduk ve kýsa sürede
çözümü noktasýnda takipçi olmalarýný istedik. Özellikle DSÝ ile ilgili ilçemiz Kabasakal Deresi'nin yeniden
ihale edilerek, dere ýslahýnýn kýsa sürede tamamlanacaðý noktasýnda aldýðýmýz bilgi bizleri sevindirdi" dedi.
Zonguldak'ýn Ereðli ilçesi ve
köylerinin sorunlarýný çözmek amacýyla
aralýksýz olarak çalýþan Adalet ve
Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ereðli Ýlçe
Baþkaný M. Fatih Çakýr, Kastamonu'da
bulunan bazý Bölge Müdürlüklerinde
önemli görüþmeler gerçekleþtirdi.
Makamlarýnda görüþtüðü Karayollarý
Kastamonu 15'inci Bölge Müdürü
Sami Uyar ve Devlet Su Ýþleri (DSÝ)
23'üncü Kastamonu Bölge Müdürü
Sait Umucu ile Ereðli ve mahallerinin
sorunlarýný masaya yatýran Baþkan
Çakýr, Ereðli adýna olumlu görüþmeler
gerçekleþtirdiklerinin müjdesini verdi.
UYAR'LA GÖRÜÞTÜ,
SORUNLARI ÝLETTÝ
Beraberinde Ormanlý Belediye
Baþkaný Bayram Baþol ve bazý partililer
ile birlikte Ereðli ve Zonguldak'ýn DSÝ
ile Karayollarý'nýn baðlý olduðu
Kastamonu Bölge Müdürlüklerine giden
Çakýr, ilk ziyaretini Karayollarý Bölge
Müdürü Sami Uyar'a gerçekleþtirdi.
Burada yaklaþýk bir saate yakýn kalan
Çakýr ve beraberindekiler, Uyar'a,
Ereðli'nin Ormanlý beldesi ile ilçenin
Kýyýcak ve Kepez Mahallelerinin
karayollarý ile ilgili talep, istek ve
sorunlarýný maddeler halinde sýraladý ve
çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý için
giriþimde bulundu.
Özellikle Kepez Mahallesi duble yol
güzergahýnda araçlarýn park
edebilmeleri için yol kenarýna cep
yapýlmasýný sorunu ele alan taraflar,
Ormanlý ile Kýzýlcapýnar arasýndaki
geçiþ yolunda yaþanan sorunun da kýsa
sürede çözümlenmesini isteyerek,
Alaplý-Ereðli arasýndaki Kýyýcak
Mahallesi sapaðýnda duble yoldan
mahalleye geçiþ saðlanmasý için
alternatif proje geliþtirilmesi
gerektiðinin üzerinde duruldu.
Çakýr ve beraberindekilerin
taleplerini tek tek tek alan Bölge
Müdürü Uyar, sorunun çözümü için
ellerinden gelen gayreti göstereceklerine
özellikle vurgu yaptý.
Karayollarý Kastamonu 15'inci Bölge Müdürü Sami Uyar
ve DSÝ 23'üncü Kastamonu Bölge Müdürü Sait Umucu ile
Ereðli ve mahallerinin sorunlarýný masaya yatýran AK
Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Fatih Çakýr, Ereðli adýna olumlu
görüþmeler gerçekleþtirdiklerinin müjdesini verdi.
DSÝ ÝLE SORUNLAR
GÖRÜÞÜLDÜ
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 23'üncü
Kastamonu Bölge Müdürü Sait
Umucu'nun makamýna geçen Çakýr ve
beraberindeki heyet, burada ise Ormanlý
Çiller Deresi'nin ýslahý, Ereðli
Kabasakal Deresi'nin ihale süreci ile
Ereðli Daðevleri bölgesindeki ýslah
çalýþmasýný gündeme alarak, ayrýntýlý bir
þekilde görüþtü.
Ziyaretin oldukça verimli geçtiðini
ve Ereðli ve köylerinin sorunlarýný ilgili
makamlara iletmek amacýyla gecegündüz çalýþtýklarýný anlatan Çakýr,
görüþmeleri deðerlendirerek þunlarý
söyledi: "Ýlçemizin her türlü sorunu
ciddiye alýyor ve çözümü adýna
çalýþýyoruz. Kastamonu'da Bölge
Müdürlüðü nezdinde yaptýðýmýz
görüþmelerden oldukça umutlu
ayrýldýk. Özellikle vatandaþlardan,
esnaflarýmýzdan bize gelen talepleri ilk
elden kendilerine iletme fýrsatý bulduk.
Yaptýðýmýz görüþmeler çerçevesinde
gerek Karayollarý ile gerekse DSÝ ile
ilgili beklentileri dosyalar halinde
sunduk ve kýsa sürede çözümü
noktasýnda takipçi olmalarýný istedik.
Özellikle DSÝ ile ilgili ilçemiz
Kabasakal Deresi'nin yeniden ihale
edilerek, dere ýslahýnýn kýsa sürede
tamamlanacaðý noktasýnda aldýðýmýz
bilgi bizleri sevindirdi. Biliyorsunuz,
bu dere ýslahý bizim en fazla üzerinde
durduðumuz konularýn baþýnda
geliyordu. Yine Karayollarýmýz ile
gerek Ormanlý'nýn, gerekse diðer
mahallerimizin yol beklentilerini
masaya yatýrdýk. Ben kendim adýna
oldukça verimli geçen görüþmeler
olarak bu konuyu deðerlendiriyorum.
Ereðli'mizin her sorunu sumen
altý edilmeden takip edilecek"
þekilde konuþtu. (Haber Merkezi)
Milletvekili Tunç, Zonguldaklýlarý aðýrladý
Zonguldak-Devrek Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Satýlmýþ Tunçkaya, Eðitim BirSen 1 Nolu Zonguldak Þubesi Baþkaný
Sadettin Dede ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile Zonguldak Köylere Hizmet
Götürme Birliði çalýþanlarý, AK Parti
Bartýn Milletvekili ve TBMM Adalet
Komisyonu Üyesi Yýlmaz Tunç'u,
TBMM'de ziyaret ettiler.
DEVREK MÝLLÝ EÐÝTÝM
MÜDÜRÜ TUNÇKAYA'DAN
ZÝYARET
Devrek Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Satýlmýþ Tunçkaya, beraberinde bazý okul
idarecileri ile birlikte AK Parti Bartýn
Milletvekili Yýlmaz Tunç'u, TBMM'deki
makamýnda ziyaret ederek, yeni dönemin
hayýrlý olmasýný dilediler.
AK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz
Tunç da, Devrek Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Satýlmýþ Tunçkaya ve okul
idarecilerine ziyaretlerinden duyduðu
memnuniyeti belirterek, teþekkür etti.
Devrek Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Satýlmýþ Tunçkaya'nýn geçmiþte Ulus Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü olarak görev
yaptýðýný belirten Milletvekili Tunç,
Tunçkaya'nýn o dönemde Ulus ilçesine
önemli hizmetlerinin olduðunu belirtti.
EÐÝTÝM BÝR-SEN
1 NOLU ZONGULDAK
ÞUBESÝ'NDEN ZÝYARET
Memur-Sen'e baðlý Eðitim Bir-Sen 1
Nolu Zonguldak Þubesi Baþkaný Sadettin
Dede, beraberinde Kilimli Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ayhan Yýlmaz, Kilimli
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Kenan
Bayrak, Kilimli Spor Lisesi Müdürü
Recep Alkuþ ile birlikte AK Parti Bartýn
Milletvekili Yýlmaz Tunç'u TBMM'de
ziyaret ederek, yeni dönemde de
baþarýlar dilediler. AK Parti Bartýn
Devrek Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Satýlmýþ Tunçkaya,
beraberinde bazý okul idarecileri ile birlikte AK
Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç'u ziyaret etti.
Eðitim Bir-Sen 1 Nolu Zonguldak Þubesi Baþkaný Sadettin
Dede ve beraberindekiler, AK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz
Tunç'u ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundular.
Zonguldak Köylere Hizmet Götürme Birliði çalýþanlarý, AK Parti
Bartýn Milletvekili Yýlmaz Tunç'u, ziyaret ederek, çalýþma þartlarý
ve kadro durumu ile ilgili dosyayý takdim ettiler.
Milletvekili Yýlmaz Tunç da, Eðitim BirSen 1 Nolu Zonguldak Þubesi Baþkaný
Sadettin Dede ve beraberindeki
eðitimcilere ziyaretlerinden duyduðu
memnuniyeti belirterek, kalkýnmanýn
temelinin eðitimle mümkün olduðunu,
bu bilinçle AK Parti hükümetlerinin
bütçede en fazla payý eðitime ayýrdýðýný,
bundan sonra da ayýrmaya devam
edeceðini söyledi.
ZONGULDAK KÖYLERE
HÝZMET GÖTÜRME BÝRLÝÐÝ
ÇALIÞANLARINDAN ZÝYARET
Zonguldak Köylere Hizmet Götürme
Birliði çalýþanlarý, AK Parti Bartýn
Milletvekili Yýlmaz Tunç'u, TBMM'de
ziyaret ederek, Köylere Hizmet Götürme
Birliði'nin çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarý
ve kadro durumu ile ilgili dosyayý
takdim ettiler. Taþeron iþçilerin kadroya
alýnmasý ile ilgili olarak Milletvekili
Tunç'a taleplerini içeren dosyayý takdim
eden Köylere Hizmet Götürme Birliði
çalýþanlarý, bu konuda bölge
milletvekilleri olarak destek istediklerini
belirttiler. Milletvekili Tunç da, ziyarette
yaptýðý konuþmada, "Devletin asýl
iþlerinde çalýþanlarýn kadroya alýnmasý
ile ilgili olarak 1 Kasým genel
seçimlerinde halkýmýza taahhütte
bulunduk, bu konuda hükümetimizin
çalýþmalarý devam ediyor, hangi iþler asýl
iþtir, hangisi ise yardýmcý iþtir, bunlarýn
belirlenmesi ile ilgili çalýþmalar
önümüzdeki günlerde netleþecek, hep
birlikte takip edeceðiz" dedi.
Milletvekili Tunç, KÖYDES
Projesi'nin AK Parti'nin köylerimizin alt
yapýsýnýn güçlendirilmesi, yol ve içme
suyu problemlerinin giderilmesi ve
köylerimizin daha yaþanýlabilir hale
gelmesi için önemli bir proje olduðunu
ve bu projenin emektarlarýnýn da Köylere
Hizmet Götürme Birliði çalýþanlarý
olduðunu belirterek, çalýþanlara
teþekkür etti. Zonguldak Köylere
Hizmet Götürme Birliði çalýþanlarý ise,
AK Parti Bartýn Milletvekili Yýlmaz
Tunç'a gösterdiði yakýn ilgiden
dolayý teþekkür ettiler. (Haber Merkezi)
CHP Ýl Kongresi'nin hedef ismi Harun Akýn, Koltuk ile yaþadýðý yol ayrýlýðý ve tartýþmalarý deðerlendirdi:
'Düþen paçama yapýþýyor'
29 Aralýk 2015 Salý
 22'nci Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Harun Akýn, kongreler süreci de dahil sürekli hedef gösterilmesinden artýk çok sýkýldýðýný
belirterek, "Bunlar siyaset yapmýyor, bunlarýn sayýsý 5'i, 10'u geçmez, çünkü geçemiyorlar. Çoðalamýyorlar, üreyemiyorlar da. Bir mikrop
bile ürüyor, bunlar mikrop bile deðil. Üzülüyoruz, kongremizin tadýný kaçýrýyorlar, partimizin huzurunu bozuyorlar" diye konuþtu.
Haber: Öznur Güneþ
22'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Zonguldak Milletvekili ve
Zonguldak eski Ýl Baþkaný Harun Akýn,
Merkez Ýlçe ile Ýl Baþkanlýðý kongrelerinde
yaþanan kavgalarý deðerlendirdi.
Harun Akýn, partide sürekli kendisini
hedef gösterenlerden sýkýldýðýný ve hiçbir
sinir sisteminin buna dayanamayacaðýný
ifade etti. Akýn, kendisinin ve eþi
Ayþem Akýn'ýn Ýl Baþkanlýðý kongresinde
Ertuðrul Koltuk ile yaþadýklarý kavganýn
yaþanmamasý gerektiðini ifade ederek,
"Konuþan kiþi, bizim hayatýmýzýn
tamamýnda olan, bizim kardeþimiz,
desteklediðimiz bir arkadaþýmýzdý,
kadýn çýldýrdý sonunda" dedi.
Akýn, partide sayýsý 10'u geçmeyen
kiþilerin olduðunu ve bu kiþilerin her
kongrede konuþarak partililerin caný
sýktýðýný söyledi. Akýn, Ahmet Altun
ve Ebru Uzun için "þunun, bunu adamý"
diyenlerin kendisini aradýðýný ve destek
istediðini söyledi.
"MÝKROP BÝLE ÜRÜYOR,
BUNLAR ÜREYEMÝYOR,
MÝKROP BÝLE DEÐÝLLER"
Akýn, bazý insanlarýn her kongrede
sorun yarattýðýný belirterek, þöyle konuþtu:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nde, özellikle
Zonguldak'ta paçama yapýþanlardan artýk
býktým, sýkýldým. Bunlar siyaset yapmýyor,
bunlarýn sayýsý 5'i, 10'u geçmez, çünkü
geçemiyorlar. Çoðalamýyorlar,
üreyemiyorlar da... Bir mikrop bile
ürüyor, bunlar mikrop bile deðil.
Üzülüyoruz, kongremizin huzurunu
bozuyorlar, partinin tadýný kaçýrýyorlar.
Zonguldak'ta CHP'den umudu olan,
CHP'den çare arayan, 'CHP derdime
merhem olur' diyen insanlarýn da moralini
bozuyorlar. Devam da ediyorlar, hiç
býkmýyorlar, bu kongreden 2 ay sonra yine
kongre yapsak, yine aynýsý olur. Ýnþallah
parti için, Zonguldak için son olur."
"BUNA NORMAL SÝNÝR
SÝSTEMÝ DAYANMAZ"
Akýn, 14 Kasým 2014'de Ýl Baþkaný
seçildiðinden bu yana sürekli hedef
gösterildiðini ve artýk sabrýnýn taþtýðýný
belirterek, þunlarý söyledi: "CHP'de taban
siyasetini býrakmadým. 22'nci Dönem
Milletvekilliðimde örgütüyle hala sýcak,
kamuoyuyla temasý olan tek siyasetçiyim.
Ben bunu hiç býrakmadým. Yine Ankara'ya
gidebilirsem, buradan doðru gideyim. Ama
bu bizim tutarlý, Zonguldak sorunlarýný da
yanýna koyarak yapmýþ olduðumuz siyaset
bu çapsýz arkadaþlarý geride býrakýyor.
Çareleri yok, bir çalýþmalarý yok,
Zonguldak'la ilgili bir iddialarý da yok.
Geliyorlar, delegenin huzurunda
kaybediyorlar, seçimlerde kaybediyorlar,
bizi baþka mecraya çekiyorlar. Bizim
konumumuzdakilerin bunlara uymamasý
lazým. Ama biz de bir insanýz, biz de etten-
www.pusulagazetesi.com.tr
Ertuðrul Koltuk'a tepki gösteren Ayþem Akýn,
"Sana yazýklar olsun, bu mu senin arkadaþlýðýn?"
diye baðýrdý. Harun Akýn ve partililer, Ayþem Akýn'ý
sakinleþtiremeyince, salondan dýþarý çýkardýlar.
kemikten yapýlmýþýz. Sabýr artýk, öyle bir
þeyler söylüyorlar ki, cevap vermesen onu
kabul etmiþ oluyorsun. Bu bir tek CHP'nin
içinde yok, basýnda da var. Geçmiþte Harun
Akýn'ýn siyasi gücünün altýna girip de
kendine yer arayan insanlar, bugün bir
bakýyorsun, gazete köþelerini bir aydýr
süslüyorlar. Ýþin tadý kaçtý, ben hangi
biriyle uðraþayým? Gazeteciysen,
gazeteciliðini yap kardeþim. Mesleðinden
istifa et, gel CHP'ye üye ol, siyaset yap,
bizimle niye uðraþýyorsun? 'CHP'de siyaset
yapacaðým' diye camiaya ve partiye niye
zarar veriyorsun? Ben þu an istesem, karar
versem, Zonguldak'ta en ciddi, en büyük
yerel gazeteyi kurabilecek güçteyim. Ama
demezler mi 'Sen siyasetçisin, gazeteyle ne
iþin var?' Sen de gazetecisin, gel siyaset
yap, böyle bir þey olur mu? Basýna saygým
var, bu gazeteci arkadaþlarýmýn köþelerinde
eleþtirildiðim çok olmuþtur,
ödüllendirildiðim çok olmuþtur. Ama
bunlarýn hepsi bana katký vermesi lazým.
Eleþtiri de, övgü de katký verecek. Bir aydýr
manþetlerdeyiz. Sokaktan ipsiz-sapsýz
adamlarý toplayýp bir fotoðraf, bir Harun
Akýn'la ilgili açýklama. Buna normal sinir
sistemi dayanmaz. Bugün cezaevinde yatan
insanlarýn, suç iþleyenlere bakýn, hepsi
piþman ve anlýk üzüntüyle, ruhi bir
bozuklukla bu suçlarý iþlemiþler. Bizi bu
noktaya getiriyorlar, bu iþ nereye gidecek,
onu da bilmiyorum."
"BENDEN AYRILAN,
MAHALLESÝNDE
DELEGE BÝLE OLAMIYOR"
Kongre öncesi Ertuðrul Koltuk'la
görüþtüðünü belirten Akýn, "Önlemini al"
dediðini belirterek, "Ben böyle kongrelerde
sakinliðimle kazanmýþýmdýr. Kongrede
biraz çizgiyi aþtým, o da eþimden dolayý
oldu. Benim eþim kongrelere misafir gibi
gelip, misafir gibi gitmiþtir. Ne 'eski
milletvekili karýsý', ne 'il baþkaný karýsý'
diye çantasýný takýp yanýmda bile
Kongre Harun Akýn ile polemiðe giren ve kürsüye
yürümek isteyen Özdemir'i, gazeteciler ve partililer
zor sakinleþtirdi. Özdemir'in aðzý partililer
tarafýndan kapatýlýp salon dýþýna çýkartýldý.
oturmamýþtýr. Salonun en ücra
köþelerinde, orada-burada oturmuþtur.
Protokolde bir gün yanýmda göremezsiniz.
O bugünkü Harun Akýn'ýn en önemli
yardýmcýsýdýr, yoldaþýdýr. Kadýn çýldýrdý,
konuþan kiþi bizim hayatýmýzýn tamamýnda
olan, bizim kardeþimiz, desteklediðimiz bir
arkadaþýmýz. Ben seni sürekli desteklemek
zorunda mýyým? Seni bir gün desteklerken
kaybedeceðim. Sana bunu söylemiþim,
'önlemini al, durum iyi gitmiyor' demiþim.
Düþen paçama yapýþýyor, sýkýldým.
Býraksýnlar beni, yapsýnlar siyasetlerini,
partinin tabaný burada. Benden ayrýlan
mahallesinde delege olamýyor, bu kadar
basit. Benim yanýmda olan il baþkaný
oluyor, ilçe baþkaný oluyor. Baðýrýyorlar,
çaðýrýyorlar, gidiyorlar mahallelerinde
delege olamýyorlar. Ondan sonra
geliyorlar, bu salonlarda milletin keyfini
kaçýrýyorlar. Partilileri üzüyorlar. Bize de
yakýþmýyor, benim de sinir sistemim
bozuldu" diye konuþtu.
"BUNLARIN KENDÝ AÝLELERÝNE
FAYDASI YOK KÝ,
CHP'YE FAYDALARI OLSUN"
Kongrelerde bir türlü Zonguldak'ýn
sorunlarýnýn konuþulamadýðýný ifade eden
Akýn, "Merkez Ýlçe kongresinde bunlarý
konuþtum, Zonguldak'ý anlatýyorum,
sýkýlýyorlar. 'Çok uzattýn' diyorlar. 'Neyi
anlat?' diyor, biliyor musunuz? 'Gel bu
kavgalarý konuþalým' diyor, beni oraya
çekmeye çalýþýyorlar. Kongrede ben
konuþmama kararý ile geldim, ama baktým
ki, çýkan yine bana, yine bana…
Zonguldak'ýn konuþulmasý gereken o kadar
sorunuz var. Her geçen gün kötüye gidiyor,
bunlara fýrsat vermiyorlar. Bunlarýn bir
þekilde çözülmesi gerekiyor, yeni seçilen
yönetimler, disiplin kurullarý seçilecek.
Bunlarý bundan sonra sosyal medyada kim
partiyi aðzýna alýyorsa, atacaksýn kardeþim.
Bunlarýn kendi ailelerine fayda yok ki,
CHP'ye faydalarý olsun" dedi.
"EBRU UZUN VE AHMET ALTUN
ÇIKMADAN HEPSÝ BENDEN
DESTEK ÝSTEMÝÞLERDÝR"
Ahmet Altun'a yaptýðý destek
yüzünden çok eleþtiri alan Akýn, bu
eleþtirileri yapanlarýn kendisini defalarca
aradýðýný ve kendileri için destek
istediklerini belirterek, þöyle konuþtu:
"Merkez Ýlçe'de ciddi bir deðiþiklik
yaptýk, 'bizim dediðimiz olacak' diye bir
þey yok. Ama biz CHP'nin güçlü
siyasetçileriyiz, bizim kararýmýz önemli.
Bize de diyorlar: 'Arkadan vuran.' Ebru
Uzun arkadaþýma, Ahmet Altun
arkadaþýma, 'Beni kuruyorlar' diyenlerin
hepsi, Ebru Uzun ve Ahmet Altun
çýkmadan benden destek istemiþlerdir.
'Harun Bey, beni sen kur' demiþlerdir. Bu
kadar da yüzsüzler, Ebru'nun seçiminden
önce bana telefon açýp, 'Allah aþkýna beni
destekle, ben seni iþte belediyede, nerede
istersen…' bunlarý söylemiþler, ama ben
Ebru ile oturup, 'Gel senle, sen bana
destek, sen de bana destek' demedik. 'Genç
bir kadýn arkadaþýmýz, siyasette yeni bir
þey sunalým' dedik. Kadýnýn makamýna
tebrike gidiyorlar, yok 'birinin adamý olma'
diye söze baþlýyorlar. Ahmet Altun, TTK
Merkez Lavuarý'nda yýllarca müdürlük
yapmýþ. Elektrik mühendisi, yok efendim
partinin merdivenlerini altý kere çýkmamýþ.
Ahmet Altun, 'Zonguldak'ýn Sorunlarýnýn
Çözümü Komisyonu'nda benimle 3,5 ay
çalýþtý. Her gün merdivenlerden ikiþer kez
çýktý. Onu diyenler acaba peþ peþe 3,5 ay
partiye çýkmýþ mý? Bu ayýp deðil mi?
Böyle diyenlerin hepsi de Harun Akýn'dan,
Þerafettin Turpcu'dan icazet almak için
telefonlarýmýzý aþýndýrdýlar. Ama biz böyle
bir þey istemiyoruz. Bu arkadaþlarýmýz da
böyle tartýþmalý süreçlerde seçiliyorlar,
görevleri zor. Bu iþleri unutarak,
inþallah partiyi Zonguldak'ta hak
ettikleri noktaya getirecekler. Bize de ne
söylerlerse emirlerindeyiz."
Kongreye geldi, hastanelik oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ereðli eski Ýlçe Baþkaný Yaþar Balcý, önceki
gün Zonguldak Ýl Baþkanlýðý'nýn 35'inci
Olaðan Genel Kurulu'na katýlmak için
geldiði Genel Maden Ýþçileri Sendikasý
(GMÝS) önünde CHP'li Ahmet Kurubacak
ve oðlu Oytun Kurubacak'ýn saldýrýsýna
uðradý. Baþýna aldýðý darbe nedeniyle yere
düþen ve 2-3 dakika þuurunu kaybeden
Balcý'ya ilk müdahaleyi kongreye katýlan
CHP'li doktorlar yaptý. Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Balcý'nýn
beyin tomografisi çekildi ve kafatasýnda 2
çatlak ve kanama olduðu tespit edildi.
Atatürk Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi
Servisi'ne yatýrýlan Balcý, burada tedavi
altýna alýndý. Tedavi gördüðü Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaþadýðý
olayý Pusula'ya anlatan Balcý, ilk olarak
kendisine CHP'li doktor delegelerin
müdahale ettiðini söyledi.
"SAÐ TARAFIMA ÞÝDDETLE
ÖYLE BÝR KAFA ATTI KÝ,
GÖZLERÝM KARARDI"
Hala beyin kanamasý riski olduðunu
ifade eden Balcý, olayý þöyle anlattý:
"Pazar günü GMÝS'te yapýlan Ýl
Baþkanlýðý kongresine gidiyordum.
Yanýmda partiden arkadaþlarýmýz da vardý.
GMÝS'in önüne doðru yaklaþýrken, Ahmet
Kurubacak, geldi bana yumruk attý. Ben de
þaþýrdým, o refleksle
ben de vurdum, omuzuna denk geldi.
Ahmet Kurubacak, zaten 70 yaþýnda bir
adam, vurmanýn etkisiyle yere düþtü.
Sonrasýnda oðlu Oytun geldi, kafamýn sað
tarafýma þiddetle öyle bir kafa attý ki,
gözlerim karardý, yere düþtüm. 2-3 dakika
kadar þuurumu kaybetmiþim, hatýrlamadým.
Aþaðýda bulunan doktor delegeler gelmiþ,
bana müdahalede bulunmuþ. Sonrasýnda
polis geldi, 'Þikayetçi misin?' diye sordu,
ben de 'Evet' deyince beni hastaneye
götürdüler. Çekilen tomografi sonucunda
sað tarafýmda 2 çatlak ve kanama olduðunu
söylediler. Doktor, her an beyin kanamasý
riski ile karþý karþýya olduðumu ve bu
yüzden 72 saat müþahede altýnda tutacaðýný
söyledi. Ödem oluþmamasý için ilaçlý
serum tedavisi görüyorum. Çarþamba günü
tekrar tomografi çekilecek."
"DAHA ÖNCE DE
ÞOFÖRÜME SALDIRMIÞTI"
Balcý, 2 yýl önce þoförü Orkut
Sever'in yine Ahmet Kurubacak tarafýndan
saldýrýya uðradýðýný belirterek, "2 yýl önce
Zonguldak'ta Genel Baþkanýmýz Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun mitingi vardý.
O mitingde de benim þoförüme saldýrmýþ.
Daha önceden gelen sorunlarýmýz var.
Onu Savcýlýða þikayet ettim. Bundan
sonrasýný adalete býraktým. Partili
tarafýndan saldýrýya uðradýðým için çok
üzgünüm" dedi. (Haber: Öznur Güneþ)
Ahmet
Kurubacak
Balcý'yý, tedavi gördüðü Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi'nde partililer yalnýz býrakmadý.
Oytun
Kurubacak
Parti içerisindeki küskünlüklere dikkat
çeken CHP Ýl Baþkaný Ahmet Altun:
'Kýrgýnlýklarý ve küskünlükleri
düzeltmeye çalýþacaðým'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak
Ýl Baþkanlýðý'nýn önceki gün yapýlan 35'inci
Olaðan Genel Kurulu'nda 509 delegeden 340'ýnýn
desteðini alarak Ýl Baþkaný seçilen Ahmet Altun,
önemli açýklamalarda bulundu.
Partisinin en büyük probleminin hoþgörü
eksikliði olduðunu ve bu nedenle de kýrgýnlýklarýn
yaþandýðýný ifade eden Ahmet Altun, "Bu sonucu
bekliyordum. Ýlçeleri dolaþarak destek aldýk. 300
oyun üzerinde oy alacaðýmý tahmin ediyordum.
Ýl Baþkanlýðý Kongresi tamamlandý ve Baþkan
seçildim. Artýk zaman kaybetmeden ivedi bir þekilde
Ýlçe Baþkanlarýmýzla temas kurup, yol haritamýzý
belirleyeceðiz. Neler yapýlmalý, neler yapýlmamalý,
önceliklerimiz neler olmalý? Bunlarý Ýlçe
Baþkanlarýmýzla görüþüp önerilerini alacaðým ve
çalýþmaya baþlayacaðýz. CHP'nin en büyük problemi
kýrgýnlýklardan oluþuyor. Bunun ana sebebi de
hoþgörü eksikliðidir. Eðer birisinde kusur aramak
isterseniz, her zaman bir kusur bulursunuz. Bir
atasözü vardýr, 'Ben dostlarýmda kusur aramam,
ararsam da bulurum' diye. Ben herkese bir adým
yaklaþacaðým, herhalde onlar da bana yarým adým
yaklaþýrlar. Parti içerisinde yaþanan kýrgýnlýklarý ve
küskünlükleri düzeltmeye çalýþacaðým. Ben göreve
geldiðimde partide görev yapmýþ olan bütün
arkadaþlarýmý davet edeceðim. Onlarýn görüþlerini
alacaðým. Belki çok deðerli görüþleri vardýr,
toplumun tasvip ettiði, planlanan ancak yapýlamayan
görüþler vardýr. Burada bizim hedefimiz, partimizin
meþhur bir yüzde 25 bandý var. 'Bu bandýn üzerine
nasýl çýkabiliriz?' onun cevabýný arayacaðýz"
açýklamasýnda bulundu.
"RÝCADA BULUNUR VE
KAPILARINI AÞINDIRIRIM"
Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy
oranýný yükseltmek istediðini ve bunun da yolunun
Zonguldak'a hizmet etmekten geçtiðini ifade eden
Altun, "Ben CHP'nin Zonguldak kanadýndan
sorumluyum. Bu yüzdelik oraný Zonguldak'ta
zirveye taþýmak için çalýþacaðým. Genel
Merkezimizin burada gelip köylerde çalýþma
yapacak hali yok. Bu görev bizim görevimizdir.
En iyi þekilde çalýþarak partimizi Zonguldak'ta
yükselteceðiz. Bu konuda iddialýyým.
Zonguldak'ýmýzýn birçok sorunu var. 1960'lý
yýllardan bu yana yapýlacak olan Filyos Liman
Projesi var, TTK'nýn zarar durumu var, rödevanslý
sahalarda yaþanan büyük sýkýntýlar var, elimizde
bir demiryolu vardý, onu da Kokaksu'dan öteye
gidemez hale getirdik, karayollarýmýzýn durumu
zaten ortada… CHP Ýl Baþkaný olarak benim
görüþümden olsun-olmasýn bir tanesini bile
yapmak için ricada bulunur ve kapýlarýný
aþýndýrýrým. Bizim meselemiz, Zonguldak'ýn
kazanmasýdýr. Biz iktidar partisi deðiliz, bu nedenle
çalýþmazsak, Zonguldak bir balýkçý barýnaðýndan
öteye gidemeyecek" þeklinde konuþtu.
"BEN BÝR ADIM GÝDERKEN, BANA
YARIM ADIM GELÝNMESÝNÝ BEKLERÝM"
AK Parti veya MHP Ýl Baþkanlarý ile bir araya
gelebileceklerini ve Zonguldak için çalýþma
yapabileceklerini ifade eden Altun, "Cumhuriyet
Halk Partisi'nin ilkelerine zarar vermemesi kaydýyla
çaðrýlan her siyasi kapýya giderim. Hangi partinin il
baþkaný olursa olsun, oturur, görüþürüm. Hepsi
benim dostlarým. Neden bir araya gelmeyelim ki?
Onlar da Zonguldak'ýn kalkýnmasý için kendi
yöntemlerince ve kendi partilerinin ideolojileri
kapsamýnda çalýþýyorlar ve Zonguldak'tan oy
alýyorlar. Ben Zonguldak için olan her kapýya
giderim. Benim kavgacý bir zihniyetim yoktur.
Ben herkese bir adým gidiyorsam, karþýmdakinden
de bir adým bana gelmesini beklerim. Bana oy
veren, beni destekleyen bütün delegelerimize
teþekkür ediyorum" dedi. (Haber: Cüneyt Özfidan)
29 Aralýk 2015 Salý
Zonguldak'taki 25 belediye, yýllýk 183 bin 989 ton atýk topluyor
Kiþi baþýna günlük atýk miktarý 1,21 kilogram
 Zonguldak'taki 25 belediyenin sýnýrlarý içinde yaþayan 421 bin 370 kiþiden yýllýk 183 bin 989 ton
atýk toplanýyor. Belediye sýnýrlarý içinde toplanan kiþi baþý atýk miktarý ise, günlük 1,21 kilogram olarak
açýklandý. Günlük toplanan atýk miktarý Karabük'te 1,15 kilogram, Bartýn'da ise 1,30 kilogram oldu.
www.pusulagazetesi.com.tr
Toplam çevresel harcamalar,
2014 yýlýnda 20,7 milyar TL
olarak gerçekleþti
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Zonguldak
Bölge Müdürlüðü, "Çevresel Ýstihdam, Gelir ve
Harcama Ýstatistikleri/2014" sonuçlarýný açýkladý.
TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ,
toplam çevresel harcamalarýn 2014 yýlýnda 20,7
milyar TL olarak gerçekleþtiðini belirterek,
"Toplam 20,7 milyar TL olarak gerçekleþen
çevresel harcamalarýn yüzde 69,6'sýný cari
harcamalar, yüzde 30,4'ünü ise yatýrým harcamalarý
oluþturdu. Toplam çevresel harcamalarýn yüzde
76,9'u kamu sektörü, yüzde 23,1'i ise iþ sektörü
tarafýndan gerçekleþtirildi.
Kamu sektörünün toplam çevresel harcamalarý
içindeki en büyük payý yüzde 84,3 ile belediyeler
oluþturdu. Toplam çevresel harcamalarýn Gayri Safi
Yurtiçi Hasýla içindeki payý 2014 yýlýnda yüzde 1,2
olarak gerçekleþti" dedi.
Çevresel harcamalarýn atýk yönetimi ve su
hizmetlerinde yoðunlaþtýðýný söyleyen Bölge Müdürü
Demirtaþ, "Toplam çevresel harcamalarýn yüzde
41'ini atýk yönetimi hizmetleri, yüzde 29,6'sýný su
hizmetleri, yüzde 20,2'sini atýksu yönetimi hizmetleri
ve yüzde 9,2'sini ise diðer konularda yapýlan
çevresel harcamalar oluþturdu. Kamu sektörü
çevresel harcamalarýnda yüzde 38 ile su
hizmetlerinin, iþ sektöründe ise yüzde 69 ile atýk
yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduðu
tespit edildi" diye konuþtu.
Demirtaþ, toplam çevresel gelirlerin 18,7 milyar
TL olarak gerçekleþtiðini ifade ederek, "Toplam 18,7
milyar TL olarak gerçekleþen çevresel gelirlerin
yüzde 60,2'si kamu sektöründe, yüzde 39,8'i ise iþ
sektöründe elde edildi" ifadelerine yer verdi.
Çevresel faaliyetlerde 68 bin kiþinin istihdam
edildiðini vurgulayan Bölge Müdürü Þeref
Demirtaþ, "Kamu kuruluþlarý, il özel idareleri,
giriþimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel
faaliyetlerde 2014 yýlýnda toplam 68 bin 486 kiþi
istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam
edilenlerin yüzde 10'unu kadýn, yüzde 90'ýný ise
erkekler oluþturdu" dedi. (Haber Merkezi)
OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI
ZONGULDAK
TENÝS DENÝZ SPOR KULÜBÜ DERNEÐÝ
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NDAN
Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý,
17/01/2016 Pazar günü saat 11.00'da Yayla
Mahallesi Fener Caddesi No: 28 Zonguldak
adresindeki kulübümüzde, aþaðýdaki gündeme
göre, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ise,
24/01/2016 Pazar günü ayný gündemle, ayný
yer ve saatte yapýlacaktýr.
Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.
Zonguldak Tenis Deniz
Spor Kulübü Yönetim Kurulu
GENEL KURUL GÜNDEMÝ :
1) Açýlýþ,
2) Baþkanlýk Divanýnýn teþekkülü,
3) Saygý duruþu,
4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
faaliyet raporlarýnýn okunmasý, müzakeresi
ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun
ibrasý,
5) Görüþ ve öneriler,
6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil
ve yedek üyelerinin seçimi,
7) Dilek ve temenniler,
8) Kapanýþ.
K AY I P
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Serhat ÇAVDAR
K AY I P
Ýþyerime ait Simtel 261 marka, OB-005590
seri numaralý Yazar Kasamýn Ruhsatýný kaybettim.
Hükümsüzdür.
Sultan AKKAYA
K AY I P
Beko-Casio marka, 3985R 8GE 50308741 seri
numaralý Yazar Kasamýn Ödeme Kaydedici Cihaz
Levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Varol AKSOY
AKSOY TÝCARET
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
Zonguldak Bölge Müdürlüðü, "Belediye
Atýk Ýstatistikleri/2014" sonuçlarýný
açýkladý. TÜÝK Zonguldak Bölge
Müdürü Þeref Demirtaþ, belediyelerde
28 milyon ton atýk toplandýðýný
belirterek, "Tüm belediyelere uygulanan
2014 yýlý Belediye Atýk Ýstatistikleri
Anketi sonuçlarýna göre, bin 396
belediyenin bin 391'inde atýk hizmeti
verildiði tespit edildi. Atýk hizmeti
verilen belediyelerden 28 milyon ton
atýk toplandýðý belirlendi" dedi.
Kiþi baþý günlük ortalama belediye
atýk miktarýnýn 1,08 kilogram olarak
hesaplandýðýný ifade eden Bölge
Müdürü Demirtaþ, "Anket sonuçlarýna
göre 2014 yýlýnda belediyelerde
toplanan kiþi baþý günlük ortalama atýk
miktarý 1,08 kilogram olarak
hesaplandý. Üç büyük þehrimizde ise
toplanan kiþi baþý günlük ortalama atýk
miktarý Ýstanbul için 1,16 kilogram,
Ankara için 1,10 kilogram, Ýzmir için
1,12 kilogramdýr" diye konuþtu.
Demirtaþ, sorumluluk bölgelerindeki
Zonguldak, Bartýn ve Karabük'teki
toplanan atýk miktarýyla ilgili yaptýðý
açýklamada, "Zonguldak'ýn toplam
nüfusu 598 bin 796. Belediye sýnýrlarý
içindeki nüfusu 421 bin 370. Toplam
belediye sayýsý 25. Atýk hizmeti verilen
belediye sayýsý 25. Toplanan atýk
miktarý 183 bin 989 ton. Kiþi baþý atýk
miktarý günlük 1,21 kilogram. Bartýn'ýn
Zonguldak'taki
25 belediyenin
sýnýrlarý içinde
yaþayan 421 bin
370 kiþiden yýllýk
183 bin 989 ton
atýk toplanýyor.
toplam nüfusu 189 bin 405. Belediye
sýnýrlarý içindeki nüfusu 88 bin 589.
Toplam belediye sayýsý 8. Atýk hizmeti
verilen belediye sayýsý 8. Toplanan atýk
miktarý 41 bin 393 ton. Kiþi baþý atýk
miktarý günlük 1,30 kilogram.
Karabük'ün toplam nüfusu 231 bin 33.
Belediye sýnýrlarý içindeki nüfusu
178 bin 151. Toplam belediye sayýsý
7. Atýk hizmeti verilen belediye sayýsý
7. Toplanan atýk miktarý 74 bin
468 ton. Kiþi baþý atýk miktarý günlük
1,15 kilogram" dedi.
Demirtaþ, belediye atýklarýnýn yüzde
64'ünün düzenli depolama tesislerine
gönderildiðini vurgulayarak, "Atýk
toplama ve taþýma hizmeti verilen
belediyelerde toplanan 28 milyon ton
atýðýn, yüzde 63,5'i düzenli depolama
tesislerine, yüzde 35,5'i belediye
çöplüklerine, yüzde 0,5'i kompost
tesislerine gönderildi, yüzde 0,5'i ise
diðer yöntemler ile bertaraf edildi"
ifadelerini kullandý. (Haber Merkezi)
Mali aracý kuruluþlar sektöründe 2014 yýlýnda
17 bin 779 giriþim faaliyette bulundu
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) Zonguldak Bölge Müdürlüðü,
"Mali Aracý Kuruluþ Ýstatistikleri/2014"
sonuçlarýný açýkladý.
TÜÝK Zonguldak Bölge Müdürü
Þeref Demirtaþ, geçici sonuçlara
göre, mali aracý kuruluþlar sektöründe
2014 yýlýnda 17 bin 779 giriþimin
faaliyette bulunduðunu belirterek,
"Finansal hizmet faaliyetlerinde
235 giriþim, sigorta, reasürans ve
emeklilik fonlarýnda 64 giriþim,
finansal hizmetler ile sigorta
faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde
ise 17 bin 480 giriþim faaliyet
gösterdi" dedi.
Faktör maliyetiyle katma deðerin 94
milyar 644 milyon 988 bin 952 TL
olarak gerçekleþtiðini ifade eden Bölge
Müdürü Demirtaþ, "Mali aracý
kuruluþlarda toplam katma deðerin
yüzde 89,8'i finansal hizmet faaliyetleri,
yüzde 6,0'ý sigorta, reasürans ve
emeklilik fonlarý faaliyetleri, yüzde
4,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta
faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde
oluþtu" diye konuþtu.
Demirtaþ, faktör maliyetiyle katma
deðerin toplamda bir önceki yýla göre
yüzde 12,8 arttýðýný söyleyerek, "Faktör
maliyetiyle katma deðer bir önceki yýla
göre finansal hizmet faaliyetlerinde
yüzde 11,1, sigorta, reasürans ve
emeklilik fonlarý faaliyetlerinde yüzde
33,0, finansal hizmetler ile sigorta
faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde
ise yüzde 27,1 arttý" ifadelerini kullandý.
Mali aracý kuruluþlarda en yüksek
istihdamýn finansal hizmet
faaliyetlerinde gerçekleþtiðini
vurgulayan Demirtaþ, "Mali aracý
kuruluþlarda istihdam edilen personel
sayýsý 329 bin 988 olarak gerçekleþti.
Toplam istihdamýn yüzde 72,0'ý finansal
hizmet faaliyetlerinde, yüzde 5,8'i
sigorta, reasürans ve emeklilik
fonlarýnda, yüzde 22,2'si ise
finansal hizmetler ile sigorta
faaliyetleri için yardýmcý faaliyetlerde
saðlandý" dedi.
Demirtaþ, personel maliyetinin 24
milyar 430 milyon 367 bin 648 TL
olarak gerçekleþtiðini ifade ederek,
"Mali aracý kuruluþlarýn personel
maliyetinin yüzde 83,5'i finansal hizmet
faaliyetlerinde, yüzde 7,1'i sigorta,
reasürans ve emeklilik fonlarýnda,
yüzde 9,4'ü ise finansal hizmetler ile
sigorta faaliyetleri için yardýmcý
faaliyetlerde gerçekleþti. Bankalar, mali
aracý kuruluþlarýn personel maliyetinin
yüzde 77,8'ini tek baþýna karþýladý. Mali
aracý kuruluþlarýn personel maliyetinin
yüzde 88,3'ü maaþ ve ücretlerden,
yüzde 11,7'si ise sosyal güvenlik
masraflarýndan oluþtu" diye konuþtu.
Ücretli çalýþanlar sayýsý ve katma
deðerde en büyük payýn bankalarýn
olduðunu belirten Demirtaþ, "Mali aracý
kuruluþlarýn ücretli çalýþanlar
toplamýnýn yüzde 70,1'i, toplam katma
deðerinin yüzde 80,5'i bankalarda
oluþtu" ifadelerine yer verdi.
Mali aracý kuruluþlarda ücretli kadýn
çalýþan oranýnýn yüzde 47,3 olarak
gerçekleþtiðini söyleyen Demirtaþ,
"Mali aracý kuruluþlarda 2014 yýlýnda
ücretli olarak istihdam edilen kadýn
personel sayýsý 150 bin 603 iken
erkek personel sayýsý ise 167 bin
600 olarak gerçekleþti. Ücretli
kadýn çalýþan oraný yüzde 47,3,
ücretli erkek çalýþan oraný ise yüzde
52,7 oldu" dedi. (Haber Merkezi)
Bitkisel üretim bir önceki yýla göre arttý
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) Zonguldak Bölge Müdürlüðü,
"Bitkisel Üretim Ýstatistikleri/2015"
sonuçlarýný açýkladý. TÜÝK Zonguldak
Bölge Müdürü Þeref Demirtaþ,
bitkisel üretimin bir önceki yýla göre
arttýðýný ifade ederek, "Üretim
miktarlarý, 2015 yýlýnda bir önceki
yýla göre tahýllar ve diðer bitkisel
ürünlerde yüzde 10,2, meyvelerde
yüzde 3,9, sebzelerde yüzde 3,4
oranýnda artýþ gösterdi. Üretim
miktarlarý 2015 yýlýnda yaklaþýk
olarak tahýllar ve diðer bitkisel
ürünlerde 65,5 milyon ton, sebzelerde
29,6 milyon ton ve meyvelerde 17,8
milyon ton olarak gerçekleþti" dedi.
Tahýl üretiminin 2015 yýlýnda bir
önceki yýla göre arttýðýný belirten Bölge
Müdürü Demirtaþ, "Tahýl ürünleri üretim
miktarý 2015 yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 18,1 oranýnda artarak yaklaþýk
38,6 milyon ton olarak gerçekleþti. Bir
önceki yýla göre buðday üretimi yüzde
18,9 oranýnda artarak 22,6 milyon ton,
arpa üretimi yüzde 27 oranýnda artarak
8 milyon ton, çeltik üretimi yüzde
10,8 oranýnda artarak 920 bin ton, dane
mýsýr üretimi yüzde 7,6 oranýnda artarak
6,4 milyon ton oldu. Baklagillerin
önemli ürünlerinden nohut üretimi
yüzde 2,2 oranýnda artarak 460 bin
ton, kýrmýzý mercimek yüzde 4,6
oranýnda artarak 340 bin ton, yumru
bitkilerden patates ise yüzde 14,3
oranýnda artarak yaklaþýk 4,8 milyon
ton olarak gerçekleþti. Yaðlý tohumlardan
ayçiçeði üretimi yüzde 2,6 oranýnda artýþ
göstererek yaklaþýk 1,7 milyon ton
oldu. Tütün üretimi yüzde 0,4 oranýnda
artarak 75 bin ton, þeker pancarý
üretimi yüzde 1,7 oranýnda azalarak
yaklaþýk 16,5 milyon ton olarak
gerçekleþti" diye konuþtu.
Demirtaþ, sebze üretiminin 2015
yýlýnda bir önceki yýla göre arttýðýný
söyleyerek, "Sebze ürünleri üretim
miktarý 2015 yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 3,4 oranýnda artarak yaklaþýk 29,6
milyon ton oldu. Sebze ürünleri alt
gruplarýnda üretim miktarlarý
incelendiðinde, yumru ve kök sebzeler
yüzde 2,6 oranýnda, baþka yerde
sýnýflandýrýlmamýþ diðer sebzeler yüzde
2,2 oranýnda, meyvesi için yetiþtirilen
sebzeler ise yüzde 3,6 oranýnda arttý.
Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden
domateste yüzde 6,5, kuru soðanda
yüzde 5, karnabaharda yüzde 13,
brokolide yüzde 13,6 oranýnda artýþ
olurken, havuçta yüzde 4,1, baklada
yüzde 10,5, taze soðanda yüzde 4,4,
enginarda yüzde 5,4 oranýnda üretim
miktarý azaldý" ifadelerini kullandý.
Meyve üretiminin de 2015 yýlýnda bir
önceki yýla göre arttýðýný vurgulayan
Demirtaþ, "Meyve ürünlerinin üretim
miktarý 2015 yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 3,9 oranýnda artarak yaklaþýk 17,8
milyon ton olarak gerçekleþti. Meyveler
içinde önemli ürünlerin üretim
miktarlarýna bakýldýðýnda, bir önceki yýla
göre elmada yüzde 3,6, þeftalide yüzde
5,6, kirazda yüzde 20,2, kayýsýda yüzde
151,9 oranýnda artýþ, ahududunda yüzde
5,8, keçiboynuzunda yüzde 8,1, zeytinde
yüzde 3,8 oranýnda azalýþ oldu. Turunçgil
meyveleri üretiminde mandalina yüzde
10,5, sert kabuklu meyvelerden fýndýk
yüzde 56,8, antepfýstýðý yüzde 80
oranýnda arttý. Üzüm üretiminde yüzde
12,6 oranýnda azalýþ, kivi üretiminde ise
yüzde 31 oranýnda artýþ oldu" dedi.
Demirtaþ, süs bitkileri üretiminin
2015 yýlýnda bir önceki yýla göre arttýðýný
söyleyerek, "Süs bitkileri üretim miktarý
2015 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde
0,1 oranýnda arttý. Süs bitkileri üretimi
içindeki paylarý incelendiðinde kesme
çiçekler yüzde 66,6, diðer süs bitkileri
yüzde 33,4'lük bir paya sahiptir. Gül
(kesme) üretimi bir önceki yýla göre
yüzde 7,1, lale üretimi yüzde 13,1,
glayöl üretimi yüzde 39,9 oranýnda arttý"
diye konuþtu. (Haber Merkezi)
29 Aralýk 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Deðerli
Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli
Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli
Zonguldak halkýmýzýn
ve tüm Zonguldaklýlarýn
ve partililerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk ve mutluluk dilerim.
Metin Karaduman
Ebru Uzun
Niyazi Kýransoy
CHP Merkez Ýlçe Baþkaný
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm üyelerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli
Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk ve mutluluk dilerim.
Deðerli
Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk ve mutluluk dileriz.
Deðerli
Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk ve mutluluk dileriz.
Ahmet Çolakoðlu
Tuncay Akyol
AK Parti Çaycuma Ýlçe Baþkaný
CHP Çaycuma Ýlçe Baþkaný
Saygýdeðer
Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk ve mutluluk dilerim.
Deðerli Karapýnar halkýnýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Ýlhan Gedik
Rifat Sarsýk
Kenan Köktürk
Ahmet Duyar
Gedikoðullarý Ticaret
Saygýdeðer Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Zonguldak halkýnýn
ve müþterilerimizin
yeni yýlýný
en içten dileklerimizle kutlar;
saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz.
Deðerli Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Arif Sefercik - Caner Sefercik
Mecit Aydýn - Sabri Týð
Me-Sa Ýnþaat
Mecit Aydýn
Deðerli Nebioðlu halkýnýn
ve tüm Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Zonguldak Ýnþaat Müteahhitleri
Derneði Baþkaný
Ertan Aydoðan
Hep bir arada, sevgi,
güzellik, birlik, beraberlik dolu
nice yýllar geçirmek dileðiyle,
yeni yýlýnýz kutlu olsun.
Deðerli Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Saygýdeðer Perþembe halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Mehmet Ali Kara
Kamuran Aþkar
Arifoðlu Mermer
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimizle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
Alagözler Þirketler Grubu
Saðlýk-Sen Zonguldak Þube Baþkaný
Memur-Sen Zonguldak Ýl Temsilcisi
Ýsmail Ýnam
Saygýdeðer Zonguldak halkýnýn
ve eðitim camiamýzýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dilerim.
Saygýdeðer halkýmýzýn
ve saðlýk çalýþanlarýmýzýn
yeni yýlýný içtenlikle kutluyor;
saðlýklý, mutlu, huzurlu bir
yaþam dileklerimle saygýlar sunuyorum.
Deðerli Zonguldak halkýnýn
ve eðitim camiamýzýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk ve huzur dolu
nice yýllar dilerim.
Saygýdeðer Çaycuma halkýmýzýn,
deðerli üyelerimizin
ve tüm Zonguldaklýlarýn
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Þahin Ören
Arzu Kara
Metin Kahveci
Türk Eðitim-Sen Zonguldak Þube Baþkaný
Türk Saðlýk-Sen Zonguldak Þube Baþkaný
Eðitim-Ýþ Sendikasý Zonguldak Þube Baþkaný
Hayri Kandemir
Deðerli Devrek halkýmýzýn
ve üyelerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli Devrek halkýmýzýn
ve tüm müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
Deðerli Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
Tansel Iþýk
Adil Bahadýr
Kanberoðlu
Padiþah Sofrasý
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
ve sevgili müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Zonguldak halkýnýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.
Çaycuma Muhtarlar Derneði Baþkaný
Paradise Hotel
Orhan Yardýmcý
Kuyumcu
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
ve tüm müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar; saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dileriz.
Deðerli Zonguldak halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Deðerli Zonguldaklýlarýn
ve tüm müþterilerimizin
yeni yýlýný kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Devrek Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný
Karademir Mobilya
Deðerli Çaycuma halkýmýzýn
yeni yýlýný
en içten dileklerimle kutlar;
saðlýk, mutluluk
ve esenlikler dilerim.
Ekrem Çelen
Gedikoðullarý Kum Çakýl
Beton Ürünleri ve Yapý Malz.
Ýnþ. Nak. Tic. Ltd. Þti.
Tuncay Karakuþ
EMKA Yönetim Kurulu Baþkaný
Kozlu EMKA AquaPark
Yeni yýlýnýzý
en içten dileklerimizle kutlar;
saðlýklý ve mutlu yýllar dileriz.
Nilgün Gedik
Polat Sezgün
Merter Gençer
Serbest Muhasebeci
Serbest Muhasebeci
Lafarge Ereðli Çimento Genel Müdürü
www.pusulagazetesi.com.tr
Haber: Suat ÖZGER
Antrenörler,
günün
anýsýna Özel
Olimpiyatlar
Türkiye
yetkililerine
madenci
heykeli
hediye etti.
Özel Olimpiyatlar
Türkiye Yönetim
Kurulu Baþkaný
Mehmet Civelek,
çocuklarla
yakýndan ilgilendi.
Ö
zel Olimpiyatlar
Türkiye tarafýndan,
'Özel' sporcularý
yaþýtlarýyla kaynaþtýrmayý
hedefleyen Karma Futbol
Turnuvasý Zonguldak'ta
final maçýyla tamamlandý.
Özel Olimpiyatlar Türkiye
Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet Civelek ve
organizasyona katký
saðlayanlarýn katýlýmýyla
sporculara ödülleri verildi.
ÇOCUKLAR G ÜLSÜN
ÖZEL SPORCULAR KARMA FUTBOL
PROJESÝ FÝNAL MAÇIYLA TAMAMLANDI
Zihinsel engelli bireyleri, çeþitli spor dallarýnda diðer
bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayý
hedefleyen Karma Futbol Projesi, Zonguldak'ta final maçýyla
tamamlandý. Zonguldak'ta Anadolu Öðretmen Lisesi Spor
Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinlikte 8-12 yaþ arasýndaki özel
sporcular ile normal sporcular ayný turnuvada buluþtu. Özel
Olimpiyatlar Türkiye tarafýndan, karma futbol projesi
Zonguldak'la birlikte Kocaeli, Ýzmir, Manisa, Kayseri ve
Malatya illerinde gerçekleþtirildi. Proje Türkiye Futbol
Federasyonu ve illerde bulunan spor kulüpleri tarafýndan
destekleniyor. Zonguldak'ta projeye alt yapýlarda önemli
baþarýlar elde eden Sarayspor Kulübü, Özel Özüm Özel
Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kozlu Alpaslan Ortakolu,
Yayla Ortaokulu katký saðlýyor. Zonguldak'ta yapýlan final
maçlarýna Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Civelek, Özel Olimpiyat Spor Direktörü
Serkan Ovatman, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal
Direktörü Didem Ünsür, Özel Olimpiyatlar Ýletiþim Ve
Kaynak Koordinatörü Atýl Berk, Zonguldak Özel Sporcular
Ýl Temsilcisi Þaban Kayýþ, Antrenörler, Beden Eðitimi
Öðretmenleri organizasyona katýldý. Organizasyon sonunda
sporculara Özel Olimpiyatlar Türkiye yetkilileri tarafýndan
madalyalarý verildi. Antrenör ve Beden Eðitimi Öðretmenleri,
organizasyon için Zonguldak'a gelen Türkiye Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Civelek ve diðer yetkililere günün
anýsýna madenci heykeli hediye etti. Sporcular çalýnan müzik
eþliðinde eðlenirken ardýndan organizasyona katýlanlara
yemek ikram edildi.
AMACIMIZ, ÇOCUKLARIN SOSYAL
YAÞAMA KATILMALARI SAÐLAMAK
Türkiye Özel Sporular Spor Direktörü Serkan Ovatman,
bir boyunca bu organizasyonu aralýklarla Zonguldak'ta
yaptýklarýna deðinerek, " Zonguldak'ta karma futbol
turnuvasýný yürütmekteyiz. Sarayspor Kulübü, Özel Özem
Rehabilitasyon Merkezi proje paydaþýmýz, amacýmýz zihinsel
engelli bireylere zihinsel engelli olmayan bireylerle ayný
futbol takýmlarýnda bir araya getirmeye amaçlýyoruz. Bir yýl
boyunca Zonguldak'ta bu projeyi yürüttük, final
müsabakalarýyla tamamladýk. Amacýmýz çocuklarýn sosyal
yaþama katýlýmlarýný arttýrmak.
KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HAFR. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ.
GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
TEL: 266 00 08
FAX: 266 63 33
DÝYE
Özel sporcu
penaltýdan attýðý golle
büyük alkýþ aldý.
29 Aralýk 2015 Salý
Onursal Baþkanýmýz Dilek Sabancý, Yönetim kurulu
Baþkanýmýz Mehmet Civelek önlerliðinde bu faaliyetlerimizi
yürütüyoruz. Manisa, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve
Zonguldak'ta bu projeyi yürütüyoruz. Bu projeye 300 engelli
bireyle, 300 bireysel engelli olmayan bireyi bu projede bir
araya getirdik. 2016 yýlýnda Dilek Sabancý Karma Futbol
turnuvasýyla yeniden Zonguldak'ta olacaðýz.
ÇOCUKLARIMIZI SPORLA
REHABÝLÝTE ETMEYE DEVAM EDÝYORUZ
Zonguldak Özel Sporcular Ýl Temsilcisi Þaban Kayýþ,
"Final maçýný Ýstanbul'dan katýlan Özel Olimpiyatlar Türkiye
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Civelek'in katýlýmýyla
gerçekleþtirdik. Anadolu Öðretmen Lisesi'nde final maçlarýný
yaptýk, tribünler coþkuluydu, çocuklar keyif aldý.
Çocuklarýmýzý sporla rehabilite etmeye devam ediyoruz. Ýleri
yýllarda daha kapsamlý, daha fazla özel sporcuya ulaþarak
organizasyonlar sürecek. Fýrsat verildiðinde tüm branþlarý
yapabildiklerini gösteriyorlar. Özel Olimpiyatlarýn bir sloganý
var: 'Bana kazanma þansý verin. Kazanamasam bile çabamda
cesur olmama yardým edin' bizde onlarýn çabasýnda destek
olmaya devam edeceðiz.”
Geceye Beþiktaþlýlar
aileleriyle birlikte katýldý.
29 Aralýk 2015 Salý
www.pusulagazetesi.com.tr
Beþiktaþlýlar hep birlikte yeni yýl
pastasýnýn mumlarýný üfledi.
Zonguldak
Beþiktaþlýlar
Taraftarlar
Derneði,
2016 yýlýna
sayýlý günler kala yýlbaþý
coþkusunu organize
ettikleri gecede kutladý.
Dernek Baþkaný
Abdullah Bakýr ve SiyahBeyazlýlar hep birlikte
yeni yýl pastasýný kesti.
KARA KARTALLARDAN
COÞKULU
YENÝ Y IL K UTLAMASI
KARA KARTALLAR YENÝ YIL
COÞKUSUNU ERKEN KUTLADI
Zonguldak Beþiktaþlýlar Taraftarlar Derneði üyeleri,
2016 yýlýna sayýlý günler kala ve 'Yeni Yýla Merhaba'
gecesinde bir araya geldi. Kilise Yaman Restaurant'ta düzenlenen
organizasyonda Siyah-Beyazlý taraftarlar yeni yýlýn coþkusunu
gecenin geç saatlerine yaþadý. Beþiktaþlýlar Taraftarlar Derneði
tarafýndan düzenlenen organizasyonda geceye Kara Kartallarýn
yaný sýra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarý da
katýlarak adeta sporun dostluk ve kardeþlik olduðunu gösterdiler.
Canlý müzik eþliðinde Gurup karizmanýn birbirinden güzel
þarkýlarýna eþlik eden kara kartallar gönüllerince eðlendiler.
Düzenlenen gecenin
ilerleyen saatlerinde sahne
alan Zonguldak sevilen genç ve baþarýlý
sanatçýlarýndan Oðuzhan Bakýr pop ve rock tarzýnda
söylediði þarkýlarla bol bol alkýþ topladý. Daha sonra genç
sanatçý ayný zamanda Belediye Kültür Merkezi Müdürü olan
Babasý Abdullah Bakýr ile birlikte sahnede düet yaparak geceye
renk kattýlar. Daha sonra 2016 yýlý pastasý kesilerek gece sona
erdi.
BAÞKAN BAKIR: YENÝ YILDA
DÜNYADA BARIÞ ÝSTÝYORUZ
Bu gece burada sporun daima dostluk ve kardeþlik olduðunu
Eski Baþkan
Velioðlu ekibi topladý.
Kilimli'de Baþkan
deðiþiyor mu ?
Fuat Velioðlu
E
D
'
Ý
L
KÝLÝM
Z
Ý
R
SÜP
A
M
Þ
BULU
Geçtiðimiz sezon Kilimli
Belediyespor'u Bölgesel Amatör Lig'e
taþýyan eski Kulüp Baþkaný Fuat
Velioðlu ve takýmýn eski oyuncularýnýn
hep birlikte Leventspor maçýný takip
etmesi camiayý heyecanlandýrdý.
ÞAMPÝYON TAKIMIN ESKÝ BAÞKANI
VE FUTBOLCULARI BULUÞTU
Kilimli Belediyespor'un geçtiðimiz sezon kulüp
Baþkanlýðýný yapan Fuat Velioðlu ve takýmýn eski oyuncularý,
Pazar günü Kilimli Belediyespor - Leventspor maçýný takip
etti.
Kilimli Belediyespor'un eski futbolcularý Onur Kýlýnç,
Hakan Ateþ, Kaan Tan, Okan Çakýroðlu ve sezon baþýnda
takýmla çalýþmalara katýlan Ali Efsat Aydýn, eski Baþkan
Velioðlu'yla maçý takip etti.
Zonguldak Belediyespor'un formasýný giyen Hakan Ateþ,
sosyal paylaþým sitesinde tribünlerde çekilmiþ bir kare
paylaþarak, "Büyük baþkan gelmiþ transfer harekatý
baþladý..." yazýsý herkesi heyecanlandýrdý. Fuat Velioðlu'nun
Kulübe yeniden Baþkan mý olacaðý sorularý akla geldi. Fuat
Velioðlu ile yaptýðýmýz telefon görüþmesinde, bu sezon Kulüp
Baþkanlýðý için bir niyetinin olmadýðýný sadece takýmýn eski
futbolcularýyla maçta hasret giderdiðini dile getirdi.
Gecede dernek Baþkaný
Abdullah Bakýr müzisyen oðlu
Oðuzhan'la þarký söyledi..
bir kez daha ispat ettiklerini belirten Zonguldak Beþiktaþlý
Taraftarlar Derneði Baþkaný Abdullah Bakýr gece yapmýþ olduðu
konuþmada þunlarý söyledi. " 2016 yýlýna girerken Zonguldak
Beþiktaþlýlar olarak bir araya gelmek ve yeni yýlý kutlamak, 2015
yýlýnýn gerilimini stresini atmak için böyle bir gece düzenledik.
Düzenlediðimiz bu gece de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor
ve diðer takýmlarý tutan dostlarýmýzda var. Çünkü þunu biliyoruz
ki futbol mücadelesi sahada olur, dostluklar baki kalýr. Bunun
için 2016 yýlýnýn dostluk, barýþ, kardeþlik ve centilmenlik
içersinde geçmesi dileðiyle tüm dünya da barýþ istiyoruz, ayrýca
gecemize katýlan dostlarýmýza ve arkadaþlarýmýza buradan da
ayrýca teþekkür etmek istiyorum " dedi.
ÝHSANÝYESPOR
HAKEMLERDEN YANA DERTLÝ
Birinci Amatör Lig Merkez grubunda mücadele eden Ýhsaniyespor,
hakem hatalarýndan dolayý açýklama yaptý. Geçen hafta oynanan
Gelikspor'la oynanan maçta çýkan olaylara deðinen Ýhsaniyespor
Kulübü Genel Kaptaný Yiðit Atalar, hakem hatalarýyla puanlarýnýn
gasp edildiðini öne sürdü.
Atalar açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi, "Geçtiðimiz hafta sonu
Kilimli Futbol sahasýnda oynanan Ýhsaniyespor-Gelikspor
müsabakasýnda çýkan olaylardan bu açýklamaya yapmaya gerek
duydum.
Ýhsaniyespor camiasý olarak biz her zaman iyi niyet içerisinde
mücadele ediyoruz. Fakat birkaç haftadýr göz göre göre iyi niyetimiz
su istimal ediliyor. Gerek bilerek, gerek hatayla son haftalarda
puanlarýmýz gasp ediliyor. Bizler camia olarak genç arkadaþlarý
topluma kazandýrmak ve sosyalleþtirme içerisinde olmaya devam
ettikçe yapýlan hatalar gittikçe artmaya baþlamýþtýr.
Hakem arkadaþlarýmýzýn hepsine saygýmýz sonsuzdur. Hata futbolun
olmazsa olmazýdýr. Hata yaparsýn gol yersin, hatayý iyi deðerlendirip
gol atarsýnýz. Nasýl ki futbolcular hata yapýyorsa hakemlerimizin de
hata yapmasý aþikar bir durumdur. Fakat bazý hatalar" Futbolun önüne
geçmemelidir." Kozlu da nasýl cesur kararlar verilebiliyorsa, Kilimlide
de saha ayýrt etmeksizin ayný kararlarý vermek gerekmektedir. Eðer
ben ki bir hakeme aðýr konuþuyorsam bana ceza veriliyorsa, diðer
takým yetkilisine de verilmelidir. Bu hafta oynadýðýmýz maçta diðer
kulübeden hakeme raðmen tehdit ettiler. Bunu yan hakemde duydu,
eðer duymadým derse de kul hakký yemiþ sayýlýr. Gözümüzün önünde
cereyan etti olay. Diðer kulübeden" illa sahaya girip dayak mý atalým
sana, adam gibi maç yönet" dendi ve bunu yan hakem duydu. Hocam
tehdit ediliyorsun burada, hakemi dövüyorlar niye orta hakemi
uyarmýyorsun dediðimde hakem arkadaþým bana lütfen yerinize geçin
duydum ben diyorsa iþte ben bunda art niyet ararým. Hele ki futbol
kural kitabýn da yazar arkadan müdahale yapan oyuncu sarý kartla
cezalandýrýlmalýdýr. Eðer sen o harekete sarý kart çýkarmýyorsan benim
oyumcumda buna itiraz ediyorsa ona da sarý kart çýkartýyorsan ve
ikinci sarý karttan kýrmýzý kartla oyundan atýyorsan bu hakem hatasýnýn
önüne geçer ve ben bunda artýk art niyet ararým. "
www.pusulagazetesi.com.tr
R
PUSULA
ÇOCUKLAR
GÜLSÜN D ÝYE
Ö
zel Olimpiyatlar Türkiye
tarafýndan, 'Özel' sporcularý
yaþýtlarýyla kaynaþtýrmayý
hedefleyen Karma Futbol
Turnuvasý Zonguldak'ta final
maçýyla tamamlandý.
10’da
Sayfa 12
12
Sayfa
6 Aðustos
2012Salý
Pazartesi
29
Aralýk 2015
HAKAN
ÞÜKÜR
GÝBÝ!
Furkan
Aydýn,
Beylerbeyi
ile oynanan
hazýrlýk
maçýnda
ilk kez
Zonguldakspor
formasýný
giyindi.
KAFAMI
KULLANACAÐIM
Haber: Suat ÖZGER - Ender YÜKSEL
Zonguldak'ýn
yeni forveti
PusulaTV'den
Ender Yüksel'e
konuþtu.
Ender YÜKSEL
Furkan Aydýn
Yeni transfer
güçlü fiziðiyle
dikkat
çekiyor.
KÝLÝMLÝ'DE
BAÞKAN DEÐÝÞÝYOR MU?
Fotoðraf: S
uat ÖZGER
Eski ve yeni Baþkanlar,
Kilimli - Leventspor
maçýný protokol
tribününde birlikte
izledi.
Fuat Velioðlu
Naci Çoban
Geçtiðimiz
sezon Kilimli Belediyespor'u Bölgesel
Amatör Lig'e taþýyan eski Kulüp Baþkaný Fuat Velioðlu ve
takýmýn eski oyuncularýn hep birlikte Leventspor maçýný
takip etmesi camiayý heyecanlandýrdý.
11’de
Zonguldakspor'un hücum hattýna
2. Lig'den transfer ettiði Furkan Aydýn,
ilk kez Pusula'ya konuþtu. Eskiden
kendisine Hakan Þükür'ü örnek
aldýðýný vurgulayan golcü futbolcu,
Zonguldakspor taraftarlarýna kafa golleri
izletmek için sabýrsýzlandýðýný dile getirdi.
Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor'un devre arasý
transfer döneminde Ýnegölspor'dan kadrosuna kattýðý Furkan Aydýn,
PusulaTV'ye iddialý açýklamalarda bulundu.
Bir dönem Fenerbahçe'nin alt yapýsýnda oynayan ve Christoph
Daum döneminde A takýmla çalýþmalara katýlan forvet oyuncusunun,
profesyonel kariyerinde 30 golü buluyor.
Zonguldakspor'la birlikte Antalya kamp çalýþmalarýna katýlan
futbolcu, sezonun ikinci yarýsýnda atacaðý gollerle takýmýn
Þampiyonluða ulaþmasýna katký saðlayacaðýný ifade etti.
HAKAN ÞÜKÜR GÝBÝ GOLLER ATACAÐIM
Eskiden Galatasaray ve Milli takýmýn eski golcüsü Hakan Þükür'ü
örnek aldýðýný belirten Zonguldakspor'un yeni transferi, "2-3 Kulüpten
teklif geldi ancak Zonguldakspor benim için öncelik oldu çünkü
büyük bir camia. Zonguldaksporlu taraftarlarýn takýmlarýna
sahiplendiðini biliyorum, bir çok kulüpte bunu göremiyorsun. Bu
futbolcularýn içinde çok önemli, onlarý mahcup etmeyeceðiz
inþallah. Taraftarýn karþýsýnda futbolcu daha fazla motive olur,
bunu da Zonguldakspor'da yaþamak istiyorum. Uður Yalçýn
geçen seneden takým arkadaþýmdý, çok yardýmcý oldu
ayný þekilde diðer arkadaþlarýmda. Kýsa zamanda
takým arkadaþlarýma alýþtým, iç içeyiz hep birlikte.
Hakan Þükür vardý kendime örnek aldýðým attýðý
kafa golleri beni etkiliyordu. Bende kendimi
geliþtirmeye baþladýðýmda bunu yapabildiðimi
gördüm. Ýkinci yarý Zonguldakspor taraftarlarýna güzel
kafa golleri izletmek istiyorum.
OKAN EKEN’ÝN ÝYÝ OLMASI BENÝ
DAHA FAZLA HIRSLANDIRIR
Kendi mevkisinde oynayan Okan Eken'i tanýdýðýný ve
rekabetin takýma katký saðlayacaðýný belirterek, " Liderle aramýzda 9 puan var,
bu hiç önemli bir fark deðil. Lideri de yakalayabiliriz vura vur gittiðimiz
Bir döneme
zaman, en kötü Play-Off olacaktýr. Okan Eken'i daha önceden tanýyordum, çok
damga
iyi bir forvet. Okan'ýn iyi olmasý beni daha fazla hýrslandýrýyor, hoþuma da
vuran Hakan
gidiyor. Ýkimiz birlikte te oynayabiliriz, bu hocanýn kararý. Ben beklerim Okan
Þükür attýðý
oynar veya tam tersi, hiç sýkýntý yok.
kafa
DÜZCESPOR'U YENERSEK BÝZÝ KÝMSE DURDURAMAZ
golleriyle
Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda konuk edecekleri Düzcespor maçýna da deðinen
hafýzalara
tecrübeli forvet, "Sezonun ilk yarýsýnda taraftar takýmlarýný hep yanýnda olmuþ,
kazýnmýþtý.
Düzcespor maçýnda daha fazla ilgi göstereceklerini tahmin ediyorum. Bu beni
heyecanlandýrýyor, heyecanlandýðým zaman daha etkili olduðumu
düþünüyorum. Düzcespor galibiyetiyle baþlarsak ikinci yarýya karþýmýzda kimsenin durabileceðini
düþünmüyorum. Daum döneminde Fenerbahçe'ydim bir sene A takýmdaydým, çok çalýþarak o düzeye
gelmek istiyorum.
Download

`En çok şikayet