K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TA N I C E
KARLOV ARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH V ARECH
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:[email protected], ID:t3jai32
Aktuální epidemiologická situace ve výskytu virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ typu A
Od září 2014 se začaly na Chebsku objevovat jednotlivé případy virové hepatitidy typu A bez
významnější epidemiologické souvislosti. Mezi nemocnými dominovaly dospělé osoby. V prosinci
2014 byl zachycen první případ muže s drogovou anamnézou. Díky spolupráci s o.p.s. Kotec,
Městskou policií v Chebu, Policií ČR – obvodním oddělením v Chebu se pracovníkům
protiepidemického oddělení KHS Karlovarského kraje podařilo aktivně vyhledat řadu nemocných a
izolovat je na infekčním oddělení. Na vyšetřování osob podezřelých z nákazy se aktivně podílí KKN a.s.
Od ledna 2015 je výskyt virové hepatitidy A na Chebsku označován jako epidemie „KLASTER“. Během
února – dubna 2015 byla hlášena onemocnění zejména u kontaktů dříve hlášených nemocných
virovou hepatitidou typu A a byly zaznamenány první případy na Sokolovsku a Karlovarsku s
epidemiologickou souvislostí na Chebsko. Od září 2014 k dnešnímu dni onemocnělo v rámci epidemie
„KLASTER“ celkem 76 osob, a to 65 z okresu Cheb, 8 z okresu Sokolov a 3 z okresu Karlovy Vary.
Celkem 43 postižených spadá do skupiny drogově závislých a osob bez přístřeší, tj. 56,6 %. Mezi
nemocnými dominují muži (66 %). Přehled hlášených případů virové hepatitidy typu A dle data
onemocnění uvádí graf č. 1 a věkovou distribuci graf č. 2.
Všem osobám v kontaktu s nemocnými byl stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost
epidemiologicky závažnou (např. pracovníkům v potravinářství) zvýšený zdravotnický dozor, kterým
je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Ve školských zařízeních, kde se objevil
případ onemocnění, v zařízeních, která nabízí pomoc drogově závislým a osobám bez přístřeší a na
vybraných veřejně přístupných toaletách byla rozhodnutím nařízena protiepidemická opatření.
Celkem bylo v souvislosti s epidemií „KLASTER“ vydáno 468 rozhodnutí, z toho 414 lékařských
dohledů, 33 zvýšených zdravotnických dozorů a 21 rozhodnutí stanovujících/ukončujících
protiepidemická opatření v kolektivech.
Graf č. 1 – Přehled hlášených případů virové hepatitidy typu A dle data onemocnění
Epidemie "KLASTER" - počet případů VHA
v období 35KT 2014 - 15KT 2015 dle data onemocnění
14
počet případů
12
10
8
CH
6
SO
4
KV
2
0
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
kalendářní týden data onemocnění
Graf č. 2 – Věková distribuce nemocných virovou hepatitidou typu A
počet případů
Epidemie "KLASTER" - věkové rozložení nemocných VHA
v období 35KT 2014 - 15KT 2015
30
25
20
15
10
5
0
věková skupina
Mimo epidemii „KLASTER“ byla hlášena v letošním roce 2015 další 3 onemocnění virovou hepatitidou
A bez prokázané epidemiologické souvislosti na Chebsko, a to 2 případy z okresu Karlovy Vary a 1
případ z okresu Sokolov. V souvislosti s těmito případy byla rozhodnutím rovněž nařízena
protiepidemická opatření, bylo vydáno celkem 132 rozhodnutí, z toho 118 lékařských dohledů, 12
zvýšených zdravotnických dozorů a 2 rozhodnutí stanovující protiepidemická opatření v kolektivu.
Připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní
hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou
dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně
ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další
podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.
Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě
chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech
Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu.
V Karlových Varech dne 14. 4. 2015
Ing. Martina Prokopová
vedoucí protiepidemického odboru
Download

Žloutenka typu A - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje