INFORMACE
farnosti katedrály Svatého Ducha
a
farnosti kostela svatého Antonína
19. dubna 2015 – 3. neděle velikonoční
Číslo 249
ZPRÁVY DUCHOVNÍ SPRÁVY
Mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 25. 4. v 16 hodin.
Májové pobožnosti budou:
 v kostele Panny Marie od pátku 1. 5. po celý měsíc květen každý den vždy po večerní mši svaté, která tam
začíná vždy v 18.30, jen ve středu začíná vždy až v 19.30 hodin. Tzn. že v květnu večerní mše svaté v katedrále
nebudou a od pátku 1. 5. zde budou mše svaté ráno v 7 hodin (po celý květen);
 v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové budou v květnu v týdnu mše svaté v úterý, ve středu, ve
čtvrtek a v pátek v 18.30. Po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Májová pobožnost (bez mše
svaté) tam bude také v neděli v 18.30 hodin. První mše svatá s májovou pobožností tam bude v pátek 1. 5.
Před prvním pátkem v květnu budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření:
 v katedrále – ve čtvrtek 30. 4. a v pátek 1. 5. od 17 do 18 hodin. Po 18. hodině přicházejte již do kostela Panny
Marie. Prosím přicházejte k přijetí svátosti smíření hlavně ve čtvrtek, bývá zde totiž méně lidí než v pátek;
 v kostele sv. Antonína - ve středu (29. 4.) a v pátek (1. 5.) od 17.45 hodin.
Adorace na první pátek v květnu (1. 5.) bude:
 v katedrále - od 17 hodin. V 18 hodin zde bude společná adorace se svátostným požehnáním a v 18.30 hodin
bude mše svatá v kostele Panny Marie;
 v kostele sv. Antonína – výjimečně nebude, bude zde májová pobožnost.
Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou v katedrále v neděli 3. 5. od 17.30 hodin.
Všechny Vás srdečně zvu k účasti.
František Hladký
Přehled o hospodaření farnosti u katedrály Svatého Ducha v roce 2014
(doplnění k Informacím farnosti katedrály Svatého Ducha a kostela sv. Antonína č. 243/2015.):
V roce 2014 se uskutečnilo osm mimořádných sbírek: na Svatopetrský haléř, na charitu, na diecézi, na bohoslovce,
na církevní školství, na misie a 2x na pojištění církevních budov v diecézi. Celkem tyto sbírky činily 107 597 Kč.
Příjmy farnosti:
Řádné sbírky při bohoslužbách
Dary od fyzických osob
Nájemné za pole a trafostanici na děkan.
Příspěvek kněží na bydlení na děkanství
Hradecká lesní a dřevařská společnost
Příspěvky na restaurování pastoforia
(město Hradec Králové + MK ČR)
Příspěvek na opravu kaple sv. Klimenta
(město HK)
Příspěvek na opravu el. zabezp. systému
(EZS) v katedrále (MK ČR)
Celkem
293 220 Kč
250 575 Kč
79 650 Kč
66 000 Kč
30 000 Kč
157 000 Kč
335 000 Kč
60 000 Kč
1 271 445 Kč
Výdaje farnosti:
Bohoslužebné výdaje (svíce, hostie,
mešní víno, květiny, liturg. knihy atd.)
Režijní výdaje (elektřina, plyn, vodné,
stočné, telefon, dom. odpad apod.)
Mzdy zaměstnanců
Drobná údržba (žárovky, zámky, revize
plyn. rozvodů, údržba elektroinstalace,
EZS, úklid. prostředky apod.)
Kancelářské potřeby (počítač, kopírka,
tonery, papír atd.)
Restaurování pastoforia v katedrále
Výměna vysílače u EZP na PCO
Zhotovení relikviáře pro ostatky J. P. II.
Opravy v kapli sv. Klimenta
Biskupství - za pastorační asistenty
Biskupství - fond solidarity + účetnictví
Daň z nemovitostí a bank. poplatky
Celkem
33 230 Kč
274 679 Kč
62 000 Kč
95 364 Kč
6 209 Kč
260 414 Kč
102 136 Kč
50 380 Kč
121 000 Kč
36 000 Kč
33 929 Kč
9 424 Kč
1 084765 Kč
Upřímně děkuji Vám, kteří přispíváte na sbírky při nedělních a svátečních mších svatých, i Vám, kteří podnikáte
a přispíváte na provoz naší farnosti větším obnosem formou darů. Vděčné poděkování patří i akciové společnosti
Hradecká lesní a dřevařská společnost za poskytnutí daru na údržbu památek. Rád děkuji také Ministerstvu kultury
ČR a městu Hradci Králové za finanční příspěvek na dokončení restaurování pastoforia v katedrále a opět
Ministerstvu kultury ČR za finanční příspěvek na výměnu vysílače sloužícího k napojení EZS v katedrále na Pult
centralizované ochrany Policie ČR. Pokládám za důležité zde připomenout, že za všechny dobrodince naší
farnosti je obětována mše svatá v katedrále každou první neděli v měsíci v 9.30 hodin.
Ekonomickou radu farnosti u katedrály Svatého Ducha jsem jmenovat v úterý 14. 4. 2015. Tvoří ji duchovní
správce, Ing. Josef Melichar, Ivan Pokorný a sr. Mgr. Ing. Alena Rousová. ERF je jmenovaná na dva roky. Při
jejím prvním setkání jsem jednotlivým členům předal jmenovací dekrety a stanovy a seznámil jsem je s výsledky
hospodaření naší farnosti za minulý rok. Mluvili jsme také o hlavním úkolu pro letošní rok, a tím je dokončit
opravu kaple sv. Klimenta tak, aby tam na podzim letošního roku mohly začít bohoslužby. Mluvili jsme
o ekonomických perspektivách farnosti na příští období.
František Hladký
Jednání Pastorační rady při katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové se konalo v pátek 10. 4. Na programu byla
hlavně příprava Noci kostelů, která se bude konat 29. 5. 2015. Shodli jsme se, že v katedrále by ústředním tématem
mělo být uctění ostatků sv. Jana Pavla II. Veřejnosti bude také blíže představen relikviář, v němž jsou ostatky
uloženy (zhotovený zlatníkem Pavlem Šrytrem), a připomeneme si návštěvu Jana Pavla II. v Hradci Králové. Další
informace o chystaném programu se dovíte v některém dalším čísle zpravodaje.
Příští setkání pastorační rady bude 5. 6. 2015 – vážení farníci, pokud máte nějaké připomínky nebo podněty
týkající se farnosti, předejte je, prosím, některému členu pastorační rady. Děkujeme.
Božena Klabalová, zapisovatelka
Misijní koláč a výstava v kostele. Stalo se již tradicí, že v kostele Panny Marie jednu neděli ve velikonočním
období věnujeme dobročinnosti a misiím. Zveme vás proto v neděli 19. 4. po mši svaté v 10.15 na akci „Misijní
koláč“. Přijďte všichni, kdo si rádi dáte dobrou kávu a k ní zákusek, popovídáte si s druhými a třeba ještě přispějete
na dobré úmysly misionářů Papežského misijního díla.
Zároveň můžete v kostele Panny Marie navštívit výstavu výtvarných prací, která vzešla z postní soutěže dětí na
téma „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ž 23“ Výtvarně ji podpořily také děti z církevní mateřské školy.
Výstava je volně přístupná po celé velikonoční období.
Helena Nerudová
KMC Sedmikráska zve na Nordic Walking. Ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 10 hodin vás čeká (nejen) v Sedmikrásce
povídání o Nordic Walking s Jaruškou Morávkovou. Dozvíte se, jak NW vznikl, jak vypadá správná technika
chůze s holemi, jak je možno s holemi cvičit. Nebude chybět praktická ukázka (krátká procházka venku). Hradí se
pouze obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno.
Dominika Stráníková
Schůzka Ekumenického společenství se koná v pondělí 27. 4. v 18 hodin v Církvi adventistů sedmého dne (proti
staré nemocnici).
Veronika Opletalová
Namalujte kamínek pro děti s postižením. Každý kamínek nám pomůže pomáhat. Omalované kamínky budou
k prodeji za 10 až 20 Kč v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů od 19. do 28. června v HK
na stánku Kruhu dobrovolníků v Žižkových sadech. Malujte libovolnou technikou, hodí se i temperové barvy.
Výtěžek je určený na podporu Střediska rané péče Sluníčko, která pomáhá rodinám s dětmi s postižením čelit
nepřízni osudu. Z výtěžku budou nakoupeny pomůcky pro práci s dětmi s autismem, Downovým syndromem,
s vadami zraku i dalším postižením. Dětem bude navíc hrazena canisterapie a hipoterapie. Kamínky doručte do 15.
června na adresu Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, další informace 774 836 276, [email protected],
www.charitahk.cz.
Petra Zíková, Oblastní charita HK
Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá „Duchovní obnovu pro svobodné, ovdovělé, rozvedené…“
Termín: 23.–26. 4. 2015
Místo: penzion Marianum v Janských Lázních
Exercitátor: P. Jan Linhart
Přihlášky CPR HK, e-mail: [email protected], tel. 495 063 430 (734 435 360).
Zveme vás na duchovní program zaměřený především na obnovu vztahu člověka k Bohu, vnitřní uzdravení
a upevnění vlastního sebevědomí.
Irena Zbrojová
Čtrnáctideník. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.deknstvihk.cz. Příspěvky
a připomínky zasílejte na e-mail: [email protected] vždy nejpozději do 18.00 hodin ve čtvrtek před nedělí, kdy vyjde další číslo Informací.
Download

aktuální informace