NÁVOD NA POUŽITIE
Model: PSAB-60/B
ALTRA 265
Model: PSAB-60/B
ALTRA 265
STROPNÍ SVÍTIDLO
STROPNÍ SVÍTIDLO
Pøed použitím tohoto výrobku si prosím pøeètìte návod a postupujte podle bezpeènostních naøízení a instrukcí,
nebo svìøte montáž odborné firmì.
Pred použitím tohto výrobku si prosí preèítajte návod a postupujte pod¾a bezpeènostných nariadení a
inštrukcií, alebo zverte montáž odbornej firme.
Dìkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
Ïakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX s.r.o.
Technické údaje:
Výkon: 60W/E27
Napätie: 220-230V, 50Hz
Umiestnenie: interiér, exteriér
Krytí: IP44
Rozmer: 265X100mm
Technické údaje
Výkon: 60W/E27
Napìtí: 220-230V, 50Hz
Umístìní: interiér, exteriér.
Krytí: IP44
Rozmìr: 265X100mm
Instalace:
1. Sundejte sklenìný kryt otoèením proti smìru hodinových ruèièek (viz obr. 1)
2. Pøidržte základnu svítidla proti zdi, oznaète otvory pro vrtání. Pozor na možné porušení existujících kabelù
ve zdi.
3. Vyvrtejte díry do zdi a vložte hmoždinky ( 6mm prùmìr).
4. Protáhnìte kabely základnou svítidla..
5. Pøišroubujte základnu (viz obr. 2).
6. Pøipojte kabely do svorkovnice podle oznaèení.
7. Upevnìte sklenìný kryt otoèením podle smìru hodinových ruèièek (viz obr. 3)
Inštalácia:
1. Zložte sklenený kryt otoèením proti smeru hodinových ruèièiek ( viz. obr. 1 )
2. Pridržte základòu svietidla oproti stene, oznaète otvory pre vàtanie. Pozor na možné porušenie existujúcich
káblov v stene.
3. Vyvàtajte diery do steny a vložte hmoždinky ( 6mm priemer ).
4. Pretiahnite káble základòou svietidla.
5. Priskrutkujte základòu (viz obr. 2).
6. Pripojte káble do svorkovnice pod¾a oznaèenia.
7. Upevnite sklenený kryt otoèením pod¾a smeru hodinových ruèièiek (viz obr. 3)
Za Plafonierou S môže by zapojenie až 10 svietidiel Plafonier ALTRA 265
Za Altru S je možné zapojit až 10 Alter 265.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Poškozené sklo ihned vymìòte.
Používejte pouze doporuèené zdroje (60W velká baòka) nebo úsporné žárovky.
Poškodené sklo ihneï vymeòte.
Používajte iba doporuèené zdroje (60W, ve¾ká banka), alebo úsporné žiarovky
Pri mechanickom poškodení nemôže by uznaná záruka.
Pøi mechanickém poškození nemùže být uznána záruka.
INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES
Model:PSAB-60/B
Modell:PSAB-60/B
Model:PSAB-60/B
ALTRA 265
STROPNÍ SVÍTIDLO
Before using or installing the light fixture, kindly read the instructions and
follow safety rules or let the qualified company mount it.
ALTRA 265
ALTRA 265
LUMINARIA DE TECHO
DIE DECKENLAMPE
Vor einer Benutzung der Lampe, bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung und
berücksichtigen Sie Sicherheitsweisungen. Oder lassen Sie die Installation für
eine Fachfirma.
Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique de
medidas de precautión e instrucciones o deje el montaje a la compania
qualificada.
Vielen Dank für Ihren Ankauf von der Firma Panlux s.r.o.
Gracias, que Usted se ha comprado el producto de
companía PANLUX s.r.o.
Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.
Technical datas:
Wattage: 60W/E27
Power supply: 220-240V, 50Hz
Installation sit: indoors/ outdoors
Protection: IP44
Dimensiones: 265X100mm
Technische Daten:
Leistung: 60W/E27
Eingangsspannung: 220-230V, 50Hz
Standort: Interieure, Exterieur
Schutzart: IP44
Gemäße: 265X100mm
Datos técnicos
Wattaje: max. 60W/E27
Volaje: 220-230V, 50Hz
Emplazamiento: interior, exterior.
Protección: IP44
Dimensiones: 265X100mm
Instalation:
1. Take down the glass shade by turning it anti-clockwise (see fig.1).
2. Hold base against the wall and mark drill holes, paying attention to any
existing wiring in the wall.
3. Drill the holes, insert wall plugs ( 6mm dia).
4. Put the power wire and load wire through the base holes.
5. Screw the base into place (see fig. 2).
6. Connect the mains power supply and the load wire to the connection
terminal according to connection-wire mark.¨
7. Fit glass shade and turm it clockwise (see fig. 3)
Installation:
1. Der Glasdeckel durch ein umkehren abnehmen (siehe Bild 1.)
2. Halten Sie die Grundgestell bei der Wand, bezeichnen Sie Löcher für
Bohrung. Geben Sie Acht auf die existierenden Kabel.
3. Bohren Sie die Löcher und legen Sie Dübel ein. (Durchschnitt 6mm).
4. Ziehen Sie Kabel durch Grundgestell durch.
5. Schrauben Sie Grundgestell an. (siehe Bild 2)
6. Verbinden sie Kabel in die Klemmleiste nach der Bezeichnung.
7. Befestigen Sie den Glasdeckel durch ein umkehren. (siehe Bild 3)
It can be connected 10 lights Altra 265 into the Altra S.
Hinter Altra S kann man fast 10 Altras 265 einschalten.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Instalace:
1. Quite la cubiera vidria girandola contra dirección de horas. (imagen. 1)
2. Abraze la base sobre la pared y marque los agujeros para taladrado.
Tenga quidado duranto taladrado y no corte los cabeles en la pared.
3. Taladre agujeros y inserte las espigas (diam. 6mm)
4. Prolonge cabelos a través la base de la luminaria.
5. Tornille la base (imagen 2)
6 Conecte cabelos en cuadro de bornes.
7. Sujete la cubierta girandola (imagen. 3)
Usted puede conectar hasta 10 Altra 265 detrás de Altra S.
1.
2.
3.
The damaged glass must be replaced immediately.
Kindly use only recommended light sources (60W large bulb)or energy
saving lamps.
Beschädigtes Glas sofort wechseln.
Benutzen Sie nur die empfohlene Quellen (60W große Birne) oder
Sparglühbirnen.
.
Si la cubierta esta rompida, la cambié cuanto antés.
Use solo las lumbreras/ampollas de marca (60W ampolla grande) o las
lámparas ahoradoras.
If the light fixture is mechanically damaged, guarantee
cannot be allowed.
Bei einer mechanischen Beschädigung kann man keine
Garantie erkennen.
Si la luminaria esta averiada mechanicamente, la garantía
ne estará aceptada.
Download

Světla, svítidla a osvětlení - PANLUX | eshop českého výrobce svítidel