é-on
VÝii: arr.i'
E.oH Česká republika, s.r.o.
E.oN Česká republika, s'r.o., F. A. Gerstnera 215116,37o 49 ČeskéBuděiovice
F. A. Gerstnera 215116
3zo +9 ČeskéBudějovice
www.eon.cz
obecní úřad Ludíkov
Ludíkov 84
680 01 BOSKOVICE
T 840 111 333
[email protected]
0oponuČeruĚ
ČeskéBudějovice,
Naše značka
01505733
17
.3.2015
Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. oN Distribuce, a.s.
upozornit, že v katastru Vašíobce / Vašeho města bude z důvodu
plánovaných prací nazařizení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu'
a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení $ 25,
odst. 5 zákona č. 45812000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) započetía skončeníomezení nebo přerušení
dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15
dnů předem.
Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na uřední
desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu
oznárnení obyvatelům dalšímzpůsobem v místě obvyklým, nejpozději
15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny.
Předem děkujeme zaYáš vstřícný přístup.
E.oN Distribuce,
S přátelským pozdravem
E.oN Česká republika, s.r.o.
Sídlo společnosti:
ffi,&n
r.oru Česká repuotila,
s.r.o
xegionáinÍ správa
Prostějov
:-::-
;*1
,,-
-
00t
ČeskéBuděiovice
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C' vložka 15066.
lČ' 257 33 591
DlČ: cz257335g1
é-on
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací nazaÍizenídistribučnísoustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 07.04.2015 od 09:30 do 16:00
Ča't obce
Ludíkov
Obec
Ludíkov
Němčice
Němčice
Vypnutá oblast:
vypnutá bude obec Ludíkov, část obce Němčice - (od domu číslopopisné 42,99
směr Ludíkov/včetně postranních ulic/)
a3l
odběratelská trafostanice Němčice _ T Mobile (č. 700122)
Odběratelská trafostanice Němčice _ Družsfuo (č.301088)
Společnost E.oN Distribuce, a.s. jako provozovatel distribučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazékladé ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákonaě.45812000
Sb. ve znénipozdějšíchpředpisů (energetický zríkon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti povaŽovat energetické zaiízeni za
zaÍízenípodnapětím.
Případné použitívlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vŽdy
projednat se společnostíE.oN Česká republika, s.r.o.
Pro případné dalšíinformace volejte E.oN Zákaznickou linku 840 1l1 333 nebo navštivte
www.eon.cz,kde v části věnované distribuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek elektřiny,
nebo pouŽij te přímo adresu http l l p orta|.eon. czl csl otý .
:
Děkujeme Yám za pochopení.
E.ON Distribuce,
a.s.
#,8n -.r---r/
e.on
Česká'"ouoíár.r'}
správa
Prostějov
Regionální
'
+l+;-
- .,^,.j-:._]'o*
é-on
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízeti distribučnísoustavy - rekonstrukcí, oprav, údrŽboých
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 07.04.2015 od 10:00 do 1.1:00
Obec
Ludíkov
Cást obce
Ludíkov
Vypnutá oblast:
vypnutá bude část obce od domu číslopopisné 41,32,33 po domy číslopopisné 107,
109, 109
Společnost E.oN Distribuce, a.s. jako provozovatel distribučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazákladě ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zžkonač.45812000
Sb. ve zněnipozdějších předpisů (energetický zzkon). Žaaarne odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zaÍízeníza
zařízenípodnapětím.
V
Případné pouŽití vlastního náhradního zdtoje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společnostíE.oN Česká republika, s.r.o.
Pro případné dalšíinformace volejte E.oN Zékaznickou linku 840 1l l 333 nebo navštivte
www.eon.cz,kde v části věnované distribuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek elektřiny,
nebo použij te přímo adresu hw. l l poÍtal.eon.czl csl otý .
Děkujeme Yám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
Download

1 MB - Obec Ludíkov