AKADEMIE
16
LIDOVÉ NOVINY
Úterý 7. dubna 2015
Vyzkoušejte si přijímačky na VŠ
V dnešním vydání Akademie si uchazeči o vysokoškolské
studium mohou vyzkoušet ukázkové úlohy z matematiky,
které připravuje společnost Scio. Jejich náročnost odpovídá
osnovám matematiky pro gymnázia. Kompletní test obsahuje
30 úloh a na jejich řešení mají účastníci 90 minut. Absolvovat
jej lze v rámci Národních srovnávacích zkoušek Scio, které
se konají šestkrát ročně na mnoha místech České republiky.
Na jejich základě si mnoho fakult vybírá své budoucí
studenty. Při řešení testu není možné používat žádné
pomůcky (tabulky, kalkulačka). Součástí zadání jsou volné
stránky na poznámky a přehled důležitých vzorců.
3. Počet všech přirozených čísel,
která vyhovují rovnici
( x − π ) ⋅ ( 2 x + 1) ⋅ ( 7 − x ) ⋅ ( x +
je:
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
)
2 =0
4. Druhá odmocnina z podílu
libovolného nenulového reálného
během posledního roku zvětšila
o 100 000 %. Nová cena byla
vzhledem k původní ceně větší:
(A) 101krát
(B) 999krát
(C) 1000krát
(D) 1001 krát
(E) 100 000 krát
13. Ze tří různých číslic je
vytvořeno největší možné
trojciferné číslo a druhé největší
možné trojciferné číslo. Jejich
součet je 1655. Součet těchto tří
číslic je:
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) 13
čísla x a jeho převrácené
hodnoty je rovna:
(A)
(B) x
x
(C)
1
x
(E)
x
(D)
1
5. Rovnost
1
=
x −1
2. Rozdíl druhých mocnin dvou
po sobě jdoucích přirozených
čísel je 2011. Součet těchto dvou
čísel je:
(A) 56
(B) 144
(C) 512
(D) 2 011
(E) Taková čísla neexistují.
12. V jedné zemi se cena zboží
1
2
x − 2x + 1
platí pro všechna reálná
čísla x, pro něž je:
(A) x ≥ − 1, x ≠ 1
(B) x ≥ 0, x ≠ 1
(C) x ≥ 1
(D) x > 1
(E) x < 1
6. Kvádr byl obarven
Co uchazeče čeká? Matematické úlohy testují základní znalosti algebry, funkcí, rovnic,
kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky. Součástí testu jsou také úkoly z geometrie.
FOTO MAFRA ARCHIV
červenou barvou a následně
rozřezán rovnoběžně se
svými stěnami na několik
shodných krychliček. Víme,
že právě 13 ze vzniklých
krychliček nemá obarvenou
ani jednu svou stěnu. Počet
krychliček, které mají
obarvené právě dvě své
stěny, je:
(A) 13
(B) 52
inzerce
Děkanka Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
vypisuje výběrová řízení
na místo odborného asistenta/odborné asistentky
 na katedře občanské výchovy a filozofie
požadavky: VŠ vzdělání, Ph.D., obor sociologie, min. 5 let praxe ve výuce na VŠ
 na katedře informačních technologií a technické výchovy
požadavky: VŠ vzdělání pedagogického směru, Ph.D., obor projektové
řízení, informatika, min. 4 roky praxe, z toho min. 3 roky na ZŠ nebo SŠ,
zkušenosti s výukou na VŠ, částečný úvazek (0,2)
 na katedře biologie a environmentálních studií
požadavky: VŠ vzdělání pedagogického směru, Ph.D., obor botanika
- anatomie a morfologie rostlin a hub, min. 5 let praxe
 na katedře pedagogiky
(C) 54
(D) 60
(E) 68
7. Obdélník je jedním osovým řezem
rozdělen na dva obdélníky, z nichž
každý má obvod 140 cm. Jiným osovým
řezem je rozdělen na dva obdélníky,
z nichž každý má obvod 100 cm. Obvod
původního obdélníku je:
(A) 180 cm
(B) 160 cm
(C) 140 cm
(D) 120 cm
(E) 100 cm
8. Z následujících čísel je největší:
a = (1 · 2) · (2011 · 2012)
b = (1 + 2) · (2011 · 2012 )
c = (1 · 2) · (2011 + 2012)
d = (1 + 2) + (2011 · 2012)
e = (1 + 2) + (2011 + 2012)
(A) a
(B) b
(C) c
(D) d
(E) e
9. Heslo, které má 5 znaků, je
sestavené z číslic a z malých písmen
mezinárodní abecedy (která má celkem
požadavky: VŠ magisterské vzdělání, obor výživa člověka, přip. potravinářská chemie, CSc. nebo Ph.D. ve stejném oboru, min. 5 let praxe na VŠ
(výuka předmětů zaměřených na výživu a stravování)
na místo asistenta/asistentky VŠ
 na katedře pedagogiky
požadavky: VŠ magisterské vzdělání, obor výchova ke zdraví, příp. rodinná výchova, nejméně 5 let učitelské praxe na ZŠ nebo SŠ (výuka v požadovaném oboru), zkušenost s výukou na VŠ
 2 místa na katedře primární pedagogiky (0,4 a 0,25)
požadavky - úvazek 0,4: VŠ magisterské vzdělání, obor předškolní pedagogika, zahájené doktorské studium, min. 2 roky praxe na pedagogické
fakultě, výuka v oboru učitelství pro MŠ a v oboru předškolní pedagogika
požadavky - úvazek 0,25: VŠ magisterské vzdělání, obor dramatická výchova (DAMU) a učitelství pro mateřské školy nebo předškolní pedagogika, min. 2 roky praxe na pedagogické fakultě, výuka v oboru, lektorská
činnost v oblasti dramatické výchovy
Nástup: září, říjen 2015
Písemné přihlášky doložené profesním životopisem (u odborných asistentů včetně seznamu publikační činnosti) a kopiemi dokladů o vzdělání přijímá personální odd. PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
([email protected]) do 30 dnů od uveřejnění v denním tisku.
Bližší informace naleznete na úřední desce PedF UK (www.pedf.cuni.cz).
10. Šest chlapců a šest
děvčat (mezi nimi Emil,
Felix, Gertruda a Hanka)
si chtějí zatančit. Počet
způsobů, jak mohou
utvořit šest (smíšených)
párů, pokud Emil nechce
tančit s Gertrudou a Hanka
chce tančit s Felixem, je:
(A) 72
(B) 84
(C) 96
(D) 120
(E) 600
(C)
(E)
5⋅
8
π
8⋅
5
π
(D)
9⋅
6
π
15. V trojúhelníku ABC je dána
délka strany c = |AB| = 8 cm
a těžnice t = |AS| = 10 cm.
Strana a = |BC| může měřit:
(A) 2 cm
(B) 4 cm
(C) 18 cm
(D) 36 cm
(E) 40 cm
11. Množinou všech bodů [x, y]
v rovině, pro jejichž souřadnice
x, y R současně platí nerovnosti
y ≤ 2, x − y ≤ 0, x + y ≥ 2, je:
(A) prázdná množina
(B) bod
(C) přímka
Řešení:
SCIO TESTY
V AKADEMII LN
24. 3. Všeobecné studijní předpoklady
31. 3. Základy společenských věd
■ 7. 4. Matematika
■ 14. 4. Biologie a chemie
■ 21. 4. Angličtina a němčina
■
■
(Ne)studijní stáž v zahraničí
 2 místa na katedře primární pedagogiky (úvazek 1 a 0,6)
požadavky-plný úvazek: VŠ magisterské vzdělání, Ph.D. v oboru pedagogika,zaměřenínapředškolnípedagogiku,min.5letpraxenafakultěpřipravujícíučitele-výukavoboruučitelstvíproMŠavoborupředškolnípedagogika
požadavky - částečný úvazek: zaměření na dramatickou výchovu, VŠ magisterské vzdělání, Ph.D. v oboru pedagogika, zaměření na předškolní pedagogiku, min. 4 roky praxe na fakultě připravující učitele - výuka v oboru
učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ, min. 4 roky praxe na ZŠ nebo v MŠ,
lektorská činnost v oblasti dramatické výchovy v kurzech celoživotního
vzdělávání učitelů z praxe
26 písmen). Na každém místě hesla
může být libovolný znak, znaky
se mohou libovolně opakovat.
Maximální počet všech hesel, která
můžeme takto sestavit, je:
(A) 265
(B) 355
(C) 365
(D) 535
(E) 536
14. Koberec délky 4 m, šířky 1 m
a tloušťky 0,8 cm byl svinut do role
tvaru válce o výšce 1 m (mezi
svinutými vrstvami nejsou žádné
mezery). Poloměr (v cm) válcovité
role je nejblíže k číslu:
(A)
(B)
10
12
8⋅
4⋅
π
π
1 D, 2 D, 3 B, 4 A, 5 D, 6 D, 7 B, 8 B, 9 C, 10
C, 11 D, 12 D, 13 E, 14 E, 15 C
1. David hraje každý všední den
fotbal a v sobotu i v neděli chodí
do posilovny. Dnes se sportovně
vyžíval jinak než předevčírem.
Počet dní v týdnu, které tomuto
popisu vyhovují, je:
(A) 0
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
(D) vnitřní oblast trojúhelníku včetně
jeho stran
(E) vnitřní oblast čtverce
MGR. JAN ORAVA
zahraniční oddělení
NEWTON College
DÁVÁME SLOVO VŠ
O
přínosu zahraničních studijních stáží nejspíš nikdo nepochybuje. Dobrým příkladem je v tomto ohledu
program Erasmus, který dělá dobré jméno Evropské unii už od
roku 1987. Dokonce tak dobré, že
se Evropská komise rozhodla tuto
značku povýšit na Erasmus+ a zahrnula pod něj i ostatní aktivity
dříve spadající do programu celoživotního vzdělávání.
Od doby vzniku se výměnných
pobytů v rámci Erasmu zúčastnily více než tři miliony studentů.
Studijní přínos pro studenta může
být předmětem diskuse. Evropská komise si však nechala zpracovat studii týkající se přínosů nepřímo souvisejících se studiem
a zde je přidaná hodnota neoddis-
kutovatelná. Kromě toho, že se
díky Erasmu údajně narodilo více
než milion dětí, má zahraniční pobyt pozitivní vliv především na
osobnostní rozvoj studenta, což
může často převážit primární cíl
zahraničního pobytu, tedy úspěšně absolvovat vybrané předměty.
Velký přínos má zahraniční pobyt pro studenty manažerských
oborů. V cizí zemi jsou nuceni
řešit obtížné a nečekané situace.
Musejí přitom komunikovat v cizím jazyce, přičemž jazyk cílové
země ovládají jen výjimečně.
Životní zkušenost se v tomto
případě cení více než moudra
z učebnic. Pro personalistu má zahraniční pobyt uvedený v životopisu častokrát podstatně větší
váhu než dlouhý seznam předmětů absolvovaných v rámci běžného studia.
Škoda jen, že mnohé veřejné
univerzity přeceňují význam absolvovaných předmětů v zahraničí, pobyt neuznávají jako celek
a studenti si de facto musí kvůli
zahraniční stáži prodlužovat studi-
Velký přínos má
zahraniční pobyt
pro studenty
manažerských oborů.
V cizí zemi jsou
nuceni řešit obtížné
a nečekané situace.
um, aby splnili požadavky domácí univerzity.
Co kredity nevyčíslí
Naši studenti se vydali na konci
ledna na krátký studijní pobyt na
Tchaj-wan. I když žijeme v době
moderních médií, jsme zahlceni
informacemi a barevnými obrázky ze všech koutů světa, realita
Tchaj-wanu byla velmi vzdálena
očekávání. V rámci Evropy nás
jen tak něco nepřekvapí, ale pro
studenty, kteří se mimo Evropu
zpravidla pohybují v bezpečí hotelových resortů, představoval studijní pobyt na Tchaj-wanu kulturní šok. Naprosto rozdílný přístup
k výuce, občas zcela nepochopitelná tchajwanská mentalita. I přesto
účastníci hodnotí tuto zkušenost
s odstupem času velmi pozitivně.
Studenti vytěžili z pobytu maximum především díky tomu, že
zde nebyli jako běžní turisté, ale
jako návštěvníci. Návštěvníci,
kteří měli možnost nahlédnout do
běžného života místních a užívat
si jejich někdy až přehnané pohostinnosti. Samotná náplň studia přitom stojí stranou. Dopad na osobní rozvoj studenta je zřejmý,
i když není vyčíslen kredity. Přínos je navíc umocněn mimoevropskou lokací studijního pobytu. Je
dobře, že program Erasmus+
nově zahrne i aktivity bývalého
Erasmu Mundus a umožňuje studentům vycestovat na studijní
stáž i mimo země Evropské unie.
Download

(Ne)studijní stáž v zahraničí