Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková
organizace
Stanovuje kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015-2016
Zákonný zástupce dítěte odevzdá osobně ve výše uvedené mateřské škole řádně vyplněnou „Žádost o
přijetí dítěte do mateřské školy“ na daný školní rok, tj. r. 2015 – 2016 potvrzený lékařem a aktuálně
vyplněný „Evidenční list“ a to nejdéle do 25. května 2015.
BODOVÉ OHODNOCENÍ
STANOVENO
UDĚLENO
STANOVENÁ KRITÉRIA
VĚK DÍTĚTE
K 31. 8. 2015
do 3 let*
3 roky*
4 roky
5 let
nad 5 let (odložená školní docházka)
0
1
2
3
4
CELKOVÉ DOSAŽENÍ BODŮ
*)
Kritérium pro případ, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu školy a pro případ, že dojde k rovnosti bodů v rámci bodového hodnocení:
Dojde-li k rovnosti bodů při překročení kapacity pro zápis, bude posuzováno datum narození dítěte s tím, že dítě starší (i o jeden den) získává o 0,1 bodu více.
Bez ohledu na bodové hodnocení, bude přednostně v souladu s ustanovením § 34, odst. 4 Školského
zákona ve znění pozdějších předpisů přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
Upřednostnění se týká též občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území
obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení
§ 20, odst. 2, písmena d) Školského zákona.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, bude ředitelka školy vycházet
z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijeto dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením,
Podmínky přijetí dítěte do MŠ:
-
Řádné přeočkování dítěte
-
Dosažení věku tří let do 31. 12. 2015
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………. Datum narození: …………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu dítěte: ………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) a porozuměl (a) z výše uvedenými stanovenými kritérii.
Registrační číslo dítěte:…………………………
Podpis zákonného zástupce: ………………………….
Download

Kritéria pro přijetí dítěte - Mateřská škola Čelakovského