3/2011
11. listopad, XV. ročník
MIGATRONIC
Intelligent Arc Control
Nové Pi 500 E MMA pro svařování obalenou elektrodou
AIR PRODUCTS
Laserové technologie a jejich vývoj na trhu
HADYNA - INTERNATIONAL
Laserové svařování
Pozvánka na den otevřených dveří
Možnost zvýhodněného nákupu zařízení
pro produktivní svařování za využití dotací z EU
SICK
Zodpovědnost provozovatele i výrobce
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV OSTRAVA
Svařování v ochranném plynu pulzním režimem
TBI INDUSTRIES
AL Metalltechnik používá svař. technologie od TBi Industries
SKS
Představení technologie Synchroweld
YASKAWA – MOTOMAN
Pojezdové dráhy pro roboty Motoman
Partner časopisu
svaŐujeme
Laserem
Laserové svaŐování je naprostá
technologická špiÿka v oboru svaŐování
kovŢ. Laser svaŐuje pŐesnĚ, ÿistĚ, rychle,
s optimálním natavením materiálu.
Výsledný svár je tak kvalitní, že se dále
již nemusí brousit ani leštit.
Laserové svaŐování vyniká pŐedevším
v dlouhých svárech plechŢ z oceli,
nerezi, hliníku. Po pŐímce i po kŐivce,
svár je vždy dokonalý.
Tato technologie je jako stvoŐená pro
desingery a realizaci jejich neotŐelých
projektŢ, které doposud zŢstávaly
jen na papíŐe.
Technologii Laserového svaŐování
používáme jako první strojírenská
ʎrma v þeské republice.
PŐijďte si ji vyzkoušet i Vyʃ.
www.vanek- ostrava.cz
tel.: 596 783 123
mobil: 602 585 227
604 234 183
777 583 124
e-mail: [email protected]
editorial
EDITORIAL
OBSAH
Modré světlo – předání cen vítězům . . str. 4–5
Nabídka kalendáře ze soutěže
Modré světlo pro rok 2012 . . . . . . . . . str. 5
Svařování v ochranném plynu
pulzním režimem . . . . . . . . . . . . . str. 6–7
Ochrana zdraví při práci s lasery . . . str. 8–10
Zodpovědnost provozovatele i výrobce . str. 11
Migatronic Intelligent Gas Control
– proces pro snižování rozstřiku a vneseného
tepla při zkratovém přenosu . . . . . str. 12–14
Vážení čtenáři!
Novinka – Migatronic Pi 500 E MMA
pro svařování obalenou elektrodou . . . str. 14
V letošním roce jsme vydali celkem tři čísla časopisu
Svět Svaru. Toto třetí vydání zaměřujeme na problematiku
využití průmyslového laseru při svařování nebo řezání
kovů. Přinášíme články, které se zabývají podmínkami
a legislativou bezpečné práce s lasery, informace
o možnostech a využití svařovacích robotů pro svařování
laserem a dále pak pozvánku na Den otevřených dveří ve
společnosti Hadyna - International v Ostravě, v rámci kterého
budou prakticky prezentovány technické a technologické
možnosti tohoto způsobu svařování.
Jedno z doznívajících témat letošního roku časopisu Svět
Svaru je také oficiální předání cen v rámci již ukončené
soutěže o nejhezčí fotografii zachycující svařování – soutěže
Modré světlo. V článku přinášíme informace a fotografie
zachycující předání hezkých cen třem výhercům této
soutěže, které bylo provedeno v rámci letošní výstavy
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Již nyní pomýšlíme
na pořádání dalšího ročníku této soutěže, která má značný
ohlas u našich čtenářů.
Možná si někteří z vás všimli zábavného testu inteligence.
V minulém čísle jsme se ptali na délku svařovacího drátu
o průměru 1,0 mm namotaného na 15kilové cívce. Výsledky
tohoto testu zveřejňujeme vždy na našich internetových
stránkách časopisu. Jen pro informaci – správný výsledek
je 2,4 km. Další pokračování zábavného testu inteligence
svářeče naleznete na předposledních stranách tohoto
vydání.
A protože se blíží konec roku, přejeme všem úspěšné
zakončení roku 2011 a mnoho sil a štěstí v roce
následujícím. Zdraví Vás ...
Svářečské zástěny Sinotec. . . . . . . . str. 15
Laserové svařování – výhody a úskalí,
základní informace o zdrojích
laserového paprsku . . . . . . . . . str. 16–18
Pozvánka na den otevřených dveří společnosti
Hadyna - International, Ostrava . . . . . str. 19
Představení technologie
SKS – Synchroweld . . . . . . . . . . . str. 20
Pojezdové dráhy
pro roboty Motoman . . . . . . . . . str. 22–24
AL Metalltechnik používá
svařovací technologie TBi Industries . . str. 25
Laserové technologie
a jejich vývoj na trhu . . . . . . . . . str. 26–27
Pravidelné zvedání těžkých břemen
v 11hodinové směně . . . . . . . . . . . str. 28
Možnost zvýhodněného nákupu zařízení
pro produktivní svařování
za využití dotací z EU . . . . . . . . . . . str. 29
Inzerce, svářečský česko-anglický
slovník, ostatní . . . . . . . . . . . . . . str. 30
Daniel Hadyna, Ostrava
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 20. dubna 2012.
Redakce
/3
soutěž
Modré světlo – předání cen vítězům
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Ceny soutěže Modré světlo 2011 byly předány na výstavě MSV v Brně.
Soutěž „Modré světlo“ vyhlášená naším
časopisem definitivně skončila. V minulém
vydání jsme Vás informovali o výhercích, nyní
přinášíme informace o předání cen, a také
o možnosti si u nás objednat kalendář pro rok
2012 s fotografiemi z této soutěže.
INFORMACE O SPONZORECH SOUTĚŽE
Když jsme připravovali letošní ročník, snažili
jsme se získat co největší finanční prostředky,
abychom mohli výhercům nabídnout hodnotné
a hezké ceny. Myslíme si, že za velké podpory
tří hlavních sponzorů se nám skutečně podařilo
atraktivní ceny pro soutěž nakoupit. Především
hlavní cena – digitální zrcadlovka – potěší snad
každého z nás.
Chtěli bychom tedy touto cestou poděkovat
všem třem sponzorům, jmenovitě tedy společnosti Migatronic CZ, a. s. se sídlem v Teplicích,
která se zabývá prodejem a servisem kvalitní
svařovací techniky této značky na území střední
Evropy. Dále pak společnosti Air Products, spol.
s r. o. se sídlem v Praze, která vyrábí a distribuuje
4/
Předání hlavní ceny – digitálního fotoaparátu NIKON D3000 vylosované výherkyni paní Marii Válové.
technické plyny nejen pro svařování na území
České i Slovenské republiky. A v neposlední
řadě společnosti Hadyna - International, spol.
s r. o. se sídlem v Ostravě – mj. vydavateli tohoto
časopisu.
INFORMACE O INTERNETOVÉM HLASOVÁNÍ
Už v prvním ročníku soutěže, to bylo v roce
2007, jsme umožnili hlasování na jednotlivé
fotografie, které byly vystaveny na internetových stránkách našeho časopisu. Snažili jsme
se zatraktivnit tuto soutěž tím, že lze jedenkrát
za den dát hlas té, či oné fotografii, která se
Vám líbí.
Některé fotografie jsou skutečně velmi hezké.
I nyní jsou stále k vidění na internetu, a to fotografie ze všech tří ročníků soutěže.
Ovšem hlasováním na jednotlivé fotografie
SVĚT SVARU
soutěž
nemůže objektivně rozhodnout, která fotografie je nejhezčí – nejvíce vydařená. Z tohoto
důvodu výhercem soutěže se stává jeden, resp.
tři účastníci, kteří do soutěže své fotografie
přihlásili, a kteří pak následně budou náhodně
vylosováni.
Hlasování prostřednictví internetových
stránek bylo skutečně zajímavé. Náš program
pro hlasování na internetu nebyl příliš dokonale
zabezpečen proti napadení škodlivým software
z internetové sítě. Z počátku se hlasovalo skutečně postupně – z jedné IP adresy jeden hlas za
jeden den.
Ovšem později byl hlasovací software ovlivněn
tzv. softwarovým robotem, který se do našich
internetových stránek tzv. „naboural“ a dokázal
automaticky přidat i více hlasů pro danou fotografii najednou. Nicméně na výsledku losování
výherců soutěže toto nemělo žádný vliv.
INFORMACE O LOSOVÁNÍ CEN
Losování o výhry bylo provedeno v rámci naší
společnosti, a to náhodným výběrem tří účastníků, kteří pak získali hlavní ceny.
Při losování se stala jedna zajímavost. Pan
Roman Barbořík z firmy Primus CE - věrný čtenář
a účastník každého ročníku soutěže Modré
světlo, byl výhercem 3. ceny jak v roce 2007, tak
rovněž vyhrál hned v následujícím roce 2. cenu.
Jaké to bylo „překvapení“, když i letos si pan
Barbořík odnesl zase jednu z cen – třetí cenu,
kterou byl digitální fotoaparát FUJIFILM.
Pane Barboříku, pokud se přihlásíte do dalšího ročníku naší soutěže, pak už to zcela jistě
bude první cena! Držíme palce.
PŘEDÁNÍ CEN
Předávání cen jsme naplánovali místem
i časem na Mezinárodní strojírenský veletrh
v Brně. Proběhlo v rámci našeho stánku, a to
hned v pondělí 3. 10. 2011. Fotografie výherců
a předání hlavní ceny přikládáme na této stránce.
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme.
KALENDÁŘ PRO ROK 2012
Nyní nám zbývá poslední úkol – poslat všem
účastníkům nástěnný velký kalendář, který
obsahuje fotografie ze všech tří ročníků soutěže
Modré světlo.
Pro ostatní zájemce nabízíme také možnost
si tento kalendář objednat, a to za cenu 60 Kč
včetně DPH plus poštovné. Svou objednávku
můžete poslat mailem na adresu [email protected]
Tato nabídka platí do vyprodání zásob.
Tímto článkem jsme udělali za letošním
ročníkem soutěže Modré světlo definitivně tečku.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na zaslané
fotografie v následném ročníku.
Nabídka kalendáře "Modré světlo"
pro rok 2012
Nabízíme Vám kalendář pro rok 2012, který je tvořen 12-ti
fotografiemi ze soutěže Modré světlo. Kalendář má celkem
12 listů plus úvodní stranu. Velikost kalendáře je
594x420 mm.
Své objednávky můžete posílat mailem na adresu
[email protected] Případně můžete kalendáře objednat
prostřednictvím aktivního formuláře na internetových
stránkách časopisu na adrese http://www.svetsvaru.cz.
Cena kalendáře činí 83 Kč bez DPH, 100 Kč s DPH plus
poštovné 50 Kč. Kalendáře budeme expedovat do tří
pracovních dnů od objednání.
Akce platí do vyprodání zásob.
100 Kč vč. DPH
+ 50 Kč poštovné ...
DUBEN
2012
LEDEN
2012
fotografie ze soutěže Modré světlo
fotografie ze soutěže Modré světlo
po
10
11
út
st
čt
30 31
1
1
7
8
5
6
pá so ne
2 3
9 10
po
út
2
3
st
čt
4
5
12 13 14 15
16 17 18
13
19 20 21 22
23 24 25
DUBEN 2012
pá so ne
14
1
1
2
3
9 10
11 12
6
7
16 17 18 19
20 21 22
5
23 24 25 26
27 28 29
6
30 31
7
8
9
10
6
7
1
2
8
15
8
16
13 14 15
4
3
4
4
11
12
LEDEN 2012
26 27 28 29
2
3
9 10
4
5
11 12
30 31
1
6 7
8
13 14 15
17
16 17 18 19
20 21 22
18
23 24 25 26
37 28 29
19
30
1
2
7
8
9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
3
4 5
6
5
9
10 11 12
20
13 14 15 16
17 18 19
21
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29
soutěž Modré světlo - rok 2007
22
21 22 23 24
25 26 27
23
19
28
30 29
22 30
22 31
22
27
22 28
22 29
22
soutěž Modré světlo - rok 2007
Partneři soutěže Modré světlo:
Migatronic CZ, a. s., Teplice, www.migatronic.cz
Air Products, spol. s r. o., Praha, www.airproducts.cz
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, www.hadyna.cz
Partneři soutěže Modré světlo:
Migatronic CZ, a. s., Teplice, www.migatronic.cz
Air Products, spol. s r. o., Praha, www.airproducts.cz
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, www.hadyna.cz
Ukázka stránek z kalendáře pro rok 2012 ...
SVĚT SVARU
/5
technologie svařování
Svařování v ochranném plynu pulzním režimem
www.csuostrava.eu
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D., Český svářečský ústav s.r.o. Ostrava
HISTORIE POLOAUTOMATICKÉHO SVAŘOVÁNÍ
V OCHRANNÝCH PLYNECH
Poloautomatické svařování v ochranném
plynu patří v současnosti k nejrozšířenějším
a nejuniverzálnějším technologiím svařování
v průmyslu. Céóčko svářečky najdeme jak v karosářských dílnách při opravách tenkých plechů,
tak při výrobě několikatunových svařenců z desítek milimetrů tlustých plechů svařovaných ručně
nebo automaty a roboty. Spektrum svařovaných
materiálů pokrývá všechny typy ocelí od nelegovaných až po vysokolegované nerezi a slitiny
hliníku, pro které byla původně tato metoda ve
40. letech 20. století vyvinuta.
Za počátek metody svařování drátem
v ochranném plynu, v podobě jak ji známe nyní,
je považován rok 1948, kdy bylo na Battelle
Memorial Institute v Columbus (Ohio, USA)
představeno svařování hliníku drátem v inertním
plynu 100% Ar. Proti předchozím pokusům
z let 1920 až 1929 původně navrhovaných pro
opravné navařování hřídelí (General Electric) byla
podstatou úspěchu nová konstrukce elektrického zdroje se stabilním napětím a použití tenčích
průměrů drátů. Kromě tehdy velmi drahého
100% Ar byly navrhovány i jiné plyny jako He,
N či směs CO2 + CO!
Na počátku 50. let v SSSR použili jako aktivní
ochranný plyn čistý CO2, avšak aplikace silných
průměrů přídavných drátů byla příčinou velkého
rozstřiku a značného vneseného tepla do
svarového spoje. CO2 byl jako ochranný plyn ve
svařování využit již v roce 1924. Bohužel zřejmě
vinou nevhodné konstrukce zdroje byla tato
cesta na jistou dobu opuštěna.
Průlom v používání CO2 nastal po roce 1953,
kdy se podařilo stabilizovat oblouk zkratového
přenosu kovu opětovným snížením průměrů
drátu na 1–1,6 mm. Po roce 1959 bylo díky
dalšímu vylepšení konstrukce elektrických zdrojů
možno udržet stabilní zkratový přenos kovu i při
svařování v polohách. Na počátku 60. let pak
byl experimentálně předveden sprchový přenos
kovu přidáním malého množství kyslíku O2 do
inertních plynů.
Přes jisté technologické nevýhody byla bezkonkurenční výtěžnost, ekonomičnost a univerzalita metody svařování zkratovým přenosem
kovu drátem v aktivním plynu CO2 důvodem
k rychlému rozšíření v průmyslu (1).
Myšlenka pulzního přenosu kovu pochází
už z 50. let 20. století. Motivací pro tento vývoj
byla snaha o snížení rozstřiku svarové lázně
Obr. 2: Porovnání 3 metod výpočtu vneseného tepla s nezávislým měřením kalorimetrickou metodou (2).
a náchylnosti k výskytu studených spojů
typických pro zkratový přenos při současném
zachování nízkého vneseného tepla. Jedna
z navržených koncepcí vedla k využití rychlého
přechodu mezi vysokou úrovní amplitudového
proudu do relativně nízké základní úrovně
proudu. Zde však narazil tento koncept na
technické limity tehdejších zdrojů svařovacího
proudu. Možnost dlouhodobě pulsně tvarovat
svařovací proud v úrovních desítek až stovek
ampér přinesl až nástup výkonových tyristorů
v 70. letech.
Další technický oříšek představovalo adaptivní
řízení posuvu drátu do svarové lázně v závislosti
na okamžitých parametrech oblouku. Zde v 70.
letech 20. stolení odvedl velký kus práce The
Welding Institute ve Velké Británii, jehož algoritmus pro řízení této závislosti byl základem pro
tranzistorové synergické svařovací zdroje z let 80.
Obrovský skok ve výkonové elektronice v 80.
a 90. letech 20. století přinesl do možností řízení
proudových charakteristik až umělecké možnosti
tvarování pulzní křivky (některé ze svařovacích
agregátů umožňují načíst libovolně navržené tvary pulzního profilu). Další podstatnou podmínkou
pro praktické využívání pulzního svařování bylo
snížení ceny průmyslového Ar v 90. letech, což
se promítlo do zavedení široké nabídky dvou
a vícesložkových svařovacích směsných plynů
do běžné distribuce a tedy možnosti dosažení
sprchového přenosu kovu na mnohem nižších
úrovních svařovacího proudu.
Prvotní koncept svařování pulzním proudem
využíval rozsahy proudu typické pro sprchový
přenos kovu snížené pevně definovanými krátkými pulzy do úrovně kapkového přenosu kovu.
V současnosti je toto rozšířeno o možnost řízení
délky a tvaru pulzu ve všech režimech. Výsledkem pak je, mimo jiné, i podstatně nižší vnesené
teplo do svaru, což je výhodné zejména u materiálů metalurgicky degradujících při vyšších
teplotách, typicky svařování termomechanicky
zpracovaných ocelí (1). Pulzní průběh svařovacího proudu je také základem pro MIG pájení.
VÝHODY SVAŘOVÁNÍ PULSNÍM REŽIMEM
Obr. 1: Schematické znázornění ideálních průběhu pulzu a popis
základních částí (1).
6/
– Přibližně o 90 % nižší rozstřik.
– Výrazně nižší vnesené teplo.
– Menší sklon ke vzniku studených spojů.
– Lepší kresba svaru.
– Nevyžaduje zvýšené požadavky na kvalifikaci
svářeče.
– Snížení vývinu svářecích plynů a dýmů.
– Nižší obsah difuzního vodíku.
– Nižší tendence k foukání oblouku.
– Lepší kontrola svarové lázně v polohách.
– Zvýšení rychlosti svařování až do 1,2 m/min.
– Zvyšuje rozsah svařování jedním průměrem
přídavného materiálu, což je výhodné zejména
u robotického svařování.
– Jednou kvalifikací lze pokrýt větší procento
svarových spojů (1).
NEVÝHODY SVAŘOVÁNÍ PULZNÍM REŽIMEM
– Svařovací agregáty jsou dražší než konvenční
zdroje.
– Svářečky s pulzním režimem jsou náročnější
na údržbu, vyšší citlivost na poruchy.
– Cena plynné směsi obsahující vysoké podíly Ar
je vyšší, než u čistého CO2.
– Vyšší záření svarového oblouku.
– Navržení a optimalizace pulzního svařovacího
procesu je celkově složitější, vyšší požadavky
na znalosti svářečských technologů.
– V případě svařování na montážích a otevřených
prostorách je nutná účinnější ochrana svarové
lázně, stabilita pulzního přenosu kovu je více
citlivá na výkyvy v ochraně svarové lázně. (1).
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ IDEÁLNÍHO PULZU,
VIZ OBR. 1
(1) – Rychlost nárůstu proudu
Rychlost nárůstu proudu definuje strmost
z úrovně základního proudu do úrovně proudu
amplitudového; vyšší rychlost napomáhá formování kapalné fáze na konci svařovacího drátu.
Rychlost růstu se pohybuje v řádech A · ms-1
a může dosáhnout hodnot až 1 000 A · ms-1. Vysoká rychlost se projeví na vyšší tvrdosti oblouku
a větší hlučnosti.
(2) – Překmit
Překmit popisuje převýšení špičky proudu
vzhledem k nastavené hodnotě amplitudového proudu. Vyjadřuje se v procentech proti
amplitudové úrovni proudu. Velikost překmitu má
vazbu na stabilitu oblouku; je méně náchylný na
foukání. Velikost překmitu má vazbu na elektroSVĚT SVARU
technologie svařování
vyžaduje speciální snímače pracující s velmi
vysokou vzorkovací frekvencí.
Výstupní data ze svařovacích agregátů jsou
standardně získávána metodou efektivních hodnot elektrických veličin nebo pouze z průměrných hodnot.
V případě metody efektivního příkonu bylo
vypočtené vnesené teplo o 10 % vyšší než model
AIP; při použití průměrných hodnot o 15 % nižší
proti metodě AIP, viz obr. 2.
Proti konstantním elektrickým parametrům
bylo v případě pulzního přenosu kovu vnesené
teplo nižší o 17 % (2).
Obr. 3 pak srovnává tvar závaru v závislosti na
použití různých komerčních svařovacích zdrojů
od různých výrobců, označených A,B,C,D a rychlosti podávání drátu; zde byla pozorována silná
závislost, zatímco tvar závaru je téměř nezávislý
na použitém zdroji.
JEDEN PULZ NESTAČÍ
Obr. 3: Velikost a tvar závaru v závislosti na různých komerčních zdrojích a rychlosti svařování (2).
magnetický impulz zaškrcující a oddělující kapku
taveniny od špičky drátu.
(3) – Amplitudový proud
Amplitudový proud definuje proud na horní
úrovni proudového pulsu. Většinou se pohybuje
na úrovni odpovídající rozmezí od kapkového
do sprchového přenosu kovu. Vyjadřuje se
v A. Během doby trvání amplitudového proudu
dochází k oddělování tekutého kovu ze špičky
drátu. Vyšší amplitudový proud zvyšuje průměrný
svařovací proud a průvar.
(4) – Výdrž na úrovni amplitudového proudu
Výdrž na úrovni amplitudového proudu
definuje čas výdrže na horní úrovni proudu. Má
přímou vazbu na velikost kapky. Jestliže se čas
prodlouží, kapka se zmenší a naopak. Obvykle
se předpokládá, že na jeden pulz připadá jedna
oddělená kapka tekutého kovu. Skutečný čas se
pohybuje od 1–3 ms. Prodloužení času zvyšuje
průměrnou úroveň proudu a zvyšuje průvar.
(5) – Doběh svařovacího proudu
Doběh proudu z amplitudové úrovně do
základní. Obecně má tvar klesající exponenciály.
Prodloužení doběhu svařovacího proudu zvyšuje
průměrný proud a výrazně zvyšuje průvar. Prodloužení doby doběhu zvyšuje tekutost a smáčivost svarového kovu, zvuk při svařování je měkčí
a svarová lázeň je tekutější.
(6) – Rychlost doběhu svařovacího proudu
Definuje tvar a délku exponenciální křivky 5.
(7) – Výběhový proud
Může být součástí pulzního cyklu. Přispívá ke
stabilizaci oblouku zvláště při svařování nerezi
a hliníku.
(8) – Základní proud
Základní proud na konci pulzu. Udává se v A.
Zvýšení základního proudu zvyšuje průvar.
Obr. 4: Ukázka průběhu proudu při užití dvoj-pulzu (3).
SVĚT SVARU
(9) – Frekvence pulsu
Frekvence pulzů popisuje počet za jednotku
času, 1 sekundu. Pokud se frekvence zvyšuje,
zvyšuje se i průměrný proud. Se snižující se
frekvencí se šířka svaru zvětšuje. Obecně je frekvence úměrná rychlosti podávání drátu (1).
VNESENÉ TEPLO PULZNÍHO PROUDU
Motivací pro použití pulzního proudu bylo a je
snížení vneseného tepla do svarového spoje.
Máme však v běžné technické praxi vůbec šanci
změřit nebo alespoň přibližně odhadnout o kolik
je vnesené teplo nižší?
Článek (2) shrnuje závěry experimentu
zaměřeného na porovnání výsledků různých
modelů výpočtu vneseného tepla ve srovnání
se skutečným naměřeným vneseným teplem
měřeným kalorimetrickou metodou bez vazby
na měřené parametry oblouku. Většina moderních svařovacích zdrojů umožňuje přímo, přes
datový výstup sledovat a exportovat okamžité
elektrické parametry svařovacího oblouku
v reálném čase.
Pro výpočet vneseného tepla byly porovnány
tři modely:
– model AIP (Average Instantaneous Power)
- průměrný okamžitý příkon. Při vysoké
vzorkovací frekvenci jsou snímány okamžité
parametry svarového oblouku; tyto jsou dále
numericky integrovány.
– efektivní hodnota příkonu, tradiční statistický
model založený na tvz. kvadratickém průměru,
výpočet příkonu u periodických veličin, typický
je výpočet efektivních veličin u střídavého
proudu.
– výpočet příkonu založený na prosté průměrné
hodnotě proudu a napětí na oblouku.
Model AIP ukázal velmi dobrou shodu mezi
skutečným vneseným teplem a parametry oblouku. Účinnost pulzního oblouku se pohybovala
na úrovni 70,2 %. Bohužel tento koncept měření
Double-Pulse™ , Pulse-on-Pulse™, Twin
Pulse™ – to všechno jsou obchodní názvy pro
řízení svařovacího proudu, kde se za sebou
kombinují úseky pulzů s krátkou výdrží na úrovni
amplitudového proudu s úseky s dlouhou výdrží
amplitudového proudu, někdy též zvané tepelné
pulzy. Efektivní (průměrný) proud se poté mění
s nižší frekvencí v závislosti na střídání jednotlivých dílčích úseků s frekvencí 0,1–3 Hz. Úměrně
tomu se mění i rychlost posuvu drátu, viz obr. 4.
Úsek dlouhých tepelných pulzů slouží k čištění povrchu základního materiálu, typicky pro
oxidický povrch hliníku, krátké pulzy k formování
svarové lázně, celkové kontrole vneseného tepla
a velikosti svarové lázně.
Dvoj-pulz je výhodný zejména při svařování
malých tlouštěk, tenkých přeplátovaných spojů
a svařování v polohách (3).
ZÁVĚREM
Možnost komplexního pulzního (a dvoj-pulzního) řízení svařovacího proudu v současnosti
představuje vrchol konstrukce zdrojů pro technologii svařování v ochranných plynech. Teoreticky lze natvarovat svařovací proud libovolným
počtem možností.
Nezřídka zaznívá názor, že se jedná o lichou,
zbytečnou a drahou cestu přinášející pouze další
technologické obtíže nevyvažující přínosy.
Svařování pulzním režimem určitě nelze užívat jako všelék na všechny technologické problémy, ale může být jedním z řešení pro některé
z nich. Ptáme-li se po objektivních příčinách nepříliš častého používání, je snad na vině i vyšší
náročnost řízení dalších parametrů svařovacího
procesu a nevelké obecné zkušenosti s touto
technikou. V praxi pak často nastává situace,
kde ovládací panel drahého svařovací zdroje
sice obsahuje tlačítka nastavení režimu pulzu,
ale jejich opotřebení, tedy spíše neopotřebení
svědčí o dlouhodobém nepoužívání. Konkurenční prostředí však stále přináší další výzvy,
rostoucí cena práce, materiálu, energií, tvrdá
domácí a zahraniční konkurence, tenčící se
zdroje kvalitních svářečů versus stále stoupající
požadavky na jakost; svařování v ochranném
plynu pulzním režimem může pomoci vyřešit
některé z technologických obtíží a to při využití
stávajícího vybavení.
1. Nadzam, J., GMAW Welding Guide. Cleveland
(Ohio): Lincoln Electric. 96 s.
2. JOSEPH, A., HARWING, D. D., FARSON, D.,
RICHARDSON, R., Assesing the Effects of
GMAW-P Parameters on Arc Power and Weld
Heat Input. Miami (Florida): AWS, 2003. 4 s.
3. MIG/Pulse-MIG/Double Pulse-MIG
Aluminium Welding. Kemppi: 2002. 36 s.
/7
bezpečnost práce
Ochrana zdraví při práci s lasery
www.bozpinfo.cz
Magdalena Letovská, BOZPinfo.cz, fotografie: TRUMPF Praha, spol. s r. o.
zaručují, že při jejich dodržení k poškození zdraví
nedojde. Veškeré důležité informace o laserovém
zařízení a bezpečných pracovních postupech
jsou uvedeny v technické dokumentaci, která
musí být připojena ke každému laseru. Jsou to:
vlnová délka laserového záření, druh laserového
aktivního prostředí; režim generování laserového
záření-spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou
opakovací frekvencí; průměr svazku na výstupu
laseru a jeho rozbíhavost, u sbíhavého svazku
také jeho nejmenší průměr; u laserů generujících
záření ve spojitém režimu největší zářivý tok,
v impulsním režimu zářivá energie v jednom
impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho
impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů, v impulsním režimu s vysokou
opakovací frekvencí navíc největší střední zářivý
tok vystupujícího záření; zařazení laseru do třídy;
údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících
při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví; návod ke
správné montáži a instalaci, včetně stavebních
a prostorových požadavků; návod k obsluze za
běžných i mimořádných situací, návod k údržbě,
a je-li to zapotřebí, důležitá upozornění, jako je
zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem
nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami; výrobní
číslo laseru a rok výroby, údaje o výrobci.
ČÁST II. – ZAŘAZENÍ LASERŮ DO TŘÍD
Robotické laserové svařování dílců pro automobilový průmysl.
Práce s lasery s sebou nese možnost ohrožení zdraví laserovým zářením. Současný stav
znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci s lasery je obsažen v platných právních
předpisech, do nichž byla transponována
legislativa evropská.
ČÁST I. – ÚVOD
Podle nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění
pozdějších předpisů [2], se laserem rozumí
jakékoliv zařízení, které může být upraveno
k vytváření nebo zesilování elektromagnetického
záření v rozsahu vlnových délek optického záření
primárně procesem kontrolované stimulované
emise. Jsou to tedy zařízení umělá, která se
nevyskytují v přírodě. Přestože záření, které emitují, jsou elektromagnetické vlny stejné fyzikální
podstaty jako vlny vysílané přírodními a nelaserovými technickými zdroji, dosažitelná intenzita
a rovnoběžnost svazku laserových paprsků jsou
nesrovnatelně vyšší, než mohou dosáhnout jakékoliv jiné zdroje. Je-li člověk exponován laserovému záření, objevují se rizika, která se u záření
z jiných zdrojů nevyskytují. Cílovými orgány pro
laserové záření jsou oko a kůže.
8/
Lasery se využívají v různých průmyslových
odvětvích ve výrobě i výzkumu. Setkáme se
s nimi při řezání nebo svařování kovových materiálů, u garvírovacích prací, při zaměřování ve
stavebnictví, geodézii a v hornictví, v telekomunikacích, ve zdravotnictví pak jako s terapeutickými
lasery s účinkem protizánětlivým, analgetickým,
biostimulačním (urychlujícím hojení) nebo jako
s laserovými skalpely, v kosmetických službách
s lasery k regeneraci pleti.
VLASTNOSTI LASEROVÉHO ZÁŘENÍ, TECHNICKÁ
DOKUMENTACE
Lasery emitují záření s vlnovou délkou od
180 nm do 1 mm, což zahrnuje oblast ultrafialového záření (100–400 nm), viditelného
světla (380–780 nm) a infračerveného záření
(780 nm–1mm). Oblast ultrafialového záření a infračerveného záření je tedy mimo oblast vnímání
lidského oka. Záření laserů je monochromatické,
koherentní, málo rozbíhavé, vysoce intenzivní. Ve
většině případů se před ním nelze ochránit zavřením očí nebo odvrácením hlavy, tak jak to postačuje např. při pohledu do slunce, poněvadž tato
reakce je příliš pomalá. Pro ochranu zdraví před
zářením laserů jsou proto stanovena pravidla, která
Maximální přípustná dávka ozáření (MPE
– maximum permissible exposure) je úroveň
laserového záření, jemuž může být za normálních
okolností vystaven člověk, aniž by ozáření na
něm zanechalo nepříznivé následky. Úrovně MPE
odpovídají maximální úrovni záření, které může
být vystaveno oko nebo pokožka bez okamžitého
nebo pozdějšího poranění, a vztahují se k vlnové
délce laserového záření, délce impulsu nebo
době trvání ozáření, typu ozářené tkáně, a pro viditelné světlo a infračervené záření v blízké oblasti
v rozsahu vlnových délek od 400 do 1 400 nm
také k rozměru obrazu na sítnici. Úrovně MPE jsou
uvedeny v příloze A ČSN EN 60825-1:2007 [3],
jsou převzaty z hodnot limitů ozáření, vydaných
mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP – International Commission
on Non- ionizing Radiation Protection).
Pro snadnější orientaci z hlediska nepříznivých účinků na zdraví se laserová zařízení
zařazují do tříd podle ČSN EN 60825-1:2007 [3].
Limit přístupné emise (AEL) je maximální
přístupná emise, která je povolena v rámci určité
třídy. Přístupná emise je úroveň záření stanovená
v daném umístění, s clonami apertur nebo s vymezujícími aperturami; stanovuje se v případech,
kdy se předpokládá ozáření lidského těla, její
hodnota se porovnává s limitem přístupné emise
za účelem stanovení třídy laserového zařízení.
AEL jsou odvozeny od MPE.
Laserové zařízení třídy 1 – neumožní během
provozu přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit přístupné emise třídy 1 pro použitelné
vlnové délky a doby trvání vyzařování. Tato zařízení jsou bezpečná během používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku i v případě
sledování pomocí optických pomůcek (oční lupy
a dalekohledy). Vztahuje se na celý rozsah vlnových délek. Pohled do svazku viditelného záření
může způsobit oslňující optické efekty. Jsou
bezpečné za přiměřeně předvídatelných okolSVĚT SVARU
bezpečnost práce
ností. Patří sem rovněž vysokovýkonové lasery,
které jsou zcela zakrytovány tak, že potenciálně
nebezpečné záření není během jejich používání
přístupné (zapouzdřená laserová zařízení), při
otevření krytu se laserové zařízení vypne.
Laserové zařízení třídy 1M – emituje
záření v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm
do 4 000 nm, které neumožní během provozu
přístup lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit
přístupné emise třídy 1 pro použitelné vlnové délky a doby trvání vyzařování v místě, kde se úroveň
záření měří. Tato zařízení jsou bezpečná během
používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku nechráněnýma očima. K poškození
zraku může dojít následkem ozáření v případě
sledování svazku pomocí dvou kategorií optických
pomůcek (lupy a dalekohledy) za definovaných
podmínek. Pohled do svazku viditelného záření
může způsobit oslňující optické efekty.
Laserové zařízení třídy 2 – v rozsahu
vlnových délek viditelného záření od 400 nm do
700 nm, které neumožní během provozu přístup
lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit
přístupné emise třídy 2 pro použitelné vlnové
délky a doby trvání vyzařování. Tato zařízení jsou
bezpečná pro chvilková ozáření, ale mohou být
nebezpečná při záměrném pohledu do svazku.
Aktivní ochranná reakce, jako zavření očí nebo
otočení hlavy, dostatečně chrání oko před nepříznivým působením laserového záření, pokud trvá
po dobu max. 0,25 s. Tato doba odpovídá času,
za který stačí člověk po zásahu oka intenzivním
světlem mrknout a případně odvrátit hlavu. Uživatelé jsou informováni pomocí výstražných štítků, aby se nedívali upřeně do svazku. Chvilkové
ozáření může nicméně způsobit oslnění, zábleskovou slepotu a přetrvávající zrakové vjemy, tedy
dočasné narušení vidění, což může mít negativní
vliv na bezpečnost prováděné práce.
Laserové zařízení třídy 2M – v rozsahu
vlnových délek viditelného záření od 400 nm do
700 nm, které neumožní během provozu přístup
lidské obsluhy k záření přesahujícímu limit
přístupné emise třídy 2 pro použitelné vlnové
délky a doby trvání vyzařování. Jsou bezpečná pro krátkodobá ozáření pouze pro oči bez
optických pomůcek. Poškození oka může nastat
po ozáření s jednou ze dvou kategorií optických
pomůcek (oční lupy nebo dalekohledy) za
určených podmínek. Chvilkové ozáření může
nicméně způsobit oslnění, zábleskovou slepotu
a přetrvávající zrakové vjemy, tedy dočasné
narušení vidění, což může mít negativní vliv na
bezpečnost prováděné práce.
Laserové zařízení třídy 3R – vyzařuje záření,
které může překročit MPE při přímém sledování
uvnitř svazku, ale riziko poškození je ve většině
případů relativně nízké, protože AEL pro třídu 3R
je pětinásobek AEL pro třídu 2 (viditelné svazky
laseru) nebo AEL pro třídu 1 (pro neviditelné
svazky). Nebezpečí poškození se zvyšuje
s délkou ozáření a ozáření je nebezpečnější pro
úmyslné ozáření zraku. Tato zařízení by měla
být použita pouze tam, kde je přímý pohled do
svazku nepravděpodobný. Chvilkové ozáření ve
viditelném vlnovém pásmu záření může nicméně
způsobit oslnění, zábleskovou slepotu a přetrvávající zrakové vjemy, tedy dočasné narušení
vidění, což může mít negativní vliv na bezpečnost prováděné práce.
Laserové zařízení třídy 3B – je běžně při
pohledu do svazku nebezpečné, včetně nahodilých krátkodobých ozáření. Sledování difúzních
odrazů je běžně bezpečné. Lasery třídy 3B, které
dosahují AEL pro tuto třídu, mohou vytvářet malá
poškození pokožky a představovat riziko zapálení
hořlavých materiálů (v případech, kdy má svazek
malý průměr nebo je zaostřen).
SVĚT SVARU
Laserové zařízení třídy 4 – umožní přístup
lidské obsluhy k laserovému záření překračujícímu limit přístupné emise pro třídu 3B. Pohled
do svazku i ozáření pokožky jsou nebezpečné,
může být nebezpečné i pozorování rozptýlených
odrazů. Tyto lasery představují i nebezpečí
vzniku požáru.
ČÁST III. – BIOLOGICKÉ ÚČINKY ZÁŘENÍ LASERŮ
Laserové záření obecně působí na biologické
tkáně mechanismem, který může zahrnovat
působení tepla, fotochemických procesů a nelineárních účinků. Poškození tkáně je vázáno
na fyzikální parametry zdroje záření, zejména
vlnovou délku záření, dobu trvání impulsu záření,
velikost obrazu, intenzitu ozařování a dávku ozáření. Příčinou všech typů poškození biologické
tkáně je absorpce záření touto tkání. Probíhá na
úrovni atomů nebo molekul a je to proces závislý
na vlnové délce absorbovaného záření. Vlnová
délka tedy určuje, kterou tkáň je určitý laser
schopen poškodit.
Tepelné účinky jsou spojovány s dobou trvání
ozáření od 1 ms do několika sekund. Molekuly po
absorbování energie zrychlí kmitání, dojde ke zvýšení teploty ve tkáni. Buňky v této oblasti jsou spálené, poškození tkáně plyne především z rozložení
proteinů. Tento typ poškození je běžnější u laserů
pracujících v kontinuálním režimu nebo u laserů
s dlouhými pulsy, vyskytuje se však i u laserů s krátkými pulsy. Působením vodivosti se tepelná vlna šíří
a dochází ke zvětšení plochy poškození.
Fotochemické účinky jsou vyvolány absorpcí dané energie světla, spíše než uvolňování
energie začnou probíhat chemické reakce. Tyto
reakce jsou schopny vyvolat poškození již při
nízkých úrovních ozáření. Pokožka, čočka oka
a částečně i sítnice mohou vykazovat nevratné
změny způsobené dlouhým ozářením nízkými
úrovněmi UV záření a také viditelného světla
s krátkou vlnovou délkou. K poškození dochází,
pokud doba ozáření je nadměrná nebo se po
dlouhou dobu opakují kratší ozáření.
Nelineární účinky jsou vyvolány lasery s vysokými špičkovými výkony a krátkými pulsy. Cílová
tkáň je ve velmi krátkém čase vystavena velmi
intenzivnímu ozáření, dochází v ní k rychlému
nárůstu teploty, při které se kapalné složky buněk
přemění v plyn. Při této změně skupenství dojde
k explozi a prasknutí buňky. Může dojít k mechanickému poškození tkáně vzdálené od absorbující
vrstvy působením posunu tkání vůči sobě.
Lasery vyzařující UV a vzdálené infračervené
záření jsou nebezpečné pro rohovku. Lasery vyzařující viditelné a blízké infračervené záření jsou
nebezpečné pro sítnici; mezi rohovkou a sítnicí
dochází ke zvýšení intenzity ozáření. Poranění
nebo spálení sítnice se hojí jizvou, jejíž umístění
určuje závažnost poškození. Může vést ke zhoršení vidění, ale i ke ztrátě zraku. Na pokožce se
vlivem viditelného a infračerveného záření může
objevit zčervenání, puchýře, pigmentace, zanícení a následně zjizvení pokožky.
ČÁST IV. – LEGISLATIVA
Legislativa ČR zabývající se požadavky
na ochranu zdraví při práci s lasery zahrnuje
zejména zákon č. 258/2000 Sb. [1] a prováděcí předpis k tomuto zákonu – nařízení
vlády č. 1/2008 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 106/2010 Sb. [2]. Nařízení vlády vychází
z evropské legislativy – Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/25/ES [4].
Zákon č. 258/2000 Sb. [1] se zabývá neionizujícím zářením v § 35 a § 36. V § 35 odst. 1 je
stanoven frekvenční rozsah neionizujícího záření,
v § 35 odst. 2 jsou stanoveny povinnosti osoby,
která používá, popřípadě provozuje stroj nebo
zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření
včetně laserů, a to: a) činit taková technická
a organizační opatření, aby expozice fyzických
osob v rozsahu upraveném prováděcím právním
předpisem nepřekračovaly nejvyšší přípustné
hodnoty neionizujícího záření; b) při zjišťování
a hodnocení expozice fyzických osob a úrovně
neionizujícího záření postupovat způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem; d)
v případech stanovených prováděcím právním
předpisem označit výstrahou místa (oblasti,
pásma), ve kterých expozice osob neionizujícímu
záření může překročit nejvyšší přípustné hodnoty. § 36 uvádí, že výrobce a dovozce laseru
je povinen zajistit a) zařazení laseru do třídy
způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem a označení laseru štítkem s uvedením
tohoto zařazení; b) opatření laserů zařazených
Laserové řezání.
/9
bezpečnost práce
Svary po robotickém laserovém svařování.
do třídy II a vyšší výstražným textem a laserů
třídy III a IV signalizací, a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem (pozn.:
označování tříd laserů římskými číslicemi vychází
z dříve platného nařízení vlády č. 480/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením);
c) uvedení údajů nezbytných pro ochranu zdraví
stanovených prováděcím právním předpisem
v technické dokumentaci připojené ke každému
laseru. K provedení těchto paragrafů z hlediska
optického záření slouží prováděcí předpis nařízení vlády č. 1/2008 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 106/2010 Sb. [2], část čtvrtá – ochrana
zdraví zaměstnanců před nepříznivými účinky
optického záření (§ 8–§ 11a). V § 8 odst. 1 je
definováno optické záření jako záření z umělých zdrojů ve frekvenční oblasti 3.1011 Hz do
1,7.1015 Hz, odpovídající vlnovým délkám od
100 nm do 1 mm a rozdělení tohoto spektra na
ultrafialové záření v rozsahu vlnových délek od
100 nm do 400 nm, viditelné záření v rozsahu
vlnových délek od 380 nm do 780 nm a infračervené záření v rozsahu vlnových délek od 780 nm
do 1 mm. § 8 odst. 2 vysvětluje rozdíl mezi nekoherentním a koherentním zářením a konstatuje,
že záření vysílané laserem je záření koherentní
(vzniká stimulovanou emisí, kde je jednoznačně
definována jeho fáze a frekvence).
V § 8 odst. 3 je definován laser, tak jak je
uvedeno v úvodu tohoto sdělení. § 8 odst. 5 odkazuje na přílohu č. 3 nařízení, která uvádí nejvyšší
přípustné hodnoty záření vysílaného laserem.
§ 9 konstatuje, že při zařazování laserů do tříd
se postupuje podle technické normy upravující
bezpečnost laserových zařízení [2]. V § 10 jsou
uvedeny údaje, obsažené v technické dokumentaci, která musí být připojena ke každému
laseru. § 11 se zabývá zjišťováním a hodnocením
expozice optickému záření. V odstavci 1 se uvádí,
že zjištění úrovně optického záření se provádí
na základě měření autorizovanou osobou nebo
výpočtem (pro lasery platí vztahy uvedené v příloze č. 3 nařízení). Zde je nutno připomenout, že
v případě laserů se rutinně neprovádějí měření tak
jako u jiných zdrojů neionizujícího záření, výpočty
jsou vyžadovány v některých odůvodněných
případech. Běžné je při plnění požadavků na
ochranu zdraví vycházet z technické dokumentace k laserům, která obsahuje i zařazení laserů
do třídy. Je vhodné zmínit se o dalších právních
předpisech, podle nichž mají být návody k použití
v úředním jazyce členských států EU, ve kterých
je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu
10 /
(nařízení vlády č. 176/2008 Sb. [9], nařízení vlády
č. 336/2004 Sb., [10]).
Nařízení vlády č. 1/2008 dále v § 11 odst. 2
stanovuje údaje pro hodnocení pracovních
podmínek při práci spojené s expozicí optickému záření. § 11a se zabývá minimálními
opatřeními k ochraně zdraví při práci spojené
s expozicí optickému záření, která musí přijmout
zaměstnavatel, pokud z hodnocení rizik vyplývá,
že mohou být překračovány přípustné expoziční
limity optického záření. Jedná se podle odst. 1
o pracovní postup ke snížení rizika expozice,
zajištění technických opatření ke snížení emise
optického záření, vhodných programů údržby
zařízení, prostorového uspořádání pracoviště tak,
aby bylo omezeno riziko expozice optickému
záření, zajištění vhodných osobních ochranných
pracovních prostředků (OOPP), opatření pracoviště bezpečnostními značkami podle zvláštního
právního předpisu (nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
[5]). V § 11a odst. 2 je stanovena zaměstnavateli
povinnost prokazatelně informovat zaměstnance
o výsledcích hodnocení, v § 11a odst. 3 povinnost zajistit školení zaměstnanců a zaměření
tohoto školení. Je opět vhodné připomenout,
že osobní ochranné pracovní prostředky musí
podle § 104 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. [7]
splňovat požadavky stanovené zvláštním právním
předpisem - nařízením vlády č. 21/2003 Sb. [8].
Ochranné brýle určené pro práci s lasery musí
mimo jiné chránit zrak před zářením s vlnovou
délkou shodnou s vlnovou délkou záření používaného laseru.
ČÁST V. – KATEGORIZACE PRÁCE S LASERY
Vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb. [6] stanovuje kritéria pro zařazování prací do kategorií
z hlediska třinácti faktorů pracovního prostředí.
V bodě 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce je uveden
faktor neionizující záření a elektromagnetická
pole, kam spadá i laserové záření. Podle této
vyhlášky se do druhé kategorie zařazují práce
s lasery zařazené podle zvláštního právního
předpisu do třídy IIIa. Do kategorie třetí se zařazují práce s lasery třídy IIIb. a IV. (Pozn.: vyhláška
č. 432/2003 Sb. nebyla dosud novelizována
a odkazuje na nařízení vlády č. 480/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
ze kterého vychází i označování tříd římskými
číslicemi.). Povinnost předložit návrh na zařazení
prací do kategorií orgánu ochrany veřejného
zdraví je uložena zaměstnavateli v § 37 odst. 1
a 2 zákona č. 258/2000 Sb. [1], v odst. 3 tohoto
paragrafu jsou uvedeny údaje, které zaměstnavatel v návrhu uvede. V § 37 odst. 4 je zaměstnavateli uložena povinnost neprodleně oznámit
orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které
zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro
toto zařazení.
Povinnost zaměstnavatele soustavně vyhledávat a hodnotit rizika v pracovním prostředí
je dána obecně zákonem č. 262/2006 Sb.
[8] v § 102 odst. 3, přijímat opatření k jejich
minimalizaci a vést dokumentaci o vyhledávání
a vyhodnocování rizik a přijatých opatřeních je
zakotvena v § 102 odst. 4, povinnost zajišťovat
pro zaměstnance příslušná školení v § 103 odst.
2 a 3. Podobně jako u jiných rizikových faktorů
je zaměstnavatel povinen podle § 40 zákona
č. 258/2000 Sb. [1] vést evidenci rizikové práce
a ukládat ji stejně jako závěry lékařských preventivních prohlídek po stanovenou dobu.
Jak vyplývá z výše uvedeného, veškeré důležité informace nutné pro bezpečné používání
laserů musí být obsaženy v jejich technické
dokumentaci. Uvědomění si rizika a důsledné
dodržování bezpečných pracovních postupů
minimalizuje ohrožení zdraví při práci s lasery.
Kontrolní činnost orgánu ochrany veřejného
zdraví se soustřeďuje zejména na existenci
příslušné technické dokumentace, označení
laseru výstražnými štítky s výstražným symbolem
a výstražným textem, signalizaci chodu laseru,
dostatečný počet vhodných ochranných brýlí,
označení pracoviště bezpečnostními značkami, školení zaměstnanců, kategorizaci práce
s laserem, evidenci práce s laserem, doklady
o prováděné závodní preventivní péči.
PŘEHLED CITOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH
DOKUMENTŮ
[1] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
[2] Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení
vlády č. 106/2010 Sb.;
[3] ČSN EN 60825-1:2007 Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení
a požadavky;
[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/25/ES, o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli
(optickým zářením z umělých zdrojů);
[5] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších
předpisů;
[6] Vyhláška MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli;
[7] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů;
[8] Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky;
[9] Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických
požadavcích na strojní zařízení;
[10] Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády č.
251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Zodpovědnost provozovatele i výrobce
www.sick.cz
Filip Pelikán, SICK Praha
Robot nesmí mít možnost dosáhnout na obsluhu. Proto je celé robotizované pracoviště uzavřené v ocelovém oplocení. Obsluha má k robotu přístup
pouze přes servisní dveře.
V tomto pokračování naší malé série článků se pokusím o výklad, již dříve zmiňované
legislativy. Dovolím si zdůraznit, že se jedná
o můj osobní výklad zákonů, nařízení vlády
a norem. Níže uvedené není tedy žádné dogma, ale pouze můj osobní názor.
Z požadavků § 3, nařízení vlády č. 378/2001
Sb., jasně vyplývá, že za bezpečný provoz strojních zařízení odpovídá jejich provozovatel. Další
odpovědnost provozovatele/zaměstnavatele
je stanovena v zákoníku práce, kde je v § 101,
odstavci (1) stanoveno: Zaměstnavatel je
povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika
možného ohrožení jejich života a zdraví, která se
týkají výkonu práce. Odstavec (2) stanoví: Péče
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená
zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou
součástí pracovních povinností vedoucích
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu
pracovních míst, která zastávají.
Aby se provozovatel/zaměstnavatel ujistil,
že používá bezpečná strojní zařízení, měl by
si v případě nákupu nového stroje ověřit, že
je stroj bezpečný, a neměl by se spolehnout
pouze na prohlášení o shodě výrobce. Tento
požadavek je uveden v § 4, odstavec (1), nařízení
vlády č. 378/2001 Sb.: Kontrola bezpečnosti
provozu zařízení před uvedením do provozu …,
přičemž v § 2 bod (e) je stanoveno, že: průvodní
dokumentací je soubor dokumentů obsahujících
návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy
a údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly
a revize zařízení …
Provozovatel/zaměstnavatel by se měl dále
ujistit, že plní požadavky § 102, zákoníku práce.
SVĚT SVARU
V bodu (1) je stanoveno: Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí … Bod (4) mimo jiné říká: Není-li
možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen
je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich
působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců bylo minimalizováno …
Pořízení strojního zařízení s požadavkem
na co nejnižší pořizovací cenu je standardní
ekonomické chování. Ovšem nákup levného
strojního zařízení, kdy nízká cena byla dosažena
absencí potřebných bezpečnostních opatření,
je přímo v rozporu s výše uvedenou platnou
legislativou. Kupující se totiž často mylně domnívá, že nenese žádnou odpovědnost, pokud
ke stroji dostal prohlášení o shodě a na stroji je
umístěna značka CE.
V případě pracovního
úrazu, ale nese vždy
plnou odpovědnost
zaměstnavatel, pouze
v případě, že prokáže,
že zaměstnanec
porušil pracovní kázeň,
příslušné předpisy
a pokyny k zajištění
bezpečnosti, nebo
že byl opilý, může být
této zodpovědnosti
zproštěn.
musí výrobce splnit, zní: Strojní zařízení může
být uvedeno na trh nebo do provozu, pokud je
provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně
instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke
kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost
osob. Dále platí: Před uvedením strojního zařízení
na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení shody …
Výrobce tedy nesmí uvést na trh stroj, který
nesplňuje bezpečnostní požadavky vyplývající
z nařízení vlády, případně z požadavků příslušných norem. A to ani v případě, že to po výrobci
někdy požaduje sám koncový zákazník, aby byl
stroj levnější. Jakákoliv dohoda, jejíž ustanovení
mohou být v rozporu se zákonem, totiž neplatí.
Prohlášení o shodě je tedy právní dokument,
ve kterém výrobce potvrdí splnění legislativních
požadavků, mimo jiné na bezpečnost.
Pokud dojde k úrazu na strojním zařízení,
nese primární odpovědnost provozovatel, který
ovšem může následně vymáhat náhradu škody
na výrobci stroje, protože se může ukázat, že stroj
nesplňuje legislativní požadavky na bezpečnost.
Suma sumárum, provozovatel strojního
zařízení zodpovídá za bezpečný provoz svých
strojů. Měl by si při nákupu nového stroje ověřit,
že je stroj bezpečný a pokud tak při nákupu neučinil, měl by rizika spojená s používáním stroje
posoudit a stroj pravidelně kontrolovat.
Výrobce je povinen vyrobit a dodat na trh jen
bezpečný stroj, což ztvrdí prohlášením o shodě
a značkou CE. Prohlášení o shodě není tedy jen
„papír“, který musí být vystaven, ale je to právní
dokument.
Společnost SICK se bezpečnostní problematikou zabývá již mnoho desítek let. Všem našim
zákazníkům nabízíme semináře o legislativní problematice, vhodné pro provozovatele i pro uživatele.
Nabízíme vám také brožurku vydanou SICK
AG: V šesti krocích k bezpečnému stroji, přeloženou do českého jazyka.
Naše akreditované inspekce potvrdí, že je stroj
bezpečný nebo odhalí nedostatky v jeho zabezpečení a usnadní vám jejich odstranění.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na autora této série článků.
Filip Pelikán
bezpečnostní specialista SICK, spol. s r.o.
fi[email protected]
JAKOU
ZODPOVĚDNOST
MÁ TEDY VÝROBCE
STROJE?
Primární požadavek nařízení vlády
č. 176/2008 Sb., který
Pokud robot pracuje na více stanovištích, podle NV č. 176/2008 Sb., musí být vybaven externími mutingovými
jednotkami, které zajistí vypnutí pohybu robota, pokud by programátor omylem poslal robota na stanoviště, kde
právě obsluha manipuluje s dílci. Mutingové jednotky jsou umístěny na patě robota.
/ 11
partnerské stránky
Intelligent Arc Control
– proces pro snižování rozstřiku a vneseného tepla při zkratovém přenosu
www.migatronic.cz
Migatronic A/S, oddělení výzkumu a vývoje
Problematika svařování kořenových partií
ovlivňuje výsledek kompletního svarového
spoje. Z praktického pohledu existují základní
problémy při svařování kořene a to zejména
nerovnoměrná velikost kapek svarového kovu,
která způsobuje velký rozstřik a nerovnoměrné
vnesené teplo. Dalším problémem je vysoká
citlivost na vzdálenost mezi základním materiálem a hořákem tzv. výlet drátu, sklon svařovacího
hořáku, velikost mezery a propálení základního
materiálu při změně parametrů v závislosti na
zmíněných faktorech.
Základním stavebním kamenem nového
procesu byla eliminace této problematiky
při použití technologie svařování v ochranné
atmosféře MIG/MAG (GMAW). Hlavním cílem
byla redukce, optimalizace vneseného tepla při
svařování tenkých plechů a kontrola svařovacího
oblouku při zkratovém procesu. Nový způsob
řízení zkratového oblouku byl nazván Intelligent
Arc Control (IAC).
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ OBLOUKU
Vnesené teplo
Tavení přídavného drátu při
procesu MIG/MAG
pochází ze dvou
základních zdrojů energie a to: energie dodané
při zkratu v podobě ohmického ohřevu a teplo reprezentované
samotným svařovacím obloukem. Během
zkratu je téměř veškerá energie využita pro tavení
drátu, avšak během hoření oblouku, vyzařujícího
tepelnou energii, přechází produkovaná teplota
jak do přídavného, tak do základního materiálu.
Je proto nezbytné a žádoucí, aby přenos energie
byl co největší při daném zkratovém procesu.
ství rozstřiku je úměrné proudu při opětovném
zapálení oblouku.
Řešení
Systém IAC redukuje vnesené teplo na
bázi navýšení proudu při zkratu v porovnání
s tradičním MIG procesem. Nicméně pouze
navýšení proudu při zkratovém procesu by bylo
nedostačující, oddělení kapky při vyšší intenzitě
proudu by způsobilo vyšší rozstřik. Proto IAC tvoří soubor algoritmů s přesnou předpovědí, kdy
dojde k oddělení kapky a na základě vyhodnocení pak zkracuje dobu trvání zkratového proudu
v porovnání s tradičním procesem.
Rozdíl mezi tradičním MIG procesem a IAC je
zobrazen na obr. 1. Tradiční MIG proces je zde
zobrazen jako přerušovaný průběh, proudová
hodnota stoupá během procesu zkratu do doby,
než dojde k procesu oddělení kapky a následně
klesá až do fáze dalšího zkratu. IAC reprezentuje
v grafickém znázornění plná čára, proudová
hodnota stoupá na vyšší úroveň v porovnání se
standardním průběhem, tím je zabezpečena
dostatečně velká energie v této fázi. Aby nedošlo
k rozstřiku, proudová hodnota klesne na nízkou
úroveň, ale jen do takové míry, aby nedošlo k ne-
Obr. 1: Průběh proudu při zkratovém procesu, A- fáze oblouku, B – fáze
zkratu. Přerušovaný průběh reprezentuje tradiční MIG proces, plný
průběh reprezentuje proces IAC.
stabilitě procesu. Proud je udržován na nízké
hodnotě než dojde k oddělení kapky a následně
dojde k jemnému proudovému navýšení pro
stabilitu obloku.
Rozstřik
Rozstřik je tvořen kapkami roztaveného kovu,
které se uchycují na krajích svarové lázně
a liší se velikostí. Rozstřik je tvořen dvěma
základními zdroji. Prvním zdrojem rozstřiku
je odraz kapky při přenosu, tento zdroj
generuje rozstřik „kuliček“ podobných
rozměrů. Druhým zdrojem je opětovné
zapálení oblouku při oddělení kapky
svarového kovu z přídavného materiálu během zkratového procesu. Množ-
12 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Obr. 2: Obrázek reprezentující typické oddělení kapky při standardním
MIG procesu, svařovací parametry:1mm drát, 80 A.
Obr. 2a: Proces těsně před oddělením kapky.
dosaženo zkratu, napětí je nízké vzhledem k odporu celého obvodu a při opětovném zapálení obloku
je napětí vysoké. Ze dvou základních důvodů tento
princip měření je pro IAC nedostatečný:
Napětí je měřeno uvnitř svařovacího zdroje,
a proto není reprezentující hodnotou napětí na
oblouku. Kromě poklesu napětí na oblouku je
měřen i úbytek napětí na kabelech v důsledku
odporu a indukčnosti.
S cílem snížení proudu při oddělením kapky
je nezbytné předvídat vývoj celého procesu
a ne pouze měřit napětí a vyhodnotit co se stalo
v daném kroku.
Opětovné zapálení oblouku je předpokládáno
kontinuálním výpočtem průměru drátu při oddělení.
Následující vztah vyjadřuje elektrické svorkové
napětí zdroje oblouku:
U S  LW  I  RW  I  Re  I  U TH
I – proud
LW – indukčnost svařovacích kabelů
RW – odpor svařovacích kabelů
Re – odpor elektrody
U TH – úbytek napětí na oblouku.
svorkové napětí při zkratu
U S  LW  I  RW  I  Re  I
U S – svorkové napětí dodávané svařovacím
zdrojem
V případě známých hodnot proudu, napětí
indukčnosti a odporu je možné vyjádřit úbytek
napětí na oblouku, bez drahých externích měřících zařízen. Nicméně lze taktéž stanovit průměr
drátu při oddělení přes nelineární funkci.
Obr. 2b: Proces těsně po oddělení kapky.
Obr. 3: Obrázek reprezentující typické oddělení kapky při procesu IAC,
svařovací parametry: 1mm drát, 80 A. Obrázek reprezentující typické
oddělení kapky při procesu IAC, svařovací parametry:1mm drát, 80 A.
Obr. 4: Měření průběhu proudu a napětí při tradičním zkratovém procesu MIG, rychlost podávání drátu je 3,5 m/min, rychlost svařování 0,25 m/min.
Obr. 3a: Proces těsně před oddělením kapky.
Obr. 3b: Proces těsně po oddělení kapky.
Na obr. 2 je zachycen proces těsně před a po
oddělení kapky svarového kovu z přídavného materiálu při tradičním MIG procesu. Proud během opětovného zapálení dosahuje až 150 A, výsledkem
je pak nadměrný rozstřik. Vzhledem k základnímu
materiálu je pak možno pozorovat mikrorozstřik,
který se uchycuje na daném materiálu.
Na obr. 3 je zachycen proces IAC těsně před
a po oddělení kapky svarového kovu z přídavného materiálu. Proudová hodnota během
opětovného zapálení dosahuje 50 A. Ve srovnání
s obr. 2 je patrné, že oblouk při opětovném
zapálení dosahuje maximální stability a žádného
rozstřiku, to je proces IAC.
Při řízení tradičního MIG procesu je udávána
pouze hodnota, zda je přídavný materiál „drát“ zkratován pouze s ohledem na měřené napětí. Když je
SVĚT SVARU
Obr. 5: Měření průběhu proudu a napětí při IAC procesu, rychlost podávání drátu je 3,5 m/min, rychlost svařování 0,25 m/min.
Wire speed Mat. Dim. Free burn current [A]
Heat input [J/mm]
Org.
IAC
Improvement Org.
IAC
Improvement
[m/min]
[mm]
1,5
0,9
61,2
40,8
33,3%
86,5
64,3
25,7%
2,5
0,9
113,6
34,0
70,1%
159,1
120,7
24,1%
3,5
1,5
120,6
33,5
72,2%
229,2
159,4
30,5%
4,7
1,5
140,4
40,3
71,3%
306,9
288,1
6,1%
Tab. 1: Porovnání mezi standardním MIG procesem (Org.) a IAC při různých podávacích rychlostech. Rychlost svařování 0,25 m/min
(Free burn current – opětovné zapálení oblouku).
Wire speed Mat. Dim. Free burn current [A]
Heat input [J/mm]
[m/min]
[mm]
Org.
IAC
Improvement Org.
IAC
Improvement
2,5
0,9
110,3
37,6
65,9%
80,3
64,3
19,9%
3,5
1,5
112,0
43,9
60,8%
112,5
91,8
18,4%
4,7
1,5
130,1
42,6
67,3%
154,8
132,6
14,3%
Tab. 2: Porovnání mezi standardním MIG procesem (Org.) a IAC při různých podávacích rychlostech. Rychlost svařování 0,5 m/min.
/ 13
partnerské stránky
d tråd ( x)  f (U , I , x)
Kde x je vektor popisující stav systému.
Vzhledem k tomu, že se hodnoty parametrů
v průběhu času mění, jejich odhad LW , RW
nebo U TH se provádí rekuzivně z měření
proudu a napětí.
Výsledek
Obr. 4 vyjadřuje měření napětí a proudu ve
třech fázích cyklu standardním MIG procesem.
Obr. 5 zobrazuje tři fáze cyklu při svařování
a kontrolou IAC procesu při stejných parametrech, jako tradiční proces. Srovnáme-li oba
průběhy je patrné, že při použití IAC je proudový
průběh na hodnotě 250 A oproti 150 A u tradičního procesu, to zabezpečuje vyšší množství
energie ve fázi zkratu a nižší energii využitou na
hoření oblouku.
Pak je možné vyjádřit vnesené teplo ze vztahu:
H
U I
v
H – vnesené teplo J/mm
U – napětí na oblouku
I – proud
v – rychlost svařování m/s.
Při laboratorních testech byl použit svařovací
hořák umístěný na lineárním pojezdu. Cílem bylo
vyjádřit vnesené teplo při různých podávacích
rychlostech a dalších parametrech ve srovnání
IAC a tradičního zkratového procesu. V tabulce
1 jsou uvedeny naměřené hodnoty při svařovací
rychlosti 0,25m/min. Tabulka 2 vyjadřuje naměřené hodnoty při rychlosti svařování 0,5m/min. Vypočítané vnesené teplo je znázorněné na obr. 6.
Z tabulky 1, 2 a grafického znázornění obr. 6
jasně plyne podíl vneseného tepla při porovnání
IAC a tradičního procesu. IAC tak zabezpečuje
nižší vnesené teplo, jak je patrné, vnesené teplo
je relativně konstantní okolo 20 J/mm, což
způsobuje zlepšení v rozsahu od 15 do 30 % pro
nižší podávací rychlosti.
Proces oddělení kapky vychází ze statutu
změny napětí z nízkého na vysoké. Jak je možné
vizuálně pozorovat na obrázku 4, 5, proudová
Obr. 6: Vnesené teplo při IAC a standardním MIG procesu. Vnesené teplo
je vyjádřeno pro dvě odlišné svařovací rychlosti.
Obr. 7: Průměrný proud při opětovném zapálení obloku při IAC
a tradičním MIG procesu. Proud je vyjádřen při dvou různých svařovacích
rychlostech.
hodnota pro oddělení kapky je podstatně nižší
při použití systému IAC. Tabulka 1, 2 a obr. 7
jasně definuje naměřené hodnoty při opětovném
zapálení oblouku. Pro proces IAC jsou hodnoty
konstantní okolo 40 A.V případě tradičního řízení
znovu zapálení oblouku lze pozorovat rostoucí
lineární průběh v závislosti na podávací rychlosti.
Nízká proudová hladina při procesu oddělení
kapky se systémem IAC rovněž eliminuje rozstřik
kovu uplývající na povrchu svarku.
Nové Pi 500 E MMA
pro svařování
obalenou elektrodou
Řada svařovacích strojů Migatronic Pi byla rozšířena o nový výkonný model Pi 500 E MMA
pro produktivní svařování obalenou elektrodou. Malé vnější rozměry a nízká hmotnost spolu
s vysokým zatěžovatelem a maximálním svařovacím proudem 500 A jej předurčují pro svařování
silnostěnných materiálů v průmyslové výrobě i na montáži. Pi 500 E MMA tak najde široké
uplatnění při výrobě, kompletaci, rekonstrukci nebo renovaci ocelových konstrukcí, tlakových
nádob a technologických zařízení v energetice, stavebnictví, chemickém nebo potravinářském
průmyslu.
www.migatronic.cz
14 /
SVĚT SVARU
Svářečské ochranné zástěny Sinotec
Nabízíme dodávku svařovacích zástěn a lamel pro
ohraničení svařovacích boxů. Můžeme dodat buď jen
materiál pro výplně nebo dodávku zastínění celých
svařoven na klíč, tj. včetně konstrukcí a montáže.
Zde uvádíme fotografie z některých našich montáží...
Výhradní dovozce do ČR a SR:
Hadyna - International, spol. s r. o.
Kravařská 571/2
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
tel.: (+420) 596 622 636
mobilní tel.: (+420) 777 771 231
E-mail: [email protected]
http://www.hadyna.cz, http://www.sinotec.cz
technologie svařování
Laserové svařování
Základní informace o technologii laserového svařování/řezání
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Svařování laserovým paprskem s robotem Motoman typ MH50.
Průmyslový laser – technologie nejvíce
používaná především na řezání kovů. Svařování laserem není v ČR dosud tak rozšířenou
technologií, nejčastěji se používá v automobilovém průmyslu. Ovšem o tuto technologii
postupně roste zájem. Svařování laserem má
své výhody i úskalí.
Typický představitel svařence, který je vhodný pro laserové svařování.
16 /
Tímto článkem bychom rádi prezentovali výhody i úskalí a základní rozdělení zdrojů laserového
paprsku. Dále bychom rádi představili možnosti
dodání robotizovaných pracovišť pro laserové
svařování, která jsou vybavena zdroji laserového
paprsku od společnosti Trumpf. V závěru tohoto
článku Vás pozveme na den otevřených dveří
naší společnosti, na kterém budeme takové
pracoviště prakticky prezentovat.
PŘEDSTAVENÍ VÝROBCE ZDROJŮ LASERŮ –
SPOLEČNOSTI TRUMPF
Představovat společnost Trumpf jako výrobce
kvalitních a spolehlivých zdrojů laserů a výrob-
Laserem je vhodné svařovat vnější hrany tenkostěnných dílců, které se po svaření nemusí dále nijak upravovat.
SVĚT SVARU
technologie svařování
Princip svařování laserovým paprskem v prostoru pracovní optiky.
Princip řezání laserovým paprskem v prostoru pracovní optiky.
ce celých řezacích strojů je z našeho pohledu
„nošení dříví do lesa“.
Naše společnost se tradičně zabývá vývojem
a výrobou robotizovaných pracovišť, která jsou
především určena pro obloukové nebo odporové
svařování. Od počátku letošního roku jsme zahájili
těsnou spolupráci s firmou Trumpf, která nám
umožňuje rozšířit naši standardní nabídku robotizovaných pracovišť právě pro svařování laserem.
vého paprsku odpovídá 1,0 mm max. tloušťky
stěny svařovaného materiálu. Máme tím na mysli
svařování běžné uhlíkové oceli nebo nerezových
materiálů. Pro svařování např. hliníku nebo mědi
je pak zapotřebí přibližně dvoj- až trojnásobný
výkon laseru.
Dalším kritériem je pak způsob vytváření
laserového paprsku. Zde můžeme zdroje laseru
rozdělit na tzv. lasery CO2 a pevnolátkové lasery.
PROČ VYUŽÍVAT LASER?
LASER CO2
Využití laserového paprsku je jednou z technologických možností, jak lze kovy řezat i svařovat,
případně povrchově kalit. Tato technologie má
své výhody, ale také úskalí. Pro řezání kovů je
výhodou velmi čistý řez bez okují a vysoká výkonnost řezání. Pro svařování je tedy hlavní výhodou
velmi malý svar s hezkou kresbou povrchu svarů,
hluboký průvar a vysoká postupová rychlost
svařování.
Pro svařování i řezání laserovým paprskem
také platí značné snížení tepelného namáhání
základního materiálu, což vede ke snížení jeho
tepelných deformací.
Úskalím laserového svařování je v případě svařování vysoká náročnost přípravy dílců z hlediska
opakované rozměrové tolerance svařovaných dílců.
Pro řezání i svařování platí velmi přísné bezpečnostní podmínky z hlediska bezpečnosti práce obsluhy.
Laserový paprsek může obsluze způsobit trvalé
poškození zraku a popálení pokožky.
dalším z úskalí je pořizovací cena celé technologie, která se pro nejčastější robotické aplikace
pohybuje od 5 mil. výše, a to podle výkonu
laserového zdroje a další výbavy celého řezacího
nebo svařovacího pracoviště.
Ovšem pokud uživatel naplní práci pro svařovací nebo řezací zařízení vybavené laserem alespoň na dvě směny, pak se obecná návratnost
investice pohybuje kolem dvou let.
Při používání laserového svařování však
v mnoha případech nejde jen o náklady, ale
především o technologickou nutnost použití
tohoto způsobu svařování. Např. při svařování
tenkostěnných dílců, u kterých je pohledovost
svarů klíčová.
Principem laserů CO2 je zesílení světelného
paprsku při mnohonásobném průchodu aktivním prostředím tvořeném směsí plynů CO2, N2
a He. Plyn CO2, obohacený o N2 a He je poháněn vakuovou turbínou a vybuzen elektrodami
spojenými s vysokofrekvenčním generátorem.
Vznikající laserové záření po mnohonásobném
průchodu mezi odraznými zrcadly vystupuje ve
formě koherentního laserového paprsku a po
úpravě výstupní zrcadlovou optikou dopadá
na obrobek. Lasery CO2 mají pevné ustavení
celého optického systému, poloha řezací optiky
je pevně svázána se zdrojem laserového záření.
Z tohoto důvodu se lasery CO2 používají téměř
výhradně pro stacionární řezací stroje a nejsou
optimální pro robotické aplikace.
U tohoto typu zdroje se dále nepoužívají
další technické plyny. Občas je však nutné do
systému laserového zdroje doplnit všechny tři
pracovní plyny.
Lasery CO2 mají účinnost cca 8 %.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ZDROJŮ LASEROVÉHO
PAPRSKU
Zdroje laserového paprsku lze rozdělit podle
několika kritérií. Zaměříme se jen na jejich
základní rozdělení. Prvním kritériem může být
členění podle výkonu laseru.
Laserové zdroje pro komerční svařování se
dodávají o výkonu od 2 kW až do výkonu 20 kW.
Obecně můžeme říci, že 1 kW výkonu laseroSVĚT SVARU
PEVNOLÁTKOVÝ LASER
Pevnolátkový laser pracuje na bázi ozařování
krystalu vzácných zemin budicími diodami,
pomocí kterého vzniká v soustavě zrcadlové
dráhy koherentní laserové záření, které je pak
světlovodným kabelem přiváděné k pracovní
optice.
Světlovodný kabel je ohebný, může mít délku
až 100 metrů. A právě z tohoto důvodu je pevnolátkový laser vhodný nejen pro řezání, ale také
pro robotické svařování.
Mezi pevnolátkové lasery patří mimo jiné
diskové a vláknové lasery. U diskových laserů se
ozařuje disk tvořený krystalem vzácných zemin
budicími diodami. U vláknového laseru jsou
budicími diodami ozařovány krystaly vzácných
zemin umístěných v počáteční části světlovodného kabelu. Po konzultaci s technikem ze
společnosti Trumpf jsou oba typy pevnolátkového laseru rozdílné pouze svou vnitřní konstrukcí.
Uživatelsky (pro účely využití v oblasti svařování,
řezání a tepelného zpracování) mezi nimi není
žádný zásadní rozdíl.
Pevnolátkové lasery pak mají účinnost přes 25 %.
Pevnolátkové lasery se nejčastěji používají pro
strojní řezání, ale také pro robotické aplikace svařování, navařování a řezání. Z tohoto důvodu se
budeme dále zabývat právě tímto typem zdroje
laseru.
ŘEZÁNÍ LASEREM
Princip řezání laserem u pevnolátkového
zdroje laserového paprsku je jeho přivedení
pomocí pracovní optiky do řezací trysky. V řezací
trysce je do laserového paprsku prudce vháněn
stlačený pracovní plyn, který vyfukuje materiál
roztavený působením laserového paprsku.
Jako pracovní plyn se používá kyslík, dusík
nebo stlačený vzduch. Dusík je inertní plyn, který
Společnost Trumpf je výrobce kvalitních a vysoce spolehlivých zdrojů
laserového paprsku vč. kompletních 2-D laserových řezacích center pro
zpracování plechů v širokém rozsahu tlouštěk.
Pevnolátkový zdroj laserového paprsku Trumpf TruDisk 4002 s max. výkonem 4 kW. Jeho výkon umožňuje svařování laserovým paprskem dílců do
tl. cca 3–4 mm (při optimálních parametrech).
/ 17
technologie svařování
je na rozdíl od kyslíku sice pomalejší v rychlosti
řezu u silnějších plechů (v oblasti tenkých plechů
je řez naopak rychlejší, a to vzhledem k jinému
charakteru působení dusíku), ovšem okraje řezaného materiálu nejsou zoxidované. Kyslík naopak
výrazně zvyšuje energii v řezu a zvyšuje výkon
řezacího stroje, a to jak v jeho rychlosti, tak také
větší hloubkou řezu.
Stlačený vzduch se obecně skládá z cca 80%
dusíku a 20 % kyslíku. Je tedy určitým kompromisem mezi používáním dusíku a kyslíku.
Pracovní vzdálenost mezi řezací tryskou a řezaným materiálem se pohybuje do 1,0 mm.
SVAŘOVÁNÍ LASEREM
Pro laserové svařování se používá odlišná
pracovní optika namontována v zápěstí robota.
Pracovní optika je vzdálená od povrchu svařovaného materiálu v rozmezí 100 až 1 000 mm.
Druhým hlavním rozdílem je nutnost chránit
svarový kov ochranným plynem podobně jako
u obloukového svařování.
Pro svařování laserem se používají v podstatě
stejné ochranné atmosféry jako pro metodu TIG.
Tedy argon, helium nebo jejich směs.
Detail svaru provedený metodou MIG na hliníkovém rozváděči pro
telekomunikační průmysl. Venkovní svar je poměrně malý, ovšem je potřeba očistit začernalé okraje svarových housenek. Pokud nejsou svařené
rozváděče uzavřeny v dalším krytu, uživatel bude požadovat zabroušení
a zaleštění těchto svarů.
Detail svaru provedených na stejných hliníkových rozváděčích laserovým
paprskem. Svary jsou velmi malé s hezkou kresbou. Svary se v tomto
případě již nemusely nijak dál zalešťovat nebo brousit.
Svaření dvou 4mm nerezových desek k sobě natupo pomocí laserového
paprsku.
Oblast kořene svaru po otočení desky z druhé strany.
Další typická součástka vhodná pro svařování laserem. Svary jsou velmi
malé, není nutné je dále brousit.
Svařený 1mm nerezový plech k sobě natupo.
PŘÍKLADY POUŽITÍ PRO SVAŘOVÁNÍ
Na několika fotografiích uvádíme příklady
použití laserového svařování. Zajímavostí je např.
svařování hliníkových rozváděčů, které se svařují
na vnější hraně. V tomto případě jsme testovali
svařování také metodou MIG i TIG těchto rozváděčů. Ovšem výsledky laserového svařování jsou
skutečně skvělé. Svar je velmi malý, pohledový. Okraje svarů nejsou začernalé. Rychlost
svařování je oproti metodě TIG až 8x rychlejší.
U metody MIG je kresba svaru hrubější, svar je
velmi převýšený a musí se na rozdíl po svařování laserem brousit. Na našich internetových
stránkách můžete také shlédnout videozáznam
svařování těchto hliníkových rozváděčů robotem
vybaveným laserem.
Dalším zajímavým příkladem, který uvádíme na fotografiích, je svařování dvou 4mm
nerezových desek k sobě tzv. natupo. Průvar je
proveden skrz při jednom průjezdu laserového
paprsku, základní materiál byl minimálně tepelně
namáhán, svar je velmi malý a pohledový. Postupová rychlost svařování byla kolem 17 mm/s!
ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO LASEROVÉ
SVAŘOVÁNÍ
Naše společnost vyvíjí a vyrábí kompletní
robotizovaná pracoviště, která jsou osazena
roboty Motoman. Optimálním volbou pro nesení
laserové hlavy je robot s nosností 50 kg, tedy
robot Motoman typ MH50.
Svařovací hlava Trumpf pro uchycení na průmyslový robot.
18 /
U laserového svařování je vždy nutné zajistit
svařovací pozici shora, tedy svařovací polohu PA.
Z tohoto důvodu doporučujeme vybavovat robotizovaná pracoviště nejlépe dvouosými polohovadly,
která zajistí optimální ustavení dílce pod svařovacím
robotem ve většině případů. Např. polohovadlo
Motoman typu DK-250 nebo WL-500 (více technických informací o tomto typu polohovadel naleznete
na našich internetových stránkách).
Robotizovaná pracoviště musí být kompletně
zakrytovaná, tj. včetně stropu pracoviště. Světlotěsnost celého zařízení je důležitým bezpečnostním prvkem. Již 0,2 W výkonu laserového paprsku
může obsluze způsobit nevratné poškození zraku.
Pracoviště je pak vybaveno průhledovými
okny, která jsou osazeny speciálním sklem, přes
které může obsluha bezpečně svařování laserem
sledovat.
Den otevřených dveří – přijďte se podívat na
zařízení pro laserové svařování.
V těsné spolupráci s firmou Trumpf jsme připravili praktickou prezentaci zařízení pro laserové
svařování pomocí průmyslového robota, a to
v rámci dne otevřených dveří naší firmy.
Pokud Vás laserové svařování, navařování
nebo také tvarové řezání zajímá, můžete se
k nám přijet podívat. Pozvánku naleznete na
stránkách tohoto vydání časopisu a na našich
internetových stránkách na adrese:
http://www.hadyna.cz.
Pokud budete potřebovat více technických
informací, neváhejte nás kontaktovat.
SVĚT SVARU
Pozvánka na den otevřených dveří
Laserové robotické svařování
Představení funkce SKS SynchroWeld
Aktivní vyhledávání místa svařování robotem Motoman - funkce Comarc
RobotMaster - účinný nástroj pro OFF-LINE programování nejen robotů
Dovolujeme si Vás pozvat na Den
otevřených dveří naší společnosti, který se
koná ve dvou dnech, a to
14. a 15.12.2011.
•••
Místem konání akce je sídlo naší
společnosti. Vstup je volný, můžete přijít
kterýkoliv z těchto dnů. Pokud Vás zajímá
oblast laserového svařování, způsoby
aktivního vyhledávání svarů při robotickém
svařování nebo informace o možnostech
OFF-LINE programování robotů, neváhejte
a navštivte nás.
K dispozici bude také prezentace
unikátní funkce SKS SynchroWeld pro
MIG/MAG technologii svařování, která
umožňuje plynulou a automatickou změnu
svařovacích parametrů v závislosti na
postupové rychlosti TCP robota při
zachování konstantního provaření.
Máme připravené tyto funkční
instalace k prezentaci:
 Robot Motoman MH50 s kompletním
vybavením pro laserové svařování od
společnosti TRUMPF.
 Robot Motoman typ MA1900 se
svařovacím vybavením pro metodu
MIG/MAG od společnosti SKS, na
které budeme prakticky předvádět
zmiňovanou funkci SynchroWeld.
 Robot Motoman typ MA1900 se
svařovacím vybavením pro metodu
MIG/MAG od společnosti Migatronic,
kde budeme prakticky předvádět
funkci Motoman Comarc pro aktivní
vyhledávání místa svarů. Robot také
bude vybaven automatickou čističkou
hořáku JetStream.
 Nainstalovaný software RobotMaster
pro OFF-LINE programování robotů
na jednom z výše uvedených robotů.
Navíc budeme předvádět
automatickou čističku robotického hořáku
JetStream.
Máme připravený laserový 4 kW
zdroj laserového paprsku TRUMPF.
Pracovní svařovací optiku nese robot
Motoman typ MH50. Máme připravenou
řadu vzorků svařených laserovým paprskem.
Podobně jako loni budeme prezentovat také
svařovací roboty Motoman - nyní s funkcí
SKS SynchroWeld a Motoman Comarc.
Pro každého účastníka máme připraveno občerstvení a malý dárek!
Více informací, organizační pokyny získáte na internetových stránkách http://www.hadyna.cz!
Hadyna - International, spol. s r. o., Kravařská 571/2 (vjezd z ul. Mojmírovců 14), 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
/ 19
partnerské stránky
SKS Welding Systems – Synchroweld
– kvalita, spolehlivost, funkčnost
Martin Holan DiS, SKS WELDING Systems, s.r.o., Technický servis
www.sks-welding.cz
Práce a programování se tímto velice zjednoduší. Není nutné v problematických místech
nastavovat odlišné parametry pro sváření a složitě je odlaďovat. Postačí jeden svářecí parametr
vztažený k rychlosti robotu. K dispozici je též
sledování aktuálních hodnot sváření a vnesené
energie díky RWDE monitoru přímo na ovládacím panelu robotu.
TECHNICKÉ POŽADAVKY
Funkce pro sváření Synchroweld byla vyvinuta díky úzké spolupráci firem Motoman
a SKS Welding Systems vzhledem ke stále
se zvyšujícím nárokům na kvalitu, spolehlivost a reprodukovatelnost svárů v automobilovém průmyslu. Funkce Synchroweld
spojuje robot a svářecí příslušenství v jeden
funkční celek.
VÝHODY SYNCHROWELDU
SVÁŘENÍ BEZ SYNCHROWELDU
Funkce Synchroweld se stává standardní
funkcí a výbavou všech svářecích zdrojů a řízení
SKS. Nutností je použití komunikačního interface
UNI5C, které na rozdíl od ostatních komunikuje
s řídicím systémem robota přes sériový port
RS232. Tímto portem jsou standardně vybaveny
roboty Motoman generace NX100 a DX100.
V současné době je možné propojení i s roboty
ABB a Kuka. Interface UNI5C disponuje navíc
digitálními vstupy a výstupy, takže je možné
ho využít i jako řídicí a komunikační kartu pro
ovládání např. čisticí stanice.
Pro sváření problematických míst lze využít jeden svářecí program.
Ukázka penetrace bez využití funkce Synchroweld.
Na obrázku vidíme provedení sváru bez
použití funkce Synchroweld. V místech, kde
dochází ke značné změně směru posunu hořáku (pozice svaru 1,2, 4 a 5), dochází k nakumulování materiálu a tím i vnesené energie. To
má za následek propálení materiálu v daném
místě. K eliminaci tohoto jevu je nutná změna
svářecích parametrů (jejich snížení) a po přeorientování pohybu hořáku je nutné je znovu navýšit. To je zdlouhavé a nepříliš stabilní řešení,
které však bylo až doposud používáno.
Díky Synchroweldu dostává svářecí jednotka
aktuální informace o rychlosti TCP robotu a jeho
externích os. Velkou výhodou je konstantní
provaření a vzhled sváru dokonce i v bodech,
kde dochází ke značné reorientaci svářecího
hořáku. Z toho vychází konstantní přísun energie
na jednotku vzdálenosti.
Komunikační karta UNI5C zprostředkovává rychlou komunikaci mezi
robotem a svářecím systémem.
SVÁŘENÍ POMOCÍ SYNCHROWELDU
V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat v našem sídle v Kosmonosech
nebo na předváděcích dnech u pana Hadyny
v Ostravě ve dnech 14. a 15. 12. 2011.
www.sks-welding.com
[email protected]
RWDE monitor – zobrazení na ovládacím panelu robota.
Ukázka penetrace při použití funkce Synchroweld.
Při použití funkce Synchroweld jsou svařovací
parametry aktuálně přizpůsobovány postupové
rychlosti TCP svařovacího hořáku. Pokud dojde
ke snížení rychlosti tohoto bodu (v ostrých
zatáčkách nebo při změně postavení hořáku),
dojde díky přímé synchronizaci mezi robotem
a svářecím příslušenstvím automaticky k redukci svářecích parametrů v daném místě. Toto
zaručuje konstantní přísun energie na jednotku
vzdálenosti.
Jak je vidět na obrázku a zejména na výbrusech problematických bodů (1–5), je penetrace
konstantní a bez propalů.
20 /
Zaznamenaný průběh sváření v problémovém místě.
SVĚT SVARU
Plyny pro laserové technologie
Ucelená řada laserových
a asistenčních plynů nebo
ochranných atmosfér, která
odpovídá specifickým potřebám
laserových zařízení, a splňuje
požadavky výrobců těchto
zařízení na technické plyny.
Společnost Air Products nabízí ucelenou
Veškeré formy zásobování technických plynů od
řadu laserových a asistenčních plynů.
společnosti Air Products zahrnují také služby,
Laserové technologie vyžadují technické plyny
které souvisejí se zajištěním správné funkce
o vysoké čistotě. Plyny jsou plněny do speciálních
celého laserového zařízení. Návrh optimálního
obalů, které jsou určeny pro použití v oblasti
řešení dodávky plynů, projektovou dokumentaci
laserových zařízení. Vzhledem k vysokým
a dodání příslušenství, dále odbornou instalaci
nárokům na čistotu plynů, jsou lahve ošetřeny
rozvodů a zařízení pro zásobování laserovými
způsobem, který zaručuje deklarovanou čistotu.
i asistenčními plyny a také technickou pomoc
Air Products nabízí dodávky přizpůsobené
v případě specifických požadavků zákazníka.
požadavkům zákazníka.
– tlakové lahve
– svazky tlakových lahví
– kryogenní nádoby
– stacionární zásobníky
tell me more
www.airproducts.cz
[email protected]
800 100 700
partnerské stránky
Pojezdové dráhy pro roboty Motoman
Autor: Ing. Rudolf Nágl, Yaskawa Czech, Praha
Pro případy svařování velmi objemných
svařenců společnost Yaskawa vyrábí a dodává celou
řadu pojezdových drah a závěsných portálů.
Pojezdové dráhy umožňují zlepšit a zvětšit
dosah svařovacího robota. Pojezdové dráhy umožňují
uchycení buď jednoho svařovacího robota, případně více
robotů současně. Pojezdové dráhy mohou mít délku
pojezdu až do 30-ti m podle potřeby technologie
svařování.
Roboti na pojezdových drahách mohou být buď
namontovány na různě vysokých podstavcích nebo
mohou být také zavěšeny tzv. "hlavou dolů".
Veškeré nabízené pojezdové dráhy, také víceosé, mají vždy svůj pohyb plně synchronizovaný s pohyby
robota.
JEDNODUCHÁ POJEZDOVÁ DRÁHA
POJEZDOVÁ DRÁHA SE ZAVĚŠENÝM ROBOTEM
Jednoduchá pojezdová dráha
umožňuje buď zvětšit dosah robota,
např. při svařování delších svařenců
než 2,5 m, případně umožňuje robotu
přejíždět mezi dvěma (třemi) stanovišti
robotizovaného pracoviště.
Pojezdová dráha se zavěšeným robotem,
který pojíždí nad svařencem směrem vlevo/vpravo.
Tato dráha se vyrábí ve více konfiguracích, na
obrázku je v provedení se dvěmi zavěšenými
roboty Motoman.
VÍCEOSÁ POJEZDOVÁ DRÁHA SE ZAVĚŠENÝM ROBOTEM MOTOMAN
3-osá pojezdová dráha se zavěšeným robotem Motoman
umožňuje pojezd robota nad svařencem vlevo/vpravo,
nahoru/dolů a vpřed/vzad. Dráha se používá především
pro svařování velmi rozměrných svařenců, nejčastěji v
kombinaci s jednoosým horizontálním polohovadlem nebo
s dvouosým polohovadlem.
pojezd osa X
Další varianty
pojezdových drah
pro zavěšení robotů.
Pojezd pouze v
ose X, v ose YX a
v ose YZ.
pojezd osa YX
pojezd osa YZ
22 /
Svařovací robot zavěšený
na pojezdové dráze
střídavě svařuje výměníky
pro chladírenská zařízení
na dvou dvouosých
polohovadlech.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
www.motoman.eu
ROBOT ZAVĚŠENÝ NA TŘÍOSÉM PORTÁLU NAD JEDNOOSÝM POLOHOVADLEM
Robot je zavěšený na tříosém portálu
nad jednoosým horizontálním
polohovadlem.
Tento model robotizovaného pracoviště je
určen pro svařování pro velmi rozměrné
dílce, které jsou velmi členité a hmotné.
Robot jezdí ve třech osách nad pracovním
prostorem horizontálního polohovadla, ve
kterém jsou upnuté předem sestehované
svařence.
Všechny tři osy portálu jsou plně
synchronizovány s pohyby robota. Rovněž
osa polohovadla je synchronizována s
pohybem robota.
Pracoviště je vhodné pro svařování v
malosériové výrobě, pro svařence s
velkou délkou svarů. Např. 20 m apod.
ROBOT ZAVĚŠENÝ NA TŘÍOSÉM PORTÁLU NAD DVĚMI POLOHOVADLY
Robot je zavěšený na tříosém portálu
nad dvěmi horizontálními polohovadly.
Jedná se o stejný model robotizovaného
pracoviště, jako model 22. Toto pracoviště
je však určeno pro svařování také ve
středně sériové výrobě, aby nevznikly
drobné prostoje při výměně svařeného
dílce za nesvařený.
SVĚT SVARU
/ 23
partnerské stránky
ROBOT ZAVĚŠENÝ NA DVOUOSÉM PORTÁLU NAD DVĚMI POLOHOVADLY
Robot zavěšený na dvouosém portálu
nad dvěmi dvouosými polohovadly.
Tento model robotizovaného pracoviště
využívá dvojicí dvouosých polohovadel.
Jedno polohovadlo má nižší nosnost a je
určeno pro svařování lehčích a menších
dílců. Druhé polohovadlo má nosnost
např. až 5000 kg a je určeno pro
svařování rozměrných a hmotných
svařenců.
Dvouosá polohovadla umožňují polohovat
většinu míst svařování do ideální
svařovací pozice PA nebo PB.
Motoman - kvalitní roboti pro průmysl











svařování kovů
řezání kovů
opracování plastů
lepení
broušení kovů
leštění
manipulační roboti
lakovací roboti
obsluha strojů
kompletace dílců
a další aplikace
www.motoman.eu
24 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Kvalita bez kompromisu
TBi Industries
AL Metalltechnik používá svařovací technologie TBi Industries
www.tbi-cz.com
Milan Sem, TBi Industries, Holešov
Ať už se jedná o podvozky, skříňové
nástavby, návěsy nebo sklápěčky, všechny
tyto části užitkových vozů jsou při provozu
na silnicích vystavovány dlouhodobé zátěži.
Špatná sjízdnost cest a střídající se povětrnostní podmínky přináší další zátěž. Výroba
vyžaduje proto maximální kvalitu od konstrukce přes přípravu plechu, až k samotnému
svaru, jehož pevnost je pak rozhodující pro
pevnost celého konstrukčního celku.
Nejmodernější technologie a zkušený tým
pracovníků umožňují společnosti AL Metalltechnik dosáhnout při ohýbání a svařování těch
nejlepších výsledků, které jejich zákazníci vyžadují – mimo jiné jsou mezi nimi také významní
výrobci užitkových vozidel. Svařovací hořáky,
soubory hadic i ochrana proti kolizi pro svařovací
roboty jsou dodávány firmou TBi Industries, která
patří k předním výrobcům svařovacích
a řezných nástrojů v oblastech použití
MIG/MAG, WIG/TIG, plazmového svařování a robotových i High-End svařovacích
systémů.
ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE ČLOVĚKA A TECHNIKY
sažení co nejmenších tolerancí – nejmodernější
ruční i robotová svařovací technika se postará
o pevné spoje materiálů. Přesně tato kombinace
– nejmodernější stroje a tým zkušených odborníků umožňují, aby podnik dosáhl výsledků,
které zákazníci očekávají. K těm patří mimo jiné
přední výrobci užitkových vozů jako jsou firmy
KRONE nebo SCHMITZ CARGOBULL, pro
které se vyrábí přesné konstrukční díly, a to jak
jednotlivé komponenty, tak i kompletní podvozky
užitkových vozů.
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ ZAKÁZKY
Podnik vyrábí celkově na ploše 16 500 m²,
především v oddělení svařování/montáž konstrukčních celků. Zde byla uvedena do provozu
dvě nová svařovací zařízení, která jsou speciálně
vybavena vhodnými robotovými systémy. V automatizované ohýbací a svařovací jednotce jsou
Přesnost a flexibilita: Při svařování se otočí TBi Infiniturn svařovací hořák
kolem své osy.
protože ji již roky používáme v našem závodě,“
vysvětluje inženýr v oboru svařování, zodpovědný
za automatizaci. „Protože jsme zařízení pro svařování kompletních návěsů sami naplánovali
a připravovali, byli jsme schopni předem
přesně definovat naše požadavky na
potřebné svařovací hořáky“, odůvodňuje
Timo Brüning toto rozhodnutí.
VYSOKÁ PŘESNOST A KVALITA
Z důvodu velkých konstrukčních celků
Pracovníci společnosti AL Metalltechnik
a četných rohových svarů je na quadroznají velmi dobře požadavky, které jsou klaportálu vyžadována maximální flexibilita.
deny na konstrukci a výrobu svařovaných
Vysoká přesnost při opakované výrobě
konstrukčních celků. Již od roku 1999
je stejně nutná jako stabilně vysoká
vyrábějí vlastní ohýbané, laserově řezané
kvalita svarového švu. Svary, které mají být
a lisované dílce a svařovací konstrukční
provedeny, jsou naprogramovány v režimu
celky z oceli, ušlechtilé i vysoce legované
offline a prováděny plně automaticky. Naoceli. Do škály produktů je možno zahrsazením svařovacích robotů je zaručena,
nout kryty lékařských přístrojů, zásobníky
obzvláště u sériové výroby, vysoká přesAutomatizovaná
ohýbací
a
svařovací
jednotka
umožňuje
plně
automatické
vkládání
a
svařování
a jímky pro zemědělské využití i kompletní
nost při opakování a tím také stálá kvalita.
konstrukčních celků až do velikosti 2 500 x 800 mm. Oba svařovací roboti jsou vybaveni
konstrukční celky pro výrobu užitkových
Na portálu svařují až čtyři roboti součassystémem nekonečného otáčení hořáku TBi Infiniturn, a mohou pracovat synchronně nebo
a kolejových vozidel podle normy DIN
nezávisle na sobě.
ně – pomocí závěsného uchycení a souEN 15085 – a také pro výrobu ocelových
borů hadic ležících uvnitř je zaručen optimální
plně automaticky ohýbány, nastaveny a svařokonstrukcí a jeřábů podle normy DIN 18800.
přístup k obráběnému předmětu. Svařovací
vány menší komponenty pro užitková vozidla
Počítačově řízené CNC ohýbací stroje, laseroroboti jsou vybaveni hořákovým systémem TBi
a konstrukční celky určené pro svařování – až do
vé řezačky a laserové lisovací stroje i počítačově
Infiniturn, který byl vyvinut pro roboty s nekovelikosti 2 500 x 800 mm. Svařovací zařízení je
řízené CNC pily a frézky, umožňují výrobu při donečně otáčivým ramenem Hollow wrist, včetně
vybaveno tříosovým otáčecím zařízením, a také
ochrany proti kolizi TBi KSC. V tomto provedení
dvěma řízenými servo-osami a zajistí kompletně
je soubor hadic kompletně veden skrz dutý
otáčivou polohu obráběného předmětu. Po
kloub ramena robota. Spojka, speciálně vyvinutá
pootočení obrobku do pracovní polohy začnou
firmou TBi Industries pro nekonečnou otáčivost,
svařovat konstrukční celky dva roboti, podle
je přímo zabudovaná do souboru hadic. Svařuje
volby synchronně nebo nezávisle na sobě. Souse podle zadání vodou chlazenými robotovými
běžně s tím odebere manipulační robot hotový
hořáky TBi RM 50W nebo TBi RM 80W. Uchykonstrukční celek a vloží nové konstrukční dílce.
cení TBi robotových hořáků se provádí přímo na
Svařovací hořáky, soubory hadic i ochrana proti
ochranu proti kolizi KSC, která zaručuje vedle
kolizi pro svařovací roboty v ohýbacích a svabezpečnostního odpojení při kolizi také velmi
řovacích jednotkách jsou dodávány firmou TBi
vysokou přesnost návratu do původní polohy.
Industries. Společnost TBi Industries disponuje
TBi robotové hořáky zaručují vysokou jistotu
dlouholetými zkušenostmi v konstrukci a výrobě
svařovacích procesů. Konstrukce hořáků odolná
precizních svařovacích hořáků a patří k předním
proti kolizím umožňuje krátké prostoje, seřizovací
výrobcům svařovacích a řezných nástrojů v obšablona není u výměny hořáku nutná.
lastech použití MIG/MAG, WIG/TIG, plazmového
svařování a robotových jakož i High-End svařovaVYSOCE ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ
cích systémů.
Také při čištění hořáků vsadil kovopodnik na
RENTABILNÍ A PRECIZNÍ SVAŘOVÁNÍ
technologii firmy TBi Industries; místo obvyklého
čištění frézkou přebírá v tomto případě plně
Svařovací technika firmy TBi Industries se
automatické čištění robotových hořáků čisticí
používá také pro quadro-portál, na kterém jsou
přístroj na hořáky TBi JetStream. Uvnitř uzavřené
plně automaticky svařovány kompletní podvozky
komory vystříká přístroj hlavu hořáku speciálním
až do velikosti 13 500 x 2 600 x 800 mm. Při
granulátem. Jen v jednom pracovním kroku
rychlosti svařování 0,6m/min jsou zde svařovány
se očistí souběžně přední hrana hubice, vnější
návěsy s nejdelším svarovým švem v délce 10 m
a vnitřní strana hubice, kontaktní průvlak i držák
během pouhých 16 minut. Spotřeba plynu činí
trysky. Dojde k úplnému odstranění rozstřiků,
v
těchto
případech
průměrně
10
l/min.
Synchronní svařování: Na quadro-portále se svařují kompletní návěsy
čímž se zajistí optimální proud ochranného plynu
„Při vybavování zařízení jsme se již od počátku
čtyřmi roboty současně. Použitím nekonečně otáčivého svařovacího hořábez víření.
vědomě rozhodli pro TBi svařovací techniku,
kového systému TBi Infiniturn je umožněno svařování ve všech pozicích.
SVĚT SVARU
/ 25
partnerské stránky
Laserové technologie a jejich vývoj na trhu
www.airproducts.cz
Ing. Pavel Rohan, Air Products, Praha
Laserové technologie lze bez nadsázky
považovat za trvale se rozvíjející oblast
technické praxe využívající nejmodernějších poznatků vědy a vývoje. Trh s těmito
technologiemi je již od doby uvedení laseru
do technické praxe, přibližně před 50 lety,
téměř nepřetržitě rostoucím segmentem
v celkovém úhrnu prodeje nejmodernějších
technologií (obr. 1).
VÝVOJ LASEROVÉ TECHNOLOGIE
Přestože první laserový paprsek byl generován
pevnolátkovým laserem, v průběhu následujících desetiletí získaly v oblasti zpracování
kovů převahu lasery plynové. Tyto lasery jsou
v převážné většině založeny na CO2 rezonátoru,
což je hermeticky uzavřený prostor mezi dvěma
zrcadly, z nichž jedno je polopropustné a druhé
plně odrazivé. Stručně lze charakterizovat funkci
rezonátoru tak, že k vyzáření laserového svazku
dojde v okamžiku, kdy je energie dodaná do
prostoru mezi dvěma zrcadly dostatečná pro průchod polopropustným zrcadlem. Přívod energie
– čerpání – lze provádět například elektrickým
výbojem nebo opticky – pomocí výbojky. Systémy využívající princip generování laserového
paprsku v plynném prostředí jsou nasazovány
pro dělení kovových i nekovových materiálů,
i pro svařování. Aby rezonátor dlouhodobě
a spolehlivě pracoval jako generátor laserového
vyzařování, je bezpodmínečně nutné používat
vysoce čisté plyny. Základní řadu plynů nabízí
společnost Air Products jako standardizované
produkty uvedené v tabulce 1.
OPTICKY ČERPANÉ LASERY – BUDOUCNOST
KOVOVÝROBY?
Souběžně s vývojem CO2 laserů probíhá
v poslední době intenzivní rozvoj technologií
založených na pevnolátkových laserech (obr. 1).
Laserový paprsek je v tomto případě generován
v rezonátoru z pevné látky, který může nabývat
různých tvarů, např. disk, optické vlákno, krystal.
Pro čerpání těchto laserů se používá buď světelná
výbojka, nebo polovodičová laserová dioda.
Lasery na tomto principu se vyznačují vysokou
účinností. V porovnání s CO2 lasery až 2,5krát
vyšší (25 % proti 10 %). Další nespornou výhodou
tohoto principu je jednoduchost a z toho vyplývající vysoká spolehlivost. Díky krátké vlnové délce
laserového paprsku z pevnolátkových laserů lze
energii přivádět do místa interakce se zpracovávaMédium
CO2
Dusík
Helium
Obr. 1: Vývoj laserových zdrojů.
Obsah
Výstupní tlak
(bar)
Připojení
4.5/99,995
H2 < 1 ppm
O2 < 10 ppm
H2O < 7 ppm
THC < 5 ppm
37,5 kg
-
W 21,8 x 1/14“
RH
(DIN 6)
5.0/99,999
Ar < 250 ppm
O2 < 3 ppm
H2O < 2 ppm
CO+CO2 < 0.5 ppm
THC < 0.5 ppm
9,6 m3
200
W 24,32 x 1/14“
RH
(DIN 10)
4.6/99,996
H2 < 1 ppm
O2 < 3 ppm
N2 < 10 ppm
H2O < 2 ppm
THC < 2 ppm
12,8 m3
300
NEVOC
W 30 x 2 mm
Čistota
Analýza
Limity nečistot (ppm)
ným materiálem optickým vláknem. Tento způsob
je vhodný zejména pro nasazení na roboty,
případně pro dálková vedení (až 30 m) laserového
paprsku. Další charakteristickou vlastností opticky
čerpaných laserů je jejich až 10x menší vlnová
délka vyzařování. Tato vlastnost se příznivě projeví při zpracování oceli nebo hliníku vzhledem
k příznivější absorpci v oblasti vlnových délek
okolo 1 μm (obr. 2) .
I když podíl vláknových laserů na trhu je v porovnání s CO2 lasery malý, v určitých oblastech
je jejich role nezastupitelná. Plnému rozšíření
této technologie doposud brání poměrně vysoké
pořizovací náklady a také nepříliš vysoká kvalita
laserového paprsku (mód). Též veliké množství
nashromážděných technických dat z procesů
využívajících CO2 lasery v porovnání s relativně
krátkodobě používanou technologií vláknových
Tab. 1: rezonátorové plyny.
26 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Médium
Čistota
Použití
Kyslík
2.5 – 3.5
99,5 – 99,95
Řezání uhlíkových ocelí
Dusík
4.8 – 5.0
99,998 – 99,999
Řezání nerezavějících ocelí, Al slitin
a jiných i nekovových materiálů
Obal
Výstupní tlak
(bar)
Připojení
129,6 m3
200
W 21,8 x 1/14“ RH
POS
600 l
37
Láhev
13,6 m3
300
NEVOC W 30 x 2 mm
Svazek
163,2 m3
300
NEVOC W 30 x 2 mm
600 l
37
W 24,32 x 1/14“ RH
Láhev
3
15,1 m
300
NEVOC W 30 x 2 mm
Svazek
181,2 m3
300
NEVOC W 30 x 2 mm
600 l
37
W 21,8 x 1/14“ RH
Láhev
12,8 m
3
300
NEVOC W 30 x 2 mm
Svazek
153,6 m3
300
NEVOC W 30 x 2 mm
Svazek
POS
Argon
4.8 – 5.0
99,998 – 99,999
Řezání reaktivních mater. (Ti)
Svařování kovů
POS
Helium
4.6
99,996
Svařování kovů
Tab. 2: Asistenční plyny pro laserové technologie.
Obr. 2: Absorpce záření ocelí a hliníkem (HPDDL – vysokovýkonný diodový laser).
laserů v současnosti částečně favorizuje použití
osvědčené univerzální technologie CO2 laseru, zejména v oblasti dělení materiálů. Vláknové lasery
při dělení kovových materiálů do tloušťky 3 mm vykazují lepší výsledky než CO2 lasery, ale při dělení
silnějších materiálů jejich výkonnost klesá.
Pro technologii pevnolátkových laserů se
nepoužívají rezonátorové plyny. Procesní plyny
jsou však potřeba bez ohledu na zdroj laserové-
Obr. 4: Vývoj prodeje vláknových laserů.
SVĚT SVARU
Obr. 3: Vliv čistoty řezacího kyslíku na řeznou rychlost. Nelegovaná uhlíková ocel, 3 mm, 1 kW, 1 bar.
ho paprsku. Základní typy procesních plynů pro
dělení kovových materiálů jsou uvedeny v tabulce 2. Čistota těchto plynů má, zejména v případě
kyslíku, velký vliv na technologické parametry
řezacího procesu (viz obr. 1).
SMĚŘOVÁNÍ TRHU S LASEROVÝMI TECHNOLOGIEMI
Mezi nejperspektivnější zdroje laserového
paprsku lze bez nadsázky považovat vláknové
lasery. Rychlý nárůst trhu s těmito systémy
v posledních letech je znázorněn na obr. 4. Tyto
lasery vynikají svojí jednoduchostí, spolehlivostí
a vysokou účinností. Pouze vývoj komerčně použitelného rezonátorů doposud brzdil rychlý rozvoj
této technologie. Protože je však technicky stále
velmi náročné sestavit rezonátor, jsou pořizovací
náklady těchto laserů doposud vysoké. Navíc
funkční a spolehlivý rezonátor umí vyrobit pouze
několik renomovaných
světových výrobců a ti
vložili do výzkumu a vývoje nemalé prostředky
a očekávají jejich návrat.
Trh s laserovými
technologiemi je velmi
koncentrovaný. Přibližně
87 % příjmů z laserových
technologií náleží společnostem hlášených pouze
ve třech státech (USA, Německo, Japonsko). Navíc
pouze pět největších společností vlastní přes 50 %
všech příjmů z prodeje
laserových technologií.
Ať již se bude vývoj trhu
s laserovmi technologiemi
ubírat jakýmkoliv směrem,
společnost Air Products
bude vždy nabízet svým
zákazníkům řešení
problematiky zásobování
technickými plyny přímo
na míru a navíc v rámci
velmi přísných bezpečnostních standardů.
/ 27
bezpečnost práce
Pravidelné zvedání těžkých břemen
www.bozpinfo.cz
v 11hodinové směně
JUDr. Eva Dandová, BOZPinfo.cz
V průběhu pracovní doby, která činí 11 hodin, nasazuje pracovnice cívky se skelným
vláknem o váze 9 kg na trny, které jsou ve
výšce 0,3–2,2 m. Průměrně jich nasadí
800 ks. Není to na ženu moc?
Odpověď na Vaši otázku může dát pouze
odborník na hygienu práce. Doporučuji proto
dotyčné, aby se obrátila na místně příslušnou
hygienickou stanici (bývalou okresní hygienickou stanici, dnes příslušné pracoviště krajské
hygienické stanice) a požádala je, aby provedli
u zaměstnavatele měření.
Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou
zátěží jsou upraveny v nařízení vlády č. 361/2007
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci. Podle tohoto nařízení vlády platí, že
celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska
energetické náročnosti práce pomocí hodnot
energetického výdeje vyjádřených v netto
hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence.
Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se
rozumí hodnoty energetického výdeje směnové
průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty
srdeční frekvence přepočtené na průměrnou
osmihodinovou směnu. Za průměrnou osmihodinovou směnu se pokládá směna vypočtená jako
časově vážený průměr z naměřených hodnot
jednotlivých pracovních operací, vykonávaných
v měnících se časových pracovních expozicích,
jimiž jsou týdenní expozice rozdělené jinak než
na 5 osmihodinových směn, menší počet směn
než 5 za pracovní týden, proměnlivý počet hodin
za pracovní týden nebo proměnlivý druh pracovních operací.
Průměrné a přípustné hygienické limity pro
hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží podle odstavce 2 jsou upraveny odděleně podle pohlaví a věku v příloze č. 5
k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 3.
Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční
frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží
jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
části A, tabulce č. 4. Pro mladistvé se přípustné
hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví.
Jde-li o práci ve směnách delších než
osmihodinových, odpovídá hodnota navýšení
v procentech skutečné době výkonu práce;
u směny dvanáctihodinové a delší nesmí být průměrné směnové hodnoty energetického výdeje
navýšeny o více než 20 %. Pro ženu je přípustný
směnový výdej 5,4 MJ. Pro měření svalových sil
je přesnější měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Tato
metoda vychází z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu,
při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou)
nebo naměřenou maximální hodnotou svalové
síly, korigovanou na věk a pohlaví (% F max).
Metoda integrované elektromyografie je
nejpřesnější a při ní je u zaměstnance monitorována odezva funkce neurosvalového systému,
resp. snímány elektrofyziologické potenciály
vyšetřených svalových skupin. Pro posouzení
lokální svalové zátěže je nutné posouzení více
kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména
nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti.
Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria
jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají
o poměru vynakládaných sil k jejich časovému
průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur.
Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje
zejména podle
a) velikosti svalové síly,
b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu
pracovního pohybu, úkonu, operace,
c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly
v určitém směru,
d) střídání pracovních pohybů při pracovních
úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či
různých svalových skupin,
e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event. v jednotlivých měsících během
roku.
f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu
časové jednotky, pracovní doby.
To ale je věc, kterou musí posoudit výhradně
odborník, proto doporučuji, jak shora uvedeno.
Výměna vzduchu, odsávání, rekuperace tepla ve svařovnách
Každá nová výrobní hala určena pro
svařování potřebuje zajistit dostatečnou výměnu
celého vzduchu (cca 4x za hodinu), dále topení a
odsávání zplodin.
vybavena rekuperačními jednotkami tepla, které
využívají odpadní teplo, které vzniká jak u svařování,
tak také při jiných výrobních operacích. Např. tepelné
dělení plechu, kompresorovna apod.
Naše společnost má k dispozici celou sestavu
zařízení od společnosti Mechanic System, která plní
veškeré tyto funkce. Navíc je taková instalace
Pokud máte zájem o více informací, neváhejte
nás kontaktovat na E-mail [email protected] Nebo na
tel.: (+420) 777 771 231, p. Mokrý.
filtrační jednotka
ventilátor
rekuperační
jednotka tepla
brousící a svařovací
stůl napojený na centrální
odsávání; odsávaný je buď
spodní rošt nebo zadní stěna
Kontakt: Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz.
28 /
SVĚT SVARU
Kupte si moderní svařovací technologie
za pomocí dotací z EU!
Pokud si pořídíte zařízení od naší společnosti, zaplatíme veškeré
náklady spojené s prací naší partnerské agentury, která Vám pomůže
připravit jak registrační žádost, tak také plnou žádost!
Dne 3.11.2011 byla vyhlášena
další výzva pro podávání přihlášek k
získání dotací na nákup různých
výrobních zařízení v programu EU
pod názvem INOVACE.
Pokud Vaše společnost vyrábí
ručnně různé typy svařenců a
uvažujete, že do tří let pořídíte
svařovací automat, svařovací robot
nebo polohovadla, z projektu INOVACE
můžete získat 50% dotaci na jejich
nákup.
Co všechno lze u nás pořídit?








Robotizovaná pracoviště
Svařovací automaty
Výrobní linku
Polohovadla
Řešení odsávání zplodin
Upínací nebo stehovací přípravky
Svařovací stroje
Zastínění svařoven svářečskými
zástěnami
Realizace dodávky pak může
proběhnout až do dvou let! Ovšem o
dotaci si musíte zažádat ihned.
Co je potřeba udělat?
V co nejkratší době podat
registrační žádost na dotaci s
rámcovou informací o Vašem záměru.
Registrační žádosti je možné podávat
nejpozději do 20.1.2012. Tuto žádost
Vám pomůžeme zpracovat.
Můžeme realizovat robotizovaná pracoviště,
výrobní linky, k tomu pak upínací nebo
stehovací přípravky vč. řešení odsávání
zplodin apod.
Pokud nás budete kontaktovat, rádi
Vás osobně navštívíme jak se
specialistou na získávání dotací, tak
také s technickým zástupcem naší
společnosti.
Také můžeme dodat svařovací nebo řezací
automaty pro realizaci výroby jednoduchých
svařenců ve velkosériové nebo středně
sériové výrobě.
Řadě případů můžeme realizovat dodávky
svařovacích polohovadel různých typů vč.
upínacích přípravků.
Kontaktujte nás zde:
Hadyna - International, spol. s r. o.
Kravařská 571/2
CZ-709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: (+420) 777 771 222
E-mail: [email protected]
http://www.hadyna.cz
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
mušketýr
ryba
rybář
jed
vodotisk
lano
poptávka
nabídka
faktura
přesilovka
prach
pila
hoblík
hoblíř (dělník)
slivovice
kostka
hrana
pásek
světlo
svařovací hořák
posuv
vedle (čeho)
žralok
sežrat
kaštan
fialový
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
musketeer, fish, fisher, poison, watermark, rope,
request, demand, offer, invoice, power play,
dust, saw, plane, planer, plum brandy, cube,
edge, belt, light, welding torch, shift, next to,
shark, eat, chestnut, purple
Zábavný test inteligence svářeče
Cena 1 kg svařovacího drátu na 15kg cívce činí 28 Kč. Cena 1 kg
svařovacího drátu ve 250kg velkoobjemovém balení drátu činí 32 Kč.
Jeden svářeč při své práci v jedné směně za jeden měsíc spotřebuje
375 kg svařovacího drátu.
V současné době svářeč používá právě drát na 15kg cívkách. Výměna
spotřebované cívky za novou cívku drátu zabere 15 minut času. Stejný
čas lze počítat na výměnu jednoho sudu s velkoobjemovým balením
drátu. Průměrné měsíční náklady na svářeče pro firmu činí 35 000
Kč. Průměrný počet pracovních dnů v měsíci je 21, jedna směna čítá
8 hodin práce svářeče.
Otázka č. 1: Kolik peněz firma ušetří za rok v nákladech na jednoho
svářeče na úspoře času potřebného pro výměnu svařovacího drátu,
pokud firma začne používat místo běžných 15kg cívek velkoobjemové
balení drátu 250kg?
Otázka č. 2: Pokud svářeč vyrobí za jednu směnu fakturovaných
výkonů za 8 000 Kč. O kolik fakturovaných výkonů může firma v tomto
případě teoreticky vyfakturovat více za jeden rok?
Své výsledky a způsob výpočtu si můžete ověřit na internetových
stránkách našeho časopisu na adrese http://www.svetsvaru.cz.
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• Starý svařovací stroj měl své problémy.
Nový svařovací stroj přináší nové problémy.
(Machineův zákon)
• Když se nějaký typ výrobního zařízení
osvědčí v praxi, přestane se vyrábět.
(Finishovo pravidlo)
• Toto zařízení je pak nahrazeno novým
modelem, na kterém je zapotřebí vychytat
ještě spoustu chyb.
(Terminatiho dodatek)
• Svařovací stroj, který by se vám nejvíce
hodil, není nikdy v akční slevě.
(Reductionyho pravidlo)
• Je-li stroj prezentován jako „Novinka“
nebo „1. jakost“, není ani nový ani kvalitní.
Obvykle jde jen o zvýšení ceny.
(Extraordinaryho zákon)
• Když si nějaké zboží koupíte, tak za týden
narazíte na internetu na jeho recenzi.
(Reviewovo pravidlo)
• Recenze bývá zpravidla negativní.
(Criticismův dodatek)
• V zásadě nezáleží na tom, kolik zařízení
stálo, ale jakou slevu z původní ceny jste
dostali.
(Discountův zákon)
30 /
Automatická svařečská kukla GALAXY 1000
za 750 Kč bez DPH, tj. 900 Kč s DPH.
V době od 1.12.2011 do 31.12.2011 nabízíme
mimořádné cenové zvýhodnění automatických
svářečských kukel GALAXY 1000. Technické
parametry naleznete na internetových stránkách
http://www.hadyna.cz. Aby jste získali toto cenové
zvýhodnění, je nutné na objednávce uvést heslo
"cenová akce časopisu 2011".
SVĚT SVARU
Laserové navařování slitin na bázi niklu, ukázka
vzniku tenké stěny 0,4 mm a křížení struktur
Laserem svařené desky tepelných výměníků
Kontinuální svary při výrobě pouzder
lithiových baterií
Při navařování na povrchy jsou natavovány
vrstvy metalických prášků na sebe nebo vedle
sebe, jednotlivé vrstvy se precizně překrývají.
Tento díl zobrazuje 3 stádia obrobku:
příprava pro navařování, navařená vrstva
a navařená vrstva po opracování
Nové návrhy plechových konstrukcí
(zastrkávané profily a laserové K-svary)
umožňují vylehčené konstrukce a redukci
přírubových ploch
Laserem vyřezaný statorový plech
Laserové svařování konstrukčních dílců
operačních stolů
PRODUKTY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ
LASEROVÝMI TECHNOLOGIEMI
WWW.CZ.TRUMPF.COM
Download

Stáhnout zdarma (.pdf)