Verze 5A
1. V oboru R řešte:
(2 body)
x⋅( x−2)+( x−2)(x+2)=0
x
2. V množině R řešte:
()
1
=4⋅4 x .
2
(2 body)
3. Kvádr se čtvercovou podstavou má výšku x cm. Podstavná hrana je o 3 cm kratší než
dvojnásobek výšky kvádru. Napište vztah pro výpočet objemu V kvádru v závislosti na
proměnné x a upravte jej do tvaru mnohočlenu.
(2 body)
4. Martin byl s cestovní agenturou na prázdninovém poznávacím zájezdu. Za rok si naprosto
stejnou cestu zopakoval soukromě s Terezkou. Jejich putování nakonec trvalo o dva dny déle
než s agenturou, neboť denně procestovali v průměru o desetinu kratší trasunež při zájezdu.
Kolik dní trval zájezd s cestovní agenturou?
(2 body)
5. Je dán výraz
2
. Pro které reálné hodnoty x výraz není definován. (2 body)
x −x+2
2
6. Pan Novák si za večer vydělal o čtvrtinu víc než pan Dung. Pan Dung za večeři utratil 20 %
svého výdělku, pan Novák utratil stejnou částku.
(2 body)
Tabulka pro výsledky
Příklad
Příklad č.1
Příklad č.2
Příklad č.3
Příklad č.4
Příklad č.5
Příklad č.6
Výsledek
Verze 5B
1. V oboru R řešte: a 2−2a+6=5(2−a)
(2 body)
2. Určete řešení (či množinu řešení) rovnice log x 2−2 log x=0
(2 body)
3. Neznámé číslo se nejprve zmenší o třetinu své hodnoty, poté ještě o 40. Po vynásobení
výsledku dvěma získáme původní neznámé číslo.
(2 body)
4. Trojúhelník má vrcholy v bodech X =[1 ; 1] , Y =[2 ; 8] , Z=[−6 ; 2] . Ukažte
výpočtem, zda-li je trojúhelník rovnoramenný či nikoliv.
(2 body)
5. Jaké je řešení nerovnice
−5x
<0 v oboru R?
x−5
(2 body)
6. Z rotačního válce se vyrábí herní figura. Polovina válce je opracována na rotační kužel, který
tvoří klobouk figury. Jakou část objemu neopracovaného válce tvoří vyrobená figura?
(2 body)
Tabulka pro výsledky
Příklad
Příklad č.1
Příklad č.2
Příklad č.3
Příklad č.4
Příklad č.5
Příklad č.6
Výsledek
Download

2 body - Webnode