Psaní recenzí
Psaní recenzí
Při psaní recenzí v rámci povinných předmětů magisterských cyklů ES a ZES dodržujte následující pokyny:
1) Recenze je možné psát pouze na publikace, které dosud v rámci magisterských předmětů na katedře ZES nebyly
recenzovány (nejsou zveřejněny na stránkách katedry), a to po dohodě s vyučujícím.
2) Doporučený rozsah recenzí je 5 normostran, tedy cca 9.000 znaků včetně mezer.
3) Stejně jako jiné seminární práce, recenze musí být opatřena titulním listem s názvem předmětu, jménem studenta
a datem odevzdání.
4) V záhlaví vlastní recenze musí být uveden kompletní bibliografický záznam obsahující příjmení a jméno autora
(autorů, editorů), název publikace, v případě, že jde o český překlad cizojazyčné publikace, i jméno překladatele, místo
vydání, vydavatele, rok vydání, ISBN, počet stran, zda je publikace opatřena poznámkovým aparátem, seznam literatury,
jmenným či věcným rejstříkem, přílohami.
Příklad: WESSELS Wolfgang, MAURER Andreas, MITTAG Jürgen (eds), Fifteen into one? The European Union and
its member states. Manchester: Manchester University Press, 2003, ISBN 0 7190 5849 X, 472 s., poznámkový aparát,
seznam vybrané bibliografie, věcný rejstřík.
5) Recenze nemají „povinnou“ strukturu, každá recenze ale musí mít mimo jiné následující součásti (ne nutně v tomto
pořadí):
• stručná informace o autorovi
• zasazení recenzované publikace do širšího kontextu současného stavu zpracování dané problematiky
• nástin její struktury
• shrnutí hlavních cílů a argumentů recenzované publikace, kde relevantní, nástin její teoretické a ideologické pozice
• shrnutí jejích hlavních přínosů a slabin
• cílová skupina (komu je publikace primárně určena)
Inspiraci možno čerpat z recenzí již odevzdaných - například tady , tady nebo tady .
Seznam již recenzovaných publikací
Brendon, P., The Decline and Fall of the British Empire. London: Vintage, 2008.
Copsey, N., Contemporary British Fascism. The British National Party and the Quest for Legitimacy. Second Edition,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.
Culpepper, P., Hall, P. a Palier, B. (eds.), Changing France: the politics that markets make, Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2008.
Diamond, P., Shifting Alliances. Europe, America and the future of Britain’s global strategy. London: Politico's, 2008.
Dobbins, J. et al., Europe‘s Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo. Santa Monica: RAND, 2008.
Giscard d'Estaing, V.; Berstein, S.; Sirinelli, J.-F., Les années Giscard. Les réformes de la société 1974 - 1981. Paris:
Armand Colin, 2007.
Graziano, P.; Vink, M.P. (eds.), Europeanization – New Research Agendas. Basingstoke, Hampshire: Palgrave
MacMillan, 2007.
Gunther, R., The Politics of Spain. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Hantrais, L., Social Policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
Hayward, K., Irish nationalism and the European integration - the official redefinition of the island of Ireland. Manchester/
New York: Manchester University Press, 2009.
Hirsí Alí, A., Rebelka. Odvrácená strana islámu. Praha: Euromedia Group, 2008.
Charmley, J., A History of Conservative Politics since 1830. New York: Palgrave MacMillan, 2008.
Joly, M., Le Mythe Jean Monnet. Contribution a une sociologie historique de la construction européenne. Paris: CNRS
Editions, 2007.
Jones, S.G., The Rise of European Security Cooperation. Cambrigde: Cambridge University Press, 2007.
Judt, T., Ill Fares the Land. A Treatise On Our Present Discontents. London: Allen Lane, 2010.
Kaniok, P., Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008.
Karásek, T., European Union in a new security environment. Praha: Matfyzpress, 2008.
Kaser, K., Patriarchy after Patriarchy. Gender Relations in Turkey and in the Balkans, 1500 - 2000. Wien: LIT Verlag,
2008.
Keller, J., Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2008.
Compiled 28.6.2014 12:06:15 by Document Globe ®
1
Kol. autorů, Défense et Sécurité nationale: Le Livre blanc, préfacé par Nicolas Sarkozy. Paris: Odile Jacob, 2008.
Lancaster, C., Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
Lequesne, C., La France dans la nouvelle Europe: assumer le changement d echelle. Paris: Presse de Sciences Po,
2008.
Majone, G., Dilemmas of European Integration. The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth. Oxford: Oxford
University Press, 2005.
Manners, I.; Whitman, R.G., The foreign policies of European union member states. Manchester, New York: Manchester
University Press, 2000.
meškank, t., skok za módrinu.../cesta po modré.... Lipsko: vlastní náklad, 2007.
Moisi, D., The Geopolitics of Emotions. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope are Reshaping the World. London:
Random House, 2009.
Müller, K.B., Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
Nigrin, T., Řiháčková, V., Weiss, T. (eds.), Evropský parlament. Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?.
Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2008.
O'Brennan, J., The Eastern Enlargement of the European Union. New York: Routledge, 2006.
Patočka, J.; Heřmanová, E., Lokální a regionální kultura v České republice. Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní
dědictví. Praha: ASPI, 2008.
Powell, J., Great Hatred, Little Room: Making Peace in Northern Ireland. London: The Bodley Head, 2008.
Princen, S., Agenda-setting in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Rasch, M.B., The European Union at the United Nations : the functioning and coherence of EU external representation
in a state-centric environment. Leiden : Martinus Nijhoff, 2008.
Richardson, J.; Coen, D. (eds.), Lobbying the European Union: institutions, actors, and issues. Oxford: Oxford University
Press, 2009.
Rifkin, J., Evropský sen: Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. Praha: Evropský literární klub,
2005.
Scruton, R., Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba. Brno: Barrister & Principal, 2007.
Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009.
Seldon, A., Blair. London: The Free Press, 2005.
Swenden, W., Federalism and Regionalism in Western Europe. A Comparative and Thematic Analysis. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2006.
Šaradín, P. et al., Evropské volby v postkomunistických zemích. Olomouc: Periplum, 2007.
Šíma, J., Ekonomie a právo. Úvod do logiky společenského jednání. Praha: Oeconomica, 2004.
Thorpe, A., A History of the British Labour Party. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Tocci, N., The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard. London and New York: Routledge, 2007.
Uberoi, V. (ed.), Options for a New Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Volti, R., Cars and Culture. The Life Story of a Technology. Second edition. Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2006.
Zemanová, Š., Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Praha: Oeconomica, 2008.
Compiled 28.6.2014 12:06:15 by Document Globe ®
2
Download

ve formátu PDF