Verze 6B
Zadání:
Podpis:
Otevřené úlohy (všechny za 2 body, nutný je však výpočet):
1. Tělesné výšky žáků jedné třídy zemědělského učiliště v městě B jsou vyhodnoceny v tabulce:
2. Čísla p, q mají tu vlastnost, že rovnice x 2 pxq=0 má kořeny x 1=2− 2 a x 2=12⋅ 2 .
Určete hodnotu výrazu 3pq
3. Železniční koleje rovnoměrně stoupají tak,že na každých dvou metrech je převýšení 3 cm. Určete
výškový rozdíl mezi dvěma místy, které jsou od sebe vzdálené 1 420 m
4. Na obrázku jsou dva čtverce ABCD a BEFG s délkami stran ∣AB∣=5 cm , ∣BE∣=8 cm . Bod H je
průsečík přímek AF a BG. Určete obsah trojúhelníku ABH.
Uzavřené úlohy (všechy za 1 bod = 0,5b za správnou odpověď + 0,5 b za výpočet nebo
případně alespoň nějaké minimální zdůvodnění, co vás vedlo k odpovědi):
5. Vypočítejte reálné číslo z, je-li: z =log 3 18−log3 2
A)
z =16
B)
z =9
C)
z =36
D)
z =20
E)
z =2
6. Ruční porcovač zmrzliny zformuje 5 cl mraženého krému do polokoule. Průměr této polokoule je
přibližně roven:
A) 50 mm
B) 52 mm
C) 54 mm
D) 56 mm
E) 58 mm
7. Aritmetický průměr deseti různých přirozených čísel je 10. Jaké největší hodnoty může některé z nich
nabýt?
A) 10
B) 45
C) 50
D) 55
E) 91
D) 2
E) 3
8. Kolik hodin je polovina třetiny čtvrtiny dne?
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
Download

Verze 6B Zadání: Podpis: Otevřené úlohy (všechny za 2 body, nutný