Prohlášení o shodě
Výrobce:
DA & DB czech projekt s.r.o.
Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5
Ič: 019 95 952
Výrobce tímto prohlašuje, že níže uvedený výrobek
Značka: SLPFFL 2014-10-01-01/001
Název: Stereolitografická polymerizovaná fotofolie ASC
S/N (ID): 2014-10-01-01-**/*** (* jsou nahrazeny čárovým kódem kusu na štítku výrobku)
je ve shodě s následujícími technickými předpisy a normativními dokumenty:
Nařízení vlády 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí
Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů
Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek určeného používání bezpečný.
V Praze dne: 5.12.2014
Jméno a funkce odpovědné osoby:
Petr Schuska - Obchodní ředitel
Jméno a funkce odpovědné osoby:
Mgr. Jarmila Schusková - Jednatel společnosti
Download

Prohlášení o shodě