České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Management a hodnocení
zdravotnických přístrojů
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., Ing. Gleb Donin
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČVUT FBMI – 1. znalecký ústav v oboru
biomedicínského inženýrství v ČR
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
a kolektiv pracovníků katedry biomedicínské techniky a
katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva,
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
2
Expertní tým
Akademický pracovníci KBT a KZOOO FBMI jako
+ externí spolupracovníci
– dlouhodobá orientace v problematice
zdravotnických přístrojů (výzkum, odborní činnost,
pořádání a návštěvy konferencí, výstav a pod.)
– spolupráce s odbornými společnostmi z Čech i
zahraničí
– zkušenosti s provozem zdravotnické techniky na
klinických pracovištích
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
3
www.fbmi.cvut.cz
4
http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/0/0ECB938C05D41482C1257A4E002C33EE?OpenDocument
OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI
Technické obory (různé), Metrologie,
Ekonomika, Zdravotnictví
Technické obory (různé)
- biomedicínské inženýrství, zdravotnické přístroje a systémy
Metrologie
- měřidla a měřící technika ve zdravotnictví, zabezpečení jednotnosti a
správnosti měření ve zdravotnictví
Ekonomika
- ekonomika zdravotnictví, oceňování zdravotnických prostředků a hodnocení
efektivity jejich provozu
Zdravotnictví
- lékařská fyzika a biofyzika, pro stanovení účinnosti zdravotnické techniky pro
diagnózu i terapii a hodnocení souladu jejích technických parametrů s účelem
využití v zdravotnickém zařízení, efektivita systémů zdravotní péče, metody
hodnocení kvality zdravotní péče
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
5
5
Příklady posudků
• Zobrazovací přistroj
• Stanovení
nejdůležitějších
parametru pro určité
cíle využiti
• Cena v místě a čase
• Bezpečnost použiti
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
6
Příklady posudků
• Radioterapeutický
přístroj
• Vyhodnocení klinické
efektivity oproti
konvenčním přístrojům
• Komplexní ocenění
celkových investičních
nákladů a provozních
nákladů
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
7
Příklady posudků
• Radioterapeutický
přístroj
• Cena v místě a čase
obvyklá
• Jiná zjištění
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
8
Příklady posudků
• Radioterapeutický
přístroj
• Cena v místě a čase
obvyklá
• Jiná zjištění
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
9
Příklady posudků
•
V souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
„Dostavba nemocnice na okraji města“ zpracovat
expertní posudek na ocenění zdravotnických
přístrojů, resp. zdravotnických prostředků, jež
budou předmětem dodávky. Dále zjistit možné
diskriminační požadavky v technickém popisu a
doporučit nevyhnutné opatření, týkající se
instalace těchto zařízení.
•
Vytvořit a předat objednateli expertní posudek,
který se týká ocenění poptávané zdravotnické
techniky – určení dolní a horní cenové hranice
zdravotnických přístrojů, resp. zdravotnických
prostředků dle zákona o zdravotnických
prostředcích č. 123/2000 Sb., v platném znění, jež
budou předmětem dodávky. Konkrétní vymezení
posuzovaných přístrojů viz příloha č. 1. Cena bude
uvedená za přístroj, u přístrojů, kde je nutná
instalace, je vyžadováno určení ceny spojené
s instalací. Objednatel vyžaduje doporučení, které
přístroje lze zakomponovat do stavební části
veřejné zakázky, resp. jaký přístroj je pevně
spojený se stavbou. Objednatel dále vyžaduje
možné zjištění diskriminačních požadavků
v technickém popisu.
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
10
Porovnání cen zdravotnických
přístrojů
- retrospektivní
srovnání cen nakoupených přístrojů s jinými realizovanými dodávkami
- perspektivní
provedení takového srovnání již ve fázi plánování investice
Problémy:
- odlišné technické parametry u jednotlivých dodávek
- rozdílné prodejní a záruční podmínky
- výběr vhodného typu pro konkrétní zdravotnické zařízení
(neplatit za parametry, které se v daném zdravotnickém zařízení nevyužijí)
- různé nabídkové ceny, neexistence ceníků prodejců
- role kompletátora
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
11
Volba metody oceňování přístroje
Metoda nákladová
M1
Srovnání s cenami
na trhu stejných
nebo velmi
podobných
přístrojů (ceny
vztažené ke
stejnému
časovému období).
ČVUT
FBMI
Metoda tržní ceny
M2
Srovnání cen s
technicky
nejbližším
přístrojem a
stanovení cen
technických rozdílů
(ceny vztažené ke
stejnému
časovému období).
Metoda výnosová
M3a
Srovnání ceny s
nejbližším horším a
nejbližším lepším
přístrojem (ceny
vztažené ke
stejnému
časovému období).
www.fbmi.cvut.cz
M3b
Srovnání ceny s
průměrem horších
a průměrem
lepších přístrojů
(ceny vztažené ke
stejnému
časovému období).
12
Volba metody oceňování přístroje
Metoda nákladová
M1
Srovnání s cenami
na trhu stejných
nebo velmi
podobných
přístrojů (ceny
vztažené ke
stejnému
časovému období).
ČVUT
FBMI
Metoda tržní ceny
M2
Srovnání cen s
technicky
nejbližším
přístrojem a
stanovení cen
technických rozdílů
(ceny vztažené ke
stejnému
časovému období).
Metoda výnosová
M3a
Srovnání ceny s
nejbližším horším a
nejbližším lepším
přístrojem (ceny
vztažené ke
stejnému
časovému období).
www.fbmi.cvut.cz
M3b
Srovnání ceny s
průměrem horších
a průměrem
lepších přístrojů
(ceny vztažené ke
stejnému
časovému období).
13
Postup stanovení ceny
v místě a čase obvyklé
• Soupis všech dodaných materiálů – jednoznačná identifikace dokumentů
• Analýza časového období koupě předmětu posuzování
– Výše DPH
– Zjištění kurzů USD/Kč nebo EURO/Kč
• Sestavení skupiny expertů a distribuce materiálů expertům
• Prvotní analýzy pro každý přístroj
– sumarizace podkladů
– zjištění rozsahu dodávky
– stanovení cenového odhadu rozsahu dodávky
• Průzkum webových portálů
– Vyhledání obdobných dodávek do jiných zařízení
– Průzkum mezinárodních databází s cenami přístrojů
• Přímá prohlídka předmětu posuzování – dle situace
• Vyjádření experta/znalce k ceně
• Paralelní posouzení dalším nezávislým znalcem
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
14
Informační zdroje o cenách
zdravotnických přístrojů
• Pro efektivní management a hodnocení
zdravotnických přístrojů potřebujeme
spolehlivý informační zdroj o pořizovacích
nákladů.
• Ve světě existují několik příkladů využití
centralizovaných databází pro optimalizací
rozhodovacích procesů ohledně
zdravotnických přístrojů.
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
15
Itálie. Systém sledování nákupů
zdravotnických prostředků
• Celostátní systém sledování nákupů zdravotnických
prostředků doplňuje italský registr zdravotnických
prostředků fungující od roku 2007.
• Systém sledování nákupů ZP je uveden do provozu v roce
2010.
– Pilotní varianta daného systému je určena pro sběr dat z kupních
smluv týkajících se vybavení zdravotnických zařízení, která tyto
nákupy provedla.
– V roce 2012 byl tento projekt rozšířen a obsahuje kontrolu
nákupů a rozmístění zdravotnických přístrojů v konkrétních
odděleních a pracovištích zdravotnických zařízení.
– Výsledkem systému jsou standardizované elektronické zprávy
přístupné přes web pro zdravotnická zařízení, regionální orgány
zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví.
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
16
USA: ECRI Institute
• Nezisková instituce, založená v roce 1968
• služba Select plus
– Cenová informace o více než 7000 výrobcích zdravotnické
techniky
• služba PriceGuide
– Více než 1 mil. unikátních zápisů o malých zdravotnických
prostředcích a zdravotnickém materiálu
• Minimální, průměrné a maximální ceny, cenové trendy
• Celkové náklady na vlastnictví, spotřební materiál atd.
• Cost-effectiveness analýza dat
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
17
Nákupy zdravotnické přístrojů v ČR
Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě „Peněžní prostředky
určené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny
fakultních nemocnic “ v roku 2013 ukazuje, že
stávající způsob financování nákupu, obnovy či modernizace
zdravotnické techniky nezaručuje hospodárné, efektivní a
účelné vynakládání peněžních prostředků, což byl způsobené
• absencí střednědobé koncepce MZ pro rozmísťování
zdravotnické techniky
• neexistencí kontinuálního přehledu již pořízené
zdravotnické techniky prostřednictvím všech typů dotací
• neexistencí registru referenčních cen .
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
18
WHO: příčiny neefektivnosti ve
zdravotnictví, doporučení
Příčiny neefektivnosti
● úniky v systému zdravotní péče;
● nadměrné užívání a dodávky přístrojů
Navrhované řešení
● změna systému řízení;
● ověřování veřejných výdajů na zdravotnictví;
● prováděcí předpisy;
● vytváření systémů výběru a nákupu
Source: WHO “The world health report: health systems financing: the path to universal coverage 2010”
Informační systém sledování
nákupů zdravotnických přístrojů
ČVUT
FBMI
20
Komponenty hodnocení
Cena celého
vlastního
přístroje
ČVUT
FBMI
Cena
individualizace
instalace
včetně
potřebných
stavebních
úprav
Cena
zaškolení
personálu,
cena
servisních
služeb
Ostatní ceny
spojené s
nákupem,
instalací a
dalším
provozem
daného
zařízení
Formalizace podmínek nákupů
Byly identifikovány více než 50 podmínek nákupů a faktorů
ovlivňujících cenu:
• Záruční podmínky
• Pozáruční servis
– např. reakční doba, roční náklady na servis, dodávka náhradních
dílů
• Termíny plnění
• Sankce
• Ostatní
– např. doprava, montáž, zkoušení, stavební práce
• Příslušenství
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
22
Třídění zdravotnických přístrojů
Cílem bylo identifikovat skupiny zdravotnických přístrojů porovnatelné mezi sebou dle:
• Technických charakteristik
• Pořizovacích nákladů
Na základě číselníku ÚZIS a dalších nomenklatur byla navrhnuta klasifikace vhodná pro
porovnání nákupů zdravotnických přístrojů.
Analyzované klasifikace:
• Globální číselníky
– GMDN
– UMDNS ústavu ECRI
– UNSPSC Rozvojového programu OSN
•
Lokální klasifikace
– Číselník Národního Referenčního Centra
– Italská národní klasifikace zdravotnických prostředků (CND)
•
slovníky při zadávání veřejných zakázek
– CPV (Společný slovník pro veřejné zakázky)
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
23
Třídění zdravotnických přístrojů
Příklad: CT v různých klasifikacích
Zdroj
GMDN
UMDNS
UNSPSC
NRC
CND
CPV
ČVUT FBMI
Byly navrhovány 11 skupin pro CT
dle počtu vrstev a dalších
charakteristik
Počet tříd
4
RTG dg CT konvenční
RTG dg CT: 1–2 vrstvy
6
2
RTG dg CT: 4–12 vrstev
RTG dg CT: 16-32 vrstev
RTG dg CT: 64 -127 vrstev
RTG dg CT: 64 -127 vrstev s DE nebo DS
1
4
2
RTG dg CT: 128 -255 vrstev
RTG dg CT: 128 -255 vrstev s DE nebo DS
RTG dg CT: 256 a více vrstev
RTG dg CT: 256 a více vrstev s DE nebo DS
RTG dg CT: electron-beam
www.fbmi.cvut.cz
24
Nástroj k porovnání nákupů
Pomocí aplikace vícekriteriálního přístupu:
• dle obchodních podmínek nákupu
• dle technických specifikací přístroje
Výběr kritérií
Formalizované
údaje o
nákupech
ČVUT FBMI
Databáze
www.fbmi.cvut.cz
Váhy kritérií
Porovnávací
zprávy
25
Nástroj k porovnání nákupů
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
26
Nástroj k porovnání nákupů
• Pilotní sběr údajů – informační sytém FBMI DON
– Více než 500 případů nákupu zdravotnických
přístrojů
– Více než 1000 nakoupených kusů zdravotnických
přístrojů
– Pořizovací náklady jsou více než 1,5 mld. Kč
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
27
Hodnocení již realizovaných nákupů
 Proces analýzy v systému:
 Pak zjistíme, že:

Stejné přístroje byly zakoupeny za příliš odlišnou cenu

Při stejných podmínkách zakoupila zařízení různé přístroje
(tady můžeme ověřit, který nákup byl předražen,
pomocí systémů podpory výběru)
ČVUT
FBMI
Zdravotnické přístroje v ČR
• všechny „nefarmakologické“ zdravotnické technologie
nejsou v ČR hodnoceny žádným systematickým a
standardizovaným způsobem vůbec
• v ČR figurují při pořizování zdravotnické techniky různé
„zájmové“ skupiny a při neexistenci transparentní
metodiky výběru přístrojů tak nutně dochází k deformaci
přirozené konkurence na trhu zdravotnické techniky
– výběr techniky limitován Zákonem o veřejných zakázkách a
Příkazy ministra - hlavním kritériem výběru nejnižší nabídková
cena
– lze takto dosahovat účelného a efektivního vynakládání zdrojů ve
zdravotnictví ?
– jaký systém je potřebné vytvořit ?
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
29
Proces výběru zdravotnické techniky
ČVUT
FBMI
Aplikace vícekriteriálních metod na
vyhodnocení přístrojů
Alternatives
Local
Weights
(w)
Price (P), Normalized
MUSD
Price
W
New
Ranked
List
Ranks in
Clusters
1. GE HEALTHCARE Discovery
MR450
0.101
2.300*
0.108
0.933
8
I
2. SIEMENS MAGNETOM Aera 1.5 T
0.096
2.300***
0.108
0.887
10
II
3. PHILIPS Ingenia 1.5T
0.089
1.400**
0.066
1.351
3
III
4. GE HEALTHCARE Optima
MR450w with GEM
0.084
1.266†
0.060
1.410
2
II
5. PHILIPS Achieva 1.5 T A-Series
0.079
1.383**
0.065
1.214
4
IV
6. PHILIPS Achieva XR
0.078
1.558**
0.073
1.064
6
VI
7. GE HEALTHCARE Optima
MR450w
0.077
1.437†
0.068
1.139
5
V
8. PHILIPS Achieva 1.5 T SE
0.077
1.083**
0.051
1.510
1
I
9. TOSHIBA Vantage Titan
0.068
2.088**
0.098
0.692
13
V
10. SIEMENS MAGNETOM Avanto
0.067
1.600**
0.075
0.890
9
II
11. TOSHIBA 1.5 T Vantage Atlas
0.063
1.832‡
0.086
0.731
12
IV
12. SIEMENS MAGNETOM Espree
0.062
1.800***
0.085
0.732
11
III
13. SIEMENS MAGNETOM Essenza
0.058
1.200**
0.056
1.027
7
I
* - used price of SIEMENS MAGNETOM Aera 1.5 T (price of GE HEALTHCARE Discovery MR450 is not available);
** - (ECRI Institute, 2012); *** - (ECRI Institute, 2013); † - (Cummer, C., 2013); ‡ - (Vogel, C. A., 2009)
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
31
Zdravotnické přístroje v ČR
• Současným trendem je využívat při plánování a
pořizování zdravotnické techniky vícekriteriální
metody hodnocení.
• Je nutné se směřovat k implementaci komplexního
metodického rámce hodnocení zdravotnických
přístrojů pro podporu jednotlivých procesů jejich
pořizování.
• Tedy je nutné systematický přístupová k procesu
nákupu
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
32
Proces nákupů zdravotnických
přístrojů
Hodnocení
technologii
Vyhodnocení
přístrojů
Plánovaní a
analýza
požadavků
Uvedení do
provozu
Instalace
Pořízení
Sledování
Zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Procurement Process Resource Guide. Geneva: WHO, 2011
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
33
Proces nákupů zdravotnických
přístrojů
Hodnocení
technologii
Vyhodnocení
přístrojů
Plánovaní a
analýza
požadavků
Uvedení do
provozu
Instalace
Pořízení
Sledování
Zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Procurement Process Resource Guide. Geneva: WHO, 2011
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
34
Proces nákupů zdravotnických
přístrojů
Hodnocení
technologii
Vyhodnocení
přístrojů
Plánovaní a
analýza
požadavků
Uvedení do
provozu
Instalace
Pořízení
Sledování
Zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Procurement Process Resource Guide. Geneva: WHO, 2011
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
35
Komplexní proces nákupů
zdravotnických přístrojů
Hodnocení
technologii
Vyhodnocení
přístrojů
Plánovaní a
analýza
požadavků
Uvedení do
provozu
Instalace
Pořízení
Sledování
Zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Procurement Process Resource Guide. Geneva: WHO, 2011
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
36
Struktura celkových nákladů
Celkové náklady přístroje CyberKnife za 10 let
Energetické
náklady
1%
Náklady na
instalaci
14%
Náklady na
údržbu
38%
Náklady na
upgrade
9%
Kupní cena
38%
ČVUT
FBMI
Healthcare Purchasing News, 09/2011
Evropský projekt
• Projekt: „Methods for Health Technology Assessment of
Medical Devices: a European Perspective“
• Pod 7. rámcovým programem pro výzkum a technologický
rozvoj EU
• Období: 1.1.2013-31.12.2015
• Účastníky: Rakousko, Německo, Italie, Slovinsko a UK
• http://www.medtechta.eu/
• Project Director – Prof. Rosanna Tarricone, Bocconi University, Italy
• Project Scientific Advisor – Prof. Mike Drummond, University of York, UK
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
38
Evropský projekt
Projekt MedtecHTA má za cíl:
• prozkoumat stávající rozdíly v metodách používaných k
HTA zdravotnických prostředků v zemích EU;
• vyšetřit vnitro- a mezistátní variací ve využívání
inovativních zdravotnických prostředků (např. implantáty v
kardiologii), které mají významný dopad na spravedlnost;
• vyvinout zlepšené metody pro naplnění třech hlavních
pilířů HTA: srovnávací efektivity, ekonomického hodnocení
a organizačního dopadu zdravotnických prostředků a;
• prozkoumat nejistoty ve vývoji nových prostředků a
investic do výzkumu.
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
39
HTA a biomedicínské inženýrství
• Rezoluce Světového zdravotnického
shromáždění WHA60.29 o zdravotnických
technologií, urguje členské státy aby oni
zformulovali vhodné vnitrostátní strategie a
plány na
– vytvoření systémů pro hodnocení, plánování,
pořízení a management zdravotnických
technologií, zejména zdravotnických prostředků,
ve spolupráci se specialisty v oblastí HTA a
biomedicínského inženýrství.
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
40
Hodnocení zdravotnické techniky
na Fakultě biomedicínského inženýrství
• komplexní a transparentní způsob hodnocení
zdravotnické techniky objektivizující zdravotní i
ekonomické náklady a přínosy dané technologie
• cílem účelné vynakládání prostředků za nákup
zdravotnické techniky - „zisk maximální hodnoty za
peníze“ = zamezení plýtvání, nákupu zbytečných funkcí
• racionální alokace přístrojů v rámci ČR - centralizace
nejnákladnějších přístrojů do specializovaných
špičkových center
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
41
Poděkování
• NT11532- "Hodnocení zdravotnických
prostředků"
– Řešitel: prof.MUDr.Jozef Rosina,Ph.D.
– Období řešení: 1.9.2010-31.12.2014
• NT14473 - "Informační systém sledování
nákupů zdravotnických přístrojů"
– Řešitel: prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
– Období řešení: 1.5.2013 - 31.12.2014
ČVUT FBMI
www.fbmi.cvut.cz
42
Děkuji spolupracovníkům, kteří se na FBMI podílejí na rozvoji HTA
a kteří přispěli k tomuto i dalším příspěvkům:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Ing. Ilya Ivlev, Ph.D.
Ing. Ivana Juřičková
Ing. Gleb Donin
Ing. Jakub Vacek
doc. Ing. František Dohnal, CSc.
doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Ing. Michaela Indráková, Ph.D.
Ing. Radka Otawová, Ph.D.
Ing. Petra Hospodková, MBA
Ing. Silvie Jeřábková
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
Ing. Veronika Mezerová
Ing. Nikola Jantosová
Ing. Iveta Radostová
Ing. Ondřej Gajdoš
Ing. Vojtěch Kamenský
Ing. Veronika Burianová
Ing. Vít Přindiš
+ studenti magisterského
oboru Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví
http://www.czechhta.cz
Děkuji za pozornost
[email protected]
ČVUT
FBMI
www.fbmi.cvut.cz
44
Download

Peter Kneppo