T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
30 Mart 2014
PAZAR
Sayı : 28957
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini (ACU-DEHAM),
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 32. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
b) Müdür: Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,
c) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
ç) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı girişimleri,
d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
e) Yerel Etik Kurul: Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu
(ACU-HADYEK),
f) Yönetim Kurulu: Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan sağlık alanındaki
deneysel araştırmalar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası
standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, klinik uygulamalara zemin oluşturabilecek eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemektir.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak.
b) Deney hayvanlarına mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam
alanları sağlamak.
c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağlamak.
ç) Uygulamalarla ilgili eğitim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek.
d) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak.
e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.
f) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan, SCI (Science Citation Index)
kapsamındaki dergilerde deney hayvanları üzerinde yürütülmüş araştırmaları yayınlanmış olan
profesör veya doçent unvanlı Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı da bulunmazsa
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.
(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay
içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilene kadar bu görevi
vekaleten yürütmek üzere Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,
gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve
denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında
yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.
e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.
f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde
kullanılmalarını sağlamak.
ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek
ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
h) ACU-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.
ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu
hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Rektör
tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.
(3) Müdür yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde
Müdüre vekalet eder.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversite
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam
altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör
aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona
erer. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az dört defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli
mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.
(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelini belirlemek.
ç) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.
d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,
b) BAP: Bilimsel Araştırma Projelerini,
c) Merkez (Gazi TTO): Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
e) Teknopark: Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’yi,
f) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Gazi TTO’nun amacı; Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlamaktır.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Gazi TTO, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite ve iş dünyasını; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda
bilgi sahibi kılmak, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
b) Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması
için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunmak.
c) Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesini, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesini sağlamak.
ç) Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
d) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen
ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik destek hizmetlerinde bulunmak.
e) Merkezin amacına yönelik ilgili kişi, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından
bir Müdür yardımcısı belirler. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona
erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezde yapılan çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini
Rektörün onayına sunmak.
ç) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması
gerektiğinde Yönetim Kuruluna sunmak.
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
d) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin, ulusal ve uluslararası Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve
kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak
üretilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Üniversitenin öğretim
elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen bir üye ve Teknopark Genel Müdürü ve Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına
Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç üye ile yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp oy çokluğu ile karara bağlar.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin, Müdür tarafından hazırlanan her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.
ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,
bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu
faaliyet raporunu karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılan
görevlendirmeler ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi bünyesinde kurulan,
Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektör Yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
f) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede tüm bilim alanlarında araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine
destek olmak.
b) Bilim alanlarında kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
c) Üniversite bünyesindeki birimlerde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte
laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme (AR-GE) imkanlarını geliştirmek ve güçlendirmek.
ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kamu kurum ve kuruluşları
ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak.
d) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek,
akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim
çalışmalarında bulunmak.
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite birimlerinde mevcut ve/veya kurulacak olan laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek.
b) Laboratuvarlardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için personel yetiştirilmesini sağlamak.
c) Laboratuvarlarda teknik personel istihdam edilmesini ve bu personelin yurt içinde
ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak.
ç) Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen
araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek.
d) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek.
e) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak.
f) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca
desteklenen projeleri yürüten araştırmacıları Merkezin imkanları dahilinde desteklemek.
g) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi
vermek.
ğ) Üniversite ile sanayi ve toplum kesimleri arasında işbirliğinin gelişmesi için yardımcı
olmak.
h) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman
değişiminde bulunmak.
ı) Proje ve diğer çalışmalardan elde edilen sonuçları; teknik rapor, konferans tebliği,
bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak amacı ile her
türlü basın yayım çalışmasını yürütmek ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek.
i) Proje ve çalışma çıktılarının patent işlemlerini yürütüp, sonuçlandırmak.
j) Rektörlük ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili akademik çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı
sorumludur. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet
bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
e) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer merkez ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak
Merkezin amaçlarına uygun projeler yapmak ve karşılıklı iş birliklerinde bulunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez toplanarak Merkezin faaliyetlerini yönlendirmek.
b) Merkezin Yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
d) Personel ihtiyacını belirlemek.
e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
f) Yıllık faaliyet raporu ve bütçe teklifleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen Rektör Yardımcısı ile
Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediye Başkanlığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınca
belirlenen temsilciler olmak üzere en fazla altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır ve görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye belirlenir. Danışma
Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı
olup kararları istişari niteliktedir.
(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerine ve Merkeze sunulan projelere ilişkin görüş bildirmek, Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak, Merkezin karar
organlarına her kademede yardımcı olmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Mart 2014
PAZAR
Sayı : 28957
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Kilis 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2011/297
Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası
dosyasında ; sanık Sulıman ve Hanıfa oğlu, 1987 doğumlu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan
Hanı Albadalou hakkında kasten yaralama suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin
14.02.2014 tarih ve 2011/297esas 2014/91 karar sayılı ilamı ile 10 Ay 25 gün hapis cezası
verildiği, 5271 sayılı CMK.nun 231 maddesinde belirtilen koşullar oluştuğundan, aynı maddenin
7. Fıkrası uyarınca sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,
gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün
10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye
Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı,
tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak CMK.nun 268 .
Maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde sanık tarafından mahkememize veya en yakın
asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak itiraz edilmediği
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1927
—— • ——

İstanbul 40. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2012/812
Karar No : 2012/260
Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan
Mahkememizin 2012/812 Esas 2013/500 karar numaralı ve 05/11/2013 tarihli ilamı ile TCK.nun
142/1-b, 143/1,62,53/1 maddeleri gereğince 3 kez 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verilen Ali ve Melahat oğlu, 01/09/1974 İstanbul doğumlu, Tekirdağ,
Çorlu, Silahtarağa mahallesi nüfusuna kayıtlı MEHMET YİĞİTER tüm aramalara rağmen
bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
İlan olunur.
1819
2014 Mart Günsüzleri
~1~
Kılıç
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Of/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir.
Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü
Pınaraltı Köyü Of/TRABZON
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/04/2014 Cuma günü saat 14:00’e kadar Karaca Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya Karaca Çaya Fabrikası Pınaraltı Köyü
Of/TRABZON adresinde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat
14:00’te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2397/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 22.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık
ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektupları en geç 10/04/2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Melyat
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300
Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2226/1-1
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,
3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
8) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Programı :
Yardımcı Doçentler için
Yabancı Dil Sınavı
BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
Tarih
Saat
Yer
24.04.2014
10.00
İlgili Birimlerde
Profesör
Yardımcı
Doçent
Doçent
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Anabilim Dalı
Mali İktisat Anabilim Dalı
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
1
1
1
AÇIKLAMALAR
Sayfa : 20
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
Yardımcı
Profesör
Doçent
Doçent
AÇIKLAMALAR
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku Anabilim Dalı
1
İlahiyat Fakültesi mezunu
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
1
olmak ve felsefe alanında
doktora yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Üroloji Anabilim Dalı
2
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
1
Cerrahi board sınavını
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
1
geçmiş olmak ve karaciğer
metastaz
cerrahisi
ile
ilgili çalışması olmak.
Robotik Kolorektal Cerrahi
kurs sertifikası sahibi olmak
ve bu alanda çalışmaları
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
1
olmak ve bıliyer kanal
rekonstrüksüyonlarında
otolog greftt kullanımı
ile ilgili çalışması olmak.
Mezanşimal Kök Hücre
Ortopedi ve Travmatoloji
Anabililm Dalı
1
Farmakoloji Anabilim Dalı
1
Nöroloji Anabilim Dalı
1
olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Anabilim Dalı
1
Zootekni Anabilim Dalı
1
Patoloji Anabilim Dalı
1
MÜHENDİSLİK MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Anabilim Dalı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Anabilim Dalı
konusunda
1
1
deneyimli
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Entomoloji Anabilim Dalı
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
RESMÎ GAZETE
Profesör
Doçent
AÇIKLAMALAR
1
1
1
2
1
Tarımsal Makine Sistemleri
Anabilim Dalı
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Eğitimi Anabilim
Dalı(Orta Öğretim)
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim
Dalı
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Periodontoloji Anabilim Dalı
FEN FAKÜLTESİ
Matematiksel Lojik Anabilim Dalı
Yardımcı
Doçent
Sayfa : 21
1
Gıda
Mekanizasyonu
alanında doktora yapmış
olmak.
1
1
2
2
1
YAŞAYAN DİLLER
ENSTİTÜSÜ
1
—— • ——
Arap Dili Edebiyatında
doktora yapmış ve kürtçe
eser sahibi olmak.
2595/1-1
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Kapaklı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
VAKFEDENLER: Aslı AYNAOĞLU KUZULU, İrfan MANDALI, İlhami TAŞKIN,
Suat YÜKSEL, Dr. Olcay PALAK, Seyide YILMAZ, Ali KOTAN, Seçkin DİLSİZ, Yücel
BAŞARAN, Ali KARACA
VAKFIN İKAMETGAHI: Kapaklı Tekirdağ
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Çerkezköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/02/2014 tarih ve E.2014/36 K.2014/25
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda
düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit .
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın
tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna
intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
2611/1-1
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan UÇÜNCU SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup
olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin
edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir
ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:
1 - AKDAĞMADENİ NOTERLİĞİ
2 - BAŞKALE NOTERLİĞİ
3- BAYBURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ
4 - BOZYAZI NOTERLİĞİ
5 - ÇAMOLUK NOTERLİĞİ
6 - ÇATAK NOTERLİĞİ
7 - ÇERMİK NOTERLİĞİ
8 - EYNESİL NOTERLİĞİ
9 - GERCÜŞ NOTERLİĞİ
10 - GERZE NOTERLİĞİ
11 - GÜNEYSINIR NOTERLİĞİ
12 - HALFETİ NOTERLİĞİ
13 - KARAKEÇİLİ NOTERLİĞİ
14 - KAZIMKARABEKİR NOTERLİĞİ
15 - KELES NOTERLİĞİ
16 - KIBRISÇIK NOTERLİĞİ
17 - KÖYCEĞİZ NOTERLİĞİ
18 - LALAPAŞA NOTERLİĞİ
19 - MİHALIÇÇIK NOTERLİĞİ
20 - ORTA NOTERLİĞİ
21 - ORTAKÖY NOTERLİĞİ
22 - PINARHİSAR NOTERLİĞİ
23 - SARIKAMIŞ NOTERLİĞİ
24 - ŞEFAATLİ NOTERLİĞİ
25 - TAŞOVA NOTERLİĞİ
26 - YENİPAZAR NOTERLİĞİ
27 - YUMURTALIK NOTERLİĞİ
28 - YUNAK NOTERLİĞİ
İLİ
YOZGAT
VAN
2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
236.225,64.-TL.
62.770,20.-TL.
230.631,97.-TL.
MERSİN
155.211,43.-TL.
GİRESUN
19.334,03.-TL.
VAN
36.768,22.-TL.
DİYARBAKIR
112.364,47.-TL.
GİRESUN
58.645,89.-TL.
BATMAN
28.196,20.-TL.
SİNOP
184.850,62.-TL.
KONYA
46.361,36.-TL.
ŞANLIURFA
91.749,70.-TL.
KIRIKKALE
20.808,48.-TL.
KARAMAN
27.546,85.-TL.
BURSA
60.264,95.-TL.
BOLU
13.671.39.-TL.
MUĞLA
177.198.78.-TL.
EDİRNE
35.462.62.-TL.
ESKİŞEHİR
39.438,83.-TL.
ÇANKIRI
41.325,20.-TL.
ÇORUM
20.846,79.-TL
KIRKLARELİ
120.053,44.-TL.
KARS
138.541,45.-TL.
YOZGAT
123.469,49.-TL.
AMASYA
189.448,44.-TL.
AYDIN
79.995.69.-TL.
ADANA
65.799.21.-TL.
KONYA
143.128.90.-TL.
2574/1-1
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2608/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
30 Mart 2014 – Sayı : 28957
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
1
5
8
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 27/3/2014 Tarihli ve 919 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
11
17
18
19
24
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü