Katalog Národní
technologické platformy
Catalogue of Czech
Technology Platform
Interoperabilita železniční infrastruktury
Interoperability of Railway Infrastructure
Interoperabilita železniční infrastruktury / Interoperabity of Railway Infrastructure
Zájmové sdružení právnických osob / Czech Technology Platform
Centrum 4D
Kodaňská 46/1441
Praha 10, 100 10 - Vršovice
Czech Republic
Tel: +420 234 065 499
E-mail: [email protected]
© 2014
Design a produkce / Design and production: ENTRE s.r.o.
Seznam členů Národní technologické platformy
Interoperabilita železniční infrastruktury
Výrobní a stavební společnosti
Skanska a.s.
Subterra a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
EDIKT a. s.
Dosta Tábor s.r.o.
Elektrizace železnic Praha a.s.
AŽD Praha s.r.o.
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
ŽPSV a.s.
AK signal Brno a.s.
STARMON s.r.o.
Trakce a.s.
Výzkumná a projektová centra
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VÚKV a.s.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
SUDOP PRAHA a.s.
University, střední škola
České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní)
UNIVERSITA PARDUBICE (Dopravní fakulta Jana Pernera)
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební - Ústav železničních konstrukcí a staveb)
Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava (Fakulta stavební)
Státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Seznam spolupracujících subjektů
Ústřední orgány státní správy
Technologické platformy
Železniční dopravci
Agentury
Asociace
Společnosti
List of members of the Czech Technology Platform
Interoperability of Railway Infrastructure
Manufacturing and Construction Companies
Skanska a.s.
Subterra a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
EDIKT a. s.
Dosta Tábor s.r.o.
Elektrizace železnic Praha a.s.
AŽD Praha s.r.o.
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
ŽPSV a.s.
AK signal Brno a.s.
STARMON s.r.o.
Trakce a.s.
Research and Project Centres
Railway Research Institute, j.s.c.
Research Development and Testing of Railway Rolling Stock j.s.c.
Technical and Test Institute for Construction Prague, state company
SUDOP PRAHA a.s.
Universities and Colleges
Czech Technical University in Prague (Faculty of Transportation Sciences)
University of Pardubice (Jan Perner Transport Faculty)
College and Secondary School of Machinery and Civil Engineering and Transportation, in Děčín
Brno University of Technology (Faculty of Civil Engineering - Institute of Railway Structures and Constructions)
VSB – Technical University of Ostrava (Faculty of Civil Engineering)
State organizations
Railway Infrastructure Administration, state organization
Cooperating Entities
Central Government Authorities
Technology Platforms
Railway Operators
Agencies
Associations
Companies
Úvod
Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných
a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční
infrastruktury České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení.
Sdružení je právnickou osobou od 4. 1. 2008. Jeho cílem je spojení vědecko-výzkumného a technického potenciálu
univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci
následujících cílů a předmětu činnosti:
1. Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení.
2.Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů
Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech
infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení.
3.Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů.
4.Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů
pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu.
Místo a úloha České Technologické platformy v oblasti Interoperability
Transevropského železničního systému
Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability jsou iniciovány záměry Evropské unie (EU) připravit podmínky
pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích
ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se
musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí, a ověřování železniční infrastruktury.
Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států
EU. Tzv. velká železniční infrastruktura je dle příslušných oblastí dělena na jednotlivé subsystémy. Jedná se o subsystém
„infrastruktura“, „energie“ a „řízení a zabezpečení“. V rámci interoperability jsou řešeny otázky nejen jednotlivých
subsystémů, ale rozhraní jednotlivých subsystémů a rozhraní subsystémů s kolejovými vozidly. Věcný rozsah uvedených
subsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.
Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště významné udržet si a případně rozšířit
podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou
příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické
propojenosti evropské železniční sítě.
Cílevědomá a systémově usměrňovaná příprava českého průmyslu prostřednictvím spolupráce v rámci Technologické
platformy je významným předpokladem jeho budoucí celkové úspěšnosti nejen na domácím, ale i evropském trhu
s využitím nových progresivních technologií.
Technologická platforma je členem Evropské technologické platformy ERRAC a spolupracuje zejména v oblastech:
●● výměny informací o výzkumu,
●● spolupráce ve výzkumu,
●● poskytování podkladů univerzitám,
●● informování univerzit o prioritách výzkumu a potřebné akademické podpoře.
Tento katalog poskytuje informace o všech členech Národní technologické platformy „Interoperabilita železniční
infrastruktury“ a seznam spolupracujících subjektů. Katalog je členěn do sekcí: Výrobní a stavební společnosti, Výzkumná
a projektová centra, University a střední školy, Státní organizace a Seznam spolupracujících subjektů. Je zde uveden
profil členů TP, jejich činnosti, aktivity a zejména jejich zapojení do výzkumných projektů v oblasti železniční infrastruktury
na národní i evropské úrovni.
Katalog je publikován v aktuálním formátu, tak aby usnadnil začleňování nových subjektů, které mají zájem zapojit se
do činnosti Technologické platformy.
Technologická platforma vydává tento katalog s cílem podporovat povědomí o činnosti TP, o technologických dovednostech
jednotlivých subjektů (členů TP) a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni
čímž zároveň přispívá k vědeckému a technologickému rozvoji železničního průmyslu.
Adresa:
Národní technologická
platforma
Interoperabilita železniční
infrastruktury
Kodaňská 46/1441
100 10 Praha 10, Vršovice
Česká republika
www.sizi.cz
Kontakt:
Ing. Bohuslav Dohnal
Výkonný ředitel
Tel.: +420 234 065 499
E-mail: bohuslav.dohnal@
sizi.cz
[email protected]
Foreword:
The Czech Technology Platform is an interested Association of twenty two entities such as, manufacturing companies,
universities, research and project centres/organisations from the area of railway civil engineering, which participate in the
investment production and maintenance of the railway infrastructure in the Czech Republic, in the areas of infrastructure,
energy, control, command and signaling.
The Association has been a legal entity since 4th January 2008. Its objective is the linkage of the scientific and
technical potential of universities, research and project institutes together with the production potential of construction
and manufacturing companies for the implementation of the following objectives and the field of activities:
1. Support of innovations and increase of competitiveness of the members of the Association.
2.
Structuring and support of implementation of development, research and testing projects ensuring the existing
production of the members of the Association with the requirements of the technical interoperability specifications
(TSI) of the Trans-European railway system in the sub-systems of infrastructure, energy, command, control and
signaling.
3.Acquiring of financial funds for implementation of these projects.
4.The application of the ratio of the members of the Association in international (European) activities related to the
creation of new regulations for construction, production and maintenance and related tests and assessment of the
production of the European railway industry.
The position and role of the Czech Technology Platform in the area of Trans-European railway network
Requirements related to the ensuring of railway interoperability were initiated by the intention of the European Union (EU)
to prepare conditions for the integration of the European railway industry and creating of a single market for its products
and these are expressed in the EC Regulations on the interoperability of the Trans-European high-speed and conventional
railway system. These requirements must be applied in construction, related production following maintenance of tracks
and verification of railway infrastructure.
The interoperability of the railway system ensures, among others, the compatibility of the railway infrastructure of
individual member states of the EU. The so-called large railway infrastructure, according to particular areas, is divided
into sub-systems. One of means for the achievement of the interoperability is the division of the railway system into
sub-systems. The sub-systems of “infrastructure“, “energy” and “command, control and signaling”. In the Framework of
interoperability not only issues of particular sub-systems are solved but as well the interface of the subsystems with the
rolling stock. The contextual scope of the sub-systems is covered with the construction and production activities of the
Technology Platform industrial partners.
For the mutual competitiveness of the firms (in the near future, not only domestic) it is very important to keep and
expand the ratio in the proposed rapid development of the Czech and European railway infrastructure. At the same time,
it concerns the unrepeatable opportunity for companies to ensure higher competitiveness ahead for winning orders
focused on the implementation of the technical linkage of the European railway network.
The purposefully and systematically directed preparation of the Czech industry through cooperation within the Technology
Platform is an important prerequisite for its future overall success not only on the domestic market but as well in the
European market with the usage of new advanced technologies.
The Technology Platform is a member of the European Rail Research Advisory Council ERRAC and collaborates mainly
in the areas of:
●● exchanging information on research,
●● cooperation in research,
●● providing materials to universities,
●● providing information to universities about research priorities and required academic support.
This catalogue provides information on all members of the Czech Technology Platform “Interoperability of Railway
Infrastructure“, their profile and activities and in particular their involvement in research projects in the rail sector at
national and European level, and a list of its Cooperating Entities. The catalogue is divided into sections: Manufacturing
and Construction Companies, Research and Project Centres, Universities and Colleges, State organizations, Cooperating
Entities.
The catalogue is published in the current format, to facilitate the integration of new entities that are interested to
participate in the activities of the Technology Platform.
The Technology Platform publishes this catalogue to promote awareness of the activities of TP, the technological skills
of individual entities (members of TP) and thereby contributes to increasing their competitiveness on national and
international level and thereby also contributes to scientific and technological development of the rail industry.
Address:
Czech Technology Platform
Interoperability of Railway
Infrastructure
Kodaňská 46/1441
100 10 Prague 10, Vršovice
Czech Republic
www.sizi.cz
Contact:
M.Sc. Bohuslav Dohnal
Executive Director
Phone: +420 234 065 499
E-mail: [email protected]
[email protected]
Výrobní
a stavební
společnosti
Manufacturing
and Construction
Companies
Skanska a.s.
Profil:
Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu
Skanska se sídlem ve Švédsku.
Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů,
správa majetku a související služby.
Společnost Skanska a.s. je dále členěna na jednotlivé divize:
Divize Pozemní stavitelství
Divize Silniční stavitelství
Divize Železniční stavitelství
Divize Betonové konstrukce
Skanska Reality
V České republice dále působí společnosti Skanska Infrastructure Development a Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Aktivity:
●● Pozemní stavitelství
●● Silniční stavitelství
●● Železniční stavitelství
●● Betonové konstrukce
●● Bytové a komerční development
●● Správa majetku
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
●● Projekt MAINLINE - údržba, obnova a zlepšení železniční dopravní infrastruktury s cílem snížit ekonomické dopady
a dopady na životní prostředí
Skanska, a.s.
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 – Chodov
Česká republika
www.skanska.cz
Kontakt:
ing. Michal Šik
tel.: +420 737 257 890
[email protected]
Skanska a.s.
Profile:
Skanska is a construction and development group operating in the Czech and Slovak Republics, it is a part of the global
concern Skanska with headquarters in Sweden.
The company specializes in all areas of construction, including residential and commercial development and sales,
property management and providing of related services.
Skanska a.s. has the following divisions:
Buildings Division
Roads & Bridges Division
Railways Division
Concrete Technologies Division
Residential Development Division
Other companies that are part of the group and operate in the Czech Republic are Skanska Infrastructure Development
and Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Activities:
●● Building
●● Civil
●● Railways
●● Concrete technologies
●● Residential and commercial development
●● Property management
Research and Development – Projects / Products:
●● Project MAINLINE - maintenance, renewaL and improvement of rail transport infrastructure to reduce economic and
environmental impacts.
Skanska, a.s.
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4 – Chodov
Czech Republic
www.skanska.cz
Contact:
M.Sc. Michal Šik
Phone: +420 737 257 890
[email protected]
Subterra a. s.
Profil:
Subterra a.s. je multioborová stavební společnost. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství.
Společnost rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb.
Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání do čtyř výrobních divizí. Subterra a.s.
realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických
zátěží. Působí nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí. V současné době realizuje zakázky v Maďarsku,
Srbsku a Německu.
Historie společnosti se datuje již od roku 1964, kdy zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního
stavitelství. Od té doby opakovaně potvrzuje své kvality jako zhotovitel významných, často unikátních projektů. Mezi
nejznámější dokončené stavby patří pražské kolektory v centru města, tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov a další
infrastrukturální stavby, na nichž se Subterra významně podílela, např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční tunely
Nového Spojení. Nelze opomenout ani účast na rozšiřování pražského metra. Mimo hlavní město jsou to pak především
modernizace a rekonstrukce jednotlivých úseků železničních koridorů často spojené s rekonstrukcemi či výstavbou
nových tunelů.
Subterra a.s. věnuje soustavnou pozornost zdokonalování používaných a zavádění nových technologií. Nedávno tak bylo
například investováno do dvou portálových pokladačů kolejových polí s automatikou pokládání, či do mikrotunelovacího
zařízení s variabilitou využití od profilu 800 do 1000 mm. Ve stavebních oborech, v nichž působí, má tak
Subterra a.s. stálé postavení na špici technologického rozvoje.
Společnost má zavedeny a certifikovány systémy řízení QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000. Potvrzuje to péči, jaká je
věnována kvalitě produkce, bezpečnosti a hygieně práce, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti informací a společenské
odpovědnosti.
Aktivity:
Dopravní stavby, Podzemní stavby, Občanské stavby, Bytové stavby, Ostatní stavby
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
●● Národní resortní program TIP „Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání
geotermální energie systémem „hot-dry-rock“ (projekt FA-TI3/523) – zahájení 2011
Subterra, a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika
Kontakt:
Ing. Jiří Tesař
obchodní ředitel
tel.: +420 244 062 616
[email protected]
Subterra a. s.
Profile:
Subterra a.s. is a company, which is active in numerous spheres of construction. Its production programme includes
underground and building construction as well as transportation construction. The company also provides technical
installations for buildings and technological units for large infrastructure projects. This basic classification of the production
programme also corresponds to the organisational structure which is divided into four manufacturing divisions. In addition,
Subterra has also been contracted to work on projects in other construction spheres, for example in water resource
management projects or redevelopment of contaminated sites. It is not only active throughout the Czech Republic, but
also abroad. The company currently has contractual arrangements in Hungary, Serbia and Germany.
The history of the company dates back to 1964 when, after winning the contract, it began the realisation of its first major
underground construction project. Since then it has repeatedly asserted its position as a contractor of prominent, often
unique, projects. Among its most well-known, completed projects are the utility tunnels in the centre of Prague, the tram
rail from Hlubočepy to Barrandov and other infrastructure constructions, to which the Subterra company significantly
contributed, for example the Mrázovka Road Tunnel or the “New Connection” (Nové Spojení) Railway Tunnels. Worth
mentioning certainly is the participation of the company in the Prague Metro extension. Outside the capital, the company
is predominantly involved in the modernisation and reconstruction of individual railway corridors, often in conjunction with
reconstruction or construction of new tunnels.
As well as continually focusing on improvement of the implemented technology, the Subterra company makes an equal
effort to introduce new technologies. For example, two tracklayers with automated laying mechanism were purchased
recently, as well as a micro tunnel boring machine with a variable cutter head setting from 800 to 1000 mm in diameter.
When it comes to technological development, Subterra has permanently occupied a dominant position in the fields of
construction, in which it is active.
Certification for the implemented QMS, EMS, SMS, ISMS and SA8000 management systems is unequivocal evidence
that the company endeavours to achieve and maintain the highest production, safety and hygiene standards and to take
seriously environmental issues, information security and social responsibility.
Activities:
Transport Construction Projects, Underground Construction Projects, Commercial and Services Projects, Housing
Construction Projects, Other Construction Projects
Research and Development – Project and Products
●● National resort programme TIP „Stimulation of rock massif to establish fracture reservoir for capture of geothermal
energy in the hot-dry-rock system“ (project FA-TI3/523) – commencement 2011
Subterra, a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 – Libeň
Czech Republic
Contact:
M.Sc. Jiří Tesař
Commercial Director
Phone: +420 244 062 616
[email protected]
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Profil:
Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je firmou projektovou, zabývající se přípravou investičních celků v oblastech
inženýrských, pozemních a dopravních staveb. V tomto oboru má téměř dvacetiletou tradici. Majetkově společnost patří
do skupiny SUDOP GROUP a.s. Specialisté v oblasti statiky řeší náročné úkoly v oblasti statiky průmyslových staveb,
mostního stavitelství, speciálního zakládání a podobně. Společnost má zkušenosti v oblasti zakládání, inženýringu,
zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu
autorského dozoru.
Aktivity:
●● zpracování technických studií, ekonomických studií
●● zpracování dokumentace stávajícího stavu staveb
●● zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro realizaci staveb,
skutečného provedení staveb
●● zpracování plánů organizace výstavby a zařízení staveniště
●● geodetické služby vč. majetkoprávní problematiky
●● statické výpočty
●● vedení realizace staveb
●● výkon autorského/technického dozoru na stavbách
●● výkon hlavních prohlídek mostů pozemních komunikací
●● inženýrská činnost
●● zpracování žádostí o finanční podporu z fondů EU a ČR
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
„Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín“ – zahájení 03/2014, předpokládaný
termín dokončení 11/2015
„Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“ – zahájení 09/2009, termín ukončení 01/2014
„Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n.“ – zahájení X/2013, předpokládaný termín dokončení VIII/2016
MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 Olomouc
Česká republika
www.moravia.cz
Kontakt:
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
Tel.: +420 585 570 460
[email protected]
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Profile:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. is an engineering company that prepares investment units in the field of engineering,
civil and transportation construction projects. The company, which is part of SUDOP GROUP a.s., has nearly twenty years
of experience in this field. The company’s structural analysts solve demanding tasks in the field of structural analysis
of industrial structures, bridges, special foundation engineering and similar matters. The company has experience in
foundation engineering, engineering, project documentation in all stages, in obtaining zoning approval and construction
permits, and performing architectural supervision to ensure compliance with plans.
Activities:
●● Preparation of technical studies, economic studies
●● Preparation of documentation of the structure’s existing condition
●● Preparation of project documentation for the zoning process, construction approval, construction implementation and
the actual construction
●● Preparation of plans for construction organization and site management
●● Geodetic services, incl. property issues
●● Structural calculations
●● Construction management
●● Architectural/technical supervision on sites
●● Bridge inspections
●● Engineering activities
●● Preparation of applications for financial support from EU and Czech funds
Research and Development – Projects / Products
“Optimization of the railroad line Bystřice nad Olší – Český Těšín, Part II – station Český Těšín” – commencement
03/2014, expected completion date 11/2015
“Reconstruction of Přerov station, 1st construction” – commencement 09/20009, completion date 01/2014
“Reconstruction of Olomouc Main Station” – commencement X/2013, expected completion date 08/2016
MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 Olomouc
Czech Republic
www.moravia.cz
Contact:
M.Sc. Václav Kratochvíl
Chairman of the Board of
Directors
Phone: +420 585 570 460
[email protected]
EDIKT a. s.
Profil:
Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 1991. Zaměřila se především na realizaci
dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby. Pro zajištění kompletních dodávek
prací a staveb rozšířila společnost v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací
techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací.
V lednu roku 1998 byla firma EDIKT s. r. o. transformována na akciovou společnost. V dubnu roku 2000 získala naše
společnost certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001/2008 zaručující kvalitu v oboru.
V následujících letech byla prověřena a shledána splňující požadavky norem ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007,
ISO/IEC 27001:2005 a ISO 26000. Naše společnost je rovněž prověřena Národním bezpečnostním úřadem dle
zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
V současnosti se orientujeme především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. Vzhledem k vysokým
požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, vedení společnosti klade
velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což
společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s.
Aktivity:
●● dopravní stavby
●● pozemní stavby
●● zemní práce
●● silniční motorová doprava
●● ubytování, hostinská činnost
EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
Česká republika
www.edikt.cz
Kontakt:
Ing. Václav Sejk
Chief Sales Officer
Tel.: +420 387 006 611/616
[email protected]
EDIKT a. s.
Profile:
The EDIKT company was established as a limited liability company in 1991. The company focused in particular on the
implementation of highway and structural civil engineering works and engineering civil works with special focus on railway
civil engineering works. To provide complete supplies of works and civil engineering projects, the company extended
the scope of its business activity in the middle of 1995 by work pertaining to interlocking systems, communication and
telecommunication engineering and performance of electrical installations.
In January 1998, EDIKT s. r. o. was transferred to a joint-stock company. In April 2000, our company was awarded
a certificate proving the implementation of the quality management system pursuant to ISO 9001/2008 standard, which
is a guarantee of quality in the respective field. In the following years, audits pertaining to the ISO 14001/2004, BS OHSAS
18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 and ISO 26000 standards were executed and proved compliance with the respective
requirements. Our company underwent a security clearance held by the National Security Authority as well pursuant to
Act No. 412/2005 Coll. to regulate classified information and security eligibility.
At present, we focus in particular on complete supply of highway and structural civil engineering works. With respect
to the demanding requirements of investors for work quality and adherence to time schedules of individual items of
work, we accentuate the necessity to equip the company with brand-new, up-to-date technological equipment with high
functional reliability, which, together with the experience and the professional competence of our employees, provide
a guarantee of the EDIKT a.s. work quality.
Activities :
●● Transport civil engineering works,
●● Structural civil engineering works,
●● Earthworks
●● Road motor transport
●● Accommodation and hospitality
EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
Czech Republic
www.edikt.cz
Contact:
M.Sc. Václav Sejk
Chief Sales Officer
Phone: +420 387 006 611/616
[email protected]
Dosta Tábor s.r.o.
Profil:
●● Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
●● Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
●● Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Aktivity:
●● Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
●● Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
●● Velkoobchod a maloobchod
●● Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
●● Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
●● Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
●● Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
●● Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
●● Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
●● Ubytovací služby
●● Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Produkty a služby
●● výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí, výhybek a vleček
●● výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic
●● výstavba, rekonstrukce nástupišť
●● výstavba, rekonstrukce mostů a propustků
●● výstavba, rekonstrukce silnic, chodníků, zpevněných ploch
●● zřizování a rekonstrukce přejezdů všech typů
●● poradenská činnost, vypracování a posouzení technického stavu drah a vleček
●● výstavba opěrných betonových a gabionových zdí
●● dláždění a obklady z přírodního kamene
●● odvodňovací systémy
Dosta Tábor s.r.o.
Blanická 1419
390 02 Tábo
Česká republika
www.dostatabor.cz
Kontakt:
Dvořák Marek
jednatel společnosti
Tel.: +420 777 712 602
[email protected]
Dosta Tábor s.r.o.
Profile:
●● Structural Engineering/Building Constructions, reconstructions and building removal
●● Road transport - domestic freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons – domestic freight using
vehicles with a maximum mass exceeding 3.5 tonnes, – international freight using vehicles with a maximum weight
of up to 3.5 tons
●● Production, trade and services not specified in Annexes 1–3 Trade Act
Activities :
●● Manufacture of fabricated metal products
●● Surface treatment and welding of metals and other materials
●● Wholesale and retail trade
●● Maintenance of motor vehicles and their accessories
●● Providing services for agriculture, horticulture, fishing, forestry and hunting
●● Manufacture of wood and of products of wood, cork, straw and plaiting materials
●● Waste disposal (except hazardous waste)
●● Specialized construction activities
●● Accommodation services
●● Advisory and consultancy, expert studies and reports
Products and Services
●● Construction, reconstruction and repair of railroad tracks , switches and sidings
●● Construction, reconstruction and repair of railway stations
●● Construction, reconstruction of platforms
●● Construction, reconstruction of bridges and culverts
●● Construction, reconstruction of roads, sidewalks, paved areas
●● Installing of all types of crossings
●● Consultancy, development and assessment of technical condition of tracks and sidings
●● Construction of concrete retaining walls and gabion
●● Paving and natural stone
●● Drainage systems
Dosta Tábor s.r.o.
Blanická 1419
390 02 Tábor
Czech Republic
www.dostatabor.cz
Contact:
Dvořák Marek
CEO
Phone: +420 777 712 602
[email protected]
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
Profil:
Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků
drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky
elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.
Do profilových oborů společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování
kovů včetně povrchových úprav. V rámci inženýringu nabízíme odborné konzultace, poradenství, zpracování studií
a projektové dokumentace. Společnost prochází soustavnou a komplexní modernizací, důraz je kladen na flexibilní přístup
k požadavkům zákazníka a zejména na kvalitu prací i materiálů, což z nás činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů
v rámci železniční infrastruktury v České republice.
Prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku a v Maďarsku zaujímáme přední pozici na tamních trzích a díky
exportní politice expandujeme i do oblasti jihovýchodní Evropy. Dodávky prvků trakčního vedení směřují i do zámoří.
Aktivity:
●● vývoj, výroba komponent a montáž trakčního vedení pro železnice a městskou hromadnou dopravu
●● dodávka a montáž AC a DC trakčních napájecích stanic, spínacích stanic, rozvoden, trafostanic a dálkového ovládání
●● montáž silnoproudých rozvodů a osvětlení
●● výrobu ocelových konstrukcí, součástí TV a zámečnickou výrobu, včetně povrchových úprav
●● projektování elektrických zařízení a projektovou činnost ve výstavbě
●● inženýring, konzultace a odborné poradenství, zpracování odborných studií
●● montáž, údržba, opravy, revize a uvádění do provozu elektrických zařízení
Výzkum a vývoj:
●● sestava trakčního vedení typu „S“ (25 kV, 50 Hz) pro maximální traťovou rychlost 260 km/h s certifikací NOBO podle
TSI HS ENE a TSI ENE / podnikový vývoj
●● sestava trakčního vedení typu „J“ (3 kV DC) pro maximální traťovou rychlost 250 km/h s certifikací NOBO podle TSI
HS ENE a TSI ENE / podnikový vývoj
●● sestavy trakčního vedení pro regionální tratě a městskou hromadnou dopravu / podnikový vývoj
●● elektrické předtápěcí zařízení železničních vozů 1 kV AC i DC a 3 kV AC i DC / podnikový vývoj
●● elektrický ohřev výhybek / podnikový vývoj
●● kontejnerová převozná měnírna 3 kV DC /podnikový vývoj
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.
Nám. Hrdinů 1693/4a,
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika
www.elzel.cz
Kontakt:
Ing. Michal Satori
Tel.: + 420 724 924 187
[email protected]
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.
Profile:
For more than 55 years, Elektrizace železnic Praha j.s.c. specializes in development, design, production and mounting
of elements of overhead contact lines for railway, tram, and trolleybus transportation. Another branch of activities
is supplies of electro-technological units such as traction substations, converter stations, transformer stations, and
switching stations including remote control.
Company’s profile activities include production and mounting steel structures, lighting masts, and metal processing
including surface treatment. Within the scope of engineering services, we offer expert consultations, technical advice,
feasibility studies, and design plans. The Company pursues a continuous and complex modernization, places great
emphasis on flexible approach to customer’s requirements, and especially on quality of works and materials; thanks to
all this, the Company has gained its position of a major supplier and contractor within the scope of railway infrastructure
in the Czech Republic.
Through our subsidiary companies in Slovakia and Hungary, we hold a leading position in the respective local markets
and due to our export strategy we expand also to South-East Europe. We supply elements of overhead contact lines to
countries overseas as well.
Activities:
●● Development, production, installation and maintenance of OCL for railways and for city public transportation
●● Delivery and montage of AC and DC traction substations, switching stations, transformer stations and remote
control systems
●● Installation of LV distribution and lighting systems
●● Production of HV, LV switchgears and control-gear assemblies
●● Production of steel structures, overhead contact line components, and machining work, including surface treatment
●● Design of electrical equipment and design activities in construction projects
●● Engineering services, consultancy and expert advisers’ services, drawing up expert studies
●● Montage, maintenance, reparation, testing and set in operation of electric equipment
Research and development – Projects / Products:
●● „S“ (25 kV, 50 Hz) OCL type for maximum track speed 260 km/h with NOBO certification according TSI HS ENE and
TSI ENE / company development
●● „J“ (3 kV DC) OCL type for maximum speed 250 km/h with NOBO certification according TSI HS ENE and TSI ENE /
company development
●● OCL for regional railways and urban mass transportation / company development
●● Coach electric pre-heating system 1 kV AC, DC and 3 kV AC, DC / company development
●● Electrical heating of switches / company development
●● Traction mobile rectifier substation / company development
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
PRAHA a.s.
Nám. Hrdinů 1693/4a,
140 00 Praha 4 – Nusle
Czech Republic
www.elzel.cz
Contact:
M.Sc. Michal Satori
Phone: + 420 724 924 187
[email protected]
AŽD Praha s.r.o.
Profil:
AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační
a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších
technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů
i investičních celků v těchto hlavních oblastech viz aktivity.
Aktivity:
●● železniční doprava
●● provoz metra a závodová doprava
●● oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů
●● telematické aplikace
●● silniční, signalizační a parkovištní systémy
●● nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování cestujících
Výzkum a vývoj – projekty / produkty – národní
Nejvýznamnější projekty společnosti:
●● modernizace železničních koridorů včetně systému ERTMS / ETCS.
●● modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů
●● instalace zabezpečovacího zařízení do pražského metra a systém automatického vedení metra
●● instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR
●● instalace systémů pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR
Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době
zaměstnáno přes 1 500 pracovníků. Díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou
pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru.
AŽD v zahraničí
Obchodní činnost AŽD Praha s.r.o. v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Ve východní Evropě a hlavně v Asii
společnost navázala úspěšné obchodní kontakty a obzvláště země bývalé Jugoslávie a post-sovětské státy patří mezi
oblasti, kde AŽD Praha rozvíjí své obchodní aktivity. V současné době AŽD pracuje na dodávkách zabezpečovacích
zařízení pro Turecko, Řecko, USA, Černou Horu, Srbsko, Sýrii, Bělorusko, Litvu.
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty – Mezinárodní
●● Projekt: NGTC (Next Generation Train Control „), EU FP7 Grant agreement no: 605402, 09/2013–09/2016
●● Projekt: Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat – Centrum kompetence pod TAČR, projekt číslo:
TE02000202
●● Projekt Tvorba specifikací standardu TIU (Train interface unit) 2010–2013, spolupráce v rámci UNISIG a UNIFE
●● Projekt 3InSat, 2012-2014 podpora od ESA (European Space Agency)
●● Produkt: Elektronické stavědlo – ESA 44 Elektronické stavědlo, interní projekt
●● Produkt: Dálkové ovládání DOZ 1, interní projekt
●● Produkt: Graficko-technologická nadstavba GTN, interní projekt
●● Produkt: Lokální diagnostický systém LDS DMS, BDA, interní projekt
●● Produkt: Elektronický automatický blok ABE_1, interní projekt
●● Produkt: Automatické hradlo AHP-03, interní projekt
●● Produkt: Radioblok pro vedlejší tratě RBA-10, interní projekt
●● Produkt: Komunikační systém pro zabezpečovacího zařízení KSZZ, interní projekt
●● Produkt: Systém modulů dálkového přenosu PENET, interní projekt
●● Produkt: Elektronické přejezdové zabezpečovací zařízení EPA, interní projekt
●● Produkt: Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-EA, interní projekt
●● Produkt: Přejezdové zabezpečovací zařízení pro vedlejší tratě PZZ-JLC, interní projekt
●● Produkt: Závora AŽD PZA 100, interní projekt
●● Produkt: Výstražník AŽD 97-PV, interní projekt
●● Produkt: Univerzální napájecí zdroj UNZ, interní projekt
●● Produkt: CRV&AVV automatické vedení vlaku, interní projekt
●● Produkt: DPV diagnostika kolejových vozidel, interní projekt
●● Produkt: ETCS STM LS, interní projekt
●● Produkt: Elektronické kolejové obvody AŽD KOA 1, interní projekt
●● Produkt: Elektronický ventilový kolejový obvod EVKO, interní projekt
●● Produkt: Bezkontaktní programovatelný kodér PCA, interní projekt
●● Produkt: Elektromotorický přestavník s kuličkovým šroubem EPK 600, interní projekt
●● Produkt: Návěstní svítilna LED, interní projekt
●● Produkt: Proměnný tvarový ukazatel PUR, interní projekt
●● Produkt: Optický indikátor NDK 1 a Ukazatel rychlosti UR-3, interní projekt
●● Produkt: Systémy pro metro LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra (ACT), interní projekt
●● Produkt: ETCS – RBC – Radiobloková centrála ETCS, interní projekt
AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
Česká republika
www.azd.cz
Kontakt:
Tel.: +420 267 287 111
[email protected]
AŽD Praha s.r.o.
Profile:
AŽD Praha company is a significant and all-Czech producer and supplier of signalling, telecommunication, information
and automation technologies. It is mainly focused on the rail and road transport field including telematics and other
technologies. The company ensures research, development, design, production, installation, reconstruction and
maintenance of devices, systems and capital equipment in these main fields.
Activities:
●● Railroad transport
●● Metro and factory line operations
●● Telecommunication, information and radio systems
●● Telematics applications
●● Road, signalization and parking systems
●● New telephone and telecommunication systems for controlling railroad transport and for informing passengers
Research and Development – Projects / Products – National
Most important projects:
●● Railway corridor modernization
●● Modernization and reconstruction of individual railway tracks and line crossings
●● The installation of a signalling device in the Prague metro
●● Implementing the system of automatic train operation on line „A“ of the Prague metro
●● Installation of road signalling systems for controlling intersections throughout Czech Republic
●● Installation of systems for speed measuring and recognizing registration plates
The products that our company produces exploit the best edge cutting technologies and processes. The company has
a leading position among other suppliers in its field.
AŽD Praha abroad
Business activities of AŽD Praha Ltd abroad form a significant part of company business. In Eastern Europe and in Asia
the company established successful business contacts and relations. Turkey and former states of Yugoslavia belong
to regions where AZD increases successfully its business activities and installation portfolio. Since 2003 AZD Praha
Ltd established 7 related companies in Serbia, Croatia, Bulgaria, Belarus, USA and Slovakia. AZD Praha further provides
complete signalling portfolio for projects in Turkey, Greece, USA, Montenegro, Serbia, Syria, Belarus, Lithuania, Slovakia,
Malaysia and India.
Research and Development – Projects / Products – International:
●● Project: NGTC (Next Generation Train Control), EU FP7 Grant agreement no: 605402, 09/2013–09/2016
●● Project: Advanced sensors and methodology of processing sensor data – Competence Centres Programme of
Technology Agency of the Czech Republic, project Nr.: TE02000202
●● Project Standardisation of the interface between the On-board Unit (OBU) and the Train (Train Interface Unit – TIU)
2010–2013, cooperation within UNISIG and UNIFE
●● Project 3InSat, 2012–2014 supported by ESA (European Space Agency)
●● Product development: Electronic interlocking type ESA®44
●● Product development: DOZ 1 Interlocking system Remote Control (CTC)
●● Product development: GTN Graphical and Technological Layer
●● Product development: LDS Local Diagnostic System DMS System and BDA Recording Device
●● Product development: Line Signalling systems ABE Electronic Automatic Block System
●● Product development: AHP 03 Line Signalling System
●● Product development: RBA-10 Radio block for Regional Lines
●● Product development: KSZZ Signalling Communication System
●● Product development: PENET System of Remote Transmission Modems
●● Product development: Level Crossing system PZZ-EPA Electronic Level
●● Product development: Crossing System PZZ-EA Electronic Level
●● Product development: Crossing System PZZ-JLC Level Crossing
●● Product development: Barrier AŽD PZA 100
●● Product development: AŽD 97-PV PV Warning board
●● Product development: Power Supply Systems UNZ Universal Power
●● Product development: Train Systems CRV&AVV Automatic Train Operation
●● Product development: DPV Traction Vehicle Diagnostic system
●● Product development: ETCS STMLS Specific Transmission ETCS Module
●● Product development: ETCS IRI Interface Between IXL and RBC
●● Product development: KOA 1 Electronic Track Circuits
●● Product development: EVKO Electronic Track Circuit
●● Product development: PCA Programmable Coding Unit
●● Product development: EPK 600 Electromotive Point Machine with The Ball Screw
●● Product development: AŽD LED Signal Lamp
●● Product development: PUR Variable Speed and Direction Indicator
●● Product development: NDK 1 Optical Indicator and UR-3 Speed Indicator
●● Product development: ATC-LZA Continuous Automatic Train Control System (ATC)
●● Product development: ETCS RBC
AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
Czech Republic
www.azd.cz
Contact:
Phone: +420 267 287 111
[email protected]
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Profil:
Hlavním programem podniků skupiny DT je vývoj, výroba, montáž, regenerace a záruční servis železničních výhybek,
tramvajových výhybek pro městskou a příměstskou dopravu, výhybek pro metro, důlních výhybek a všech atypických
konstrukcí včetně širokého sortimentu náhradních dílů. Zajišťujeme v rámci skupiny také vlastní výrobu odlitků srdcovek
a dalších dílů pro petrochemický průmysl.
Poskytujeme kompletní příslušenství výhybek a vlastní systém jejich sledování. Jsme také partnerem pro projektování,
pokládku a přípravu na uvedení výhybek a výhybkových konstrukcí do provozu.
Velkou pozornost věnujeme výzkumu a vývoji, zejména aplikaci nových materiálů, optimalizaci tvaru funkčních ploch
a zavádění nových technologií. Cílem je hledání nových řešení zvyšujících kvalitu a prodlužujících životnost výrobků
v provozu.
Při obrábění výhybkových dílů a dalších, na geometrii náročných kolejových konstrukcí, využíváme moderních CNC
obráběcích center, dodaných renomovanými evropskými výrobci.
Podílíme se na vytváření železniční sítě České a Slovenské republiky, které se hustotou řadí mezi nejrozsáhlejší
v Evropě. Dodávky výhybek nové generace pro koridory Správy železniční dopravní cesty tvoří rozhodující a nejprestižnější
část výrobního programu.
Dodáváme výhybky a výhybkové konstrukce do Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie.
Aktivity:
●● výzkum a vývoj
●● výhybky a výhybkové konstrukce a příslušenství, inteligentní technika pro železniční a tramvajovou dopravu
●● regenerace výhybek a výhybkových konstrukcí pro Českou a Slovenskou Republiku
●● záruční a pozáruční servis výhybek a výhybkových konstrukcí pro Českou a Slovenskou Republiku
●● odlévané srdcovky a odlitky pro petrochemický, energetický a zbrojní průmysl
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty:
●● bainitická ocel pro dynamicky namáhané komponenty (2002–2004)
●● zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění (2011–2015)
●● centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) (2013–2019)
DT – Výhybkárna
a strojírna, a.s.
Dolní 3137/10
797 11 Prostějov
Česká republika
www.dtvm.cz
Kontakt:
Ing. Marek Smolka
Tel.: +420 582 318 111
[email protected]
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Profile:
Main scope of the companies in the DT holding is research & development, manufacture, assembly, regeneration and
warranty service of railway, tramway (applied for city and suburban city transport), metro and mine turnouts and all
atypical constructions. We provide full range of spare parts for all mentioned devices. Within our holding we also produce
casted crossings and other casting for example for petrochemical industry. We provide all accessories for turnouts and
our own system of its monitoring. We are the partner for design and installation of the turnouts.
Great part of our resources is focused on the research and development, mainly applications of new materials, optimization
of functional parts and implementation of new technologies. Our main goal in this field is finding of the new solutions that
bring quality improvement and prolong the service life of our products.
For machining of turnout parts we are using advanced CNC machinery obtained from renowned European producers.
DT takes part in construction of the Czech and Slovak Republic Railway networks, which belong to the most extensive
ones in Europe according to density. The new generation turnouts designed for the Czech Railway corridors are the most
prestigious part of our production portfolio.
We supply the turnout trackwork for Europe, North and South America, Australia and Asia.
Activities:
●● Research & Development
●● Turnouts with accessories, intelligent technology for railway, tramway transportation
●● Regeneration of turnouts in the Czech and Slovak Republic
●● Warranty and non-warranty service of turnouts in the Czech and Slovak Republic
●● Casted crossings and castings for petrochemical, energy and military industries
Research and Development – Projects / Products:
●● Bainitic steel for dynamically loaded components (2002–2004)
●● Increasing the quality of track in switches by flexibility (2011–2015)
●● Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI) (2013–2019)
DT - Výhybkárna
a strojírna, a.s.
Dolní 3137/10
797 11 Prostějov
Czech Republic
www.dtvm.cz
Contact:
M.Sc. Marek Smolka
Phone: +420 582 318 111
[email protected]
ŽPSV a.s.
Profil:
ŽPSV a.s. Uherský Ostroh je společnost s více než šedesátiletou historií. Je tradičním dodavatelem betonových výrobků
pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby, výstavby průmyslových a obchodních
center, ekologických staveb aj.
Postupem let se výrazně rozšířil sortiment i objem výroby společnosti, která se pohybuje v České republice mezi předními
dodavateli betonového zboží i železobetonových konstrukcí.
Ve svých šesti výrobních závodech a dvou provozech včetně zahraničí společnost ŽPSV, člen OHL GROUP, dodává zboží
a služby za více než 1 000 mil. Kč/ročně.
Aktivity:
●● program pro dopravní stavitelství
●● protihlukové stěny, mobilní protihlukové stěny
●● železobetonové přesypané mostní a tunelové konstrukce Matière®
●● program pro pozemní stavitelství
●● vibrolisované zboží
●● šachtový program
●● výrobní program drobných výrobků
●● výroba a prodej drceného kameniva
●● projekce
●● lodžie
●● akreditovaná zkušebna
Výzkumné a aplikační projekty grantové – TAČR
Železniční stavby:
●● Projekt/Národní – „Pražce s pružnou ložnou plochou“, TAČR ALFA
●● Produkt/Národní – „Pražce s pružnou ložnou plochou“
●● Projekt výzkumu a vývoje č. TA01031173 s názvem „Pražce s pružnou ložnou plochou“,
TAČR ALFA – 20. 1. 2011 až 31. 12. 2013, spolupráce s VUT BRNO
Pozemní stavby:
●● Projekt/Národní – „Optimalizovaný subtilní skelet pro energeticky efektivní výstavbu budov“, TAČR ALFA
●● Produkt/Národní – „Subtilní skeletová konstrukce“
●● Projekt výzkumu a vývoje č. TA03010501 s názvem „Optimalizovaný subtilní skelet pro energeticky efektivní výstavbu
budov“, TAČR ALFA – 2012, spolupráce s ČVUT Praha
Výzkumné a vývojové projekty vnitropodnikové
Železniční stavby:
●● Projekt vnitropodnikový – „Nový pražec pro vysokorychlostní železnici“, ŽPSV – 2012–2014
●● Projekt vnitropodnikový – „Nízká protihluková clona - aplikace a zavedení do provozu SŽDC“ ŽPSV – 2013–2014
●● Projekt vnitropodnikový – „Protihlukové tvárnice obkladové a zdící – vývoj, aplikace a uvedení na trh“ ŽPSV – 2013
ŽPSV, a.s.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
Česká republika
www.zpsv.cz
Kontakt
Jan Eisenreich
Tel.: 572 419 375
Mobil: 602 475 282
[email protected]
ŽPSV a.s.
Profile:
ŽPSV a.s. Uherský Ostroh is a company with a more than sixty year history. It is a traditional supplier of concrete
products for the construction industry with a focus on transport (rail, road) and construction, construction of industrial
and commercial centers as well as green buildings.
Over the years, they have greatly expanded the production range and volume of the company, which is one of the leading
suppliers of concrete products and reinforced concrete structures in the Czech Republic.
In its six manufacturing facilities and two plants, also abroad, ŽPSV, a member of the OHL GROUP, supplies goods and
services for more than 1,000 million CZK/per year.
Activities:
●● Program for highway construction
●● Noise barriers, mobile noise barriers
●● Matière® poured reinforced concrete bridge and tunnel constructions
●● Program for building construction
●● Pre-cast goods
●● Shaft program
●● Production program of small products
●● Manufacture and sale of crushed stone
●● Projection
●● Loggia
●● Accredited Testing Laboratory
Research and application project grants-TAČR
Railway construction:
●● Project / National – “Sleepers with a flexible loading area“, TAČR ALFA
●● Product / National – “Sleepers with a flexible loading area“
●● Full name of the project / product (or as the case may be specify a time period i.e. initiation, completion, running)
Research and development project No. TA01031173 called “sleepers with a flexible loading area“, TAČR ALFA –
20/1/2011 to 31/12/2013, cooperation with VUT BRNO
Building structures:
●● Project / National – „Optimized subtle skeleton for the construction of energy efficient buildings“, TAČR ALFA
●● Product / National – „Subtle skeletal structure“
●● Full name of the project / product (or as the case may be specify a time period i.e. initiation, completion, running)
Research and development project No. TA03010501 titled „Optimized subtle skeleton for the construction of energy
efficient buildings“, TAČR ALFA - 2012, cooperation with the Czech Technical University in Prague
Research and Development Projects In-house
Railway Construction:
●● In-house project – “A new high-speed railway sleeper“, ŽPSV – 2012–2014
●● In-house project – “Low noise barriers – application and introduction into service of SŽDC“ ŽPSV – 2013–2014
●● In-house project – “Anti-noise facing bricks and masonry – development, application and marketing“ ŽPSV – 2013
ŽPSV, a.s.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
Czech Republic
www.zpsv.cz
Kontakt
Jan Eisenreich
Phone: 572 419 375
Mobile: 602 475 282
[email protected]
AK signal Brno a.s.
Profil:
AK signal Brno a. s. je dynamická společnost působící v oboru sdělovací a zabezpečovací techniky. Je výrobcem
a dodavatelem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast
kolejové a silniční dopravy. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis
dodávaných zařízení. Specializuje se na železniční zabezpečovací zařízení, oblast telekomunikačních, informačních
a radiových systémů. AK signal Brno je dceřinou společností AŽD Praha.
Aktivity:
●● Železniční zabezpečovací zařízení
●● Prodej informačních technologií
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty
●● Vlastní produkty v oblasti železniční zabezpečovací techniky
AK signal Brno a.s.
Kulkova 26
614 00 Brno
Česká republika
www.aksignal.cz
Kontakt:
Miroslav Haxa
Director
Tel.: + 420 545 233 486
[email protected]
AK signal Brno a.s.
Profile:
AK signal Brno a.s. is a dynamic company performing its activities in the field of communication and security technology.
It produces and supplies security, telecommunication, information, and automation technology, especially oriented on
the area of rail and road transportation. The company´s activities include research, development, designing, production,
assembly, reconstruction and service of supplied devices. The company specializes in security devices of railways,
systems of controlling and remote controlling of security devices, systems fo diagnostics of security devices, and
telecommunication, information, and radio systems. AK signal Brno a.s. is a subsidiary company of AŽD Praha s.r.o.
Activities:
●● Security apparatus for railway
●● Sales of information technology
●● OWN
Research and Development – Projects / Products:
●● Own products in the field of railway signalling technology
AK signal Brno a.s.
Kulkova 26
614 00 Brno
Czech Republic
www.aksignal.cz
Contact:
Miroslav Haxa
Director
Phone: + 420 545 233 486
[email protected]
STARMON s.r.o.
Profil:
Společnost STARMON s.r.o. se zabývá vývojem, projekcí, výstavbou a servisem zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
pro železnici, diagnostických systémů a informačních zařízení pro cestující
Aktivity:
●● Železnice
●● Průmyslové vlečky
●● Dopravní terminály
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty
●● Projekt ARVIS spolu s firmou Camea s.r.o. – zařízení pro optickou identifikaci železničních vozů.
●● ARVIS – Automatická identifikace železničních vagonů a rozpoznání UIC kódů, běžící projekt na období 2012–2015
STARMON s.r.o.,
Průmyslová 1880
Choceň 565 01
Česká republika
www.starmon.cz
Kontakt:
Ing. Ladislav Kovář
Tel.: +420 602 483 265
[email protected]
STARMON s.r.o.
Profile:
The company STARMON s.r.o. deals with development, designing, assembling and service of safety and communication
systems for railway, diagnostic apparatuses and information systems for passengers.
Activities:
●● Public railway
●● Industry railway
●● Traffic terminals
Research and Development – Projects / Products:
●● Project ARVIS together with Camea s.r.o. company – system for optical identification of rolling stock
●● ARVIS Automatic identification of rolling stock and recognition of UIC codes, still running from 2012 to 2015 year.
STARMON s.r.o.,
Průmyslová 1880
Choceň 565 01
Czech Republic
www.starmon.cz
Contact:
M.Sc. Ladislav Kovář
Phone: +420 602 483 265
[email protected]
Trakce a.s.
Profil:
Trakce, a.s. patří mezi významné dodavatele v oblasti elektrotechniky, energetiky, montáží trakčního vedení, zabezpečovací
a sdělovací techniky v dopravě, působící na území ČR, SR a PL. Společnost využívá vlastní vývojové oddělení a jeho
výrobky uplatňuje jak na železnici, tak v MHD. V daných oborech realizuje zakázky komplexně od projektu, přípravy stavby
až po vlastní realizaci.
Aktivity:
●● Silnoproudá technika
●● Slaboproudá technika
●● Provádění pozemních staveb
Výzkum a vývoj:
●● Elektrický ohřev výměn EOV-Trakce
●● Elektronický řídící blok přejezdu FRIS
●● Řízení tramvajové jednokolejky
●● Řízení tramvajových výhybek
●● Dálkové ovládání EOV tramvajových křižovatek
●● Systém dálkových hlášení
●● Měřící pracoviště pro dvoufázová zabezpečovací relé typu DSR a DSŠ
●● Systém varování před překážkou na železničním přejezdu
●● Vývoj a inovace systému inteligentního řízení elektrických zařízení železniční infrastruktury Farcom – ECO
●● Vývoj bezdrátového přejezdníku pro bezpečný přenos stavu přejezdu na drážní vozidla
●● Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností
kamerových systémů pro prevenci a represi
●● Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech
Trakce a.s.,
Hlávkova 3
702 00 Ostrava – Přívoz
Česká republika
www.trakce.cz
Kontakt:
Jiří Ryc
Tel.: +420 596 136 893-5
[email protected]
Trakce a.s.
Profile:
Traction, a.s. ranks among the leading suppliers in the field of electrical engineering, energy, installation of overhead
lines, signaling and communication technologies in transport, operating in the Czech Republic, Slovakia and Poland. The
company uses its own development department and its products are applied in both the railway and public transport.
In these fields, the company implements comprehensive contract of the project, from preparation of construction to its
implementation.
Activities:
●● Energy technology
●● Low-power technology
●● Structural Engineering / Building Constructions
Research and Development:
●● Electric heating exchanges EOC – Traction
●● Electronic controlled block of crossing FRIS
●● Controlling of monorail tram
●● Controlling of tramway turnouts
●● Remote control EOC of tram crossings
●● Remote reporting system
●● Measuring workplace for two-phase safety relays, type DSR and DSŠ
●● Barrier warning system at the railway level crossing
●● Development and innovation of intelligent controlling of electrical equipment of railway infrastructure Farcom – ECO
●● Development of wireless system of driver´s lineside signal for secure indication of the state of crossing on the
railway vehicles
●● Research of motivation for drivers to violate traffic rules at railway crossings and other research opportunities of
camera systems for the prevention and repression
●● Research on the applicability and efficiency of the light barriers at level crossings
Trakce a.s.,
Hlávkova 3
702 00 Ostrava – Přívoz
Czech Republic
www.trakce.cz
Contact:
Jiří Ryc
Phone: +420 596 136 893-5
[email protected]
Výzkumná
a Projektová
centra
Research
and Project
Centres
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Profil:
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. je společností specializující se na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování,
zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Cílem VUZ je poskytovat služby v oblastech
autorizovaných a akreditovaných činností a zkušebnictví zákazníkům z celého prostoru EU i dalších zemí.
Autorizace, akreditace a pověření VUZ
●● VUZ je autorizovaná osoba č. AO 258 a Notifikovaná osoba č. 1714. VUZ je autorizován Úřadem pro technickou
normalizaci a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k posuzování shody výrobků v souladu s technickými specifikacemi
interoperability. Rozsah autorizace je vymezen pro tyto strukturální subsystémy a jejich prvky interoperability:
infrastruktura, energie, kolejová vozidla, řízení a zabezpečení (traťové a palubní).
●● VUZ je akreditovanou zkušební laboratoří s oprávněním ke zkouškám kolejových vozidel a jejich komponent.
V současné době je zkušební laboratoř registrována pod č. 1462.
●● VUZ je pověřenou právnickou osobou MD ČR a MDVRR SR k provádění zkoušek drážních vozidel.
●● VUZ je akreditovaným Certifikačním orgánem č. 3149 pro certifikaci výrobků, konkrétně drážních vozidel a jejich
částí, kolejových drah a součástí kolejových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů a příslušných prováděcích předpisů.
●● VUZ je akreditovaný Inspekčním orgánem č. 4056, který provádí inspekci v oblasti železničního systému pro
subsystémy: infrastruktura, energie, kolejová vozidla, řízení a zabezpečení.
Zkušební centrum VUZ Velim
VUZ disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím. Komplexnost a vysoká úroveň servisu odpovídá
evropským standardům.
Součástí Zkušebního centra VUZ Velim jsou:
●● velký zkušební okruh, délka 13,276 km, max. rychlost 230 km/hod.
●● malý zkušební okruh, délka 3,951 km, max. rychlost 115 km/hod.
●● napájecí stanice – pro čtyři trakční soustavy: stejnosměrná 1,5 kV, stejnosměrná 3 kV, střídavá 25 kV, 50 Hz
a střídavá 15 kV, 16 2/3 Hz
●● haly pro přípravu zkoušek
●● dynamický zkušební stav – pro testování komponent železničních kolejových vozidel
●● školicí středisko
●●
Aktivity:
1) Služby poskytované na ZC VUZ Velim
Zkoušky na velkém a malém zkušebním okruhu ZC VUZ Velim:
●● jízdně technické a brzdové zkoušky
●● hlukové zkoušky dle specifikací TSI NOI
●● trakčně energetické a elektrotechnické zkoušky
●● zkoušky zabezpečovacích systémů ERTMS
●● měření elektromagnetické kompatibility EMC
●● a další zkoušky
Činnosti nabízené na dynamickém zkušebním stavu:
●● pevnostní zkoušky a analýza namáhání konstrukcí při simulovaném zatížení
●● měření vlastností prvků tlumení a vypružení
●● funkční zkoušky strojů a zařízení
●● frekvenční a dynamické charakteristiky strojních dílů a soustav a vibrační zkoušky
2) Posuzování shody (funkce notifikované a autorizované osoby)
3) Poradenská činnost
4) Účast na řešení národních i mezinárodních projektů
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty
●● Národní projekt: NOVIBRAIL (projekt TAČR, ALFA)
Cílem projektu NOVIBRAIL je snížení vlivu dopravních prostředků na životní prostředí, řeší aplikaci „TSI hluk“ jak
v oblasti železniční infrastruktury, tak i v oblasti kolejových vozidel s cílem redukovat hluk využíváním nových
technologií a materiálů při budování železniční infrastruktury a při návrhu nových železničních kolejových vozidel.
Doba trvání projektu: 01/2011–06/2014
●● Mezinárodní projekt: D-RAIL (7. rámcový program EU, 4. výzva)
Hlavním cílem projektu je definovat příčiny vykolejování nákladních vozů a následně definovat systémové změny
a nová bezpečnostní opatření za účelem redukce počtu vykolejení a zmírnění následků.
Doba trvání: 1. 10. 2011–30. 9. 2014
●● Mezinárodní projekt: EUREMCO (7. rámcový program EU, 4. výzva)
Cílem projektu je podpora interoperabilního železničního provozu prostřednictvím harmonizace a zjednodušení
certifikačních (homologačních) postupů uplatňovaných pro drážní vozidla z pohledu EMC (elektromagnetické
kompatibility). Doba trvání: 1. 10. 2011–30. 9. 2014
Výzkumný Ústav
Železniční, a.s.
Novodvorská 1698
142 01 Praha 4
www.cdvuz.cz
Kontakt:
Ing. Antonín Blažek
Generální ředitel
+420 972 223 401
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Profile:
VUZ is a company specialized in expert services and comprehensive solutions in the field of assessment, testing
activities and consulting for railway system and rail transport. The objective of VUZ is to provide services in the areas of
authorized and accredited activities for clients all over Europe and also for other states.
Authorization, Accreditation and Regulation of VUZ (Railway Research Institute)
●● VUZ is Authorized Body No. AO 258 and Notified Body No. 1714. VUZ is authorized by the Czech Office for Standards,
Methodology and Testing (UNMZ) to assess product conformity in accordance with the technical specifications
of interoperability. Scope of authorization is specified for these structural subsystems and their interoperability
constituents: infrastructure, energy, rolling stock, control command signaling (trackside and on-board).
●● VUZ is an Accredited Testing Laboratory authorized for tests of rolling stock and their components. Currently the
Testing Laboratory registered under No. 1462.
●● VUZ is a designed legal person by the Ministry of Transport of the Czech Republic and by the Ministry of Transport,
Construction and Regional Development of the Slovak Republic for testing of rolling stock.
●● VUZ is a Certification Body for product certification No. 3149, particularly the railway vehicles and their components,
railways and components of railway tracks in terms of the Act No. 266/1994 Coll., on railways, as amended by later
regulations and relevant executive directives.
●● VUZ is an accredited Inspection Body 4056 which carried out the inspection of the railway system for subsystems:
infrastructure, energy, rolling stock, control command signaling.
Test Centre VUZ Velim
VUZ has at its disposal a unique testing a technological support facility. The complexity of services corresponds to
European standards.
Part of the Test Centre VUZ Velim are:
●● A large test circuit, length 13 276 m, maximum speed 230 km/h
●● A small test circuit length of 3 951 m, maximum speed of 115 km/h
●● Power station - for four traction system: DC 1.5 KV, DC 3KV, AC 25 kV 50 Hz, AC and 15 kV 16 2/3 Hz
●● Test Preparation Halls
●● Dynamic Testing Laboratory – for testing components of railway vehicles
●● Training Center
Activities:
1) Services provided by the ZC VUZ Velim
Tests on the large and small test circuit ZC VUZ Velim:
●● Dynamic running tests and brake tests
●● Noise tests according to specifications of the TSI NOI
●● Traction energy and electro-technical tests
●● Tests of ERTMS safety systems
●● Measuring of electro-magnetic compatibility (EMC)
●● Other tests
Activities offered on a Dynamic Testing Laboratory
●● Strength tests and analysis of construction stress under simulated load
●● Measuring of damping and spring elements characteristics
●● Functional tests of engines and equipment
●● Frequency and dynamic characteristics of components and systems of machines and vibration tests
2) The conformity assessment (function of Authorized Body and Notified Body)
3) Consulting services
4) Participation in the national and international projects
Research and Development – Projects / Products
●● National project: NOVIBRAIL (project of TACR, ALFA). The project NOVIBRAIL reduces the impact of railway transport
on the environment, solves application of the TSI NOI in railway infrastructure and railway vehicles in order to reduce
noise by using new technologies and materials in the construction of railway infrastructure and in the design of new
rolling stock. (Duration: 01 /2011–12/2013).
●● International project: D-RAIL (7th EU Framework Programme, 4th call)
The main objective of the project is to define the causes of freight cars derailment and then to define system
changes and new safety measures to reduce the number of derailments and mitigate the consequences. (Duration:
1. 10. 2011–30. 09. 2014).
●● International project: EUREMCO (7th EU Framework Programme , 4th call)
The aim of the project is to support interoperable rail traffic through the harmonization simplification of certification
(homologation) procedures applied for railway vehicles from the point of view of EMC (electromagnetic compatibility).
(Duration: 1. 10. 2011–30. 09. 2014).
Výzkumný Ústav
Železniční, a.s.
Novodvorská 1698
142 01 Praha 4
www.cdvuz.cz
Contact:
M.Sc. Antonín Blažek
Director General
+420 972 223 401
VÚKV a.s.
Profil:
Společnost se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí a dalších komponentů z oblasti dopravního
strojírenství. V uvedených oblastech také nabízí poradenskou, konzultační činnost a posuzování.
Pro uvedené činnosti má společnost kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků, kteří při své práci využívají
nejmodernější metody, postupy a zařízení.
K hlavním zákazníkům společnosti se řadí domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní techniky, dále pak
opravárenské závody, správy infrastruktury a provozovatelé.
Společnost navazuje na tradici Ringhofferových závodů a podílí se na řadě významných projektů, které nacházejí uplatnění
v praxi. S produkty, na jejichž vzniku a uvedení do provozu se VÚKV a.s. aktivně podílela, je možné se setkat nejen v České
republice, ale i v řadě dalších zemí po celém světě.
Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž
konci bude spokojený zákazník a uživatel.
Aktivity :
1 Vývoj kolejových vozidel
● Hrubá stavba ● Podvozky ● Pohony ● Vnitřní vybavení ● Topení, větrání, klimatizace ● Brzdové systémy
● Výpočty a SW – podpora
2 Zkušebnictví kolejových vozidel
● Statická pevnost ● Dynamická pevnost ● Brzda ● Bezpečnost proti vykolejení ● Jízdní vlastnosti
a vzduchotechnika ● Hluk ● Průjezd obloukem, nájezd na trajekt/přesuvnu ● Ukolejnění ● Kontejnery
●
Topení
3 Poradenská, konzultační činnost a posuzování v oboru kolejových vozidel
● technické parametry vozidel (technické podmínky) ● projektové záměry ● konstrukční řešení ● konstrukční a pevnostní
optimalizaci ● návrhy zkoušek a analýzy výsledků zkoušek ● technické výpočty ● poruchové stavy v provozu
● normalizaci
Posuzování se zaměřuje na
schvalovacího procesu typu drážních vozidel, které jsou dány drážním správním úřadem ČR (DÚ v Praze)
i národních bezpečnostních úřadů NSA (Evropa)
●n
ezávislé posouzení procesu usměrnění rizik během schvalování typu drážních vozidel, posouzení podle Nařízení
komise (ES) č. 352/2009 a Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013
●p
ožadavky
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
Projekt/Národní
●● TESIL – Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo – kolejnice (řešeno v období 2012–2015)
●● Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly
(řešeno v období 2011–2014)
●● NOVIBRAIL – Hlukové emise a vibrace v systému železnice (řešeno v období 2011–2014)
●● CKDV – Centrum kompetence drážních vozidel (řešeno v období 2012–2019)
●● Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin
kolejových vozidel z netradičních materiálů (řešeno v období 2009–2012)
●● VCKV – Výzkumné centrum kolejových vozidel (řešeno v období 2005–2011)
Projekt/Mezinárodní
●● SAFEINTRIORS – Train Interior Passive Safety for Europe (řešeno v období 2006–2010)
●● SECUR-ED – Secured Urban Transportation (řešeno v období 2011–2014)
●● Shift2Rail (řešeno od 2013)
Poznámka: V části národních a mezinárodních projektů jsou uvedeny pouze aktuální aktivity, nebo nedávno ukončené, ale s přímým vztahem k současnosti
VUKV, a.s.
Bucharova 1314/8,
158 00 Praha 5
Česká republika
www.vukv.cz
Kontakt:
Ing. Jiří Jelének
Tel.: +420 225 343 428
[email protected]
VÚKV a.s.
Profile:
The company deals with the development and testing of the railway vehicles, their parts and other components from
the area of the transport engineering. The company also offers advisory, consultancy and assessment service in these
areas.
These activities are performed by a team of highly qualified and experienced in-house experts applying the most up-todate methods, procedures and equipment.
The key clients of the company include domestic and foreign manufacturers of railway rolling stock and transport
technology, repair plants, infrastructure administrators and operators.
The company follows the tradition of Ringhoffer works and contributes to a number of major projects with practical
applicability. Products actively developed and launched by the VÚKV a.s. or with the company contribution, can be
encountered not only in the Czech Republic but also in many countries of the whole world.
The purpose of the company is to offer complex project solutions up to the best current technological standards with
satisfied customers and users at the end of the chain.
Activities:
1) Development of railway vehicles
● Structures ● Bogies ● Drives ● Interior equipment ● Heating, ventilation, Air Condition ● Brake Systems ● Calculation,
SW – support
2) Testing of railway vehicles
● Static Strength ● Dynamic Strength ● Brake ● Resistance to Derailment ● Ride Quality ● Heating and Air Conditioning
Technology ● Noise ● Curve, Ferry / Traverser negotiation ● Earthing ● Containers
3) Consultancy and assessment in the field of rail vehicles
● technical parameters of the rail vehicles (technical Specifications) ● design projects ● design solutions ● construction
and strenght optimisations ● propositions of the tests and analyses of the test results ● technical computations ● failure
states in operation ● standardisation
4) Assessment service concentrates on
● requirements to the type approval process for railway vehicles, wich are stated by Rail Authority (DÚ in Prague, Czech
Republic), as well as by the requirements of NSA (Europe)
● independen external assessment of the risk management process for the type approval of the railway vehicles,
assessment according to the Regulation (EU) No. 352/2009 and Implementary Regulation (EU) No. 402/2013
Research and Development – Projects / Products:
National Projects:
●● TESIL – Technology of the measurement of force effect in the wheel – rail contact (time period 2012–2015)
●● Research of the ride quality and drives control of the traction railway vehicles with the free wheels (time period
2011–2014)
●● NOVIBRAIL – Noise emissions and vibrations in the raiway systems (time period 2011–2013)
●● CKDV – Centre of kompetence for the branch of railway vehicles (time period 2012–2019)
●● Research of the consequence reduction of the railway and road vehicles collisions and the real verification of the
technology for the cabin construction made from non-conventional materials (time period 2009–2012)
●● VCKV – Research centre of railway vehicles (time period v období 2005–2011)
International Projects:
●● SAFEINTRIORS – Train Interior Passive Safety for Europe (time period 2006–2010)
●● SECUR-ED – Secured Urban Transportation (time period 2011–2014)
●● Shift2Rail (time period od 2013)
Note: Only actual activities or the ones finished recently but with the direct relationship to the present are mentioned in the part of the National /
International Projects.
VUKV, a.s.
Bucharova 1314/8,
158 00 Praha 5
Czech Republic
www.vukv.cz
Contact:
M.Sc. Jiří Jelének
Phone: +420 225 343 428
[email protected]
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Profil:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha s.p.) – jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací
v České republice, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných
výrobků, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry,
člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem, je:
●● autorizován k posuzování shody jako
− autorizovaná osoba 204 (ČR) a notifikovaná osoba 1020 (EU/EHP) pro posuzování shody výrobků před jejich uvedením
na trh (zákon č. 22/1997 Sb.),
− orgán pro vydávání Evropských technických schválení/posouzení – ETA (EU/EHP),
●● akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro činnosti
− certifikačního orgánu na výrobky,
− certifikačního orgánu na systémy managementu,
− inspekčního orgánu,
− zkušebních laboratoří,
●● jmenován Ministerstvem spravedlnosti jako znalecký ústav v oboru stavebnictví
Aktivity:
●● stavební výrobky, materiály a konstrukce pro označení CE i v národním systému ČR
●● provozní a technická propojenost evropského železničního systému
●● výtahy, elektrická zařízení nízkého napětí
●● hračky, vybavení dětských hřišť, nábytek
●● emise hluku
●● zkoušky analytické chemie, akustické zkoušky a zkoušky obsahu nebezpečných látek
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
Geo-clustering Prostředky pro energeticky účinnější budovy v celé EU
GEO-cluster slouží k virtuální transformace progresivních technologii na teritoriu EU. K tomuto účelu budou shromážděny
přesné údaje a vytvořena metodika, která umožňuje simulovat a prognózovat energetickou účinnost řešení. Budou navrženy
účinné nástroje obchodní strategie a vytvořeny pobídky na širší zavedení vhodných technologií s vysokým efektem.
Období realizace: 1 1 2012–31 12 2013
ELIOS II
Usnadnění přístupu samostatně výdělečně osob ve stavebnictví a malým stavebním firmám k podpoře inovací a využívání
ekologických technologií v Evropské unii
a) poskytovat objektivní a ověřené informace o příležitostech a hrozbách ve vazbě na kvalitu. Využívání značky shody
stavebních výrobků a sledovaných vlastností výrobků k odstraňování rizik při používání.
b) Prověření možností k většímu sblížení požadavků nebo vzájemné uznávání.
Období realizace: 1 1 2012–31 12 2013
Technický a zkušební
ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha- Prosek
www.tzus.cz
Kontakt:
Ing. Jiří Studnička
Tel. +420 602 302 929
[email protected]
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Profile:
Technical and Test Institute for Construction Prague (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. – TZÚS Praha, s. p.), one of
the largest testing and certification organizations in the Czech Republic, an internationally recognized provider of comprehensive
services in the field of conformity assessment of construction and other products, a major partner of manufacturers, importers,
designers and constructors, as well as of public administration, research and development, a member of many national and
international organizations, and an active participant in the process of technical regulations and standards creation, is:
●● authorized to assess conformity as:
− Authorized Body 204 (Czech Republic) and Notified Body 1020 (EU/EEA) for conformity assessment of products
before they are marketed (Act No. 22/1997 Coll.),
− a body to issue European technical approvals/assessments – ETA (EU/EEA),
●● accredited by the Czech Accreditation Institute for the activities of:
− a certification body for products,
− a certification body for management systems,
− an inspection body,
− testing laboratories,
●● appointed by the Ministry of Justice of the Czech Republic as an expert institution in the construction industry.
Activities:
●● Construction products, materials and structures for CE marking, as well as in the national system of the Czech Republic
●● Operational and technical interoperability of the European rail system
●● Lifts and low voltage electrical equipment
●● Toys, playground equipment and furniture
●● Noise emissions
●● Analytical chemistry tests, acoustic tests and tests focusing on hazardous substances
Research and Development – Projects / Products
Geo-clustering to deploy the potential of Energy efficient Buildings across EU
Geo-clusters are a virtual transformation of the EU areas/markets where strong similarities are found. For this purpose we
need accurate data and a methodology which allow simulating and predicting energy efficiency to develop appropriate
business strategies and maximize the chances for a wider implementation of the appropriate technologies that can
deliver a higher impact.
Time period: 1/1/2012–31/12/2013
ELIOS II
Facilitating access to insurance by self-employed builders and small building firms so as to stimulate innovation and the
promotion of eco-technologies in the European Union
a) To provide objective and reliable information on the opportunities and threats of quality/conformity marks and building
pathology that could support risk appraisal by (re)insurance.
b) To identify possibilities for a greater convergence or mutual recognition
Time period: 1/1/2012–31/12/2013
Technický a zkušební
ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha- Prosek
www.tzus.cz
Contact:
M.Sc. Jiří Studnička
Phone: +420 602 302 929
[email protected]
SUDOP PRAHA a.s.
Profil:
SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost s tradicí 60 let, specializovaná na komplexní řešení
problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních staveb, silničních a dálničních staveb, systémů městské
hromadné dopravy. Navrhuje nejen celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů,
sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravní
a vozební technologie, opravárenské základny, logistiky, tarifní politiky, ekonomie dopravy a financování, vlivu staveb
na životní prostředí.
Dalšími oblastmi, ve kterých SUDOP PRAHA a.s. působí, je navrhování pozemních a průmyslových staveb, inženýrských
sítí, telekomunikací a energetiky. Součástí činnosti firmy SUDOP PRAHA a.s. je i poradenská činnost zaměřená na oblast
regionálního rozvoje, dopravní obslužnosti a financování projektů.
Společnost SUDOP PRAHA a.s. poskytuje své služby ve všech projektových stupních včetně realizační dokumentace
stavby, autorského dozoru, technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
SUDOP PRAHA a.s. je také členem Mezinárodní asociace mostů a stavebních inženýrů, České asociace konzultačních
inženýrů (CACE), České betonářské společnosti ČSSI, Českého tunelářského komitétu ITA/AITEST, České silniční
společnosti a Interoperability železniční infrastruktury.
Aktivity:
Koncepce dopravy
●● Mosty a inženýrské stavby
●● Elektroenergetika, trakční vedení, sdělovací technika, zabezpečovací technika
●● Vodohospodářské stavby
●● Technické dozory a monitoring staveb
Železniční stavby
●● Tunely a podzemní stavby
●● Geodézie
●● Ochrana životního prostředí
●● Podpora při spolufinancování
Silnice a dálnice
●● Architektura a pozemní stavby
●● Geologické a geotechnické průzkumy
●● Inženýrská činnost
●● Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
www.sudop.cz
Kontakt:
Ing. Petr Lapáček
Tel.: +420 602 427 905
[email protected]
SUDOP PRAHA a.s.
Profile:
SUDOP PRAHA a.s. is a design, consulting and engineering company specialising in comprehensive solutions of transport
infrastructure needs, in particular in railway structures, road and highway structures and urban transport systems. We
design comprehensive technical solutions of construction for a variety of applications including bridges, tunnels, and
engineering structures, communication and signalling systems, electrification and power supply as well as solving issues
such as transport management and organisation, transport technology and rolling stock, workshops, logistics, pricing
policy, the economics of transport and financing and the environmental impact of projects.
Other areas in which SUDOP PRAHA a.s. operates include design of ground and industrial structures, engineering
networks, telecommunications and power engineering. SUDOP PRAHA a.s. also provides consulting services in the area
of regional development, transport services and project financing.
SUDOP PRAHA a.s. provides its services in all stages of project implementation, including detail design of construction,
author´s supervision, Technical Supervision of the Investor and health and safety.
SUDOP PRAHA a.s. is a modern, thriving company following long-term traditions. In terms of the scope and quality of the
services provided, the company ranks amongst top consulting firms in the Czech Republic. A wide variety of professional
skills, long-term experience and modern technical background make it possible for SUDOP PRAHA a.s. to cooperate with
significant investors when working on large complex transport infrastructure projects.
SUDOP PRAHA a.s. is also member of International Association of Bridges and Construction Engineers, Czech Association
of Consultant Engineers (CACE), Czech Concrete Society (ČSSI), Czech Tunnel Committee ITA/AITEST, Czech Road
Association and Interoperability of Railway Infrastructure.
Activities:
SUDOP PRAHA a.s. provides its services in the following areas:
●● Transport concepts
●● Railroad Structures
●● Roads and Motorways
●● Bridges and Engineering Structures
●● Tunnels and Subterranean Structures
●● Architecture and Building Construction
●● Electric Power, Overhead Lines, Communication Technology, Signalling and Security Technology
●● Land Surveying
●● Geological and Geotechnical Survey
●● Hydraulic engineering
●● Environment Protection
●● Engineering
●● Technical Supervision and Building Monitoring
●● Health and Safety at Work
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Czech Republic
www.sudop.cz
Contact:
M.Sc. Petr Lapáček
Phone: +420 602 427 905
[email protected]
University,
Střední školy
Universities
and Colleges
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
Profil:
Fakulta dopravní ČVUT nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu,
telekomunikace a jejich logistiku. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:
●●
●●
●●
●●
●●
Dopravní infrastruktura v území, dopravní technika a technologie
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Automatizace v dopravě a telekomunikacích
Inteligentní dopravní systémy
Provoz a řízení letecké dopravy
Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí
v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravní infrastruktuře a procesech. Pozornost je věnována
nejnovějším poznatkům v teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb,
modernizaci dopravních cest a prostředků, vlivům dopravy na životní prostředí, ekonomickým teoriím a metodám efektivního
organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních
procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s plánováním a realizací dopravních
staveb, podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování bezpečnosti dopravy
a kvality provozu svými znalostmi z oblasti dopravního inženýrství, logistiky a informačních technologií.
Programy oborů doktorského studia se opírají o vědeckou a výzkumnou činnost ústavů fakulty a poskytují hluboké
teoretické základy v oborech:
●●
●●
●●
●●
●●
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Dopravní systémy a technika
Provoz a řízení letecké dopravy
Dopravní logistika
Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Hlavní oblasti výzkumu a vývoje, na které se Fakulta dopravní ČVUT zaměřuje, jsou:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu.
Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů.
Modely dopravy a řízení dopravních procesů v území.
Modelování chování konstrukcí dopravních cest při zatížení dopravními prostředky.
Vliv, úloha a bezpečnost člověka v dopravním procesu.
Logistika, hodnocení investic v dopravě.
Telematika a přenos informací.
Výzkum a vývoj – Projekty
EU projekty a mezinárodní projekty (např.):
●● Innovative Track System (6.RP)
●● EURNEX
●● ATLAS (CERN)
●● Network of European Asian Railway Research Capacity
Národní projekty (např.):
●● MSM 6840770043 Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace.
●● Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku a šíření hluku od jedoucích vlaků (TA ČR).
Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR, s fakultami Univerzity Pardubice, Západočeské university v Plzni
a VŠB-TU Ostrava i s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České
dráhy a.s., SŽDC s.o., SKANSKA Praha a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem dopravy ČR
a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou a slovenskou kombinovanou dopravou – INTRANS
a.s. a VUZ a.s., Siemens cz apod. Aktivně také spolupracuje s Technologickou platformou „Interoperabilita železniční
infrastruktury“.
České vysoké učení
technické v Praze
Fakulta dopravní
Konviktská 20
Praha 1 110 00
Česká republika
www.fd.cvut.cz
Kontakt:
Prof.,Ing. Josef Jíra, CSc
[email protected]
Czech Technical University in Prague
Faculty of Transportation Sciences
Profile:
The Faculty of Transportation Sciences CVUT in Prague offers Bachelor, Master and Doctoral programs aimed at the
Transportation, Telecommunications and their logistics. The fields of study focus on these main areas:
●●
●●
●●
●●
●●
Transportation Infrastructure, Traffic Engineering and Technology
Management and Economics of Transportation and Telecommunications
Automation of Transportation and Telecommunications
Intelligent Transportation Systems
Air Traffic Controlling and Operations
Bachelor and Master degree study programs prepare students for the future application of acquired knowledge in the
analysis, design, organization, management, research and development of transportation infrastructure and processes.
The attention is paid to the latest findings in traffic theory, system theory, the safety and reliability of transport and
telecommunication services, modernization of transport routes and means of transport, influence of traffic on the
environment, economic theories and methods of efficient management of logistic chains, using the services of new
transportation technologies, as well as optimization of telecommunication processes. Graduates of study programs are
ready for activities associated with planning and realization of transport constructions, entrepreneurship in the field of
operating networks. Also with their knowledge in the field of traffic engineering they are ready to optimize economic links,
contribute to improve transport safety and quality of traffic logistics and information technology.
Program of PhD study program is based on scientific and research activities of the institutes of faculty and provide
a deep theoretical knowledge in the areas of:
●●
●●
●●
●●
●●
Technology and Management in Transportation and Telecommunications
Transportation Systems and Technology
Air Traffic Control and Management
Transport Logistics
Engineering Informatics in Transportation and Telecommunications
Main Areas of Research and Development:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Development of system analysis methods, algorithms and statistic methods for transport
Automatic transportation systems, diagnostic of transportation systems and processes
Models of transport and traffic management processes
Modelling of the behavior of infrastructure constructions under the load of transportation
The influence, the role and human safety in transport process
Logistics, assessment of investments in transport
Telematics and information transmission
Research and Development – Projects
EU and international projects (e.g.):
●● Innovative Track System (6.FP)
●● EURNEX
●● ATLAS (CERN)
National projects (e.g.):
●● MSM 6840770043 Development of methods of design and operation of transport networks from the point of view of
their optimization.
●● Influence measures on railway infracture to reduce emergence and spread of noise from moving trains (TA ČR).
The Faculty of Transportation Sciences collaborates with AV ČR institutes, with the faculties of the University of
Pardubice, University of West Bohemia in Pilsen and VSB-TU Ostrava with industry stakeholders, e.g. Škoda Auto Mladá
Boleslav a.s., AZD Praha s.r.o., Czech Railways, the Railway Infrastructure Administration, Skanska Praha a.s., ELTODO a.s.,
SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. and with the Ministry of Transport and the research organization Transport Research Centre,
the Czech and Slovak combined transport – INTRANS a.s., and VUZ a.s., Siemens cz, etc. The Faculty also cooperates
very actively with the Czech Technology Platform “Interoperability of Railway Infrastructure“.
Czech Technical University
in Prague Faculty of
Transportation Sciences
Konviktská 20
Praha 1 110 00
Czech Republic
www.fd.cvut.cz
Contact:
Prof.,M.Sc. Josef Jíra, Ph.D.
[email protected]
UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera
Profil:
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru ekonomickotechnologického a technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky,
výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou
připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech,
zabezpečovat návrhy, provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.
Aktivity:
Výuková a výzkumná činnost v oblastech:
●● Inženýrské dopravní stavby
●● Dopravní prostředky
– Vlastní dopravní prostředky
– Elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika
– Hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika
– Technická diagnostika, diagnostické systémy, provozní spolehlivost
●● Materiály a mechanika (MM);
●● Testy komponent dopravních staveb a dopravních prostředků na Dynamickém zkušebním stavu
Výzkum a vývoj – Projekty /Produkty
●● Spoluředitel projektu: Výzkumné centrum kolejových vozidel (národní projekt MŠMT), významný produkt: měřicí
dvojkolí pro měření sil v kontaktu kolo-kolejnice za jízdy kolejového vozidla
●● Spoluředitel projektu: Centrum kompetence drážních vozidel (národní projekt Technologické agentury ČR), významný
produkt: perkusní testovací Charpyho kladivo pro zjišťování crashových materiálových charakteristik
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika
www.upce.cz
Kontakt:
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Tel.: +420 466 036 100,
[email protected]
UNIVERSITY OF PARDUBICE Jan Perner Faculty of Transport
Profile:
Jan Perner Transport Faculty (DFJP) is conceived as a faculty multi-disciplinary nature of the economic-technological
and technical focus. The faculty educates specialists for private and public transport companies and businesses,
manufacturing, construction and trade companies, research and design organizations, government and education. Its
graduates are prepared to competently design, organize and manage technological processes in transport and postal
systems, secure design, operation, maintenance and reconstruction of transport means and infrastructure.
Areas of Activity:
Teaching and research activities in the areas of:
●● transport Engineering
●● transport Means
●● Particular transport means
●● Electrical engineering, electronics and security systems
●● Fluid Mechanics, Thermodynamics and high pressure hydraulics
●● Technical diagnostics, diagnostic systems, operational reliability
●● materials and mechanics
●● testing of civil engineering components and transport means on a dynamic testing equipment
Research and Development – Projects / Products
●●
●●
ooperation on the project: Research centre of rail vehicles (national project from Ministry of Education)
C
Major product: measuring wheelset for measuring of forces in contact between wheel-rail during running of rolling
stock
Collaboration on the project: Competence centre of rail vehicles (National project from Technology Agency of the
Czech Republic)
Significant product: percussive hammer Charpy for tests of crash material characteristics
UNIVERSITY OF PARDUBICE
Jan Perner Faculty of
Transport
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
www.upce.cz
Contact:
M.Sc. Ivo Drahotský, Ph.D.
Phone: +420 466 036 100,
[email protected]
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace.
Profil:
Škola nabízí kvalitní vzdělání pro absolventy základních a středních škol.
Střední průmyslová škola nabízí maturitní obory Stavebnictví, Provoz a ekonomika dopravy, Strojírenství, Elektrotechnika
a Technické lyceum. Studium v rámci jednoho oboru zpočátku probíhá společně, později podle zvoleného zaměření.
Uchazeč si tedy zaměření vybírá až po získání základní představy o budoucím uplatnění. Studenti získávají znalosti
potřebné ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.
Vyšší odborná škola nabízí obory Inženýrské stavitelství se zaměřením na železniční stavitelství a Ochrana památek
a krajiny v denní i dálkové formě studia. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru...).
Obor Inženýrské stavitelství se zaměřením na železniční stavitelství vyučuje naše škola jako jediná v celé republice
a požadavky trhu práce na absolventy převyšují možnosti naší školy. Patnáctiletá tradice, zkušený pedagogický sbor
a dobré jméno školy umožňují absolventům solidní pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru v průběhu studia vykonávají
profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici.
Aktivity:
●● Maturitní vzdělání
●● Vyšší odborné vzdělání
●● Semináře
VOŠ a SPŠ strojní,
stavební a dopravní, Děčín
Čs. armády 10
Děčín 1 405 02
Česká republika
www.prumkadc.cz
Kontakt:
Pavla Reimerová
Tel.: +420 412 516 136
[email protected]
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace.
Profile:
The College and Secondary School of Machinery Engineering, Civil Engineering and Transportation offers quality education
for graduates of primary and secondary schools.
The Secondary school offers graduation courses in Civil Engineering, Operation and Economics of Transport, Machinery
Engineering, Electrical Engineering and Technical Lyceum. The students can select their specialization during their studies.
Students gain the knowledge needed to study at universities and colleges.
Higher School of Civil Engineering offers courses focusing on railway construction and heritage and landscape protection.
The studying is provided in the day and as well in distance learning. The graduates become Certified/Qualified specialist
in the field of their specialization).
Civil Engineering with a focus on Railway Engineering taught at our school is the only one in the whole country so the
labor market demand for graduates exceeds the capacity of our school. Fifteen year tradition of the school , experienced
teaching staff and good name of the school offers the graduates a solid future job career. Students in this specilization
during their study pass professional examinations required for work on the railway.
Activities:
●● Secondary Education with Diploma
●● Higher Post-Secondary Education
●● Seminars
VOŠ a SPŠ strojní,
stavební a dopravní, Děčín
Čs. armády 10
Děčín 1 405 02
Czech Republic
www.prumkadc.cz
Contact:
Pavla Reimerová
Phone: +420 412 516 136
[email protected]
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav železničních konstrukcí a staveb
Profil:
Fakulta stavební VUT v Brně z pohledu vědecko-výzkumné činnost má dlouholeté zkušenosti z řešení projektů
podporovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agentura ČR, grantovými agenturami odborných ministerstev
(např. MPO, MZE), zahraničními agenturami (např. rámcové programy EU) či z oblasti vědecko-výzkumných programů
(např. Výzkumné záměry či centra). Nedílnou součástí výzkumných aktiv je i spolupráce s průmyslovými firmami
(např. Metrostav, Skanska, Eurovia, Arcadis atd.).
Aktivity:
●● podpora projektování železničních konstrukcí a staveb, spolupráce na studiích modernizací nebo rekonstrukcí
železničních a tramvajových tratí;
●● provádění statických a dynamických analýz drážních konstrukcí, řešení stability a spolehlivosti železničního svršku
a spodku;
●● měření a analýzu akusticko-vibračních parametrů drážních konstrukcí i ostatních stavebních a strojních konstrukcí;
●● vývoj speciálního přístrojového vybavení, vývoj software pro zpracování dat;
●● aplikaci metod umělé inteligence do procesu hodnocení konstrukcí.
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty
●● TA01031173 „Pražce s pružnou ložnou plochou“, řešitel O. Plášek, 2011–2013
●● TA01031297 „Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění“, řešitel J. Smutný, 2011–2015
●● TA02030380 „Vývoj hybridního železničního mostu rezistentního v záplavových územích“, řešitel O. Plášek,
2012–2014
●● CZ.1.07/2.3.00/20.0176 „Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury (IRICoN)“, řešitel O. Plášek,
2013–2015
Fakulta stavební
VUT v Brnĕ
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 541 141 111
Fax: +420 549 245 147
[email protected]
www.fce.vutbr.cz
Kontakt:
prof. Ing. Rostislav
Drochytka, CSc., MBA
děkan Fakulty stavební
Tel.: + 420 541 147 102
[email protected]
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ústav železničních konstrukcí
a staveb
Tel.: + 420 541 147 321
[email protected]
Brno University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Institute of Railway Structures and Constructions
Profile:
The Faculty of Civil Engineering from the perspective of scientific research activity has long time experience in research
projects supported by the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the Czech Republic, grant agencies of
specialized ministries, international agencies (eg EU Framework Programmes) or from the scientific research programs
(e.g. research projects or centers). An integral part of the research assets is cooperation with industrial companies
(e.g. Metrostav, Skanska, Eurovia, Arcadis, etc.).
Activities:
●● Support for designing of railway structures and constructions, cooperation in preparation of railway and tram tracks
modernization and reconstruction studies
●● Static and dynamic analyses of railway structures, calculations of stability and reliability of railway superstructure
and substructure
●● Measuring and analyses of acoustic and vibration parameters of railway structures as well as other civil and
Machinery structures (e.g. road pavements by SPB and CBX methods)
●● Development of special instrumental equipment, development of software for data processing
●● Application of artificial intelligence methods in process of structures assessment
Research and Development – Projects / Products
●● TA01031173 “Sleepers with under sleeper pads“, Investigator O. Plášek, 2011–2013
●● TA01031297 “Increasing the quality of track in switches by flexibility“, Investigator J. Smutný, 2011–2015
●● TA02030380 “Development of hybrid railway bridge resistant in flood lands“, Investigator O. Plasek, 2012–2014
●● CZ.1.07/2.3.00/20.0176 “Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network (IRICoN)“, Project manager
O. Plášek, 2013–2015
Brno University of
Technology Faculty of
Civil Engineering
Veveří 331/95
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 541 141 111
Fax: +420 549 245 147
[email protected]
www.fce.vutbr.cz
Contact:
Prof. M.Sc. Rostislav
Drochytka, Ph.D.
Phone: + 420 541 147 102
[email protected]
Assoc.Prof., M.Sc. Otto
Plasek, Ph.D.
Institute of Railway Structures
and Constructions
Phone: + 420 541 147 321
[email protected]
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
Profil:
Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních
disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně
potřebuje cca 150 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání,
rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků
báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby apod.).
Uplatnění absolventů je všestranné, například jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů
a inženýrských organizací apod. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém
podnikání.
Aktivity:
●● vlivy poddolování na stavební objekty;
●● interakce staveb a podloží;
●● teplotně namáhané konstrukce včetně požární odolnosti;
●● rozvoj numerického modelování v oblasti betonových konstrukcí;
●● bezbariérové užívání staveb;
●● urbanistické studie;
●● investiční výstavba;
●● výzkum ušlechtilého stavebního a dekoračního kamene, kameniva, betonů (včetně betonů vysokopevnostních,
lehkých, drátkobetonů a vláknobetonů), pucolánových příměsí do betonů (metakaolínů, fluidních i klasických popílků),
alkalicky aktivovaných materiálů a geopolymerů, materiálů na bázi polyuretanových pryskyřic, dřeva a materiálů
a konstrukcí na bázi dřeva, druhotných stavebních surovin,
●● diagnostika a sanace stavebních objektů (zejména mostů) a vývoj sanačních technologií;
●● zakládání staveb;
●● technologie výstavby geotechnických a podzemních děl;
●● návrhy, výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí a výztuží podzemních děl;
●● matematické modelování a monitorování geotechnických procesů a konstrukcí;
●● měření přirozené, technické a důlně indukované seismicity;
●● úprava vlastností hornin a zemin;
●● sanace a rekonstrukce zděných a montovaných staveb;
●● sanace panelových bytových domů a problematiku bytových staveb;
●● účinky vlivu vlhkosti na konstrukce pozemních staveb;
●● problematika historických staveb a kulturních památek;
●● rekonstrukce budov na územích se zvýšenou průmyslovou činností, stavebně energetické a technicko-provozní
koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel;
●● prostředí staveb – zejména problematika vzduchové neprůzvučnosti mezibytových stěn a příček, úspory energie
a technická zařízení budov;
●● vizualizace, animace a využití CAD systému pro navrhování staveb, řízení staveb;
●● návrh a posouzení pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení, vlivu dopravy na životní prostředí
a problematiku dopravního inženýrství;
●●
●●
●●
●●
●●
●●
liminace následků báňské činnosti na existující dopravní skelet, na minimalizaci následků a návrh preventivních
e
opatření před záplavami a sesuvy, na sledování interakce podloží a násypového tělesa liniových dopravních
staveb, na problematiku namáhání konstrukce kolejové jízdní dráhy, na řešení vlivu geometrie stavebních prvků
na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a problematiku přeprav nadměrných nákladů;
rozvoj metod posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí;
komplexní řešení problematiky návrhu a posouzení ocelových výztuží dlouhých důlních děl v interakci s okolní
horninou;
rozvoj metod numerické analýzy nelineárního chování železobetonových a dřevěných konstrukcí včetně jejich spojů;
matematické modelování zatížení staveb účinky proudění v nejnižších vrstvách atmosféry;
vývoj metodiky pro určení únavového poškození cyklicky namáhaných ocelových konstrukcí.
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty
Národní projekty:
●● Výzkum a vývoj technologie výroby důlních ocelových výztuží vyráběných řízeným válcováním, Technologická
agentura ČR, 2011–2013, Fakulta stavební se spolupodílela na dílčích úkolech v rámci VŠB-TUO
●● Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost, Technologická
agentura ČR, 2014–2015, Fakulta stavební je spoluřešitelem projektu
●● Centrum kompetence pro ukládání energie a získávání energie z horninového prostředí, Technologická agentura ČR,
2014–2019, Fakulta stavební je spoluřešitelem projektu
●● Výzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli, Grantová agentura ČR,
2013–2015
●● Pre-seed aktivity VŠB-TUO, individuální aktivita č. 4 Dřevěný montovaný konstrukční systém s výplňovou izolací
na fázi přírodních materiálů, program MŠMT Věda a výzkum pro inovace 2014–2015
●● Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO,
program MŠMT VpK, 2011–2014
Mezinárodní projekty v programech Evropské unie
●● Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí,
2008–2010
●● Partnerství pro české brownfieldy, 2011–2014
●● Přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů,
2009–2011
VŠB-TU Ostrava, Fakulta
stavební
L. Podéště 1875
708 00 Ostrava-Poruba
www.vsb.cz
Kontakt:
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
[email protected]
VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering
Profile:
The Faculty of Civil Engineering is the second youngest faculty of the VSB-TU of Ostrava. However, the education in civil
engineering has much longer tradition at the university. The faculty was founded in 1997 because of high demand for civil
engineers in the area of Northern Moravian and Silesia. The faculty offers an universal civil engineering education with
additional courses which address specific neds of the region (civil engineering works in underminded areas, rahabilitation
of areas damaged by industrial activities). The graduates can work as civil engineers, designers, administrative workers
in private companies and govermental offices. Numerous graduates also work in civil engineering bussiness.
Activities:
●● Affects of undermining to buildings
●● Interaction betweenm buildings and subsoil
●● Effects of temperatures of buildings, fire resistance of buildings
●● Numerical modelling of static behaviour of reinfirced concrete structures
●● Barrier-free buildings
●● Urban studies
●● Capital construction
●● Development of new building materials,
●● Diagnostics and rehabilitation of building structures (namely bridges), development of rehabilitation approaches
●● Fundaments of buildings
●● Technologyt construction of geotechnical and underground structures
●● Design and assessment of geotechnical structures
●● Numerical modelling and monitoring of geotechnical structures
●● Measurements of natural and techical seismicity
●● Improvement of properties of soils and rocks
●● Rehabilitations and reconstructions of masonry and concrete buildings
●● Rehabilitations of precast panel buildings
●● Moisture effects on building structures
●● Historical buildings and monuments
●● Reconstruction and improvements of buildings in industrial areas
●● Building environement, acoustics, thermal properties of buildings
●● Visualizations, animations and use of cad systems for desing and construction of buildings
●● Design and assessment of roads and railways, environmental impact of transport structures
●● Effecs of mining activities of roads and railways, methods of their rehabilitation
●● Reliability of building structures, development and applicasion of reliability analysis
●● Steel arc reinforcements for mining and underground structures
●● Development of constitutive models for reinforced concrete and timber structures
●● Mathematical modelling loads caused by wind
●● Approaches for assessment of cyclically loaded steel structures
Research and Development – Projects / Products
National Projects
●● Research and develoment of production of steel arc reinforcement for mining based on controlled rolling, TAČR,
2011–2013, the faculty partitipaded as a part of VŠB-TUO
●● Determination of need of public investments with emphasis to their usefulness and and effectivity, TAČR,
2014–2015, the faculty is a co-investigator
●● The CESTI centre of competence, TAČR, 2013–2017, the faculty is a co-investigator
●● Research and development of protective patina layer of steel, GAČR, 2013–2015
●● Pre-seed aktivities of the VŠB-TUO, individual octivity no. 4 Pre-fabricated timber system with filled isolating material
based on natural materials, VaVPI, 2014–2015
●● Formation and internatioliyation of excelent research teams at the Faculty of Civil Engineering of VSB-TUO, VpK,
2011–2014
European Projects
●● Co-operation of civil engineering faculties in area of design and assessment of timber structures, 2008–2010
●● Partneship for Czech Brownfields, 2011–2014
●● Cross-border cooperation of universities in the area of manteinance of cultural monuments and exploatation of
abandoned industrial objects, 2009–2011
VŠB-TU Ostrava, Fakulta
stavební
L. Podéště 1875
708 00 Ostrava-Poruba www.
vsb.cz
Contact:
Prof. M.Sc. Radim Čajka, Ph.D.
[email protected]
Státní
organizace
State
organizations
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Profil:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vznikla ke dni 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové
společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“) a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o transformaci“), jako jeden z právních nástupců státní organizace České dráhy.
Aktivity:
●● provozování železniční dopravní cesty
●● provozuschopnost železniční dopravní cesty
●● údržbu a opravy železniční dopravní cesty
●● rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty
●● přípravu podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby
●● kontrolu užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy
Výzkum a vývoj – Projekty / Produkty:
SŽDC je aktivním členem mezinárodní železniční unie (UIC). Spolupracuje na mnoha projektech v různých profesních
oblastech (železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby – mosty, tunely, atd., sdělovací a zabezpečovací technika,
ERTMS a ETCS, silnoproudá elektrotechnika, interakce vozidlo/kolejnice, ekologie – protihluková opatření, elektromagnetická
kompatibilita). Prvky technické interoperability. Organizace a řízení dopravy, mimořádné události a krizový management,
bezpečnost železniční dopravy. V roce 2014 jsme se přihlásili do následujících projektů UIC:
Nákladní doprava: Efektivní přeshraniční spolupráce, Koordinace činností v telekomunikačních službách
Životní prostředí: Evropská železniční strategie v oblasti hluku
Železniční systémy: Tratě a stavby, Měření tuhosti tratí (kolejový rošt)
Interakce kolo/kolejnice: Harmonizace hodnocení ukazatelů kvality tratí
Organizace dopravy a zabezpečovací zařízení: Radiové systémy na železnici, Bezpečnost liberalizované železniční sítě,
ETCS Zavádění a údržba zařízení a výměna zkušeností v rámci UIC, TEN-T ERTMS Transevropské dopravní koridory,
Zvýšení kapacity evropských železničních tratí.
Správa železniční
dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1 110 00
www.szdc.cz
Kontakt:
Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Tel.: 222 335 585
[email protected]
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Profile:
The Railway Infrastructure Administration, state organisation – SŽDC) was established on 1st January 2003 pursuant to
Act No.77/2002 Coll., on Czech Railways, joint-stock company, the Railway Infrastructure Administration, state organisation,
and on the Amendment to Railway Act No. 266/1994 Coll., as amended (“the Railway Act”), and Act No. 77/1997 Coll., on
State Enterprises, as amended (“the Transformation Act”), as one of the two legal successors of Czech Railways, state
organisation.
Activities / Scope of operations:
●● Operating the railway infrastructure
●● Ensuring operability of the railway infrastructure
●● Maintenance and repairing the railway infrastructure
●● Modernisation and development of the railway infrastructure
●● Preparing documents to meet public service obligations
●● Supervising the use of railway infrastructure, rail operation and operability
Research and Development – Projects / Products
SŽDC is an active member of the International Union of Railways (UIC). It participates in many projects in various professional
areas (railway superstructure and substructure, artificial structures – bridges, tunnels etc., CCS Signalling, ERTMS
and ETCS, heavy current electrical engineering,, train/track interaction, environmental projects – anti-noise measures,
electromagnetic compatibility. technical interoperability elements, operation organization and control, exceptional events
and crisis management, railway operation security and safety). In 2014 we opt-in for the following UIC projects:
Freight Transport: Efficient Cross Corridor Organisation, Telematics Coordination and Compliance
Environment: European Railway Noise Policy
Railway Systems: Track and Structures, Measurement of Lateral Track Resistance
Train / Track Interaction Sector: Harmonisation of Track Quality Description and Assessment
Operations & CCS Signalling, Future Telecom Mobile Radio System for Railways, Availability and Security Challenges of
Open Networks aiming of their use in signalling of rail-ways, ETCS Implementation Exploitation and Maintenance Technical
feed-back from UIC Railways, TEN-T ERTMS, Capacity4Rail
Správa železniční
dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1 110 00
www.szdc.cz
Contact:
Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Phone: 222 335 585
[email protected]
Spolupracující
subjekty
Cooperating
Entities
Spolupracující subjekty
Ústřední orgány státní správy
MD, Ministerstvo dopravy (http://www.mdcr.cz)
MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz)
MŠMT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz)
ÚPV, Ústav průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz)
Technologické platformy
TPSD, Národní silniční technologická platforma (http://www.tpsd-ertrac.cz)
CZTPIS, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (www.cztpis.cz)
CTPB, Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a v chemickém průmyslu
(http://www.biopaliva-ctpb.cz/index.php)
HYTEP, Česká vodíková technologická platforma (http://www.hytep.cz)
CTPS, Česká technologická platforma strojírenství (http://www.ctps.cz)
TPUE, Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“ (http://www.tpue.cz)
ERRAC, European Rail Research Advisory Council (http://www.errac.org)
PTFE, Plataforma Tecnológica Ferroviaria Espaňola (www.ptferroviaria.es)
Železniční dopravci
ČD, České dráhy, a.s. (www.cd.cz)
Agentury
TAČR, Technologická agentura České republiky (http://www.tacr.cz)
CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic (http://www.czechinvest.org)
TC AV, Technologické centrum AV ČR (http://www.tc.cz)
Asociace
ACRI, Asociace podniků železničního průmyslu (http://www.acri.cz)
PSKD, Prevádzka a stavby koľajovej dopravy (http://www.pskd.sk)
Společnosti
EU Travyz, s.r.o. – specializuje se na poradenství evropských projektů dopravního výzkumu (www.eutravyz.eu)
Cooperating Entities
Ministries
MD, Ministry of Transport
MPO, Ministry of Industry and Trade
MŠMT Ministry of Education Youth and Sports
Central Government Authorities
ÚPV, Industrial Property Office (http://www.upv.cz)
Technology Platforms
TPSD, National Technology Platform for Road transport
CZTPIS, Czech Technology Platform on Industrial Safety
CTPB, Czech Biofuels Technology Platform
HYTEP, Czech Hydrogen Technology Platform
CTPS, Czech Technology Platform Engineering
TPUE, Technology Platform „Sustainable Energy for the Czech Republic“
ERRAC, European Rail Research Advisory Council (http://www.errac.org)
PTFE, Plataforma Tecnológica Ferroviaria Espaňola (www.ptferroviaria.es)
Railway Operators
CD, Czech Railways, j.s.c.
Agencies
TAČR, Technology Agency of the Czech Republic
CzechInvest, Investment and Business development Agency
TC AV, Technology Centre AS CR
Associations
ACRI, Association of the Czech Railway Industry
PSKD, Operation and Construction of Rail Transport
Companies
EU Travyz, s.r.o. – specializes in advising concerning European transport research projects
www.sizi.cz
Download

Katalog TP / Catalogue CZTP.pdf - Interoperabilita železniční