osvEnČElvÍo AUToRIaACI
číslo32589
vydané
Českoukomorou autorizovan;fch
inženyrťr
a technik
činnychve qfstavbě
podtezilkonaČNn
ě.36ang92Sb.
FrantišekWayrauch
jménoa pŤíjmení
761215/3670
rodnéčíslo
je
autorizovanym technikem
v oboru
dopravnístavby' specializace nekolejovádoprava
V seznÍlmuautorizovan;fch
osobvedenémČraIT je vedenpod číslem
0602200
jehoŽkonfrolníotisk
a je oprávněnpoužívat
autorizačnirazitko,
je uvedenzde:
ffi
"B;t"w{$.
ďas'mffil ";{s
ffi1il,'fr
íffi1"
Autorizaceje udělenake dni
{ryp
\ .. .Á.
\J'/
fu.".oď
^oo/
1.6.2010
'{(t
f
Pavel Kieček
pŤedseda
Čretr
Download

ffi1il,`fr