TABULKY SKLADEB KONSTRUKCÍ
F.1.01.T12
RD Spálavský, Předboj
F.1.T12
T.12 - Tabulky skladeb konstrukcí
Ozn.
Popis
Tl.
(mm)
Poznámky:
- přesný výběr finálních vrstev bude proveden a odsouhlasen stavebníkem,
- spáry obkladů stěn / soklů plynule navazují na spáry dlažby,
- všechny podlahové skladby jsou navrženy jako plovoucí kce s nutností oddilatování od svislých kcí,
- dilatační spáry (vč. prořezů) řešit dle pokynů dodavatele podlah.
S-O1
-
zateplená podlaha na terénu, nášlapná vrstva keramická dlažba
finální vrstva - keramická dlažba
(přesný typ a odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
lepicí tmel
betonová mazanina (beton C16/20) , hlazená
vyztužená armovací sítí 4,0/100 x 4,0/100
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300)
parotěsná zábrana dokonale napojená na parotěsnou zábranu v obvodové konstrukci
tepelně izolační vrstva (uvažován podlahový polystyren)
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300 )
izolace proti vodě a zemní vlhk. (uvažován živičný pas celoplošně natavený k podkladu)
penetrační nátěr
podkladní betonová mazanina - beton C12/15 vyztužená arm. sítí 4,0/100 x 4,0/100
hutněný štěrkopískový podsyp
rostlý terén / zhutněná pláň
Celkem:
9
6
50
5
≈1
100
5
4
150
100
-
≈ 430
Použito v místnostech: 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06 a 1.08
S-O2
-
zateplená podlaha na terénu, nášlapná vrstva laminátová plovoucí podlaha
finální vrstva - laminátová plovoucí podlaha
(přesný typ a odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
podložka pod plovoucí podlahy (např. Mirelon )
vyrovnávací vrstva - samonivelační stěrka
betonová mazanina (beton C16/20) , hlazená
vyztužená armovací sítí 4,0/100 x 4,0/100
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300)
parotěsná zábrana dokonale napojená na parotěsnou zábranu v obvodové konstrukci
tepelně izolační vrstva (uvažován podlahový polystyren)
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300 )
izolace proti vodě a zemní vlhk. (uvažován živičný pas celoplošně natavený k podkladu)
penetrační nátěr
podkladní betonová mazanina - beton C12/15 vyztužená arm. sítí 4,0/100 x 4,0/100
hutněný štěrkopískový podsyp
rostlý terén / zhutněná pláň
Celkem:
7
3
≈5
50
5
≈1
100
5
4
150
100
-
≈ 430
Použito v místnostech: 1.04 a 1.07
Prokama, s.r.o., Slánská 47, 273 41 Brandýsek, IČ: 246 92 271, DIČ: CZ24692271
1/3
Ozn.
S-O3
-
Popis
Tl.
(mm)
zateplená podlaha na terénu, nášlapná vrstva podlahová textilie - koberec
finální vrstva - podlahová textilie - koberec, celoplošně lepený k podkladu
(přesný typ a odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
vyrovnávací vrstva - samonivelační stěrka
betonová mazanina (beton C16/20) , hlazená
vyztužená armovací sítí 4,0/100 x 4,0/100
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300)
parotěsná zábrana dokonale napojená na parotěsnou zábranu v obvodové konstrukci
tepelně izolační vrstva (uvažován podlahový polystyren)
ochranná a separační vrstva (např. geotextilie Filtek 300 )
izolace proti vodě a zemní vlhk. (uvažován živičný pas celoplošně natavený k podkladu)
penetrační nátěr
podkladní betonová mazanina - beton C12/15 vyztužená arm. sítí 4,0/100 x 4,0/100
hutněný štěrkopískový podsyp
rostlý terén / zhutněná pláň
Celkem:
10
≈5
50
5
≈1
100
5
4
150
100
-
≈ 430
Použito v místnostech: 1.09, 1.10 a 1.11
S-11
-
-
střešní plášť uložen na horní pásnici příhradového vazníku
střešní krytina (uvažována "lehká" střešní krytina - velkoformátová plechová krytina
imitující vzhled střešních tašek, mechanicky kotvená systémovými šrouby s těsnící
podložkou, tloušťka plechu cca 0,5 mm, výška vlny cca 50 mm, při instalaci dodržet
montážní návod výrobce)
laťování mechanicky kotvené ke kontralatím, profil laťování 30 x 50 mm,
vzdálenost latí á 400 mm (pokud výrobce krytiny nestanoví jinak)
kontralatě mechanicky kotvené k horní pásnici příhradového vazníku,
profil kontralatí 30 x 50 mm
pojistná paroprustná hydroizolační vrstva, uložená na horní pásnici příhrad. vazníku
Celkem:
S-12
-
≈ 50
30
30
≈1
≈ 111
plný SDK podhled zavěšen na spodní pásnici příhradového vazníku
tepelně izolační vrstva - tl. min. 240 mm (při λ = 0,04 W/mK) uložená na SDK
podhledu
nosný hliníkový rastr z CD profilů, zavěšený na spodní pásnici příhradových vazníků
parotěsná zábrana umístěná mezi nosným rastrem a SDK deskami
plný hladký SDK podhled mechanicky kotvený k zavěšenému nosnému rastru
z hliníkových CD profilů, min. požární odolnost dle části projektu požárně
bezpečnostní řešení stavby
Celkem:
Prokama, s.r.o., Slánská 47, 273 41 Brandýsek, IČ: 246 92 271, DIČ: CZ24692271
opt. 300
min. 240
≈1
odhad 15
≈ 256
÷ 316
2/3
Ozn.
S-21
-
Popis
Tl.
(mm)
betonová zámková dlažba terasy a chodníků (pochozí)
betonová zámková dlažba
kladecí vrstva - kamenivo frakce 4/8 mm
podsyp - drcené kamenivo frakce 8/16 mm
rostlý terén / zhutněná pláň
60
30
150
-
Celkem:
240
obvodový plášť
-
SDK obklad stěn + malba (přesný barevný odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
vzduchová mezera / instalační předstěna
parotěsná zábrana dokonale napojená na parotěsnou zábranu v podhledové
a podlahové konstrukci
dřevěný konstrukční rám s výplní z tepelné izolace (uvažována minerální vata)
konstrukční deska OSB nebo Fermacell
fasádní zateplovací systém s EPS
armovaná stěrka dvouvrstvá ze stěrkovacího tmelu s výztoužnou sklotextilní sítí
finální exteriérová tenkovrstvá omítka
Celkem:
15
≈ 49
≈1
140
15
80
5
5
≈ 310
vnitřní stěny - příčky (ztužující a zavětrovací konstrukce)
-
SDK obklad stěn + malba (přesný barevný odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
dřevěný konstrukční rám s výplní z tepelné izolace (uvažována minerální vata)
SDK obklad stěn + malba (přesný barevný odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
Celkem:
2x 12,5
100
2x 12,5
150
vnitřní stěny - příčky (nenosné)
-
SDK obklad stěn + malba (přesný barevný odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
nosný CW profil
SDK obklad stěn + malba (přesný barevný odstín bude vybrán a schválen stavebníkem)
Celkem:
2x 12,5
75
2x 12,5
125
Poznámky:
- polohy a přesné požadavky na nosné a nenosné příčky určí dodavatel hrubé stavby
(součást stavebně konstrukční části, která bude zpracována v dalším stupni PD)
Prokama, s.r.o., Slánská 47, 273 41 Brandýsek, IČ: 246 92 271, DIČ: CZ24692271
3/3
Download

TABULKY SKLADEB KONSTRUKCÍ F.1.01.T12