6.4 Dvouoborové studium se zaměřením na vzdělávání (prezenční)
Studijní program: B1801 – Informatika
Kreditní limit: 180 kr.
Studijní obor:
1802R023 – Informatika se zaměřením na vzdělávání
Forma studia:
prezenční
Studijní plán: A10
Počet kreditů: 70
Povinné kurzy
Kat./Zkr.
KI/PGL1
m
KI/UDI °
m
KMA/P110 °
KI/ADS
KI/PGL2
KI/UDU
KI/AFJ
KI/MSY
KI/PTE
KI/TKO
m
KI/OSY °
m
KI/PSI1 °
KI/UDD
KI/DSY
KI/PGR
KI/PIN1
KI/DIPL1
KI/DIPL2
KI/MRL
KI/PIN2
Název předmětu
Programování I
Úvod do informatiky
Úvod do matematiky I
Algoritmy a datové struktury
Programování II
Úvod do Unixu
Teorie automatů a formálních jazyků
Multimediální systémy
Počítačové technologie
Teorie kódování
Operační systémy
Počítačové sítě I
Úvod do didaktiky informatiky
Databázové systémy
Počítačová grafika
Programování pro internet I
Diplomový seminář I
Diplomový seminář II
Značkovací jazyky
Programování pro internet II
Rozsah
Př+Cv
2+3
2+0
2+3
2+0
2+3
0+2
2+2
2+0
3+2
0+2
2+2
2+1
0+2
2+2
2+2
1+2
0+1
0+1
0+2
0+2
KI/ZEM
m
KFY/P112 °
m
KI/CSY °
KMA/P204
m
KMA/P210 °
KI/PMUL
Název předmětu
Základy ekonomie a managementu
Úvod do fyziky
Číslicové systémy
Teorie grafů
Úvod do matematiky II
Praktikum z multimédií
Rozsah
Př+Cv
2+1
2+2
2+1
2+1
2+3
0+2
KI/SZZ60
Název předmětu
SZZ – Informatika
Informace o studiu PřF UJEP 2014/2015
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
z
z
z
l
l
l
z
z
z
z
l
l
l
z
z
z
z
l
l
l
kr.
5
3
6
2
6
2
5
2
6
3
5
4
2
5
5
3
1
1
2
2
Zakonč.
Z, Zk
Z, Zk
Z, Zk
Z, Zk
Z, Zk
Z
Doporuč. Počet
Rok Sem.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
z
z
l
l
l
l
kr.
4
5
4
4
6
2
Počet kreditů: 0
Státní závěrečná zkouška
Kat./Zkr.
Z
Zk
Z, Zk
Z
Z, Zk
Z
Z, Zk
Z
Z, Zk
Z, Zk
Z, Zk
Z, Zk
Z
Z, Zk
Z, Zk
Z
Z
Z
Z
Z
Doporuč. Počet
Rok Sem.
Volba min.: 4 kr.
Povinně volitelné předměty
Kat./Zkr.
Zakonč.
Rozsah
Př+Cv
0+0
Zakonč.
SZZ
Doporuč. Počet
Rok Sem.
3.
l
kr.
0
97
6.4 Dvouoborové studium se zaměřením na vzdělávání (prezenční)
Komentář ke studijnímu plánu:
Studenti studující v kombinaci s oborem Informatika obor Fyzika nebo Chemie si zapisují předměty Úvod
do fyziky, Úvod do matematiky I a Úvod do matematiky II pouze jednou, a to každý z nich pod oborem,
který si sami zvolí. V druhém oboru se pak vždy odpovídajícím způsobem snižuje uváděný kreditní limit pro
povinné předměty.
V průběhu studia musí student splnit všechny povinné předměty (70 kr.) a modul Povinně volitelné předměty
(4 kr.). Volbou výběrových předmětů nebo dalších povinně volitelných předmětů si doplňuje student počet
kreditních bodů tak, aby jich získal alespoň 77, které jsou požadované pro SZZ v daném oboru, a alespoň
180 celkem. Nabídka výběrových kurzů je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením
semestru. Výběrové kurzy si může student zapsat i na jiných katedrách nebo fakultách, o jejich uznání
rozhoduje na základě doporučení vedoucího katedry děkan.
Student nesmí během studia absolvovat dva či více předmětů se stejnou, nebo podobnou náplní, ale různými
kódy. Mezi některými předměty jsou zavedeny povinné návaznosti, které jsou uvedeny v informačním systému
STAG i na stránkách katedry informatiky. To znamená, že v případě předmětu, který vyžaduje splnění
podmiňujících předmětů, není umožněn jeho zápis nebo absolvování.
98
Informace o studiu PřF UJEP 2014/2015
Download

Studijní program: B1801 – Informatika Kreditní limit: 180 kr