Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj
klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice
reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041
Předmět : Dějepis
Ročník : 9.
Téma : Svět
před první světovou válkou
Autor : Mgr. Monika Faltýnková
Doplň chybějící slova a zapiš do sešitu.
Během let 1880 – 1914 vytvořily světové velmoci rozsáhlé
__________ říše především na území _________ a ________.
Ovládaná území pro ně byla důležitým zdrojem________ a
levné _______ ______, také odbytištěm jejich ________.
Snaha mocných států o ovládnutí cizích území bývá
označována jako __________.
1)
Spoj pojem s jeho významem.
kolonie
snaha o cílený růst
vojenské moci, výzbroje, armády
militarismus
velmocenská, dobyvačná politika
šovinismus
území, které patří nějakému státu,
ale není součástí jeho území
imperialismus
rasismus
víra v nadřazenost svého národa
a méněcennost národů jiných
nenávist k lidem určité rasy
Na přelomu 19. a 20. století došlo ke zhoršení vztahů mezi
evropskými mocnostmi. Doplň:
Příčiny rozporu:
1) Německo a Francie …………………………………………………
2) Rakousko-Uhersko a Rusko ……………………………………….
3) Anglie a Německo ……………………………………………………
1) Spor o území Alsaska, které Francie ztratila
2) po prohrané prusko-francouzské válce.
2) Spor o území rozpadající se Osmanské říše,
hl. území na Balkánském poloostrově
(Bosna a Hercegovina)
3) Spory o kolonie.
3)
Příčiny 1. světové války
1) vznik Trojspolku (1882) – vojensko politický blok Německa,
Rakouska – Uherska a Itálie (do r.1915)
- snaha Německa o nové rozdělení světa, o získání kolonií
Které tři státy byly protiváhou trojspolku?
4)
_______________
_______________
_______________
2) vznik Dohody (1907) – aliance Velké Británie, Francie
a Ruska, vzájemná pomoc proti nebezpečí německého útoku
3) balkánské války (1912, 1913)
5)
Do tabulky doplň údaje.
ROK
první
balkánská
válka
druhá
balkánská
válka
BOJUJÍCÍ STRANY
VÝSLEDKY
první balkánská válka – 1912, Bulharsko+
Srbsko+Řecko+Černá Hora x Turecku,
postup na Istanbul zastaven západními
mocnostmi
druhá balkánská válka – 1913,
Srbsko+Řecko+Černá Hora x Bulharsku,
Bulharsko připraveno o územní zisky s
první války a začalo se sbližovat
s Německem
František Ferdinand
Karel Ludvík Josef Maria
arcivévoda Rakouský – Este,
erb rodiny Austria-Este
Obr. 1, 2
Žofie Marie Josefína Albína
roz. hraběnka Chotková,
znak Chotků spojený se znakem
Habsbursko-lotrinské dynastie
Obr. 3, 4
4) atentát na rakouského následníka trůnu Františka
Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii v bosenském Sarajevu
- 28. června 1914
- oba útoku podlehli
- atentátník Gavrilo Princip (tajná srbská organizace Černá ruka)
- protest proti vzrůstajícímu rakousko – uherskému vlivu
na Balkáně
6)
Atentát na Františka Ferdinanda
- 28. července 1914 – vyhlásilo Rakousko – Uhersko válku
Srbsku
ZAČÁTEK PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Charakteristika 1SV
- armády 34 států
- 1,5 miliardy obyvatel, 70 milionů vojáků
- 10 milionů vojáků padlo, 20 milionů bylo zraněno
Státy dohody
- Anglie
- Francie
- Rusko
Centrální (Ústřední)
mocnosti
- Německo
- Rakousko – Uhersko
- Turecko, Bulharsko
Vylušti tajenku: _________________
1) Hlavní město Bosny a Hercegoviny 2) Mezi dohodové státy patřila Anglie, Rusko a ….,
3) Vojensko politická aliance Německa, Rakouska-Uherska a Itálie 4) Doplň celé jméno
Rakouského následníka trůnu: František ….5) Který stát se přidal společně s Bulharskem
na stranu Centrálních mocností. 6) Tajná srbská organizace s kterou spolupracoval
Gavrilo Princip
Použité zdroje:
Literatura:
LOHOUTKOVÁ, H. – KOMSAVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc: Rubico, 2007. 256
s. ISBN 80-7346-065-3.
KUTHANOV8, A. pracovní sešit k Dějinám novověku I – II. 1. vydání. Praha: SPL Práce, 2000.
36 stran. ISBN 80-86-287-35-1.
Obrázky:
1) URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Europe_alliances_1914-en.svg>[cit. 6. září 2010]
2) URL:<http://www.bedekr.cz/staty/Evropa/Bosna_a_Hercegovina>[cit. 6. září 2010]
3) URL:<http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/evropa/strasburk-mesto-nablyskanychtramvaji_112841.html>[cit. 6. září 2010]
4) URL:<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/pages/evropa-1848-1918.html>[cit.
6. září 2010]
5) URL:<://www.dmd-ucebnipomucky.cz/image_zbozi/nast_mapy/balkan-v.jpg>[cit. 6. září 2010]
6) URL:<http://www.bosna.xf.cz/img/fotografie/sarajevoatentat.jpg>[cit. 6. září 2010]
Pozn: černý text = zápis do sešitu
Download

Svět před první světovou válkou