ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 7/2012
CÍLE KVALITY NA ROK 2012
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický management s kvestorem a případní relevantní vedoucí pracovníci definují roční cíle kvality, včetně cílů potřebných pro plnění požadavků na produkt, pro další součásti
VUT kromě KaM (viz uvedené Organizační jednotky včetně podřízených částí). Cíle se stanovují na kalendářní rok a jsou schváleny a přezkoumány managementem VUT v Brně nejpozději do konce druhého měsíce následujícího kalendářního roku. S relevantními cíli jsou
všichni zaměstnanci seznámeni svými vedoucími. Organizační jednotky jsou uvedeny níže
v tomto dokumentu a jsou jim nadefinovány příslušné cíle uvedené v přílohách tohoto rozhodnutí.
2. Tyto cíle splňují logiku SMART, to znamená, že jsou konkrétní (Specific), měřitelné (Measurable), odsouhlasené (Agreed), dosažitelné (Realistic) a definované v čase (Timely) a jsou v
souladu s politikou kvality (řízený dokument Politika kvality).
Článek 2
Organizační jednotky včetně podřízených částí
1. Rektor (Kancelář rektora, Útvar kvality, Útvar kontroly a interního auditu, Kancelář AS, Institut celoživotního vzdělávání, Archiv VUT v Brně).
2. Prorektor pro strategický rozvoj (Útvar strategického rozvoje, Centrum podpory projektů).
3. Prorektor pro studium a záležitosti studentů (Útvar studijních záležitostí).
4. Prorektor pro tvůrčí rozvoj (Útvar tvůrčího rozvoje, Útvar transferu technologií).
5. Prorektor pro informační systémy (Centrum výpočetních a informačních služeb, Ústřední
knihovna, Nakladatelství VUTIUM).
6. Prorektor pro marketing a vnější vztahy (Útvar marketingu a vnějších vztahů).
7. Kvestor (Sekretariát, Zaměstnanecký odbor, Správní odbor, Ekonomický odbor, Doprava,
Odbor investic a majetku, Provozní odbor, Odbor ekonomických systémů).
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Součástí tohoto rozhodnutí jsou následující přílohy:
▪ Příloha č. 1: Cíle kvality na rok 2012 Rektor.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Příloha č. 2: Cíle kvality na rok 2012 Prorektor pro strategický rozvoj.
Příloha č. 3: Cíle kvality na rok 2012 Prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumní činnosti.
Příloha č. 4: Cíle kvality na rok 2012 Prorektor pro studium a záležitosti studentů.
Příloha č. 5: Cíle kvality na rok 2012 Prorektor pro marketing a vnější vztahy.
Příloha č. 6: Cíle kvality na rok 2012 Prorektor pro informační a komunikační technologie.
Příloha č. 7: Cíle kvality na rok 2012 Kvestor.
2. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 20. 2. 2012.
V Brně 13. února 2012
Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.
Příloha č. 1
Cíle kvality na rok 2012
Rektor
Kancelář rektora
Zrychlení realizace finanční alokace rozvojových projektů na fakulty
a další součásti VUT kromě KaM, a to do 10 dnů ode dne obdržení rozhod1
nutí o alokaci finančních prostředků (Výstup: Snížení leadtime z 20 dnů na
10 dnů).
Zkvalitnění procesů přípravy, tvorby a aktualizace Institucionálního rozvojo2 vého projektu (Výstup: Zpráva pro vedení VUT: Návrh změn systému řízení
Institucionálního rozvojového projektu).
Zkvalitnění procesu kontroly čerpání Rozvojových projektů (RP) a podávání
3 žádostí o změnu čerpání RP (Výstup: Zpráva pro vedení VUT: Návrh změn
systému kontroly RP a žádostí o změnu RP).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí kanceláře rektora
doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Útvar kvality
1
2
3
4
5
6
Certifikace rektorátu a jeho součástí podle normy ČSN EN
ISO 9001:2009 (Výstup: Certifikát: Systém managementu kvality).
Aplikace zpětnovazebního systému pro hodnocení kvality služeb na rektorátě a jeho součástech (Výstup: „Kniha přání
a stížností“).
Spolupráce s ESMU Benchmarking na tématu Internationalization (Výstup: Dokument: „Doporučení dobré praxe“.
Zahájení spolupráce s OECD/IMHE na projektu AHELO (Výstup: Přihláška do projektu AHELO).
Zahájení spolupráce na mezinárodním projektu Evropské komise QUESTE-SI (Výstup: Aktualizovaná Politika kvality
podle normy ISO 26000).
Implementace aspektů kvality výsledků projektů IPN Q-Ram
a IPN Kvalita v projektu rizikové inženýrství (Výstup: Návrh
studijního programu RI, Zorganizované semináře pro experty
projektu).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí útvaru kvality
Ing. Aleš Nosek, Ph.D.
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Přímá
odpovědnost
Termín
Nosek
12/2012
Nosek
02/2012
Münsterová
12/2012
Münsterová
12/2012
Münsterová
12/2012
Münsterová
12/2012
Podpis
Útvar kontroly a interního auditu
Rozšíření plánu interního auditu o další národní a evropské zdroje pro vý1
zkum (Výstup: Realizace plánu auditu).
Optimalizace Útvaru kontroly a interního auditu na základě objemu ročních
finančních zdrojů pro VUT v Brně (Výstup: Dokument propočtu lidských
2
zdrojů v sekundárním systému v rámci vnitřního a řídícího kontrolního systému).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí útvaru kontroly
a interního auditu
Ing. Marta Válková, MBA
Termín
12/2012
12/2012
Podpis
Institut celoživotního vzdělávání
Termín
Rozšíření spolupráce při výuce českého jazyka pro cizince – získání min. 1
1
12/2012
nového partnera (Výstup: Podepsání smlouvy o spolupráci).
Rozvinutí znalostí, schopností a dovedností u studentů VUT v oblastech sou2 visejících s rozvojem osobnosti, soft skills, adaptací na studium či přípravou
12/2012
pro trh práce (Výstup: 250 studentů).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Podpis
Ředitelka ICV
PhDr. Petra Navrátilová
Archiv
Termín
Metodická příprava na provedení generální inventury Národního archivního
1 dědictví v archivech ČR v letech 2012–2013 (Výstup: inventura 20 % archi- 2-12/2012
válií uložených v archivu VUT).
Uspořádání výstavy k 20. výročí zřízení archivu VUT (Výstup: Zrealizovaná
2
3-12/2012
výstava).
Znovu zapojení archivu VUT do projektu internetové encyklopedie města
Brna spočívající ve zpracování 5 hesel souvisejících s VUT (osobnosti, udá3
1-12/2012
losti) a jejich zveřejnění na www.encyklopedie.brna.cz (Výstup: Zpracování
5 hesel).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Podpis
Vedoucí archivu
PhDr. Renata Krejčí
Kancelář akademického senátu (AS)
Rozšíření elektronizace agendy akademického senátu VUT o materiály dis1 tribuované jednotlivým senátorům (Výstup: Elektronizace materiálů – návrhy, předpisy, podklady a archivované materiály).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Kancelář AS – vedoucí
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
Termín
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Rektor
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Příloha č. 2
Cíle kvality na rok 2012
Prorektor
pro strategický rozvoj
Útvar strategického rozvoje
Realizace závěrů a doporučení EUA na VUT v Brně (Výstup: implementace
1
opatření).
Studie potenciálního dopadu reforem VŠ v ČR na VUT v Brně (Výstup: Stu2
die – zpráva).
Získání kvalitních studentů na VUT – stipendia „nejlepších 500“ (Výstup:
3
Seznam studentů).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Prorektor
pro strategický rozvoj
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek,
CSc.
Centrum podpory projektů (CPP)
1
2
3
4
5
Podpora 63 projektů (OP VK, OP VaVpI) – Záznamy na portálu.
Splnění min. 90 monitorovacích indikátorů projektu GO (Grant
Office Network Czech Republic) – Monitorovací zpráva, Závazné
přihlášky účastníků.
Plnění monitorovacích indikátorů projektu Excelence – uzavřít 45
smluv s postdoky a mentory.
Implementace sw pro podporu řízení portfolia VUT v Brně (Vybudovat funkční přehled projektů se záznamy na portálu).
Interní vzdělávání projektových manažerů (PM) – min. 6 kurzů.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Ředitel CPP
Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Přímá
odpovědnost
Bejček,
Bučková
Termín
12/2012
Hladovcová
12/2012
Tomešová
12/2012
Bejček
11/2012
Mokrá
11/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Prorektor pro strategický rozvoj
a statutární zástupce rektora
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Příloha č. 3
Cíle kvality na rok 2012
Prorektor
pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti
Útvar transferu technologií
1 Zkrácení administrativní část ohlašování DV na ÚTT z 90 dnů na 80 dnů.
Zajištění ochrany průmyslových práv v rozsahu o 5 % vyšším než bude počet
2
ohlášených zaměstnaneckých poznatků.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí útvaru
transferu technologií
Ing. Dagmar Vávrová
Útvar tvůrčího rozvoje
Zavedení nových kriterií pro hodnocení kvality habilitačních a profesorských
1
řízení.
Hodnocení stavu a vývoje VaVaI na VUT z hlediska dosahování excelent2
ních výsledků.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Prorektor pro rozvoj vědecké
a výzkumné činnosti
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Termín
02/2012
09/2012
Podpis
Termín
03/2012
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Prorektor
pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
Příloha č. 4
Cíle kvality na rok 2012
Prorektor
pro studium a záležitosti studentů
Útvar studijních záležitostí
Rozšíření nabídky studia v AJ: Cílem je vyučovat alternativně na VUT
1
v Brně až 20 % studijních předmětů v AJ. Podpora fakult v tomto cíli.
Propagace a zvyšování mobility studentů a učitelů v návaznosti na oslavy 25.
2
výročí vzniku programu LLP/Erasmus.
3 Získání 1 projektu pro navýšení rozpočtu Útvaru studijních záležitostí.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Prorektor pro studium
a záležitosti studentů
doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.
Útvar studijních záležitostí
Zpráva: Návrh na hodnocení poskytovaných služeb Útvaru studijních záleži1
tostí (Příjemce zprávy: Prorektor pro studium a záležitosti studentů).
Zpráva s požadavky pro CVIS: Možnosti elektronické archivace všech do2 kumentů ke studiu (Příjemce zprávy: Prorektor pro studium a záležitosti studentů).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí útvaru
studijních záležitostí
Ing. Michaela Fojtová
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Termín
12/2012
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Prorektor
pro studium a záležitosti studentů
doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc.
Příloha č. 5
Cíle kvality na rok 2012
Prorektor
pro marketing a vnější vztahy
Útvar vnějších vztahů
Zahájení centrálně koordinovaných PR aktivit se zaměřením na celostátní
1
média (Zpráva o provedených PR aktivitách).
Navázání min. 1 nového strategického partnerství s vybranými zahraničními
2 univerzitami odpovídající úrovně (jako je např. umístění dle QS TopUniversities) a související zvýšená podpora prezentace VUT v zahraničí.
Navázání min. 5 partnerství s vybranými středními školami z centrální úrov3
ně s cílem navýšení počtu přihlášek podaných na VUT v Brně z těchto škol.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí útvaru
vnějších vztahů
Mgr. Josef Jirkal
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Prorektor
pro marketing a vnější vztahy
doc. MgA. Petr Kvíčala
Příloha č. 6
Cíle kvality na rok 2012
Prorektor pro
informační a komunikační technologie
CVIS – Centrum výpočetních a informačních služeb
Postupný přechod počítačové sítě VUT z adresního systému IPv4 na systém
1 IPv6. Předpokládáme, že koncem roku 2012 bude v síti cca 1000 zařízení
IPv6 (dnes je to cca 500).
Elektronizace dokumentů VUT a jejich archivace v IS. Nyní je v IS VUT
uloženo cca 14 000 dokumentů. Předpokládáme, že na konci roku 2012 bude
v IS VUT uloženo 20 000 dokumentů v elektronické podobě. Převod doku2
mentů z papírové do elektronické podoby zrychluje procesy, šetří životní
prostředí a náklady na archivaci. Využívání elektronické podatelny je vyžadováno zákonem.
Počet procesorových jader pro výpočetní služby. V současné době je vyžíváno 40 jader pro výpočetní služby ukazatelem pro rok 2012 je zvýšit počet
3
jader na 400 tak aby je bylo možné používat pro výuku s využitím výpočetně
náročných software.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Ředitel CVIS
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D.,
MBA
ÚK – Ústřední knihovna
Počet aktivních uživatelů v knihovním systému Aleph500. Evidence čítá více
než 25 tis. uživatelů (zaměstnanci a studenti VUT, odborná veřejnost), mezi
1 aktivní čtenáře (min. 1 výpůjčka za rok) lze zařadit pouze cca 11 tis. Naším
cílem je (vhodnou propagací služeb a jejich zkvalitňováním) dosáhnout alespoň 12 tisíc aktivních čtenářů.
Počet dokumentů v Digitální knihovně. V současné době je zveřejněno cca
10 tisíc plných textů vysokoškolských kvalifikačních prací. V souvislosti
2 s budováním institucionálního repozitáře (prezentace publikovaných vědeckých článků) plánujeme mít koncem roku 2012 v Digitální knihovně uloženo
14000 dokumentů.
IVIG – Ústřední knihovna zabezpečuje a koordinuje pro fakultní knihovny
kurzy informačního vzdělávání (především pro studenty prvních ročníků). Na
3 rok 2012 je v plánu spuštění dalších kurzů zaměřených na problematiku bibliografických citací a využívání elektronických informačních zdrojů. Předpokládáme alespoň 2800 úspěšných absolventů kurzů.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Ředitel ÚK
Ing. Martin Fasura
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Nakladatelství VUTIUM
Zpracování projektu na vydávání E-knih v nakladatelství VUTIUM (Výstup:
1
Zpráva-projekt).
Zvýšení četnosti vydávání časopisu Události na VUT v Brně pro propagaci
2 VUT v Brně z 6 časopisů/rok 2011 na 11 časopisů/rok 2012 (Výstup: 11 vydaných časopisů Události v roce 2012).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Ředitel nakladatelství
VUTIUM
PhDr. Karel Blažek
Termín
12/2012
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Prorektor
pro informační a komunikační technologie
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
Příloha č. 7
Cíle kvality na rok 2012
Kvestor
Zaměstnanecký odbor
1 Vypracování kariérního řádu VUT (Výstup: Kariérní řád).
Návrh, schválení a realizace systému hodnocení THP zaměstnanců a zaměst2 nanců dělnických profesí (Výstup: Funkční systém hodnocení zaměstnanců
na dalších součástech VUT kromě KaM).
Ustanovení a nastartování činnosti sekce personalistů v rámci APUA (Vý3
stup: Zřízení odborné komise asociace).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí
zaměstnaneckého odboru
Ing. Pavel Suchánek
Správní odbor
Zorganizování a zajištění semináře právníků VŠ (Výstup: Uskutečněný semi1
nář, Prezenční listina).
Zajištění převodu CEITEC s. r. o. na Masarykovu univerzitu (Výstup: Právní
2
dokumentace).
Vypracování a vydání vnitřní normy upravující nákup na VUT v Brně (Vý3
stup: Řídící dokument).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí správního odboru
Mgr. Josef Sobotka
Ekonomický odbor
Vypracování záznamového formuláře pro monitorování kvality vstupů pro
1 investiční a neinvestiční účtárnu (Výstup: Třídník neshod, Záznamový formulář). Bude provedeno ve spolupráci s Útvarem kvality.
Sběr dat kvality vstupů na investiční a neinvestiční účtárně v období
2 10–12/2012 (Výstup: Data v záznamových formulářích). Bude provedeno ve
spolupráci s Útvarem kvality.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí
ekonomického odboru
Ing. Iveta Šiková
Odbor ekonomických systémů
Interní vzdělávání (řešení zastupitelnosti) – modulová školení SAP mezi mo1
duláři (pracovníci oddělení ekon. systémů). (Výstup: Prezenční listiny).
Příprava na archivaci dokladů v SAP po 10 letech používání (Výstup: Zpráva
2
o analýze proveditelnosti).
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí odboru
ekonomických systémů
Radka Koloušková
Termín
12/2012
02/2012
09/2012
Podpis
Termín
06/2012
12/2012
09/2012
Podpis
Termín
06/2012
12/2012
Podpis
Termín
12/2012
12/2012
Podpis
Provozní odbor
Výměna druhu vytápění v areálu Kraví hora (plynová kotelna bude vyměně1 na za uhelnou), účel – efektivnější provoz tepelného hospodářství v areálu
a zlepšení kvality životního prostředí.
První část naplňování systému pasportizace majetku VUT v programu GTF
(realizace v 2012–2013) – I. etapa proškolení pracovníků jednotlivých fakult
2
a nefakultních součástí odpovědných za správu majetku VUT v Brně a zavedení 100 % údajů u majetku provozního odboru rektorátu.
Dosažení kladného HV z vedlejší činnosti v hodnotě 4 mil. Kč za hospodář3
ské středisko 904.
Odpovědný
Jméno a příjmení
Vedoucí provozního odboru
Evžen Šik
Jméno a příjmení
Vedoucí odboru
investic a majetku
Ing. Vojtěch Gren
Odpovědný
Jméno a příjmení
Lubomír Macků
12/2012
12/2012
Termín
12/2012
12/2012
12/2012
Podpis
Doprava
Realizace dopravy rozvozu obědů mezi KaM (Koleje a menzy VUT v Brně)
1 a fakultami VUT v Brně (Výstup: Funkční a efektivní rozvoz obědů na VUT
v Brně).
Vedoucí dopravy
12/2012
Podpis
Odbor investic a majetku
Aktivace majetku nové budovy D5 (Výstup: Účetní evidence, Zápis v katast1
ru nemovitostí).
Aktivace majetku nové budovy Technická 14 (Výstup: Účetní evidence, Zá2
pis v katastru nemovitostí).
Vypracování a vydání vnitřní normy upravující aktivaci majetku na VUT
3
v Brně (Výstup: Řídící dokument).
Odpovědný
Termín
Termín
12/2012
Podpis
V Brně 9. ledna 2012
Odpovědný:
Kvestor
Ing. Vladimír Kotek, MBA
Download

ROZHODNUTÍ REKTORA Č