Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
USNESENÍ
WEB
z 24. schůze Rady městského obvodu
Ústí nad Labem – město
konané dne 20. března 2013
Použité zkratky:
ÚL – město
MO ÚL – město
ÚMO ÚL – město
RMO ÚL – město
ZMO ÚL – město
NS
VŘ
Ústí nad Labem – město
Městský obvod Ústí nad Labem – město
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město
Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město
Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – město
Nájemní smlouva
Výběrové řízení
Usnesení č. 950/24
(návrh programu)
Schválení programu jednání 24. schůze RMO ÚL – město
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
schvaluje
program jednání 24. schůze RMO ÚL – město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodů
č. 3/D2/1, č. 3/I/1 a č. 5/4.
Usnesení č. 951/24
(materiál č. 1/1)
Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 22. schůzi RMO Ústí nad Labem –
město, kontrola plnění usnesení, přijatých na mimořádné schůzi RMO Ústí nad Labem
– město dne 11. prosince 2012 a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších
schůzí RMO Ústí nad Labem – město
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení přijatých na 22. schůzi RMO Ústí nad Labem – město,
informaci o plnění usnesení z mimořádné schůze RMO Ústí nad Labem – město, konané
11. prosince 2012 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO
Ústí nad Labem – město,
(b) u k l á d á
Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem – město, informovat Radu městského
obvodu Ústí nad Labem – město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných
usnesení.
-1-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
Usnesení č. 952/24
(EO-materiál č. 2/1)
Rozpočtové opatření v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – město na rok 2013
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál,
(b) s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. – město na rok 2013 spočívajícím ve
změně schváleného rozpočtu ze dne 5. 2. 2013 ZMO ÚL - město na následující hodnoty:
celkové příjmy rozpočtu ……………………………..…………..…….. 50 580,96 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ………………………..…………….……...... 50 580,96 tis. Kč
financování ……………………………...……..………….………….........
0,00 tis. Kč,
(c) u k l á d á
Ing. Turkovi, Ph.D., místostarostovi MO ÚL – město předložit tento materiál na
XIV. ZMO ÚL – město dne 16. 4. 2013.
*
Usnesení č. 953/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/1)
Záměr prodeje části p. p. č. 882/1 v k. ú. Ústí n. L.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem:
p. p. č.
k. ú.
celková
výměra
m2
výměra
m2
min.
nabídková
cena Kč/m2
účel
druh
pozemku
Ústí n. L.
926
cca 64
500,--
zahrada
trvalý travní
porost
882/1
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle
bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce.
-2-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 954/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/2)
Záměr prodeje části p. p. č. 947/1 v k. ú. Ústí n. L.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem:
p. p. č.
k. ú.
celková
výměra
m2
výměra
m2
min.
nabídková
cena Kč/m2
947/1
Ústí n. L.
662
cca 200
500,--
účel
druh
pozemku
údržba,
užívání a
přístupová
cesta
ostatní
plocha
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle
bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce.
*
Usnesení č. 955/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/3)
Záměr prodeje p. p. č. 1017/1 v k. ú. Ústí n. L.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem:
p. p. č.
k. ú.
celková
výměra m2
Výměra m2
min.
nabídková
cena Kč/m2
účel
1017/1
Ústí n. L.
955
955
150,--
zahrada,
údržba
druh
pozemku
zahrada
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemku musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle
bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce.
-3-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 956/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/4)
Záměr prodeje p. p. č. 3500/1 a 3501/1 v k. ú. Ústí n. L.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
se záměrem prodeje pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem:
p. p. č.
k. ú.
celková
výměra
m2
výměra
m2
min.
nabídková
cena Kč/m2
3500/1
Ústí n. L.
428
428
3501/1
Ústí n. L.
610
610
účel
druh
pozemku
300,--
údržba a
užívání
zahrada
300,--
údržba a
užívání
zahrada
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemků musí být v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem,
- kupující je povinen umožnit realizaci záměru veřejně prospěšné stavby VPS K27
– „Dešťová kanalizace – Ústí nad Labem“, jejíž trasa je navržena na části p. p. č.
3500/1 v k. ú. Ústí n. L.,
- v případě, že se na prodávaných pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení,
bude při prodeji zřízeno věcné břemeno,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel dle
bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce.
*
Usnesení č. 957/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/5)
Záměr prodeje p. p. č. 1405/3 v k. ú. Klíše, žádost o slevu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
vyjádření paní Marie Říhové k minimální nabídkové ceně p. p. č. 1405/3 v k. ú Klíše,
(b) t r v á
na usnesení č. 877/22 z 22. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město,
konané dne 16. ledna 2013,
(c) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město informovat o přijatém usnesení žadatele.
-4-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 958/24
(OSOM-materiál č. 3/B1/6)
Záměr prodeje části p. p. č. 21 v k. ú. Všebořice
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.
min.
celková
k. ú.
nabídková
výměra
p. p. č.
výměra
účel
cena
m2
2
m2
Kč/m
druh
pozemku
odstavná plocha
ostatní
21
Všebořice
529
cca 150
600,-a scelení
plocha
pozemků
- kupující musí zachovat možnost údržby zadních traktů přilehlých garáží pro jejich
vlastníky,
- u příjezdové komunikace ke garážím zůstane pás v min. šíři 1 m v majetku města pro
případnou možnost instalace dopravních, odvodňovacích apod. zařízení,
- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle
bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce.
*
Usnesení č. 959/24
(OSOM-materiál č. 3/B2/1)
Konkrétní prodej části p. p. č. 1025/1 dle GP 1025/5 v k. ú. Bukov, Vasyl Lypchak
a Anna Novotná
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům:
p. p. č.
1025/1
dle GP
1025/5
k. ú
kupující
Bukov
Vasyl Lypchak
a Anna
Novotná, Ústí
nad Labem
výměra cena
m2
Kč/m2
402
600,--
celková
cena Kč
účel
druh
pozemku
241.200,--
rozšíření
zahrady
zahrada
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
(b) u k l á d á
p. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., místostarostovi MO ÚL – město, předložit materiál na
jednání XIV. zasedání ZMO ÚL – město dne 16. dubna 2013.
-5-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 960/24
(OSOM-materiál č. 3/B2/2)
Konkrétní prodej části p. p. č. 4036/3 dle GP č. 4036/8 v k. ú. Ústí n. L., Jana Bluďovská
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli:
p. p.
k. ú.
kupující
č.
4036/3 Ústí n.L. Jana
dle
Bluďovská,
GP
Ústí n. L
4036/8
výměra
m2
164
Cena
Kč/m2
250,--
celková
cena Kč
41000,--
účel
scelení
pozemků
druh
pozemku
trvalý
travní
porost
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL – město, předložit materiál na
jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna 2013.
*
Usnesení č. 961/24
(OSOM-materiál č. 3/B2/3)
Konkrétní prodej p. p. č. 1566/1, p. p. č. 1869/30 a části p. p. č. 1869/2 dle GP č. 1869/2
v k. ú. Klíše, Martin Gerstberger
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
s prodejem pozemkových parcel a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.
uvedenému žadateli:
p. p. č.
k. ú.
kupující
1566/1
1869/30
Klíše
1869/2
dle GP
1869/2
výměra
m2
Cena
Kč/m2
celková
cena Kč
účel
948
200,--
189.600,--
1743
200,--
348.600,--
1493
200,--
298.600,--
údržba zeleně,
kvalitní
prostředí pro
obytné domy
údržba zeleně,
kvalitní
prostředí pro
obytné domy
údržba zeleně,
kvalitní
prostředí pro
obytné domy
Celkem:
836.800,--
Martin
Gerstberger,
Chabařovice
-6-
druh
pozemk
u
ostatní
plocha
ostatní
plocha
zahrada
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
- na části pozemku p. č. 1869/2 dle GP č. 1869/2 se nachází zařízení veřejného osvětlení,
při prodeji bude zřízeno věcné břemeno,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
(b) u k l á d á
Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL – město, předložit materiál
na jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna 2013.
*
Usnesení č. 962/24
(OSOM-materiál č. 3/B2/4)
Konkrétní prodej p. p. č. 3800 a části p. p. č. 5307/46 dle GP č. 5307/123 v k. ú. Ústí n.
L., Jiří Šauer
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s o u h l a s í
s prodejem pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L.
uvedenému žadateli:
p. p. č.
k. ú.
3800
Ústí n.L
5304/46
dle GP
5307/123
kupující
Jiří Šauer,
Ústí n. L.
výměra
m2
Cena
Kč/m2
celková
cena Kč
účel
druh
pozemku
121
300,--
36300,--
scelení
pozemků
ostatní
plocha
140
42000,-_______
celkem
ostatní
plocha
78300,--
za níže uvedených smluvních podmínek:
- využití pozemků musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L.,
- kupující uhradí náklady spojené s prodejem,
upozornění:
- p. p. č. 3800 a 5307/46 v k. ú. Ústí n. L. se nacházejí v území zvláštní povodně pod
vodním dílem a ve vnější zóně havarijního plánování Spolchemie,
- části p. p. č. 3800 a 5307/46 v k. ú. Ústí nad Labem se nacházejí v aktivní
záplavové zóně řeky Bíliny,
- na částech p. p. č. 3800 a 5307/46 v k. ú. Ústí n. L. je dle územního plánu Ústí nad
Labem vymezeno ochranné pásmo železnice
(b) u k l á d á
Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL – město, předložit materiál na
jednání XIV. zasedání ZMO ÚL - město dne 16. dubna 2013.
-7-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 963/24
(OSOM-materiál č. 3/C/1)
Revokace usnesení RMO č. 828/20 z 20. RMO ÚL – město ze dne 31. října 2012 ve věci
uzavření dodatku č. 2 k NS č. 625 na pronájem části p. p. č. 195 v k. ú. Předlice –
nájemci manželé Brejchovi
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) r e v o k u j e
usnesení č. 828/20 z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. – město konané dne
31. října 2012 ve věci uzavření dodatku č. 2 k NS č. 625 uzavřené s manžely Jiřím a
Marií Brejchovými na pronájem části p. p. č. 195 o výměře 1000 m2 z celkové výměry
2237 m2 v k. ú. Předlice,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, informovat o přijatém usnesení žadatele.
*
Usnesení č. 964/24
(OSOM-materiál č. 3/D1/1)
Žádosti o pronájem obecního bytu
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem obecního bytu od:
1. paní Moniky Dadučové ze dne 4. 3. 2013
2. paní Kláry Drvoštěpové ze dne 4. 3. 2013,
3. pana Ondřeje Šelmeka ze dne 4. 3. 2013,
(b) s ch v a l u j e
1. pronájem obecního bytu č. 15, 1+2, Tovární 1781/41, Ústí n. L. paní Kláře
Drvoštěpové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1/2 roku, s měsíčním
nájemným 45,- Kč/m2,
2. pronájem obecního bytu č. 13, 1+1, Tovární 1781/41, Ústí n. L. panu Ondřeji
Šelmekovi, Mikulášovice, a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním
nájemným 45,- Kč/m2,
(c) n e s ch v a l u j e
pronájem obecního bytu paní Monice Dadučové, Trmice,
(d) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město, informovat žadatele dle přijatého
usnesení a vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b).
-8-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
*
Usnesení č. 965/24
(OSOM-materiál č. 3/D1/2)
Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
žádost o prodloužení nájemní smlouvy od:
1. pana MUDr. Štefana Ivance ze dne 11. 2. 2013,
2. Severočeského divadla, s. r. o. ze dne 12. 2. 2013,
3. paní Marie Danišové ze dne 26. 2. 2013,
4. paní Aleny Adamcové ze dne 6. 3. 2013,
5. pana Lumpungu Francois Bamanayie ze dne 6. 3. 2013,
6. pana Romana Zábranského ze dne 6. 3. 2013,
7. paní Gabriely Hauswirthové ze dne 8. 3. 2013,
8. paní Jany Mazzoliniové ze dne 28. 2. 2013,
(b) s ch v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy:
A)
1. č. 9/Vy/12 na byt č. 2, Ústí n. L. Severočeskému divadlu, s. r. o., a to o 1 rok za
podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/m2/měsíc,
2. č. 18/Vy/12 na byt č. 21, Ústí n. L. paní Aleně Adamcové, a to o 1 rok,
3. č. 12/Vy/11 na byt č. 16, Ústí n. L. panu Romanu Zábranskému, a to o 1 rok,
4. č. 3/Vy/09 na byt č. 19, Ústí n. L. paní Gabriele Hauswirthové, a to o 1 rok,
B)
1. č. 6/Vy/12 na byt č. 4, Ústí n. L. panu MUDr. Štefanu Ivancovi, a to o ½ roku za
podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/m2/měsíc,
2. č. 25/Kr/99 na byt č. 16, Ústí n. L. panu Lumpungu Francois
Bamanayi, a to o ½ roku,
3. č. 8/Vy/11 na byt č. 2, Ústí n. L. paní Janě Mazzoliniové, a to o ½ roku za
podmínky zvýšení nájmu na 60,- Kč/m2/měsíc,
4. č. 17/Vy/12 na byt č. 9, Ústí n. L. paní Marii Danišové, a to o ½ roku,
-
s upozorněním, že v případě porušení podmínek nájemní smlouvy (např. pozdní, či
nepravidelné placení nájemného, rušení nočního klidu a občanského soužití aj.)
nebude již nájemní smlouva prodloužena,
(c) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město, informovat žadatele dle přijatého
usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv včetně upozornění dle bodu b) B) 1 až 4.
*
Usnesení č. 966/24
(OSOM-materiál č. 3/D2/1- na stůl)
Pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Lidické nám. 2221/5, Ústí n. L.
– přízemí (vlevo)
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
-9-
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
(a) b e r e n a v ě d o m í
žádosti zájemců o pronájem nebytového prostoru:
1. pana Tomáše Koníře, Ústí n. L.,
2. pana Petra Klapálka, Ústí n. L.,
(b) s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru Lidické náměstí 2221/5, Ústí nad Labem – přízemí (vlevo)
nájemce
bydliště/sídlo
výměra
v m2
Kč/m2/rok
roční
nájemné
účel nájmu
Petr Klapálek
IČ: 76249787
Ústí n. L.
55,19
NP č. 901
2 400,-
132 456,bez služeb
Vinotéka
a vinárna
-
pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
nájemné bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první platba bude připsána na účet
Městského obvodu Ústí nad Labem - město před podpisem nájemní smlouvy
- před podpisem nájemní smlouvy zaplatí nájemce i kauci ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu,
bude-li nájemní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného
včetně služeb; v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny
- nájemce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady
- nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního
odboru Magistrátu města Ústí n. L.
- nájemce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků
- do nájemní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním
jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména nájemce na nemovitosti po
předložení jeho návrhu
- ostatní podmínky budou uvedeny v nájemní smlouvě.
V případě neuzavření nájemní smlouvy nebo nepřevzetí nebytového prostoru do 14 dnů
od doručení výzvy nárok na nájem zanikne a k podpisu nájemní smlouvy bude vyzván
druhý zájemce o nájem.
(c) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského
obvodu Ústí nad Labem – město:
1. informovat žadatele o přijatém usnesení,
2. zajistit fyzické a protokolární předání nebytového prostoru a vypracování nájemní
smlouvy včetně evidenčního listu výpočtu nájemného.
*
Usnesení č. 967/24
(OSOM-materiál č. 3/D3/1)
Žádost o schválení dohody o splátkách
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
uznání dluhu a návrh dohody o splátkách dluhu paní Jany Mazzoliniové,
- 10 -
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
(b) s ch v a l u j e
dohodu o splátkách dluhu ve výši 17 346,55 Kč za byt č. 2, Ústí n. L. pí Janě
Mazzoliniové, bytem Ústí n. L. s tím, že dluh bude splacen v 18měsíčních splátkách ve
výši 1 000,- Kč (poslední ve výši 347,- Kč) s první splátkou v březnu 2013,
(c) u k l á d á
Mgr. Janu Tvrdíkovi, starostovi MO Ústí n. L. - město, uzavřít dohodu o splátkách
dluhu dle bodu b) tohoto usnesení.
*
Usnesení č. 968/24
(OSOM-materiál č. 3/H/1)
Dodatek č. l ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
„ÚL, Fibichova p. p. č. 3748/1 – kNN“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
Statutárním městem Ústí n. Labem, zast. MO ÚL- město a ČEZ Distribuce a. s., Děčín
IV - Podmokly, zast. GA Energo technik s. r. o.Plzeň – Bolevec ze dne 13. 11. 2012, na
část p. p. č. 3812/1 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem umístění zemního kabelového
vedení NN v souvislosti se stavbou „ÚL, Fibichova p. p. č. 3748/1 - kNN“ .
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění
kabelového vedení kNN a přípojkové skříně na předmětných parcelách, čímž bude
přesně vyznačen rozsah věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 600,-- Kč/bm + DPH s tím,
že veškeré náklady uhradí žadatel,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení dodatku č.1 dle bodu
(a) tohoto usnesení.
*
Usnesení č. 969/24
(OSOM-materiál č. 3/H/2)
Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rekonstrukce kabelu 22 kV TS Větruše
– TS vstupní DKV“
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu 22kV v rámci stavby
„Rekonstrukce kabelu 22kV TS Větruše – TS vstupní DKV“ na pozemkové parcele
č. 4278/1 v k. ú. Ústí nad Labem pro Správu železniční dopravní cesty, státní
organizace se sídlem Dlážděná 1003/7 Praha 1.
Smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu ve výši 100.200,-- Kč + DPH s tím,
že náklady hradí žadatel,
- 11 -
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem –
město, informovat žadatele a zajistit kontrolu jim předloženého návrhu smlouvy.
*
Usnesení č. 970/24
(OSOM-materiál č. 3/I/1 – na stůl)
Pronájem vývěsní skříňky na nemovitosti Lidické náměstí 2223/7, Ústí n. L.
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) n e s c h v a l u j e
pronájem vývěsní skříňky na nemovitosti Lidické náměstí 2223/7, Ústí n. L. na
pozemkové parcele 2564 v k. ú. Ústí n. L.,
(b) u k l á d á
pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, informovat žadatele o přijatém usnesení.
*
Usnesení č. 971/24
(Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/1)
Vyřazení DDNM a softwaru z majetku ÚMO Ústí nad Labem – město
a jeho fyzická likvidace
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
stanovisko likvidační komise - Zápis z jednání likvidační komise č. 3/2013
ze dne: 5. 3. 2013,
(b) s c h v a l u j e
vyřazení a likvidaci předloženého majetku (viz. příloha – soupis majetku)
z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem – město v pořizovacích cenách:
- software Systém radnice za 240.420,- Kč,
- DDNM za 544.918,16 Kč,
(c) u k l á d á
pí Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem - město zajistit skartaci
instalačních médií a vyřazení předloženého majetku (viz. příloha – Soupis majetku )
z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem – město.
Usnesení č. 972/24
(Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/2)
Vyřazení DDHM z majetku ÚMO Ústí n. L. – město a jeho fyzická likvidace
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
- 12 -
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
(a) b e r e n a v ě d o m í
stanovisko likvidační komise - Zápis z jednání likvidační komise č. 1, 2/2013
ze dne: 5. 3. 2013,
(b) s c h v a l u j e
vyřazení předloženého majetku (viz. příloha – soupis majetku)
z evidence majetku ÚMO Ústí nad Labem – město v pořizovacích cenách:
DDHM celkem za 222.126,07 Kč,
DDHM v OTE za 41.467,56 Kč,
(c) u k l á d á
pí Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem - město zajistit likvidaci
a vyjmutí předloženého majetku (viz. příloha – Soupis majetku ) z evidence majetku
ÚMO Ústí nad Labem – město.
Usnesení č. 973/24
(Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/3)
Zapůjčení 2 ks svítilny PolyStinger PiggyBack SML 796324 Policii ČR
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
informaci o zakoupení 2 ks svítilny PolyStinger PiggyBack SML 796324 v celkové
hodnotě 5 137,- Kč,
(b) s c h v a l u j e
zapůjčení 2 ks svítilny PolyStinger PiggyBack SML 796324 Policii ČR, KŘP
Ústeckého kraje, Územní odbor ÚL, zast. plk. Mgr. Vladimírem Danylukem, vedoucím
územního odboru,
(c) u k l á d á
Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL – město zajistit zapůjčení výše uvedeného
majetku na základě předávacího protokolu.
Usnesení č. 974/24
(Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 5/4- na stůl)
Smlouva o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb
pro město Ústí nad Labem
Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město
(a) b e r e n a v ě d o m í
informace o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro město
Ústí nad Labem,
(b) s c h v a l u j e
smlouvu o centralizovaném zadávání mobilních telekomunikačních služeb pro město
Ústí nad Labem,
- 13 -
Příloha k zápisu z 24. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město
dne 20. března 2013
(c) u k l á d á
Mgr. J. Tvrdíkovi, starostovi MO ÚL – město, uzavřít výše uvedenou smlouvu po jejím
schválení v Radě města ÚL.
V Ústí nad Labem dne 20. března 2013
…………………….
Mgr. Jan TVRDÍK
starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město
…………………….
Ing. Libor TUREK, Ph. D.
místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem – město
- 14 -
Download

U S N E S E N Í - Městský obvod Ústí nad Labem