COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
BÜLTEN
BU SAYIDA
Mart/March 2014
Sayı/Issue: 1
[okumak için başlıklara tıklayınız]
IN THIS ISSUE [please click on the titles below]
BAŞKAN’DAN ..................................................................................................................................................................... 2
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ’NDEN TARİHİ KONGRE........................................................................................................ 2
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU ........................................................................................... 4
SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜRK-ALMAN COĞRAFYA ÇALIŞTAYI YAPILDI .......................................................... 4
TÜRKİYE COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 4-6 HAZİRAN 2014 TARİHLERİNDE MUĞLA
SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ORGANİZE EDİLECEK ......................................................................................... 5
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ’NİN BU YILKİ DAVETLİ KONUŞMACILARI PROF. DR. İLBER ORTAYLI VE KANSAS
ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. BARNEY WARF.......................................................................................................... 6
COĞRAFYA MEZUNLARININ KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLMESİ İLE İLGİLİ DERNEĞİMİZ BİR DUYURU
YAYINLAMIŞTIR ............................................................................................................................................................... 7
COĞRAFYACI AKADEMİSYENLERE YÖNELİK TÜBİTAK DESTEKLİ CBS KURSU ORGANİZE EDİLDİ ........................... 7
PİRİ REİS (COĞRAFYACILAR İÇİN AKADEMİK AĞLAR, İŞBİRLİĞİ VE GELİŞİM PROJESİ) SONA ERDİ ........... 8
BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ (BCD) YAYIN HAYATINA BAŞLADI ............................................................................. 10
CBS ÇALIŞTAYI İZMİR’DE YAPILDI .......................................................................................................................... 12
KONGRE VE KONFERANS DUYURULARI .......................................................................................................................... 13
COĞRAFYACILARDAN HABERLER .................................................................................................................................... 14
YENİ ÇIKAN BAZI KİTAPLAR....................................................................................................................................... 14
THE FIRST ANNUAL CONGRESS OF THE TURKISH ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS WAS HELD IN ISTANBUL... 15
A ONE-DAY WORKSHOP WAS HELD IN SABANCI UNIVERSITY ................................................................................... 16
INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS WILL BE ORGANIZED AT MUGLA
SITKI KOCMAN UNIVERSITY ON JUNE 4-6, 2014. ................................................................................................. 16
THIS YEAR’S KEYNOTE SPEAKERS AT THE ANNUAL MEETING OF TURKISH ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS
ARE PROF. ILBER ORTAYLI AND PROF. BARNEY WARF FROM THE UNIVERSITY OF KANSAS ............................. 17
AN ANNOUNCEMENT ABOUT THE EMPLOYABILITY OF GEOGRAPHY GRADUATES IN PUBLIC INSTITUTIONS ......... 17
TÜBİTAK GIS TRAINING PROGRAM ORGANIZED FOR GEOGRAPHERS ......................................................................... 18
PIRI REIS (NETWORK, COLLABORATION AND DEVELOPMENT FOR GEOGRAPHERS) PROJECT ENDS ..................... 18
GIS WORKSHOP WAS HELD IN IZMİR .......................................................................................................................... 20
BÜLTEN HAKKINDA ......................................................................................................................................................... 21
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:1
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
BAŞKAN’DAN
Coğrafya camiasının değerli mensupları,
Coğrafyanın Türkiye’de bugün bulunduğu konuma
gelmesinde
birçok
kurum
ve
kişinin
önemli
katkıları
olmuştur.
Geçen
yüzyılın
başında
üniversitelerimizde bağımsız bir çalışma konusu
olarak
yer
alan
coğrafya,
hem
bu
üniversitelerimizin çabalarıyla hem de daha
sonraki kurumsal çalışmalarla önemli bir mesafe
almış ve bugün hem ilk ve orta dereceli okullarda
hem de üniversitelerde okutulan önemli bir
disiplin haline gelmiştir.
Ancak bütün bu gelişmelere rağmen coğrafya biliminin teorik ve metodolojik anlamda
bütün sorunlarının çözüldüğünü söylemek olanaksızdır.
Coğrafyacıların sosyal,
ekonomik, çevresel ve siyasi sorunlara çözüm üretme konusunda beklenen etkinliği
gösterebildiğini söylemek zordur.
Önemli bir disiplin olarak coğrafyanın
toplumsal görünürlüğü, entelektüel tartışmalara katkısı ve akademik dünyadaki
algılanma biçimi konusunda da önemli sorunlar bulunmaktadır.
Bu nedenle coğrafya bilimini bulunduğu konumdan daha da ileriye götürmek; çağdaş
yöntem
ve
tekniklerin
kullanılmasını
sağlamak;
coğrafyacıların
mesleki
dayanışmasına katkı yapmak ve karar süreçlerinde daha etkin kılmak; gittikçe
küreselleşen dünyada ülkemiz dışındaki gelişmelerle ve kuruluşlarla işbirliği
olanaklarını geliştirmek; dolayısıyla coğrafya biliminin tüm araç-gereç ve
yöntemleri ile Türkiye’nin güncel sosyal, ekonomik, çevresel ve siyasi
sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilmesi için yeni bir kurumsal yapılanmaya
ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle Coğrafyacılar Derneği kurulmuştur.
Kuruluşunun üzerinden sadece bir yıl geçmiş olmasına rağmen derneğimize gösterilen
ilgi aslında derneğin ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunun da göstergesidir.
Derneğin organize ettiği çalıştay ve kongreler, basmaya başladığı kitaplar,
kurduğu çalışma grupları ve planladığı eğitim çalışmaları derneğin Türk coğrafyası
için yeni bir soluk olacağını göstermektedir.
Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulu üyelerine, toplantı, çalıştay, uzmanlık
grubu toplantılarına katılan, sosyal medyadan eleştiri ve önerilerini bizlere
ileten herkese teşekkür ediyor, tüm coğrafyacıları derneğe üye olmaya ve
çalışmalarına aktif şekilde katılmaya davet ediyorum.
Prof. Dr. Yılmaz ARI
Coğrafyacılar Derneği Başkanı
[başa dön]
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ’NDEN TARİHİ KONGRE
Derneğin İlk Yıllık Kongresi 19-22 Haziran’da İstanbul’da
Fatih Üniversitesi’nde Yapıldı.
Balıkesir
Üniversitesi,
Coğrafya
Bölümü
öğretim
üyelerinden
bazılarının
öncülüğünde kurulan ve merkezi Balıkesir’de bulunan Coğrafyacılar Derneği ilk
yıllık kongresini yaptı. İstanbul’da, Fatih Üniversitesinde 19-22 Haziran
tarihlerinde yapılan kongre çok sayıda ilkin yaşandığı bir kongre oldu.
Kongre, katılımcı sayısı bakımından şimdiye kadar Türkiye’de düzenlenen en geniş
katılımlı kongredir. Kongrede 194’ü sözlü, 10’u poster olmak üzere 204 adet
bildiri sunulmuştur. Bildiriler farklı başlıklar altında 51 farklı oturumda
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:2
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
sunulmuştur. Öğrenciler haricinde kongreye 350 kişi kayıt yaptırmıştır. Kongredeki
bildirilerin 187’si Türkiye’den, uluslar arası çağrı yapılmamış olmasına rağmen
17’si ise farklı ülkelerden gelen katılımcılar tarafından sunulmuştur. Kongreye
bildirili olarak Türkiye’deki 42 ilden katılım olmuştur.
Kongrenin açılış konuşmasını Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı
yaptı. Prof. Arı “Coğrafya: Yeni yüzyılda fırsatlar ve tehditler” başlıklı
konuşmasında coğrafyanın Türkiye’deki durumunu ve Coğrafyacılar Derneği’nin
kuruluşuna zemin hazırlayan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.
Açılış programına Avrupa Coğrafyacılar Derneği Başkanı Karl Donert ODTÜ Şehir ve
Bölge Planlama Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
ve Toulouse-II Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jean-François Perouse da katıldı.
Coğrafyacılar Derneği yıllık kongresinde iki farklı panel düzenlendi.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Coğrafya Dergileri Editörler Paneli” 20 Haziran
2013 tarihinde Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve
Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı başkanlığında gerçekleştirildi.
“Sosyal Teori ve Coğrafya” başlığını taşıyan ikinci panel ise Dicle Üniversitesi
Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. İlhan Kaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Kapanış oturumunda Coğrafyacılar Derneği 2014 kongresinin Muğla Üniversitesinin ev
sahipliğinde 4-7 Haziran 2014 tarihlerinde Uluslar arası olarak Muğla’da yapılması
kararlaştırıldı. Kapanış oturumundan sonra kongre boğaz turu ve İstanbul tarihi
yarımada turları ile son buldu.
[başa dön]
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:3
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU
İstanbul’da yapılan Coğrafyacılar Derneği yıllık kongresinde dernek çatısı altında
çalışma grupları oluşturuldu. Coğrafyacılar Derneği Çalışma Grupları Yönergesine
göre oluşturulan gruplar, benzer konularda çalışan coğrafyacıları bir araya
getirmeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.
Oluşturulan gruplar ve grup koordinatörleri aşağıdaki gibidir. İsteyen her
coğrafyacılar grup çalışmalarına katılabilir ve derneğimize üye olmaları halinde
yönergeye uygun olarak yeni bir grup kurabilir ya da var olan grupların yönetimine
katılabilirler.
Uzmanlık Grubu
Koordinatörü
Üniversitesi
e-posta adresi
BEŞERİ COĞRAFYA ÇALIŞMA GRUPLARI (Genel koordinatör: Prof. Dr. Ertuğrul Murat ÖZGÜR)
Nüfus
Prof. Dr. Ertuğrul Murat
Ankara
[email protected]
1
Çalışmaları
Özgür
Üniversitesi
Siyasi Coğrafya
Doç. Dr. Selver ÖzözenÇ. Onsekiz
[email protected]
2
Kahraman
Mart Üniv.
Turizm
Doç. Dr. Vedat Çalışkan
Ç. Onsekiz
[email protected]
3
Coğrafyası
Mart Üniv.
tr
Ekonomik
Y. Doç. Dr. İrfan Kaygalak
Balıkesir
[email protected]
4
Coğrafya
Üniversitesi
esir.edu.tr
Şehir Coğrafyası
Y. Doç. Dr. Arif Keçeli
M. Akif Ersoy
[email protected]
5
Üniv.
Kültürel/Sosyal
Y. Doç. Dr. Şaban Çelikoğlu
Erzincan
[email protected]
6
Coğrafya
Üniversitesi
il.com
Kırsal Coğrafya
Y. Doç. Dr. Ayhan Akış
Akdeniz
[email protected]
7
Üniversitesi
FİZİKİ COĞRAFYA ÇALIŞMA GRUBU
Fiziki Coğrafya
Prof. Dr. Tuncer DEMİR
Harran
[email protected]
8
Üniversitesi
COĞRAFYA EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU
Coğrafya Eğitimi
Y. Doç. Dr. Mustafa Öztürk
Erciyes
[email protected]
9
Üniversitesi
s.edu.tr
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Coğrafi Bilgi
Doç. Dr. Şermin Tağıl
Balıkesir
[email protected]
10
Teknolojileri
Üniversitesi
.tr
COĞRAFYA TARİHİ VE FELSEFESİ ÇALIŞMA GRUBU
Coğrafya Tarihi
Y. Doç. Dr. Erdem Bekaroğlu
Ankara
[email protected]
11
ve Felsefesi
Üniversitesi
ra.edu.tr
[başa dön]
SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜRK-ALMAN COĞRAFYA ÇALIŞTAYI
YAPILDI
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator Initiative,
12 Temmuz 2013’te ‘Development and Trends in Turkish and German Geography -Aims,
Tasks and Fields of Research in a Modern Spatial Science’ başlıklı bir çalıştay
düzenlemiştir.
Program koordinatörü olan Prof. Dr. Klaus Kreiser ve Almanya’da Türkiye üzerine
çalışmaları ile tanınan coğrafyacı Prof. Dr. Ernst Struck öncülüğünde
gerçekleştirilen çalıştaya; İstanbul, Ankara, Atatürk, Ege, Bilecik Şeyh Edebali,
Muğla Sıtkı Koçman, ve Giresun Üniversitelerinden coğrafyacı meslektaşlarımız
katılarak bu üniversitelerdeki coğrafya çalışmaları ile ilgili bilgiler
vermişlerdir.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:4
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
Toplantıya, (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği’ni temsilen dernek başkanımız Prof.
Dr. Yılmaz Arı katılmış ve Turkish Association of Geographers: Purpose and
Prospects başlıklı bir sunum yapmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Klaus Kreiser, Almanya’da Türkiye
üzerine çalışan coğrafyacıları ve Alman eğitimli Türk coğrafyacıları tarihi bir
perspektifle ifade etti. Daha sonra söz alan Prof. Dr. Ernst Struck coğrafyanın
Almanya’daki tarihi gelişimini konu alan bir sunum yaptı. Prof. Struck,
coğrafyanın 1960’li yıllara kadar geleneksel bölgesel coğrafya şeklinde
yapıldığını ve 1960’ların sonunda çoğu öğrenci olan genç coğrafyacıların bu
geleneksel coğrafyaya şiddetle başkaldırdığını ve bunun Alman coğrafyası için bir
dönüm noktası olduğunu ifade etmiştir. Özellikle Alman beşeri coğrafyasının
İngilizce konuşulan ülkelerdeki gelişmelere bağlı olarak önemli bir değişim
içerisine girdiğini belirtti. Bu tarihlerden sonra coğrafyanın Almanya’da çok
boyutlu olarak geliştiğini ve bugün coğrafyanın ‘problem-temelli bir mekan bilimi’
haline geldiğini ifade etmiştir. Daha sonra söz alan Türk üniversiteleri
temsilcileri de kendi üniversitelerinde çalışan coğrafyacıları ve üniversitelerini
tanıtmışlardır.
Dernek
başkanımız
Prof.
Dr.
Yılmaz Arı sunumunda (Türkiye)
Coğrafyacılar
Derneği’nin
kuruluşunu hazırlayan faktörleri
inceleyerek
başladığı
konuşmasında Almanya’da 1960’lı
yılların
sonlarında
başlayan
geleneksel
bölgesel
coğrafyaya
başkaldırının Türkiye’de 2000’li
yıllardan sonra aynen Almanya’da
olduğu gibi İngilizce konuşulan
ülkelerdeki
gelişmelere
bağlı
olarak başladığını belirtti.
Prof. Arı, Türk coğrafyasının içerisinde bulunduğu teorik ve metodolojik
açmazlardan bahsettikten sonra derneğin Türk coğrafyasına yeni bir soluk getirmek
üzere kurulduğunu belirtti. Daha sonra derneğin faaliyetlerini, konferanslarını,
çalıştaylarını ve gelecek planlarını anlatan Prof. Arı, deneğin uluslar arası
vizyonunu da anlatarak uluslar arası işbirliklerini geliştirmek istediğine vurgu
yaptı. Toplantı sonunda Prof. Dr. Ernst Struck gelecekte derneğimizle önemli
işbirliği alanlarının mevcut olduğunu ve bu çalıştayın bu işbirliklerin başlangıcı
olacağını belirtti.
[başa dön]
TÜRKİYE COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ 4-6
HAZİRAN 2014 TARİHLERİNDE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE
ORGANİZE EDİLECEK
Türkiye Coğrafyacılar Derneği'nin ikinci kongresi "Türkiye Coğrafyacılar Derneği
Uluslararası Kongresi" başlığı ile 4-6 Haziran 2014 tarihlerinde Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi'nde
organize
edilecektir.
"Akdeniz'de Çevre ve Yaşam" temalı
olan ancak coğrafyanın tüm alanlarında
çalışma
yapan
yerli
ve
yabancı
akademisyenlerin
katılacağı
bu
organizasyona tüm coğrafyacıları ve
coğrafyayı sevenleri davet ediyoruz.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:5
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
Kongreye bildiri ile katılacaklar için özet ve kayıt son tarihi 28 Şubat 2014’tür.
Kongre ile ilgili tüm detaylar http://www.tcdyk.org adresinden takip edilebilir.
[başa dön]
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ’NİN BU YILKİ DAVETLİ KONUŞMACILARI
PROF. DR. İLBER ORTAYLI VE KANSAS ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR.
BARNEY WARF
1947 doğumlu olan Prof. Dr. ORTAYLI, İlk ve orta
öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965
yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1969
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
ve
Ankara
Üniversitesi
Dil,
Tarih
ve
Coğrafya
Fakültesi'nin Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans
çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil
İnalcık ile yaptı. Ankara Üniversitesinde 1974 yılında
doktorasını tamamladı. Prof. ORTAYLI halen Galatasaray
Üniversitesi,
Hukuk
Fakültesinde
ders
vermektedir.
Osmanlı tarihinde uzmanlaşan Prof. ORTAYLI, tarih ve
diğer sosyal bilimlerin anlaşılmasında coğrafi bilginin
çok önemli bir rol oynadığını düşünmektedir.
Kansas Üniversitesi’nde coğrafya profesörü olan Barney Warf’un akademik
araştırmaları ve verdiği dersler beşeri coğrafyanın farklı alanlarını kapsayacak
niteliktedir. Ancak araştırmaları temelde üretici hizmetleri ve telekomünikasyon
alanındadır.
Warf, araştırmalarında hem çağdaş politik ekonomiyi ve sosyal
teoriyi hem de geleneksel nicel ve ampirik yaklaşımlarını sentezleyebilen nadir
bir araştırmacıdır.
Oldukça farklı konuları çalışan Warf, küreselleşme,
küresel bir kent olarak New York, fiber optikler, uydu
endüstrisi, offshore bankacılığı, uluslararası üretici
hizmetleri ve internetin coğrafyası gibi konularda
araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca askeri harcamalar, oy
kullanma teknolojileri, Amerikan seçimleri ve dinsel
çeşitlilik gibi konularda da makale ve kitapları bulunan
Barney Warf, bazıları ortaklı olmak üzere yedi kitap, iki
ansiklopedi ve 35 kitap bölümü yazmış veya editörlüğünü
yapmıştır. Warf’un hakemli dergilerde yayınlanmış 110
civarında makalesi bulunmaktadır.
Warf, Şu anda The Professional Geographer dergisinin editörlüğünü ve Growth and
Change dergisinin ortak editörlüğünü, Dialogues in Human Geography’nin kitap
eleştirisi editörlüğünü, Oxford Bibliographies Online’nın ise editörlüğünü
yapmaktadır. Bunun yanında Rowman and Littlefield yayın evlerinin yayınlarına da
editörlükler yapmaktadır.
Barney Warf, kent coğrafyası, ekonomik coğrafya,
coğrafi düşünce tarihi, küreselleşme ve çağdaş sosyal teori alanında dersler
vermektedir.
[başa dön]
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:6
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
COĞRAFYA MEZUNLARININ KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLMESİ
İLE İLGİLİ DERNEĞİMİZ BİR DUYURU YAYINLAMIŞTIR
Son günlerde özellikle farklı kamu kurumlarında CBS operatörlüğü ve CBS uzmanlığı
gibi alanlarda açılacak iş başvurularına coğrafya mezunlarının alınmayacağı
yönünde farklı söylentiler özellikle sosyal medya araçlarında gündeme gelmiştir.
Türkiye Coğrafyacılar Derneği bu görüşler üzerine, 1 Aralık 2013 tarihinde,
yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de coğrafyacıların CBS ile ilgili alanlarda
istihdam edilmesinin neden zorunlu olduğunu açıklayan bir duyuru yayınlamıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CBS Genel Müdürlüğü’nden daha sonra derneğimize
ulaştırılan bir habere göre ilgili meslek alanlarına istihdam edilmede
coğrafyacıların dışarıda tutulacağı ile ilgili görüşlerin dikkate alınmayacağı
belirtilmiştir.
Derneğimizin konu ile ilgili yapmış olduğu duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.cd.org.tr/fc_images/file/Duyuru_1.pdf
[başa dön]
COĞRAFYACI AKADEMİSYENLERE YÖNELİK TÜBİTAK DESTEKLİ CBS KURSU
ORGANİZE EDİLDİ
TÜBİTAK 4005 projesi kapsamında Fatih Üniversitesi Coğrafya Bölümünde 24 Haziran –
1 Temmuz 2013 tarihlerinde “Coğrafya Eğitiminde CBS’nin Kullanımı” başlıklı bir
eğitim programı organize edildi.
Sekiz gün süren programa Türkiye’nin farklı coğrafya bölümlerinden 20 akademisyen
katıldı. CBS’ye giriş niteliğinde organize edilen programda katılımcıların ArcGIS
10.1 yazılımını genel özellikleri ve temel araçları ile tanımaları hedeflenmiştir.
Tamamen uygulamalı olarak sunulan program sonunda katılımcılara katılım ve
başarılı olanlara ise başarı belgeleri dağıtılmıştır.
Aynı eğitim programının ikincisi 20 – 27 Ocak 2014 tarihlerinde coğrafya
öğretmenlerine yönelik olarak yine Fatih Üniversitesi’nde organize edilecektir.
Programla ilgili bilgi almak için ilgili web sayfasına müracaat edilebilir.
http://geography.fatih.edu.tr/?cbs_egitim
[başa dön]
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:7
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
PİRİ REİS (COĞRAFYACILAR İÇİN AKADEMİK AĞLAR, İŞBİRLİĞİ VE
GELİŞİM PROJESİ) SONA ERDİ
Piri Reis projesi on yıldan fazla süren tartışma, arayış ve beyin fırtınalarının
ürünüydü. Her şey Yılmaz Arı’nın 2000 yılında açtığı bir e-mail tartışma grubu ile
başladı. Grupta, akademik ortamlarda pek tartışılmayan ama oldukça önemli olan
akademik coğrafyanın yapısal sorunları yoğun bir şekilde tartışıldı. Özellikle
akademik formasyonunu yurt dışında almış veya akademik yaşamının bir bölümünü yurt
dışında geçirmiş olan coğrafyacılar, Türkiye’de akademik coğrafyanın ontolojik,
epistemolojik, yöntemsel pozisyonu ve kurumsal temsiliyet sorunlarını eleştirel
bir şekilde dile getirdiler. Bu eleştiriler yoğun bir tepki ile karşılaşsa da
akademik coğrafyanın bilgi üretme ve örgütlenme biçiminde önemli değişikliklerin
olması gerektiği fikri yaygın olarak kabul edildi. Gruptaki tartışmalar belli bir
süre sonra azalsa da tartışmalar, bu kez akademik platformlara taşındı.
Bu
sorunlar kongrelerde, dergi ve kitaplarda yazılan makalelerde dile getirilmeye ve
tartışılmaya başlandı. Piri Reis Projesi de tam bu esnada ortaya çıktı.
Bu
tartışmalarda
birkaç
sorun ön plana çıkıyordu:




Coğrafyacıların büyük
bir
örgütlenme
ve
kurumsal
temsil
sorunu var.
Coğrafyacıların
akademik sorunlarını ve değişim taleplerini rahat bir şekilde dile
getirecekleri nitelikli akademik platformlara büyük bir ihtiyaç var.
Coğrafyacıların
uzmanlık
alanlarına
uygun
spesifik
uzmanlık
alanı
dergilerine büyük bir ihtiyaç var.
Akademik coğrafyacıların entelektüel derinlikleri ve akademik dünyada
tanınırlıkları bakımından büyük önem taşıyan teori ve metodoloji alanında
ders kitapları dahil öğretim materyallerine ihtiyaç var.
Bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere ortaya çıkan Piri Reis projesi, daha önce Karl
Donert tarafından yürütülen Herodot projesinin bir Yenilik Transferi projesi
olarak transfer edilmesidir. Ancak Piri Reis, birebir Herodot projesinin
transferinden ziyade ona bir kısım yenilikler katarak transfer eden bir projedir.
Türkiye’nin 2013 yılını Piri Reis yılı olarak ilan etmesi, 2011 yılında yazılan
projenin isim (Piri Reis) seçiminin doğru bir karar olduğunu gösterdi. Bu saye de
Piri Reis’i Avrupa’da tanıtma olanağı da bulduk.
Doç. Dr. İlhan Kaya tarafından koordine edilen Piri Reis projesi, üç temel noktaya
odaklandı:
coğrafyacılar
arasında
akademik
ağlar
geliştirmek,
işbirliği
olanaklarını geliştirmek ve akademik gelişme sağlamak. Projenin faaliyetleri, bu
üç temel alandaki eksiklikleri tamamlamak üzere planlandı. Bu faaliyetler özetle
şunlardı:




Coğrafyanın kurumsal temsilini ve örgütlenmesini güçlendirmek için bir
çoğulcu ve içermeci profesyonel derneğin kurulması
Coğrafyacıların
rahatlıkla
bir
araya
geldikleri,
çalışmalarını
paylaştıkları, işbirliği olanakları buldukları ve sorumluluk aldıkları
düzenli kongreler düzenlemek
Yöntem ve teori konusunda gelişimi sağlayacak öğretim materyallerinin
geliştirilmesi ve ders kitaplarının yazılması
Spesifik alanlarda yayın yapan ve herkesin erişimine açık elektronik
dergilerin yayınlanması
İki yıl süren proje, bu faaliyetlerini büyük bir başarı ile sonuçlandı. Öncelikle
coğrafyacıların sağladığı büyük destek ve 80’nin üzerinde kişinin katılımı ile 10
Haziran 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde Coğrafyacılar Derneği kuruldu. Daha
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:8
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
sonra bir ulusal koordinasyon toplantısı yapılarak, derneğin temel hedefleri,
vizyonu ve çalışma biçimi iki günlük bir toplantıda farklı kurumlardan yaklaşık 30
civarında coğrafyacı ile tartışıldı ve bir yol haritası belirlendi. Dernek
şimdiden yaptığı uluslararası işbirlikleri, coğrafya adına yürüttüğü lobi
faaliyetleri, düzenlediği bilimsel etkinlikler ve yayınladığı eserler ile önemli
misyon eda etmektedir.
Ayrıca lisansüstü eğimini masaya yatıran bir lisansüstü eğitimi çalıştayı yapıldı.
Çalıştayda ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Türkiye’deki
lisansüstü eğitim hakkında bilgiler verildi ve tartışmalar yapıldı. Bu çalıştayın
bulguları daha sonra Nuri Yavan ve İlhan Kaya’nın editörlüğünde bir kitap
(International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography)
olarak basıldı. Karşılaştırmalı bir yaklaşım ile yazılan kitap, hem Türkiye’nin
durumunu ortaya koymakta hem de diğer ülke deneyimlerinden faydalanmanın değeri
üzerinde durmaktadır.
Projenin en önemli faaliyetlerinden biri ise yıllık kongrenin düzenlenmesiydi. Bu
kapsamda 19-21 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da Fatih Üniversitesi’nde Ali
Demirci’nin koordinatörlüğünde 300’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı
ile Türkiye tarihinin en geniş katılımcı kongresi düzenlendi. Kongrede 200’ün
üzerinde bildiri sunuldu. Kongre hem katılımcı sayısındaki büyüklüğü, hem program
zenginliği, hem ana konuşmacıları hem de dergi editörleri ve sosyal teori
panelleri ile büyük yankı uyandırdı. Bu yıl ikincisi yapılacak olan kongrenin ev
sahipliğini Muğla Üniversitesi yapacak.
Projenin diğer faaliyeti ise bir coğrafya araştırma yöntemi kitabının yazılması
idi. Yaklaşık 1,5 yıllık hummalı bir çalışmadan sonra kitap tamamlandı ve
yayınlandı. Prof. Dr. Yılmaz Arı’nın koordinatörlüğünde bir çalıştay ile kitabın
ana temaları, yaklaşımı ve kapsamı belirlendi. Farklı üniversitelerden alanında
yetkin sekiz yazarın katkı sağladığı kitabın editörlüğünü ise Prof. Dr. Yılmaz Arı
ve Doç. Dr. İlhan Kaya yaptı. Kitap, hem lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde
yöntem dersi alan öğrencilere hem de bu dersi okutanlara önemli bir kaynak olacak.
Projenin en önemli faaliyetlerinden biri ise uzmanlık alanlarına hitap eden
spesifik alan dergilerin yayınlanmasıydı. Projede Beşeri Coğrafya, Fiziki Coğrafya
ve Coğrafya Eğitimi üç ana uzmanlık alanı belirlendi ve dergiler için hazırlıklara
başlandı. Editörlüğünü Doç. Dr. Nuri Yavan’ın yaptığı Beşeri Coğrafya Dergisi ilk
sayısını yayınladı. İkinci sayının hazırlıkları da devam etmektedir. Aynı şekilde
Coğrafya Eğitimi Dergisi ve Fiziki Coğrafya Dergisi’nin yayın hazırlıkları yoğun
olarak devam etmektedir. Amaç, 4 Haziran 2014 tarihinde Muğla’da yapılacak olan
yıllık kongreye bu dergiler yetiştirmek.
Dergilerin coğrafyanın entelektüel
tartışma platformları olacağından ve disipline yön vereceğinden hiç bir kuşkumuz
yoktur.
Projenin Künyesi
Proje Adı: Piri Reis: Coğrafyacılar için Akademik Ağlar, İşbirliği ve Gelişim
Proje Koordinatörü: İlhan Kaya, Dicle Üniversitesi
Proje Ortakları: Karl Donert, Eurogeo; Yılmaz Arı, Balıkesir Üniversitesi; Nuri Yavan,
Ankara Üniversitesi; Ali Demirci, Fatih Üniversitesi; Danilea Schmeinck, University of
Cologne; Mihai Voda, Dimitrie Cantemir University
Proje Türü: Yenilik Transferi
Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği, Ulusal Ajans
Proje Dönemi: 1 Kasım 2011 - 1 Kasım 2013
Web Siteleri:
Piri Reis: http://pirireis.dicle.edu.tr/
Coğrafyacılar Derneği: http://www.cd.org.tr/
Yıllık Kongre: http://www.tcdyk.org/
[başa dön]
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:9
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
DERNEĞİMİZ YAYINI
KİTABI YAYINLANDI
OLARAK
“COĞRAFYA
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ”
Editörler: Yılmaz Arı ve İlhan Kaya
Yayıncı: Coğrafyacılar Derneği
Yayın Yılı ve Yeri: 2014, Balıkesir
Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli
özelliği,
sistematik
olması
ve
üretiminin
sıkı
prosedürlere bağlanmasıdır. Kapsamlı ve güvenli bilimsel
bilgi üretimi, sağlam prosedürler ve sistematik bir
metodoloji ile mümkün olabilir. Bir disiplinin gücü,
teorik temelleri, veri toplama, analiz ve yorumlama
yöntemlerinde saklıdır.
Türkiye’de coğrafya disiplininin en büyük eksiklerinden
biri yöntem konusundaki kaynak yetersizliğidir. Araştırma
yöntem ve teknikleri derslerini öğreten akademisyenlerin
böyle bir eser konusunda yoğun bir talebi vardı. Coğrafyacıların sıkça kullandığı
modern araştırma yöntem ve tekniklerinin, genç araştırmacılara öğretilmesinde
kullanılabilecek bir ders kitabına büyük bir ihtiyaç vardı.
Coğrafyacılar Derneği bu ihtiyaca cevap vermek üzere yaklaşık iki yıldır
sürdürdüğünü çalışmasını sonuçlandırdı ve önemli bir esere imza attı. Yılmaz Arı
ve İlhan Kaya’nın editörlüğünde, coğrafyanın farklı alanlarında ve ilgili alanın
araştırma tekniklerinde uzman, coğrafyacılar tarafından kaleme alınan Coğrafya
Araştırmalar Yöntemleri kitabı 2014 yılının başında yayınlandı.
Kitap, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere hitap edecek şekilde tasarlandı.
On dokuz bölümden oluşan kitap, araştırma-teori ilişkisi, araştırma tasarımı,
literatür taraması, nicel yöntemler, nitel yöntemler, örneklem seçimi, akademik
yazım ve raporlama, jeomorfolojide temel araştırmalar, radyometrik tarihleme
yöntemleri,
vejetasyon
coğrafyası
araştırma
yöntemleri,
yamaç
erozyonunu
belirlemede kullanılan yöntemler, uzaktan algılama, mekânsal istatistikler,
coğrafya bilgi sistemleri ve saha araştırması gibi bölümlerden oluşmaktadır.
Türkiye’de coğrafya alanında yazılan en kapsamlı eser olan bu kitabın,
coğrafya araştırmacısının kütüphanesinde bulunmasında büyük bir yarar vardır.
her
[başa dön]
BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ (BCD) YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Beşeri Coğrafya Dergisi (BCD), (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği’nin ana yayın
organı olup, 2013 yılından itibaren yılda iki sayı halinde elektronik ortamda
yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. BCD’nin ilk sayısı www.bcd.cd.org.tr
adresinde yayınlanmış olup, dergiye sözkonusu adresten ulaşmak mümkündür.
Beşeri Coğrafya Dergisi (Turkish Journal of Human Geography), Türkiye’de mevcut
akademik coğrafya dergilerinden tamamen farklı bir çizgi ve bilimsel perspektif
benimsemektedir. Bu bağlamda derginin editörü olan Doç. Dr. Nuri YAVAN BCD’nin
temel hedeflerini ve özelliklerini şöyle ifade etmektedir:
“BCD, Türk coğrafyasında son yıllarda ortaya çıkan paradigmasal dönüşüm
sürecinin motoru olmak; tek değil, çok paradigmalı bir beşeri coğrafya
yaratmak; Beşeri coğrafyayı Batı standartlarında çağdaş, eleştirel gerçek
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:10
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
bir sosyal bilim dalı olarak inşa etmek; mekanı fiziksel mekan değil,
toplumsal mekan olarak okumak; sadece makale değil, disiplini geliştiren ve
canlı tutan görüş, yorum, eleştiri ve perspektif türü yazılar yayınlamak;
kitap değerlendirmesini disipline geri getirmek; sadece coğrafyacılara
değil, tüm mekan/sosyal bilimcilere hitap eden bir beşeri coğrafya dergisi
ve komünitesi yaratmak; Kendi içine kapanan ve okul coğrafyasına odaklanan
bir bilim alanı değil, sosyal bilimlere ve topluma odaklanan bir bilim dalı
yaratmak”.
Beşeri Coğrafya Dergisi’nin, amacı, beşeri ve ekonomik coğrafya alanında
uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayımlayarak sosyal
bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda BCD, ağırlıklı olarak
ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve çevresel konuları ele alan sosyomekansal perspektife sahip bilimsel araştırmalar üzerine odaklanmaktadır. BCD,
meselelere eleştirel bir bakış açısı getirmeye özen göstererek, tarihsel özellikle
de güncel konularda özgün, eleştirel, yorumlamalı ve çözümlemeli yönelime sahip
çalışmalar ve değerlendirmeler için açık bir tartışma zemini oluşturmayı
hedeflemektedir.
Beşeri Coğrafya Dergisi, sadece tematik ve ampirik
orijinal “araştırma makaleleri”ne değil; aynı
zamanda teorik ve metodolojik içeriğe sahip
doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından
hazırlanan “değerlendirme makaleleri”ne; felsefi
bir perspektifi olan veya güncel bir kavram,
kuram,
konu
veya
çalışmanın
tartışıldığı,
eleştirildiği
yada
açıklandığı
“tartışma/yorum/kritik makalelerine/notlarına” ve
bilimsel alana katkı niteliğindeki “çeviriler” ile
“kitap
değerlendirmeleri”ne
yer
veren
bir
dergidir.
Beşeri
Coğrafya
Dergisi,
esas
olarak
coğrafya/mekan
alanında
yapılan
özgün
araştırma/değerlendirme
makalelerini
yayınlar.
Ancak BCD’nin kapsamı, sadece coğrafya disiplini
ile sınırlı değildir. BCD, insan/toplum, yer,
mekan ve bölgeyi odak noktasına olarak şehir ve
bölge planlama, iktisat, sosyoloji, kamu yönetimi
ve
siyaset
bilimi,
uluslararası
ilişkiler,
etnografya
ve
kültürel
çalışmalar
gibi
disiplinlerarası sosyal ve beşeri bilimler alanına
hitap
etmekte
ve
bu
alanlardan
yapılacak
cesaretlendirmektedir.
katkıları
özellikle
Bilindiği gibi bir derginin kalitesini belirleyen en önemli şeylerden biri, o
derginin bakış açısı ve vizyonunu oluşturan danışma kurulundaki seçkin
akademisyenlerin varlığı ile aynı zamanda orada yayınlanan makalelerin iyi ve sıkı
bir hakemlik sürecinden geçmesidir. Bu bağlamda BCD, gerek ulusal, gerekse
uluslararası seçkin akademisyenlerden oluşan danışma kurulu üyeleri ve onların
görüş, eleştiri ve katkıları doğrultusunda vizyonunu ve politikasını oluşturmakta
ve yayın kalitesini sürdürmektedir. Bu bağlamda Beşeri Coğrafya Dergisi ’nde
yayınlanan makalelerin değerlendirilmesinde akademik nitelik ve bilimsel kalite en
önemli ölçütlerdir. Bu bağlamda BCD’ye gönderilen yazıların özgün, iddialı ve
mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenmektedir. Bu nedenle Sonuçları
önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri ile sadece durum
tespitine dayanan yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.
Beşeri Coğrafya Dergisi’nin, ilk sayısı, Türk Coğrafyasının geçmişi, bugünü ve
geleceği üzerine odaklanarak, disiplinin tarihsel gelişimi ve düşünce gelenekleri
üzerine odaklanmaktadır. Dergi’nin ilk sayısında yer alan diğer makale ve
çalışmalar aşağıda yer almaktadır. BCD’nin 2. sayısının da tüm hazırlıkları
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:11
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
tamamlanmış olup, derginin ikinci sayısına Nisan ayı sonunda www.bcd.cd.org.tr
adresinden ulaşmak mümkün olacaktır. Bu vesile ile Beşeri Coğrafya Dergisi’nin 2014
Haziran ayında çıkacak olan 3. sayısı için yazı, makale, yorum, kritik ve kitap
değerlendirmesi göndermek isteyen meslektaşlarımız yazılarını www.bcd.cd.org.tr
adresi
üzerinden
veya
editörün
[email protected]
adresi
üzerinden
gönderebilirler.
[başa dön]
CBS ÇALIŞTAYI İZMİR’DE YAPILDI
(Türkiye)
Coğrafyacılar
Derneği
ve
Ege
Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nün ortaklaşa
düzenlediği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
çalıştayı 31 Ocak 2014 Cuma günü Ege
Üniversitesi, Coğrafya Bölümü'nde yapıldı.
Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof. Dr.
Yılmaz ARI ve Ege Üniversitesi, Coğrafya
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kirami ÖLGEN’in
koordine
ettiği
çalıştayın
amacı
Türk
Üniversitelerinde
CBS
eğitimi
için
standartlar
geliştirilmesiydi
Çalıştayda
Türkiye’de CBS ve Diğer Coğrafi Bilgi
teknolojileri öğretiminin durumu ve sorunları
eleştirel bir yaklaşımla ele alındı.
Üç
farklı alanda yapılan çalışmalar, müfredat geliştirme ve yeterlilikler, laboratuar
altyapıları ve yayınlar konularına odaklandı.
Türkiye Coğrafyacılar Derneği ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü CBS Çalıştayı
katılımcıları şunlardır:
Katılımcı ismi
Prof. Dr. Yılmaz ARI
Doç. Dr. Şermin TAĞIL
Doç. Dr. Kirami ÖLGEN
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Öğ. Gör. Dr. Rüya BAYAR
Doç. Dr. Ali DEMİRCİ
Doç. Dr. Ahmet KARABURUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER
Yrd. Doç. Dr. Akif KARATEPE
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Reşat GEÇEN
Doç. Dr. Murat KARABULUT
Kurumu
Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
K. Sütçü İmam Üniversitesi
Oldukça verimli geçen çalıştay sonunda hem üniversitelerdeki CBS eğitiminin
kalitesi yükseltecek hem de kamuoyunun CBS operatörü ve uzmanlarında aradığı
şartları sağlayacak yeni bir müfredat önerisi geliştirildi. Ayrıca istenen
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:12
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
yeterlilikleri sağlamada önemli bir araç olan laboratuarlar için yazılım, donanım
ve veri standartları geliştirildi. Ayrıca CBS konusundaki akademik yayın
problemleri hakkında bir rapor kabul edildi.
Her üç konuda da geliştirilen
öneriler raporlaştırılarak coğrafya bölümleri, ilgililer ve kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
[başa dön]
KONGRE VE KONFERANS DUYURULARI
ADI
YERİ
TARİHLER DETAYLI BİLGİ ADRESİ
TCDYK 2014
Muğla Sıtkı 4-6
Koçman
Haziran
Üniversitesi 2014
IGU Regional
Conference
Kraków,
Poland
18-22
August
2014
EUROGEO 2014
Conference
Valletta,
Malta
16-17
http://www.eurogeography.eu/conference/2014May 2014 malta/Malta%20Conference%20leaflet.pdf
AAG Annual Meeting
8-12
Tampa,
April
Florida, USA
2014
Esri International
User Conference
San Diego,
CA, USA
14-18
July
2014
http://www.tcdyk.org/
http://www.igu2014.org/index.php
http://www.aag.org/cs/annualmeeting
http://www.esri.com/events/user-conference
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:13
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
COĞRAFYACILARDAN HABERLER
ADI SOYADI
Barış Taş
M. Emin Sönmez
Ahmet Atasoy
Bayram Çetin
Ahmet Karaburun
Fikret Tuna
Hakan Koç
Yavuz Akbaş
Prof. Dr. Barış
Mater
Prof. Dr. Mesut
Elibüyük
Prof. Dr. İlhan
Kayan
ÜNİVERSİTESİ
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Mustafa Kemal
üniversitesi
Mustafa Kemal
üniversitesi
Fatih
Üniversitesi
Fatih
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Karadeniz
Teknik Ünv.
İstanbul
Üniversitesi
Ankara
Üniversitesi
Ege
Üniversitesi
BÖLÜMÜ
AÇIKLAMA
Coğrafya
Coğrafya
Coğrafya
Coğrafya
Coğrafya
DOÇENT ÜNVANI ALMIŞLARDIR.
KENDİLERİNİ TEBRİK EDERİZ.
Coğrafya
Coğr. Öğrt.
Coğr. Öğrt.
Coğrafya
Coğrafya
Coğrafya
EMEKLİ OLMUŞLARDIR.
COĞRAFYA BİLİMİNE KATKILARINDAN DOLAYI
TEKRAR TEŞEKKÜR EDER,
EMEKLİLİK GÜNLERİNİ SAĞLIKLI VE
HUZURLU GEÇİRMELERİNİ DİLERİZ.
[başa dön]
YENİ ÇIKAN BAZI KİTAPLAR
KİTAP ADI
YAZAR(LAR)
YAYINEVİ
Afetler Coğrafyası
Bir Ekonomik Coğrafya Araştırması
- Dinar İlçesi
Ramazan Özey
Coğrafya'ya Davet
Osman Gümüşçü
Aktif Yayınevi
Fakülte
Yayınları
Yeditepe
Yayınevi
Fenomen
Yayıncılık
Mkm Yayınları
Çerkeş İlçesinin Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Demografi Yazıları
Doğa Bilimleri Sözlüğü
Doğal Kaynaklar
Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi
Coğrafya
Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi
ve Öğretimi
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Genel Coğrafya
Kadir Temurçin
Şaban Çelikoğlu
Emin Atasoy
İbrahim Atalay
Hayati Doğanay, Namık
Tanfer Altaş
Meta Basım
Ramazan Özey
Aktif Yayınevi
Pegem Yayınevi
Ramazan Özey, Murat Ateş,
Pegem Yayınevi
Yusuf Kılınç
Hayati Doğanay, Ünal
Pegem Yayınevi
Özdemir, İ. Fevzi Şahin
Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat
Pegem Yayınevi
Koca
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:14
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
Genel Ortam Kirlenmesi
İskender Dölek, Hamza
Akengin
Emrullah Güney
Jeomorfoloji ve insan
Barış Taş, Tevfik Erkal
Genel Fiziki Coğrafya
Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası
Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası
Modern Yöntem ve Tekniklerle
Coğrafya Öğretimi
Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri
Analizi
Şehir Coğrafyası
The Science and Education at the
Beginning of the 21 st Century in
Turkey
Türkiye Kültür Turizmi
Türkiye Turizm Coğrafyası ve Dünya
Kültürel Mirası
İbrahim Güner, Mustafa
Ertürk
İbrahim Atalay
Hüseyin Kaya, Akif
Karatepe, Adem Özder
Murat Çinko, E. Serra Yurtk
oru, Beril Durmuş
Alpaslan Aliağaoğlu, Abdull
ah Uğur
Aleksandır Drujinin,
Zdravka Kostova, İgor
Sharuho, Emin Atasoy
(Editörler)
Suna Doğaner
Fazıl Şenol
Türkiye'nin Beş Bin Yılı
Osman Gümüşçü
Uygulamalı Klimatoloji
21. Yüzyılda Değişen Yaklaşımlar
ve Yükseköğretimde Coğrafya
Eğitimi
İbrahim Atalay
Ramazan Özey, Fikret Tuna,
Nurettin Bilgen
Pegem Yayınevi
Nobel Yayıncılık
Yeditepe
Yayınevi
Nobel Yayıncılık
Meta Basım
Pegem Yayınevi
Beta Basım Evi
Nobel Yayıncılık
St. Kliment
Ohridski
University Press
Doğu Kitabevi
Detay Yayıncılık
Yeditepe
Yayınevi
Meta Basım
Pegem Yayınevi
[başa dön]
THE FIRST ANNUAL CONGRESS OF THE TURKISH ASSOCIATION OF
GEOGRAPHERS WAS HELD IN ISTANBUL
The first annual meeting of the Turkish Association of Geographers was held
between 19 and 21 June, 2013 at Fatih University in Istanbul. The meeting was the
largest geography meeting ever in Turkey with over 200 presentations, two panels,
and specialty group meetings. 204 presentations were organized in 51 sessions and
8 parallel sessions were run. Two panels were organized: ‘Editors panel’ hosted 6
editors of geography journals in Turkey and ‘Social Theory and Geography’ panel
hosted experts from different universities and disciplines. Although there was no
international call for participation, over 30 international geographers attended
the event. Overall 350 people registered for the conference which is an
extraordinary success for the first meeting.
There were three invited speakers. Prof. İlhan Tekeli from Middle East Technical
University spoke about the need for historical geography with an idiographic
character for regional planning. The President of European Association of
Geographers, Karl Donert delivered a speech on networking and the roles of
associations. Prof. Dr. Jean-François Perouse who is the director of the French
Anatolian Research Institute in Istanbul gave a talk on the geographical problems
of the city of Istanbul. The president of the Turkish Association of Geographers,
Prof. Dr. Yilmaz Arı delivered the first presidential address and stressed the
current problems of Turkish geography and expressed his opinions as to how to deal
with these problems.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:15
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
In the closing ceremony it was decided that the next meeting of the Turkish
Association of Geographers would be held in Mugla between 4-7 June 2014, with
international participation.
A ONE-DAY WORKSHOP WAS HELD IN SABANCI UNIVERSITY
A one-day workshop was held in Sabancı University, Istanbul Policy Center in
Istanbul dealing with German and Turkish Geography. Titled Development and Trends
in Turkish and German Geography -Aims, Tasks and Fields of Research in a Modern
Spatial Science the workshop brought together geographers from universities of
İstanbul, Ankara, Atatürk, Ege, Bilecik Şeyh Edebali, Muğla Sıtkı Koçman and
Giresun. The workshop was organized by the Mercator senior scientist Prof. Dr.
Klaus Kreiser and geographer Prof. Dr. Ernst Struck who is known for his studies
on Turkey.
In his opening speech Prof. Dr. Klaus Kreiser gave historical account of German
explorers of Turkey and he cited the contribution of German-educated Turkish
geographers. Then Prof. Dr. Ernst Struck talked about historical development of
geography in Germany. He stressed that German Geography was in the shape of
traditional regional geography until the end of 1960s and at that time especially
student-driven new movement made a ‘violent accusation’ to the traditional
geographers and pushed for a change. As a result German geography has developed in
a multiple direction and today it is considered to be a problem-oriented spatial
science.
In the afternoon section, representatives of Turkish universities presented the
education and research activities of their universities.
The president of the Turkish Association of Geographers, Prof. Dr. Yılmaz Arı
delivered a speech titled Turkish Association of Geographers: Purpose and
Prospect. In his speech Prof. Arı described the conditions that necessitated the
establishment of the association and gave a detailed account of the activities and
future plans of the association. Dr. Arı explained the theoretical and
methodological shortcomings of Turkish geography and mentioned that the turmoil
that German geography went through in 1960s has just started only after 2000’s in
Turkey and like in Germany, the pressure for change comes from English-speaking
world.
At the end of the workshop, possible collaboration areas were stressed by Prof.
Kreiser.
INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH ASSOCIATION OF
GEOGRAPHERS WILL BE ORGANIZED AT MUGLA SITKI KOCMAN
UNIVERSITY ON JUNE 4-6, 2014.
We are pleased to invite all geographers and geography lovers to the International
Congress of the Turkish Association of Geographers which will be organized at
Muğla Sıtkı Koçman University in Muğla, Turkey on June 4-6, 2014. Although the
congress has the theme "Environment and Life in the Mediterranean" the congress is
open to all fields of geography and we are delighted to invite colleagues from all
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:16
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
diverse interests in geography to
this important event. The deadline
for
abstract
submission
and
registration is February 28, 2014 for
those who would like to present
papers or posters. All the details of
the congress are available from the
congress
website.
http://www.tcdyk.org
THIS YEAR’S KEYNOTE SPEAKERS AT THE ANNUAL MEETING OF TURKISH
ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS ARE PROF. ILBER ORTAYLI AND PROF.
BARNEY WARF FROM THE UNIVERSITY OF KANSAS
Prof. ORTAYLI was born in 1947. Attended to the Austrian Middle School in İstanbul
and graduated from Ankara Atatürk High School. Later he received a B.A degree from
the Department of History from Ankara University. He received his masters degree
from Chicago University under the supervision of Prof. Dr. Halil İNALCIK. He then
finished his Ph.D . Studies in Ankara University. He now Works at the Faculty of
Law in Galatasaray University in Istanbul. Specialized on the Ottoman history,
Prof. ORTAYLI believes that geographic knowledge is essential to comprehend other
social sciences.
Barney Warf is a professor of Geography at the University of Kansas. His research
and teaching interests lie within the broad domain of human geography. Much of
his research concerns producer services and telecommunications.
His work
straddles contemporary political economy and social theory on the one hand and
traditional quantitative, empirical approaches on the other.
He has studied a range of topics that fall under the umbrella of globalization,
including New York as a global city, fiber optics, the satellite industry,
offshore banking, international producer services, and the geographies of the
Internet. He has also written on military spending, voting technologies, the U.S.
electoral college, and religious diversity. He has authored, co-authored, or coedited seven books, two encyclopedias, 35 book chapters and roughly 110 refereed
journal articles.
Currently, he serves as editor of The Professional Geographer, co-editor of Growth
and Change, co-book review editor for Dialogues in Human Geography, Editor-inChief for geography for Oxford Bibliographies Online, and edits a series of
geography texts for Rowman and Littlefield publishers.
His teaching interests
include urban and economic geography, the history of geographic thought,
globalization, and contemporary social theory.
AN ANNOUNCEMENT ABOUT THE EMPLOYABILITY OF GEOGRAPHY
GRADUATES IN PUBLIC INSTITUTIONS
Some of the news appeared in the social media in the last few days mentioned that
public institutions in Turkey will not accept geography graduates as GIS operator
and GIS expert due to their lack of GIS skills and experiences. The Turkish
Association of Geographers has issued a press release on December 1st, 2013 to
indicate why geography graduates should be employed at public institutions with
their GIS skills and experiences. As our Association was informed later on,
General Directorate of GIS in the Ministry of Environment and Urbanization does
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:17
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
not have any intention to prevent geography graduates from being employed as GIS
operator and experts in public institutions.
The press release of the Association can be seen from this link (only in Turkish)
http://www.cd.org.tr/fc_images/file/Duyuru_1.pdf
TÜBİTAK GIS TRAINING PROGRAM ORGANIZED FOR GEOGRAPHERS
A GIS training program titled “The Use of GIS in Geography Education” was
organized for geographers at Fatih University between June 24 and July 4, 2013 as
a TÜBİTAK 4005 project. The program lasted for eight days and 20 geographers
participated in the event from different geography departments across Turkey. The
program which was organized as an introduction to GIS aimed at providing
participants with fundamental GIS skills and experiences with ArcGIS 10.1.
Participants were given certificates of attendance and achievement at the end of
the program. The same program is going to be organized again at Fatih University
on January 20-27, 2014 for geography teachers. Details of the program can be seen
from the related webpage: http://geography.fatih.edu.tr/?cbs_egitim
PIRI REIS (NETWORK, COLLABORATION AND DEVELOPMENT FOR
GEOGRAPHERS) PROJECT ENDS
The Piri Reis project was an outcome of over ten years of debates, discussions and
brainstorming among Turkish geographers. Everything started with an e-mail
discussion group opened by Yılmaz Arı in 2000. In the group, the things not
discussed in the academic platforms began to be discussed. The structural problems
in the academic geography, issues of institutional representation, ontological and
epistemological questions in the production of geographical knowledge were main
topics of discussion. The discussions and debates showed that the knowledge
production processes and institutional representation and organization were main
issues of academic geography in Turkey. Although the discussions slowed down after
a while, the issues began to be debated in the academic platforms such as meetings
and academic writings.
Several important issues, which became the main problems the Piri Reis Project
addressed, were raised in these debates and discussions:




Geographers
in
Turkey
lack
an
institutional
organization
and
representation.
Geographers urgently need academic platforms to discuss their problems and
voice the need for change.
There is a strong need for specific journals specialized in particular
areas of geography.
There is a strong need for teaching and learning materials for teaching
theory and methodology in Geography.
The Piri Reis project came to life to respond to these demands. It transferred
Karl Donert’s Herodot project as a Transfer of Innovation project. However, Piri
Reis not only transferred Heredot project, but also added new innovations to it.
The choice of Piri Reis as the project name in 2011 was a good decision as Turkish
government declared 2013 as Piri Reis year. So all the context helped to introduce
Piri Reis, the Turkish geographer and cartographer, in Europe and Turkey.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:18
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
The project coordinated by Dr. İlhan Kaya of Dicle University focuses on three
main areas: developing academic networks, facilitating academic collaboration and
creating development opportunities and platforms for geographers. The project
activities planned to fulfill these needs were:




Establishment of a pluralist and inclusive professional organization
Organizing regular conferences and other scientific activities where
geographers could easily meet, collaborate and share responsibilities
Developing and producing teaching materials in the areas of theory and
methodology
Publishing free access electronic journals specialized in the specific
areas of geography
The two-year project was a great success. First of all, with the support of more
than 80 geographers, a new geographical association was founded at Ankara
University on June 10, 2012. Later a national coordination meeting was organized
with the participation of more than 30 geographers from different institutions to
discuss the aims, vision and work plan of the association. The association with
its international links, its lobbying for geography, its scientific activities
organized and its publications has already played in important role in Turkish
geography.
In addition, a workshop on graduate education and training in geography was
organized to discuss different countries experiences with papers on the US, UK,
Germany, Australia, Sweden, Romania and Turkey. The findings of the workshop were
later edited and published by Nuri Yavan and İlhan Kaya in a book titled
International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography.
The book looks at the issue of graduate education and training from an
international perspective, lays out the position of Turkish academic geography and
provides insights about what we could learn from these experiences.
Another important activity of the project was to organize conferences. Dr. Ali
Demirci of Fatih University coordinated and hosted the first conference in
Istanbul between June 19 and 21, 2013. More than 300 people participated and more
than 200 papers were presented by national and international participants. The
conference with its participation rate, rich program, keynote speakers, panels of
journal editors and social theory scholars was a great success. The second
conference is going to be hosted by Mugla University in June 2014.
Moreover, we planned to write a research methods book in the project. After one
and half years of hard work, the book has been just completed and published. Dr.
Yılmaz Arı organized a workshop in Balikesir to determine the scope, themes, and
the approach of the book. Eight scholars from different institutions contributed
the book. The book was edited by Yılmaz Arı and İlhan Kaya and published as a
project result. The book is an important teaching and learning source for those
interested in research methods in geography.
Finally, the publication of specialized in specific areas of academic geography
was another project activity. Human Geography, Physical Geography and Geography
Education were areas chosen for these publications. The Journal of Human Geography
edited by Nuri Yavan published its first issue. The second issue already planned.
The Journal of Geography Education and the Journal of Physical Geography are being
prepared for publication. We hope to have the first issues of these journals by
the annual conference on June 4, 2014 in Mugla. We hope that these journals become
the platforms for the intellectual discussions in the discipline of geography.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:19
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
Project Info
The Name of the Project: Piri Reis: Network, Collaboration and Development for
Geographers
Project Coordinator: İlhan Kaya, Dicle University
Project Partners: Karl Donert, Eurogeo; Yılmaz Arı, Balıkesir University; Nuri
Yavan, Ankara University; Ali Demirci, Fatih University; Danilea Schmeinck,
University of Cologne; Mihai Voda, Dimitrie Cantemir University
Project Type: Leonardo Transfer of Innovation
Funding Institution: European Union, Turkish National Agency
Project Period: November 1, 2011 – November 1, 2013
Project Websites:
Piri Reis: http://pirireis.dicle.edu.tr/
Coğrafyacılar Derneği (Assoc): http://www.cd.org.tr/
Annual Meeting: http://www.tcdyk.org/
GIS WORKSHOP WAS HELD IN IZMİR
A workshop on GIS related issues was organized in İzmir on January 31st, 2014 by
the Turkish Association of Geographers and the Department of Geography at Ege
University.
Organized by the president of the The Turkish Association of
Geographers, Dr. Yılmaz ARI and Dr. Kirami ÖLGEN from Ege University the workshop
aimed at developing new standards for GIS education in Turkish Universities. The
status and problems of GIS education were discussed with a critical perspective.
The studies focused on three different areas: the GIS curriculum and learning
outcomes, the laboratory infrastructure and problems with GIS publications.
Participants of GIS Workshop:
Name
Prof. Dr. Yılmaz ARI
Assoc. Prof. Dr. Şermin TAĞIL
Assoc. Prof. Dr. Kirami ÖLGEN
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Assoc. Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Lec. Dr. Rüya BAYAR
Assoc. Prof. Dr. Ali DEMİRCİ
Assoc. Prof. Dr. Ahmet KARABURUN
Assist. Prof. Dr. Mehmet Fatih DÖKER
Assist. Prof. Dr. Akif KARATEPE
Assoc. Prof. Dr. Ünal YILDIRIM
Assist. Prof. Dr. Reşat GEÇEN
Assoc. Prof. Dr. Murat KARABULUT
Institution
Balıkesir University
Balıkesir University
Ege University
İstanbul University
İstanbul University
Ankara University
Fatih University
Fatih University
Sakarya University
Sakarya University
Afyon Kocatepe University
Mustafa Kemal University
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Fruitful discussions were held on the topic. As a result a new curriculum was
developed. The hardware, software and data standards were developed for an ideal
GIS laboratory and a report on publication problems was prepared. The results of
the workshop will be communicated to the geography departments and related parties
by the Turkish Association of Geographers.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:20
COĞRAFYACILAR DERNEĞİ BÜLTENİ
BÜLTEN HAKKINDA
“Bülten”, Coğrafyacılar Derneği tarafından,
coğrafyanın çok farklı alanlarında Türkiye ve yurtdışında yaşanan gelişmeleri,
yenilikleri, araştırma ve fırsatları
üyelerine duyurma amacıyla yayınlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda,
“Bülten” üyelerinden gelecek her türlü bilgi ve habere (proje, kitap vb.
duyurular) açıktır.
Sonraki bültende yayınlanmasını istediğiniz her türlü haberi,
varsa fotoğraf eki ile birlikte,
[email protected] adresine göndermeniz yeterlidir.
Sayı: 1, Yayın Tarihi: 10.03.2014,
İnternet Adresi: http://www.cd.org.tr/?bulten
Web sitesine ulaşmak için
aşağıdaki karekodu telefonunuza okutunuz.
SAYI:1 | MART 2014 | SAYFA:21
Download

Derneğin ilk bülteni için lütfen bu linke tıklayınız.