Akreditovaná instituce MV ČR
Akreditované semináře MV ČR – Akreditované semináře MPSV ČR
KATALOG SEMINÁŘŮ
KVĚTEN-ČERVEN 2015
www.profesim.cz
FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ
Chcete, aby pro Vás bylo školení cenově výhodnější a současně jste kvalitně
vzdělávali zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář:
- přímo ve Vaší organizaci
- na místě Vámi určeném
- nebo školicí prostory zajistíme ve Vaší blízkosti.
Můžete se domluvit i s jinou organizací v okolí a uspořádáme pro Vás společné
školení.
Jak postupovat? Sdělte nám základní údaje a e-mailem obdržíte zpracovanou
nezávaznou cenovou nabídku.
Při výběru Vám může pomoci nejžádanější přehled témat zakázkových seminářů:
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Úprava dokumentů (revize normy)
Nový občanský zákoník – základní pojmy a změny
Nový občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Úvod do problematiky sociálních dávek
Úspěšná komunikace
Konflikty a jejich zvládání
Asertivita – neříkejte ano, když chcete říci ne
Jaké základní údaje zaslat:

téma semináře

požadovaný měsíc konání

předpokládaný počet účastníků
Kontaktujte nás:

e-mailem: [email protected]

telefonicky: 725 593 053
Těšíme se na spolupráci s Vámi při zajišťování zakázkových školení.
www.profesim.cz
2
ČEŠTINA NENÍ DŘINA – PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN
PRO ÚŘEDNÍKY
15096 v. s.
Přednáší Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
Lektorka, absolvovala doktorský studijní program Pedagogika se zaměřením na
český jazyk, pracovala jako vedoucí Referátu celoživotního vzdělávání na Rektorátu
Univerzity Palackého v Olomouci, působila jako koordinátorka podpůrných
vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky.
Termín: pondělí 11. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Úvod do problematiky.
 Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla
českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje.
 Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a
nejčastější prohřešky proti spisovné normě.
 Čeština v úřední korespondenci: dovednosti stylizovat úřední písemnosti a
e-maily, zásady pro psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a
číslic.
 Grafické prostředky: písmo, členění textu, označování částí textu, tvorba
tabulky.
 Úřední korespondence z hlediska formální a grafické úpravy: úprava
písemností v praxi podle aktuální normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů
zpracovaných textovými procesory (účinná od 1. srpna 2014) – struktura
obchodního a úředního dopisu včetně elektronické komunikace.
www.profesim.cz
3
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
15067 v. s.
Přednáší Ing. Ivana Grunerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor odvolání a správních činností
nepojistných dávek.
Termín: čtvrtek 14. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Hotel Flora, Krapkova 34, salonek v přízemí
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR a MV ČR
Program:
 Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na
péči.
 Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.
 Podmínky vzniku nároku na dávku.
 Pečující osoby.
 Stanovení stupně závislosti.
 Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.
 Specifika řízení o dávce.
 Přechod nároku na dávku.
 Přeplatky.
 Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby.
 Diskuse.
www.profesim.cz
4
NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
A ZÁKON O OBALECH
15075 v. s.
Přednáší Ing. Marie Boehmová
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy Brno.
Termín: pátek 15. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění
zákona o odpadech (změny zákona platné od r. 2014 a 2015). Zařazování odpadů.
Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a
fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců a
povinnosti provozovatelů zařízení při nakládání s odpady (upozornění
na nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe). Nové povinnosti při nakládání
s autovraky a elektroodpady. Nové povinnosti při zpětném odběru pneumatik.
Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Novely vyhlášek v oblasti nakládání s odpady.
Sankční řízení. Přestupkové řízení. Diskuse.
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Právní předpisy
pro nakládání s obaly – (současně platná legislativa). Povinnosti výrobců, dovozců a
distributorů. Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu
z obalů a jak zajistit plnění těchto povinností. Na koho se vztahuje povinnost podat
návrh na zápis do seznamu osob. Evidence obalů, ohlašovací povinnost. Spolupráce
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Sankční řízení – přísnější postihy
správních deliktů. Diskuse.
Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové
hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti
odpadového hospodářství. Při kontrolách odpadového hospodářství u původců
odpadů a provozovatelů zařízení k nakládání s odpady se správní orgány stále
setkávají s nedostatky, které se týkají oblasti odpadového hospodářství, a to
především s neznalostí právních předpisů, jejichž důsledkem je protiprávní jednání
a následné ukládání pokut.
www.profesim.cz
5
ZÁTĚŽ A STRES
15078 v. s.
Přednáší Mgr. et Mgr. František Zakopal
Psycholog, lektor osobního rozvoje, jedná se o erudovaného lektora, který má
dlouhodobé zkušenosti s přípravou osob vysílaných do krizových oblastí,
terapeutickou prací s osobami v režimu zvýšené zátěže a zejména přednáškami
zaměřenými do oblasti prevence proti stresu.
Termín: pondělí 18. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Zátěž a stres – definování stresorů a nácvik technik pro zvládání zátěže.
Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny
a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob.
Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován na získání dovedností
a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu.
Podstatnou součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik.
Doplňkový prvek programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění
individuální úrovně stresu a syndromu vyhoření.
 Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců veřejné správy a dalších osob a
preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu
vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností
cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik
tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zátěži
kladené na lidský organismus v důsledku pracovního procesu.
 Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů, ale lze je využít i
k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
www.profesim.cz
6
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
15100 v. s.
Přednáší Mgr. Lenka Vrzalová
Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor řízení územních orgánů.
Termín: pondělí 18. května 2015, 9.00-14.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:









Materiální publicita katastru nemovitostí.
Stavba jako součást pozemku.
Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy jednotek.
Nový typ nemovitosti – právo stavby.
Přídatné spoluvlastnictví.
Evidence údaje o pořadí práv a dispozice s pořadím.
Nová věcná a obligační práva zapisovaná do katastru nemovitostí.
Nové poznámky.
Diskuse, dotazy.
Dotazy můžete zasílat předem na e-mail: [email protected],
zodpovězeny paní lektorkou na semináři.
budou
www.profesim.cz
7
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
č. 13/1997 Sb.,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
15080 v. s.
Přednáší Mgr. Andrea Tetourová
Krajský úřad Jihočeského kraje, vedoucí oddělení územní samosprávy a státní
správy v dopravě.
Termín: čtvrtek 21. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků
při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a
správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.
 Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. Pozemní
komunikace jako stavba. Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace
do kategorie místní komunikace - praktická aplikace.
 Místní komunikace - jejich vznik, evidence, vlastnictví a práva a povinnosti
jejich vlastníků, právní spory spojené s místními komunikacemi.
 Místní komunikace – řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní
komunikace, vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.
 Účelové komunikace - jejich právní status, vznik, evidence, vlastnictví a práva
a povinnosti jejich vlastníků.
 Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.
 Ochrana pokojného stavu.
 Výkon státního odborného dozoru.
 Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. Postup při
projednávání přestupků a jiných správních deliktů - aplikace zákona
o přestupcích a správního řádu. Specifika dokazování. Formální náležitosti
rozhodnutí. Materiální stránka rozhodnutí. Zkušenosti ze soudního
přezkumu. Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku - praktická aplikace.
Judikatura.
www.profesim.cz
8
ÚVOD DO PREVENCE STRESU A SYNDROMU
VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
15082 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále
Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi
a koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: pondělí 25. května 2015, 9.00-15.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
 Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách. Osobnost
člověka. Stres - vznik, fáze, stresory v sociální oblasti. Temperament - typy. Moje
stresory - vnitřní. Sebeuvědomění - v čem mám silné stránky, v čem rezervy.
Můžeme něco dělat jinak? Vnější stresory - nápor v práci pracovníka v sociálních
službách. Eustres, distres - situace - výhody, nevýhody.
 Syndrom vyhoření a relaxace. Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona.
Princip autogenního tréninku. Syndrom vyhoření - vznik, fáze, situace.
Využívání technik v sociálních službách. Míra ohrožení syndromem vyhoření
v sociálních službách.
Seminář je zaměřen na předání informací týkajících se stresu a syndromu
vyhoření, vyskytující se v pomáhajících profesích v sociální oblasti. Součástí je i
ukázka relaxačních technik, které lze využít v pracovním i osobním životě.
Techniky jsou krátké, využitelné pracovníky v sociálních službách. Obsah je
zaměřen také na téma syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách jak vzniká, jaká je míra ohrožení a hlavně jak syndromu vyhoření předcházet.
www.profesim.cz
9
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – ZÁKLADNÍ ZMĚNY
A POJMY
15083 v. s.
Přednáší JUDr. Eva Dobrovolná
Vyučuje občanské právo na Masarykově univerzitě v Brně, v praxi pracuje jako
asistentka soudce Nejvyššího soudu, pravidelně publikuje a účastní se konferencí
v oboru občanského práva.
Termín: čtvrtek 28. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy a změnami, které
přináší nový občanský zákoník.
Obecný úvod – zásadní změny v pojmosloví a zásadách občanského práva. Osoby –
změny v pojetí a právní úpravě osob fyzických a právnických včetně ochrany
osobnosti. Věci – pojetí věci v právním smyslu, rozdělení věcí, stavba jako součást
pozemku. Právní skutečnosti – zejména právní jednání a jeho následky, právní
události, promlčení. Absolutní majetková práva – obecné pojetí a principy, nová
právní úprava držby, vlastnického práva, ochrany vlastnického práva, podílového
spoluvlastnictví, tzv. sousedského práva, bytové spoluvlastnictví. Absolutní
majetková práva – derivativní a originární způsoby nabývání vlastnického práva
v novém občanském zákoníku. Absolutní majetková práva – věcná práva k věci cizí
(zejména právo stavby), správa cizího majetku jako nový institut občanského
práva. Právo dědické – nové pojetí autonomie vůle zůstavitele, jednotlivé nové
instituty dědického práva. Relativní majetková práva – změny v obecné části
závazkových právních vztahů, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a
bezdůvodné obohacení. Relativní majetková práva – ochrana spotřebitele. Relativní
majetková práva – základní změny u jednotlivých smluvních typů a nové smluvní
typy (dar, koupě, smlouva o dílo, nájem, půjčka, zápůjčka, úvěr, úschova,
zprostředkování, příkaz, komise, zasílatelství, obchodní zastoupení, péče o zdraví,
nájem bytu, pacht atd.). Základní změny v rodinném právu – nové instituty a
pojmy, společné jmění manželů.
www.profesim.cz
10
ÚŘEDNÍK OBCE – CO BY MĚL ZNÁT A UMĚT DOBRÝ
ÚŘEDNÍK OBCE A MĚSTA
15085 v. s.
Přednáší Mgr. Jiří Moskala, MPA
Tajemník městského úřadu, odborník na danou problematiku.
Termín: čtvrtek 4. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující
se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon
o obcích a zákon o úřednících.
 Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci, kde pracujeme? Vnitřní
členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní
předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci –
úřadu. Vnitrofiremní kultura.
 Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací
protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další.
 Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost. Temperament.
Charakter. Motivace a motivy chování.
 Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým. Konflikty a stres.
 Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci?
Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění
vedení rozhovoru. Vztah s veřejností. Vlastní image úředníka.
 Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné
předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní
výkon. Jak poznávat sám sebe. Jak a proč se motivovat. Základní chyby
v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace.
www.profesim.cz
11
SPISOVÁ SLUŽBA – od 1. 1. 2015 je v platnosti nová
vyhláška o podrobnostech spisové služby č. 283/2014 Sb.
15094 v. s.
Přednáší PhDr. Irena Hajzlerová
Ředitelka Státního okresního archivu Karviná, autorka publikace ke spisové službě.
Termín: čtvrtek 4. června 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Na semináři bude možno získat zkušenosti, jak správně vést spisovou službu
ve Vaší instituci v souladu s platným zákonem a prováděcími vyhláškami.
Cílem semináře je výklad zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů a výklad dvou prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb.
a zcela nové vyhlášky č. 283/2014 Sb., která vešla v platnost 1. 1. 2015.
 Spisová služba – předmět spisové služby, zákon a prováděcí vyhlášky, spisová
služba jako vnitřní směrnice organizace.
 Vymezení základních pojmů spisové služby.
 Organizace práce s dokumenty: příjem, třídění, označování a evidence
dokumentů, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů, spisový a
skartační řád.
 Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů.
 Skartační plán.
 Příruční registratura.
 Spisovna, kritéria pro její vytvoření podle požadavků nového zákona.
 Vyřazování dokumentů - skartační řízení, skartační návrh, skartační seznamy.
 Digitalizace dat - digitální média, práce s digitálními daty v návaznosti na
zákon o archivnictví a spisové službě.
www.profesim.cz
12
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
15088 v. s.
Přednáší Mgr. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti
v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: pátek 5. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Cílem je: - poznat mechanismus vzniku konfliktů, - získat návod, jak překonat
neefektivní stereotypy v jednání, - seznámit se s doporučeními, jak efektivně
ovlivňovat druhé právě v konfliktních situacích, - procvičit si některé osvědčené
postupy.








Co je to konflikt?
Vznik, příčiny a důsledky konfliktu.
Typologie konfliktů.
Autodiagnostika stylů řešení konfliktů.
Strategie řešení konfliktů.
Komunikace při konfliktech.
Vyjednávání.
Praktická cvičení.
www.profesim.cz
13
ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15089 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále
Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi
a koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: pátek 5. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
Úvod do oblasti efektivní komunikace s klientem.
Potřeby pracovníka.
Potřeby klienta.
Rozhovor.
Slovní vyjadřování.
Řeč těla.
Asertivita.
Úvod k problémovým, nemotivovaným klientům.
Komunikace s mlčícím klientem; klientem, který si stěžuje, ale přitom odmítá
pomoc; nedobrovolným klientem; klientem v odporu; depresivním klientem;
suicidálním klientem; manipulativním klientem a agresivním klientem.
 Praktické příklady a cvičení, diskuse.









www.profesim.cz
14
DAŇOVÝ ŘÁD
15104 v. s.
Přednáší Mgr. Jaroslav Kratochvíl
Působí dlouhou dobu na Generálním finančním ředitelství, má širokou publikační
činnost, je spoluautorem publikace Průvodce novým daňovým řádem a autorem
řady článků, v přednáškové činnosti zaměřené především na oblast zákonné úpravy
daňového řízení působí k odborné veřejnosti, jak z řad finančních úřadů, tak i z řad
profesních skupin mimo finanční správu, má dlouholetý podíl na formulaci zákonné
úpravy zejména v oblasti daňového procesu.
Termín: pondělí 8. června 2015, 9.00-16.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.800 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Výklad se zaměří zejména na: obecné principy správy daní, doručování písemností
při správě daní, jednání při správě daní, i na zastupování a zmocnění na základě
plné moci, postup při daňové kontrole a postup k odstranění pochybností,
prostředky ochrany práv daňových subjektů, zejména odvolání a námitky, dělenou
správu procesní a kompetenční, prominutí úroku z prodlení při posečkání, návrat
individuálního prominutí do daňového řádu, dvě roviny daňového řízení
vymezené pro stanovení daně a pro její placení, jakož i prekluzivní lhůty pro
stanovení a placení daně, pravidla pro placení daně, včetně určení dne splatnosti a
pořadí plateb, rozšíření možnosti zajistit nedoplatek, podmínky vymáhání, principy
úpravy daňové exekuce, důsledky porušení povinností při správě daní.
Seminář je určen všem, kdo mají povinnost platit daně, stejně tak jako úředním
osobám, které vykonávají správu daní, třeba jenom ohledně správy placení
peněžitých plnění, která byla stanovena podle správního řádu a jsou vybírána či
vymáhána do veřejného rozpočtu.
Cílem je seznámení s daňovým řádem, který byl přijat zákonem č. 280/2009 Sb., a
nahrazuje dosavadní z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novely
přijaté zákonem č. 30/2011 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb. s důrazem na jeho
aplikaci v podmínkách nové Finanční správy.
www.profesim.cz
15
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK
15090 v. s.
Přednáší Ing. Ivana Grunerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor odvolání a správních činností
nepojistných dávek.
Termín: úterý 9. června 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
Přehled nepojistných dávkových systémů vč. aktuálních a připravovaných změn.
Podmínky vzniku nároku na dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich
povinnosti.
Aktuální právní úprava systému sociálních dávek:
a) sociální pomoc: systém pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu), zákon o poskytování
dávek pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.), příspěvek na
péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
b) systém státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
Specifika správního řízení v sociálních dávkách.
Diskuse.
www.profesim.cz
16
ASERTIVITA – NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI
NE
15106 v. s.
Přednáší Mgr. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti
v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: pátek 12. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik
konkrétních situací.
Cíle semináře:
 Umět prosadit svůj oprávněný požadavek.
 Umět říkat „NE“.
 Umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti.
 Umět odmítnout druhého bez pocitu provinění.
 Umět se prosadit, obhájit svá práva.
 Naučit se zvládat konfliktní a problémové situace.
 Posílit sebejistotu a sebedůvěru.
 Naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince.
www.profesim.cz
17
ZÁKON O KONTROLE V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
15095 v. s.
Přednáší JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, členka
rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.
Termín: úterý 16. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, salonek 1. patro
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Kontrola a terénní šetření se zaměřením na praxi orgánů ochrany životního prostředí.
Zkušenosti s aplikací zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., účinného od 1. 1. 2014.
1. Pojem kontroly. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce, místní (terénní) šetření (ohledání),
monitorování, zjišťování stavu věci na místě, vztah k § 138 správního řádu: zajištění důkazu před
zahájením řízení – ujasnění pojmů a jejich právního režimu pro potřeby praxe orgánů ochrany
životního prostředí, pracovní vzory úkonů podle § 138 správního řádu!
2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1) zvláštní (tzv. složkový) zákon,
2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád.
3. Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob.
Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných
podkladů, právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost
prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat
protokol o kontrole, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek
a další.
4. Nejčastější právní spory při výkonu kontroly. Formy pověření ke kontrole (písemné pověření
k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem
neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba – bohatý výběr z judikatury,
zkušenosti z praxe.
5. Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob. Přestupky a (jiné) správní
delikty podle nového zákona o kontrole, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole.
6. Nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb.
účinný od 1. 5. 2014. Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb.
(např. možnost uplatňovat kontrolní oprávnění i vůči jiným osobám, jejichž součinnost je
k naplnění účelu kontroly potřebná, možnost přizvat ke kontrole další osoby - např. znalce, úkony
předcházející kontrole, nově stanovené či změněné lhůty k provedení kontrolních úkonů, oprava
nesprávností a došetření věci formou dodatku k protokolu o kontrole, kontrola výkonu státní
správy, povinnost mlčenlivosti a informační zákony, ochrana totožnosti podatele podnětu
ke kontrole).
www.profesim.cz
18
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI – ÚVOD DO PROBLEMATIKY
15071 v. s.
Přednáší Ing. Ivana Grunerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor odvolání a správních činností
nepojistných dávek.
Termín: čtvrtek 7. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR a MV ČR
Program:
 Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na
péči.
 Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům.
 Podmínky vzniku nároku na dávku.
 Pečující osoby.
 Stanovení stupně závislosti.
 Výše příspěvku a možnosti jeho navýšení.
 Specifika řízení o dávce.
 Přechod nároku na dávku.
 Přeplatky.
 Problematika sociálního šetření a obsah posudku lékařské posudkové služby.
 Diskuse.
www.profesim.cz
19
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ
15072 v. s.
Přednáší Mgr. Soňa Coufalová
Specialistka v oblasti pedagogiky a psychologie, má několikaleté zkušenosti
v oblasti rozvoje osobnosti.
Termín: úterý 12. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, zasedací místnost
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Cílem je: - poznat mechanismus vzniku konfliktů, - získat návod, jak překonat
neefektivní stereotypy v jednání, - seznámit se s doporučeními, jak efektivně
ovlivňovat druhé právě v konfliktních situacích, - procvičit si některé osvědčené
postupy.








Co je to konflikt?
Vznik, příčiny a důsledky konfliktu.
Typologie konfliktů.
Autodiagnostika stylů řešení konfliktů.
Strategie řešení konfliktů.
Komunikace při konfliktech.
Vyjednávání.
Praktická cvičení.
www.profesim.cz
20
ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE
15076 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále
Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi
a koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: pátek 15. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Komunikační dovednosti: základní dovednosti v komunikaci, efektivní
komunikace, komunikační bariéry, verbální komunikace (zásady při kladení otázek,
7 pravidel komunikace přes telefon, zásady aktivního naslouchání), neverbální
komunikace (řeč těla, ustálené neverbální vyjadřování), asertivní verbální a
neverbální komunikace (desatero asertivních práv, asertivní techniky).
Konflikt a jeho řešení: konfliktní situace, příčiny vzniku konfliktu, způsob a
možnosti řešení konfliktů, typy manipulačních technik a obrana proti manipulaci,
kritika.
www.profesim.cz
21
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
15077 v. s.
Přednáší Ing. Bc. Michal Sklenář
V současné době působí na Úřadu vlády České republiky v Odboru interního auditu
a kontroly, v minulosti pracoval v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta,
kde plnil funkci přizvané osoby dle zákona v oblasti veřejnosprávních kontrol pro
různá ministerstva, týkajících se převážně operačních programů spolufinancovaných EU, dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici
garanta kontrol při zastávání funkce zástupce vedoucího oddělení Kontrol na místě.
Termín: pondělí 18. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, zasedací místnost
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Stav čerpání finančních prostředků z EU.
 Charakteristika strukturálních fondů.
 Související pojmy.
 Porovnání programového období (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).
 Stav a cíle programového období 2007-2013.
 Plánované programové období 2014-2020.
 Životní cyklus dotace.
 Žádost o dotaci.
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 Realizace projektu, monitorovací zprávy, monitorovací období, publicita.
 Ukončení projektu, udržitelnost.
Cílem semináře je získání základních informací o strukturálních fondech
(např. jaké jsou náležitosti monitorovací zprávy, co vše obsahuje žádost o dotaci).
www.profesim.cz
22
ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15079 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále
Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi
a koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: pondělí 18. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, zasedací místnost
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
Úvod do oblasti efektivní komunikace s klientem.
Potřeby pracovníka.
Potřeby klienta.
Rozhovor.
Slovní vyjadřování.
Řeč těla.
Asertivita.
Úvod k problémovým, nemotivovaným klientům.
Komunikace s mlčícím klientem; klientem, který si stěžuje, ale přitom odmítá
pomoc; nedobrovolným klientem; klientem v odporu; depresivním klientem;
suicidálním klientem; manipulativním klientem a agresivním klientem.
 Praktické příklady a cvičení, diskuse.









www.profesim.cz
23
SPISOVÁ SLUŽBA – od 1. 1. 2015 je v platnosti nová
vyhláška o podrobnostech spisové služby č. 283/2014 Sb.
15092 v. s.
Přednáší PhDr. Irena Hajzlerová
Ředitelka Státního okresního archivu Karviná, autorka publikace ke spisové službě.
Termín: úterý 19. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Na semináři bude možno získat zkušenosti, jak správně vést spisovou službu
ve Vaší instituci v souladu s platným zákonem a prováděcími vyhláškami.
Cílem semináře je výklad zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů a výklad dvou prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb.
a zcela nové vyhlášky č. 283/2014 Sb., která vešla v platnost 1. 1. 2015.
 Spisová služba – předmět spisové služby, zákon a prováděcí vyhlášky, spisová
služba jako vnitřní směrnice organizace.
 Vymezení základních pojmů spisové služby.
 Organizace práce s dokumenty: příjem, třídění, označování a evidence
dokumentů, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů, spisový a
skartační řád.
 Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů.
 Skartační plán.
 Příruční registratura.
 Spisovna, kritéria pro její vytvoření podle požadavků nového zákona.
 Vyřazování dokumentů - skartační řízení, skartační návrh, skartační seznamy.
 Digitalizace dat - digitální média, práce s digitálními daty v návaznosti na
zákon o archivnictví a spisové službě.
www.profesim.cz
24
ZÁKON O KONTROLE V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
15093 v. s.
Přednáší JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, členka
rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.
Termín: úterý 19. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Kontrola a terénní šetření se zaměřením na praxi orgánů ochrany životního prostředí.
Zkušenosti s aplikací zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., účinného od 1. 1. 2014.
1. Pojem kontroly. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce, místní (terénní) šetření (ohledání),
monitorování, zjišťování stavu věci na místě, vztah k § 138 správního řádu: zajištění důkazu před
zahájením řízení – ujasnění pojmů a jejich právního režimu pro potřeby praxe orgánů ochrany
životního prostředí, pracovní vzory úkonů podle § 138 správního řádu!
2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1) zvláštní (tzv. složkový) zákon,
2) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 3) správní řád.
3. Nejdůležitější práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných, příp. povinných osob.
Právo vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor, právo požadovat poskytnutí potřebných
podkladů, právo odebírat vzorky, právo vyžadovat další potřebnou součinnost, povinnost
prokázat se pověřením ke kontrole, povinnost oznámit zahájení kontroly, povinnost pořizovat
protokol o kontrole, právo podat námitky proti kontrolnímu zjištění, způsoby vyřizování námitek
a další.
4. Nejčastější právní spory při výkonu kontroly. Formy pověření ke kontrole (písemné pověření
k jednotlivé kontrole x průkaz), způsoby zahájení kontroly (zejména problematika předem
neohlášených kontrol), kontrolovaná osoba a povinná osoba – bohatý výběr z judikatury,
zkušenosti z praxe.
5. Způsoby vynucování plnění povinností kontrolovaných osob. Přestupky a (jiné) správní
delikty podle nového zákona o kontrole, judikatura k pokutám za nesoučinnost při kontrole.
6. Nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. účinný od 1. 1. 2014 a změnový zákon č. 64/2014 Sb.
účinný od 1. 5. 2014. Změny oproti předchozímu zákonu o státní kontrole č. 552/1991 Sb.
(např. možnost uplatňovat kontrolní oprávnění i vůči jiným osobám, jejichž součinnost je
k naplnění účelu kontroly potřebná, možnost přizvat ke kontrole další osoby - např. znalce, úkony
předcházející kontrole, nově stanovené či změněné lhůty k provedení kontrolních úkonů, oprava
nesprávností a došetření věci formou dodatku k protokolu o kontrole, kontrola výkonu státní
správy, povinnost mlčenlivosti a informační zákony, ochrana totožnosti podatele podnětu
ke kontrole).
www.profesim.cz
25
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
č. 13/1997 Sb.,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
15081 v. s.
Přednáší Mgr. Andrea Tetourová
Krajský úřad Jihočeského kraje, vedoucí oddělení územní samosprávy a státní
správy v dopravě.
Termín: pátek 22. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků
při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a
správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.
 Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. Pozemní
komunikace jako stavba. Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace
do kategorie místní komunikace - praktická aplikace.
 Místní komunikace - jejich vznik, evidence, vlastnictví a práva a povinnosti
jejich vlastníků, právní spory spojené s místními komunikacemi.
 Místní komunikace – řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní
komunikace, vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.
 Účelové komunikace - jejich právní status, vznik, evidence, vlastnictví a práva
a povinnosti jejich vlastníků.
 Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.
 Ochrana pokojného stavu.
 Výkon státního odborného dozoru.
 Přestupky a jiné správní delikty dle zákona č. 13/1997 Sb. Postup při
projednávání přestupků a jiných správních deliktů - aplikace zákona
o přestupcích a správního řádu. Specifika dokazování. Formální náležitosti
rozhodnutí. Materiální stránka rozhodnutí. Zkušenosti ze soudního
přezkumu. Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku - praktická aplikace.
Judikatura.
www.profesim.cz
26
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
15101 v. s.
Přednáší Mgr. Lenka Vrzalová
Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor řízení územních orgánů.
Termín: pátek 22. května 2015, 9.30-15.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:









Materiální publicita katastru nemovitostí.
Stavba jako součást pozemku.
Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy jednotek.
Nový typ nemovitosti – právo stavby.
Přídatné spoluvlastnictví.
Evidence údaje o pořadí práv a dispozice s pořadím.
Nová věcná a obligační práva zapisovaná do katastru nemovitostí.
Nové poznámky.
Diskuse, dotazy.
Dotazy můžete zasílat předem na e-mail: [email protected],
zodpovězeny paní lektorkou na semináři.
budou
www.profesim.cz
27
FINANČNÍ KONTROLA PRO ZAČÁTEČNÍKY
(zaměřená na veřejnosprávní kontrolu, fondy EU)
15102 v. s.
Přednáší Ing. Bc. Michal Sklenář
V současné době působí na Úřadu vlády České republiky v Odboru interního auditu
a kontroly, v minulosti pracoval v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta,
kde plnil funkci přizvané osoby dle zákona v oblasti veřejnosprávních kontrol pro
různá ministerstva, týkajících se převážně operačních programů spolufinancovaných EU, dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici
garanta kontrol při zastávání funkce zástupce vedoucího oddělení Kontrol na místě.
Termín: pondělí 1. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:








Legislativa, pojmy.
Druhy a typy kontrol.
Práva a povinnosti kontrolního orgánu/kontrolované osoby.
Kontrolní skupina.
Proces kontroly projektů EU.
Kontrolní metody.
Kontrolní protokol, námitky ke kontrole.
Nejčastější zjištění.
www.profesim.cz
28
ÚPRAVA DOKUMENTŮ
(PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)
15084 v. s.
Přednáší Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
Lektorka, specialistka na český jazyk, absolvovala doktorský studijní program
Pedagogika se zaměřením na český jazyk, pracovala jako vedoucí Referátu
celoživotního vzdělávání na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, působila
jako koordinátorka podpůrných vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky.
Termín: úterý 2. června 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Brno, Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, zasedací místnost
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava
dokumentů zpracovaných textovými procesory (účinná od 1. srpna 2014).
Šablony pro různé typy písemností v úřední a obchodní praxi.
Jednotný vizuální styl.
Zásady pro psaní e-mailů, pro vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů
doručovaných prostřednictvím datových schránek.
Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně
peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.).
Pravidla pro zvýrazňování, členění a označování textu a jeho částí.
Zásady pro psaní titulů.
Časté prohřešky proti pravidlům českého pravopisu.
Důraz na stylistiku češtiny: administrativní, publicistický, hospodářský a jednací
styl (akcent na vhodné stylistické obraty pro psaní zápisů z jednání).
Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu.
www.profesim.cz
29
DAŇOVÝ ŘÁD
15103 v. s.
Přednáší Mgr. Jaroslav Kratochvíl
Působí dlouhou dobu na Generálním finančním ředitelství, má širokou publikační
činnost, je spoluautorem publikace Průvodce novým daňovým řádem a autorem
řady článků, v přednáškové činnosti zaměřené především na oblast zákonné úpravy
daňového řízení působí k odborné veřejnosti, jak z řad finančních úřadů, tak i z řad
profesních skupin mimo finanční správu, má dlouholetý podíl na formulaci zákonné
úpravy zejména v oblasti daňového procesu.
Termín: úterý 2. června 2015, 9.00-16.00 h
Místo: Brno, Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4, zasedací místnost
Kurzovné: 1.800 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
Výklad se zaměří zejména na: obecné principy správy daní, doručování písemností
při správě daní, jednání při správě daní, i na zastupování a zmocnění na základě
plné moci, postup při daňové kontrole a postup k odstranění pochybností,
prostředky ochrany práv daňových subjektů, zejména odvolání a námitky, dělenou
správu procesní a kompetenční, prominutí úroku z prodlení při posečkání, návrat
individuálního prominutí do daňového řádu, dvě roviny daňového řízení
vymezené pro stanovení daně a pro její placení, jakož i prekluzivní lhůty pro
stanovení a placení daně, pravidla pro placení daně, včetně určení dne splatnosti a
pořadí plateb, rozšíření možnosti zajistit nedoplatek, podmínky vymáhání, principy
úpravy daňové exekuce, důsledky porušení povinností při správě daní.
Seminář je určen všem, kdo mají povinnost platit daně, stejně tak jako úředním
osobám, které vykonávají správu daní, třeba jenom ohledně správy placení
peněžitých plnění, která byla stanovena podle správního řádu a jsou vybírána či
vymáhána do veřejného rozpočtu.
Cílem je seznámení s daňovým řádem, který byl přijat zákonem č. 280/2009 Sb., a
nahrazuje dosavadní z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novely
přijaté zákonem č. 30/2011 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb. s důrazem na jeho
aplikaci v podmínkách nové Finanční správy.
www.profesim.cz
30
ÚVOD DO PREVENCE STRESU A SYNDROMU
VYHOŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
15086 v. s.
Přednáší Mgr. Renata Václavková
Působí jako kouč a psychoterapeut. Absolvovala Ostravskou univerzitu
ve studijním oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, dále
Psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat, Umění terapie a Systemickou supervizi
a koučování. Jako lektorka měkkých dovedností pracuje již 14 let – pro pracovníky
v sociálních službách, firemní zaměstnance, pedagogy apod.
Termín: čtvrtek 4. června 2015, 9.00-15.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MPSV ČR
Program:
 Stres. Co představuje stres u pracovníků v sociálních službách. Osobnost
člověka. Stres - vznik, fáze, stresory v sociální oblasti. Temperament - typy. Moje
stresory - vnitřní. Sebeuvědomění - v čem mám silné stránky, v čem rezervy.
Můžeme něco dělat jinak? Vnější stresory - nápor v práci pracovníka v sociálních
službách. Eustres, distres - situace - výhody, nevýhody.
 Syndrom vyhoření a relaxace. Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona.
Princip autogenního tréninku. Syndrom vyhoření - vznik, fáze, situace.
Využívání technik v sociálních službách. Míra ohrožení syndromem vyhoření
v sociálních službách.
Seminář je zaměřen na předání informací týkajících se stresu a syndromu
vyhoření, vyskytující se v pomáhajících profesích v sociální oblasti. Součástí je i
ukázka relaxačních technik, které lze využít v pracovním i osobním životě.
Techniky jsou krátké, využitelné pracovníky v sociálních službách. Obsah je
zaměřen také na téma syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách jak vzniká, jaká je míra ohrožení a hlavně jak syndromu vyhoření předcházet.
www.profesim.cz
31
OBECNÍ ZPRAVODAJ
15087 v. s.
Přednáší PhDr. Michaela Černá
Absolvovala obor mediální studia, je lektorkou seminářů o novinářské práci
a tvorbě obecních zpravodajů, šéfredaktorka novin a ředitelka spolku Místní
média, o.s., má širokou publikační činnost v rámci regionálních novin.
Termín: čtvrtek 4. června 2015, 10.00-15.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.700 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Co je obecní zpravodaj (OZ) - odlišnosti od jiných médií.
 Zákony týkající se obecního zpravodaje. Listina základních práv a svobod,
zákon o obcích. Tiskový zákon a novela tiskového zákona. Zákon o ochraně
osobních údajů, autorský zákon, zákon o regulaci reklamy. Hlavní problémy
účastníků s OZ v jejich obcích. Nejčastějšími problémy OZ z pohledu jejich
vydavatelů. Nejčastější problémy OZ z pohledu jejich občanů, žurnalistiky a
práva.
 Jak tvořit obecní zpravodaj – forma. Vlastní zpracování versus externí
dodavatel. Financování zpravodaje. Internetová verze zpravodaje.
 Jak tvořit obecní zpravodaj – organizační struktura. Otázka nezávislosti a
objektivity. Šéfredaktor, redakce, redakční rada, dopisovatelé.
 Jak tvořit obecní zpravodaj – obsah. Co vše je obsahem obecního zpravodaje.
Zpravodajství versus publicistika. Autorství. Pravidla a etika.
 Jak psát články pro obecní zpravodaj. Titulky, perex, text - jak psát zprávu,
zásady pro psaní zprávy a etické zásady novinářské práce, jak psát další žánry,
ilustrace ke článku, jak fotit pro noviny.
 Diskuse.
www.profesim.cz
32
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – MAJETEK, PRÁVNÍ
VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ
15105 v. s.
Přednáší JUDr. Eva Dobrovolná
Vyučuje občanské právo na Masarykově univerzitě v Brně, v praxi pracuje jako
asistentka soudce Nejvyššího soudu, pravidelně publikuje a účastní se konferencí
v oboru občanského práva.
Termín: pátek 12. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.650 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a
jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Příslušenství a součást
věci, stavba jako součást pozemku.
 Obecný úvod do věcných práv: Principy věcných práv (§ 976-978). Držba a její
ochrana (§ 987-1010). Veřejné seznamy (§ 980-986).
 Vlastnické právo, jeho nabývání a pozbývání: Předmět vlastnického práva,
oprávnění vlastníka, rozhrady, nezbytná cesta, sousedská práva, určení hranic
mezi pozemky. Původní způsoby nabývání vlastnického práva (nález § 1051–
1062, vydržení § 1089-1098, přivlastnění § 1045-1050). Odvozené způsoby
nabývání vlastnického práva (převod § 1099-1105). Převod vlastnického práva
k movité věci – koupě, darování. Převod vlastnického práva k nemovité věci –
koupě, darování. Ochrana vlastnického práva (tzv. vlastnické žaloby). Zánik
vlastnického práva (zejm. vyvlastnění a použití věci za náhradu).
 Podílové spoluvlastnictví: Základní principy a změny v novém občanském
zákoníku.
 Věcná práva k věci cizí: Věcná břemena, tj. služebnosti a reálná břemena
(§ 1257-1308). Zástavní právo.
 Bytové spoluvlastnictví (§ 1158-1222): Principy bytového spoluvlastnictví.
Pojem jednotka.
 Katastr nemovitostí: Změny obsažené v novém občanském zákoníku
(materiální publicita, poznámka spornosti). Nový katastrální zákon.
www.profesim.cz
33
ZÁTĚŽ A STRES
15091 v. s.
Přednáší Mgr. et Mgr. František Zakopal
Psycholog, lektor osobního rozvoje, jedná se o erudovaného lektora, který má
dlouhodobé zkušenosti s přípravou osob vysílaných do krizových oblastí,
terapeutickou prací s osobami v režimu zvýšené zátěže a zejména přednáškami
zaměřenými do oblasti prevence proti stresu.
Termín: pondělí 15. června 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Brno, Hotel Avanti, Střední 61, salonek
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Zátěž a stres – definování stresorů a nácvik technik pro zvládání zátěže.
Součástí je anatomie zátěže a stresu, fyziologické projevy v organismu, příčiny
a faktory vzniku zátěže, prevence civilizačních chorob.
Seminář je veden tréninkovou formou a je koncipován na získání dovedností
a návyků vedoucích k eliminaci negativního stresu.
Podstatnou součástí programu je nácvik psychorelaxačních technik.
Doplňkový prvek programu tvoří rovněž dotazníky zaměřené na zjištění
individuální úrovně stresu a syndromu vyhoření.
 Cílem je zvýšit úroveň výkonu zaměstnanců veřejné správy a dalších osob a
preventivně působit proti psychosomatickým onemocněním a syndromu
vyhoření. Zaměření programu plně odpovídá potřebám rozvoje a dovedností
cílové skupiny. Je v souladu s trendy Evropské unie, která si je vědoma rizik
tzv. civilizačních chorob, které spočívají zejména v enormní psychické zátěži
kladené na lidský organismus v důsledku pracovního procesu.
 Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů, ale lze je využít i
k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
www.profesim.cz
34
ÚPRAVA DOKUMENTŮ
(PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910)
15074 v. s.
Přednáší Mgr. Eva Stránská, Ph.D.
Lektorka, specialistka na český jazyk, absolvovala doktorský studijní program
Pedagogika se zaměřením na český jazyk, pracovala jako vedoucí Referátu
celoživotního vzdělávání na Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, působila
jako koordinátorka podpůrných vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky.
Termín: čtvrtek 14. května 2015, 9.00-13.30 h
Místo: Zlín, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, školicí místnost
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava
dokumentů zpracovaných textovými procesory (účinná od 1. srpna 2014).
Šablony pro různé typy písemností v úřední a obchodní praxi.
Jednotný vizuální styl.
Zásady pro psaní e-mailů, pro vytváření tabulek i pro úpravu dokumentů
doručovaných prostřednictvím datových schránek.
Správné užívání interpunkčních znamének, zkratek, značek, čísel a číslic (včetně
peněžních částek, časových údajů, kalendářních dat apod.).
Pravidla pro zvýrazňování, členění a označování textu a jeho částí.
Zásady pro psaní titulů.
Časté prohřešky proti pravidlům českého pravopisu.
Důraz na stylistiku češtiny: administrativní, publicistický, hospodářský a jednací
styl (akcent na vhodné stylistické obraty pro psaní zápisů z jednání).
Nevhodná slova na konci řádku a význam mezer v textu.
www.profesim.cz
35
ÚŘEDNÍK OBCE – CO BY MĚL ZNÁT A UMĚT DOBRÝ
ÚŘEDNÍK OBCE A MĚSTA
15073 v. s.
Přednáší Mgr. Jiří Moskala, MPA
Tajemník městského úřadu, odborník na danou problematiku.
Termín: čtvrtek 14. května 2015, 9.00-14.00 h
Místo: Zlín, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, školicí místnost
Kurzovné: 1.600 Kč (osvobozeno od DPH), v ceně občerstvení a písemný materiál
Akreditace: akreditovaný seminář MV ČR
Program:
 Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující
se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce. Zákon
o obcích a zákon o úřednících.
 Co bychom měli znát o úřadu, jako o organizaci, kde pracujeme? Vnitřní
členění úřadu a kompetence v úřadu. Organizační řád a pracovní řád. Vnitřní
předpisy úřadu vztahující se k výkonu práce. Sociální klima v organizaci –
úřadu. Vnitrofiremní kultura.
 Na co se zaměřit ve svých osobních personálních materiálech? Předávací
protokoly. Pracovní smlouva. Platový výměr a další.
 Pracujeme s lidmi - co bychom měli vědět o lidech? Osobnost. Temperament.
Charakter. Motivace a motivy chování.
 Pracujeme v týmu, co o něm vědět? Pracovní tým. Konflikty a stres.
 Často ve své práci komunikujeme. Co bychom měli vědět o komunikaci?
Vystupování v různých rolích. Komunikace a komunikační dovednost. Umění
vedení rozhovoru. Vztah s veřejností. Vlastní image úředníka.
 Co je ještě dobré znát k pracovní pozici úředníka? Jaké jsou nutné
předpoklady pro výkon práce úředníka. Které faktory ovlivňují pracovní
výkon. Jak poznávat sám sebe. Jak a proč se motivovat. Základní chyby
v řízení pracovního času a nutnost jeho plánování. Volný čas a relaxace.
www.profesim.cz
36

Přihlášení na seminář:
1.
2.
3.
on-line přihláškou na www.profesim.cz
e-mailem na [email protected] (vypište - název semináře, v. s.,...)
telefonicky: 723 772 709, 725 593 053
Úhrada kurzovného:
1.
2.
bankovním převodem na číslo účtu 222914617/0300 – na základě Vaší
přihlášky Vám zašleme na e-mail zálohovou fakturu
v hotovosti v den konání semináře
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ:
Název semináře:…………………………………………………………………v. s.…….........................
Účastník - jméno, příjmení, titul (u akreditovaných seminářů i datum a místo narození):
1………………………………………………………..……………………………………………….................
2………………………………………………………..……………………………………………….................
Název organizace:………………………………………………………………………...........……….......
Ulice, obec, PSČ:…………………………………………………………………………………………..…
IČ:…………………………………………………………DIČ:…………………………………………..........
Tel.:………………………………………………………E-mail:……………………………………….....…
Kurzovné uhradím:
bankovním převodem
hotově
Obchodní podmínky:
 Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením
účastníka(ů) na seminář. Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním
semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě.
 Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí
přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním
obdržíte u prezence v den konání semináře. Při platbě v hotovosti obdržíte i příjmový
pokladní doklad.
www.profesim.cz
37
 Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději
2 pracovní dny před seminářem na číslo účtu pořadatele 222914617/0300, případně
v hotovosti v den konání semináře.
 Pořadatel je plátce DPH 21 %. Dle zákona o DPH je kurzovné u akreditovaných
seminářů pro všechny účastníky osvobozeno od DPH.
 Prezence začíná v 8:30 h.
 Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý
účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře.
 Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních
důvodů vyhrazeno.
 Přihlášením na seminář dává účastník souhlas s pořízením fotografií ze semináře a
jejich případným vložením na webové stránky www.profesim.cz.
 Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse.
 Osobní údaje mohou být využity pro marketingové účely výhradně naší vzdělávací
agenturou. Nebudou poskytovány třetím osobám.
 Objednavatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek seminářů na e-mail uvedený
na přihlášce (dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).
Zasílání lze kdykoliv na Vaši žádost zrušit (e-mailem, telefonicky nebo poštou).
 Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit
semináře, má možnost: a) vyslat za sebe náhradníka, b) vybrat si náhradní seminář
v průběhu roku, c) jestliže změnu nahlásí nejpozději 1 pracovní den před jeho konáním,
vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
Vzdělávací agentura PROFESIM® - Ing. Simona Sedláčková,
Sídlo: Rychtářov 123, 682 01 Vyškov
IČ: 86955152
DIČ: CZ7755284680
tel.: 723 772 709, 725 593 053
e-mail: [email protected], [email protected]
Kancelář: Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov
Katalog vydán ke dni 23. 3. 2015. Nabídka seminářů je průběžně doplňována.
Aktuální informace naleznete na www.profesim.cz.
www.profesim.cz
38
Download

KATALOG SEMINÁŘŮ KVĚTEN-ČERVEN 2015