''
ZKUŠEBNílÁaonnroŘ nxnEDlToVANÁ čln ě.
I@
í007.6 -
Zkušebna chemicko . fyzikálních vlastností stavebních hmot
].ÚPs
l I
cENTRUItlí sTAvEBNíHo tNŽENÝRswÍ. akciová spo|eěnost
PraŽská í6' 102 21 Praha 10. Hostivai
tel..
tel/fax:
Archivní čís|o
:
Ev' c. zakázky
281 017 450
271 750 451
e-mail: stav. [email protected]
AP 48-11
Počet stran
1 49226
V
.
:
tisk čís|o
:
3
4
PROTOKOL O ZKOUSCE
\t
č. AP 492
r
48111
PŤedmět zkoušky :
Stanovení v|astností nízkoexpanzní montáŽní pěny We||foam PRo 750
Obiednavatel
Autorizovaná osoba c' 212
PraŽská 16
fiZ 21 Praha 10
:
Datum zkoušky
:
Vedoucí zkušebny
.
19. 8. 2011
t*-*****Ř,e.wt.
protokolu č, AP 492 - 48/1
strana 2
Podklady
Vzorky
:
:
1
objednávka vnitroÚstavnÍ kooperace k Hs č. 11421621 ze dne 15.7.2011,
Firmou Stavební konstrukce S|atifiany s.r.o. byly dne 12. 7.2011 dodány vzorky nízkoex.
panzní montáŽní pěny We||foam PRo 750 (4 kartuŠe).
|dentifikačníčíslovzorkťr ve zkušební laboratoii
:
6761149226101
Z dodan ch vzorkťr by|y pÍipraveny zkušební vzorky pod|e piís|ušnychČsN, uvedenfch ve
zkušebních postupech.
Zkušebnípostupy:
1. Stanovení piídÉnosti
Čst.t zs 2577
+
:81
Zkouška pÍídrŽnosti povrchové Úpravy stavebních konstrukcí
k podkladu.
ZP't3-lM 490-046/95
Zkušebnívzorky:
Podk|adou.f materiá|:
Početzkušebníchvzork :
ZkuŠebníteplota:
Rozsah měienÍ:
Stanoven1i parametr:
2. Stanovení rozměrové
ČsN eru 1604
:
98
(50x50) mm
beton
-
oce|ové terče
8
(23
t 2)0c
do 1 kN
piídrŽnost o965 /kPď
stabi|itv
Tepelně izolačnívr'/robky pro pouŽitíve stavebnicfuí.
Stanovení rozměrové stabi|ity za určenfch tep|otních a vlhkostních
podmínek'
Zkušebnívzorky:
Poěet zkušebních vzorkťl:
Expozice:
Stanovené parametry:
(200x200x50) mm
3 pro kaŽdou teplotu
48 hodin piitep|otě (-15 t 2)"c
48 hodin piiteplotě (35 t 2)"c
změny
rozměr
Ae 1, Áe b
a
^e
d lyol
MěÍidla a zkušebnízaizení:
M 10 1001 - Trhací stroj Tiratest
M 10 1002 - Posuvné měiítko 150 mm
M 10 1005 - Posuvné měiítko 400 mm
M 10 1032 - Stopky technické
M 10 1085 - Registračnív|hkoměr a tep|oměr
101006 - Sušárna WsU 200
101012. Mrazící skiíĎ
z
z
Vlsledky zkoušek :
Vlsledkem zkoušky je aritmetickf pr měr z pťís|ušnéhopočtu naměienlch hodnot, ze
kterifch je vypočtena ufběrová směrodatná odchylka s, variačníkoeficient v a interva|
spolehlivosti pr měru /. Uvedenf interva| je vlběrová směrodatná odchylka s, náso.
bená koeficientem k = 2, kteÚ zaručuje interva| spo|eh|ivosti pŤib|iŽně 95%. Pr měr, s,
/ a v jsou vypoěteny z nezaokrouh|enfch hodnot.
strana 3
protokolu č, AP 492 - 48/1
1
PrídÉnost
Vzorek
oadh
Pr
1
2
3
63,3
74,0
43,4
č.
lkPal
měr |kPal
4
54,9
7
65,2
6
65,7
5
81,6
I
61,6
63,7
s lkPal
11 ,5
I lkPal
v I%l
23,4
18,1
Všechny zkuŠebnívzorky by|y porušeny Ve vrstvě po|yuretanové pěny.
Rozměrová stabilita
U vŠech zkušebních vzork pii obou tep|otách byly změny dé|ky a šíikymenší nebo rovny 0,5% a změny
t|oušťky menší neŽ
1o/o'
Nejistoty měňenÍ:
Uvedená rozšíienánejistota měiení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíieník=2, coŽ pro
normální rozdě|ení poskytuje h|adinu spolehlivosti piibliŽně 95%'
podk|adu:
stabi|ity:
RozŠíienánejistota měiení piídrŽnostik
RozŠíienánejistota měiení rozměrové
(nejistota v o/o je vztažena k rozměru vzorku 200 mm, kten! odpovidá
MěŤidla použitá pŤi zkouŠkách jsou metrologicky
n
100o/o)
Uo = 0,2 kPa
Ue = 0,13 7o
avázána.
Vlsledky zkouŠky se tfkajÍ pouze pÍedmětu zkoušky,-tj. vzorkťl nízkoexpanzní montáŽnÍ pěny Wellfoam
PRo 750, dodan!,ch firmou Stavební kanstrukce gatiĎany s.r'o. z v!,robny WELLTRAD|NG GmbH, VídeĎ,
Rakousko.
V Praze dne
Protokol vypracoval
Kontroloval
:
18. 8. 201
:
:
1
tng. Jana Cidlinská ť'1, (u(" ,iu4,,LL-
tng. Mitoš Futera
.á,..,K--
Bez písemného souhlasu zkušebnílaboratoŤe se nesmí protokol reprodukovat jinak neŽ cel,|'
Proti obsahu protokolu lze podat stížnostdo 21 dnťl od jeho obdržení. StíŽnosti se podávajÍ písemně.
Pfi odkazech na v!,sledky zkoušek je objednatel povinen uvést ,,Zkoušeno zkušební |aboratoŤí akreditovanou ČlAč' 1007,6 - Zkušebna chemicko - fyzikálních vtastností stavebních hmot - Centrum stavebního inŽenlrství a.s.,,
Download

Protokol o zkoušce