PŘÍPRAVNÝ DOKUMENT PRO PRVNÍ MONITOROVACÍ SCHŮZI
PLZEŇ - EHMK 2015
Obsah
1.
Popis připrav projektu EHMK..................................................................................................................................... 3
2.
Řízení a struktura ........................................................................................................................................................... 10
3.
Geografický rozsah ....................................................................................................................................................... 14
4.
Finance ............................................................................................................................................................................... 15
5.
Detaily programu ........................................................................................................................................................... 23
6.
Kritéria projektu: evropská dimenze a město a občané ............................................................................ 32
6.1
Evropská dimenze: .............................................................................................................................................. 32
6.2
Město a občané.................................................................................................................................................... 37
7.
Komunikace...................................................................................................................................................................... 40
8.
Infrastruktura.................................................................................................................................................................... 42
8.1
Revitalizace části bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory.................................. 42
8.2
Revitalizace bývalého františkánského kláštera na Diecézní muzeum .................................... 43
8.3
Regenerace expozic Západočeského muzea - Pohledy do minulosti Plzeňského kraje43
8.4
Sportovně relaxační centrum Štruncovy sady ...................................................................................... 44
8.5
Techmania – druhá etapa interaktivního technického muzea – Science Centre ............. 44
8.6
stylu
Revitalizace části bývalého pivovaru Světovar na Muzeum umění, designu a životního
44
8.7
Výstavba nové divadelní budovy .................................................................................................................. 45
8.8
Výstavba nové budovy Západočeské galerie - Plzeňský kraj........................................................ 46
8.9
Ústav umění a designu – výstavba nové budovy fakulty ZČU...................................................... 46
9.
Udržitelnost ....................................................................................................................................................................... 47
10.
Evaluace ........................................................................................................................................................................ 48
11.
Doplňující informace............................................................................................................................................... 50
12.
Přílohy............................................................................................................................................................................. 51
2
1. Popis připrav projektu EHMK
-
Popište, jaký pokrok byl učiněn v přípravách projektu od okamžiku jmenování.
V první polovině roku 2011 se společnost Plzeň 2015, o.p.s. věnovala zejména práci
v tematických pracovních skupinách, jejichž cílem bylo nastavit základní přístupy, systém
práce a zapojení jednotlivých cílových skupin do projektu. Konkrétně šlo o tyto pracovní
skupiny: architektura, design a urbanismus, Světovar a jeho zapojení do projektu EHMK před a
po rekonstrukci, zapojení Plzeňského kraje a sousedících oblastí, mezinárodní spolupráce, PR a
komunikace, partnerství s podnikatelským sektorem a poskytovateli služeb cestovního ruchu,
profesionalizace neziskového sektoru, arts management, práce se školami a vzdělávacími
institucemi, živé umění, programová vize, coaching a vytvoření Banky kreativního kapitálu,
komunitní práce, zapojení sociálně vyčleněných skupin.
Z výstupů práce v tematických skupinách vznikl detailní Strategický plán, který schválila správní
rada společnosti v září 2011. Podstatou dokumentu je vytyčení hlavních cílů, úkolů,
harmonogramu činnosti a postupů a společnost Plzeň 2015 počítá s tím, že na něj bude dále
navazovat řada dílčích materiálů.
Strategický plán stanovil tyto hlavní cíle, které by měly vést k úspěšnosti projektu EHMK:
přispět k dlouhodobému zlepšení situace ve městě v kulturní, společenské a ekonomické oblasti
přispět k fyzickému zlepšení stavu města
přispět k pozitivnímu zviditelnění města v evropském měřítku
dobře a promyšleně naplňovat kritéria stanovená Evropskou komisí
Strategický plán dále uvádí stav, jehož chce město a společnost dosáhnout. Hlavními kroky při
přípravě a realizaci projektu EHMK jsou:
realizovat kvalitní a atraktivní program
naplnit kritéria EU, tedy evropskou dimenzi a město a občan, a získat cenu Meliny Mercouri
vytvořit podmínky pro dlouhodobou udržitelnost změn, ke kterým dojde díky projektu EHMK
Strategie se dále zaměřuje na dlouhodobé dopady projektu EHMK a reflektuje nutné změny a
pozitivní efekty těchto změn pro město:
Plzeň – obecně známá značka pro kulturu a kreativitu
seberealizace plzeňské a mimoplzeňské kulturní scény
Plzeň – místo pro tvorbu v České republice
V návaznosti na tento Strategický plán a s příchodem nového vedení společnosti dochází k větší
specifikaci jednotlivých témat a vznikají projektové rámce, prostřednictvím kterých budou
naplňovány výše uvedené cíle projektu EHMK. Pro snazší uchopitelnost bude projekt veřejnosti
komunikován prostřednictvím nových hesel – etiket projektu, které navazují na původní heslo
uvedené v přihlášce a rozvádí jej při zachování všech programových proudů uvedených v
přihlášce (pracovní verze):
3
PILSEN OPEN UP!
• učíme se
• inspirujeme se
• pomáháme si
PRO LEPŠÍ MĚSTO
V žádném případě to neznamená upuštění od čtyř programových proudů. Nová hesla byla
zvolena pro srozumitelnější komunikaci jako doplnění hesla PILSEN OPEN UP!, kdy všechna tři
témata „,učíme se“, ,,inspirujeme se“ a „,pomáháme si“ platí pro všechny programové proudy.
Od jmenování města Plzeň EHMK měla veřejnost řadu příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit
se akcí či debat pořádaných společností Plzeň 2015.
Po jmenování v roce 2011 se konaly tyto profilové akce:
Den Meliny Mercouri (18. června): umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené
Americké třídě s tématem ,,Studenti studentům, studenti všem“. (Akce se koná jako připomenutí
vyhlášení projektu EHMK a příležitost propagovat projekt EHMK. Zvána je široká veřejnost
prostřednictvím outdoorových ploch, plakátů a letáků, PR v místních médiích, kampaní na
sociálních sítích a projektového webu. Program ročníku 2011 připravovali žáci a studenti všech
typů škol).
5P pro Plzeň (8. září): oslava vítězství v boji o titul EHMK, poděkování podporovatelům,
představení zrekonstruované Věže, nového grafického stylu projektu a slavnostní vernisáž výstavy
Plzeňské ikony v Mlýnské strouze. (Primární cílovou skupinou byli osobně zvaní hosté: političtí
zástupci města a kraje, kulturní partneři, významní podnikatelé a podporovatelé, zástupci
partnerských kulturních organizací a institucí), sekundární cílová skupina zahrnovala širokou
veřejnost). Cílem projektu Plzeňské ikony je upozornit na zajímavé lidi, kteří z Plzně vytvářejí
lepší místo pro život. Jejich nominace probíhají participativní formou z návrhů veřejnosti.
(Propagace proběhla především prostřednictvím PR. Zúčastnilo se kolem 300 hostů).
Forum 2000 (12. října): diskusní fórum v Plzni v rámci pražské mezinárodní konference o boji
s korupcí. (V publiku bylo kolem 50 osob především z řad plzeňských gymnazijních studentů.
Akce byla výhradně propagována prostřednictvím PR).
Fórum pro kreativní Plzeň (31. října): pracovní sympozium pro kulturní aktéry města a regionu,
samosprávu a veřejnou správu, které se uskutečnilo pod záštitou primátora města a ve
spolupráci s Odborem kultury MMP. (Akce byla veřejným poděkováním všem, kdo přispěli
k získání titulu Plzeň – EHMK 2015. Představení strategie společnosti Plzeň 2015, evaluaci
Programu rozvoje kultury města na léta 2009 – 2019, dotační politice města Plzně a Plzeňského
kraje v oblasti kultury a 3 návazné kulaté stoly. Pozváno 1000 lidí z řad kulturních aktérů,
občanských sdružení a institucí, registrovalo se 350 účastníků).
4
Akce uskutečněné v roce 2012:
Fotodokumentace akcí projektu Plzeň 2015 v roce 2012 v příloze 1
Světovar 2012 otevřeno (21. března – 20. dubna 2012): otevření bran budoucího kulturního
centra 4x4 Cultural Factory Světovar s kulturními dílnami a programem pro veřejnost, výstava
prof. Jiřího Beránka Síla ticha, koncerty, workshopy, veřejné diskuse, asistované prohlídky areálu,
představení projektu revitalizace bývalého pivovaru na 4x4 Cultural Factory. Na tvorbě programu
se podílela místní sdružení a umělci, aktivity cílily na odbornou i laickou veřejnost všech věkových
kategorií (od animačních a fotografických dílen, přes žonglování, zahradničení, po koncerty,
přednášky a debaty s významnými českými osobnostmi). (Na vernisáž výstavy zavítalo několik
stovek návštěvníků včetně zástupců města, v rámci celého měsíčního programu navštívilo Světovar
kolem 1500 lidí. Propagace proběhla formou outdoorové kampaně, článků v místním tisku,
informací na webu projektu i města, letáky, plakáty, osobní pozvánky).
Kulturquell (24. – 25. dubna): mezinárodní konference za účasti mezinárodních i celostátních
osobností. Diskuse s veřejností probíhaly v 9 restauracích města včetně speciální kontejnerové
bezbariérové kavárny, kterou pro tento účel postavila na hlavním náměstí postavené nezisková
organizace „,Popojedem“. Konference byla organizována ve spolupráci s iniciativou Za Česko
kulturní na základě originálního know-how úspěšného projektu Otevřený kulturní think tank.
Zapojili se též místní podnikatelé, kteří umožnili pořádání akce v restauracích a hotelu. Zahraniční
hosté absolvovali prohlídku města zaměřenou na problematická místa, které chceme do roku
2015 zkulturnit. Kulturquell se bude opakovat každým rokem minimálně do roku 2015 a sleduje
primárně tři cíle: vytvářet v Plzni neobvyklou platformu k přímému setkávání se současnými
evropskými trendy a myšlením o kultuře a umění; zaujmout v rámci evropské dimenze projektu
významné osobnosti evropské kulturní oblasti; vytvořit z Plzně významné ohnisko diskuse o roli
kultury a umění ve společnosti. (Konference se zúčastnilo 45 diskutujících osobností a kolem
100 registrovaných hostů. Propagace se zaměřila především na cílené oslovování kontaktů, PR
v místním i celostátním tisku a kampaně na sociálních sítích. Hlavním mediálním výstupem byla
reportáž České televize).
Den Meliny Mercouri (23. června): umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené
Americké třídě s tématem ,,Na ulici jako doma“. Ročník 2012 se zaměřil na problematiku
nakládání s veřejným prostorem, umění v ulicích, ale i bezdomovectví a městské zástavby. (Akce
se zúčastnilo cca 5000 lidí).
Akce měla tyto části:
Hele město! - dopolední program určený dětem ve věku 8-15 let. V rolích architektů, urbanistů,
stavitelů a dokumentaristů se malí Plzeňáci zapojili do vzniku a zakládání města podle svých
představ. Americká, jak bychom ji chtěli mít - program situovaný mezi improvizované kavárny a
hospůdky, taneční, hudební i divadelní vystoupení.
Živá ulice – zahájení partnerského festivalu, který bude centrum Plzně oživovat po celé léto.
V srpnu a září probíhají dva klíčové projekty linie Land Art – výtvarné intervence v zničených
kostelech s názvem ,, Ohrožené kostely“ a první ročník ,,Resistence/One man“ - putovního
setkávání významných hudebníků a hostů z řad spisovatelů, krajinných architektů, historiků
umění a filosofů v krajině Plzeňského a Jihočeského kraje.
5
Představení Autobusu 2015 (7. září): Informační autobus jako pojízdné kulturní a komunitní
centrum po regionu. Na jeho premiéře vystoupí francouzský divadelní soubor, večer vyvrcholí
hudebním koncertem na největší gongy v Evropě a zažehnutím slavnostních ohňů. (Akce bude
propagována prostřednictvím místního tisku, na webu a sociálních sítích, VIP hosté budou
oficiálně zváni. Do konce roku je plánováno 20 výjezdů autobusu do menších obcí, kde bude
představovat projekt EHMK a zapojovat místní umělce. Předpokládáme 20000 přímých
návštěvníků a 50000 obyvatel kraje dostane o Projektu Plzeň EHMK2015 přímou pozitivní
informaci)
Vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012 (26. září): Představení fotografií osobností z plzeňské
podnikatelské sféry, které nominuje veřejnost jako inovátory či průkopníky. (Akce bude
propagována prostřednictvím místního tisku, na webu a sociálních sítích, VIP hosté budou oficiálně
zváni)
Otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (18. října): Ústav umění a designu
se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Od akademického
roku 2012/13 bude výuka probíhat v nově postavené budově, jejíž otevření bude významnou
kulturní událostí. Umožní škole dosáhnout mezinárodních kvalit a Plzeň se díky tomu bude moci
srovnávat s evropskými špičkami. Plzeň 2015 se bude podílet na kulturním programu akce a
představí zároveň projekt EHMK. ÚUD ponese v budoucnosti nový název, a to Fakulta umění a
designu Ladislava Sutnara. Plzeňský rodák Ladislav Sutnar je světoznámý designer a grafik,
jemuž bude v den otevření nové budovy ÚUD uděleno in memoriam čestné občanství města
Plzně a na jeho počest odhalena pamětní deska. Syntéza všech těchto akcí přispívá k naplňování
2 z programových proudů EHMK ,,Příběhy a prameny“ a ,,Umění a technologie“
Forum 2000 (21. - 23. října): organizace diskusního fóra v Plzni v rámci pražské mezinárodní
konference o roli médií v demokratické společnosti.
Fórum pro kreativní Plzeň (30.- 31. října): pokračování konceptu pracovního sympozia, kam
budou pozváni plzeňští podnikatelé, a naváže se spolupráce s veřejným sektorem
V průběhu obou let organizuje Společnost Plzeň2015 pravidelné či jednorázové veřejné debaty.
Hojnou účast měl cyklus debat Architektura jako silná káva, pořádaný ve spolupráci se spolkem
Zapálení a Domem hudby. Každý měsíc se konají veřejné diskuse v Českém rozhlase Plzeň o
aktuálních tématech kolem projektu EHMK, které jsou vysílány v přímém přenosu. Informace je
předem zveřejňována na webu a facebooku, pozvánky rozesíláme na široký mailinglist zájemců a
podporovatelů projektu.
Vedou se jednání se všemi aktivními kulturními a neziskovými organizacemi, zvláště s těmi,
jejichž projekty byly obsaženy v přihlášce ve 4 programových proudech. Celkem se uskutečnilo
na 100 individuálních jednání.
Většinu pondělků a úterků si může veřejnost ,,objednávat“ schůzky s programovými manažery
týmu Plzeň 2015 a řešit s nimi své náměty a podněty k projektu. Výstupem z jednání byly
podklady pro aktualizaci projektů z přihlášky a mapování připravenosti plzeňských subjektů
k zapojení se do příprav programu EHMK 2015.
Práce na přípravě komunikační strategie a jednotného vizuálního stylu projektu zaznamenala
posun až s příchodem nového vedení společnosti. K uzavření smlouvy na základě veřejné
soutěže na návrh konceptu jednotného vizuálního stylu informační kampaně vyhlášené v dubnu
6
2011 došlo až v prosinci 2011. V první polovině roku 2012 věnovala společnost značnou
pozornost komunikační strategii a implementaci jednotného vizuálního stylu. V druhé
polovině roku dochází ke sblížení loga města Plzně s logem projektu EHMK.
Významný posun zaznamenala práce regionálního týmu, který byl v červenci 2012 rozšířen o
umělecký tým ,,Autobusu 2015“ a o 9 regionálních koordinátorů, tzv. ,,Majáků 2015“. Ti budou
působit v devíti městech a obcích Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Sušice, Nýrsko, Planá,
Konstantinovy Lázně, Nečtiny, Plasy, Spálené Poříčí).
Počátkem letošního roku byla ve společnosti 2015 ustavena sekce participace, jejímž posláním
je zapojení obyvatel města do projektu EHMK a vytváření podmínek pro jeho dlouhodobou
udržitelnost.
Při sestavování rozpočtu na rok 2012 a roky další byl vzhledem k důležitosti této oblasti navýšen
rozpočet na marketing. To bylo umožněno i díky celkově vyšším příjmům v roce 2012 (MK ČR,
Plzeňský kraj) ve srovnání s rokem předchozím. Byla navázána spolupráce s významnou
agenturou Beef Brothers, jejímž prioritním úkolem v roce 2012 je odbourávání nedůvěry
obyvatel a posílení informovanosti o projektu.
Posílila se fundraisingová aktivita V lednu 2012 uzavřela společnost smlouvu s profesionální
fundraisingovou agenturou Support Project s.r.o. s cílem plně využívat nabídky a možností
financování z různých dotačních programů a fondů.
Vedou se intenzivní jednání se sponzory. Zdá se, že komerční firmy si začínají uvědomovat, jaká
příležitost se před Plzní otvírá. Řada firem však čeká na konkrétní program. Zaznamenali jsme už
některé přímé sponzorské aktivity (např. Nadace ČEZ v případě Autobusu 2015).
Prohloubila se zahraniční spolupráce a hledají se způsoby koordinace oblasti cestovního ruchu
s městem.
-
Jaké jsou hlavní problémy v přípravách akce, s nimiž se Plzeň2015 v současné
době potýká? Jaké jsou slabé stránky přípravného procesu a jak máte v úmyslu se
s nimi vypořádat?
Zásadní slabinou je nedostatečný objem finančních prostředků na programovou (celou
neinvestiční) část projektu EHMK. Oceňujeme, že vedení města se snaží vyjednat vyšší podporu
od státu, byť zatím bez úspěchu. 17. 7. 2012 proběhlo jednání mezi premiérem vlády ČR a
primátorem města Plzně, kde primátor vznesl požadavek na zvýšení podílu státu na financování
projektu Plzeň EHMK 2015 nad rámec již vládou schválené částky. Premiér konstatoval, že
s ohledem na aktuální rozpočtovou situaci státu a na celkový ekonomický vývoj považuje toto
navýšení za velmi nepravděpodobné.
Ani ze strany Plzeňského kraje zatím nedošlo k výrazné finanční podpoře projektu, jedná se o
podpory dílčí a drobnější, kdy Plzeňský kraj finančně podpořil vznik projektů Autobus 2015, Síť
Synapsis 2015, Land Art a vypsal grantový program v objemu 10 mil. Kč. Tyto peníze jsou však
určeny především vlastním zřízeným organizacím. Předpokládáme, že po krajských volbách
v říjnu letošního roku bude možné projednat vyšší podporu projektu s novou reprezentací
Plzeňského kraje, neboť jednou z obhajob nízké podpory kraje bylo, že není možné finančně
zavázat budoucí zastupitelstvo.
7
Město Plzeň si uvědomuje významu projektu a investuje do něj takové množství finančních
prostředků, které jsou v možnostech (částečně za hranou možností) jeho rozpočtu. Parlament ČR
schválil v nedávných dnech zákon o rozpočtovém určení daní, na základě kterého snižuje daňové
výnosy (tj. příjmy) čtyř největších měst země, tedy i Plzně a významně posiluje příjmy ostatních
obcí. Město Plzeň přichází tímto zákonem o roční příjem zhruba 100 mil. Kč. Částku nelze zcela
přesně vyčíslit, protože jinými zákonnými opatřeními jsou zrušeny i dotační programy a
spoluúčasti státu obcím.
Na podporu vyšší než stávající účasti státu na projektu EHMK byla na základě analýzy cestovního
ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR vypracována ekonomická argumentace o přínosu
kulturního cestovního ruchu. Obsahem této argumentace je předpoklad o počtu návštěvníků
města Plzně a ČR v rámci projektu EHMK, opřený o zkušenosti jiných EHMK. Zatím se
společnosti vládu České republiky nepodařilo přesvědčit, že propůjčení titulu EHMK má vysokou
hodnotu v turistickém ruchu a dá se předpokládat vysoká návratnost vložených finančních
prostředků, nejednalo by se tedy o dotaci neziskového projektu, ale o prorůstové opatření.
V lednu 2012 uzavřela Plzeň 2015 o.p.s. smlouvu s profesionální fundraisingovou agenturou
Support Project s cílem plně využívat nabídky a možností financování z různých dotačních
programů a fondů, které existují na příslušném českém a evropském ,,trhu“ s dotacemi a granty.
V tuto chvíli můžeme prezentovat již zcela konkrétní výstupy (viz dále). K mírnému posunu došlo i
ve spolupráci s Plzeňským krajem, výraznou změnu očekáváme po krajských volbách.
Hlavním problémem, od něhož se odvíjí i zmiňovaný nedostatek financí, je nízká povědomost o
projektu EHMK na celostátní i krajské úrovni, což souvisí i s obecně podceňovanou úlohou
oblasti kultury a jejím postavením v České republice. Je patrné, že na úrovni vlády, vedení
důležitých státních organizací i na úrovni regionální prozatím chybí hlubší znalost kontextu a
významu projektu EHMK v rámci EU. Tento deficit nebylo možné během zatím krátké doby
realizace projektu Plzeň 2015 zcela odbourat. Značka EHMK zde nefunguje tak jako
v západoevropských zemích, kde se projekt koná již po několikáté. Stejnou neznalost kontextu a
významu vnímáme v komerční, tedy potenciálně sponzorské oblasti. Pro velké firmy, které by se
díky své velikosti a síle mohly stát generálními popř. hlavními partnery a projekt podpořit
významnými částkami a které však zpravidla mají své centrály v Praze popřípadě i mimo území
ČR, nemá projekt v tuto chvíli odpovídající marketingovou hodnotu. Nízkou povědomost o
projektu řešíme implementací komunikační strategie, která tento bod zohledňuje jako
naprosto zásadní úkol. Řešení hledáme i ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Myslíme si, že
v tomto smyslu měla sama Evropská komise sehrát významnější úlohu jako propagátor svého
úspěšného projektu ještě v období před vyhlášením soutěže v ČR a uvítali bychom jakoukoli
podporu ze strany EK o komunikaci směrem k politické reprezentaci ČR.
Nicméně i v případě, že se nepodaří zajistit navýšení finančních prostředků, jsme schopni vytvořit
důstojný program splňující požadovaná kritéria, to znamená naplnit jak evropskou dimenzi, tak
linii město a občané, avšak lze se obávat, že potenciál EHMK nebude plně využit.
Společnost Plzeň 2015 se dosud potýkala i s řadou problémů, souvisejících s personálními
změnami a nutností znovu definovat program v rámci nouzového rozpočtu. Tím se zákonitě
prodlužoval čas, ve kterém od ní veřejnost očekávala zcela konkrétní vyhlášení a kroky.
V současné době panuje u řady lidí vůči projektu určitá nedůvěra či rozpačité vyčkávání; období
entusiasmu, kdy bylo snadnější lidi získat, již minulo. Naším řešením je zintenzivnění
8
informačních aktivit. Strategický komunikační cíl pro zbytek roku 2012 a celý příští rok je
přesvědčit obyvatele Plzně o výhodách, které projekt přináší. Projekt bude představen jako
nástroj k lepšímu životu. Kampaň zahájí sjednocení loga města s logem projektu, čímž dojde
k výraznému zviditelnění projektu. V doprovodné informační komunikaci je naší snahou občanům
ukázat, že i oni jsou součástí projektu, mohou být na město hrdí a současně otevření směrem
k budoucnosti.
Participační aktivity jsou provázeny obdobnými problémy, s jakými se potýkala i ostatní
evropská města – obyvatele je třeba zapojit do projektu v době, kdy je většina práce týmu málo
viditelná. Pro výkonné městské organizace (mimo kulturní sféru) je zase málo zřetelné proč by
měl kulturní projekt intervenovat do oblastí jejich činností, a je nutno konstatovat, že řada z nich
(zejména co se týká např. městského plánování nebo sociálních služeb) dosahují ve své činnosti
prokazatelně dobrých výsledků. Pro systémové a plošné zapojení obyvatel i organizací
nedisponuje společnost Plzeň 2015 ve srovnání s některými jinými nositeli titulu srovnatelnými,
zejména finančními možnostmi. Sekce participace bude přicházet s podněty v oblasti vzdělávání,
problematiky veřejného prostoru a rozvoje komunity, které umožní plošné zapojení obyvatel
města do projektů, ústících do programu v roce 2015 a dají obyvatelům možnost stát se součástí
dění. V oblasti dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektu budeme iniciovat nová témata
s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, např. vznik komunitních center na městských
obvodech, včetně zajištění adekvátní metodologie, která v ČR neexistuje. Velkou překážkou jsou
značně limitované finanční prostředky, které umožňují drobné intervence, nikoliv však
systémovější řešení. To nám umožňuje soustředit se na modelové příklady a nahradit kvantitu
kvalitou.
V programové sekci je aktuálním problémem personální kapacita managementu pro zajištění
potřebných komunikačních a přípravných prací. Při dnešním personálním obsazení této
sekce (6 lidí, ale jen 3 z toho na plný úvazek) nelze současně zvládnout zajištění dramaturgie a
produkce profilových akcí a zároveň realizovat původní dlouhodobý harmonogram příprav
programu (spuštění Banky kreativního kapitálu – původní plán: podzim 2011, aktuálně: podzim
2012; Otevřené programové výzvy – původní plán: jaro 2012, aktuálně: podzim 2012).
Plánujeme výběrové řízení na další dvě manažerské pozice pro programovou sekci na podzim
2012, které by měli zvýšit naši schopnost zajistit potřebné práce v této fázi přípravy programu.
9
2. Řízení a struktura
-
Jak byla doplněna struktura řízení od okamžiku jmenování? (uvítali bychom
organigram, znázorňující strukturu výboru a strukturu řízení). Velmi vítaná bude
podrobná informace o zkušenosti klíčových manažerů v oblasti kultury.
Město Plzeň, jakožto jediný zakladatel společnosti, jmenuje členy správní a dozorčí rady.
Ustavující zasedání správní rady se konalo dne 27. října 2010. a předsedkyní správní rady byla
zvolena JUDr. Marcela Krejsová. Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost novela zákona o obecně
prospěšných společnostech, dle kterého, kromě dalších změn, se stává statutárním orgánem
společnosti ředitel. Od téhož data začíná společnost fungovat de facto.
Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní
závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá
ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za
společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá
veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování
společnosti.
• Organizační struktura společnosti od listopadu 2011
S nástupem Mgr. Tomáše Froydy do funkce ředitele společnosti dne 1. listopadu 2011 byla
navržena nová struktura fungování společnosti:
- ředitel společnost řídí a jedná za ni, v přímé působnosti řídí provoz, komunikaci, PR a
marketing;
-umělecký šéf projektu je ve své činnosti samostatný a nezávislý, zodpovídá za tvorbu ,,vlajkového
mezinárodního programu“ roku 2015;
-manažer(ka) mezinárodních vztahů odpovídá za komunikaci s Monitorovacím výborem a
Evropskou komisí v Bruselu, reprezentuje projekt EHMK v zahraničí a komunikuje se
zahraničními médii;
-finanční manažer je zodpovědný za tvorbu a čerpání rozpočtu, sleduje finanční toky a
mimorozpočtové zdroje, spolupracuje s externí účetní firmou, spravuje uzavřené smlouvy, hlídá
jednotlivé sekce z finančního pohledu;
-jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a rozpočet a v rámci svěřené části
rozpočtu uzavírají smluvní vztahy k zajištění úkolů plynoucích ze schválené Strategie společnosti.
• Organigram:
Po personálních změnách ve vedení společnosti pracovali všichni hlavní manažeři na
vyprofilování svých agend, jejich obsahovém i organizačním zajištění. V současné době se
struktura společnosti Plzeň 2015 ustálila tak, jak je uvedeno v příloze 2.
• Vedení společnosti
Mgr. Tomáš Froyda – ředitel společnosti a statutární orgán
V letech 2000-2009 působil jako manažer a producent Mezinárodního festivalu Divadlo. Od roku
2006 pracuje v plzeňském Divadle Alfa - divadlo pro mladé publikum na pozici ředitele. K 1.
listopadu roku 2011 byl jmenován ředitelem společnosti Plzeň 2015, o. p. s. zajišťující prestižní
evropský projekt EHMK 2015.
10
MgA. Petr Forman – umělecký šéf projektu
Jedna nejvýznamnějších současných uměleckých osobností. Divadlo bratří Formanů, které založil
spolu s bratrem Matějem, dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem v Bretagni (Théâtre
National de Bretagne). S vlastními i koprodukčními představeními (Baroque Opera, La Baraque,
Crimson Sails, Mystery Boat aj.) se DBF představilo na řadě míst a festivalů po celém světě.
Představení vzniklá pro Národní divadlo v Praze (opera Philipa Glasse La Belle et la Bête a A
Walk Worthwhile – spolu s bratrem Matějem a otcem Milošem Formanem) byla uvedena např. v
El Palau de les Arts Reina Sofía, Valencie. V koprodukci s Théâtre National de Bretagne and
Zomer van Antwerpen festival vytvořilo DBF mezinárodně úspěšné představení Obludarium.
Moderní opera pro celou rodinu Čarokraj vznikla v r. 2011 opět pro ND v Praze. Kromě těchto
projektů má Forman na kontě celou řadu menších projektů, koprodukcí, dílen aj. Je rovněž
úspěšným filmovým hercem. Řada představení získala národní i mezinárodní ocenění.
MgA. Šárka Havlíčková – programová ředitelka společnosti
V letech 2003 - 2009 byla uměleckou i výkonnou ředitelkou pražského divadla ALFRED VE
DVOŘE. Od roku 2009 je členkou výkonného výboru OISTAT (světové organizace scénografů a
divadelních techniků); v roce 2003 se podílela se na založení české sítě pro cirkulaci živého
umění Nová síť, kde působí jako odborník pro rozvoj a strategické směřování organizace. Nová
síť se v posledních šesti letech (2007 – 2012) stala evropským networkem s názvem DNA
(Development of New Art) a pro svůj evropský rozměr získala opakovaně finanční podporu z
programu Culture Evropské unie. Je spoluzakladatelkou sdružení Iniciativa pro kulturu, do níž při
jejím založení v roce 2005 vstoupilo na 40 kulturních organizací České republiky a jednou
z iniciátorek vzniku neformální občanské platformy Za Česko kulturní. Od roku 2008 se jako
externí konzultant podílela na vzniku Programu rozvoje kultury města Plzně 2009 – 2019; a dále
jako odborná poradkyně v rámci kandidatury města na titul Plzeň EHMK 2015. Od roku 2010 je
členkou realizačního týmu společnosti Plzeň 2015 o.p.s., od r. 2012 na pozici programové
ředitelky.
MgA. Kateřina Melenová – regionální programová manažerka
Na začátku 90. let založila v Českých Budějovicích nezávislou divadelní společnost Studio dell‘
arte, se kterou přes deset let putovala po celé republice a Evropě. V Budějovicích se také
podílela na vzniku tří nezávislých kulturních prostorů (Divadlo Pod čepicí, kulturní klub Solnice a
kulturní centrum Bazilika) jako projektový manažer. Kulturní centrum Bazilika vedla několik let
organizačně i umělecky jako ředitelka. V současnosti se věnuje realizaci exteriérových akcí a
slavností (na netradičních místech pod širým nebem). Dlouhodobě spolupracuje se státním
zámkem Kratochvíle, kde připravuje letní Svatojánskou slavnost v renesančních zahradách.
Považuje se především za kulturní animátorku, snažící se prostřednictvím umění oživovat naši
dnešní realitu. Je ředitelkou občanského sdružení Teatrum mundi, členkou Iniciativy pro kulturu a
členkou Rady pro umění ministra kultury.
PhDr. Alexandra Brabcová – manažerka participace a udržitelnosti
Praxe manažerky participace zahrnuje 14 let práce v Národní galerii v Praze (v různých pozicích
včetně náměstkyně generálního ředitele); vedení dvou samostatných vzdělávacích asistenčních
programů (support assistance programs) v Nadaci Open Society Fund Praha s celorepublikovou
působností (9 let) a samostatné konzultační působení v oblasti poradenství kulturním
organizacím; zpracování strategických rozvojových plánů, studií příležitosti a projektů pro SF EU
(7 let). V roce 1992 obdržela Fulbrightovo stipendium ve Smithsonian Institution ve Washingtonu
na studium nonprofitního managementu.
PhDr. Adriana Krásová – manažerka mezinárodních vztahů
11
V letech 2005 -2010 byla ředitelkou Českého kulturního centra v Madridu a kulturním radou
velvyslanectví ČR ve Španělsku. Ve Španělsku iniciovala řadu česko-španělských projektů a pod
jejím vedením realizovalo ČC rozsáhlé a dlouhodobé projekty jako byly Sezóna české scény v
Madridu, Španělský podzim s českým filmem nebo Literární výlety do Španěl a další. Jako
ředitelka ČC stála při založení EUNIC Espaňa a v letech 2008-2010 byla jeho místopředsedkyní.
Překladatelka a vysokoškolská učitelka. Pro Plzeň 2015 pracuje od r. 2012.
Ing. Jiří Benýr – finanční manažer společnosti
Pravidelných porad vedení společnosti se zúčastňuje také JUDr. Marcela Krejsová,
předsedkyně správní rady, a BcA. Vladimír Líbal, koordinátor projektu v rámci kanceláře
primátora Magistrátu města Plzně.
-
Bylo posíleno personální obsazení organizace?
Zásadním posílením organizace byl příchod MgA. Petra Formana na pozici uměleckého šéfa
projektu. Petr Forman byl osloven přímo, za jeho kvalitu dostatečně vypovídá rozsah a umělecká
hodnota jeho práce, realizované projekty, mezinárodní renomé a v neposlední řadě i síla
osobnosti.
Další posilou vedení společnosti je PhDr. Adriana Krásová na pozici manažerky mezinárodních
vztahů. Do společnosti nastoupila v lednu 2012 na základě vítězství ve výběrovém řízení. Na
základě výběrového řízení obsadil pozici finančního manažera ing. Jiří Benýr, který nastoupil též
v lednu 2012, zatím na částečný úvazek.
Další posilování týmu se dělo v rámci jednotlivých sekcí pod vedením šéfů sekcí.
Příloha 3 - Seznam pracovních pozic
Do práce se v roce 2011 zapojilo 26 dobrovolníků z řad místních obyvatel a 3 stážisté
z Německa v rámci programů GFPS a Erasmus. V prvním pololetí 2012 zatím se zapojilo 21
dobrovolníků a 2 stážisté.
-
Byl tým stabilizován?
Současné vedení upřednostňuje systém sekcí, za které nesou odpovědnost jejich vedoucí
(členové vedení), jimž je v rámci sekcí ponechána pracovní a tvůrčí svoboda. To zaručuje
harmonii v týmu, který vzhledem k náročnosti projektu nutně sdružuje výrazné a vyhraněné
osobnosti. Zárukou jednotného směřování je Strategie společnosti a umělecký šéf projektu.
Tým je v tuto chvíli stabilní v rámci rozpočtových možností, v roce 2013 předpokládáme posílení
o další pozice.
Personální obsazení sekce participace se odvíjí od hlavních směrů činnosti sekce. Od podzimu
2012 se počítá s týmem 5 osob, který bude zahrnovat manažery hlavních linií participace
(vzdělávání, veřejný prostor a společenství a komunitní turismus) a koordinátorku
dobrovolnického programu. Do náplně činnosti sekce rovněž patří agenda dobrovolnictví
a organizační zajištění kmenových akcí sekce. Většina pracovních smluv nebude řešena
pracovním úvazkem ve společnosti, ale jiným druhem kontraktu.
12
Regionální sekce je v první fázi prověřování. V červenci 2012 byl ustaven regionální tým. Jeho
složení pro další období bude upraveno dle zkušeností z prvního funkčního období červenec–
prosinec 2012 a dle finančních možností společnosti. Regionální tým nemá zaměstnance,
pracovní vztahy se realizují na základě mandátních smluv, smluv o dílo, o spolupráci, autorských
smluv a dohod o provedení práce. Prozatím v tomto složení bude pracovat do konce roku 2012.
Stabilizace v podobě zaměstnaneckých smluv pro klíčové členy týmu bude probíhat až na
základě získaných zkušeností z této první fáze.
Je nutné navýšit personální obsazení programové sekce na zajištění všech potřebných
komunikačních a přípravných prací. V aktuální chvíli pracuje pro programovou sekci 6 lidí, ale jen
3 z toho na plný úvazek (2 na poloviční úvazek a jeden na 0,25 úvazku). Mimo šesti interních
členů programového týmu dále pro programovou sekci na jednotlivých zadaných úkolech
týkajících se koordinace dramaturgie pracují 3 externisté-odborní garanti programu. Zajišťování
dramaturgie a produkce současně s realizací původního dlouhodobého harmonogramu příprav
programu vyžaduje obsazení dalších dvou manažerských pozic pro programovou sekci již na
podzim 2012.
-
Do jaké míry je nadace (o.p.s.) nezávislá na radnici pokud jde o realizaci projektu
Plzeň2015?
Město Plzeň důsledně kontroluje hospodaření s finančními prostředky a požaduje předkládání
informativních zpráv o průběhu projektu a činnosti organizace Plzeň 2015 na každé zasedání
Zastupitelstva města Plzně. Na úrovni města Plzně pracuje tzv. Koordinační skupina primátora,
která však není řídícím grémiem, ale funguje jako jakési rozhraní (interface), které
zprostředkovává komunikaci mezi Plzeň 2015 o.p.s. a příslušnými orgány a úřady města.
Z iniciativy pana primátora byla zcela nově ustavena Rada projektu EHMK, jejímiž členy se stane
primátor města, hejtman kraje, rektorka univerzity, zástupce MK ČR, náměstkyně primátora pro
oblast kultury a cestovního ruchu, ekonomický náměstek primátora a stálými hosty jednání
budou ředitel a předsedkyně správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Jednání budou probíhat
pravidelně jedenkrát za měsíc. Posláním Rady projektu EHMK je pomoc celému projektu na
úrovních, kam o. p. s. nedosáhne, kvalitnější a širší prezentace projektu a účinnější koordinace
v rámci celého regionu. Umělecká a programová část projektu je zcela nezávislá a nedochází
k jakémukoliv politickému ovlivňování programové náplně.
13
3. Geografický rozsah
-
Můžete přesně specifikovat teritorium, na němž se Plzeň2015 bude konat?
Těžiště programové části projektu Plzeň 2015 je území města Plzně. Plánované aktivity budou
rozvíjeny nejen v centru města, ale i ve spolupráci s městskými obvody. Plzeň má specifické
územní rozložení, a proto je důležité integrovat do příprav rezidenčně silné městské obvody a
jejich samosprávy.
Plzeň 2015 také rozvíjí speciální programovou sekci pro plzeňský region. Teritorium, které pro
účely projektu Plzeň EHMK 2015 nazýváme region, je shodné s územím Plzeňského kraje a
zahrnuje šest okresů. Zapojení regionu se bude dít skrze projekt Síť 2015 Synapsis a s ní
spojené lokální regionální koordinátory Majáky 2015. Počítáme i s užším zapojením přilehlých
území (lokality Jihočeského a Karlovarského kraje), a to především při realizaci programové linie
Západočeské baroko a Land Art. Pilotní projekt výtvarných intervencí v místech zaniklých
sakrálních staveb kopíruje hranice plzeňské diecéze, která přesahuje hranice Plzeňského kraje
směrem do kraje Jihočeského a Karlovarského. Pojízdné kulturní a komunikační centrum
Autobus2015 vyjede v září 2012 jako propagační nástroj projektu Plzeň EHMK 2015 do
plzeňského regionu, později i do České republiky a zahraničí.
Nelze opomenout také příhraniční oblasti na území Bavorska (Horní Falc a Dolní Bavorsko),
které se na zapojení do projektu Plzeň EHMK 2015 velmi pečlivě připravují prostřednictvím
projektu Impuls 2015 administrované centrem Bavaria Bohemia v Schönsee.
Jako součást již zmiňovaného bavorsko–českého projektu Impuls 2015 bude mezi bavorským
Regensburgem a Plzní pravidelně jezdit tzv. Vlak za kulturou (Zug zur Kultur), který ve speciálně
označeném EHMK vagónu bude nabízet kulturní program. Důležitým partnerem tohoto projektu
jsou České dráhy (CD) a Vogtlandbahn.
V perspektivě územního rozložení a působení projektu Plzeň 2015 je důležité zmínit, že projekt
se v procesu příprav i při realizaci aktivit bude vztahovat k celé ČR a Evropě. Samozřejmostí je
nejen zapojení umělců, odborníků a autorit z ČR a EU do příprav projektu, ale i celonárodní a
mezinárodní prezentace a komunikace projektu Plzeň 2015.
-
Jaké kroky byly podniknuty k tomu, aby byla usnadněna doprava z Prahy?
Město Plzeň je první českou metropolí na cestě ze západní Evropy a zásadním dopravním uzlem
s vynikající dopravní dostupností. Leží na dálnici D5 spojující Prahu se západní Evropou, je
železničním uzlem a z mezinárodního Letiště Václava Havla Praha se lze do Plzně dopravit
rychleji než do centra Prahy, zhruba za 40 minut. Autobusový spoj mezi Plzní a Prahou je
provozován každou hodinu, zcela postačující je i spojení vlakové. Před několika lety bylo zajištěno
výrazné označení sjezdů z dálnice D5 do centra Plzně.
V roce 2013 a první polovině 2014 plánujeme jednání s Letištěm Václava Havla Praha a
pravidelným autobusovým dopravcem na trase Plzeň-Praha Student Agency o propagaci EHMK
Plzeň2015 a speciálních opatřeních (např. vypravení jednoho spoje Student Agency přímo
z letiště).
14
4. Finance
4.1
Je již stanoven celkový rozpočet pro projekt EHMK (tj. fondy, které jsou pro
projekt přímo vyčleněné)? Jestliže ne, kdy očekáváte, že bude stanoven.
Pozn. V celém materiálu pracujeme s kurzem 1 euro = 26,- Kč
- Vyplňte tuto tabulku a použijte aktuální čísla
Celkové výdaje v Náklady na
Náklady na
rozpočtu
provoz
provoz
(v euro)
(operační)
(operační)
náklady
náklady
(v euro)
(v %)
100.530.693
20.081.954
19,98
Investiční
náklady
(v euro)
Investiční
náklady
(v %)
80.448.739
80,02
4.2
Vysvětlete konečný provozní rozpočet na projekt EHMK. Vyplňte následující
tabulky a použijte aktuální čísla.
-
Během pracovní návštěvy pana Gaulhofera v Plzni2015 o.p.s. v březnu 2012 mu
tým sdělil, že potvrzený provozní rozpočet v té době je 288 600 000 Kč (11 milionů
euro), z čehož 188 600 000 Kč (7 milionů euro) přispěje město (zatímco zpráva o
pokroku – progress report - v období po jmenování uvádí částku příjmu od města
zhruba ve výši 10 milionů euro na období 2011-2015) a 100 000 000 Kč (4 miliony
euro) od MK ČR. Je třeba tato čísla aktualizovat? Proč?
Vedení začalo od roku 2012 uplatňovat jiný pohled na rozpočet. Všechny rozpočty sestavené a
předložené v roce 2012 (včetně těchto v monitorovací zprávě) vycházejí z reálně zajištěných a
potvrzených příjmů. Představují tedy jakési dno, pod které jejich úroveň a výše již nikdy
neklesne. S procesem získávání dalších finančních prostředků a zdrojů bude rozpočet už jen
narůstat. Jedinou odhadovanou (pouze plánovanou) položkou jsou příjmy od sponzorů. Dalším
důvodem diference mezi jednotlivými vykázanými rozpočty ve zmiňovaných zprávách bylo
nejednotné používání měnového kurzu euro – Kč.
Nyní používáme jednotně kurz 1,-euro = 26,- Kč.
15
a) Celkové neinvestiční náklady:
Celk.
neinvestiční
náklady
(v euro)
Náklady na
program
(v euro)
Náklady na
program
(v %)
Propagace a
marketing (v
euro)
Propagace
a
marketing
(v %)
Fixní
provozní
náklady
(platy, režijní
náklady,
administrativa) (v euro)
20.081.954
14.388.877
71,65
2.426.923
12,09
2.986.538
-
Platy, režijní
náklady,
administrativa
(v %)
Monitoring a
evaluace (v
euro)
Monitoring
a evaluace
(v %)
14,87
279.615
1,39
Specifikujte, do jaké míry jsou tyto zdroje pro akci zajištěné.
Provozní náklady vycházejí z aktuálně potvrzených příjmů, tedy z rozpočtového výhledu města
Plzně, Ministerstva kultury ČR a také z dalších, již přiznaných dotací a grantů. Jediné zatím
nepotvrzené příjmy tvoří cena Meliny Mercouri a příspěvek případných sponzorů. Významnou
položku v celém rozpočtu také tvoří bavorské projekty, které jsou realizovány ve spolupráci
s centrem Bavaria Bohemia v Schönsee. Lze tedy konstatovat, že uvedený rozpočet je tzv.
minimální variantou rozpočtu, která je společností garantována. Společnost předpokládá, že
bude rozpočet pravidelně revidovat a navyšovat podle toho, jak se jí bude dařit získávat
dodatečné finanční zdroje.
b) Harmonogram realizace provozních nákladů:
Harmonogram
výdajů
Náklady
na
program
(v euro)
Náklady
na
program
(v %)
Propagace
a
marketing
(v euro)
Propagace
a
marketing
(v %)
Fixní provozní
náklady (platy,
režijní
náklady,
administrativě
)
Platy,režijní
náklady,
administrati
va
Monitoring
a evaluace
(v euro)
Monitoring
a evaluace
(v %)
(v %)
před
2013
1.443.012
55,39
192.308
7,38
(v euro)
963.462
2013
1.450.432
68,06
134.615
6,32
519.231
24,36
26.923
1,26
2014
2.786.113
74,34
369.231
9,85
519.231
13,85
73.077
1,95
2015
8.709.319
75,09
1.730.769
14,92
984.615
8,49
173.077
1,49
36,98
6.538
0,25
po 2015
16
4.3
Vyplňte následující tabulky a použijte aktuální čísla:
Celkový rozpočet bez investic
Celkový
Z veřejného Z
příjem
sektoru (v
veřejného
rozpočtu (v
euro)
sektoru
euro)
(v%)
20.081.954
17.650.262
87,89
Ze
soukromého
sektoru (v
euro)
431.692
Příjem z veřejného
sektoru
v euro
v%
Vláda
Město
Kraj
EU
Jiné granty
Jiné nerozklíčované
3.846.154
10.946.923
105.769
1.500.000
184.108
1.067.308
21,79
62,02
0,60
8,50
1,04
6,05
-
Ze
soukromého
sektoru
(v%)
2,15
Jiné (v
euro)
Jiné (v
%)
2.000.000 9,96
Specifikujte:
plánovaná částka,
zajištěná částka,
Zajištěná
Zajištěná
Zajištěná
Plánovaná
Zajištěné
Zajištěné
Během pracovní návštěvy v Plzni2015 o.p.s. v březnu 2012, pan Gaulhofer týmu
doporučil, aby si Plzeň2015, radnice a ministerstvo kultury byly vědomy reálných
rozpočtových čísel a na tomto základě o rozpočtu (a obecně o celé akci)
diskutovaly. Do jaké míry se vám podařilo toto doporučení uplatnit?
Jak již bylo řečeno, rozpočet akce v současnosti vychází z tzv. realistické varianty rozpočtu, tedy
pracuje s penězi, které jsou již potvrzené, případně lze jejich získání reálně předpokládat.
V budoucnu se předpokládá navyšování rozpočtu v závislosti na tom, jak se bude společnosti
dařit získávat dodatečné finanční zdroje.
Zdroje získané od statutárního města Plzně se v jednotlivých letech zvyšují s tím, jak se
předpokládá nárůst aktivit směrem k roku 2015. Ministerstvo kultury ČR počítá se třemi ročními
příspěvky ve výši 769.231 euro a v roce 2015 s příspěvkem ve výši 1.538.462 euro.
-
Pan Gaulhofer rovněž doporučil vyvinout úsilí získat pro Plzeň2015 peníze ze
strukturálních fondů (ERDF). Jaký vývoj měla situace v souvislosti se strukturálními
fondy?
•
Vedení projektu navázalo spolupráci s profesionálními fundraisery, díky níž má
podrobný a dokonalý přehled o možnostech čerpání z jednotlivých programů a grantových
okruhů, a připravuje a předkládá konkrétní projektové žádosti k financování (některé již byly
úspěšně schváleny.(viz níže). Dále čerpáme dotační podporu Plzeňského kraje ve výši
105.769,- euro. Ve spolupráci s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzeň
17
sledujeme vývoj v ROP. (Zde bude překážkou i dvouletá historie žádajícího subjektu, kterou zatím
nesplňujeme). Prověřujeme i možnosti nastavení těchto grantových okruhů a strukturálních fondů
v příštím programovacím období od 2014 ve prospěch EHMK Plzeň 2015.
Byl zpracován soubor 10 pilotních projektů podporujících dlouhodobou udržitelnost
projektových záměrů vítězné přihlášky. Tyto pilotní projekty byly představeny a
prodiskutovány se zástupci oddělení EU MK ČR, kteří přislíbili spolupráci při meziresortních
jednáních o možné podpoře projektů ze SF EU:
1. Animánie - audiovizuální mobilní studio a centrum animace
2. Cirqueon v Plzni - škola nového cirkusu s profesionálním vzdělávacím programem
3. Kreativní inkubátor - rozvoj kreativních průmyslů; výzkumné centrum s knihovnou
4. Uměním ke konkurenceschopnosti – kreativní partnerství umění a podnikání
5. Autobus 2015 - pojízdné kreativně informační centrum pro plzeňský region
6. Land Art - uměním dotčená západočeská krajina jako nová destinace pro cestovní ruch.
7. Západočeské baroko - evropský kulturní objev jako nová kulturní turistická destinace
8. Zapojování mladých lidí do projektu Plzeň EHMK 2015 formou dobrovolné práce
9. Panelstory ve městě kultury – kultivace veřejného prostoru skrze mladé lidi a seniory
10. Systém jednotného regionálního marketingu – EHMK 2015
Plzeň 2015 o.p.s. podala v červenci 2012 prostřednictvím partnerského subjektu Support
Project s.r.o. žádost o finanční podporu projektu Uměním ke zvýšení konkurenceschopnosti z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (žádost: 3,5mil. Kč/ 135tis. euro).
Projekt je iniciován společností Plzeň 2015 o.p.s. a je zaměřen na začlenění umění a kultury do
udržitelného rozvoje společnosti a do podnikání. Vzdělávací projekt Uměním ke zvýšení
konkurenceschopnosti je postaven na intenzivní kooperaci umělců a podnikatelských subjektů a
oproti většině vzdělávacích programů je tento vzdělávací program realizován přímo na pracovišti,
v pracovním prostředí samotných zaměstnanců. Inspirací a partnerem pro založení Uměním ke
zvýšení konkurenceschopnosti je švédská platforma TILLT (www.tillt.se), která se stala oficiálním
partnerem plzeňského pilotního projektu. Program Uměním ke zvýšení konkurenceschopnosti
bude mít zázemí v novém multifunkčním kulturně komunitním centru Světovar v Plzni a bude
integrální součástí jeho programové náplně.
•
Mimo SF EU podala Plzeň 2015 o.p.s. také úspěšně žádost do Fondu partnerství
(Program švýcarsko- české spolupráce) na projekt Transfer of good practices, know-how a
informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem, a získala dotaci ve výši
1,5mil. Kč/58tis. euro. Cílem projektu je přenos zkušeností a jejich využití při konverzi areálu
původního pivovaru v Plzni – Světovar. Švýcarsko má rozsáhlé zkušenosti s rekonverzí starých
průmyslových objektů na kulturní a společenská centra. Projekt umožní aplikovat tyto zkušenosti
při rekonverzi starého pivovarského areálu Světovar v Plzni a dá také dobrý příklad i pro další
oblasti v České republice, kde je řešena problematika smysluplného využití průmyslového
dědictví ve spojení s kulturou a uměním.
• Plzeň 2015 je partnerem projektu Cross Innovation, podpořeného z program INTERREG
IVC. Vedoucím tříletého projektu, jehož cílem je hledání nových způsobů podpory a rozvoje
kreativních průmyslů v regionech, je Birmingham City University. Celkový rozpočet projektu je
18
2.242.903 euro. Rozpočet plzeňské části projektu je 154.731 euro, kofinancování z ERDF je ve
výši 85%. Cross Innovation napomůže rozvoji Kreativního inkubátoru a centra výzkumu
kreativních průmyslů v Plzni.
• V říjnu 2012 se Plzeň2015, o.p.s. stane přidruženým partnerem dvou žádostí z programu
Culture EU: projektu CircusNext a projektu SPACE. Zapojení do projektu CircusNext vzniklo ve
spolupráci s českou platformou Cirqueon, která je zastřešující organizací pro podporu a rozvoj
nového cirkusu v České republice, a je aktivním partnerem mezinárodní sítě Jeunes Talents
Cirque Europe. V rámci spolupráce bude Plzeň v letech 2013-2016 hostit mezinárodní
rezidence evropských umělců, proběhnou dvě přehlídky evropských talentů nového cirkusu a
sympózium na téma Nový cirkus ve Střední Evropě. Zapojení do projektu SPACE vzniklo ve
spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze. Cílem projektu SPACE je podpořit
mobilitu umělců a zkombinovat kulturní mobilitu s kulturní rozmanitostí, evropským občanstvím a
investicí do nastupujících generací. Plzeň se v roce 2014 stane místem setkání a konference
této platformy.
• Formulace výzev SF EU nejsou pro sekci participace projektu EHMK příznivé. Projekty
sociální inkluze či prevence sociální exkluze zpravidla preferují konkrétní cílové skupiny, nikoliv
podporu mezigeneračního i interetnického soužití. Navíc je řada plzeňských subjektů či
organizací v této oblasti samostatně aktivní (např. získání grantů pro zlepšení podmínek cizinců
odborem sociálních věcí magistrátu) a není smyslem participace tuto činnost dublovat či jí
konkurovat. Za stávajících podmínek se v oblasti lidských zdrojů sekce zaměřuje na mapování
nadačních fondů a jiných zdrojů, jejichž výhodou je menší strukturovanost a větší flexibilita.
V rámci sekce byl zpracován projekt na získání finančních zdrojů ze soukromé nadace určených
na úpravu veřejných prostranství panelového sídliště v plzeňské části Slovany. Důraz byl kladen
na možnosti komunitního plánování úpravy prostor, které by do města mohly vnést inovaci např.
v podobě komunitních zahrad, uměleckých intervencí do vnitrobloků a zvýšení pocitu
spoluzodpovědnosti za prostor mezi panelovými domy. Při přípravě tohoto projektu se rozvinula
spolupráce s městským obvodem, na jehož území se sídliště nachází. Projekt nebyl finančně
podpořen, participační sekce však bude hledat další možnosti, jak principy v projektu
zformulované uplatnit dále. Sekce se také zaměřuje na ty typy zdrojů, které by umožnily přenést
do města příklady zahraničních zkušeností a ,,obohatily“ tak škálu možných postupů.
Participační sekce usiluje v rámci jiného dílčího projektu – vybudování kulturně -komunitního
centra pro cizince, o získání zahraničních partnerů, s nimiž by bylo možné sdílet zkušenosti
s provozem podobného zařízení a přenést je případně do plzeňské praxe. Navazuje také
spolupráci s místními neziskovými organizacemi, které působí v oblasti sociálních práv migrantů.
• V případě strukturálních fondů budou dále zkoumány možnosti získání prostředků na
inovativní projekty v rámci cestovního ruchu. Tuto oblast je však třeba koordinovat s Magistrátem
města Plzně, do jehož agendy spadá. Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s projektem EHMK
není v kompetenci společnosti Plzeň 2015. Také budeme usilovat o získání finančních
prostředků na vzdělávání, kde bychom se rádi zaměřili na rozvoj debat a diskuzí o roli kultury ve
společnosti a jejích rozvojových možnostech.
19
-
Začal se kraj finančně na akci podílet přidělením finančních prostředků?
V letošním roce přispěl Plzeňský kraj na realizaci projektu celkem 2.750.000,- Kč/105.769,euro, a to přímou dotací na vznik Autobusu 2015a příspěvkem na provoz Autobusu 2015, a v
grantovém řízení podpořil projekty Síť 2015 Synapsis.
V současné době je v druhém kole grantového programu Odboru kultury a cestovního ruchu PK
zažádáno ještě o 733.000,-Kč/28 tis. euro.
V souvislosti s EHMK navýšil v letošním roce Plzeňský kraj alokaci na podporu kulturních
aktivit na 10 mil./385 tis. euro (1,5 mil. Kč v loňském roce). Výše finanční podpory od
Plzeňského kraje v následujících letech není dosud známa. Aktuálně probíhají jednání o způsobu
a výši finančního zapojení kraje. Plzeňský kraj by měl stanovit rozpočtový výhled na následující
roky, ve kterém by měly být zohledněny případné finanční prostředky vyčleněné na podporu
projektu. PK zatím nemá ani vlastní celkový rozpočtový výhled na rok 2015 a další. O přímé
finanční podpoře EHMK z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2013 se bude intenzivně jednat při
jeho sestavování – tj. v období srpen – září.
Ve spolupráci s Plzeňským krajem je významná i nefinanční pomoc ve formě nabídky využít
prostory zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu k prezentačním účelům.
-
Bude základní financování ze strany státu a města potvrzeno před jednáním o
ročním rozpočtu?
Finanční podpora města Plzně i státu, zastoupeného Ministerstvem kultury ČR, je potvrzena a
obě instituce s nimi plánují ve svých dlouhodobých rozpočtových výhledech.
-
Ve fázi výběru panel ve své zprávě zmínil, že finanční účast soukromého sektoru je
poměrně nízká v porovnání s počtem společností, které v Plzni působí, a že tým by
měl v tomto ohledu projevit větší úsilí: podařilo se vám získat více sponzorů, než
kolik bylo v té době plánováno?
Uskutečnilo se velké množství jednání s velkými firmami, společnostmi a potenciálními sponzory
a řada z nich již projevila zájem o partnerství. V současnosti spolupracujeme například se
společnostmi Metrostav, Plzeňská teplárenská, Lassesberger, K+B Elektro-Technik, APB Plzeň,
Bohemia Sekt. Ochotu podílet se na projektu projevil Plzeňský Prazdroj či Škoda Transportation
a celá řada menších firem nejen z Plzeňska, ale i z německého Bavorska. Máme již příslib
společnosti Plzeňský Prazdroj stát se hlavním partnerem a spojit se s konkrétními vlajkovými
projekty programu.
Téměř všechny firmy spolupráce zajímá, ale čekají na konkrétní programovou nabídku (vlajkové
programové projekty), aby věděly, s čím hmatatelným a konkrétním by se spojovaly, případně si
chtějí vybírat určité a zcela konkrétní programové akce. Firmy se nechtějí zavázat ke sponzorství
pouze na základě obecných formulací projektu EHMK. Jak bylo uvedeno výše, chybí znalost
kontextu a významu projektu EHMK. Projekt EHMK zatím nemá v ČR žádnou marketingovou
hodnotu. I zde čekáme pozitivní dopad zahájené komunikační kampaně.
20
-
Uveďte podrobnosti o vaší strategii týkající se sponzoringu.
Jak již bylo zmíněno v předchozím bodu - jakmile bude hotov hlavní program (vlajkové
projekty), sestavíme nabídku pro sponzory, včetně plnění pro generálního partnera, hlavní
partnery a další partnery i partnery mediální. Připravujeme také spuštění Business Clubu a
inspirujeme se zkušenostmi jiných EHMK. Dosud se však jen na základě vítězné přihlášky žádný
sponzor nechce konkrétně zavázat. Počítáme s tím, že zcela konkrétní strategie a finanční
nabídky pro spolupráci se sponzory vznikne v 1. čtvrtletí 2013, kdy budeme mít z velké části
uzavřený vlajkový a hlavní program projektu. Strategie bude řešit způsob spolupráce s velkými
nadnárodními firmami, místními společnostmi a občany
V listopadu 2012 bude jako nástroj fundraisingu spuštěna Banka kreativního kapitálu. Banka
kreativního kapitálu bude živá webová platforma pro vkládání originálních tvůrčích záměrů, které
mají potenciál přispět k zlepšení kvality života v Plzni, k sociálním inovacím a ke zdravému oživení
veřejného prostoru města a regionu. Klienty BKK budou jednotlivci i organizace, a to ze všech
vrstev sektoru (kultura, podnikání, veřejná správa, vzdělávání a místní rozvoj). Pokud vložené
projekty a náměty najdou v určeném čase svého mecenáše nebo donátora, budou díky zapojení
do Banky kreativního kapitálu realizovány a ponesou prestižní ochrannou známku ,,Made in
Pilsen“. Banka kreativního kapitálu bude také sloužit jako nástroj k zapojení obyvatel do projektu,
má tudíž význam i v naplňování kritéria Město a občané.
4.4
Podle jakého harmonogramu bude Plzeň2015 dostávat finanční prostředky
(vyplňte následující tabulky a použijte aktuální údaje).
a) Příjem za účelem krytí provozních nákladů
Zdroj příjmu
Před 2013*
2013*
2014*
2015*
EU
0€
0€
0€
1.500.000 €
Vláda
769.231 €
769.231 €
769.231 €
1.538.462 €
Město
1.585.385 €
1.318.846 €
2.378.462 €
5.664.231 €
Kraj
105.769 €
0€
0€
0€
Sponzoři
33.615 €
0€
0€
384.615 €
Jiné
111.320 €
43.125 €
599.959 €
2.510.473 €
* vyplňte odpovídající datum
21
b) Příjem za účelem krytí investičních nákladů
Investiční část projektu EHMK řeší město Plzeň prostřednictvím svých odborných složek,
společnost Plzeň 2015, o.p.s. má ve své gesci pouze neinvestiční část projektu. Město Plzeň
zřídilo v rámci rozpočtu města Plzně controllingový objekt, kde sleduje veškeré výdaje ve
prospěch projektu EHMK, ovšem pouze týkající se rozpočtu města.
Zdroj příjmu
Před 2013*
2013*
2014*
2015*
EU
4.272.172 €
1.238.978 €
30.603.364 €
Vláda
7.282.978 €
0€
0€
Město
1.472.423 €
0€
34.700.724 €
Kraj
219.605 €
100.458 €
0€
Sponzoři
0€
0€
0€
Jiné
558.037 €
0€
0€
CELKEM
13.805.215 €
1.339.436 €
65.304.088 €
* vyplňte odpovídající datum
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Celkem investiční náklady: 80. 448. 739 euro.
22
5. Detaily programu
-
Nastiňte svůj současný plán programu pro rok 2015.
I. Zachováváme původní hierarchické členění programové pyramidy, tak jak byla prezentována ve
Strategii společnosti Plzeň 2015 o.p.s. i v rámci prvního neformálního monitoringu v říjnu 2011
před monitorovacím panelem v Bruselu. Ke změně došlo pouze v počtu vlajkových projektů. Po
uvážení perspektivy reálných finančních zdrojů byl počet špičky programu tzv. vlajkové projekty
z původního návrhu 200 projektů ponížen na 100 projektů. Ze 100 vlajkových projektů bude
cca 15 projektů tvořit tzv. highlighty, tedy projekty s účastí světových hvězd a osobností v různých
uměleckých žánrech a kulturních oblastech. Celkový počet projektů, které se v letech 2011 –
2015 uskuteční v rámci programu projektu je více než 900. Na detailech finálního programu pro
rok 2015 pracujeme a i nadále sledujeme identifikované systémové zdroje pro tvorbu
programu:
1. Projekty z přihlášky.
2. Projekty vzniklé v pracovních skupinách týmu EHMK.
3. Projekty z otevřených výzev.
4. Projekty z Banky kreativního kapitálu.
5. Projekty vzešlé z mezinárodní spolupráce.
6. Projekty vzešlé z participace.
7. Projekty ve spolupráci s kulturními institucemi a veřejnou správou.
8. Projekty z grantových řízení Města Plzně a Plzeňského kraje
9. Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK.
HLAVNÍ
PROGRAM
ROZSAH PROGRAMU
2011 - 2015
pro město i region
ŠPIČKA
PROGRAMU
KULTURNÍ
INSTITUCE
VEŘEJNÁ SPRÁVA
BANKA
KREATIVNÍHO KAPITÁLU
DOPROVODNÝ PROGRAM
PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY
100 projektů
85 projektů
95 projektů
374 projektů
276 projektů
PARTICIPACE
930 projektů
V souvislosti se změnou uměleckého vedení (umělecký šéf projektu Petr Forman) přichází i nový
pohled na povahu, význam a způsob realizace projektů. Nový umělecký šéf využije svých
bohatých zkušeností z práce a koprodukcí v zahraničí, osobních kontaktů, které z této práce a
vzájemného osobního i uměleckého respektu vyplývají, a mezinárodního kreditu, získaného za 20
23
let spolupráce na řadě konkrétní projektů s Théâtre National de Bretagne a jinými evropskými
divadly a festivaly. Přináší do projektu ojedinělý evropský umělecký rozměr a odvahu
realizovat unikátní umělecké počiny, které našly ocenění především v zahraničí. Jak bylo zmíněno
v bodě 1 Monitorovací zprávy, v návaznosti na Strategický plán dochází k přesnější specifikaci a
zkonkrétnění jednotlivých témat tak, aby byly postupně naplňovány stanovené hlavní cíle projektu
EHMK, aniž by došlo k odchýlení od základních proudů přihlášky. Níže uvedené a podrobněji
specifikované tzv. rámce, jež vycházejí z nových hesel-etiket projektu, jsou platné pro všechny 4
základní programové proudy stanovené v přihlášce a tyto jednotlivé programové proudy jsou jimi
uvozeny.
• Učíme se:
Evropané v Čechách (evropské osobnosti, které se stanou součástí vlajkového programu různou
formou spolupráce);
Češi evropského rozměru (spolupráce s lidmi žijícími a tvořícími dlouhodobě v zahraničí a
inspirace jejich evropskou zkušeností);
Evropské tradice (rozšíření vnímání kultury, přijímání a vnímání jiné kultury, respekt k odlišnosti
vnímání tradic a kultury jiných zemí a národů.)
• Inspirujeme se:
Česká tvorba (otevřené výzvy), (projekty, které hledají nové cesty, inspirují se Evropou,
teoretickými i praktickými zkušenostmi a překračují hranice zaběhnutého vnímání, zkoušejí nové a
odvážné cesty).
• Pomáháme si:
Pomoc vzájemná (přirozená potřeba spojit síly a najít partnera do koprodukčních projektů
(mezinárodních projektů), a to nejen v důsledku ,,krize“, ale především ze zdravé potřeby obohatit
své zkušenosti o další rozměry, které mohou přinést tvůrci působící v jiných podmínkách i
kulturním systému a v zemích, kde již prokazatelně došlo k jinému vnímání role kultury v lidském
životě. To vše nejen na profesionální úrovni, ale i na úrovní vzdělávací
-spolupráce mezi nově otevřeným prostorem ÚUD a školami různého uměleckého zaměření po
celé Evropě);
Pomoc sobě (přehodnocení některých projektů a hledání způsobů, jak je za pomoci plzeňské
společnosti (občané, firmy, organizace) uskutečnit přes nedostatek financí);
Pomoc druhým (projekty zaměřené na spoluúčast a zapojení slabších a marginalizovaných
skupin.
100 vlajkových projektů je tvořeno skupinou 15 tzv. highlightů (projekty s účastí světových
hvězd a osobností v různých kulturních oblastech) a dalších 85 projektů vzniká v této struktuře.
Vlajková část programu bude strukturována takto:
•
•
•
hlavní programové projekty v roce 2015 (ve spolupráci s významnými světovými
kulturními osobnostmi, celebritami a tvůrčími týmy;
koprodukční umělecké projekty mezinárodní spolupráce iniciovaných přímo
společností Plzeň 2015 o.p.s.
projekty, které budou vybrány ve 3 otevřených výzvách (podzim 2012, jaro 2013 a
podzim 2013) Mezinárodní uměleckou radou v různých uměleckých žánrech se
specifickým zaměřením na doplnění celkové dramaturgie projektu;
24
•
•
•
projekty, které budou vybrány na základě konkrétních zadání
projekty plzeňských kulturních institucí a kulturních neziskových organizací, které
čerpají 4leté kulturní granty města Plzně
projekty přeshraniční spolupráce Impuls 2015!
Na vlajkovou část programu, kterou tvoří celkem 100 projektů, zatím máme pro rok 2015
reálně zajištěný rozpočet ve výši 126mil. Kč/ 4.846.153 euro. Jsme si vědomi toho, že tato
částka není dostačující, nicméně počítáme se získáním finanční podpory této části programu ze
soukromého sektoru prostřednictvím sponzoringu.
Další skupinou projektů jsou projekty z přihlášky (65 akcí); i zde se počítá s finanční participací
a podporou ze strany společnosti Plzeň 2015, a to do max. výše 30% reálných nákladů projektu.
Všechny ostatní programové projekty budou financovány z jiných zdrojů na principu
vícezdrojového financování a řešitelům projektu bude ze strany Plzně2015 o.p.s. poskytnuta
fundraisingová asistence a odborné konzultace. Vkladem do této skupiny projektů bude také PR
a marketingová podpora od Plzně2015 o.p.s.
Celkově stále předpokládáme realizaci celkem cca 1000 programových projektů, které budou
rozvíjeny ve dvou hlavních skupinách: umělecký kulturní program a participace. I nadále trvá
naše ambice přípravou programu nastartovat mechanismy, které povedou k dlouhodobě
udržitelné kvalitativní proměně plzeňské kulturní nabídky a které by mohly sloužit jako modelový
příklad pro jiná města v ČR i EU.
II. Plán regionálního programu pro rok 2015 spočívá na třech programových liniích:
• Západočeské baroko
Fenomenální soubor barokních památek západních Čech prezentovaný jako evropský kulturní
objev. Vedle jedinečných památek barokní gotiky Jana Santiniho Aichela jde o desítky kostelů,
zámků, statků a stovky drobných sakrálních památek ve městech i krajině. Soubor tvoří i kostely
ohrožené, chátrající i zmizelé, svědčící o pohnuté historii zdejšího kraje v minulém století.
Základní ,,ohniska“ baroka budeme v roce 2015 akcentovat atraktivní nabídkou produkcí živého
umění. Místa budou spojena cestami, které vytvoří osu programu.
• Land Art (původně do přihlášky zařazen jako samostatný projekt v programovém proudu
4. Příběhy a prameny, nyní samostatná programová linie regionu)
Land Art pro nás označuje nejen výtvarný směr, ale především způsob, kterým lze znovu nalézt
vztah ke krajině i městu jako k určujícímu životnímu prostoru. Krajinu budeme prezentovat jako
místo, které lze citlivě dotvářet a které je nutno chránit před devastací a destrukcí. Budeme
iniciovat vznik výtvarných instalací renomovaných zahraničních umělců, ale zajímá nás i spojení
estetické a ekologické výchovy dětí. Připravujeme velkou mezinárodní soutěž krajinné
architektury i mezinárodní konferenci o krajině. V Plzni navrhujeme vytvořit ,,laboratoř Land Artu“
v parku sv. Jiří. Hlavním partnerem a garantem programové linie ,,Land Art“ bude Ústav umění a
designu ZČU.
• Industriální dědictví
Památky industriálního dědictví jsou jedinečnou prostorovou rezervou pro kulturní infrastrukturu
v kraji. Chybí drobná kulturní a komunitní centra, provozovaná místními aktivisty, nezávislými
subjekty a NNO. V rámci programu dojde v rámci spolupráce s Výzkumným centrem
25
průmyslového dědictví při ČVUT v Praze ke zmapování industriálních památek Plzeňského kraje,
jehož výstupem bude publikace i zveřejnění na serveru http://www.industrialnitopografie.cz/.
Získaný materiál bude základem pro dlouhodobější proces záchrany a rekonverze průmyslových
památek. Ikonou a příkladem dobré praxe, jak s podobnými objekty a areály nakládat, se stane
rekonverze Světovaru v Plzni. Stejný potenciál nesou i další zmapované pivovary v kraji. Tato
programová linie je navržena s dlouhodobým přesahem za rok 2015.
Hlavním systémovým nástrojem pro realizaci regionálního programu budou:
•
Projekt Síť 2015 Synapsis (s dlouhodobou udržitelností i po roce 2015)
1. umožní spojení, spolupráci a komunikaci při realizaci programu široké skupiny
zapojených subjektů;
2. podá základní přehled klíčových památek kulturně historického dědictví,
turistických cílů, krajinných dominant a dalších atraktivit v území;
3. nabídne servisní služby v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky EHMK
(přehled kvalitního ubytování a stravování, lokálních služeb – místní průvodci,
půjčovny kol, lokálních potravinových specialit, tradičních řemeslných výrobků
apod.);
4. bude hlavním propagačním nástrojem projektu EHMK s dlouhodobou
udržitelností i po skončení projektu
Síť bude budována a udržována regionálními koordinátory Majáky 2015, jako lokálními
ohnisky propagace, komunikace a informací o projektu EHMK. Jedním z důležitých výstupů
projektu Síť 2015 Synapsis bude webový mapový portál fungující jak interně pro zapojené
aktivity a občany PK, tak externě jako základní propagační nástroj pro zahraniční turisty.
V této souvislosti jednáme rovněž i vytvoření společného projektu s bavorskou stranou/ (s
Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee).
• Dynamickým nástrojem komunikace a propagace regionálního projektu bude Autobus
2015. Jeho provoz bude zahájen již v září 2012 a je úzce provázán s činností Majáků. V
roce 2015 bude především propagačním nástrojem a počítáme i se vznikem umělecké
produkce svázané s Autobusem.
-
Během pracovní návštěvy ve společnosti Plzeň2015 o.p.s. v březnu 2012 pan
Gaulhofer doporučil přizpůsobit program finančním zdrojům, které jsou reálně k
dispozici. Jaká opatření jste podnikli v souvislosti s tímto doporučením?
Byl snížen původně plánovaný počet vlajkových programových projektů na polovinu – plán ve
vítězné přihlášce (2010) a ve Strategii společnosti Plzeň 2015 o.p.s. (2011) navrhoval 200 akcí
v roce 2015. Vzhledem k aktuálně potvrzené výši finančních prostředků v současné době
plánujeme na rok 2015 pouze 100 vlajkových projektů, tedy 50%.
Rovněž pro regionální sekci byl program přizpůsoben rozpočtu, který vychází z reálných
finančních zdrojů pro rok 2015. Na tuto částku jsme navrhli základní principy programu tak, aby
se dal organicky rozšiřovat dle dalších získaných zdrojů. Tato částka nezahrnuje příspěvek
Plzeňského kraje, protože ještě neproběhla zásadní jednání, která se očekávají po podzimních
26
krajských volbách. Pokud by došlo ke kofinancování ze strany Plzeňského kraje v navrhované
optimalizované výši, navýšil by se rozpočet pro rok 2015 o 20 mil.Kč/770 tis. euro.
-
Do jaké míry je program pro rok 2015 navržen na tento konkrétní rok, za hranice
běžného každoročního kulturního programu?
V grantových řízeních města Plzně se každoročně o jednoletou dotaci na kulturní služby uchází
okolo 90 subjektů; příjemce 4letých dotací v období 2011-2015 tvoří skupina 26 subjektů.
Vzhledem k tomu, že se mnoho z těchto subjektů podílelo na přípravě přihlášky o titul EHMK a
jejich projekty mají evropskou dimenzi nebo potenciál k jejímu vytvoření, chceme i z hlediska
dlouhodobých přínosů pro plzeňskou kulturní scénu pracovat prioritně s touto skupinou.
Smyslem je posílit a naplnit projektem EHMK vize a sny plzeňských subjektů o mezinárodní
spolupráci, kontaktech, výměně zkušeností a sdílení aktuálních špičkových kulturních trendů.
Nicméně podle kvalifikovaného odhadu (dle plánu na vlajkové/špičkové projekty) navýší program
EHMK kulturní nabídku ve městě pro rok 2015 oproti běžnému kulturnímu programu zejména
v oblasti jazykově bezbariérové a pro kulturní turismus atraktivní nabídky o více než 70%.
Regionální program a jeho směřování do tří programových linií jde z velké části za hranice
každoročního kulturního programu. Kulturní program v regionu je atomizován, každé město a
obec má vlastní kulturní kalendář, který se jen ve výjimečných případech koordinuje. Cílem
regionálního programu bylo navrhnout taková témata, která by naopak umožňovala sjednocení.
Velký zájem regionálních kulturních aktivit připojit se k projektu EHMK dokládá kladné přijetí
tohoto záměru. Témata programových linií byla pečlivě vybírána s ohledem na potenciál regionu
a jsou dobře srozumitelná a komunikovatelná.
-
Je profil programu stále v souladu s tím, který byl uveden v původní přihlášce? Do
jaké míry ovlivnily změny ve vrcholovém vedení společnosti program, který byl
navržen pro fázi výběrového řízení?
Profil programu obsahově stále sleduje vítěznou přihlášku. Jak bylo plánováno, proběhla
analýza realizační připravenosti projektů z přihlášky. V červnu 2012 byla zastupitelům Města
Plzně i zástupcům samostatného oddělení EU MKČR předložena aktualizace projektů, které
byly konkrétně popsány a seřazeny do jednotlivých programových proudů v přihlášce. Je nutné
upozornit, že v přihlášce bylo v anotacích popsáno celkem pouze 68 projektů a další záměry a
projektové črty byly uvedeny pouze jako výčet subjektů a projektů v jednotlivých programových
proudech, celkem více než 180 programových projektů. Po aktualizaci a jednáních s řešiteli
projektů je v současnosti potvrzena připravenost k realizaci u 65 projektů z vítězné přihlášky,
tedy jde o méně než 50% původně plánovaného objemu projektů. V roce 2012 uzavíráme
více než 20 smluv o spolupráci na realizaci projektů z přihlášky, které budeme spolufinancovat a
které vyžadují dlouhodobou přípravu.
Personální změny ve vedení společnosti ovlivnily také přípravu profilových akcí Plzně 2015 o.p.s.
na jaře 2012, neboť na Den Evropy, to znamená na 9. května, byla původně plánována
konference věnovaná EHMK. V průběhu prvních květnových dní se však v Plzni tradičně konají
27
Slavnosti svobody (http://www.liberationfestival.com) a z celého světa přijíždějí lidé, aby
společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili
osvobození města na konci 2. světové války. Proto jsme původně plánovaný Den Evropy
(konference věnovaná praxi EHMK s mezinárodní účastí) posunuli až na druhou polovinu května
a ve spolupráci s iniciativou Za Česko kulturní změnili klasickou konferenci na inovativní formát
poloveřejné diskuse s názvem KultUrquell - evropský kulturní think tank. Akce byla uvedena jako
součást oslav Dne Evropy v programu zastoupení EK v ČR a kromě českých a plzeňským opinion
makerů se jí zúčastnily i významné zahraniční osobnosti (Lia Ghilardi Noema Culture and Place
Mapping, UK Jan Willem Sieburgh former director Rijksmuseum Amsterdam, Netherlands Nele
Hertling A Soul for Europe, Germany Gerald Lidstone Institute for Creative and Cultural
Entrepreneurship, UK Pia Areblad TILLT – collaboration between culture, business and the public
sector, Sweden Neil Peterson Liverpool ECoC 2008 Anna Vondracek KEA European Affairs,
Belgium Anne Gombault Museum Management, Bordeaux Management School, France Torsten
Reitler Trans Europe Halles – European Network of Independent Cultural Centres, Germany
Charlotte Fouchet French Institute Prague Anja Decker INEX – Association for Voluntary
Activities, CZ/Germany). Celý den účastníky doprovázely kamery České televize.
Participativní projekty zapojení obyvatel, které budou přicházet zdola prostřednictvím
otevřených výzev, nejsou logicky součástí přihlášky. Jejich včlenění do programu v roce 2015
bude koordinováno s programovou sekcí společnosti.
Regionální program nebyl v přihlášce explicitně rozpracován. Projekty zařazené do přihlášky se
rekrutovaly především z oblasti města Plzně. Plošné oslovení kulturních aktivit v regionu nebylo v
rámci přípravných procesů přihlášky reálné. Proto měl regionální tým daleko volnější ruce v
přípravě programových linií. Měli jsme příležitost důkladně zvážit, jaká témata budou nosná.
Tento postup se jednoznačně osvědčil a byl přijat s velmi kladnými ohlasy.
-
Jaké odchylky od přihlášky se mohou objevit v programu, který bude v roce 2015
skutečně realizován? Jaké jsou pro ně důvody?
Odchylky v programu budou mít podobu spíše přesnější specifikace a zaměření témat u nově
iniciovaných nebo vybraných projektů tak, abychom vypointovali plzeňská specifika a zároveň
přilákali do Plzně návštěvníky z celé Evropy. I nadále pracujeme s tématy z přihlášky, ale nově
formulujeme – přesněji tlumočíme podstatu projektu. Realizační tým se velice často setkává na
úrovni Plzně i ČR s nepochopením poslání a náplně projektu, proto se tento problém snažíme
řešit přesnější komunikací a s již zmíněnými novými hesly-etiketami projektu:
(Pracovní verze)
PILSEN OPEN UP!
• učíme se
• inspirujeme se
• pomáháme si
PRO LEPŠÍ MĚSTO
28
Regionální program nebyl v přihlášce přesně definován. Projekt Land Art se stal samostatnou
programovou linií. Kulturní síť ve stejném programovém proudu se transformovala do
komplexnějšího projektu Síť 2015 Synapsis. Zásadní odchylky od regionálního programu již
neočekáváme. Regionální program se snaží naplňovat obecnější teze z přihlášky jako je
,,ekologie duše“ a přispívá k obnově vztahů, zpřetrhaných v minulých obdobích. Byl navržen v
souladu s cílem budovat mosty od ,,totality ke kreativitě“.
-
Jaké budou hlavní projekty, které jsou navrženy a/nebo realizovány s Monsem
2015? (Ve své zprávě výběrový panel očekává uskutečnění plánovaných výměn a
společných projektů s městem Mons).
Po personálních změnách v sekci mezinárodní vztahy (leden 2012) jsme navázali na spolupráci
domluvenou již v době kandidatury (2008-2010) i v období po získání titulu (2010-2011).
Adriana Krásová, manažerka zahraničních vztahů, a Petr Šimon, manažer zahraničních projektů,
navštívili Mons 19. března 2012 s cílem specifikovat připravované společné projekty, případně
nalézt další společná témata.
City Gate
Projekt City Gate využívá především dlouholetých kontaktů mezi Katedrou kybernetiky Fakulty
aplikovaných věd ZČU, Faculté de Polytéchnique de Mons a projektem Numédiart. Cílem City
Gate je vytvoření platformy propojující umění a technologie, která slouží jako základ pro
interaktivní pluginy umožňující komunikaci obyvatel obou napojených EHMK – Plzně i Monsu.
Obyvatelé budou moci- prostřednictvím City Gate – komunikovat nejenom ve vlastním slova
smyslu, ale také díky kreativním aplikacím inovujícím (společenské) hry, které jsou známé v obou
zemích. Další možností je vytvoření modulů umožňujících prezentaci obou měst, aktivity jejich
obyvatel, navazování kontaktů na základě společných témat.
Za tímto účelem byla na plzeňské straně vytvořena tvůrčí skupina složená ze zástupců Fakulty
aplikovaných věd a Ústavu umění a designu ZČU, Fakulty elektrotechnické ČVUT, projektu
Animánie, Techmania Science Center, Muzea loutek v Plzni a nezávislých plzeňských umělců.
Vedením projektu byl pověřen Petr Šimon.
V roce 2015 mi bude 20 let
Plzeň 2015 se do tohoto projektu vzniklého v rámci Mons 2015 zapojuje na základě nabídky
belgického partnera. Do plánovaných aktivit rozsáhlého projektu se zatím zapojuje pouze v rovině
jazykových výměn středoškolských studentů.
Plzeňské Gymnázium Františka Křižíka, které je českým nositelem spolupráce, vstoupilo do
kontaktu s L´Ecole du Futur de Mons. Studenti obou škol v uplynulém školním roce navrhli
témata týkající se obou měst i zemí; samotná výměna bude probíhat od září 2012.
Maison Folie de Mons
Navázali jsme na pracovní návštěvu členů vedení týmu Plzeň 2015 v únoru 2011. Po jednání
s ředitelkou alternativního uměleckého prostoru Maison Folie de Mons bylo dohodnuto
uspořádat zde v roce 2015 tzv. ,,Week-end en folie“. Po dobu víkendu vytvoří v prostoru Maison
Folie ,,iluzi Plzně“. Do této akce plánujeme zapojit zástupce projektu Animánie, Ústavu umění a
designu ZČU aj. Tematicky bude plzeňský projekt sledovat linii kreativních technologií a může být
koučován ze strany místní aktérů. Na plzeňské straně je přirozeným partnerem pro Maison Folie
Světovar, kde proběhne reciproční akce.
29
Jako samostatný bod byla diskutována spolupráce v oblasti slam poetry – spolupráce
s plzeňským centrem Johan a propojení s akcí Slam poetry international (viz přihláška).
Další plánované akce
Mezi další zvažované akce patří především společná inscenace na téma Dobrý voják Švejk. Jedná
o otevřený koncept, jádrem je multižánrovost, prolínání hudby, tance, divadla, nových technologií.
Do projektu by se měli zapojit čeští i belgičtí hudebníci, režiséři, choreografové. Využijeme též
loutkářské tradice v Plzni (Divadlo Alfa, Skupova Plzeň). Uvažuje se o režii Daniela Cordovy
z divadla Le Manège de Mons.
V roce 2015 bude Mons (společně s městem Liège) ústředním tématem každoroční přehlídky
frankofonní kultury, festivalu Bonjour Plzeň!, kterou pořádá Alliance française de Plzeň. Otevírají
se i další možnosti a témata, především v souvislosti s vytvářením neformální sítě
rekonvertovaných pivovarů (To beer or not to beer).
O vývoji spolupráce Plzně a Monsu průběžně informujeme belgickou ambasádu v ČR a
zastoupení Valonsko-Brusel, kteří projektům přislíbili podporu a pomoc. Součinnost nabídla i
česká diplomatická a kulturní reprezentace v Belgii.
-
Plánuje Plzeň2015 společné projekty s Ostravou?
Rádi bychom Ostravě nabídli naše projekty k přenesení do Ostravy, a to bez nároků na výrobu.
Tak vznikne možnost rozšířit divácký záběr i možnost pro umělce prezentovat se v jiném městě.
V případě zájmu města Ostravy se nabízejí i různé jiné možnosti spolupráce. Jednou z nich je
zahrnout do marketingu společnosti Plzeň 2015 i nejvýznamnější akce ostravského kulturního
kalendáře a vybízet tak návštěvníky svého programu i k cestě do Ostravy.
-
Jaké jsou předpokládané a/nebo realizované spolupráce se školami a univerzitami
či jinými vzdělávacími a kulturními institucemi?
Hlavním partnerem projektu a jeho jednotlivých sekcí je Ústav umění a designu ZČU.
Vzdělávání je jednou ze tří hlavních linií sekce participace pro zapojení veřejnosti do projektu
EHMK . V souvislosti s přihláškou budou v rámci projektu ,,Univerzita kreativity“ ve spolupráci
s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni uspořádány kurzy celoživotního
vzděláváni v oblasti arts managementu. Plánujeme vytvořit nabídku pro různé cílové skupiny,
které se na vytváření kultury města podílejí (kulturní neziskové organizace, umělecké školství,
organizace kulturně historického dědictví, odbory kultury veřejné správy apod.). Tyto kurzy jsou
plánovány na akademické roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015. V letech 2014/2015
počítáme s přizváním zahraničních lektorů. Od podzimu 2015 se plánuje zahájení řádného
bakalářského studia arts managementu na Západočeské univerzitě v Plzni jako jeden z výstupů
projektu EHMK. Oproti původnímu záměru byly kurzy (na základě spolupráce s odborem kultury
MMP a sladění cílů společnosti s výběrovým řízením čtyřletých grantů v roce 2011) významně
rozšířeny a byla propracována koncepce vzdělávání až do konce roku 2015. Tato nabídka bude
korigována a porovnávána s poptávkou na základě dotazníkového šetření, které provede
společnost před zahájením prvního běhu studia.
Jednou z našich hlavních cílových skupin jsou školy všech typů a stupňů vzdělávací soustavy.
Plánujeme je oslovit konkrétní nabídkou zapojit se v rámci otevřených výzev zejména v těchto
30
oblastech: výchova publika; spolupráce s kulturními a paměťovými organizacemi; vzdělávací
projekty pro menšiny a marginalizované skupiny; debatní cykly, zaměřené na společenskou roli
umění a kultury; rozvoj současných směrů uměleckého školství apod. Pro oblast zapojování škol
bude ustavena pracovní skupina spolupracujících učitelů, s níž budeme záměry konzultovat a
koordinovat.
Pro regionální tým je Ústav umění a designu ZČU jedním ze zásadních partnerů pro realizaci
programové linie Land Art. Mapový portál pro Síť 2015 Synapsis připravujeme spolu s oborem
geomatiky katedry matematiky fakulty aplikovaných věd ZČU.
Programová sekce předpokládá spolupráci s Ústavem umění a designu ZČU na projektu
Kreativního inkubátoru a centra výzkumu kreativních průmyslů v Plzni.
ÚUD se stane nositelem projektu, který bude zaměřen na rozvoj kreativních průmyslů a
vznik výzkumného centra a knihovny v novém multifunkčním centru Světovar a kreativního
inkubátor se stane integrální součástí jeho programové náplně. Cílem je vytvořit prostor pro
kultivaci a rozvoj dovedností a praktických schopností absolventů vysokých a středních škol
kreativních oborů (design, oděvní návrhářství, fotografie, malba, hudba, tanec, architektura, IT
aplikace, tvorba počítačových her, reklamní a nakladatelský průmysl). Inkubátor bude ve
spolupráci s dalšími institucemi vyhledávat talentované čerstvé absolventy z různých odvětví a
poskytovat jim stipendia pro roční pracovní zapojení s perspektivou využít získané know-how k
založení vlastního podnikání v oblasti kreativních průmyslů (design, multimédia, IT technologie
atd.). Výzkumné centrum bude sloužit jako platforma pro celoživotní vzdělávání v oblasti
kreativních průmyslů - sdílení know-how z praxe i teorie a kontinuální vzdělávací programy pro
rozvoj podnikání v kreativních průmyslech. Speciálním programem bude Kreativní inkubátor také
podporovat start-up aktivity malých firem v této oblasti, výměnu zkušeností se zahraničními
odborníky a úspěšnými podnikateli, a marketingově podpoří uplatnění výstupů v praxi.
31
6. Kritéria projektu: evropská dimenze a město a občané
6.1
Evropská dimenze:
-
Dokumentujte evropskou dimenzi projektu na příkladech.
Kromě programové oblasti lze evropskou dimenzi dokumentovat na těchto příkladech:
mobilita umělců, networking a rezidence
V polovině roku 2012 jsme začali vytvářet systém organizace rezidenčních projektů pro umělce,
a to jak v Plzni a jejím regionu, tak směrem do zahraničí. Potřebné informace i kontakty
získáváme i na mezinárodních setkáních na toto téma, např. s Roberto Cimetta Fund a sítí On the
Move.
V Plzni a regionu plánujeme první zahraniční rezidence již na podzim 2012, a to za podpory
města Plzně i Plzeňského kraje. Rezidence se budou konat především ve Světovaru, nové
budově Ústavu umění a design ZČU a Kapli v Nečtinách. Pracujeme také na otevírání příležitostí
pro místní umělce a jejich zapojování do mezinárodních sítí i rezidenčních pobytů. Připravuje se
nové schéma pro podporu mobility Art korzár/Art Corsair s cílem podpořit propojení plzeňských
a českých kulturních kontaktů s evropskými, zasíťování plzeňské kulturní scény do zahraničních
sítí a zprostředkovat tak dostupnost příležitostí ke vzdělávání a výměně zkušeností na evropské
úrovni. Příkladem výsledků v této oblasti je spolupráce s Košicemi 2013 (první plzeňští umělci
se zúčastní rezidence v Košicích na jaře 2013 v rámci K.A.I.R.) či pravidelné zasedání a
konference networku Trans Europe Halles.
•
mezinárodní setkání
Každoroční profilová akce Plzně 2015 o.p.s, KultUrquell – evropský kulturní think-tank, má
ambici vytvořit v Plzni myšlenkovou platformu pro evropský diskurz o kultuře a její roli v životě
evropské společnosti v 21. stoleti. Již její první ročník prokázal, že akce má celoevropský
potenciál.
Řada mezinárodních akcí se připravuje v souvislosti s rekonverzí pivovaru Světovar na
multifunkční centrum (spolupráce s EUNIC, zahraničními kouči a experty).
V oblasti regionu počítáme s velkým ohlasem objevení západočeského baroka pro evropskou
kulturní veřejnost. Připravuje se i mezinárodní soutěž týmů krajinářských architektů a Land art
sochařů ve spolupráci s IFLA (International Federation of Landscape Architects) na téma
Znovunacházení kulturní krajiny. Významnou akcí bude mezinárodní konference a valná hromada
organizace CIVILSCAPE v r. 2015 v Plzni s tématem Účast občanských iniciativ na dalším vývoji
krajiny
•
přeshraniční spolupráce
Úspěšně se rozvíjí projekt přeshraniční spolupráce Impuls 2015!, jehož vedoucím partnerem je
Centrum Bavaria Bohemia Schönsee a jehož financování je zajištěno z programu INTERREG Cíl
3. V roce 2012 proběhla fáze ,,IBC” (Informování, Brainstorming, Coaching), během níž členové
týmu Plzeň 2015 koučovali německé předkladatele cca 100 projektů v rámci 7 workshopů
různých žánrů. Projekty, které budou vybrány k realizaci, budou z části podpořeny Plzní 2015.
Přeshraniční kulturní spolupráce se rozvíjí i v jiných oblastech, např. společné aktivity s
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem (dobrovolnický program,
32
jazykové animace, Zažij Plzeň aj.), divadelním projektem Čojč či aktivity organizované v rámci
Česko-německého fóra mládeže.
•
spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy
V důsledku osobních setkání a v rámci programových linií připravujeme s řadou EHMK (Maribor,
Guimaraes, Marseille, Košice, Riga, Mons, Wroclaw, San Sebastian) společné akce a umělecké
výměny. Na pozvání EHMK Košice 2013 se programová ředitelka Šárka Havlíčková účastní jako
odborný konzultant příprav vlajkového projektu Návrat vody do města. Obdobně postupujeme i
ve spolupráci s plzeňskými partnerskými městy, přičemž nejintenzivnější kontakty probíhají s
městy Liège a Regensburg.
•
významný evropský potenciál mají regionální projekty související s fenoménem
západočeského baroka
-
Vyberte některé z části programu pro 2015, které budou podle vašeho názoru
zvláště atraktivní pro zahraniční návštěvníky.
•
Unikátní projekty vzniklé exkluzivně pro Plzeň 2015 propojením předních českých
umělců s předními světovými osobnostmi.
Propojení českých umělců žijících a pracujících v zahraničí s evropskými či světovými
umělci.
Premiérové uvedení koprodukčních projektů českých umělců či souborů se zahraničními
partnery v Plzni 2015 (jednáme o koprodukčních projektech např. s Marseille 2013 či
San Sebastianem a některými konkrétními divadelními festivaly a prestižními subjekty
v Evropě. Garantem je umělecký šéf Petr Forman).
Uvedení špičkových zahraničních umělců v různých kontextech, souvislostech a
prostorech Plzně2015 .
Skrze témata programového proudu ,,Umění a technologie” se aktivně formuje skupina
projektů, které budou řešit propojení nejnovějších technologií a designu ve veřejném
prostoru s cílem proměnit Plzeň v živé interaktivní umělecké dílo.
Týden ve městě – komunitní bedekr po Plzni umožní návštěvníkům strávit týden v Plzni,
aniž by cítili jako turisté, a zároveň upozorní na významné pamětihodnosti Plzně
evropského formátu.
Regionální program zaměřený na západočeské baroko.
•
•
•
•
•
•
-
Jaké kontakty navázalo město či organizace zodpovědná za přípravu akce, či jaké
kontakty má v úmyslu navázat s:
- kulturními operátory ve městě?
- kulturními operátory v České republice?
- se zahraničními kulturními operátory?
Město:
Proběhla úvodní jednání s kulturními institucemi ve městě, které spolupracovaly na přípravě
přihlášky a jsou připraveny své záměry realizovat (Ústav umění a designu ZČU, Západočeské
muzeum, Západočeská galerie, Bienále kresby, Galerie města Plzně, Plzeňská filharmonie,
Divadlo J.K.Tyla, Mezinárodní festival Divadlo, Divadlo Alfa, Alliance française de Plzeň a další).
Jednání s dalšími kulturními aktéry v Plzni proběhnou do konce roku 2012. Cílem je aktivní
33
spolupráce plzeňských kulturních operátorů na tvorbě dramaturgických synergií a posílení
specifických témat, které chce projekt v roce 2015 představit návštěvníkům města.
Spolupráce s kulturními operátory ve městě se bude rozvíjet ve třech liniích: přímá spolupráce na
projektech iniciovaných kulturními organizacemi pro projekt EHMK2015, přímé oslovení Plzní
2015 o.p.s. k zapojení a účasti do koprodukčních projektů, otevřené výzvy (2012-2013).
Příkladem přímé spolupráce s klíčovou kulturní institucí ve městě je květnová spolupráce na
jednodenním festivalu současného výtvarného umění ve veřejném prostoru Začátek století, která
se uskutečnila na základě přímého oslovení Plzeň 2015 o.p.s. vedením Západočeské galerie.
Projekt svým zaměřením (průřez tvorbou nejvýznamnějších českých výtvarných umělců začátku
21. stol.) přinesl příležitost ke vzdělávání publika a rozvíjel témata spojená s uměním ve veřejném
prostoru. Festival byl zároveň doprovodnou akcí mezinárodního diskusního formátu KultUrquell evropského diskusního think tanku.
Dalším příkladem plánované spolupráce s institucemi ve městě je projekt Symbióza, který
aktuálně vzniká ve spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad města Plzně. Ve spolupráci s
neziskovými organizacemi ve městě činnými v oblasti ekologické výchovy a péče o životní
prostředí je cílem vytvořit programovou linii uměleckých projektů, které se budou věnovat
kreativní ekologii a popularizovat ekologická témata, vzdělávání a výchovu ve výše zmiňovaných
oblastech (recyklace v umění, ekodesign, komunitní zahrady, kompostovatelné umění apod.)
formou uměleckých akcí
Česká republika:
Plzeň 2015 o.p.s. zahájila přípravu projektu školy nového cirkusu ve Světovaru v Plzni s
platformou Cirqueon - zastřešující organizací pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České
republice. Cirqueon je členem mezinárodní sítě Circostrada Network. Hlavní náplní Cirqueonu je
poskytování informací o domácím i evropském dění na poli nového cirkusu, podpora projektů
nové cirkusové vlny vznikajících v České republice a rozvoj cirkusových dovedností profesionálů i
široké veřejnosti.
Dále Plzeň 2015 o.p.s. ve spolupráci s neformální občanskou platformou Za Česko kulturní
realizovala v květnu 2012 projekt KultUrquell – evropský kulturní think tank. Za Česko kulturní je
neformální iniciativou zaměřenou na kulturní advokacii a soustřeďuje zástupce nestátních
neziskových kulturních a uměleckých organizací a osobnosti, které v podstatné míře vytvářejí
českou živou kulturu včetně jejího obrazu v zahraničí. Iniciuje projekty a jednání, které vedou
k dialogu a systémovým změnám ve sféře kultury a umění.
Plzeň2015, o.p.s. spolupracuje s mezinárodní konferencí Forum 2000, která naplňuje odkaz
Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům,
rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím
světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje
prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. V říjnu se v Plzni
uskuteční již druhé setkání typu off-Forum 2000.
34
Zahraničí: (příklady)
• Partnerem pro realizaci založení plzeňského projektu Uměním ke zvýšení
konkurenceschopnosti je švédská platforma TILLT (www.tillt.se). Byl vytvořen plán spolupráce a
rozvoje projektu Uměním ke zvýšení konkurenceschopnosti na léta 2012 – 2015. Během tohoto
období bude TILLT poskytovat metodickou a koučinkovou asistenci ve 4 pilotních projektech.
• Německo
Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee – projekt Impuls 2015! Prostřednictvím tohoto projektu
jsme v kontaktu s více než 100 kulturními operátory z celého Bavorska.
Kultur & Spielraum e.V. Mnichov–kontakt prostřednictvím českého občanského sdružení TRK,
spolupráce v rámci projektu Mini-město. Plzeňské děti se již zúčastnily projektů Mini-Mnichov a
Mini-Regensburg, v létě 2012 plánujeme jednodenní stáž v Mnichově určenou pro plzeňské
kulturní operátory; na podzim 2012 se uskuteční již druhé plzeňské setkání organizátorů Miniměst, cílem je upořádat tento projekt v Plzni v roce 2015.
• Belgie
Le Manège, Maison Folie de Mons – viz výše
Kontakt se sdružením Transcultures prostřednictvím centra Johan (Transcultures je partnerem
v projektu Parkinprogress) i přímo – jedná se o realizaci festivalu City Sonic Plzeň).
Festival 5 sur 5, La Louvière–festival dokumentárních filmů, festivalové residence se v r. 2011
zúčastnil Lukáš Kellner, bývalý student UUD a takto vytvořený film byl uveden v rámci festivalu
Bonjour Plzeň 2011!
Kulturní operátoři z partnerského města Liège – možnosti spolupráce s tamní filharmonií,
galeriemi, festivaly (na podzim roku 2012 vystoupení Plzeňského dětského sboru na festivalu
Voix sur Meuse v Liège).
• Francie
Arcade, Štrasburk–sdružení zastřešující umělecké spolky a mladé umělce ze Štrasburku,
spolupracujeme na pořádání uměleckých rezidencí a výměn. První se uskuteční v září 2012
v bývalém sídle firmy Seegmuller ve Štrasburku.
Dédale, Paříž–společný projekt Creative Cities Lab týkající se umělecké intervence do veřejného
prostoru.
• Polsko
Brave Festival, Wroclaw –zapojení mladých plzeňských umělců do projektu Brave Kids 2013.
Akademie výtvarných umění Eugenia Gepperta, Muzeu architektů, Wroclaw - spolupráce
prostřednictvím Mezinárodního bienále kresby Plzeň.
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki, Štětín–propojení plzeňských umělců, galerií i
škol se štětínskou uměleckou scénou.
• Chorvatsko
Centrum Dubrava, Záhřeb – spolupráce navázána již v době kandidatury. Podpora spolupráce
centra Johan (divadelní workshop chorvatských umělců v prostorách Moving Station) či projektu
Animánie (účast na dvou ročnících Mezinárodního dětského festivalu v Šibeniku).
Pro hlavní program jsou významné mimo jiné kontakty s Théâtre Nacional de Bretagne (Laurent
Parigot), Scéne Nationale de Sénart (Jean Michel Puif), Aix-en-Provance (Patric Ronchain) a řada
dalších osobních a profesionálních uměleckých kontaktů
35
-
Do jaké míry jste udržovali vazby s mezinárodními sítěmi umělců, kulturních
operátorů či jinými kulturními institucemi, což bylo silnou stránkou vaší přihlášky
(jak doporučil pan Gaulhofer během své pracovní návštěvy)?
Společnost Plzeň 2015 vytvořila vlastní sekci pro mezinárodní vztahy a mezinárodní projekty,
která udržuje a rozvíjí kontakty s ostatními EHMK městy a mezinárodními projekty a sítěmi.
Vazby s mezinárodními uměleckými sítěmi jsou udržovány na několika úrovních:
• prostřednictvím zapojení Plzně 2015 do mezinárodních programů či sítí
Program INTERREG IVC: projekt Cross Innovation
Tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je hledání nových způsobů podpory a rozvoje kreativních
průmyslů v regionech. Plzeň 2015 v rámci tohoto projektu spolupracuje s Birminghamem,
Amsterdamem, Římem, Berlínem, Tallinnem, Varšavou, Vilniusem, Stockholmem, Lincem a
Lisabonem. Rozpočet plzeňské části projektu je 154,731 euro, kofinancování z ERDF je ve výši
85%. Cross Innovation napomůže rozvoji Kreativního inkubátoru a centra výzkumu kreativních
průmyslů v Plzni. Vedoucím projektu Cross Innovation je Birmingham City University.
Program INTERREG – Cíl 3: projekt Impuls 2015!
Plzeň 2015 je partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, jehož cílem je zapojování
bavorských umělců a uměleckých sdružení do projektu Plzeň EHMK 2015. Vedoucím projektu
Impuls 2015 je Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee.
Program Mládež v akci – akce 2: Plzeň 2015 je akreditovanou hostitelskou a koordinační
organizací Evropské dobrovolné služby.
Síť Smaller Cities
Zástupci Plzně 2015 a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně se zúčastnili semináře Creative
Portugal v Portu a Guimaraesi, během něhož byly položeny základy budoucí sítě ,,Smaller Cities“.
Cílem sítě je sdílet příklady dobré praxe, vznášet konkrétní návrhy týkající se plánování a rozvoje
,,malých měst“ a ukázat, že i malá města jsou podhoubím pro rozvoj kreativních průmyslů.
Nadace Roberta Schumana: projekt We are Europeans
Plzeň 2015 o.p.s. společně s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem
zorganizovala plzeňskou část mezinárodního projektu We are Europeans podporovaného Nadací
Roberta Schumana. Cílem projektu bylo kreativní formou představit mladým lidem ze států mimo
EU město Plzeň jakožto EHMK 2015.
• prostřednictvím zapojení města do mezinárodních sítí a programů
Město Plzeň se stalo členem sítě Les Rencontres v září 2011.
Zástupci odboru kultury Magistrátu města Plzně a Útvaru koncepce a rozvoje se pravidelně
účastní tematických diskusních fór mezinárodní sítě Eurocities, jejímž je město Plzeň členem.
V období od září 2010 se jednalo konkrétně o fóra v Madridu, Lille, Lublinu, Aarhusu, Utrechtu.
Plzeň vstoupila do mezinárodní asociace AVIAMA (města s významným loutkářským dědictvím).
• prostřednictvím mezinárodních organizací působících v Plzni či ČR
Plzeňští umělci i veřejnost mají možnost se setkat s jinými kulturami či se zapojit do uměleckých
tvůrčích dílem prostřednictvím projektů připravovaných ve spolupráci s Alliance française de
Plzeň a Institut français de Prague (Bonjour Plzeň! Dny frankofonie, Festival Mediterranea,
36
Svátek hudby, projekt Literární kavárny, prostředník spolupráce s městy Mons a Liège), Centrem
španělské kultury a vzdělávání (Týden hispánské kultury, Mezinárodní taneční soutěž ve
flamencu, Festival Mediterranea), Slovensko-českým klubem (Slovensko-české dny),
prostřednictvím Dnů arabské kultury, Dnů japonské kultury nebo Festivalu africké kultury. Ve
spolupráci se zahraničními kulturními instituty, sdruženými v asociaci EUNIC, připravujeme
projekt týkající přenosu zkušeností a know-how spojených s rekonverzí industriálních prostor na
multifunkční kulturní centra a jejich fungováním. Vztahy s kulturními instituty jsme navázali i na
bilaterální bázi a obdobně jednáme s některými kulturními odděleními zahraničních
zastupitelských úřadů v ČR.
•
prostřednictvím zapojení plzeňských umělců a uměleckých sdružení do mezinárodních
sítí a programů a podporou jejich síťování ze strany Plzně 2015
Plzeň 2015 o.p.s. navázala kontakt a spolupráci s mezinárodní divadelní sítí Platform11+
podporovanou z programu Culture, která v rámci projektu ,,Artistic Discoveries in European
Schoolyards“ sdružuje 13 divadel z 12 evropských zemí a zaměřuje se na divadelní tvorbu pro
dospívající publikum. Plzeň v červnu 2012 hostila výroční setkání a závěrečnou produkci
projektu ,,Face me - Time of transition“, která se v Plzni připravovala a zkoušela 3 týdny. V rámci
této umělecké spolupráce a následného setkání se v Plzni sešlo více než 120 umělců z 12
evropských zemí. Dle domluvy se zúčastněnými divadly a vedením projektu bude do dalšího
programovacího období podána žádost na další divadelní projekt, jehož hlavním podavatelem a
organizátorem bude plzeňské Divadlo Alfa ve spolupráci se společností Plzeň 2015, o.p.s.
Plzeňské centrum Johan, jehož členové úzce spolupracují s týmem Plzně 2015, je členem sítě
Trans Europe Halles. Kromě pravidelné účasti na TEH Meeting, kterých se zúčastňují i členové
týmu Plzeň 2015, dochází i ke konkrétní spolupráci mezi centrem Johan a ostatními členy této
sítě (Stanica Žilina, Tabačka Košice, Moritzbastei Leipzig, Bakelit Budapešť aj.). Setkání sítě TEH
plánované na podzim 2014 se má podle předběžného rozhodnutí uskuteční v Plzni (mj.
v objektech Moving Station a Světovar).
Centrum Johan je také partnerem mezinárodního projektu Parkinprogress, podpořeného
Programem EU Culture (oblast podpory 1.1). Workshop spojený s rezidencí 25 mezinárodních
umělců a veřejnou prezentací se uskuteční v létě 2013 v jednom z plzeňských parků.
Parkinprogress je součástí širšího programu Plzně 2015, plzeňští umělci i umělci z celé ČR se již
účastnili realizace tohoto projektu v Saint Cloud, maďarské Pannonhalmě či britském
Nottinghamu.
Kromě podpory zapojení centra Johan do sítě Trans Europe Halles jsme finančně napomohli
účasti členů plzeňského sdružení Žonglér na mezinárodním setkání 35th European Juggling
Convention v polském Lublinu či mezinárodního rozměru festivalu Mediterrenea v Plzni.
6.2
Město a občané
-
Uveďte příklady toho, jak se vaši občané zapojí a budou se aktivně angažovat
během roku2015.
Pro zapojení veřejnosti do projektu Plzeň EHMK 2015 byly sekcí participace stanoveny 3 hlavní
linie:
37
1.
Vzdělávání
Celoživotní vzdělávání v oblasti Arts managementu, akreditované Západočeskou univerzitou pro
NNO; výchova publika, veřejné debaty o roli kultury a umění; vzdělávací projekty pro
marginalizované skupiny (kulturní univerzita 3. věku pro seniory); kulturně vzdělávací projekty pro
sociální zařízení, podpora systematické spolupráce paměťových a kulturních organizací se
školami; aktivní komunitní učení žáků a studentů v oblastech kultura a umění; konference Fórum
pro kreativní Plzeň.
2.
Veřejný prostor a společenství
Podpora vzniku projektu Městských zásahů v Plzni – náprava zanedbaných a vybydlených
prostranství ve městě z iniciativy obyvatel; podpora vzniku Centra architektury a vzniku
komunitních center na městských obvodech; podpora projektů mezigeneračního a
interetnického soužití obyvatel města.
3.
Komunitní turismus
Netradiční inovativní projekty cestovního ruchu (průvodce, mapy, stezky, regionální produkty a
potraviny v plzeňských obchodech a restauracích; propojení kulturního programu v roce 2015
s volnočasovou, rekreační a poznávací nabídkou).
Hlavním projektem v oblasti vzdělávání je ,,Univerzita kreativity“, jejíž součástí jsou dvě
z pilotních akcí společnosti: kurzy celoživotního vzdělávání Arts management a každoroční
konference Fórum pro kreativní Plzeň, jejíž součástí bude i otevřená výzva pro veřejnost
k předkládání inovativních projektů v souladu s projektem EHMK. Projekt Arts management je
součástí přihlášky a v akademickém roce 2012/2013 bude ověřován jeho první ročník.
V případě většího zájmu uchazečů z řad kulturních NNO, veřejné správy, škol i umělců budou
kurzy opakovány, rozšiřovány a obměňovány. Hlavním cílem je přispět k trvalé udržitelnosti
projektu po roce 2015 díky profesionalizaci kulturních aktérů a animátorů města i regionu.
V druhé linii ,,Veřejný prostor a společenství“ se zaměříme na aktivity, související s právě
dokončovaným územním plánem města; na témata zkvalitňování veřejného prostoru z iniciativy
obyvatel a vzniku komunitních center na obvodech. Chceme se věnovat rovněž podpoře
mezigeneračního a interetnického soužití prostřednictvím kulturně vzdělávacích projektů a aktivit.
Projekty linie ,,Komunitní turismus“ představí město návštěvníkům pohledem jeho obyvatel;
vytvoří netradiční produkty cestovního ruchu, jimiž budou komunitní průvodce a trasy městem a
podpoří distribuci a nabídku regionálních produktů.
Ve všech třech liniích plánujeme ustavit pracovní skupiny z řad veřejnosti a zainteresovaných
profesionálů. Hlavním nástrojem pro zapojení veřejnosti budou otevřené výzvy.
Agendou sekce participace v oblasti zapojení obyvatel do projektu, která již přináší konkrétní
výsledky, je oblast dobrovolnictví. V této oblasti společnost Plzeň 2015 využívá zkušeností
jiných EHKM a navazuje na ně. Sekce participace vypracovala koncept zapojení dobrovolníků do
realizace projektu Plzeň EHMK 2015, který je součástí širší platformy nazvané Klub strážných
andělů.
Cílem je aktivizovat co nejširší veřejnost (občanů žijících ve městě a jeho okolí i občanů z celé ČR
či zahraničí) ke zvyšování zájmu, podpory, spolupráce a zapojení se do realizace projektu Plzeň
EHMK 2015 v souladu s naplněním kritéria ,,Město a občané“. Klub strážných andělů nabízí
různé možnosti zapojení a s tím spojené systémy práce (1. evidence a průběžné informování
podporovatelů projektu, 2. dobrovolnický program a 3. zapojení stážistů z ČR i zahraničí). Vše je
38
podrobně zpracováno ve strategickém dokumentu ,,Doporučení týkající se zapojení dobrovolníků
do projektu Plzeň 2015“, který byl vytvořen v roce 2011 a je postupně naplňován. V současné
době čítá Klub strážných andělů přes 200 oficiálně zaregistrovaných podporovatelů projektu (k
nim je však třeba přičíst podstatně vyšší počet ambasadorů, kteří vyjádřili svoji podporu již
během kandidatury Plzně na titul EHMK) a stále se měnící počet (v rozmezí 50 – 60) zájemců o
aktivní zapojení. Z tohoto počtu se v roce 2011 přímo zapojilo 26 dobrovolníků z řad místních
obyvatel a zároveň jsme hostili 3 stážisty z Německa v rámci programů GFPS a Erasmus.
V prvním pololetí 2012 navazujeme na dosavadní spolupráci, zatím se zapojilo 21 dobrovolníků a
2 stážisté (z Německa - GFPS a z Francie - Erasmus). Další stáže (opět v programu Erasmus a
GFPS jsou již sjednané na zimní semestr 2012/2013. Zároveň připravujeme podklady pro
dobrovolníka Evropské dobrovolné služby, kterého bude Plzeň 2015 hostit v roce 2013.
Hlavním těžištěm práce dobrovolníků je výpomoc s přípravou a realizací dílčích akcí pořádaných
(z počátku výhradně) společností Plzeň 2015, o.p.s. a dále pomoc se zajištěním chodu
organizace.
Plzeň 2015, o.p.s. bude také koordinátorem zapojení dobrovolníků do přípravy a realizace dílčích
částí programu EHMK.
Ověřený plzeňský model může následně sloužit jako inspirace pro další organizace či obce a
města celé České republiky.
Naším cílem je zakotvit systém dobrovolnictví v kultuře v Plzni, potažmo v celé České republice.
Spolupracujeme s organizacemi Tandem Plzeň, DoRA Plzeň, Erasmus Student Network při ZČU,
ČNA – Plzeň 2015 je akreditovanou koordinační a hostitelskou organizací pro Akci 2 – Evropská
dobrovolná služba, GFPS-CZ, komunikujeme s INEX-SDA a plánujeme spolupráci s dalšími
organizacemi s regionální i celostátní působností, které se zaměřují na oblast dobrovolnictví jak
ve vnitrostátním, tak nadnárodním měřítku.
Dalšími kroky pro zdárné fungování Klubu strážných andělů je obnovení profilu na webových
stránkách www.plzen2015.eu, tvorba on-line registračních formulářů, budování systému odměn
a evaluace dobrovolné služby, tvorba propagačních předmětů, příprava průběžné kampaně o
tématu dobrovolnictví v kultuře. K usnadnění formálního zajištění práce dobrovolníků a jejich
pojištění zvažujeme akreditaci Plzně 2015 jako vysílající organizace dle stávajícího Zákona o
dobrovolné službě.
-
Jaká opatření jste učinili, aby byla akce co nejpřístupnější lidem z jiných
evropských zemí?
Společnost Plzeň 2015 si uvědomuje, že atraktivita programu pro zahraniční návštěvníky má
přímou souvislost s žánry, které nevyžadují znalost národního jazyka (výtvarné umění, hudba,
tanec). Proto bude tyto oblasti v programu roku 2015 adekvátně propagovat a bude dbát na
srozumitelnou komunikační a propagační strategii.
Připravujeme komunikační strategii, při které využijeme spolupráce s Českými centry a
zastupitelskými úřady ČR v zahraničí. Jejich prostřednictvím budeme nejen informovat o činnosti
EHMK 2015, ale i kontaktovat renomované krajany, kteří mají vazby na Plzeň či Českou
republiku. Ve spojení s dalšími osobnostmi (např. nositeli ceny MZV Gracias agit) bychom tak
rádi vytvořili síť spolupracovníků-propagátorů projektu EHMK v zahraničí.
39
7. Komunikace
-
Ve fázi výběru panel doporučil vyčlenit odpovídající finanční prostředky na
marketing a komunikaci, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu.
Domníváte se, že současná úroveň finančních prostředků na marketing a
komunikaci je tomu přizpůsobena?
Marketingový rozpočet byl výrazně navýšen (na rok 2012 činí necelých 10% celkového
rozpočtu). Domníváme se, že je to pro danou fázi přípravy projektu odpovídající a dostatečná
částka. Velkou pozornost budeme oblasti marketingu věnovat i v letech dalších a samozřejmě
především v roce 2014 a ve vlastním roce 2015, kdy počítáme s rozšířením komunikačních
aktivit na území Bavorska, Saska a Dolního Rakouska. Rádi bychom se v těchto letech dostali na
úroveň minimálně 15% rozpočtu. Marketingový rozpočet se bude upravovat dle stavu celkových
rozpočtů a dle finálně schválené marketingové strategie. Marketing bude posilován také
v souvislosti s reklamním plněním pro sponzory.
-
Během své pracovní návštěvy pan Gaulhofer zdůraznil zásadní význam komunikace
a marketingu. Jak si organizátoři s tímto úkolem poradili?
Ve výběrovém řízení jsme v červnu 2012 vybrali zkušenou a uznávanou PR a marketingovou
agenturu Beef Brothers se kterou připravujeme a realizujeme koncepci a strategii celostátní a
regionální PR a marketingové komunikace. Jedná se o kreativní marketingovou a PR agenturu,
která má zkušenosti jak s komunikačními kampaněmi globálních značek tak i velkých českých
společností a je považována za jednu z nejlepších a nejprogresivnějších komunikačních a PR
agentur v ČR. Úkolem agentury je připravit a implementovat strategii komunikace (PR a
marketing) projektu v letech 2012 až 2016, a to samozřejmě na základě potřeb a priorit projektu
EHMK v jednotlivých letech. Termín schválení byl stanoven na září 2012. Strategie komunikace
bude obsahovat i strategii propagace sponzorů projektu.
V tuto chvíli má projekt svůj jednotný vizuální styl, který je plně využíván.
Po jednáních s příslušnými odbory města Plzně schválila Rada města (28. 6. 2012) sjednocení
loga města a projektu Plzeň 2015. Nové společné logo se bude používat od září 2012 do roku
2015 včetně, a to na všech propagačních i komunikačních materiálech. Občané Plzně se díky
tomu budou každodenně setkávat s informací, že jejich město je EHMK pro rok 2015
V letošním roce došlo k výraznému zintenzivnění komunikace s veřejností, a to nejen
prostřednictvím realizace 4 kampaní (březen a duben: přínosy projektu EHMK, Světovar; květen:
Kulturquell - Evropský kulturní think tank; červen - Den Meliny Mercouri), ale především díky
navázání nových vztahů a mediálních partnerství s nejvýznamnějšími regionálními a celoplošnými
médii.
40
Pravidelně se objevují články v regionálním deníku MF DNES, regionální televizi ZAK a na
komerční rozhlasové stanici FM Plus s dosahem po západních Čechách. Od dubna nově
rozesíláme newsletter s aktualitami v projektu, v české i anglické a německé verzi. Pokračuje
oboustranná komunikace prostřednictvím sociálních sítí, dílčí projekty jsou navázány na vlastní
weby (www.openthinktank.cz, www.mesicmelinymercouri.cz, www.plzenskeikony.eu).
Přehled mediálních a marketingových aktivit v roce 2012 je připojen jako příloha 4
Významnou spolupráci v oblasti komunikace do zahraničí jsme navázali se sítí Českých center
působících v zahraničí, s ministerstvem zahraničních věcí ČR, která se bude realizovat od r.
2013, a s agenturou cestovního ruchu Czechtourism.
-
Výběrový panel zdůrazňuje nezbytnost uvádět oficiální loga titulu EHMK na
komunikačních materiálech týkajících se akce.
Logo je vždy uváděno.
41
8. Infrastruktura
Statutární město Plzeň zpracovalo na základě svých strategických a rozvojových dokumentů
Integrovaný plán ,,Plzeň - Evropské hlavní město kultury", zaměřený na investice směřující ke
zvýšení atraktivity města pro život, podnikání a návštěvu. Navrhovaná opatření mají stimulovat
podnikatelské aktivity v cestovním ruchu, gastronomické služby a služby v oblasti trávení volného
času. Přitažlivé centrum města určuje atraktivitu celého města, zvláště je-li celé město bezpečně
prostupné. Do IPRM mohly přihlašovat své záměry a projekty i třetí subjekty, přičemž IPRM slouží
k čerpání investičních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v programovacím období 2007 –
2013.
-
8.1
Jaké objekty infrastruktury budou skutečně regenerovány? Jaký je časový plán
v souvislosti s prováděním prací?
Revitalizace části bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory
Areál bývalého pivovaru Světovar se nachází v plzeňské části Slovany. Jedna z budov rozsáhlého
areálu (bývalá požahovna, vymývárna sudů a stáčírna) je navržena k novému využit a k přeměně
na tzv. 4x4 Cultural Factory (dále 4x4 CF). V další z budov (původně ležácké sklepy, lednice) má
být umístěn Archiv města Plzně. Obě budovy tvoří jeden celek.
Tento investiční projekt je jedním ze stěžejních pilířů EHMK. Koncepce projektu umožňuje
flexibilní využívání jednoho z objektů v areálu bývalého pivovaru Světovar, který bude touto
investicí revitalizován na multifunkční kulturní a komunitní centrum. Počítá se s vybudováním
ojedinělého kulturního fóra, které bude zahrnovat koncertní a výstavní sály, společenské prostory,
ateliéry, rezidenční byty, nájemní prostory nejrůznějších spolků či občanských aktivit, kancelářské
plochy, depozitáře, archivy. Kancelářské prostory budou využívány jako první plzeňský HUB
(společně sdílené kancelářské plochy pro jakékoliv krátkodobě i dlouhodobě vstoupivší zájemce)
a sály bývalého provozu jako volně pronajímatelné kulturní prostory.
Dramaturgická náplň bude určována dramaturgickou radou 4x4 CF. Dramaturgie bude
garantovat vyvážené zastoupení jednotlivých žánrů a dosah projektu od lokální po mezinárodní
úroveň.
V měsících květen – červenec 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby. Ve 29. týdnu uplyne lhůta pro odvolání a
může být podepsána smlouva o dílo s projektantem dokumentace ke stavebnímu povolení. Dle
dokumentace k územnímu rozhodnutí je předpokládaná cena rekonstrukce 4x4 CF 100 mil. Kč
plus náklady na přeložky sítí, úpravy povrchů a výsadby zeleně ve výši cca 40 mil. Kč.
Rekonstrukce 4x4 CF by měla probíhat společně s rekonstrukcí budovy na Archiv města Plzně,
jejíž náklady se předpokládají ve výši 80 mil. Kč.
42
Termín zahájení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2013, termín dokončení
rekonstrukce se předpokládá v polovině roku 2014.
Cena rekonstrukce 4x4 CF
5.384.615 €
ROP NUTS II Jihozápad
2.692.307 €
Město Plzeň
2.692.307 €
8.2
Revitalizace bývalého františkánského kláštera na Diecézní muzeum
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v bývalém klášteře františkánů v centru Plzně je
koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů.
K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů,
které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy.
Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno
současnými moderními expozicemi evropské úrovně. Jsou tu k vidění umělecké skvosty spjaté s
historií křesťanství v západních Čechách. Velkou vzácností je například obraz Lucase Cranacha
Poleňská madona z roku 1520. Jedná se o nejvýznamnější historický areál ve městě, který je
s jeho životem pevně svázaný.
Revitalizace byla dokončena v červnu 2012 a Muzeum bylo v červnu tohoto roku otevřeno
veřejnosti.
Celkové výdaje projektu
1.550.277 €
ROP NUTS II Jihozápad
1.330.672 €
Spolufinancování ze strany příjemce
219.605 €
8.3
Regenerace expozic Západočeského muzea - Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje
Projekt je obsažený v přihlášce jako programová aktivita v programovém proudu Příběhy a
prameny, správně se však jedná o investici. Jedná se o interaktivní expozici historie Plzně a
Plzeňského kraje od počátků osídlení do poloviny 19. století.
Bez znalosti minulosti se obyvatelé jen těžko orientují v současném, často uměle koncipovaném
rozvoji, a nedokáží dohlédnout, kam má směřovat město Plzeň i celý Plzeňský kraj se za
posledních 60 let rozrostlo a přibylo obyvatel, kteří nemají v našem regionu historické kořeny. Je
třeba jim ukázat, že je na co navazovat, že náš region má slavnou minulost. Jednou z cest, jak je
(především mladou generaci) s touto minulostí příjemně seznámit, jsou moderní, interaktivní
expozice.
Projekt je jednoetapový, finanční prostředky z ROP budou příjemci poskytnuty v první polovině r.
2013.
Předpokládané dokončení expozice v roce 2013.
Celkové náklady projektu
ROP NUTS II
Plzeňský kraj
1.339.436 €
1.238.978 €
100.457 €
43
8.4
Sportovně relaxační centrum Štruncovy sady
Revitalizace rozsáhlého území v centru měst sevřeného soutokem řek Mže a Radbuzy. Účelem
stavby je rozšíření centrálního parkového okruhu města Plzně až k tomuto soutoku. Odstraněním
plného oplocení sportovního areálu Štruncovy sady se rozšíří prostor okolo promenád, dále
budou vybudovány nové přístupy k řece Radbuze a Mži. Stavbou dojde také k doplnění aktivit pro
pěší, vzniknou nové cyklotrasy, budou zřízeny parkové cesty a fit stezky. Sportovní areál bude
nově oplocen a bude doplněn o nové sportoviště včetně objektu šaten a kluboven s tribunami.
Součástí investic bude také výstavba nového parkoviště pro 33 osobních aut.
Předpokládané dokončení stavby říjen 2012
Celková cena stavby
ROP NUTS II Jihozápad
Město Plzeň
8.5
4.413.923 €
2.941.500 €
1.472.423 €
Techmania – druhá etapa interaktivního technického muzea – Science Centre
Společnost ŠKODA INVESTMENT a. s a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně
prospěšnou společnost se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu ŠKODA
moderní interaktivní centrum (ve světě označované jako science center). Techmania Science
Center je založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, které herní formou
přibližují matematické či fyzikální principy. Učení je postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti.
Cílem projektu Techmania je přiblížit vývoj lidského poznání a ukázat, jak se toto poznání
uplatňuje v technice. Dalším cílem je představit současnou hranici lidského poznání a poukázat
na nezodpovězené otázky, na něž budou odpovědi hledat další generace - nejlépe mladí
návštěvníci science centra. Techmania zahájila rozsáhlou investici, díky níž získá, nové laboratoře
a více exponátů. Součástí další etapy projektu Techmania je také výstavba Planetária, ve které se
promění bývalá jídelna. Budova je od předminulého roku památkově chráněna
Projekt bude dokončen do poloviny roku 2014.
Celková cena projektu
22 191 825 €
VaVpl
22 191 825 €
8.6
Revitalizace části bývalého pivovaru Světovar na Muzeum umění, designu a
životního stylu
Projekt předpokládaný v přihlášce počítal s investicí státu, Muzeum umění, designu a životního
stylu mělo být pobočkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Budou znovu zahájena jednání
o možné realizaci v budoucnosti. Pokud bude projekt realizován, bude tomu tak až po roce 2015.
44
-
Bude Světovar provozuschopný v roce 2015? Uveďte zdroje financování.
Na přípravě projektu 4x4 Cultural Factory Světovar se začalo pracovat ještě před udělením titulu.
Bezprostředně po zahájení práce na přihlášce začala vznikat podrobná provozní, organizační a
prostorová studie, která byla základním zadávacím materiálem pro první stupeň projektové
dokumentace – dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno na jaře
letošního roku, dále proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektu pro stavební povolení a po
té započaly práce na druhém stupni projektové dokumentace. Veškerý postup je v souladu s
navrženým harmonogramem, který počítá s uvedením 4x4 CF Světovar do zkušebního provozu v
2. pol. roku 2014. Za projekt 4x4 CF Světovar je v týmu zodpovědná MgA. Kateřina Melenová (za
provozní řešení, za spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace a s budoucím
zhotovitelem stavby) a PhDr. Adriana Krásová (za mezinárodní propagaci projektu, oslovení
zahraničních partnerů, za přípravu budoucího programu, rezidencí a provozu).
Finanční prostředky na pokrytí investičních nákladů nebudou v roce 2015 zapotřebí, investice
4x4 Cultural Factory Světovar bude dokončena v roce 2014. Finanční prostředky na pokrytí
provozních nákladů jsou předpokládány vícezdrojovým financováním – jednak finanční
spoluúčastí subjektů, které budou v těchto prostorách fungovat, dále z vlastních výnosů
nájemného a vstupného. Počítá se i s finanční podporou města Plzně, které si je vědomo
povinnosti zajistit nejméně pětiletou udržitelnost projektu 4x4 Cultural Factory Světovar.
-
8.7
Jaké jsou nové objekty infrastruktury, které budou pro rok 2015 vybudovány?
Budou v daném roce dokončeny? Jak to bude s novým divadlem? Uveďte zdroje
Výstavba nové divadelní budovy
V provizorním prostoru činžovního domu funguje divadlo s činoherním, muzikálovým a tanečním
repertoárem již od šedesátých let minulého století, tedy 50 let, a je za hranicí technické a
z hlediska veřejnosti bezpečné provozuschopnosti. Od devadesátých let se vedly diskuse
s veřejností, zda divadlo rekonstruovat či postavit novou budovu včetně potřebného zázemí,
skladů, zkušeben a kanceláří pro pět – opera, činohra, balet, opereta a muzikál a operní orchestr
- divadelních souborů. Mnoha studiemi bylo prokázáno, že výstavba nové divadelní budovy je
nejefektivnější. Zároveň bude v nové budově poskytnuto zázemí pro Plzeňskou filharmonii. Bez
nové budovy by zanikla tradice vícesouborového divadla v Plzni, která kontinuálně trvá více jak
140 let. Divadlo je pořadatelem nejprestižnějšího Mezinárodního festivalu Divadlo v ČR a
visegradském prostoru, jehož existence by byla bez existence odpovídajících moderních
podmínek ohrožena.
Realizace stavby byla zahájena dne 11. 5. 2012, dokončení stavby je předpokládáno do 1. 8.
2014.
Cena stavby
37.777.647 €
ROP NUTS II Jihozápad
5.769.230 €
Město Plzeň
32.008.416 €
45
8.8
Výstavba nové budovy Západočeské galerie - Plzeňský kraj
Nová galerijní budova v centru Plzně bude realizována podle vítězného návrhu architektonického
studia Kuba & Pilař. Jedná se o pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus, za jehož vnějším
transparentním pláštěm jsou umístěny čtyři na sobě postavené hranoly jednotlivých provozních
částí. Obvodový plášť navržený jako betonová stěna se skleněnými tvárnicemi s led diodami
představuje zároveň atraktivní informační a mediální plochu. Uvnitř budovy vznikne prostor pro
stálé expozice ZČG, depozitář, přednáškový sál, knihovna a kavárna. V současnosti je připravena
dokumentace pro územní rozhodnutí, ale nejzásadnější překážkou realizace stavby je, že na
výstavbu nejsou k dnešnímu dni v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněny žádné finanční
prostředky.
V tuto chvíli je zřejmé, že s největší pravděpodobností budova realizována bude, ale až po roce
2015.
8.9
Ústav umění a designu – výstavba nové budovy fakulty ZČU
Stavba Ústavu umění a designu (ÚUD) v univerzitním kampusu Západočeské univerzity na
Borech je třípodlažní budova, podobná výrobní hale s velkými otevřenými a pružně
přestavitelnými ateliéry. Stavba inspirována školami v USA nemá ve střední Evropě obdobu.
Činnost ÚUD vyžaduje možnost operativní přestavby, která bude reagovat na aktuální situaci a
potřeby. Nový objekt pojme až 600 studentů, vnitřní plocha 6000 m² je oproti současnému stavu
dvojnásobná, ústav bude mít divadlo pro 200 lidí filmové studio, venkovní ateliéry o ploše 1000
m² a amfiteátr pro 400 lidí. Nová budova má být centrem kultury univerzitního kampusu, kudy
denně projde přes 10.000 lidí. Do léta 2013 by mělo být ÚUD transformováno na devátou
fakultu ZČU a měla by nést název Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara.
Oficiální otevření je naplánováno na 18. říjen 2012.
Celková investice
SR ČR
ZČU
7.841.014 €
7.282.978 €
558.036 €
Město Plzeň se věnuje i dalším investičním záměrům uvedeným v přihlášce. Při rekonstrukcích
parků a veřejných prostranství je vždy pamatováno na možnost využití prostranství ke kulturním
účelům a k setkávání veřejnosti. Jako příklady lze uvést rekonstrukce Mikulášského parku,
Lochotínského parku, vnitrobloků panelových domů, Koterovské návsi (kulturní památka lidové
architektury), Božkovského ostrova, Českého údolí či okolí unikátního rozsáhlého ekosystému
deseti rybníků Bolevecké rybniční soustavy z poloviny 15. stol. Rozsáhlý projekt Green Ways
zpřístupňující pro veřejnost trasy především kolem plzeňských řek je tak postupně a po částech
realizován.
Vizualizace plánovaných investičních projektů je uvedena v příloze 5.
46
9. Udržitelnost
-
Do jaké míry bude v obecném smyslu Plzeň2015 udržitelnou událostí pro
budoucnost? Jak se připravuje dlouhodobý dopad celé akce? Existuje explicitní a
strategická vazba mezi rokem 2015 a dlouhodobým plánem rozvoje kultury města?
Strategie společnosti Plzeň 2015 je zpracována v souladu s oficiálními strategickými rozvojovými
dokumenty města Plzně (Integrovaný plán rozvoje města Plzně a Program rozvoje kultury ve
městě Plzni na léta 2009– 2019). Způsob vytváření programu a řada projektů jsou v souladu s
naplňováním programové vize těchto strategických rozvojových dokumentů. Dlouhodobý dopad
na rozvoj kultury v Plzni je absolutní prioritou práce týmu a zásadním kritériem pro výběr projektů
do programu 2015. Naší ambicí je nastartovat mechanismy, které povedou k dlouhodobě
kvalitativní proměně plzeňské scény a které by mohly sloužit jako modelový příklad pro další
města v České republice i EU
Udržitelnost projektu chceme zajistit především maximálním zapojením plzeňské kulturní
scény do procesu příprav programových projektů. Při výběru projektů budeme jistou preferenční
hodnotu přikládat těm, které v přípravné fázi prokáží potenciál udržitelnosti pro 2016-2019 a
budou o ni usilovat. Prioritně chceme vytvářet podmínky především pro nastupující generace
tvůrců. Potenciál absolventů uměleckých škol ve městě Plzni by měl na území města udržet
revitalizovaný areál Světovaru. Ve Světovaru vznikne ve spolupráci se ZČU - Fakultou umění a
designu Ladislava Sutnara Kreativní inkubátor, který bude podporovat zvláštním programem
start-up aktivity malých firem v oblasti kreativních průmyslů.
Jedním z hlavních pilířů udržitelnosti projektu po roce 2015 jsou uvedené aktivity v oblasti
profesionalizace plzeňských kulturních subjektů prostřednictvím vzdělávání a asistenční pomoci.
Koncepce celé činnosti sekce participace vychází zejména z parametrů dlouhodobé
udržitelnosti, ať již se jedná o vzdělávání či o veřejný prostor a rozvoj komunity. Jedním z hlavních
cílů je zmapování a audit již existujících záměrů, které nebyly pro nedostatek finančních
prostředků či z jiných důvodů realizovány, a jejich začlenění (v odůvodněných a finančně
realizovatelných případech) do projektu. Svou roli spatřujeme také v tom, že se při diskuzích o
těchto tématech staneme součástí kulatých stolů za účasti zástupců veřejné správy, se kterou
budeme své záměry konzultovat, a neziskových i odborných organizací. V souvislosti s kapitolou
č. 11 přihlášky budeme usilovat o to, aby projekt ve městě nastartoval kvalitativně novou úroveň
dialogu a po roce 2015 bez naší účasti umožnil realizaci rozvojových témat, které otevře.
Programová linie Industriální dědictví je navržena s dlouhodobým přesahem za rok 2015. V
rámci programu Industriální dědictví dojde ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového
dědictví při ČVUT v Praze ke zmapování industriálních památek Plzeňského kraje, jehož
výstupem bude publikace i zveřejnění na serveru http://www.industrialnitopografie.cz/. Takto
získaný materiál bude základem pro dlouhodobější proces záchrany a rekonverze průmyslových
památek. S dlouhodobou udržitelností i po roce 2015 počítá i vytvoření Síťě 2015 Synapsis ,
která zmapuje kulturně historické dědictví, turistické cíle, krajinné dominanty a další atraktivity na
území kraje. Pro zajištění udržitelnosti projektů, aktivit a efektů nastartovaných díky EHMK bude
také důležitá vazba na rozpočet města i Plzeňského kraje po roce 2015. Pokud by po intenzívním
a vypjatém roce 2015 došlo k zásadním škrtům v rozpočtech na kulturu, jistě to velmi negativně
ovlivní faktor udržitelnosti.
47
10. Evaluace
-
Jaké jsou plány města na evaluaci akce Plzeň2015? Jak se tyto plány vyvíjejí?
Město považuje proces monitoringu a evaluace akce za nedílnou součást celého projektu. Proto
bylo toto téma zařazeno jako rovnocenná součást strategie společnosti Plzeň 2015 pro přípravu
projektu Plzeň – EHMK 2015.
Prvním krokem, který byl v této oblasti učiněn, je vytvoření dokumentu Návrh systému sledování
a hodnocení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, který je základním
výchozím podkladem pro práci v této oblasti. Dokument vznikl v období říjen 2011 – červen
2012 ve spolupráci týmu Plzeň 2015 a Západočeské univerzity. Je dopracován do takové
podoby, která umožní v případě zajištění potřebných finančních prostředků okamžité spuštění
prací na evaluaci a hodnocení projektu.
Systém sledování a hodnocení projektu Plzeň – EHMK 2015, tak jak je navržen v uvedeném
dokumentu, má za cíl poskytovat informace o:
- účinnosti řízení projektu jako takového;
- plnění cílů společnosti stanovených ve strategii;
- efektivitě využití prostředků;
- dlouhodobých efektech projektu do rozvoje města, které jsou předpokládány.
Z hlediska metodického je (v souladu s praxí užívanou např. při hodnocení programů a projektů,
financovaných ze strukturálních fondů EU) v dokumentu řešeno sledování a hodnocení:
- zdrojů, které má za cíl objektivně postihnout množství finančních, lidských a dalších
zdrojů vložených do programu a jednotlivých projektů;
-
výstupů, směřující k poskytování rychlých a kvantifikovaných údajů o výkonnosti procesu
přípravy a realizace projektu a o naplňování stanovených cílů projektu/programu a úkolů
instituce zodpovědné z a jejich realizaci;
-
výsledků, které již ukazuje na efektivitu procesu přípravy a realizace projektu a použitých
zdrojů;
-
dopadů, jež se vztahuje k střednědobému a dlouhodobému horizontu a s vlastním
procesem realizace programu/projektu bezprostředně nesouvisí.
Uvedené metodické pojetí bylo promítnuto do osmi tématicky členěných výzkumných úkolů,
které vychází z oblastí aktivit společnosti Plzeň 2015 uvedených v její strategii.
Navržený systém sledování a hodnocení projektu Plzeň – EHMK 2015 zahrnuje tyto výzkumné
úkoly:
1. Analýza kulturní nabídky – analýza programu EHMK podávající přehled o jeho zdrojích,
pořádaných akcích, organizátorech, vzájemné spolupráci, motivaci k začlenění do programu
EHMK, zapojení veřejnosti interaktivní formou;
2. Analýza návštěvnosti kulturních zařízení a jednotlivých akcí – kvantitativní a kvalitativní
analýza návštěvnosti, tedy zjišťování počtu a struktury návštěvníků kulturních zařízení a kulturních
akcí;
3. Mediální analýza -analýzy mediálního obrazu města Plzně;
48
4. Analýza klíčových aktérů a jejich spolupráce – sledování a hodnocení rozsahu a úspěšnosti
spolupráce zainteresovaných subjektů;
5. Ekonomické analýzy – sledování ekonomických ukazatelů města, multiplikačních efektů
kultury, rozvoj kreativních odvětví v Plzni a jejich uplatnění na trhu;
6. Analýza cestovního ruchu - sledování základních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
cestovního ruchu;
7. Kvalitativní studie centra města – sledování centrální části města z hlediska proměn ve
vybavenosti, úprav veřejných prostranství, uplatnění uměleckých děl apod.;
8. Případová studie Světovar - specifický komplexně pojatý úkol zaměřený na nejvýznamnější
investici v rámci EHMK – 4x4 CF Světovar, filozofii a management prostoru, programovou
nabídku, návštěvnost, ekonomické ukazatele apod.
Zpracovaný výchozí dokument Návrh systému sledování a hodnocení projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015 rozpracovává výzkumné úkoly do konkrétních metod
zjišťování
Výzkumný program by měl být každoročně vyhodnocován a upřesňován. K tomu je navržena
pracovní skupina, která bude tvořit ,,vědeckou radu“, v níž budou zapojeni jak akademici, znalí
problematiky, tak představitelé projektu Plzeň 2015.
Organizační zodpovědnost za realizaci monitorovacího a evaluačního systému projektu by měla
nést společnost Plzeň 2015, o.p.s. Za vlastní průběh evaluace a realizaci evaluačního výzkumu by
měla být zodpovědná ZČU v Plzni, jak vyplývá z rámcové smlouvy o partnerství mezi společností
Plzeň 2015, o.p.s. a ZČU v Plzni.
49
11. Doplňující informace
-
Uveďte jakékoli další informaci, které považujete za relevantní v souvislosti se
stavem vašich příprav na rok 2015.
Na základě vlastních zkušeností bychom považovali za přínosné, kdyby Evropská komise i
monitorovací výbor našli účinnější nástroje k propagaci projektu EHMK a jeho významu
především v nově přistoupivších zemích, aby se tak posílilo povědomí o projektu samotném a
především o jeho přínosech.
Projekt Evropského hlavního města kultury se vyvinul v systémový nástroj evropské kulturní
politiky, v němž se kultura stává jedním z nástrojů strategického rozvoje města. Je škoda, že tento
koncept není ze strany EU podpořen i dalšími systémovými kroky, které by umožnily to, aby
kandidující město (a stát) nenesly prakticky veškeré náklady na svých bedrech. V dalších
programovacích obdobích by mohly být pro agendu EHMK určité finanční prostředky vyčleněny v
rámci strukturálních fondů, administrovaných přímo v Bruselu. Jejich hlavním smyslem by měla
být podpora, a tím i usnadněná realizace, projektů systémových změn, které přesahují někdy
rámec města i státu, a přitom bezprostředně vyplývají z politik EU.
50
12. Přílohy
Příloha 1: Fotodokumentace akcí projektu Plzeň 2015 v roce 2012
SVĚTOVAR OPEN 2012 – přednáška RNDr. Václava Cílka, Plzeň, 12. 4. 2012
SVĚTOVAR OPEN 2012 – výstava soch prof. Jiřího Beránka 21. 3. – 21. 4. 2012
51
SVĚTOVAR OPEN 2012 – jarní kulturní dílny
SVĚTOVAR OPEN 2012 - jarní kulturní dílny
52
SVĚTOVAR OPEN 2012 – vernisáž výstavy Jiřího Beránka
SVĚTOVAR OPEN 2012 - výstava soch prof. Jiřího Beránka 21. 3. – 21. 4. 2012
53
KULTURQUELL – Evropský kulturní Think Tank, Plzeň 24. 5. 2012
KULTURQUELL – Evropský kulturní Think Tank, Plzeň 24. 5. 2012
54
KULTURQUELL – Evropský kulturní Think Tank, Plzeň 24. 5. 2012
KULTURQUELL – Gerald Lidstone zahajuje Evropský kulturní Think Tank, Plzeň 24. 5. 2012
55
DEN MELINY MERCOURI – Americká třída, Plzeň 23. 6. 2012
56
DEN MELINY MERCOURI – Americká třída, Plzeň 23. 6. 2012
57
Příloha 2: Organigram
58
Příloha 3: Seznam pracovních pozic společnosti Plzeň 2015, o.p.s. k 1.8.2012
Plzeň 2015, o.p.s.
Jméno a příjmení
Mgr. Tomáš Froyda
MgA. Petr Forman
MgA. Šárka Havlíčková
PhDr. Adriana Krásová
MgA. Kateřina Melenová
PhDr. Alexandra Brabcová
Ing. Jiří Benýr
MgA. Michaela Mixová
Mgr. Petr Šimon
Mgr. Mirka Reifová
Olga Plchová
Mgr. Soňa Rychlíková
Bc. Andrea Melušová
Simona Konrádová
Petr Klement
Mgr. Eva Kraftová
Alena Čechová, DiS.
Petra Holcová
MgA., Mgr. Roman Černík
MgA.Vilém Dubnička
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
Ing. arch. Jiří Boudník
Kristina Beranová
Radek Beran
Ing. Klára Salzmann. PhD.
Ing. Arch. Jan Soukup
Mgr. Helena Šimicová
Dienstbierová
Mgr. Ida Kaiserová, PhD.
Pozice
Ředitel Plzeň 2015, o.p.s
Umělecký šéf projektu
Programová ředitelka
Manažerka mezinárodních vztahů a
Světovaru
Regionální manažerka
Manažerka participace
Finanční manažer
Manažerka pro profesionální umění
Manažer mezinárodních projektů
Specialista PR a marketingu
Administrátorka programových projektů
Koordinátorka programových projektů,
produkce DMM a Světovar
Produkce - region
Administrátorka - region
Hlavní regionální koordinátor, koordinátor
FKP
Koordinátorka dobrovolnického programu a
produkce Kulturquell
Koordinátorka komunikace
Asistentka a provozní
Externí polupracovník programu
Externí polupracovník programu
Externí polupracovník programu
Externí polupracovník programu - Lokátor
Vedení Autobus 2015
Vedení Autobus 2015
Expert Land Art
Expert Baroko
Pracovní
úvazek
1,0
US
1,0
1,0
MS
MS
0,5
MS
1,0
1,0
MS
0,8
MS
MS
SoD
1,0
DPČ
1,0
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
Koordinátor participace
SoD
Koordinátor participace
0,6
Vysvětlivky: US – umělecká smlouva; MS – mandátní smlouva; SoD – Smlouva o dílo; DPČ – dohoda o pracovní
činnosti
59
Příloha 4: Kampaně a mediální výstupy
Uvedení nového loga Plzeň 2015
Období
Mediální nosiče
březen 2012
duben 2012
Billboard – 10 ks;
Bigboard – 2 ks
60
Kampaň
Období
Mediální nosiče
Přínosy projektu EHMK
Březen 2012
Zastávky MHD – 20 ks;
Citylight – 25 ks;
Kostka Anglické nábřeží – 1 strana
61
Kampaň
Období
Mediální nosiče
Otevírání Světovaru
Březen –
duben 2012
Zastávky MHD – 15 ks;
Citylight – 20 ks;
Hypercube – 1 strana;
Billboard – 1 ks;
Kostka Anglické nábřeží – 2 strany;
Plakáty A4 v MHD a partnerských
kulturních zařízeních: 350 ks;
Letáky A6 roznos: 5.000 ks;
Titulní strana Žurnálu;
Plachta na vratech areálu Světovar
62
Kampaň
ZČG – výstava Začátek století a
jednodenní festival Začátek století
ve veřejném prostoru
Období
Květen 2012
Mediální nosiče
Citylight – 10 ks;
Hypercube 1 strana;
Velkoformátová plachta na
bezbariérové kavárně Popojedem
63
Kampaň
Období
Mediální nosiče
KULTURQUELL – evropský kulturní
think tank
Květen 2012
Kostka Anglické nábřeží – 1 strana;
Velkoformátová plachta na
bezbariérové kavárně Popojedem;
Plakáty A4 v partnerských kulturních
zařízeních a restauracích: 150 ks;
Kampaň na sociálních sítích;
www.openthinktank.cz
64
Kampaň
Období
Mediální nosiče
Den Meliny Mercouri
Červen 2012
Zastávky MHD – 20 ks;
Citylight – 25 ks;
Hypercube – 1 strana;
Kostka Anglické nábřeží – 1 strana;
Plakáty A4 v MHD a partnerských
kulturních zařízeních: 350 ks;
pohlednice A6 roznos: 2.000 ks;
www.mesicmelinymercouri.cz
65
Kampaň
Období
Mediální nosiče
Nové logo města Plzně, společné
s projektem EHMK
Srpen 2012
10 ks stojanů kvádr
203 ks plakátů A2
20 ks CLV plakátů
66
2 strany kostky Plzeň 2015
s novým logem města
Výstava v Mlýnské strouze – 14
panelů s textem a grafikou,
představení loga a projektu EHMK
Inverzní ,,graffiti“ – logo na
chodnících města, vyčištěné vodou
67
Mediální výstupy (v rámci
mediálního partnerství se ZAK TV)
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/zak-tv-za-5-minut-15-akcesvetovar/
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.youtube.com/watch?featu
re=player_embedded&v=KD8ahIswk
pI
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.youtube.com/watch?featu
re=player_embedded&v=V6BGsIHyl
bw
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.youtube.com/watch?featu
re=player_embedded&v=gwa_rnYt_
Zs
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/za-5-minut-15-kulturquellco-jsme-vymysleli-nez-nam-spadlapena/
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/za-5-minut-15-den-melinymercouri-na-ulici-jako-doma/
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/za-5-minut-15-na-americkejako-doma/
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/za-5-minut-15-nominujteplzenske-ikony-2012/
ZAK – pořad Za 5 minut 15
http://www.plzen2015.net/mluvilose-o-nas/za-5-minut-15-nove-logomesta-plzne/
Datum
Obsah
11. 4. 2012
Reportáž o výstavě Síla ticha na
Světovaru; rozhovor s PhDr.
Benjaminem Fragnerem
25. 4. 2012
Reportáž ze setkání s týmem Plzeň
2015 na Světovaru; rozhovor
s Ivanem Jáchimem o festivalu Finále
9. 5. 2012
reportáž z výstavy Začátek století;
rozhovor s Kateřinou Melenovou o
regionu
23. 5. 2012
pozvánka na Kulturquell; rozhovory
s diskutujícími osobnostmi
6. 6. 2012
Reportáž z Kulturquellu a pozvánka
na Den Meliny Mercouri
21. 6. 2012
Informace k programu Dne Meliny
Mercouri a k Plzeňským ikonám
4. 7. 2012
Reportáž ze Dne Meliny Mercouri;
rozhovor s Alexandrou Brabcovou o
Plzeňských ikonách
18. 7. 2012
Informace o Plzeňských ikonách a
letošním ročníku
16. 8. 2012
Výstava v Centru Bavaria Bohemia
Nové logo města Plzně
68
Mediální výstupy (v rámci mediálního
partnerství s MF DNES)
Datum
Obsah
MF DNES – 1strana přílohy
25. 2. 2012
Přestavba Světovaru; rozhovor
s Tomášem Froydou
MF DNES – 1strana přílohy
10. 3. 2012
Otevírání Světovaru - program;
rozhovor s Marcelou Krejsovou
69
Mediální výstupy (v rámci mediálního
partnerství s MF DNES)
Datum
Obsah
MF DNES – 1strana přílohy
24. 3. 2012
Ekonomické přínosy EHMK; rozhovor
se Šárkou Havlíčkovou
MF DNES – 1strana přílohy
21. 4. 2012
Zhodnocení akcí na Světovaru;
rozhovor se Soňou Rychlíkovou
70
Mediální výstupy (v rámci mediálního
partnerství s MF DNES)
Datum
Obsah
MF DNES – 1strana přílohy
26. 5. 2012
Kulturquell – reportáž a rozhovory
s hosty;
rozhovor Adriana Krásová
MF DNES – 1strana přílohy
26. 7. 2012
Kaple v Nečtinech
Plzeňské ikony
Rozhovor s Petrem Šimonem
71
Mediální výstupy (v rámci mediálního
partnerství s MF DNES)
Datum
Obsah
MF DNES – inzerce
5. 5. a 2. 6.
2012
Západočeská galerie: Začátek století
MF DNES – inzerce
7. 5. 2012
Divadelní léto pod plzeňským nebem
MF DNES – inzerce
16. a 18. 5.
2012
Apetitfestival
MF DNES – inzerce
19. 5. 2012
Žonglobalizace ve Světovaru
MF DNES – inzerce
21. a 23. 5.
2012
Kulturquell
MF DNES – inzerce
22. 5. 2012
Muzejní noc
Mediální výstupy (v rámci mediálního
Datum
Obsah
72
partnerství s MF DNES)
MF DNES – inzerce
25. 5. 2012
Mezinárodní taneční soutěž Flamenco
MF DNES – inzerce
28. 5. 2012
Fotoworkshop na Světovaru
MF DNES – inzerce
1. 6. a 5. 6.
2012
Skupova Plzeň
MF DNES – inzerce
9. 6. 2012
Animánie: Podzimní sklizeň
MF DNES – inzerce
13. 6., 16. 6.,
18. 6. a 23. 6.
2012
Den Meliny Mercouri
MF DNES – inzerce
16. 7.
Plzeňské ikony
MF DNES – inzerce
23. 7.
Galerie města Plzně – výstava Hájek,
Perilli
73
Dokumentace uvedení oficiální loga titulu EHMK na komunikačních materiálech týkajících
se akce:
- webové stránky projektu:
-
rollupy:
74
-
programy, letáky, plakáty (viz kampaň)
75
Příloha 5: Vizualizace plánovaných investičních projektů
Nová budova Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (plánované otevření v říjnu 2012)
Relax park Štruncovy sady – revitalizace říčního nábřeží (otevřeno v září 2012)
76
Nová budova městského divadla (plánované otevření v roce 2014)
4x4 Cultural Factory Světovar (plánované otevření v roce 2014)
77
Nová budova Západočeské galerie v Plzni
Techmania science centre s novým planetáriem (plánované otevření v roce 2014)
78
V Plzni dne 24. 7. 2012
Předkládá: Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s.
Zpracovali: Adriana Krásová, Šárka Havlíčková, Alexandra Brabcová, Kateřina Melenová, Marcela
Krejsová, Mirka Reifová, Petr Forman, Petr Šimon, Jiří Benýr, Ida Kaiserová, Milan Svoboda,
Tomáš Froyda
79
Download

PLZEŇ - EHMK 2015