Technika prostředí staveb
B. Technická zpráva
1.4.e) Zařízení měření a regulace
-
Vytápění areálu je provedeno dvojicí kotlů na peletky. Kotle jsou osazeny v kotelně,
mč. 1.20 – SO 03 – Kotelna. V kotelně bude osazen rozváděč R2, osazený
automatickou regulací, např. Siemens RVS, která bude řídit 4 topné okruhy, z toho
3 směšované. Regulace bude dále hlídat havarijní stavy, např. minimální tlak vody
v systému ÚT. Kotle AM 42 Licotherm 2x 230V/250W, budou napájené z R2,
kotlová čerpadla budou zapojena na svorkovnice kotlů. Dále z R2 bude napájeno
automatické doplňování vody fillcontrol.
-
Stavební připravenost elektro zahrnuje instalaci kabelu pro venkovní čidlo teploty.
Venkovní čidlo teploty se osadí na fasádu na severní straně do výšky cca 2,5m.
-
Ohřev TUV (teplá užitková vody) je proveden akumulačním zásobníkem teplé
užitkové vody, osazenými v kotelně, mč. 1.20. Ohřev zajišťue nabíjecí čerpadlo
z rozdělovače ÚT. Regulace teploty TUV je z automatiky v R2, např. Siemens RVS,
vč. měření teploty vody a snímání havarijních stavů. V letní odstávce kotlů bude
ohřev zajištěn elektrickým tělesem v zásobníku TUV. Napájení el. ohřevu bude
z rozváděče R2.
-
Čerpání ze studny je blokováno od min. hladiny ve studni a od max. hladiny
v nádrži.
-
Požární čerpadlo je blokováno od min. hladiny v nádrži.
1.4.g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
Základní technické údaje
Napěťová soustava
3~ PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C (přípojka elektro)
3~ NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem
dle ČSN 342000-4-41ed.2
- automatickým odpojením od zdroje
- proud. chráničem – zásuvky, světlo koupelen
- pospojením – kotelna, vzduchotecnika
Instalovaný výkon
cca 125 kW
Hlavní jistič
3B/200 A (v trafostanici)
Soudobost
cca 0,8
1
Technika prostředí staveb
Kategorie dodávky
3 stupeň
Měření el. energie
přímé ve stávajícím elektroměrovém rozváděči RE
Výchozí podklady
- stavební výkresy
- normy ČSN
- požadavky investora
Prostředí
v celém objektu normální
dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
nebezpečné – venkovní prostory, bez SNV
viz. Protokol o stanovení vlivů
Technické řešení – elektroinstalace začíná zapojením přívodních kabelů AYKY-J 4x95 a
CYKY-J 5x2,5 mm2 z elektroměrového rozváděče RE, umístěného v části NN
v trafostanici Hüwa. Kabely se ukončí v hlavním rozváděči RH, umístěného v dílně údržby,
m.č.1.22, v přívodním poli č.1. Z rozváděče RH se napojí podružné rozváděče R1 –
administrativní budova, R2 – kotelna, m.č.1.20. Z RH jsou dále napojeny rozvody v halách
a venkovní. Tzn. pohon el. vrat a čerpadla ve studni a požární nádrži.
Rozvody v objektu budou provedeny standardně kabely a vodiči Cu s dvojitou izolací,
uloženými na drátěné lávce. Výjimku tvoří sklad, kde bude instalace provedena pod
omítkou z důvodu omezení usazování prachu na elektro rozvodech. Spínače a zásuvky
se umístí ve výšce 1,1 m. Veškeré zásuvky jsou napájeny přes proudový chránič
30mA. Z důvodu zvýšení požární bezpečnosti je osvětlení kotelny, zejména skladu
peletek, napájeno taktéž přes proudový chránič 30mA.
Rozváděč RH umístěný v kolně, m.č.1.10 bude napojen 2x kabelem AYKY-J 4x95mm2,
z rozváděče RE, vč. kabelu CYKY-J2x2,5mm2 pro případný přenos impulzů od
elektroměru. Pro napájení pohonu el. brány se položí kabel CYKY-J 5x2,5mm2, taktéž pro
čerpadla. Kabely se uloží do vykopu do pískového lože s krytím 80cm, pod zpevněnými
plochami do chráničky s krytím 1m..
Umělé osvětlení - provedeno jako celkové, intenzity osvětlení Epk voleny dle ČSN EN
12464-1. V případě potřeby vyšší intenzity osvětlení na pracovním místě se použije
doplňující místní osvětlení. Ovládání osvětlení je od vstupů. Údržba osvětlení spočívá v
čistění svítidel a světelných zdrojů, výměně vyhořelých zdrojů, obnově a čistění povrchů a
v běžné údržbě elektroinstalace. Obnova povrchů uvažována po 3 letech. Výměna zdrojů
uvažována individuelní s pravidelným 6 měsíčním čistěním zdrojů a svítidel. Vyhořelé
zářivky, výbojky likvidovat jako nebezpečný odpad zákonným způsobem.
Rozváděče - RH – ocep skříňový, atyp, IP30/20, soustava TN-C
R2 - ocep na povrch, s krytím min. IP43/20, soustava TN-S.
RC – ocep typvý, IP30/20, soustava TN-S, 10kVAr.
Ochrana proti přepětí – provedena kompletní ochrana ve 3 stupních dle ČSN EN 62305,
kombinovaný svodič bleskových proudů typi 1 a 2 je osazen v hlavním rozváděči RH. Na
vstupu rozváděče R2 se osadí svodič typu 2 a svodiče typu 3 u důležitých spotřebičů.
Zajištění požadovaného příkonu el. energie u E.Onu zajišťuje investor.
2
Technika prostředí staveb
Ochrana před bleskem (LPS)
Základní údaje
Systém ochrany před bleskem (LPS)
třída III
Max. hodnota bleskového proudu
44 kA
Poloměr valivé koule
45 m
Vzdálenost mezi svody
á 15 m
Velikost oka
max. 15 x 15 m
Ochranný úhel
67 o
Oddělovací vzdálenost „s“
vzduch 0,14m
beton, cihly 0,28m
Ochrana před bleskem (LPS), bude provedena dle ČSN EN 62305, jako soustava
hřebenová, uzemněná na nové základové uzemnění typu B, vytvořené uložením
zemnicího pásku FeZn30/4 nastojato na dno základu a zalité betonem, krytí pásku je min.
5cm betonu. Spoje v zemi, betonu se provedou pomocí 2 svorek, nebo svařením, (délka
sváru min. 2x 100mm). Požadovaná hodnota uzemnění je max. 10ohmů. Uzemnění se
vyvede pro připojení hlavní ochranné přípojnice (HOP). Přechody uzemnění beton –
zemina, zemina – vzduch se chrání proti korozi, (0,3m v betonu, 0,5m v půdě). Ochrana
spojů proti korozi v zemi a betonu se provede vhodnou barvou, gumoasfaltem, zinkovým
sprejem, přechody smršťovací bužírkou, samovulkanizační páskou. Svody se u zkušebmí
svorky opatří výstrahou: „ Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu, jste v ohrožení
života“.
Jímací vedení se provede vodičem AlMgSi průměru 8mm, uloženého na podpěrách dle
typu krytiny. Komíny a kraje rohů domu se doplní pomocnými jímači, délky min. 30cm.
Jímací vedení je kontrolováno pomocí valivé koule o poloměru 45m, zda se objekt
nachází ochranném prostoru. Na stožáru společné televizní antény (STA) se provede
oddálený jímač pomocí izolačních tyčí, antény se musí umístit do ochranného úhlu jímače.
Hlavní ochranná přípojnice (HOP) se umístí do hlavního rozvaděče RH, připojí se na ni
přípojka NN, uzemnění objektu (u ostatních vstupů jen kovové potrubí).
Revize – se provádí během stavby – kontrola uložení a spojení uzemnění ve výkopu,
výchozí revize po instalaci bleskosvodu a periodické revize.
Vstupy do objektu, zajištění proti vnikání vody – vstupy do objektu (nebyli-li již stavbou
dříve připraveny) budou vrtány a utěsněny pěnou.
3
Technika prostředí staveb
1.4.h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky
V SO 03 Kotelna nejsou řešeny.
Poznámky projektanta
Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové projektové dokumentace a vzájemně se
doplňují. Dokumentace nemá vyčerpávající charakter vzhledem k charakteru stavby a
stupně dokumentace, a proto dodavatel je povinen provést všechny práce k úplnému a
zdárnému dokončení díla a jeho řádného fungování, a to mez jinými:
- Veškeré normy ČSN, zejména řady 33 2000 jsou pro stavbu závazné.
- Dokumentace je provedena v rozsahu pro stavební povolení..
- Při realizaci instalaci upravit dle případného návrhu interiérů, požadavků investora.
- Stavba musí být zajištěna odborným stavebním - technickým dozorem.
- Dodavatel zajistí úklid staveniště a likvidaci odpadu zákonným způsobem.
- Dodavatel zajistí zřízení zábran a předepsaných bezpečnostních opatření nutných
k práci svých zaměstnanců a ostatních osob na stavbě. Odstranění a úklid zábran a
bezpečnostních opatření po ukončení dodavatelských prací.
- Dodavatel zajistí uvedení díla do provozu vč. zkoušek a revizí vč. případných oprav
vadných, nebo poškozených částí. Zednické práce, tj. veškeré sekání, průrazy stropů a
jakékoli stavební úpravy je nutno provádět tak, aby nemohla být narušena statika objektu.
Poškozené části stavby uvést do původního, popř. náležitého stavu.
ČSN 33 1310ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání
osobami bez elektrotechnické kvalifikace s účinností od 10/2009 v čl. 7.5 předepisují:
Prokazatelné poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace při používání
elektrické instalace laiky musí být předáno odběrateli nejpozději při uzavírání dohody o
odběru elektrické energie.
-
Údržba bude seznámena dodavatelem se zkoušením
v intervalech dle návodu výrobce. Většinou 1x měsíčně.
-
Přílohy:
proudových
chráničů
výpočet umělého osvětlení
výpočet rizika
Protokol o stanovení vlivů
4
Výpočet umělého osvětlení
1. Rozsah návrhu
Je řešeno umělé osvětlení prostorů v rozsahu dle požadavku vyhl. 268/2009Sb., tzn. záchody,
prostory pro hygienu, vaření, vnitřní komunikace a pracoviště s delším pobytem 4 hodin za den,
které musí splňovat normové hodnoty dle ČSN EN 12464-1. Ostatní nedůležité prostory z
pracovního a hygienického hlediska nejsou tímto výpočtem dokladovány, jsou uloženy u
projektanta.
2. Použité normy
ČSN EN 12464-1
3. Podklady
– Osvětlení pracovních prostorů - vnitřní pracovní prostory
- stavební dispozice
- určení prostorů z hlediska užití
- návrh interiéru - nespecifikován
- barevné řešení interiéru - nespecifikováno
- místa pracovního úkolu - nespecifikovány
- zvyšující požadavky na osvětlení - investor neuvedl
4. Výpočtové metody
Použit byl firemní program VYRTYCH, OSMONT, Wils 6.3.10, Astra a.s. Zlín. Výpočtem
dokladovány hodnoty dle ČSN 734301 Z1 a ČSN EN 12464-1, tab. 5.1, tzn. udržovaná osvětlenost
(Em), rušivé oslnění (UGR) a barevné podání (Ra). Pro výpočet předpokládány následující
hodnoty:
- činitel odrazu stropu – 0,7
- činitel odrazu stěn – 0,5
- činitel odrazu podlahy – 0,3
- interval čistění svítidel - 6 měsíců (sklad, garáže 12 měsíců)
- interval obnovy povrchů - 36 měsíců
- srovnávací roviny
- 0,0m u komunikací
- 0,75m u sedících pracovníků
- 0,85m u stojících pracovníků
5. Použité zdroje a svítidla
Pro osvětlení dotčených prostorů byla použita svítidla od fy VYRTYCH Brezno, Osmont Jihlava,
zdroje zářivka bílá OSRAM, Ra min 80.
6. Poznámky projektanta
Na základě dodaných podkladů, jsou ostatní vstupní data projektantem odhadnuta dle zvyklostí a
zkušeností. Při montáži je možná změna umístění svítidla stranově cca o 0,5m. Větší dispoziční
změny, jakož i změny typu svítidla, zdroje nebo užití prostoru je nutno konzultovat s projektantem,
popřípadě provést nový výpočet
7. Přílohy – tabulka požadovaných hodnot, výsledky důležitých výpočtů.
1
PROTOKOL č. 010512
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí
Předseda:
Ing. arch. Josef hermoch projektant stavební části
Václav Tůma
projektant elektro
Název akce: Výrobní areál firmy Hüwa, 4.par. 596/17, k.ú. Písek
SO 02 Administrativní budova
Podklady:
Stavební výkresy
Normy ČSN
Prohlídka stávajícího provozu
Přílohy:
Tabulka vlastností hořlavých látek
Popis objektu:
A) Venkovní prostory - vnější stěny objektu.
B) Vlastní stavba je zděný objekt , betonové podlahy,
Rozhodnutí
Dle dle ČSN 33 2000-5-51ed.3, rozhodla komise takto:
Prostory: 1.22 – dílna údržby, jsou prostory s prostředím normálním.
Vnitřní vlivy (uvnitř dopravních, odsávacích a jiných zařízeních s trvale výbušnou či bez ní) jsou
posuzována v dokumentaci výrobce těchto zařízení. Za normálního provozního stavu nemají na
el. zařízení umístěná mimo tyto vnitřní prostory strojů vliv a komise je nepovažuje za vnější
činitele prostředí.
Prostory níže uvedené, kde jsou určena prostředí nebezpečná:
1.20 – Kotelna AA4, AB4, AD1, AE2, AF1, BA4, BC3, BD1,BE1
1.21 – Sklad biomasy AA4, AB4, AD1, AE5, AF1, BA4, BC3, BD1,BE2N1
1.23 – Agregát AA4, AB4, AD1,AE1,AF1,AH1,BA4,BC3,BD1,BE2N3
Venkovní prostory AA3, AA4, AB8, AD2, AD3, AD4
Hodnota AE4 je určena odhadem, (10-35mg/m2/den = cca 1mm/5dní)
Hořlavé páry a kapaliny se vyskytují v místnosti agregátu pouze při neopatrné manipulaci
s pohonnými hmotami, či havárii .
Opatření k snížení nebezpečnosti jednotlivých prostorů:
Kotelna, m.č. 1.20 el. rozváděče, přístroje min. IP44, svítidla IP44.
1.21 – Sklad biomasy el. rozváděče, přístroje min. IP55, svítidla IP65, povrchové teploty
elektrozařízení, (svítidel), volit s max. teplotou 90oC.
1.23 – Agregát el. rozváděče, přístroje min. IP43, povrchové teploty elektrozařízení,
(svítidel), volit s max. teplotou 120oC.
Venkovní prostory přístroje min. IP55, svítidla IP44.
Přechody mezi jednotlivými požárními úseky požárně utěsnit – viz požární zpráva.
Zdůvodnění:
Snížení nebezpečných vlivů na elektroinstalaci a elektroinstalace na zařízení je provedeno
technicky zvýšenými požadavky a parametry, než jsou normované. Provozovatel zajistí
funkčnost zařízení ke snížení nebezpečných vlivů a stavů, zajistí dodržování bezpečnostních
předpisů a bezpečných pracovních postupů vytvořením Provozního předpisu, dále zajistí jeho
dodržování. Jedná se zejména o kontrolu funkčnosti a těsnosti technologického zařízení
dřevoobráběcích strojů, funkčnost odsávání a pravidelným úklidem k zamezení souvislých
prachových vrstev na el. zařízeních, zejména svítidlech, při skladování je nutné chránit
skladované materiály před působením teploty, dodržovat bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Při čistění prachových vrstev tyto nevířit, pouze vysávat. Vrstva prachu 1mm již postačuje k
šíření požáru.
Dbát na obsluhu elektroinstalace osobami poučenými, v odborné údržbě, při revizích a
opravách elektroinstalace osobami kvalifikovanými.
Datum sepsání protokolu:
V Písku, dne 14.5. 2012
Podpisy:
Příloha - vlastností hořlavých látek (prachů)
Vlastnosti hořlavých látek
Dřevo smrkové – vlhkost 9%, hustota 422-432 kg/m3, výhřevnost 20.000KJ/kg/m-1, bod hoření
241 oC, teplota vznícení 397 oC, sklon k tepelnému samovznícení. Teplota samovznícení
120oC, teplota žhnutí 305oC. Při skladování chránit před zdroji tepla s teplotou vyšší než 120oC.
Dřevo bukové – vlhkost 5-8%, hustota 550 kg/m3, výhřevnost 17800 KJ/kg/m-1, bod hoření
225oC, sklon k tepelnému samovznícení. Při skladování chránit před zdroji tepla s teplotou
vyšší než 120oC.
Při skladování je nutné chránit skladované materiály před působením teploty, dodržovat
bezpečné vzdálenosti, úklidem bránit vzniku souvislých prachových vrstev na el. zařízení,
zejména na svítidlech.
hakelsoft p
Stránka č. 1 z 4
INFORMACE O PROJEKTU:
Výpočet a řízení r
izik pr
oveden na softwar
e HAKELSOFT P 23.5.2012 20:28:18
Stavba:
Výrobní areál firmy Huwa, par.č. 596/17, kú Písek
SO 03 - kotelna
Vypracoval:
Tůma V.
Poznámky:
ŘEŠENÍ: RIZIKO03
-5
R1 * 10 = 0,134917098 (vyhovuje)
-3
R2 * 10 = 0 (vyhovuje)
-3
R3 * 10 = 0,0026931159 (vyhovuje)
-3
R4 * 10 = 0,2858814492 (vyhovuje)
R1 * 10-5
Vnější zóny
Vnitřní zóny
Vnější
Vnitřní (LPZ1)
RA
0,0000308133
-
0,0000308133
RB
-
0,0770331609
0,0770331609
RC
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0,0002304905
0,0002304905
-
0,0002304905
0,0002304905
-
0,0576226333
0,0576226333
-
0,0576226333
0,0576226333
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
0,0000308133
0,1348862847
0,134917098
RC(Přípojka NN)
RM
RM(Přípojka NN)
RU
RU(Přípojka NN)
RV
RV(Přípojka NN)
RW
RW(Přípojka NN)
RZ
RZ(Přípojka NN)
R1
Stavba
r
iziko ztr
átyL1 způsobené úder
ydo stavby(RD = RA + RB + RC)
file:///C:/Users/vamut/AppData/Local/Temp/procop1123229819237376970.htm
23.5.2012
hakelsoft p
Stránka č. 2 z 4
RD
0,0000308133
0,0770331609
0,0770639742
riziko ztráty L1 způsobené údery mimo stavbu (RI = RM + RU + RV + RW + RZ)
RI
-
0,0578531238
0,0578531238
riziko ztráty L1 následkem úrazuživých bytostí (RS = RA + RU)
RS
-
0,0002304905
0,0002304905
0,1346557942
0,1346557942
riziko ztráty L1 následkem hmotné škody (RF = RB + RV)
RF
-
riziko ztráty L1 následkem poruchy elektrických aelektronických systémů (RO = RC + RM + RW + RZ)
RO
-
0
0
-3
R2 * 10
Vnější zóny
Vnitřní zóny
Stavba
Vnější
Vnitřní (LPZ1)
RB
-
0
0
RC
-
0
0
RM
-
0
0
RV
-
0
0
RW
-
0
0
RZ
-
0
0
R2
-
0
0
riziko ztráty L2 způsobené údery do stavby (RD = RB + RC)
RD
-
0
0
riziko ztráty L2 způsobené údery mimo stavbu (RI = RM + RV + RW + RZ)
RI
-
-
-
riziko ztráty L2 následkem hmotné škody (RF = RB + RV)
RF
-
0
0
riziko ztráty L2 následkem poruchy elektrických aelektronických systémů (RO = RC + RM + RW + RZ)
RO
-
0
0
R3 * 10-3
Vnější zóny
Vnitřní zóny
Stavba
Vnější
Vnitřní (LPZ1)
RB
-
0,0015406632
0,0015406632
RV
-
0,0011524527
0,0011524527
R3
-
0,0026931159
0,0026931159
riziko ztráty L3 způsobené údery do stavby (RD = RB)
RD
-
0,0015406632
0,0015406632
riziko ztráty L3 způsobené údery mimo stavbu (RI = RV)
file:///C:/Users/vamut/AppData/Local/Temp/procop1123229819237376970.htm
23.5.2012
hakelsoft p
RI
Stránka č. 3 z 4
-
0,0011524527
0,0011524527
riziko ztráty L2 následkem hmotné škody (RD = RB + RV)
RF
-
0,0026931159
0,0026931159
-3
R4 * 10
Vnější zóny
Vnitřní zóny
Vnější
Vnitřní (LPZ1)
RA
0,0000308133
-
0,0000308133
RB
-
0,0077033161
0,0077033161
RC
-
0,0009243979
0,0009243979
-
0,0009243979
0,0009243979
-
0,2127946875
0,2127946875
-
0,2127946875
0,2127946875
-
0,000000023
0,000000023
-
0,000000023
0,000000023
-
0,0057622633
0,0057622633
-
0,0057622633
0,0057622633
-
0,0023049053
0,0023049053
-
0,0023049053
0,0023049053
-
0,0563918791
0,0563918791
-
0,0563918791
0,0563918791
-
-
0,2858814492
RC(PřípojkaNN)
RM
RM(PřípojkaNN)
RU
RU(PřípojkaNN)
RV
RV(PřípojkaNN)
RW
RW(PřípojkaNN)
RZ
RZ(PřípojkaNN)
R4
Stavba
riziko ztráty L1 způsobené údery do stavby (RD = RA + RB + RC)
RD
0,0000308133
0,008627714
0,0086585273
riziko ztráty L1 způsobené údery mimo stavbu (RI = RM + RU + RV + RW + RZ)
RI
-
0,2772537583
0,2772537583
riziko ztráty L1 následkem úrazuživých bytostí (RS = RA + RU)
RS
-
0,000000023
0,000000023
0,0134655794
0,0134655794
riziko ztráty L1 následkem hmotné škody (RF = RB + RV)
RF
-
riziko ztráty L1 následkem poruchy elektrických aelektronických systémů (RO = RC + RM + RW + RZ)
RO
-
0,2724158698
0,2724158698
Ocenění nákladů a ztrát
Vnější zóny
Vnitřní zóny
Vnější
Vnitřní (LPZ1)
Cenazvířat CA:
0
0
0
Cenasystémů ve stavbě CS:
-
0
0
Cenabudovy CB:
-
0
0
file:///C:/Users/vamut/AppData/Local/Temp/procop1123229819237376970.htm
Stavba
23.5.2012
hakelsoft p
Stránka č. 4 z 4
Cena obsahu CC:
-
0
0
Celkem - střední hodnota možných z
tr
át c(Lo4) :
0
0
0
Celková cena z
by
tkových z
tr
át CRL:
0
0
0
Nákladyna z
tr
átybezpřijatých ochr
anných opatření CL:
0
Cena ochranných opatření
Hodnota
par
ametr
u:
Cena:
PB
0,1
0
PSPD-3
0,03
0
PA
0,01
0
r
a
0,01
0
PA
0,01
0
r
a
0,01
0
0,03
0
Ochr
anná opatření:
Poz
námka:
Opatření pro celou stavbu:
Stavba chr
áněná pomocí LPS třídyIII
Pr
ostor
ové stínění:
SPD pr
o ekvipotenciální pospojování pr
oti
blesku na vstupu:
Přípojka NN
Opatření v jednotlivých vnějších
zonách Zs:
Vnější
Výstr
ažné tabulky
Půda: Doty
kový odpor<= 1 kOhm
(Zemědělská, betonová)
Opatření v jednotlivých vnitřních
zonách Zs:
Vnitřní (LPZ1)
Výstr
ažné tabulky
Půda: Doty
kový odpor<= 1 kOhm
(Zemědělská, betonová)
Přípojka NN (vnitřní systém):
KP_SPD-
Koor
dinovaná ochr
ana SPD
4
Další náklady
:
0
Celková cena ochr
anných opatření
CP:
0
Úr
oková saz
ba i:
0
%
Odpisová saz
ba a:
0
%
Saz
ba na údr
žbu m:
0
%
Roční cena ochr
anných opatření
CPM:
0
Úspor
yS:
0
/
r
ok
file:///C:/Users/vamut/AppData/Local/Temp/procop1123229819237376970.htm
23.5.2012
Výrobní areál firmy Hüwa, 4.par. 596/17, P9sek
Požadovaná osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
čís.
1.20
1.21
1.22
1.23
účel místnosti
PŘÍZEMÍ
kotelna
sklad biomasy
dílna údržby
diesel agregát PZS
m2
ref. číslo
udrž. osvětlenost
rušivé oslnění
in. pod. barev
20,44
20,44
13,76
3,84
5.2.15.3
5.1.4.1
5.2.13.11
5.2.15.3
200 lx
100 lx
300 lx
200 lx
25
25
25
25
80
60
80
80
Download

SO_03_Elektro.pdf