MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK
STAVEBNÍ ÚŘAD
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228
Rumburk, 16. května 2013
Č. j.: OSÚ/15898-13/1368-2013/zeml
Oprávněná úřední osoba: Žemlová Lenka
E-mail: [email protected]
Stavebník:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
zast.: Miroslav Mokrý, IČ 148 50 257, Horní Libchava č. p. 53, 471 11 Horní Libchava u České Lípy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 19.12.2012 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, zast.: Miroslav Mokrý, IČ 148 50 257, Horní Libchava 53, 471 11 Horní Libchava u České
Lípy, žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Jiříkov - Filipov, úprava DTS, kNN, vVN"
na pozemcích stavební parcela číslo 832, 842/1, 890, 914, 1084, 1090, 1213, 1220, 1236, 1237, 1250,
1251, 1253, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1269, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1280, 1282, 1283, 1294,
1295, 1299, 1302, 1303, 1311, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1327, 1330, 1333, pozemková parcela číslo
4910/1, 4930/1, 4930/6, 4934, 4935/2, 4940/2, 4940/4, 4940/5, 4951, 4955/1, 4957, 4960, 4963, 4969/3,
4971/1, 4973/1, 4974, 4982, 4992, 5002/1, 5008/1, 5008/2, 5012/1, 5013/2, 5014, 5017/2, 5037/1, 5037/6,
5040/3, 5046/3, 5051/3, 5058, 5060/3, 5062/1, 5062/2, 5065/3, 5067/3, 5070/1, 5075, 5076/3, 5092/2, 5097,
5099/1, 5099/4, 5103/2, 5106/3, 5107/5, 5108/1, 5115/1, 5115/4, 5118/2, 5119, 5121/1, 5122/4, 5125/1,
5127/1, 5127/2, 5127/3, 5127/4, 5127/6, 5127/7, 5128/1, 5128/2, 5128/3, 5138/2, 5142/3, 5142/4, 5142/12,
5142/13, 5142/17, 5142/18, 5142/22, 5142/25, 5328/1, 5329/1, 5331, 5333/1, 5334, 5342/1, 5343/1, 5345,
5347, 5348/1, 5348/2, 5350/1, 5350/2, 5354, 5356/1, 5359, 5368, 5676, 5677, 6495, 6497, 6498, 6499/2,
6499/3, 6499/4, 6499/5, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513/1, 6514,
6515, 6517/3, 6532 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, 416/3, 416/4, stavební parcela číslo 1239,
1274, 1279, 1367, 1389, 1504, 1513, 1516, 1522, 1528, 1529, 1540, 1544, 1560, 1578, pozemková parcela
číslo 4863/1, 4863/2, 4865/3, 4865/7, 4865/9, 4876/1, 4876/2, 4876/5, 4877/1, 4877/7, 4881/13, 4882/1,
4882/3, 4882/8, 4882/9, 4888/4, 4888/5, 6491/17, 6491/19, 6491/22, 6516/1 v katastrálním území Jiříkov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Jedná se o stavbu s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ust. § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Popis stavby:
Bude provedena výměna trafostanice č. DC 1414, výměna vrchního vedení vysokého napětí (VN) o délce
42 m a výměna rozvaděče DTS DC 1414, dále bude stávající vrchní vedení nízkého napětí (NN) nahrazeno
novým zemním kabelovým vedením NN o celkové délce cca 9350 m, včetně připojení všech odběrných
míst. Vrchní vedení, včetně sloupů, bude demontováno.
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s
místním šetřením na den
18. června 2013 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk,
3. patro budovy B (tlačítko č. 6 ve výtahu), číslo dveří B 74.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a
důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, stavební úřad, ve smyslu ust. § 89
odst. 3 stavebního zákona, nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Přede dnem veřejného ústního jednání mohou účastníci a dotčené orgány nahlížet do podkladů rozhodnutí na
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad (Po 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, St 8:00 - 12:00 a 12:30 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Stavební úřad určuje, že informace o záměru žadatele a o tom, že byla podána žádost o vydání
územního rozhodnutí, bude vyvěšena na sloupech vedení NN tak, aby byla čitelná z
přilehlých místních komunikací v prostoru plánované stavby.
Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této informační
povinnosti, vyplývající z ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Bc. Lenka Žemlová v. r.
vedoucí odboru stavební úřad
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rumburk a na úřední
desce Městského úřadu Jiříkov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Rumburk je dnem doručení oznámení a po sejmutí bude
potvrzená písemnost vrácena zpět na Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.
Vyvěšeno dne: ....................................
Sejmuto dne: .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Č.j.: 1368/2013
2
Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 (doručí se: Miroslav Mokrý,
Horní Libchava č. p. 53, 471 11 Horní Libchava u České Lípy
Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Vlastislav Živný, Filipov č. p. 14, 407 53 Jiříkov
Věra Živná, Filipov č. p. 14, 407 53 Jiříkov
Jiří Peroutka, Sosnová 95, 470 01 Česká Lípa 1
Miloslava Peroutková, Sosnová 95, 470 01 Česká Lípa 1
Jan Švácha, Haškova 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ewa Růžičková, Filipov č. p. 79, 407 53 Jiříkov
Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
Olga Petrová, Filipov č. p. 116, 407 53 Jiříkov
František Škoda, Filipov č. p. 188, 407 53 Jiříkov
Martina Škodová, Filipov č. p. 188, 407 53 Jiříkov
RNDr. Emil Jelínek, CSc., Lipí 1875/28, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Věra Jelínová, Lipí 1875/28, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jiří Škoda, Filipov č. p. 175, 407 53 Jiříkov
Soňa Škodová, Filipov č. p. 175, 407 53 Jiříkov
ThMgr. Jiří Čunát, Filipov č. p. 174, 407 53 Jiříkov
Jana Čerklová, Filipov č. p. 178, 407 53 Jiříkov
Petr Kašpárek, Filipov č. p. 184, 407 53 Jiříkov
Stanislava Kašpárková, Filipov č. p. 184, 407 53 Jiříkov
Jiří Hroch, Filipov č. p. 185, 407 53 Jiříkov
Monika Hrochová, Filipov č. p. 185, 407 53 Jiříkov
Kateřina Součková, Filipov č. p. 131, 407 53 Jiříkov
Jiří Antoš, Filipov č. p. 189, 407 53 Jiříkov
Vlasta Antošová, Filipov č. p. 189, 407 53 Jiříkov
Milan Cimrt, Teplická 1066/27, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Věra Štechová, Lužická 662, 407 77 Šluknov
Roman Laksar, Filipov č. p. 192, 407 53 Jiříkov
Jitka Laksarová, Filipov č. p. 192, 407 53 Jiříkov
Jiří Veber, Jiřího z Poděbrad 560/26, 470 01 Česká Lípa 1
Jan Frič, Filipov č. p. 195, 407 53 Jiříkov
Ludvík Gschwandtner, Vysokovská 1907/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Tomáš Hanuš, Filipov č. p. 203, 407 53 Jiříkov
Miloslav Svoboda, Filipov č. p. 205, 407 53 Jiříkov
Irena Svobodová, Filipov č. p. 205, 407 53 Jiříkov
Jiří Kašpar, Filipov č. p. 204, 407 53 Jiříkov
Martin Kosáček, Filipov č. p. 209, 407 53 Jiříkov
Jana Kosáčková, Filipov č. p. 209, 407 53 Jiříkov
Jaroslav Porta, Filipov č. p. 210, 407 53 Jiříkov
Karel Kozel, Velenovského 3261/2, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Marie Kozlová, Velenovského 3261/2, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Ladislav Stracený, Filipov č. p. 221, 407 53 Jiříkov
Miloslav Eder, Filipov č. p. 223, 407 53 Jiříkov
Jana Hauptmanová, Filipov č. p. 223, 407 53 Jiříkov
Roman Vöröš, Vladimírská 2530, 470 01 Česká Lípa 1
Marta Vöröšová, Filipov č. p. 228, 407 53 Jiříkov
Josef Petrýdes, Filipov č. p. 230, 407 53 Jiříkov
Jaroslav Hladký, Filipov č. p. 232, 407 53 Jiříkov
Věra Hladká, Filipov č. p. 232, 407 53 Jiříkov
Milena Pelikánová, Filipov č. p. 244, 407 53 Jiříkov
Č.j.: 1368/2013
3
Jan Buček, Filipov č. p. 247, 407 53 Jiříkov
Romana Bučková, Filipov č. p. 247, 407 53 Jiříkov
Robert Luh, Filipov č. p. 246, 407 53 Jiříkov
Romana Schäferová, Svobodova 1061/13, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Michal Maják, Filipov č. p. 245, 407 53 Jiříkov
Lenka Majáková, Filipov č. p. 245, 407 53 Jiříkov
Ivan Lachman, Dolnoměcholupská 99/31, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Eva Lachmanová, Filipov č. p. 241, 407 53 Jiříkov
Vlastimil Rybář, Filipov č. p. 254, 407 53 Jiříkov
Eva Rybářová, Filipov č. p. 254, 407 53 Jiříkov
Ing. Jiří Horák, Zelená cesta 2233, 511 01 Turnov 1
Miloslav Šimůnek, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov
Hana Šimůnková, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov
Miroslav Malý, Filipov č. p. 151, 407 53 Jiříkov
Hana Malá, Filipov č. p. 151, 407 53 Jiříkov
Rudolf Polák, Filipov č. p. 9, 407 53 Jiříkov
David Ouhrabka, Filipov č. p. 145, 407 53 Jiříkov
Miroslav Suchý, Karlova 2699, 407 47 Varnsdorf 1
Miroslav Borgula, Filipov č. p. 66, 407 53 Jiříkov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3
Římskokatolická farnost Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov
PhDr. Martin Jankovec, Břehová 40/1, Josefov, 110 00 Praha 1
Martina Jankovcová, Společná 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 82
Miloslav Kunst, Filipov č. p. 238, 407 53 Jiříkov
Lenka Kunstová, Filipov č. p. 238, 407 53 Jiříkov
Michal Jackovič, Filipov č. e. 2, 407 53 Jiříkov
Milena Vejrychová, Filipov č. e. 2, 407 53 Jiříkov
Ingeborg Frančiaková, Teplická 1066/27, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Lucie Binhaková, Filipov č. p. 119, 407 53 Jiříkov
Tomáš Pfleger, Filipov č. p. 72, 407 53 Jiříkov
Ingrid Brezovská, Filipov č. p. 262, 407 53 Jiříkov
Julius Brezovský, Filipov č. p. 262, 407 53 Jiříkov
David Bártl, Filipov č. p. 263, 407 53 Jiříkov
Marcela Bártlová, Filipov č. p. 263, 407 53 Jiříkov
Ludovít Miklián, Filipov č. p. 269, 407 53 Jiříkov
Ivana Mikliánová, Filipov č. p. 269, 407 53 Jiříkov
Zdeněk Práchenský, Filipov č. p. 267, 407 53 Jiříkov
Lenka Práchenská, Filipov č. p. 267, 407 53 Jiříkov
Narcis Skůčková, Filipov č. p. 233, 407 53 Jiříkov
Vladimír Skůček, Filipov č. p. 233, 407 53 Jiříkov
Jiří Kyjovský, Filipov č. p. 256, 407 53 Jiříkov
Gabriela Kyjovská, Filipov č. p. 256, 407 53 Jiříkov
Josef Tůma, Filipov č. p. 229, 407 53 Jiříkov
Jaroslava Kašparová, Filipov č. p. 204, 407 53 Jiříkov
Josef Zach, Filipov č. p. 222, 407 53 Jiříkov
Jana Zachová, Filipov č. p. 222, 407 53 Jiříkov
Josef Trubianský, Filipov č. p. 259, 407 53 Jiříkov
Ilona Tůmová, Filipov č. p. 229, 407 53 Jiříkov
František Oplt, Filipov č. p. 231, 407 53 Jiříkov
Michal Kasan, Filipov č. p. 212, 407 53 Jiříkov
Pavla Maršálková, Filipov č. p. 218, 407 53 Jiříkov
Pavel Maršálek, Filipov č. p. 218, 407 53 Jiříkov
Margita Maršálková, Filipov č. p. 218, 407 53 Jiříkov
Roman Krzák, Černokostelecká 937/6, Strašnice, 100 00 Praha 10
Veronika Kutílková, Žitavská 2845, 407 47 Varnsdorf 1
Č.j.: 1368/2013
4
Jolana Pappová, Kodályova, No.1543/10, Dunajská Streda 929 01, Slovensko
Anna Štinglová, Tusarova 1235/32, Holešovice, 170 00 Praha 7
Otto Beneš, Filipov č. p. 11, 407 53 Jiříkov
Václav Zrůbecký, Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov
Sáša Zrůbecká, Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov
Roman Masař, Filipov č. p. 114, 407 53 Jiříkov
Jana Masařová, Filipov č. p. 114, 407 53 Jiříkov
Marcela Schejbalová, Na Groši 1166/8, Hostivař, 102 00 Praha 102
František Chalupný, Filipov č. p. 169, 407 53 Jiříkov
Anna Křížová, Filipov č. p. 169, 407 53 Jiříkov
Ludmila Sedláková, Výšovice č. p. 95, 798 09 Vřesovice
Miloš Beránek, Horní Náměstí 250, 250 70 Odolena Voda
Hana Cardová, Partyzánská 265, 250 70 Odolena Voda
Václav Alfery, Studánecká 183/18, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Helena Balšánová, Pohraniční 739/14, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Milan Jarábek, Matějova 65/3, 408 01 Rumburk
Lenka Vrbová, Novákova 328/2B, 408 01 Rumburk
Jiří Fíla, Pohraniční 750/15, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2
Vladimíra Nádeníková, Pohraniční 763/30, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Miroslav Šebora, Větrná 408/12, 408 01 Rumburk
Hana Daitlová, Pohraniční 765/36, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Zdeněk Kristl, Náměstí 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Vlastimil Mikoláš, Pohraniční 846/23, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Milan Jarábek, Pohraniční 862/16, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Marie Jarábková, Pohraniční 862/16, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Josef Eisner, V břízkách 381/4, Řetenice, 415 03 Teplice 3
MUDr. Jiřina Eisnerová, V břízkách 381/4, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Wilhemus Antonius Joseph Berendse, Pohraniční 982/8, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Casperdina Wilhelmina Berendse, Pohraniční 982/8, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Josef Šubrt, Pohraniční 972/39, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Ivana Šubrtová, Pohraniční 972/39, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Marie Kovačová, Západní 2738, 407 47 Varnsdorf 1
Lenka Vaňková, Pohraniční 980/19, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Jaroslava Skálová, Pohraniční 981/21, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Tomáš Martínek, Pohraniční 997/10, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Venuše Mifková, Pohraniční 997/10, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Stanislav Jarolím, Pohraniční 994/22, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
František Pokorák, Pohraniční 1014/18, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Petr Rubický, Na Pěšině 304/10, 408 01 Rumburk
Blanka Hurajtová, Pohraniční 1027/41, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Blanka Rubická, Pohraniční 1027/41, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Jan Rubický, Masná 88/1, 470 06 Česká Lípa 6
Roman Veselý, U Letadla 374, 407 82 Dolní Poustevna
Roby Rozbroj, Pohraniční 937/7, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Helena Rozbrojová, Pohraniční 937/7, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Ladislav Beránek, Pohraniční 958/11, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Jan Nikitin, Pohraniční 971/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Iva Nikitinová, Pohraniční 971/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
František Pálek, Pohraniční 829/27, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Milada Pálková, Pohraniční 829/27, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Petr Plicka, Pohraniční 731/33, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Miluše Plicková, Pohraniční 731/33, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Tomáš Havel, Pohraniční 976/26, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Libuše Havlová, Pohraniční 976/26, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Č.j.: 1368/2013
5
Andrea Tančiboková, Pohraniční 725/35, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Pavel Sedláček, Pohraniční 724/34, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Viola Sedláčková, Pohraniční 724/34, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Jiří Barcal, Pohraniční 974/40, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Eva Barcalová, Pohraniční 974/40, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
BURT s.r.o., Rozlinková 2149/22, 182 00 Praha 82
Božena Mikolášová, Pohraniční 112, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
František Kováč, Sídliště 1012, 407 77 Šluknov
Helena Kováčová, Sídliště 1012, 407 77 Šluknov
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o., Sladovnická 309, 463 11 Liberec 30
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28
Jiří Plavec, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov
Žaneta Plavcová, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov
Jaromír Mareš, Duchcovská 964/25, 415 01 Teplice 1
Anzhela Ivanovna Mareš, PO BOX 1142, National City 91951-Kalifornia, Spojené státy
Václav Vavruška, Čapkova 470/7, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Martina Ševčíková, Žabeň č. p. 232, 739 25 Sviadnov
Sylva Haasová, Příční 750, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Stanislava Vítová, Kozákova 741/8, 470 01 Česká Lípa 1
Jaroslav Rosol, K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most 1
Vlastimil Kebrt, Lidická 612, 417 05 Osek u Duchcova
Josef Stojaník, Hrdlovská 649, 417 05 Osek u Duchcova
Marta Stojaníková, Hrdlovská 649, 417 05 Osek u Duchcova
Eva Ženíšková, Bratří Dohalských 180/4, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9
Waldin s.r.o., Filipov č. e. 180, Jiříkov
Jiří Schiessl, Filipov č. p. 187, 407 53 Jiříkov
Zdeňka Grundzová, Filipov č. p. 182, 407 53 Jiříkov
František Pokorák, Filipov č. p. 200, 407 53 Jiříkov
Bedřich Kubálek, Filipov č. p. 226, 407 53 Jiříkov
Helena Kubálková, Filipov č. p. 226, 407 53 Jiříkov
Julius Brezovský, Filipov č. p. 197, 407 53 Jiříkov
Pavlína Brezovská, Filipov č. p. 197, 407 53 Jiříkov
Martin Tvrdík, Filipov č. p. 266, 407 53 Jiříkov
Romana Tvrdíková, Filipov č. p. 266, 407 53 Jiříkov
Jiří Antoš, Filipov č. p. 189, 407 53 Jiříkov
Eva Antošová, Filipov č. p. 189, 407 53 Jiříkov
Státní pozemkový úřad - odloučené pracoviště Děčín, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
Werner Bartel, Náměstí Dobrovského 907/13, 408 01 Rumburk
Ludmila Bartelová, Náměstí Dobrovského 907/13, 408 01 Rumburk
Domov důchodců Filipov, Jiříkov č. p. 2/65, 407 53 Jiříkov
Jirásek Miroslav, Jelení 46, Nová Pec, 384 51 Volary
Kateřina Jirásková, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Václav Kabeláč, Evropská 693/16, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6
Blanka Kisewetterová, Evropská 693/16, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6
Petr Fárek, Svobodova 1057/11, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Marta Fárková, Svobodova 1057/11, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Jaroslav Bednář, Pohraniční 745/29, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Nikoleta Bednářová, Pohraniční 745/29, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Vladimír Smetana, Pohraniční 1011/25, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Stanislav Jarolím, Pohraniční 994/22, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Irena Jarolímová, Pohraniční 994/22, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422, 140 28 Praha 4 - Michle
SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s., Studánka 283, Varnsdorf, 407 52 Varnsdorf 3
VOLVO Truck Czech s.r.o., Čestlice, Obchodní 109, 251 01 Říčany u Prahy
Č.j.: 1368/2013
6
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Finanční úřad, Františka Nohy 845/2, 408 01 Rumburk
Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín, Ruská 33, 405 42 Děčín
Kooperativa pojišťovna a.s., Templová 5, 110 00 Praha 1
APOLLO LEASING spol. s r.o., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00 Plzeň 1
ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 60/310, 140 00 Praha 4
Jan Hauptman, Filipov č. p. 223, 407 53 Jiříkov
Miloslava Hauptmanová, Filipov č. p. 223, 407 53 Jiříkov
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na Hřebenech II č. p. 1718/8, 140 23 Praha 4
Jan Skřivan, Železničářů 1485/1B, 408 01 Rumburk
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ludovít Gschwandtner, Filipov č. p. 202, 407 53 Jiříkov
Evelina Gschwandtnerová, Filipov č. p. 202, 407 53 Jiříkov
Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
Jiří Kraus, Kovanecká 2295/13, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
Anna Portová, Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Henricus Johannes Galle, Meervalslost No.7, Zoetemeer, Nizozemsko
Wilhelmina Francina Schel, Meervalslost No.7, Zoetermeer, Nizozemsko
ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 7/231, 370 21 České Budějovice
GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
ČEZ Prodej, s.r.o., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha
Profidebt, s.r.o., Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1
Státní fond rozvoje bydlení, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc 9
Město Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa 1
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4, 140 70 Praha
Zdeňka Ilková, Vrchlického 14/5, 408 01 Rumburk
Milan Michálek, Sídliště 838, 330 11 Třemošná
Vlasta Pohlová, Pohraniční 725/35, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Sladkovského 609/5, Olomouc-Hodolany, 772 00 Olomouc 2
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 130 11 Praha 3
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9
Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
Česká pojišťovna Praha a.s., Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Praha
Tessile ditta services a.s., Vinohrady 794/45, 639 00 Brno 39
Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
CREDIT MANAGEMENT SERVICES a.s., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 01
Ludmila Plavcová, Filipov 67, 407 53 Jiříkov
AB - CREDIT a. s., Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4
PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1
Ivana Marková, Chrást 89, 293 01 Mladá Boleslav 1
RHINOCEROS, akciová společnost, Moskevská 14/1, 434 51 Most
Generali Pojišťovna a.s., Bělohradská 132, Praha 2, 120 00 Praha 2
FRATELLINI s.r.o., Litevská 2616, 272 01 Kladno 1
Monika Benešová, Filipov č. p. 268, 407 53 Jiříkov
Hypoteční banka, a.s., Radlická 330/150, Radlice, 150 00 Praha 5
CORSAIR No 11 S.A., Boulevard Konrad Adenauer No.2, Lucemburské Velkovévodství, Luxembourg,
Lucembursko
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4-Michle, 140 22 Praha
Č.j.: 1368/2013
7
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Krokova 1439/16, 405 01 Děčín 1
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hospodářství, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída
9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochr. ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
MěÚ Rumburk - státní památková péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, Tychonova 1, 160 01 Praha
Na vědomí:
MěÚ Jiříkov - pro vyvěšení na úřední desce, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
MěÚ Rumburk - pro vyvěšení na úřední desce, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Č.j.: 1368/2013
8
Download

M STSKÝ Ú AD RUMBURK VE EJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení