EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459
K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
tel: 583 301 460, e-mail: [email protected], www.exekutor-sumperk.cz, datová schránka ID:
8sdg8ur
úřední hodiny Po, St 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
_______________________________________________________________________________________________________________
č.j. 065 EX 01789/10-133
USNESENÍ
o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Opava
ze dne 3.11.2010, č.j. 21EXE 1582/2010-10, které nabylo právní moci dne 22.4.2011, kterým byla nařízena
exekuce podle platebního rozkazu Okresního soudu Opava č. j. 112EC 114/2009-8 ze dne 19.10.2009,
vykonatelného dne 11.11.2009, k uspokojení pohledávky 23 324,40 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů
exekuce, pro oprávněné - RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, PSČ: 108 00,
IČ:49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/08, Praha 2 PSČ:
120 00, proti povinému - Dezider Pohlodko, bytem Čermná ve slezsku čp.11 / čo.0, Čermná ve slezsku,
PSČ: 749 01, nar. 11.2.1945 rozhodl o termínu konání dražebního jednání - prodej nemovitostí
takto:
Dražební jednání, nařízené usnesením Exekutorského úřadu Šumperk, soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, č.j. 065
EX 01789/10-122, ze dne 17.7.2014, nařízené na den 28.8.2014 v 9:00 - 11:00 hodin se odročuje na
neurčito.
Odůvodnění:
Na den 28.8.2014 bylo nařízeno dražební jednání o prodeji nemovitých věcí. Dne 7.8.2014 bylo zjištěno, že
vyhláškou Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 21617/2014, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci
dlužníka Dezider Pohlodko, bytem Čermná ve slezsku čp.11/čo.0, Čermná ve slezsku, PSČ: 749 01, nar.
11.2.1945. Z těchto důvodů se dražební jednání nařízené na den 28.8.2014 odročuje na neurčito.
Poučení: Proti usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Šumperku dne 25.8.2014
Otisk úředního razítka se státním znakem
JUDr. Jiří Petruň, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Nováčková - exekutorská koncipientka tel.: 583 301 460
pověřená soudním exekutorem
Usnesení se doručuje:
- RWE Energie, s.r.o. (oprávněná) – datovou schránkou
- Dezider Pohlodko (povinný) - do vlastních rukou
- Okresní správa sociálního zabezpečení Opava (příslušná OSSZ) – datovou schránkou
- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Opavě (příslušný finanční úřad) – datovou schránkou
- Městský úřad Vítkov (úřad obce s rozšířenou působností) - k vyvěšení na úřední desce
- Obecní úřad Čermná ve Slezsku (příslušný obecní úřad, v jehož obvodu je bydliště a nemovitá věc povinného) - k vyvěšení
na úřední desce
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (příslušná zdravotní pojišťovna) – datovou schránkou
- Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (katastrální úřad) - k vyvěšení na úřední desce
- PPF B1 B.V., zastoupena JUDr. Vladimírem Muzikářem, Havlíčkova 13, Brno (zástavní věřitel) – datovou schránkou
- T-mobile Czech Republic, a.s. (zástavní věřitel) - datovou schránkou
- CP Inkaso, s.r.o. (zástavní věřitel) - datovou schránkou
- Česká televize (zástavní věřitel) - datovou schránkou
- Kortestona plus, s.r.o. (zástavní věřitel) - datovou schránkou
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (zástavní věřitel) - datovou schránkou
- Home Credit a.s. (přihlášený věřitel) - datovou schránkou
- Exekutorské úřady – datovou schránkou
- spis soudního exekutora
- úřední deska soudního exekutora
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b
stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, se k písemné žádosti účastníka,
kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Download

USNESENÍ o odročení dražebního jednání