seznam přednášek na konferenci „Hustopeče 2012“
Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., Institut ocelových konstrukcí, s. r. o.
Poznámky k vývoji technických norem ocelových konstrukcí v období uplynulých 50ti let
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně Fakulta stavební
Slovenská spoločnosť
pre oceľové konštrukcie
Hotel Centro, ul. Husova
v Hustopečích
6. prosince 2012
Ing. Vladislav Jordánek, Hutní montáže, a. s.
Hutní montáže 1953 – 2013
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, fy Ing. Antonín Pechal, CSc.
Vývoj ocelových mostů v období let 1970 – 2012
Ing. Josef Lukáš, Ocelové konstrukce a Mosty Ostrava
Spřažené ocelobetonové konstrukce s betonem C90/105
Ing. Jaroslav Vácha, EXCON, a. s.; Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r. o.
Tenkostěnné ocelové konstrukce – historie, současnost a perspektiv
Ing. Vlastimil Kuklík, Wiegel CZ žárové zinkování s. r. o.
Ocelové konstrukce a žárový zinek
celostátní
konference
o ocelových
konstrukcích
Ing. Anton Bezák Ph.D., Ingsteel, spol. s r. o.
…
Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., Žilinská univerzita v Žilině
Prínos v oboru OK prof. Ing. Vl. Dvořáka, CSc., prof. Ing. H. Šertlera, DrSc. a prof. Ing. Vl. Tomicu, CSc.
Doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc., VUT v Brně
Pracoviště ocelových konstrukcí FAST VUT v Brně a ocelářské konference v Hustopečích
Prof. Ing. Ján Brodnianský, PhD., prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě
Vystúpenia a prezentácie členov Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave na
tradičných oceliarskych konfrenciách v Hustopečiach
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
Nadace Františka Faltuse
Hustopeče 2012
Prof. Ing Radim Čajka, CSc., Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
…
Ing. Mohamad Al Ali, PhD., Technická univerzita v Košiciach
…
Diskuse
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. David Franc, fy Ing. Antonín Pechal, CSc.
Výrobní dokumentace mostů ve 3D – most v Nijmegenu (NL) a most v Sundsvallu (SWE)
Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven
International Galvanizing Awards 2012 a jiné zajímavé stavby s žárově pozinkovanou OK
Pod záštitou: Starosty Města Hustopeče Ing. Luboše Kuchynky
Předsedy ČSVTS doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR Ing.
Děkana Fakulty stavební VUT v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.
Mediální partneři
Sponzoři
Účastnický poplatek
Odborný garant a organizační výbor
Ing. Pavel Húsek st.
Ing. Jiří Skyva st.
Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
Prof. h. c., Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD
Prof. Ing. Anton Bezák, PhD
Prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD
Doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD
Česká společnost pro ocelové konstrukce
Česká společnost pro ocelové konstrukce
VUT v Brně
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
SvF STU v Bratislave
Stavebná fakulta TU Košice
Mobil:
+420 607 679 384
E-mail: [email protected]
Závaznou přihlášku zašlete na adresu sekretariátu poštou nebo e-mailem do 30. 11. 2012
Ubytování
Společná diskuse a výměna informací o nových poznatcích a zkušenostech v oboru kovových konstrukcí. Je určena pro pracovníky z výrobní sféry OK, projekce,
vysokých škol, montážních firem, investory a další odborné zájemce.
Ubytování si zajišťují a hradí účastníci individuálně.
Hotel Centro
tel.: +420-519 413 760, fax: 519 413 764
Výhodná cena pro účastníky
dvoulůžkový – 1 050 Kč / jednolůžkový – 800 Kč
Heslo: Konference 2012
Doprava
Tématické okruhy

 normy
 projekty
Zvláštní autobus pojede 6. 12. 2012 v 7:00 hod. z Rooseveltovy ul. v Brně (naproti kavárny
Bohéma v Janáčkově divadle) – zpět cca 21:00 hod.
 výroba a montáž
 realizace
Společenské setkání
Čas a místo konání
Po ukončení odborné části je připraveno společenské setkání účastníků konference,
a to od 16:00 do 23:00 hod. v hotelu Centro.
Čtvrtek 6. prosince 2012 v Hotelu CENTRO,
ul. Husova v Hustopečích
Nabídka inzerce a reklamy
Program konference
Prezence
Zahájení
Odborný program
Společenské setkání
1382135369/0800
0308
vaše IČ
00507067
Účastníkům ze Slovenské republiky nabízíme platbu v hotovosti při prezenci.
Cíl konference

1 100,– Kč
200,– Kč
Platbu proveďte nejpozději do 30. 11. 2012 převodním příkazem na účet ČSOK,
pobočka Mostárna Hustopeče, a. s. u České spořitelny a. s. Břeclav.
číslo účtu
konstantní symbol
variabilní symbol
IČ
Nejsme plátci DPH!
Sekretariát konference
Pavla Polášková
Gen. Peřiny 4, 693 01 Hustopeče
Účastnický poplatek činí
účast na společenském setkání
07:00 – 08:30
08:30
08:40 – 16:00
17:00 – 23:00
hod.
hod.
hod.
hod.

inzerát nebo reklama ve sborníku konference formátu A4
je nutné dodat v počtu 200 ks do 18. 11. 2012
2.000,– Kč

distribuce propagačních materiálů „do tašky“
je nutné dodat v počtu 200 ks do 28. 11. 2012
1.200,– Kč

propagace firmy v prostorách Hotelu Centro
(stolek, panel) – počet míst je omezený
3.000,– Kč
Download

6. prosince 2012 celostátní konference o ocelových konstrukcích